intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Thi công công trình thủy lợi

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

2.218
lượt xem
1.584
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác bê tông và bê tông cốt thép trong xây dựng các công trình thuỷ công chiếm 1 vị trí quan trọng. Nó dùng để xây dựng các nhà máy thuỷ điện, dập tràn, dập dâng nước, âu tầu, bậc nước, dốc nước, cống ngầm, trạm bơm... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Thi công công trình thủy lợi

 1. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA KHOA XÁY DÆÛNG THUÍY LÅÜI - THUÍY ÂIÃÛN GVC. ThS. NGÄ VÀN DUÎNG GVC. ThS. PHAN HÄÖNG SAÏNG THI CÄNG CÄNG TRÇNH THUYÍ LÅÜI 1
 2. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHẦN IV CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP -------------------------------------------- MỤC LỤC CHƯƠNG 13: KHÁI NIỆM CHUNG n 13.1 Những yêu cầu đối với bê tông thủy lợi .v 13.2 Những đặc điểm và yêu cầu về thi công bê tông CHƯƠNG 14: CÔNG TÁC CỐT LIỆU, CỐT THÉP VÀ VÁN KHUÔN d 14.1 Cốt liệu của bê tông và gia công cốt liệu 14.1.1 Cốt liệu 14.1.2 Gia công cốt liệu 14.2 Công tác cốt thép ol 14.2.1 Vị trí công tác cốt thép trong thi công công trình nc 14.2.2 Quá trình gia công cốt thép 14.2.3 Nối và liên kết cốt thép 14.2.4 Gia công nguội cốt thép 14.2.5 Vận chuyển và lắp dựng cốt thép 14.3 Công tác ván khuôn và đà giáo .v 14.3.1 Những yêu cầu cơ bản đối với ván khuôn 14.3.2 Xác định lực tác dụng lên ván khuôn và các bước thiết kế ván khuôn 14.3.3 Một số loại ván khuôn thường gặp w 14.3.4 Dựng lắp và tháo dở ván khuôn 14.3.5 Kết cấu ván khuôn một số bộ phận kết cấu công trình w CHƯƠNG 15: CHẾ TẠO VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG 15.1 Chế tạo vữa bê tông 15.1.1 Yêu cầu đối với vữa bê tông w 15.1.2 Phương pháp trộn và máy trộn bê tông 15.1.3 Thông số công tác của máy trộn tuần hoàn 15.1.4 Nhà máy trộn bê tông và trạm trộn bê tông thủ công 15.1.5 Năng suất của cơ sở trộn bê tông 15.2 Công tác vận chuyển vữa bê tông 15.2.1 Những yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông 15.2.2 Vận chuyển vữa bê tông theo phương ngang 15.2.3 Vận chuyển vữa bê tông theo phương đứng 15.2.4 Vận chuyển vữa bê tông liên tục 2
 3. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHƯƠNG 16: ĐỔ , ĐẦM VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG 16.1 Phân khoảnh đổ bê tông 16.1.1 Khái niệm khe thi công 16.1.2 Các nguyên tắc phân khoảnh đổ 16.1.3 Các phương pháp phân khoảnh đổ công trình bê tông khối lớn 16.2 Công tác đổ bê tông vào khoảnh 16.2.1 Chuẩn bị trước khi đổ bê tông 16.2.2 Các phương pháp đổ bê tông vào khoảnh n 16.3 San và đầm và dưỡng hộ bê tông .v 16.3.1 San bê tông 16.3.2 Đầm bê tông 16.3.3 Dưỡng hộ bê tông 16.4 Phòng ngừa nứt nẻ vì nhiệt độ trong bê tông khối lớn d 16.4.1 Nguyên nhân phát sinh nứt nẻ vì nhiệt 16.4.2 Các loại nứt nẻ vì nhiệt ol 16.4.3 Biện pháp phòng ngừa vết nứt nhiệt độ 16.5 Phương án phân khoảnh đổ một số công trình bê tông và các phương pháp đổ bê tông khác. nc CHƯƠNG 17: THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG 17.1 Đặc điểm của thi công đập bê tông .v 17.2 Phân đợt, phân đoạn thi công đập 17.2.1 Phương pháp phân đợt, phân đoạn thi công 17.2.2 Nguyên tắc cơ bản chọn phương án thi công bê tông đập w 17.3 Đào và xử lý nền móng 17.3.1 Công tác đào móng 17.3.2 Xử lý nền móng w 17.4 Bố trí hệ thống sản xuất bê tông, cần trục và cầu công tác 17.4.1 Bố trí hệ thống trộn bê tông 17.4.2 Bố trí cần trục và cầu công tác w 17.5 Thi công vật chắn nước 17.5.1 Tác dụng của vật chắn nước 17.5.2 Thi công vật chắn nước thẳng đứng 17.5.3 Thi công vật chắn nước nằm ngang 17.6 Tu sửa chỗ hư hỏng của đập bê tông 3
