intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 501/2003/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

95
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 501/2003/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 501/2003/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 501/2003/Q -BTP Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2003 QUY T NH V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG THI UA - KHEN THƯ NG NGÀNH TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 62/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B T pháp; Căn c Ngh nh s 61/H BT ngày 16 tháng 6 năm 1983 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c l p H i ng Thi ua các c p; Căn c vào Quy t nh s 154/1998/Q -TTg ngày 25 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung nhi m v và thành viên H i ng Thi ua - Khen thư ng các c p; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng Ngành Tư pháp; QUY T NH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các ng chí Ch t ch H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp, Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B và Giám c S Tư pháp các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B TƯ PHÁP - Như i u 3; - Vi n T KT Nhà nư c; - Thành viên H T KT Ngành; - Lưu VT, T KT. Uông Chu Lưu QUY CH
  2. V T CH C VÀ HO T NG C A H I NG THI UA KHEN THƯ NG NGÀNH TƯ PHÁP (Ban hành kèm theo Quy t nh s 501 /2003/Q -BTP ngày 29 tháng 10 năm 2003 c a B trư ng B Tư pháp) Chương 1: T CH C VÀ NGUYÊN T C HO T NG i u 1. H i ng Thi ua - Khen thư ng ngành Tư pháp (sau ây g i t t là H i ng) ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Tư pháp, có ch c năng tư v n, giúp B trư ng B Tư pháp v công tác thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp. i u 2. 1. H i ng g m có Ch t ch, Phó Ch t ch, các U viên và Thư ng tr c H i ng: a. Ch t ch H i ng là Th trư ng ph trách công tác thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp; b. Phó Ch t ch H i ng là Chánh Văn phòng B ; c. Các U viên H i ng là Thư ng tr c Ban Vì s ti n b ph n ngành Tư pháp, Th trư ng các ơn v thu c B có ch c năng ch o nghi p v i v i các lĩnh v c ho t ng c a Ngành a phương; d. Các thành viên c a H i ng ho t ng theo ch kiêm nhi m; 2. Thư ng tr c H i ng g m có Ch t ch, Phó Ch t ch, các U viên thư ng tr c H i ng; 3. Phòng Thi ua khen thư ng là cơ quan giúp vi c cho H i ng và Thư ng tr c H i ng; Trư ng phòng Thi ua khen thư ng là Thư ký H i ng. i u 3. H i ng h p nh kỳ 1 năm 3 phiên h p sơ k t, t ng k t công tác thi ua và xét khen thư ng. Trư ng h p t xu t, H i ng có th h p b t thư ng theo quy t nh c a Ch t ch H i ng ho c khi có ít nh t 1/3 t ng s thành viên c a H i ng ngh . i u 4. H i ng làm vi c theo ch t p th và th c hi n nguyên t c dân ch , công khai, bi u quy t theo a s . Quy t ngh c a H i ng ư c thông qua khi có quá n a t ng s thành viên c a H i ng tán thành. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 5. H i ng có nhi m v , quy n h n sau ây :
  3. 1. Th c hi n s ph i h p gi a các cơ quan, oàn th trong vi c t ch c, hư ng d n và ch o phong trào thi ua yêu nư c trong toàn ngành Tư pháp, nh m phát tri n phong trào m nh m , r ng kh p, úng hư ng, có hi u qu ; 2. T ng k t th c ti n phong trào thi ua, t ó nghiên c u, xu t phương hư ng, k ho ch t ch c, ch o các phong trào thi ua, nhân r ng các i n hình tiên ti n, xây d ng các quy nh v thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp; 3. T ch c theo dõi, hư ng d n, ôn c và ki m tra vi c th c hi n công tác thi ua khen thư ng i v i các cơ quan, t ch c, các khu v c thi ua thu c ngành Tư pháp; 4. Xét ch n các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi ua c a ngành Tư pháp trình B trư ng B Tư pháp khen thư ng i v i các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng B Tư pháp ho c B trư ng B Tư pháp trình các cơ quan có th m quy n xét khen thư ng i v i các danh hi u thi ua, các hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c; 5. Xét trình B trư ng khen thư ng Huy chương (ho c K ni m chương) “Vì s nghi p Tư pháp” cho các cá nhân trong và ngoài Ngành có óng góp tích c c trong ho t ng c a ngành Tư pháp; 6. Xem xét, ki n ngh gi i quy t các khi u n i, t cáo, ki n ngh v thi ua khen thư ng trong ngành Tư pháp; Xem xét trình các c p có th m quy n thu h i Quy t nh khen thư ng i v i các trư ng h p phát hi n có vi ph m các quy nh v thi ua, khen thư ng; 7. Th c hi n các nhi m v khác liên quan n công tác thi ua khen thư ng do B trư ng B Tư pháp giao. i u 6. Thư ng tr c H i ng có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. Xây d ng các chương trình, k ho ch ho t ng c a H i ng và chu n b n i dung các phiên h p c a H i ng; T ch c th c hi n các n i dung ã ư c H i ng thông qua và gi i quy t các công vi c hàng ngày c a H i ng; 2. T ng h p tình hình, xây d ng báo cáo v công tác thi ua khen thư ng 6 tháng u năm và c năm c a ngành Tư pháp; 3. Chu n b các Quy t nh c trư ng, Phó trư ng khu v c, các Quy t nh t ch c H i ngh thi ua khu v c và d ki n các oàn i d các H i ngh thi ua khu v c trình B trư ng B Tư pháp quy t nh; 4. D trù kinh phí thi ua khen thư ng c a toàn ngành Tư pháp cũng như kinh phí ho t ng hàng năm c a H i ng trình B trư ng quy t nh; 5. Ph i h p v i các ơn v , a phương và các t ch c qu n chúng có liên quan xem xét, ánh giá thành tích c a t p th , cá nhân trong phong trào thi ua :
