intTypePromotion=3

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 4

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
107
lượt xem
33
download

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc điều khiển cho Nhà máy CPP dựa trên nguyên lý điều khiển trung tâm, sử dụng hệ thống công nghệ cao - DCS (hệ thống điểu khiển phân bố). Ngoài ra, Nhà máy CPP còn sử dụng hệ thống dừng an toàn - SSD, hệ thống tự động dò lửa và khí - F&GS, hệ thống quản lý xuất xe bồn và hệ thống đo mức bồn bể. 3.2 Đo lường thông số công nghệ. 3.2.1 Mô tả hệ thống điều khiển trung tâm. 1) Hệ thống điều khiển trung tâm bao gồm các thiết bị điều khiển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 4

  1. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Nguyeân taéc ñieàu khieån cho Nhaø maùy CPP döïa treân nguyeân lyù ñieàu khieån trung taâm, söû duïng heä thoáng coâng ngheä cao - DCS (heä thoáng ñieåu khieån phaân boá). Ngoaøi ra, Nhaø maùy CPP coøn söû duïng heä thoáng döøng an toaøn - SSD, heä thoáng töï ñoäng doø löûa vaø khí - F&GS, heä thoáng quaûn lyù xuaát xe boàn vaø heä thoáng ño möùc boàn beå. 3.2 Ño löôøng thoâng soá coâng ngheä. 3.2.1 Moâ taû heä thoáng ñieàu khieån trung taâm. 1) Heä thoáng ñieàu khieån trung taâm bao goàm caùc thieát bò ñieàu khieån coâng ngheä cuûa nhaø maùy. Chöùc naêng chính cuûa heä thoáng naøy laø ñieàu tieát, phoái hôïp giöõa thao taùc ñieàu khieån cuûa con ngöôøi vaø thieát bò ñieàu khieån coâng ngheä nhaèm ñaït ñöôïc cheá ñoä vaän haønh an toaøn, lieân tuïc cuûa nhaø maùy. 2) Vaän haønh vieân ñieàu khieån coâng ngheä seõ ñöôïc trang bò caùc thieát bò ñieàu khieån seõ hieån thò caùc döõ lieäu vaän haønh cho pheùp hieåu moät caùch roõ raøng nhöõng caùc thoâng soá coâng ngheä trong quaù trình vaän haønh nhaø maùy. 3) Döõ lieäu ñöôïc hieån thò laø nhöõng giaù trò töùc thôøi, traïng thaùi baùo ñoäng vaø nhöõng giöõ lieäu löu tröõ tröôùc ñoù luoân saün saøng ñeå coù theå kieåm tra baát cöù luùc naøo. Heä thoáng ñieàu khieån seõ cho pheùp vaän haønh vieân thao taùc baèng tay cuõng nhö keát hôïp vôùi caùc phöông tieän töï ñoäng khaùc. Cho pheùp theå ñieàu khieån baèng tay caùc thieát bò ñaàu cuoái, ñieàu chænh ñieåm ñaët (setpoint - SP) vaø cho pheùp döøng khaån caáp caùc thieát bò khi caàn thieát. 4) Heä thoáng ñieàu khieån, giao dieän giöõa tín hieäu coâng ngheä ñaàu vaøo ñaàu ra cuûa nhaø maùy, xöû lyù vaø tính toaùn thoâng soá heä thoáng seõ ñöôïc ñaët trong moät phoøng rieâng - phoøng ñieàu khieån. 5) Phoøng ñieàu khieån seõ ñöôïc trang bò heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí ñeå duy trì moät moâi tröôøng thích hôïp cho caùc thieát bò laép ñaët beân trong. a. Phoøng ñieàu khieån (CCR - Centeral Control Room) Phoøng ñieàu khieån laø nôi dieãn ra caùc thao taùc vaän haønh cuûa heä thoáng ñieàu khieån trung taâm. Nhöõng ngöôøi vaän haønh phoøng ñieàu khieån laøm vieäc phoái hôïp vôùi caùc ngöôøi vaän haønh thieát bò khaùc ñeå ñieàu khieån nhaø maùy. a.1. Maøn hình ñieàu khieån (thao taùc) DCS. a.2 Maøn hình thao taùc SSD /F&GS. a.3 Maùy in caùc traïng thaùi baùo ñoäng. a.4 Heä thoáng maùy tính ño möùc boàn beå. a.5 Heä thoáng phaùt thanh, thoâng baùo trong nhaø maùy. b. Phoøng tuû ñieàu khieån (Rack Rom) Ñaây laø phoøng chöùa caùc caùc tuû ñieàu khieån, tuû ñaáu daây vaø caùc thieát bò hoã trôï. b.1 Tuû ñaàu vaøo (Marshalling) S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 19 Prepared by !@+@!