 4. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHÆÅNG 13 KHAÏI NIÃÛM CHUNG n .v 13.1. NHÆÎNG YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI BÃ TÄNG THUÍY CÄNG Cäng taïc bã täng vaì bãtäng cäút theïp trong xáy dæûng caïc cäng trçnh thuyí cäng chiãúm d mäüt vë trê quan troüng. Noï duìng âãø xáy dæûng caïc nhaì maïy thuyí âiãûn, âáûp traìn, âáûp dáng næåïc, áu táöu, báûc næåïc, däúc næåïc, cäúng ngáöm, traûm båm... ol Khäúi læåüng cäng taïc bã täng cuía mäùi cäng trçnh thæåìng ráút låïn (baíng 13-1) Baíng 13-1 nc Cäng suáút Khäúi læåüng bã täng Tãn cäng trçnh (103.kW) (103.m3) Cäng trçnh thuyí âiãûn Thaïc Baì 108 329,3 .v Cäng trçnh thuyí âiãûn Hoaì Bçnh 1920 1900 Cäng trçnh thuyí âiãûn Sån La 2400 3100 w CT. thuyí âiãûn Voljsk mang tãn V.I. Lãnin 2300 7050 CT. thuyí âiãûn Bratsk (Liãn Xä) 4500 4870 w CT. thuyí âiãûn Krasnäiarsk 6000 5460 CT. thuyí âiãûn Ingursk 1540 5200 w Quy mä xáy dæûng cäng trçnh thuyí caìng låïn thç khäúi læåüng bã täng cuía cäng trçnh cuîng tàng lãn. Trung bçnh læåüng chi phê riãng cuía bãtäng cho 1kW cäng suáút làõp maïy thæåìng nàòm trong khoaíng tæì 0,8 âãún 4,5m3. Qua âoï ta tháúy, cäng taïc bãtäng vaì bãtäng cäút theïp chiãúm mäüt tyí troüng ráút låïn vãö khäúi læåüng lao âäüng trãn cäng træåìng vaì giaï thaình xáy làõp cäng trçnh (giaï thaình cäng taïc bãtäng chiãúm tæì 25 âãún 50% giaï thaình xáy làõp chung cuía cäng trçnh âáöu mäúi thuyí låüi). 4
 5. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Quy mä sæí duûng bã täng caìng låïn thç viãûc pháún âáúu haû giaï thaình xáy dæûng cäng trçnh, træåïc hãút laì cäng trçnh bã täng, caìng coï yï nghéa låïn. Hæåïng pháún âáúu âãø haû giaï thaình cäng trçnh bã täng laì: giaím khäúi læåüng bã täng khi thiãút kãú cäng trçnh vaì giaím giaï thaình 1m3 bã täng trong khi xáy dæûng cäng trçnh. Bã täng thuyí cäng thæåìng laìm viãûc trong nhæîng âiãöu kiãûn âàûc biãût: åí dæåïi næåïc våïi cäüt næåïc aïp læûc låïn hoàûc åí trong vuìng thay âäøi cuía mæûc næåïc våïi sæû dao âäüng låïn cuía nhiãût âäü khäng khê. Ngoaìi ra noï coìn chëu taïc duûng nhiãöu cuía mäi træåìng bãn ngoaìi chëu xoïi cuía doìng næåïc coï täúc âäü cao, ma saït cuía buìn caït vaì xám thæûc cuía mäi træåìng næåïc xung quanh. n Laìm viãûc trong nhæîng âiãöu kiãûn báút låüi noïi trãn nãn bã täng thuyí låüi phaíi coï nhæîng .v yãu cáöu riãng, âoìi hoíi phaíi coï cháút læåüng cao, cuû thãø laì: phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu vãö cæåìng âäü (chëu neïn vaì chëu keïo) cao; chäúng tháúm vaì chäúng xám thæûc täút; chäúng xoïi, chäúng baìo moìn vaì chäúng næït neí täút; vaì khi âäng kãút thç læåüng phaït nhiãût phaíi êt. d Theo Tiãu chuáøn ngaình 14TCN 63-2002 Bã täng thuíy cäng - Yãu cáöu kyî thuáût thç bã täng duìng âãø xáy dæûng caïc cäng trçnh thuyí cäng thæåìng coï caïc loaûi maïc sau: ol a. Theo cæåìng âäü chëu neïn: nc Gäöm caïc loaûi maïc: M100, 150, 200, 250, 300, 400 vaì 500 v.v... b. Theo khaí nàng chäúng tháúm: chia thaình 6 maïc: "B-2" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 2 daN/cm2 .v "B-4" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 4 daN/cm2 w "B-6" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 6 daN/cm2 "B-8" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 8 daN/cm2 w "B-10" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 10 daN/cm2 w "B-12" bã täng chëu âæåüc aïp læûc næåïc khäng låïn hån 12 daN/cm2 Maïc chäúng tháúm cuía bã täng thuíy cäng vuìng dæåïi næåïc vaì vuìng mæïc næåïc thay âäøi phuû thuäüc vaìo gra-âi-àng aïp læûc (laì tyí säú giæîa aïp læûc næåïc vaì chiãöu daìy cuía kãút cáúu, nãúu kãút cáúu coï hai vuìng thç láúy chiãöu daìy cuía vuìng ngoaìi âãø choün coìn vuìng trong láúy säú liãûu chäúng tháúm laì B-2), (baíng 13-2). 5
 6. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Baíng 13-2 MAÏC CHÄÚNG THÁÚM CUÍA BÃ TÄNG THUÍY CÄNG Gra-âi-àng aïp læûc Maïc chäúng tháúm 10 B-8 n Âäü chäúng tháúm næåïc cuía bã täng âæåüc xaïc âënh bàòng aïp læûc næåïc täúi âa khi máùu .v coìn chæa tháúm åí tuäøi 28 ngaìy. Træåìng håüp cáön thiãút theo yãu cáöu cuía thiãút kãú, coï thãø xaïc âënh tênh chäúng tháúm cuía bã täng åí tuäøi 60 hoàûc 90 ngaìy. d Âãø bã täng thoaí maîn âæåüc caïc yãu cáöu âàûc biãût âäúi våïi cäng trçnh thuyí cäng, coï thãø duìng caïc biãûn phaïp sau: ol 1. Læûa choün cáúp phäúi håüp lyï cuía cäút liãûu, tàng âäü chàût cuía bã täng, giaím læåüng duìng xi màng cho 1m3 bã täng, nhåì âoï læåüng phaït nhiãût seî giaím tháúp; nc 2. Tàng âäü thä låïn nháút cuía cäút liãûu. Song cáön phaíi biãút ràòng khi tàng âäü thä låïn nháút cuía cäút liãûu khaí nàng chëu keïo cuía bã täng seî giaím âi âäi chuït; 3. Duìng loaûi vaì maïc xi màng phuì håüp våïi âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía caïc vuìng, caïc bäü pháûn khaïc nhau cuía cäng trçnh (âäúi våïi pháön dæåïi næåïc - duìng xi màng puzålan hoàûc xi .v màng pooïc làng xè; âäúi våïi vuìng mæûc næåïc thay âäøi - xi màng pooïc làng; âäúi våïi vuìng giæîa cuía âáûp khäúi låïn - xi màng sinh nhiãût êt...); w 4. Duìng væîa bã täng khä våïi tè lãû N/X tháúp vaì læåüng xi màng tæång âäúi êt våïi cháút phuû gia âãø náng cao âäü deío cuía væîa (N/X = 0,45 ÷ 0,6, âäü suût tæì 1 ÷ 3cm); w 5. Phán vuìng bã täng våïi thaình pháön khaïc nhau theo màût càõt cuía cäng trçnh, trong âoï duìng bã täng ngheìo âäúi våïi pháön giæîa cuía cäng trçnh khäúi låïn, âiãöu âoï cho pheïp giaím læåüng xi màng chung; w 6. Duìng âaï taíng âäün hoàûc bã täng âaï häüc; 7. Laìm laûnh nhán taûo væîa bã täng (laìm laûnh næåïc vaì cäút liãûu), laìm laûnh bã täng âäø bàòng caïch duìng næåïc laûnh hoàûc khê laûnh cho chaûy qua äúng dáùn âàût trong khäúi bã täng, tæåïi næåïc laûnh.... 8. Phán cäng trçnh thaình nhæîng khäúi âäø bã täng coï kêch thæåïc håüp lyï. 6
 7. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13.2. NHÆÎNG ÂÀÛC ÂIÃØM VAÌ YÃU CÁÖU VÃÖ THI CÄNG BÃTÄNG Thi cäng mäüt cäng trçnh thuyí cäng bàòng bã täng coï nhiãöu âàûc âiãøm vaì yãu cáöu khaïc våïi xáy dæûng caïc cäng trçnh dán duûng hay cäng nghiãûp. 1. Âàûc âiãøm - Diãûn thi cäng thæåìng cháût heûp, nháút laì khi âaî laìm ngáûp häú moïng, täúc âäü thi cäng laûi nhanh; - Thåìi gian thi cäng âoìi hoíi gáúp ruït âãø giaím båït nhæîng khoï khàn do thiãn nhiãn gáy n ra, do âoï cæåìng âäü âäø bã täng thæåìng ráút låïn vaì thay âäøi theo thåìi tiãút, theo muìa; âoìi hoíi phaíi táûp trung thiãút bë - maïy moïc, nhán læûc vaì nguyãn váût liãûu ráút låïn; .v - Caïc bäü pháûn cäng trçnh cáön phaíi baío âaím xáy làõp theo mäüt trçnh tæû nháút âënh vaì phaíi coï sæû phäúi håüp chàût cheî våïi nhau, âoìi hoíi phaíi täø chæïc thi cäng tháût khoa hoüc; d - Quaï trçnh thi cäng phaíi luän âäúi phoï vaì khàõc phuûc nhæîng khoï khàn âäüt xuáút do mæa, baîo, luûût gáy ra. 2. Yãu cáöu vãö thi cäng bãtäng ol Våïi nhæîng âàûc âiãøm kãø trãn, âãø âaím baío âæåüc cháút læåüng cäng trçnh, phaíi âaím baío nc caïc yãu cáöu chênh vãö thi cäng bã täng sau: - Váût liãûu baío âaím cháút læåüng, tyí lãû cáúp phäúi chênh xaïc, chãú taûo væîa bã täng âaût yãu cáöu; .v - Váûn chuyãøn vaì âäø bã täng khäng bë phán cåî. San âáöm âaím baío âäng chàût, khäng bë räù, khäng coï läù räùng. Quaï trçnh bã täng âäng kãút phaíi baío vãû vaì nuäi dæåîng täút; - Vaïn khuän phaíi væîng chàõc, chênh xaïc, baío âaím kêch thæåïc cäng trçnh, dãù thaïo làõp; w - Cäút theïp gia cäng âuïng thiãút kãú, làõp dæûng chênh xaïc, chàõc chàõn vaì phaíi saûch; - Phaíi phán chia khäúi âäø, chia âåüt, phán âoaûn thi cäng håüp lyï, dãù thi cäng vaì khäng w caín tråí láùn nhau. Phaíi xæí lyï täút caïc khe thi cäng (maûch ngæìng) âãø âaím baío tênh hoaìn chènh, liãön khäúi cuía cäng trçnh; w - Phaíi coï biãûn phaïp khäúng chãú nhiãût âãø giæî cho cäng trçnh khäng bë næït neí; - Phaíi coï biãûn phaïp vaì cæåìng âäü thi cäng thêch æïng âãø loaûi træì nhæîng báút låüi cuía thåìi tiãút, khê háûu âäúi våïi bã täng. 3. Cæåìng âäü thi cäng bã täng Do âàûc âiãøm khê háûu thuyí vàn trong mäüt nàm luän luän thay âäøi nãn khäúi læåüng thi cäng bã täng trong mäüt nàm cuîng thay âäøi vç chëu aính hæåíng cuía thåìi tiãút. Màût khaïc, åí thåìi kyì âáöu khi måïi xáy dæûng diãûn cäng taïc coìn heûp, sau âoï cäng trçnh lãn cao dáön diãûn 7
 8. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ cäng taïc cuîng âæåüc måí räüng dáön, âãún thåìi kyì sàõp kãút thuïc xáy dæûng cäng trçnh diãûn cäng taïc laûi bë thu heûp. Do âoï khäúi læåüng thi cäng bã täng cuîng thay âäøi theo quy luáût áúy, nghéa laì luïc âáöu cæåìng âäü âäø bã täng coìn tháúp, sau tàng dáön, âaût tåïi trë säú låïn nháút (Qmax), sau laûi giaím dáön âãún hãút. Hçnh daûng cuía biãøu âäö cæåìng âäü âäø bã täng âæåüc thãø hiãûn trãn hçnh 13-1. m3 Qmax n Qtb .v t thåìi gian d H.13.1 Biãøu âäö cæåìng âäü âäø bã täng ol Cæåìng âäü âäø bã täng trung bçnh trong mäüt thaïng coï thãø tênh theo cäng thæïc: nc V Qt.b = (m3/thaïng) (13-1) t Trong âoï: V - Thãø têch bã täng cuía cäng trçnh, m3; .v t - Thåìi gian âäø bã täng, thaïng. Cæåìng âäü cuía thaïng âäø bã täng cao nháút: w Qmax = Qt.b.kkâ (13-2) kkâ: Hãû säú phán phäúi bã täng khäng âãöu trong caïc thaïng w Khi tênh toaïn coï thãø láúy kkâ = 1,25 ÷ 1,50; trë säú kkâ caìng nhoí coï nghéa laì cæåìng âäü âäø bã täng cuía caïc thaïng chãnh nhau khäng nhiãöu làõm, cäng suáút cuía nhaì maïy bã täng w âæåüc sæí duûng triãût âãø hån, viãûc bäú trê nhán læûc maïy moïc thi cäng âæåüc thuáûn tiãûn, êt thay âäøi, coï âiãöu kiãûn phaït huy cäng suáút cuía maïy vaì tàng nàng suáút lao âäüng. Vç thãú khi phán chia khäúi læåüng thi cäng cho caïc nàm, caïc thaïng ngæåìi ta cäú gàõng giaím trë säú kkâ xuäúng mæïc tháúp nháút. 8
