intTypePromotion=1

TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP

Chia sẻ: Mai Anh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
672
lượt xem
162
download

TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thamb khảo để chúng ta hiểu rõ hơn về nước Pháp vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, lịch sử hình thành .... hiểu rõ hơn về người Pháp, khi chúng ta giao tiếp với người Pháp một cách tự tin, vui vẻ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP

 1. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 A/ SƠ LƯ C V NƯ C PHÁP Pháp là m t qu c gia r ng l n n m trên bán ñ o Balkan phía Tây châu Âu, giáp v i nhi u qu c gia l n như: B , Luxembourg, ð c, Th y Sĩ, Ý, Monaco, Andorra và Tây Ban Nha. Ngoài ngôn ng chính th c là ti ng Pháp còn có nhi u ngôn ng ñ a phương và th ng khác ñư c s d ng trên nhi u vùng khác nhau như: ti ng ð c, Ý, B ðào Nha, các th ng Oïl (như Picard và Poitevin- Saintongeais)... Nư c Pháp có nhi u ñ c ñi m ñ a lý khác nhau, t nh ng ñ ng b ng ven bi n, nh ng cánh r ng b t ngàn ñ n nh ng ñ i núi nh p nhô hay nh ng dãy núi cao ng t tr i. Không ch ña d ng v ñ a lý, nư c Pháp còn ñư c xem là m t trong nh ng trung tâm văn hóa - ngh thu t c a c châu Âu v i nh ng lâu ñài, thành ph c và ki n trúc, kho tàng văn hóa ñ s ñư c ñ l i t th i La Mã c ñ i hay th i kì Ph c Hưng th nh vư ng. Bên c nh m t nư c Pháp c kính, mang ñ m d u n l ch s c a nhân lo i, nh ng ai t ng ñ t chân ñ n ñây còn choáng ng p trư c m t ñ t nư c hi n ñ i và sang tr ng b c nh t châu Âu - ñ t nư c v i n n kinh t phát tri n x p hàng th sáu trên toàn th gi i. Nh c ñ n nư c Pháp, ngoài v ñ p ñ c ñáo và phong phú c a phong c nh, ngư i ta còn nghĩ ñ n th i trang, nư c hoa, hay rư u vang và nh ng món ăn Tây Âu ñ c trưng - r t nhi u ñi u thú v lôi cu n nh ng ai ham thích du l ch cũng mong mu n ñư c m t l n ñ t chân ñ n nơi ñây. Paris - th ñô c a nư c Pháp, "kinh ñô ánh sáng" c a châu Âu, cùng v i New York, London, Tokyo h p thành b n "thành ph toàn c u". Paris như trái tim c a châu Âu trong nhi u lĩnh v c kinh t , thương m i, văn hóa, du l ch. Thành ph thu c vùng Ile-de-France, n m d c b sông Seine, và ñ ng th i cũng là h p lưu c a sông Seine và sông Marne. Nhi u ngư i yêu m n Paris thư ng nói ñùa r ng, ch c n thêm hai ch cái thì Paris s bi n thành thiên ñư ng (Paradis). "Thiên ñư ng" này v i tháp Eiffel, nhà th ð c Bà, và nhi u th ng c nh có giá tr v văn hóa khác là m t trong nh ng nơi thu hút khách du l ch ñông nh t c a Pháp. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 2. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 1. ð c ñi m t nhiên a) ð a hình Nư c Pháp là m t nư c r ng nh t Châu Âu, v i g n 700 tri u năm hình thành ñ a lý ñi u này ñã t o cho nư c Pháp nh ng dáng v khác nhau và v ñ a hình, v i nh ng dãy núi cao và l n nh t Châu Âu như Pyrenées, Alpes và Jura cho ñ n nh ng ñi m th p nh t Châu Âu như vùng ñ ng b ng Rhone th p hơn m c nư c bi n ñ n 5 mét (-15 ft). Nư c Pháp hay còn ñư c g i là Hexagone( có nghĩa là hình l c lăng) ñư c bao b c b i h th ng sông ngòi dày ñ c t o nên hàng ngàn nhánh sông nh và các sông l n. ð c bi t c n ph i k ñ n sông Loire-dòng sông dài nh t (1010 km), sông Seine-con sông ph ng l ng và thơ m ng, ñây còn ñư c xem là ñư ng thu chính c a Pháp. Ti p ñó là con sông Garonne (525 km), dòng sông Rhône (520 km), cu i cùng là dòng sông Rhin dài 195 km. b) Khí h u Pháp, n m gi a vùng ôn ñ i vì