  2. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP b.2 Tuû heä thoáng b.3 Tuû phaân phoái nguoàn. b.4 Hoäp noái ñaát. 3.2.2 Minh hoïa: Xem Baûn veõ boá trí phoøng ñieàu khieån. 3.2.3 Döõ lieäu ñieàu khieån coâng ngheä vaø heä thoáng con thu thaäp döõ lieäu. 1) Boä ñieàu khieån nhieàu voøng Boä ñieàu khieån nhieàu voøng bao goàm caùc chöùc naêng ñieàu khieån sau: a. Ñieàu khieån PID (tyû leä, vi tích phaân) b. Ñieàu khieån Logic c. Ñieàu khieån Rôøi raïc d. Ñieàu khieån Meû (batch) e. Ñieàu khieån Cao caáp f. Quaûn lyù baùo ñoäng g. Thu thaäp döõ lieäu 2) Thieát bò thu thaäp vaø giaùm saùt döõ lieäu coâng ngheä. a. Thieát bò seõ taäp hôïp vaø giaùm saùt caùc döõ lieäu khoâng ñöôïc nhaäp vaøo caùc Boä ñieàu khieån nhieàu voøng, vaø seõ chuyeån caùc thoâng tin nhö döõ lieäu ñaàu vaøo, tín hieäu traïng thaùi ñeán maøn hình ñieàu khieån. Heä thoáng DCS seõ coù khaû naêng trao ñoåi nhöõng döõ lieäu "khoâng ñieàu khieån" ñeán HART (boä chuyeån ñoåi thoâng minh) maø khoâng caàn ñeán moät thieát bò trung gian naøo khaùc. b. Nhaäp döõ lieäu thoâng qua heä thoáng naøy ñöôïc hieån thò treân maøn hình ñieàu khieån baèng caùc thao taùc töông töï nhö vieäc nhaäp döõ lieäu vaø tín hieäu traïng thaùi taïi maøn hình ñieàu khieån. 3) Caùc phöông thöùc ñieàu khieån Caùc phöông thöùc ñieàu khieån cho CPP ñöôïc aùp duïng theo caùc chæ daãn sau: A. Phöông phaùp tyû leä (Proportional - P) a) Ñieàu khieån möùc cuïc boä b) Ñieàu khieån aùp suaát cuïc boä. B. Phöông phaùp tyû leä tích phaân (Proportional and Integral - P + I) a) Taát caû cuïm ñieàu khieån, ngoaïi tröø caùc voøng ñieàu khieån coù haèng soá thôøi gian hay ñoä treã keùo daøi. b) Ñieàu khieån doøng cuïc boä c) Ñieàu khieån nhieät ñoä cuïc boä C. Phöông phaùp keát hôïp tyû leä vi tích phaân - PID (P+I + Derivative) S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 20 Prepared by !@+@!