 9. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cæåìng âäü âäø bã täng trung bçnh trong 1 giåì: Qtb.k'kâ Qh = (13-3) m.h Trong âoï: k'kâ - hãû säú khäng âãöu, bàòng hãû säú âäø bã täng khäng âãöu cuía caïc ngaìy trong thaïng km nhán våïi hãû säú âäø bã täng khäng âãöu trong 1 ngaìy kh. k'kâ = km.kh km coï thãø láúy bàòng 1,40 vaì kh = 1,20 n m - Säú ngaìy âäø bã täng trong thaïng; h - Säú giåì âäø bã täng trong ngaìy. .v 4. Quaï trçnh thi cäng bã täng vaì bã täng cäút theïp toaìn khäúi d a. Quaï trçnh chuáøn bë: bao gäöm - Gia cäng vaïn khuän vaì kãút cáúu chäúng âåî ol - Gia cäng cäút theïp - Chuáøn bë cäút liãûu âãø saín xuáút bã täng nc Caïc quaï trçnh naìy âæåüc chuáøn bë kyî theo âuïng quy trçnh, quy phaûm kyî thuáût vaì coï thãø thæûc hiãûn taûi xê nghiãûp hoàûc ngay åí hiãûn træåìng xáy dæûng. .v b. Caïc quaï trçnh cäng nghãû: bao gäöm - Làõp âàût vaïn khuän, cäüt chäúng, saìn cäng taïc w - Làõp âàût cäút theïp cho caïc kãút cáúu - Träün, váûn chuyãøn, âäø, âáöm bã täng w - Baío dæåîng bã täng sau khi âáöm xong - Thaïo dåî vaïn khuän, cäüt chäúng, saìn cäng taïc w - Xæí lyï caïc khuyãút táût trong bã täng. Thi cäng bã täng cäút theïp toaìn khäúi thæåìng täø chæïc thi cäng theo phæång phaïp dáy chuyãön gäöm 4 dáy chuyãön bäü pháûn: vaïn khuän, cäút theïp, âäø âáöm bã täng, dæåîng häü bã täng vaì thaïo dåî vaïn khuän. Quaï trçnh saín xuáút bã täng vaì bã täng cäút theïp coï thãø biãøu diãùn theo så âäö sau: 9
 10. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cäng taïc chuáøn bë Chãú taûo vaïn khuän Gia cäng Khai thaïc váût liãûu cäút theïp chuáøn bë xi màng n Làõp âàût vaïn khuän Làõp dæûng Träün bã täng cäút theïp .v Nghiãûm thu vaïn khuän Nghiãûm thu Âäø vaì âáöm bã täng d cäút theïp Thaïo dåî vaïn khuän ol Baío dæåîng Kiãøm tra, nghiãûm thu nc Thaình pháøm hoàûc .v baïn thaình pháøm w w w 10
 11. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHÆÅNG 14 CÄNG TAÏC CÄÚT LIÃÛU, CÄÚT THEÏP VAÌ VAÏN KHUÄN 14.1. CÄÚT LIÃÛU CUÍA BÃ TÄNG VAÌ GIA CÄNG CÄÚT LIÃÛU 1. NHÆÎNG YÃU CÁÖU CHÊNH ÂÄÚI VÅÏI CÄÚT LIÃÛU n Báút cæï cäng træåìng xáy dæûng thuyí låüi naìo cuîng khäng traïnh khoíi viãûc khai thaïc caïc .v moí váût liãûu âãø cung cáúp cäút liãûu cho bã täng vaì âãø laìm nhæîng cäng viãûc khaïc nhau laìm táöng loüc, váût thoaït næåïc... Cäút liãûu cuía bã täng (khäng kãø xi màng) gäöm caïc cäút liãûu thä (âaï dàm, soíi, soíi dàm) d vaì cäút liãûu nhoí (caït). 1m3 âaï vaì tæì 0,4 âãún 0,5m3 caït. ol Khäúi læåüng cäút liãûu duìng cho bã täng thæåìng ráút låïn: 1m3 bã täng cáön tæì 0,9 âãún Bã täng thuyí låüi cáön coï âäü chàût låïn vaì cæåìng âäü chëu læûc cao. Do âoï caïc cäút liãûu cuía nc bã täng cáön phaíi thoaí maîn caïc yãu cáöu chênh sau: - Âäü bãön chëu læûc täút - Troüng læåüng âån vë cao; .v - Coï cáúp phäúi täút; phuì håüp våïi thiãút kãú; - Saûch seî, khäng coï taûp cháút hæîu cå (hoàûc coï êt trong phaûm vi cho pheïp cuía quy w phaûm); - Kêch thæåïc haût phuì håüp våïi kêch thæåïc cuía kãút cáúu bã täng (theo quy phaûm) vaì w kêch thæåïc maïy träün væîa bã täng. Cäút liãûu cuía bã täng thæåìng chia laìm 2 nhoïm: nhoïm haût thä gäöm caïc loaûi âaï, soíi, soíi w dàm våïi caïc cåî haût âæåìng kênh 5-10, 10-20, 20-40, 40-70, >70 mm vaì nhoïm haût nhoí laì caït våïi caïc cåî haût theo âæåìng kênh màõt saìng tiãu chuáøn 0,14 - 0,315 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5mm. Caït duìng cho bã täng thuíy cäng duìng caït thiãn nhiãn thuäüc nhoïm to vaì væìa (d=0,15 - 5mm; M=2 - 3,3), âaím baío yãu cáöu kyî thuáût theo Tiãu chuáøn ngaình 14TCN 68-2002. Âaï dàm, soíi, soíi dàm duìng cho bã täng thuíy cäng phaíi âaím baío yãu cáöu kyî thuáût theo Tiãu chuáøn ngaình 14TCN 70-2002. 11
