intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 2

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:309

82
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 2: Tin học văn phòng. Chuyên đề này cung cấp các kiến thức cơ bản về: Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Powerpoint 2003. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực đồng bằng – Chuyên đề 2

BONOlVU<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> A<br /> <br /> :::t<br /> <br /> CHUYENDEII<br /> <br /> 'wi<br /> <br /> "<br /> <br /> TIN HOC VAN PHONG<br /> <br /> •<br /> .<br /> <br /> .<br /> <br /> TAP TAl LIEU GIANG DAY<br /> .<br /> <br /> nANH CHO LOP B()I nUONG<br /> <br /> KIEN THUC vA ICY NANG CONG NGH~ THONG TIN<br /> <br /> <br /> ~ BQ, CONG CHUC XX<br /> ~~""''';'<br /> . .­<br /> <br /> .<br /> ,,·".,v""""-JP.. ~<br /> ,". '.,}~<br /> ;'<br /> <br /> cD\<br /> <br /> KHU v\fc »()NG BANG<br /> <br /> <br /> ~<br /> <br /> .'<br /> <br /> "~~'f'<br /> <br /> ,,~<br /> <br /> ~<br /> <br /> '8n~ theo Quy~t dinh s6:'181f IQB-BNV ngay311thang 5 nam<br /> ella B{j tnrang B{j N{ji vp)<br /> <br /> Hit N4li - 2012<br /> •<br /> <br /> 2012<br /> <br /> BAIl: MICROSOFT OFFICE WORD 2003<br /> 1. DE MVC 1: GiOi thi~u Microsoft Office Word 2003 (Word).<br /> Sau khi ho3.n thimh nqi dung nay, nguOi sir dt}ng nim duQ'c:<br /> •<br /> <br /> Cach khOi d9ng va thoat kh6i chuang trinh Word.<br /> <br /> •<br /> <br /> Cac thanh ph~n trong man hinh chinh cua Word bao g6m:<br /> Thanh tieu d~.<br /> Thanh th\lc dan chinh.<br /> -<br /> <br /> Thanh cong C\l chuAn.<br /> Thanh tqmg thai.<br /> Thu6c do.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh cu9n.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thanh dinh<br /> <br /> d~ng.<br /> <br /> 1.1. GiOi thi~u Microsoft Office Word 2003.<br /> Ph~n m~m Microsoft Office Word 2003 (trong tM li~u nay se gQi t~t la Word),<br /> <br /> la m9t cong C\l so~n thao van ban ph6 bi~n hi~n nay cua cong ty ph~n' m~m n6i ti~ng<br /> Microsoft. No cho phep nguai dung lam vi~c v6i van ban tho (text), cac hi~u lIng nhu<br /> phong chfr, mau s~c, cung v6i hinh anh d6 hQa (graphics) va nhi~u hi~u lIng da<br /> phuang ti~n khac (multimedia) nhu am thanh, video khi~n cho vi~c so~n thao van ban<br /> duQ'c thu~n ti~n han. Ngoai ra Word cling co cac cong C\l nhu ki~m tra chinh ta, ngfr<br /> phap v6i nhi~u ngon ngfr khac nhau d~ h6 trQ' nguai su d\lng. Cac phien ban cua Word<br /> thuO'ng luu ten t~p tin v6i duoi la .doc hay .docx d6i v6i Word 2007. H~u h~t cac<br /> phien ban cua Word d~u co th~<br /> <br /> rna duQ'C cac t~p tin van ban tho (.txt) va cling co th~<br /> <br /> lam vi~c v6i cac dinh d~ng khac, ch~ng h~n nhu xu ly sieu van ban (.html), thi~t k~<br /> trang web.<br /> 1.2. KhOi dqng va thmit khoi chuO'Dg trinh Word.<br /> 1.2.1. KhOi dqng chuO'Dg trinh Word.