Tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật ghép cây

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
751
lượt xem
182
download

Tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật ghép cây

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật - Kỹ thuật ghép cây. Ghép cây đòi hỏi phải chính xác, người nông dân phải cần cù, kiên nhẫn có thể làm được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn Kỹ thuật ghép cây

  1. Trung t©m khuyÕn n«ng S¬n la Dù ¸n PTLNXH S«ng §µ (GTZ - GFA) Tµi liÖu h−íng dÉn kü thuËt GhÐp c©y ®ßi hái ph¶i chÝnh x¸c, Kü thuËt GhÐp c©y ng−êi n«ng d©n ph¶i cÇn cï, kiªn nhÉn cã thÓ lµm ®−îc
  2. ChuÈn bÞ gèc ghÐp: C©y gèc trång ChuÈn bÞ m¾t ghÐp: M¾t ghÐp hay trong bÇu hoÆc v−ên −¬m. chåi ghÐp ph¶i ®−îc lÊy tõ c©y ®· thµnh thôc, Tuæi gèc ghÐp tõ 8 – 12 th¸ng. kh«ng s©u bÖnh
  3. Dïng dao s¹ch, s¾c ®Ó c¾t bá mét phÇn nhá cña c©y gèc gièng nh− mét cöa sæ nhá (Chó ý phÇn gç d−íi vá - Khi chåi ph¸t triÓn th¸o bá d©y quÊn, c¾t bá phÇn kh«ng bÞ tæn th−¬ng). Chåi ®−îc t¸ch ra khái cµnh cßn trªn cña gèc ghÐp, dïng cäc ®ì cµnh ghÐp. cã c¶ mét Ýt gç d−íi vá, sau t¸ch bá phÇn gç. Chåi ghÐp ph¶i cã cïng mét kÝch th−íc b»ng phÇn vá ®· bãc ë c©y - Khi c©y ghÐp ph¸t triÓn tèt chuyÓn tõ v−ên −¬m tíi gèc ®Ó chåi ®−îc ghÐp. Võa khÝt víi cöa sæ ë gèc ghÐp n¬i trång sau ®ã dïng d©y ni lon quÊn vßng quanh chåi.
Đồng bộ tài khoản