 12. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cäút liãûu khai thaïc åí caïc moí tæû nhiãn thæåìng khäng âaïp æïng âæåüc caïc yãu cáöu trãn, do âoï phaíi qua quaï trçnh gia cäng, læûa choün måïi sæí duûng âæåüc. Vç váûy giaï thaình cäút liãûu ráút cao, coï khi chiãúm tåïi 40% giaï thaình bã täng. 2. GIA CÄNG CÄÚT LIÃÛU Quaï trçnh gia cäng cäút liãûu duìng cho bã täng thæåìng gäöm caïc viãûc sau: nghiãön âaï to thaình âaï nhoí, saìng phán loaûi thaình caïc cåî haût cáön thiãút khaïc nhau vaì ræía cäút liãûu (âaï, caït, soíi). n a. Nghiãön âaï Âaï khai thaïc tæì moí ra phaíi qua nghiãön nhoí thç måïi âaût caïc cåî haût theo yãu cáöu cuía .v bã täng. Coï thãø nghiãön âaï bàòng thuí cäng (khi khäúi læåüng khäng låïn )vaì bàòng maïy nghiãön. d ol nc a) b) c) d) H. 14.1. Så âäö nguyãn tàõc laìm viãûc cuía caïc kiãøu maïy nghiãön .v a. Kiãøu haìm phàóng; b. Kiãøu noïn cuût; c. Kiãøu truûc quay; d. Kiãøu buïa âáûp Trong xáy dæûng thuyí låüi thæåìng duìng 4 kiãøu maïy nghiãön (h. 14.1): w - Kiãøu haìm phàóng: duìng âãø nghiãön så bäü, khi âaï måïi âæa tæì moí vãö. Thæåìng duìng maïy xuïc âãø âæa âaï vaìo maïy nghiãön; - Kiãøu noïn cuût: duìng âãø nghiãön âaï cåî nhoí, kêch thæåïc khäng quaï 35-50cm, do âoï chè w duìng âãø nghiãön láön thæï hai, sau khi âaï häüc âaî qua maïy nghiãön haìm phàóng; - Kiãøu truûc quay: Duìng âãø saín xuáút caït nhán taûo âæåìng kênh âãún 5mm vaì cäút liãûu w nhoí kêch thæåïc haût âãún 15-25mm; - Kiãøu buïa âáûp: Duìng âãø nghiãön âaï yãúu, gaûch, âaï boüt, than trong xáy dæûng nhaì åí. Cäút liãûu nghiãön ra coï nhiãöu kêch thæåïc khaïc nhau tæì loaûi buûi âaï âãún nhæîng haût bàòng chiãöu räüng cæía cho váût liãûu ra cuía maïy nghiãön. Mæïc âäü nghiãön nhoí tênh bàòng tè säú: D i = (14.1) d Trong âoï: D = Âæåìng kênh viãn âaï âäø vaìo; 12
 13. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d = Âæåìng kênh viãn âaï ra Âäúi våïi maïy nghiãön låïn i = 3 ÷ 8, maïy nghiãön nhoí i = 10 ÷ 30 vaì coï khi hån. Nàng suáút cuía tæìng loaûi maïy nghiãön tênh toaïn theo caïc cäng thæïc sau: - Kiãøu haìm phàóng: N = 0,05k.l.d (táún/h) (14.2) Trong âoï: l- Chiãöu daìi cæía ra cuía âaï, cm; d - Chiãöu räüng cæía ra cuía âaï, cm; k - Hãû säú kinh nghiãûm, phuû thuäüc vaìo chiãöu daìi l, láúy theo baíng 14-1. n Baíng 14-1 .v TRË SÄÚ KINH NGHIÃÛM K 1, cm 40 60 90 120 150 180 210 d k 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,75 - Kiãøu noïn cuût: N= 1320 ol μ.n.D.r.d (m3/h) (14.3) nc Trong âoï: μ - Hãû säú tåi, láúy bàòng 1,3; n - Säú voìng quay cuía noïn cuût, láúy bàòng 500-700 voìng/ph D - Âæåìng kênh cæía ra cuía âaï, cm .v r - Âäü dao âäüng lãûch tám cuía van; d - Chiãöu räüng cæía ra cuía âaïy låïn nháút, cm w - Kiãøu truûc quay: N = 470μLRl (m3/h) (14.4) w Trong âoï: μ - Hãû säú tåi, láúy bàòng 1,15 n - Säú voìng quay cuía truûc, voìng/ph; w L - Chiãöu daìi cuía truûc, cm; R - Baïn kênh truûc, cm; l: Chiãöu räüng cuía khe giæîa hai truûc, cm. - Kiãøu buïa âáûp: N = (30 ÷ 45) L.D (m3/h) (14.5) Trong âoï: D - Âæåìng kênh quay cuía buïa, m; L - Chiãöu daìi cuía thuìng, m 13
 14. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b. Saìng cäút liãûu Trong cäút liãûu cuía bã täng caïc nhoïm haût âaî âæåüc tênh toaïn theo mäüt tè lãû nháút âënh. Vç váûy phaíi tiãún haình phán loaûi cäút liãûu råìi thaình nhæîng nhoïm haût theo thiãút kãú âãø khi saín xuáút væîa bã täng coï thãø cán láúy säú læåüng mäùi nhoïm haût mäüt caïch håüp lyï nháút. d=15 d=30 d=60 c) a) 0 - 15 15 - 30 30 - 60 b) n .v d) e) d g) ol h) nc .v H.14.2 - Så âäö bäú trê màût saìng w a. Bäú trê màût saìng tiãúp nhau tæì nhoí âãún låïn; b. Bäú trê màût saìng theo låïp tæì to âãún nhoí; c. Saìng phàóng làõc ngang; d. Saìng phàóng làõc quay; e. Saìng phàóng làõc lãûch tám; g, h. Saìng phàóng cháún âäüng âàût nghiãng vaì âàût ngang w Khi khäúi læåüng cäút liãûu cáön phán loaûi khäng nhiãöu thç coï thãø duìng saìng thuí cäng vaì khi khäúi læåüng nhiãöu - duìng maïy phán loaûi. w Maïy phán loaûi cäút liãûu coï 2 daûng cå baín: - Phán loaûi bàòng thuyí læûc: chuí yãúu duìng cho nhæîng loaûi cäút liãûu haût nhoí; - Phán loaûi bàòng cå hoüc: duìng cho caïc cäút liãûu haût thä Khi phán loaûi bàòng cå hoüc thç màût saìng cuía maïy phán loaûi (maïy saìng) phaíi âàût nghiãng 35 ÷ 45o. Váût liãûu âäø cho chaûy trãn màût saìng, nhæîng haût nhoí seî loüt qua, coìn haût låïn quaï cåî seî åí laûi nhæng âãø váût liãûu tæû chaíy trãn màût saìng thç màût saìng phaíi låïn, cäöng kãönh. Vç váûy âãø laìm cho váût liãûu di chuyãøn nhåì rung âäüng maûnh, ngæåìi ta laìm màût saìng 14