  3. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Caùc voøng ñieàu khieån coù haèng soá thôøi gian daøi, chaúng haïn voøng ñieàu khieån nhieät ñoä. D. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån khaùc Caùc phöông phaùp: On/Off, ñoä vi sai, ñoä lôïi thích nghi, keát hôïp PID coù theå ñöôïc söû duïng trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. 3.2.4 Heä thoáng con giaùm saùt ñieàu khieån Giao tieáp vôùi caùc heä thoáng khaùc qua caùc phöông thöùc noái tieáp. 1) Giao tieáp vôùi heä thoáng ño möùc boàn DCS seõ giao tieáp (phaàn cöùng vaø phaàn meàm) vôùi heä thoáng ño boàn theo phöông phaùp noái tieáp duøng chuaån Modbus. 2) Giao tieáp vôùi heä thoáng xuaát xe boàn Heä thoáng xuaát xe boàn laø moät heä thoáng rieâng bieät. DCS seõ giao tieáp (phaàn cöùng vaø phaàn meàm) vôùi heä thoáng naøy qua chuaån Modbus. Döõ lieäu töø heä thoáng xuaát xe boàn ñöôïc truyeàn, hieån thò taïi maøn hình DCS ñeå theo doõi coù nhöõng ñaëc ñieåm sau ñaây: Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa caùc caàn xuaát - Löu löôïng doøng xuaát - Traïng thaùi cuûa van xuaát saûn phaåm. - Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa bôm - Keát quaû xuaát saûn phaåm. - 3) Giao tieáp vôùi heä thoáng döøng an toaøn, heä thoáng töï ñoäng doø löûa vaø khí DCS seõ giao tieáp vôùi SSD/F&GS theo nguyeân lyù truyeàn noái tieáp. SSD/F&GS seõ laø caùc heä thoáng PES an toaøn. DCS seõ hieån thò vaø giaùm saùt (theo yeâu caàu) caùc heä thoáng SSD/F&GS vaø traïng thaùi cuûa taát caû caùc thieát bò noái vôùi caùc heä thoáng ñoù. DCS ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phaàn meàm vaø phaàn cöùng ñeå giao tieáp vôùi caùc heä thoáng SSD/F &GS. Giao tieáp vôùi heä thoáng SSD goàm coù döõ lieäu ñeå giaùm saùt sau ñaây: Traïng thaùi ESD - döøng khaån caáp toaøn boä nhaø maùy - Traïng thaùi PSD - döøng töøng heä thoáng - Traïng thaùi USD - döøng töøng (cuïm) thieát bò. - Giao tieáp vôùi heä thoáng F&GS goàm coù döõ lieäu ñeå giaùm saùt sau ñaây: Traïng thaùi cuûa F&GS - Traïng thaùi baùo ñoäng cuûa caùc ñaàu doø vaø hoaëc caùc ñieåm baùo ñoäng - baèng tay (MCP). Caùc ñaàu doø khí. - S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 21 Prepared by !@+@!
  4. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa bôm chöõa chaùy (chaïy ñieän, ñoäng cô - diesel) cuûa heä thoáng chöõa chaùy. Traïng thaùi caùc van xaû nöôùc cöùu hoûa, heä thoáng phun boït. - 4) Giao tieáp vôùi phoøng cung caáp ñieän - MCC. DCS giao tieáp vôùi MCC qua Module ñieàu khieån cuûa DCS. - 3.3 Nguyeân lyù cuûa heä thoáng SSD 3.3.1 Heä thoáng döøng an toaøn - SSD thì luoân luoân saün saøng laøm vieäc ñeå baûo veä con ngöôøi vaø trang thieát bò, ngaên ngöøa hoaëc giaûm thieåu nhöõng maát maùt saûn phaåm hoaëc taùc ñoäng xaáu cho moâi tröôøng. 3.3.2 Heä thoáng SSD laø moät heä thoáng rieâng bieät vôùi heä thoáng ñieàu khieån coâng ngheä. Heä thoáng SSD coù caùc ñaëc ñieåm öu tieân sau: 1. Thieát keá coù döï phoøng ñeå ñaûm baûo an toaøn. 2. Traùnh can thieäp khoâng chính xaùc vaøo heä thoáng coâng ngheä. 3.3.3 Ñaëc ñieåm, caáu hình cuûa heä thoáng SSD ñöôïc moâ taû trong sô ñoà khoái SSD. 3.4 Bieåu ñoà khu vöïc an toaøn 3.4.1 F&GS laø moät heä thoáng luoân luoân hoaït ñoäng ñeå baûo veä con ngöôøi vaø thieát bò, giaûm thieåu nhöõng maát maùt saûn phaåm hoaëc taùc ñoäng xaáu cho moâi tröôøng. 3.4.2 F&GS laø moät heä thoáng rieâng bieät vôùi heä thoáng ñieàu khieån coâng ngheä. Heä thoáng F&GS coù caùc ñaëc ñieåm öu tieân sau: 1. Thieát keá coù döï phoøng ñeå ñaûm baûo an toaøn. 2. Traùnh can thieäp khoâng chính xaùc vaøo heä thoáng coâng ngheä. 3.4.3 Bieåu ñoà cuûa F&GS ñöôïc moâ taû trong baûn veõ F&GS. 3.4.4 Nhöõng tín hieäu ñaàu vaøo cuûa F&GS töø hieän tröôøng bao goàm: a) Caùc baùo ñoäng baèng tay (MCP) b) Ñaàu doø löûa c) Ñaàu doø nhieät d) Ñaàu doø khoùi e) Ñaàu doø khí f) Ñaàu doø roø ræ chaát loûng g) Coâng taéc aùp suaát h) Traïng thaùi cuûa caùc thieát bò nhö heä thoáng phun boït, phun nöôùc, bôm chöõa chaùy, ... 3.4.5. Theo doõi baùo ñoäng, caùc traïng thaùi Heä thoáng F&GS seõ keát hôïp chaët cheõ vôùi caùc thieát bò ñeå ñöa ra thoâng baùo: b) Baùo ñoäng/ traïng thaùi tín hieäu rôøi raïc ñaàu vaøo. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 22 Prepared by !@+@!