  4. a. Trình B trư ng B Tư pháp khen thư ng i v i các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c t xu t ho c có thành tích xu t s c v m t lĩnh v c công tác, sau m t cu c v n ng, m t t thi ua ng n ngày; b. Trình Th trư ng ph trách công tác thi ua khen thư ng c a ngành Tư pháp ký văn b n hi p y ngh Chính ph , Ch t ch nư c khen thư ng i v i t p th , cá nhân không thu c th m quy n xét trình c a B Tư pháp theo ngh c a Vi n Thi ua khen thư ng Nhà nư c, các B ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 7. Các thành viên c a H i ng có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. Ch t ch H i ng là ngư i lãnh o, i u hành m i ho t ng c a H i ng và Thư ng tr c H i ng; 2. Phó Ch t ch H i ng giúp Ch t ch H i ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a Ch t ch H i ng. Phó Ch t ch H i ng i u hành các ho t ng c a H i ng khi Ch t ch H i ng v ng m t; 3. Các U viên H i ng th c hi n nhi m v theo s phân công c a Ch t ch H i ng, có trách nhi m th c hi n úng chương trình ho t ng c a H i ng và tham d y các phiên h p c a H i ng; 4. Các thành viên c a H i ng ch u trách nhi m t ch c, ch o th c hi n nhi m v thi ua khen thư ng thu c ph m vi lĩnh v c mình ph trách, t ng h p tình hình, k t qu th c hi n và tham gia th o lu n t i các phiên h p. Nh ng thông tin, nh n nh, ánh giá ư c ưa ra th o lu n ph i chính xác và có căn c . i u 8. Phòng Thi ua khen thư ng có nhi m v giúp H i ng và Thư ng tr c H i ng chu n b các n i dung thu c ch c năng, nhi m v c a H i ng và Thư ng tr c H i ng; Thư ng xuyên cung c p thông tin v công tác thi ua khen thư ng cho các thành viên c a H i ng. Ch c năng, nhi m v c th c a Phòng Thi ua khen thư ng ư c quy nh trong Quy t nh thành l p c a B trư ng B Tư pháp. Trư ng Phòng Thi ua khen thư ng là Thư ký H i ng, có nhi m v ghi biên b n k t qu phiên h p c a H i ng. Chương 3: CH LÀM VI C i u 9. H i ng h p nh kỳ 1 năm 3 phiên h p ngo i tr các trư ng h p b t thư ng: phiên h p th nh t vào trung tu n tháng 3, phiên h p th hai vào trung tu n tháng 7 và phiên h p th ba vào trung tu n tháng 12 hàng năm. Tài li u ph c v phiên h p ph i ư c g i t i các thành viên c a H i ng ch m nh t là 3 ngày trư c ngày H i ng h p, tr trư ng h p b t thư ng.
  5. i u 10. Các phiên h p c a H i ng h p l khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên tr lên tham d . Trong trư ng h p thành viên c a H i ng v ng m t thì có th u quy n c p phó tham d ho c g i ý ki n tham gia b ng văn b n trư c phiên h p c a H i ng. ý ki n c a C p phó ư c u quy n ư c coi là ý ki n c a thành viên v ng m t. i u 11. Thành ph n tham d các phiên h p c a H i ng g m các thành viên c a H i ng. Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th m i thêm i di n có th m quy n c a các ơn v , oàn th khác tham d phiên h p c a H i ng, Thư ng tr c H i ng. i di n ư c m i không có quy n tham gia bi u quy t t i phiên h p. i u 12. Trong th i gian gi a hai phiên h p c a H i ng, tuỳ theo yêu c u tình hình nhi m v c a công tác thi ua khen thư ng, Ch t ch H i ng có th quy t nh l y ý ki n c a t ng thành viên c a H i ng b ng văn b n. Các thành viên c a H i ng nêu các ki n ngh , óng góp ý ki n cho H i ng qua Thư ng tr c H i ng. i u 13. H i ng quy t nh vi c bi u quy t b ng hình th c giơ tay, b phi u kín ho c b ng hình th c khác theo quy t ngh c a H i ng. Riêng vi c xét khen thư ng i v i Chi n s thi ua Ngành, Chi n s thi ua toàn qu c, C thi ua c a Ngành, C thi ua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương các h ng, hình th c bi u quy t là b phi u kín. Trư ng h p có ý ki n trái ngư c nhau mà t l trong bi u quy t ngang nhau thì H i ng quy t ngh theo ý ki n c a Ch t ch H i ng. Nh ng ý ki n khác nhau c a các thành viên c a H i ng ư c b o lưu và báo cáo B trư ng xem xét quy t nh. i u 14. Các thành viên c a H i ng có trách nhi m thông tin v n i dung các quy t ngh ã ư c H i ng thông qua, không thông tin nh ng ý ki n trao i c a t ng thành viên trong các phiên h p c a H i ng. i di n c a các ơn v , oàn th ư c m i d h p và cán b giúp vi c cho phiên h p c a H i ng, Thư ng tr c H i ng không ư c phép thông tin v nh ng ý ki n trao i c a các thành viên H i ng trong các phiên h p. i u 15. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c c p t ngu n kinh phí thi ua khen thư ng hàng năm c a Ngành. Văn phòng B ch u trách nhi m b o m các i u ki n c n thi t ph c v cho ho t ng c a H i ng./.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2