 15. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ coï chuyãøn âäüng làõc våïi goïc nghiãng 10-15o. Caïc chuyãøn âäüng naìy coï thãø laì chuyãøn âäüng làõc ngang, làõc quay, làõc lãûch tám hay chuyãøn âäüng doüc do cháún âäüng gáy nãn (hçnh 14.2. c, d, e, g, h) Màût cuía maïy saìng coï thãø bäú trê theo 2 så âäö: - Màõt saìng tæì nhoí âãún låïn âàût tiãúp nhau (h.14.2a), thæåìng tháúy trong maïy saìng hçnh äúng; - Âàût theo låïp màût saìng to âãún nhoí tæì trãn xuäúng dæåïi (h.14.2b), thæåìng tháúy trong maïy saìng màût phàóng. n Maïy saìng hçnh äúng thæåìng cáúu taûo bàòng mäüt säú âoaûn äúng saìng coï nhæîng läù âæåìng kênh khaïc nhau, thæåìng laì 3 loaûi läù; nhæîng läù nhoí nháút nàòm åí âáöu tiãúp nháûn váût liãûu vaì .v kêch thæåïc caïc läù tàng dáön vãö phêa cæía ra. Maïy saìng âàût däúc xuäúng 5-7o vãö phêa cæía ra. Váût liãûu chuyãøn âäüng tæì tæì trong äúng quay troìn vaì loüt qua caïc màõt saìng phán thaình caïc nhoïm haût khaïc nhau. Diãûn têch cäng taïc cuía màût saìng hçnh äúng chè chiãúm tæì 1/6 âãún 1/8 d màût saìng, vç thãú nàng suáút ráút tháúp so våïi maïy saìng phàóng. ol Maïy saìng hçnh äúng coï kãút cáúu âån giaín vaì bãön, song khäúi læåüng theïp låïn hån vaì cäöng kãönh hån maïy saìng màût phàóng. Maïy saìng màût phàóng âæåüc duìng räüng raîi hån vç kêch thæåïc cuía chuïng nhoí, goün, nheû nc vaì nàng suáút cao. Maïy saìng naìy thæåìng coï 2 loaûi: maïy saìng coï màût saìng phàóng chuyãøn âäüng làõc vaì maïy saìng màût phàóng cháún âäüng (xem hçnh 14.2) .v Maïy saìng màût phàóng cháún âäüng (hçnh 2.4) âæåüc cáúu taûo båíi 2 hay 3 màût saìng näúi liãön våïi khung cháún âäüng hoàûc âàût trãn nhæîng gäúi tæûa loì xo. Nguäön cháún âäüng laì nhæîng w baïnh tám sai våïi táön säú cháún âäüng 1200 - 1500 láön trong 1 phuït vaì biãn âäü dao âäüng 1,5 - 5mm. Maïy saìng phàóng cháún âäüng laì maïy phán loaûi coï hiãûu quaí täút nháút. Æu âiãøm chênh w cuía chuïng laì: háöu nhæ toaìn bäü diãûn têch cuía màût saìng âæåüc sæí duûng; cháút læåüng saìng täút hån; hãû säú hiãûu duûng cuía maïy saìng âaût tåïi 90-95% (hãû säú hiãûu duûng laì tè säú giæîa troüng w læåüng cäút liãûu nháûn âæåüc sau khi saìng trãn troüng læåüng cuía chuïng træåïc khi saìng); læåïi saìng läù vuäng laìm bàòng dáy theïp âån giaín hån nhæîng läù khoan trong maïy saìng hçnh äúng vaì thay læåïi saìng cuîng dãù daìng hån; nhåì maïy saìng coï kêch thæåïc nhoí nãn nhaì maïy phán loaûi cäút liãûu cuîng coï màût bàòng nhoí. Nàng suáút cuía maïy saìng coï thãø tênh theo cäng thæïc sau: - Maïy saìng hçnh äúng: N = 0,6.n.tgα. R3h3 (m3/h) (14.6) trong âoï: n - Säú voìng quay cuía äúng, voìng/phuït; 15
 16. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ α - Goïc nghiãng cuía truûc äúng, âäü; R - Âæåìng kênh cuía äúng, m; h - Chiãöu daìy låïn nháút cuía låïp váût liãûu; trë säú h thæåìng khäng låïn quaï hai láön âæåìng kênh haût to nháút - Maïy saìng phàóng cháún âäüng hay saìng làõc, khi goïc nghiãng 10 - 15o : N = a.F.q.K (m3/h) (14.7) trong âoï: a- Hãû säú tuyì thuäüc loaûi cäút liãûu, våïi cuäüi soíi a = 1,3; våïi âaï dàm a = 1,05; n F - Diãûn têch màût saìng, m2 .v q - Nàng suáút âån vë cuía màût saìng, m3/h/m2; trë säú q phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc màõt saìng, láúy theo kinh nghiãûm trong baíng 14-2; d K - Hãû säú tênh âãún säú haût dæåïi màût saìng, láúy theo baíng 14-3 Kêch thæåïc màõt saìng, mm ol Baíng 14-2: Nàng suáút âån vë (q) cuía màût saìng 5 10 20 25 40 50 80 100 nc q (m3/h trãn 1m2) 18 19 25 31 38 42 56 63 Baíng 14-3: Trë säú hãû säú K .v Säú haût dæåïi màût saìng 10 20 30 40 60 80 90 K 0,36 0,45 0,60 0,70 1,00 1,6 1,75 w c. Ræía cäút liãûu w Khi cäút liãûu coï haìm læåüng buìn, âáút vaì caïc håüp cháút khaïc væåüt quaï quy âënh thç phaíi ræía saûch træåïc khi sæí duûng. w Ræía cäút liãûu coï thãø ræía bàòng thuí cäng hoàûc bàòng maïy. - Ræía cäút liãûu nhoí (soíi nhoí vaì caït) våïi khäúi læåüng låïn coï thãø duìng maïy ræía hçnh xoàõn äúc. - Nãúu khäng coï maïy coï thãø duìng thuí cäng vaì cäng cuû caíi tiãún nhæ: xe ræía caíi tiãún chaûy trãn ray; xáy raînh daìi ræía caït báøn våïi nguäön næåïc læu âäüng. 16