  5. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP c) Giaùm saùt tín hieäu vaøo rôøi raïc. d) Traïng thaùi tín hieäu ra rôøi raïc. e) Traïng thaùi caùc coâng taéc cuûa F&GS. 3.4.6. Taát caû thieát bò F&GS ôû ngoaøi coâng tröôøng coù tính hieäu vaøo/ra ñöôïc theo doõi lieân tuïc treân SSD/ F&GS vaø treân maøn hình DCS cho vieäc saün saøng ñoùng hoaëc môû maïch. 3.5. Heä thoáng baùo ñoäng: 3.5.1 Taát caû baùo ñoäng cuûa heä thoáng coâng ngheä ñöôïc thoâng baùo vaø xaùc nhaän treân DCS. Baùo ñoäng seõ ñöôïc hieån thò theo chuaån "thoâng baùo khu vöïc" vaø "toång hôïp baùo ñoäng". 3.5.2 Ñieàu chænh ñieåm ñaët (Setpoint) baùo ñoäng ñöôïc thöïc hieän treân maøn hình vaän haønh vaø thoâng baùo baùo ñoäng seõ ñöôïc in ra maùy in. 3.5.3 Taát caû tín hieäu baùo ñoäng döøng (shutdown) hay boû qua (bypass) seõ ñöôïc thoâng baùo treân baûng hieån thò SSD. Baùo ñoäng döøng seõ ñöôïc saép xeáp theo nhoùm. Caùc tín hieäu tieàn - baùo ñoäng, baùo ñoäng döøng hay baùo ñoäng bypass cuõng ñöôïc thoâng baùo treân maøn hình SSD/F&GS vaø DCS (maøn hình vaän haønh/maøn hình caøi ñaët) thoâng qua keát noái noái tieáp. 3.6 Moái quan heä töông taùc giöõa caùc heä thoáng. Tham khaûo caàu hình cuûa heä thoáng ñieàu khieån. 3.7 Saép xeáp tuû baûng vaø giao tieáp vôùi heä thoáng giaùm saùt ñieàu khieån trung taâm Tham khaûo sô ñoà boá trí phoøng ñieàu khieån. 3.8 Giao dieän giöõa CPP vaø TVT (Kho caûng Thò Vaûi - KCTV) 3.8.1 Giao dieän vôùi heä thoáng DCS cuûa TVT Döõ lieäu ñöôïc truyeàn töø heä thoáng DCS cuûa TVT qua tuyeán caùp noái noái tieáp 2 chieàu, bao goàm (tham khaûo sô doà khoái Giao dieän ñieàu khieån CPP-TVT): a) Möùc caùc boàn condensate b) Löu löôïng cuûa doøng xuaát xaêng taïo caàu caûng soá 1. c) Löu löôïng xuaát condensate taïi caàu caûng soá 1. d) Löu löôïng nhaäp condensate/reformate töø caàu caûng soá 1. e) Traïng thaùi cuûa caùc van coù lieân quan ñeán caùc boàn condensat vaø quaù trình xuaát, nhaäp f) Traïng thaùi cuûa caùc bôm xuaát. Döõ lieäu ñöôïc göûi ñeán heä thoáng DCS cuûa TVT qua tuyeán caùp noái noái tieáp 2 chieàu, bao goàm: a) Möùc caùc boàn xaêng b) Möùc caùc boàn reformate c) Löu löôïng cuûa doøng condensate vaøo thaùp chöng caát. S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 23 Prepared by !@+@!