<br /> <br /> Co rtt nhi~u cach d~ khai d9ng duQ'c ph~n m~m Word. Tuy vao m\lc dich lam<br /> <br /> vi~c, So' thich ho~c S\l ti~n dvng rna nguai su d\lng co th~ chQn m9t trong cac cach sau<br /> <br /> day d~ khai d9ng:<br /> <br /> 1<br /> <br /> Cach 1: Ch9n<br /> <br /> l~nh<br /> <br /> Start cua Windows: Start \ Programs \ Microsoft Office \<br /> <br /> Microsoft Word 2003, thao tac nhu hinh 1.<br /> :.1;<br /> <br /> ;:::~"c;t~5C!e'"<br /> <br /> :~#<br /> <br /> ~~;:)ftOffi.."'l!:"7~Ol5<br /> <br /> ;jniQ;)'':M!'~1.,:IlJt~!:h:!C<br /> <br /> "lie] ~QSoh~~~~"TfJ!<br /> <br /> "h':l'l;{AA<br /> <br /> ,.<br /> <br /> f!iI<br /> <br /> Mi-:roso~ 0fF~ Ex~1 2003<br /> <br /> ,.<br /> <br /> fi)<br /> <br /> Mlcrosof!.Qff>-..ePl:!-;"le!'Fo;nt2!X]<br /> <br /> ",:; ;;:~~tDo¥,nlO5d"'>lr'~<br /> <br /> l1?fH+£4m~<br /> <br /> S'f1T1r.lte:: c.'e1t 5eelYitj<br /> ¥1~.a.r>l.<br /> <br /> ,.,.;,.~Ch":';M'<br /> <br /> ;';erer-.a<br /> "l'l'hooi Me55C'1ger"<br /> <br /> ;-O-;':se:-Pius<br /> 'l'ahoo~ ~m ~otf:ditJ'<br /> Ca~LBP3Ul..OLBP3011lLBP30~<br /> <br /> ,.<br /> <br /> ~~.e!"Lrr.l5t~~<br /> <br /> ":<br /> <br /> ffinh 1: Mil chuang trinh Microsoft Office Word 2003.<br /> <br /> Cach 2: Nhay dup chuQt trai vao bieu tm;mg cua phfin m~m Microsoft, Office<br /> tren thanh tac V\l (task bar) ho~c tren man hinh n~n desktop cua<br /> <br /> Word 2003.<br /> Windows,vv...<br /> <br /> Cach 3: Neu mu6n<br /> <br /> rna nhanh mQt t~p van bim vila<br /> <br /> so~n thiw gfin day nhfrt tren<br /> <br /> may tinh dang lam vi~c, co the ch9n Start \ Documents ho~c<br /> <br /> a cac thu m\lC<br /> <br /> luu tm<br /> <br /> khac hay trong thu m\lc cua cac 6 luu trfr nhu 6 (D:), (E:) trong My Computer, ch9n<br /> t~p van bim (Word) cfin<br /> <br /> rna. Khi do (Word) se khai dQng va rna ngay<br /> <br /> t~p van bim<br /> <br /> vila chi dinh.<br /> 1.2.2. Thoat khoi chU'ong trinh Word.<br /> <br /> Khi khong lam vi~c vai Word, nguai<br /> <br /> su d\lng co the th\lC hi~n thoat khoi chuang<br /> <br /> <br /> trinh b~ng cac cach sau:<br /> <br /> - Ma m\lC ch9n File \ Exit. Hoijc<br /> - Nhay chuQt trai vao bieu tm;mg . . ben goc phai tren cung cua man hinh lam<br /> vi~c de thoat khoi chuang trinh. Hoijc<br /> <br /> - Nhfrn t6 hqp phim t~t Alt + F4<br /> "'./ LU'U<br /> <br /> y:<br /> <br /> su d\lng nen luu l~i<br /> <br /> Truac khi thoat khoi chuang trinh (Word), nguai<br /> <br /> (Save) van ban ho~c tai<br /> <br /> li~u,<br /> <br /> truang hqp chua luu<br /> <br /> l~i<br /> <br /> thi chuang trinh se t\l hoi co luu l~i<br /> <br /> ..<br /> <br /> (nut Yes) ho~c khong luu l~i (nut No), con nut Cancel de thoat khoi cua s6 nhu hinh 2.<br /> '<br /> <br /> Microsoft Office Word<br /> <br /> Do you want to save the changes to 'TBi ~mon tinrooanphong Ol-15-21111.doc"?<br /> <br /> ~w[~·J<br /> <br /> .<br /> <br /> ffinh 2: H(Jp thor:;ti hoi truac khi thodt khoi chuang trinh co luu tili li¢u hay kh6ng.<br /> 2<br /> <br /> l<br /> <br /> 1.3. Giao<br /> <br /> di~n<br /> <br /> chinh cua Word.<br /> <br /> Sau khi khOi d9ng xong, man hinh lam vi~c Clla Word thuang c6 dc;mg giao<br /> <br /> di~n<br /> <br /> nhu<br /> <br /> hinh 3.