intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định số 46/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Phương Đông tại Điều 2 Quyết định số 226/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phương Đông thành Công ty cổ phần Phương Đông do Bộ Công Nghiệp ban hành.

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

83
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Phương Đông tại Điều 2 Quyết định số 226/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phương Đông thành Công ty cổ phần Phương Đông do Bộ Công Nghiệp ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi tên Công ty cổ phần Phương Đông tại Điều 2 Quyết định số 226/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phương Đông thành Công ty cổ phần Phương Đông do Bộ Công Nghiệp ban hành.

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG TẠI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 226/2003/QĐ-BCN NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (Công văn số 617/CV-HĐQT ngày 10 tháng 6 năm 2004); Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi tên Công ty cổ phần Phương Đông tại Điều 2 Quyết định số 226/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Phương Đông thành Công ty cổ phần Phương Đông như sau : “Chuyển Công ty Phương Đông thành Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông.” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Phương Đông và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG
  2. - Như Điều 2, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, LĐTB và XH, - Ngân hàng Nhà nước VN, Nguyễn Xuân Thuý - UBND TP Hồ Chí Minh, - Công báo, - Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ, - Lưu VP, TCCB.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2