 17. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14.2. CÄNG TAÏC CÄÚT THEÏP 1. ÂÀÛC ÂIÃØM CÄNG NGHÃÛ - Laì 1 trong 3 dáy chuyãön bäü pháûn trong cäng nghãû thi cäng bã täng cäút theïp toaìn khäúi. - Gäöm caïc cäng âoaûn: láúy cäút theïp tæì kho - nàõn thàóng - gia cæåìng nguäüi (nãúu coï) - âo, càõt - uäún - näúi - làõp dæûng vaìo khuän; coï thãø cå giåïi hoïa âãún 50% ; - Saín pháøm gäöm theïp thanh, læåïi theïp, khung phàóng, khung khäng gian vaì caïc chi n tiãút baín maî. - Phán loaûi cäút theïp theo chæïc nàng vaì traûng thaïi laìm viãûc: theïp chëu læûc, theïp phán .v bäú, theïp cáúu taûo, cäút theïp thæåìng hay theïp dæû æïng læûc. - Cäút theïp trong kãút cáúu bã täng cäút theïp thæåìng phaíi âaût yãu cáöu theo Tiãu chuáøn: d • TCVN 1651-1985: Theïp cäút bã täng caïn noïng. • TCVN 6285-1997: Theïp cäút bã täng - Thanh theïp vàòn. ol - Âäúi våïi theïp cäút bã täng dæû æïng læûc: âaût tiãu chuáøn do thiãút kãú quy âënh. - Thåìi gian âãø chuáøn bë vaì dæûng làõp cäút theïp, vaïn khuän vaìo trong khäúi âäø bã täng nc thæåìng chiãúm âãún 70-80% thåìi gian âãø xáy dæûng mäüt khäúi. - Thåìi gian chuáøn bë khäúi âäø (âaïnh xåìm màût bã täng, vãû sinh, nghiãûm thu...) chiãúm 10÷15% vaì thåìi gian âãø âäø bã täng chè chiãúm khoaíng 10÷15%. .v Vç váûy cäng taïc cäút theïp coï aính hæåíng quyãút âënh âãún cháút læåüng cäng trçnh vaì viãûc baío âaím thåìi gian thi cäng chung cuía toaìn cäng træåìng. w 2. QUAÏ TRÇNH GIA CÄNG CÄÚT THEÏP: Gia cäng cäút theïp thäng thæåìng gäöm caïc viãûc sau: nàõn thàóng, caûo rè, vaûch mæïc vaì w càõt, uäún... Trong xæåíng gia cäng coìn duìng haìn âãø näúi cäút theïp vaì caïc cáúu kiãûn theïp. Âãø baío âaím cháút læåüng vaì tiãút kiãûm cäút theïp coìn duìng phæång phaïp gia cäng nguäüi âãø xæí lyï cäút theïp. w a. Nàõn thàóng cäút theïp: Trong khi váûn chuyãøn âãún cäng træåìng nhæîng thanh cäút theïp bë cong do va chaûm hoàûc caïc loaûi theïp nhoí daûng cuäün voìng træåïc khi âem sæí duûng phaíi qua quaï trçnh nàõn thàóng âãø uäún âæåüc dãù daìng vaì baío âaím chiãöu daìy låïp bã täng baío vãû khäng coï chäù moíng hån so våïi thiãút kãú. Nàõn thàóng cäút theïp coï thãø sæí duûng caïc thiãút bë sau âáy: 17
 18. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 2 1 Tåìi keïo 3 6 4 Hçnh 14.3. Baìn nàõn cäút theïp caíi tiãún 1. Baìn gäù; 2. Ba roìng roüc cäú âënh; 3. Hai roìng roüc di âäüng; 4. ÄÚc âiãöu chènh; 5. Giaï âãø cuäün cäút theïp; 6. Dáy theïp n * Duìng maïy uäún càõt tæû âäüng: cäút theïp coï âæåìng kênh nhoí hån 10mm âæåüc nàõn thàóng trãn maïy uäún càõt tæû âäüng. Maïy càõt náöy coï thãø hoaìn thaình maïy cäng viãûc nhæ nàõn .v thàóng, caûo rè vaì càõt theo âäü daìi âaî âënh. Theïp bë cong luäön qua äúng nàõn thàóng, hai puli 1 coï taïc duûng keïo cäút theïp vãö phêa træåïc âæa âãún giaï âåî. Khi âáöu cäút theïp chaûm âãún táúm chàõn (vë trê naìy tuyì yãu cáöu kêch thæåïc cäút theïp maì xã dëch) doìng âiãûn seî chaûy qua bäü d pháûn tæû âäüng laìm cho dao càõt càõt âæït thanh theïp. Thanh cäút theïp âaî âæåüc nàõn thàóng vaì coï mäüt kêch thæåïc nháút âënh làn xuäúng giaï âåî bãn dæåïi. ol nc 1 6 5 2 3 4 Hçnh 14.4. Maïy gia cäng cäút theïp liãn hoaìn 1. Puli hæåïng cäút theïp; 2. Truûc quay coï làõp læåîi dao caûo gè; .v 3.Con làn keïo cäút theïp; 4.Dao quay; 5. Gäúi tæûa; 6.Cäút theïp sau khi âaî gia cäng w * Duìng baìn nàõn: Cäút theïp coï âæåìng kênh tæì 10-40mm coï thãø nàõn thàóng bàòng baìn nàõn. Trãn baìn coï 4 truû theïp âãø laìm chäù tæûa khi nàõn. Khi nàõn nhæîng thanh cäút theïp coï w d=10-19mm thç phaíi làõp thãm vaìo truû nhæîng voìng loït. Âãø nàõn âæåüc nheû nhaìng ngæåìi ta duìng vam nàõn bàòng tay. Khi nàõn nhæîng thanh cäút theïp låïn hån thç ta duìng buïa. w 4 2 Hçnh 14.5. Baìn nàõn cäút theïp 1 1 1. Coüc sàõt; 2. Voìng loït; 3. Baìn nàõn; 4. Vam 350 3 1 450 18