  6. Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP d) Löu löôïng cuûa doøng condensate Baïch Hoå vaøo boä troän. e) Löu löôïng cuûa doøng Butane vaøo boä troän. f) Traïng thaùi cuûa van coù lieân quan tôùi boàn xaêng, reformate vaø ñöôøng oáng xuaát/ nhaäp. g) Traïng thaùi cuûa caùc bôm nguoàn (P-13A/B/C). h) Traïng thaùi cuûa heä thoáng F&GS. 3.8.2 Giao dieän vôùi heä thoáng SSD cuûa TVT. Heä thoáng SSD cuûa CPP seõ keát noái vôùi heä thoáng SSD cuûa TVT thoâng qua heä thoáng caùp ñeå xöû lyù, kích hoaït tín hieäu ESD (tham khaûo sô doà khoái Giao dieän ñieàu khieån CPP-TVT). CHÖÔNG 4: HEÄ THOÁNG NÖÔÙC CHÖÕA CHAÙY 4.1 Heä thoáng oáng nöôùc chöõa chaùy. Heä thoáng oáng ñöôïc thieát keá kheùp kín ñeå baûo ñaûm coù nguoàn cung caáp veà nhieàu höôùng khi caàn thieát. Trong tröôøng hôïp caàn baûo döôõng, caùc van caùch ly seõ ñöôïc söû duïng. Caùc van caùch ly naøy ñöôïc boá trí gaàn caùc ñieåm reõ nhaùnh. Van caùch ly thöôøng duøng laø loaïi van coång. Van xaû cho heä thoáng phun nöôùc ñöôïc laép ñaët ôû caùc nhaùnh gaàn ñaàu phun cuûa heä thoáng. Van xaû coù theå ñieàu khieån töø xa hoaëc baèng tay. Moät soá van xaû coù theå hoaït ñoäng theo cô cheá töï ñoäng. Caùc van xaû ñöôïc trang bò cho caùc boàn chöùa coù cô cheá hoaït ñoäng nhö sau: Moãi boàn coù 2 van xaû, moät lôùn, moät nhoû. Van lôùn seõ töï ñoäng xaû khi phaùt hieän coù löûa thoâng qua ñaàu doø nhieät ñöôïc laép ñaët taïi moãi boàn. Van nhoû khoâng hoaït ñoäng töï ñoäng maø duøng tay hoaëc ñieàu khieån töø xa ñeå laøm maùt khi coù chaùy ôû boàn beân caïnh. Heä thoáng oáng nöôùc chöõa chaùy ñöôïc ñaët treân beä ñôõ cao töø 300¸400mm (tính töø ñaùy oáng) so vôùi maët ñaát. Tuy nhieân, moät soá tuyeán oáng ñöôïc ñaët ngaàm döôùi ñaát trong caùc tröôøng hôïp: khi taïi ñoù ñöôøng oáng chieám duïng hay caûn trôû vieäc vaän haønh nhaø maùy, caûn trôû ngöôøi vaän haønh hay thieát bò di chuyeån, hoaëc caùc vò trí oáng deã bò hö hoûng neáu laép treân maët ñaát. Heä thoáng oáng nöôùc chöõa chaùy ñöôïc thieát keá (sizing) vôùi löu löôïng 120% so vôùi thieát keá. Löu löôïng doøng toái thieåu cuûa heä thoáng phaûi vöôït löu löôïng yeâu caàu theo thieát keá vaø ñaït löu toác lôùn hôn 3m/s. 4.2 Bôm (buø) duy trì aùp (Jockey Pump) S oå tay Vaän haønh vaø Baûo döôõng Trang 24 Prepared by !@+@!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản