intTypePromotion=1

Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
8
download

Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc sắp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA THñ TíNG CHÝNH PHñ 168/TTg NGµY 22 TH¸NG 3 N¨M 1996 VÒ VIÖC S¾P XÕP C¸C ®¬N VÞ Sù NGHIÖP TRùC THUéC CôC HµNG KH«NG D©N DôNG VIÖT NAM THñ TíNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé vµ NghÞ ®Þnh sè 68/CP ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam; XÐt ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. §Æt Trêng Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ Trung t©m y tÕ hµng kh«ng trùc thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Trêng Hµng kh«ng ViÖt Nam, trung t©m y tÕ hµng kh«ng lµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ cã tµi kho¶n riªng. Trêng Hµng kh«ng ViÖt Nam ®Æt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, Trung t©m y tÕ Hµng kh«ng ®Æt trô së t¹i thµnh phè Hµ Néi. §iÒu 2. Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam quy ®Þnh cô thÓ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¸c ®¬n vÞ nãi trªn, biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ nµy do Côc tr ëng quy ®Þnh trong tæng sè biªn chÕ cña Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ban hµnh. Côc trëng Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, c¸c Bé tr ëng, Thñ tr- ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2