 19. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * Duìng tåìi: Nàõn thàóng nhæîng loaûi dáy theïp d < 14mm thæåìng duìng loaûi tåìi 5 táún âãø keïo, duìng phæång phaïp naìy dáy theïp khäng nhæîng âæåüc keïo thàóng maì trong khi keïo dáy theïp giaîn ra laìm caïc vuìng han rè cuía cäút theïp bë boïc ra, do âoï âåî cäng caûo rè cäút theïp. b. Vaûch mæïc vaì càõt cäút theïp: Khi vaûch mæïc phaíi càn cæï vaìo chiãöu daìi vaì hçnh daûng thanh cäút theïp thiãút kãú âãø træì âäü giaîn daìi cuía cäút theïp do uäún. Chiãöu daìi thanh theïp cáön càõt laì: Lcàõt = Ltk + 2L - ∑Lgiaîn (14.8) n Ltk - chiãöu daìi âo âæåüc trãn baín veî thiãút kãú cäút theïp; .v L - chiãöu daìi âáöu moïc cáu; ∑Lgiaîn - täøng âäü giaîn daìi taûi caïc chäù uäún cäút theïp sinh ra (træì 2 âáöu moïc). d Chuï yï quaï trçnh càõt cäút theïp (theïp thanh) cáön phaíi tênh toaïn âãø baío âaím âáöu vuûn thæìa laì êt nháút. ol Nhæîng thanh cäút theïp nhoí coï thãø càõt bàòng chaûm hoàûc keïo càõt theïp, loaûi låïn hån (d=20-40mm) thæåìng càõt bàòng maïy càõt. Theïp coï âæåìng kênh tæì 22 - 40mm thç càõt tæìng thanh mäüt, nãúu âæåìng kênh nhoí hån 22mm coï thãø càõt mäüt láön vaìi thanh, loaûi cäút theïp nc d>40mm thç càõt bàòng læía haìn. c. Uäún cäút theïp: Cäút theïp coï thãø uäún bàòng tay hoàûc bàòng maïy. Khi khäúi læåüng cäút theïp khäng låïn .v làõm vaì âæåìng kênh nhoí hån 25mm coï thãø uäún bàòng tay, duìng vam trãn baìn uäún (giäúng baìn nàõn åí hçnh 14.5). w khi khäúi læåüng cäút theïp låïn vaì âæåìng kênh låïn hån 25mm coï thãø duìng caïc loaûi maïy uäún theïp chaûy bàòng âiãûn. w 1 4 5 I III 7 w 6 II IV 2 3 a) b) Hçnh 14.6. Maïy uäún cäút theïp a. Hçnh daïng ngoaìi maïy; b. Thao taïc uäún cäút theïp 1. Thåït chuyãøn âäüng; 2. Cäng tàõc; 3.Häüp biãún täúc; 4.Âãú càõm truûc cäú âënh; 5. Coüc cæî; 6.Coüc uäún; 7. Coüc haîm 19
 20. www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Âãø traïnh laîng phê cäút theïp khi uäún cong nãn xeït tåïi âäü giaîn daìi cuía cäút theïp nhæ sau: uäún moïc cáu 45o cäút theïp giaîn daìi ra 1/2 láön âæåìng kênh baín thán noï, uäún moïc 90o giaîn daìi 1 láön âæåìng kênh, uäún moïc 180o giaîn daìi ra 1,5 láön âæåìng kênh. Khi uäún nhæîng thanh cäút theïp hçnh daïng phæïc taûp nãn phoïng máùu trãn baìn uäún vaì âàût thãm caïc truû uäún âãø âaím baío âäü chênh xaïc cuía cäút theïp. Khi nàõn cuîng nhæ khi uäún khäng âæåüc âäút noïng cäút theïp. d. Caûo gè cäút theïp: Cäút theïp sau khi uäún xong nãúu chæa sæí duûng ngay phaíi xãúp vaìo kho theo thæï tæû thåìi gian sæí duûng, xãúp riãng tæìng loaûi cáúu kiãûn vaì phaíi che âáûy baío quaín cáøn tháûn. Nãúu bë han gè nhiãöu thç træåïc khi dæûng buäüc vaìo cäng trçnh phaíi laìm saûch låïp sáön suìi, låïp gè, låïp báøn n (dáöu måî...) baïm åí màût ngoaìi cäút theïp âi. .v Cäng viãûc caûo gè täún ráút nhiãöu cäng sæïc. Phæång phaïp caûo gè thæåìng duìng åí caïc cäng træåìng laì: - Chaíi bàòng baìn chaíi sàõt hoàûc duìng häüp caït coü gè d - Duìng suïng bàõn caït âãø âaïnh gè: coï nàng suáút cao, thi cäng dãù daìng vaì âåî täún keïm, ol cháút læåüng cao; Chè duìng khi phun træûc giao vaì thæåìng âãø cäút theïp saït liãön nhau. - Ngám cäút theïp vaìo dung dëch HCl hoàûc H2SO4 näöng âäü 5 -10% åí nhiãût âäü 50-60oC khoaíng tæì 25 - 30 phuït räöi láúy ra cho trung hoaì trong næåïc väi tæì 4 - 5 phuït, ræía saûch bàòng nc næåïc trong. Phæång phaïp naìy coï hiãûu quaí cao nhæng thiãút bë phæïc taûp, kyî thuáût thao taïc yãu cáöu cao, âàõt tiãön, thæåìng duìng åí caïc xæåíng gia cäng cäút theïp hiãûn âaûi. .v 3. NÄÚI VAÌ LIÃN KÃÚT CÄÚT THEÏP Liãn kãút cäút theïp coï thãø duìng phæång phaïp haìn näúi hoàûc phæång phaïp buäüc näúi. w a. Näúi buäüc - Træåìng håüp sæí duûng: Khi khäúi læåüng cäng taïc êt vaì khäng coï âiãöu kiãûn haìn thç coï w thãø liãn kãút cäút theïp bàòng näúi buäüc. Khäng nãn näúi buäüc âäúi våïi cäút theïp âæåìng kênh >32mm. - Taûi caïc âiãøm dæìng thi cäng nãúu bäú trê näúi theïp bàòng näúi buäüc thç phaíi traïnh nhæîng w vë trê chëu læûc låïn, nháút laì chëu keïo låïn. Säú mäúi näúi trong cuìng mäüt màût càõt ngang cuía tiãút diãûn khäng âæåüc væåüt quaï 50% säú thanh chëu keïo. - Dáy theïp buäüc phaíi mãöm, khäng bë rè, âæåìng kênh tæì 0,8 - 1,2 mm. Khi näúi 2 thanh êt nháút phaíi buäüc 3 chäù, caïc mäúi buäüc giaïp nhau phaíi xiãn cheïo ngæåüc chiãöu nhau. - Chiãöu daìi mäúi näúi buäüc täúi thiãøu quy âënh nhæ baíng sau (baíng 14 - 4). 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=2218

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2