<br /> <br /> Qraw· kt<br /> At I"<br /> <br /> Page 1<br /> <br /> Ln I<br /> <br /> Hinh 3: Giao di¢n chinh chuang trinh Microsoft Office Word 2003.<br /> Moi twang lam vi~c tren Word g6m cac thanh phAn chinh nhu sau:<br /> <br /> - Cfra sa so~n thao van ban: La nai d~ ch~ bim tai li~u. Nguai si'r d\mg c6 th~<br /> go van bim, dinh d~ng, chen cac hinh anh len day. N9i dung tren ci'ra s6 nay se duQ'c<br /> in ra may in khi si'r d\mg<br /> <br /> l~nh<br /> <br /> in.<br /> <br /> - Thanh th'1c dO'n (menu): Chua cac l~nh d~ gQi t6i cac chuc nang cua Word<br /> trong khi lam vi~c. Nguai si'r d\mg dung chu9t ho~c si'r d\mg t6 hQ'P phim d~ ~a cac<br /> m\lC chQn nay.<br /> <br /> rna menu l~nh b~ng ban phim, dung t6 hQ'P phim ALT + chfr cM<br /> duQ'c g~ch chan (vi d\l: ALT + F d~ rna menu File).<br /> <br /> -I Luu y:<br /> <br /> I:)~<br /> <br /> - Thanh cong<br /> <br /> Cl}.<br /> <br /> chuAn: Bao g6m r~t nhi~u thanh cong C\l, m6i thanh cong C\l<br /> <br /> bao g6m cac nut l~nh d~ ph\lc V\l m9t nh6m cong vi~c nao d6.<br /> Vi d\l: Khi so~n thao van ban, nguai si'r d\lng phai si'r d\lng d~n thanh cong C\l<br /> chuAn Standard va thanh cong C\l dinh d~ng Formating ho~c khi ve hinh cAn d~n<br /> thanh cong C\l Drawing d~ lam vi~c.<br /> <br /> 3<br /> <br /> - Thu6'c ke: G6m 2 thu&c (ruler) bao .vi~n trang van bim. SU d\lng thu&c nguai<br /> su d\lng co th~ di~u chinh duQ'c l~ trang van ban, cling nhu thi~t l~p cac di~m dich<br /> <br /> (tabs) mQt cach dan gian va trvc quan.<br /> - Thanh fi1lng thai: Giup ngum sU d\lllg bia duQ'c mQt vai ~g thai dn thia k:hi lam vi~.<br /> <br /> Vi d\l: Nguai su d\lng dang lam vi~c a trang mAy, dong bao nhieu,.v.v.<br /> <br /> <br /> - Thanh cUQn: G6m 2 thanh cUQn, thanh cUQn dQC va thanh cUQn ngang dung d~<br /> <br /> di chuy~n van ban trong khi so~n thao.<br /> <br /> - Thanh djnh d~ng (Formatting Toolbar): Chua cac bi~u tuqng dinh d~g,<br /> dung d~ dinh d~ng nhanh trong khi so~n thao van ban.<br /> <br /> - Thanh tieu d~ (Title): Hi~n thi ten t~p van ban.<br /> N~u van ban chua ghi se hi~n thi v&i ten (Document?).<br /> <br /> N~u van ban ghi r6i, se hi~n thi v&i ten van ban (Vi d¥: Baocao.doc).<br /> <br /> 1.3.1. Thanh tieu d~ (Title).<br /> Thanh tieu d~ la thanh n~m ngang tren cung cua cua sf>. Tren thanh tieu de ill trai<br /> qua phai co nhUng chuc nang sau.<br /> <br /> Menu Control:<br /> <br /> d phia ben trai thanh tieu de chua nut l~nh ~;, khi nhay chuQt<br /> <br /> vao nut nay se hi~n thi hQP l~nh (Menu Control Box) nhu hinh 4. Bao g6m cac chuc<br /> nang sau:<br /> <br /> - Restore: Kh6i ph\lc kich thu&c ban dfru.<br /> <br /> - Move: Di chuy~n cua sf>.<br /> <br /> - Size: Thay df>i kich thu&c cua sf>.<br /> <br /> - Minimize: Thu nh6 cua sf> thanh bi~u tuqng.<br /> <br /> - Maximize: Phong to cua sf>.<br /> <br /> - Close: Dong cua sf>.<br /> <br /> Ifil<br /> <br /> Restore<br /> ~Aove<br /> <br /> S;ze<br /> Minimize<br /> <br /> I<br /> <br /> Ix<br /> <br /> Maximize<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2