v y Pháp ñư c th a hư ng m t n n khí h u r t ôn hoà v i b n mùa rõ r t. Mùa ñông nhi t ñ trung bình t 0-80 C, mùa hè nhi t ñ trung bình t 16-240 C. Mùa thu và mùa xuân tr i mát. Do ñ a lý m i vùng có s khác nhau vì th mà khí h u cũng ñư c phân bi t r t rõ r t m i vùng : Khí h u mi n ñ a trung h i, khí h u mi n ñ i dương và khí h u l c ñ a: Khu v c Bretagne và khu Normandie ch u nh hư ng c a khí h u ñ i dương m ư t,mưa nhi u, ph n l n là ch u nh hư ng c a gió tây, mùa ñông không l nh l m, nhi t ñ trung bình 70 C, mùa hè mát nhi t ñ trung bình là 160 C. Vùng Aquitaine ch u nh hư ng c a vùng ñ a trung h i và m t ph n c a ñ i dương vì v y mùa xuân thư ng có mưa nhi u, quanh năm gió mát. Nhi t ñ trung bình thư ng là 50 C mùa ñông và 220 C mùa hè. Khu v c phía ðông và ðông B c l i ñư c bi t ñ n khí h u bán l c ñ a. Mùa ñông vùng này r t kh c nghi t thư ng có tuy t rơi. Nhi t ñ trung bình vào mùa ñông là -10 C. Mùa hè n ng nóng thư ng có giông, nhi t ñ trung bình là 190 C. Khu v c mi n nam l i ñư c th a hư ng m t lo i khí h u ñ a trung h i v i nh ng cơn mưa mùa thu, mùa ñông không l nh l m (60 C) mùa hè thư ng nóng (200C ) ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 3. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 2. L ch s hình thành a) T La Mã ñ n Cách m ng L ch s Pháp b t ñ u t th i kỳ nh ng con ngư i ñ u tiên di cư t i khu v c ngày nay là nư c Pháp. Nh ng thành viên c a Chi Ngư i ñ u tiên ñã di cư t i khu v c này hàng nghìn năm trư c, trong khi ngư i Cro-Magnons, ñ n vào kho ng 40.000 năm trư c. M t s di ch kh o c khai qu t Pháp ñã ch ng minh s cư trú liên t c c a con ngư i hi n ñ i t Kỳ thư ng ñ ñá cũ. Các ghi chép l ch s ñ u tiên xu t hi n vào th i ñ i ñ s t, khi ñó khu v c nư c Pháp ngày nay là m t khu v c ñư c bi t ñ n là Gaul ñ i v i ngư i Hy L p và La Mã c ñ i. Ngư i Hy L p và La Mã ñã chú ý t i s xu t hi n c a ba dân t c chính khu v c này, ñó là ngư i Gaul, ngư i Aquitani, và ngư i Belgae. Ngư i Gaul, b t c l n nh t và ñư c ch ng th c rõ ràng nh t, là nhóm ngư i Celt nói th ti ng ñư c g i là ti ng Gaul. Qua ti n trình l ch s c a thiên niên k ñ u tiên TCN, ngư i Hy L p, La Mã và Carthaginia ñã thành l p các thu c ñ a trên b bi n ð a Trung H i và các ñ o ngoài khơi. Gaule b ð ch La Mã chinh ph c vào th k th nh t TCN, và ngư i Gaule sau này ñã ch p nh n ngôn ng Rôma (La tinh, ñã du nh p vào ngôn ng Pháp) và văn hóa Rôma th k th 4 sau Công Nguyên, biên gi i phía ñông c a Gaule d c theo sông Rhine b các b l c Gécmanh, ch y u là ngư i Frank, xâm chi m, và ñó chính là ngu n g c cho ch "Francie". Cái tên "France" xu t phát t tên m t vương qu c phong ki n c a các v vua nhà Capetian nư c Pháp xung quanh Paris. Vương qu c này t n t i như m t th c th riêng bi t t Hi p ư c Verdun (843), sau khi Charlemagne phân chia ñ ch Carolingien thành ðông Francia, Trung Francia và Tây Francia. Tây Francia chi m vùng g n tương ñương lãnh th nư c Pháp hi n ñ i ngày nay Vương tri u Carolingien cai tr Pháp cho t i năm 987, khi Hugues Capet, Công tư c Pháp và Bá tư c Paris, lên ngôi Vua Pháp. Nh ng th h sau c a ông, các tri u ñ i Capetian, Valois và Bourbon d n th ng nh t ñ t nư c thông qua hàng lo t các cu c chi n tranh và nh ng v th a k ñ t ñai. Ch ñ phong ki n phát tri n ñ nh ñi m th k 17 th i vua Louis XIV. T i cu i kỳ này, Pháp ñóng vai trò quan tr ng trong cu c Cách m ng M khi cung c p ti n và m t s vũ khí cho nh ng ngư i kh i nghĩa ch ng ð qu c Anh. b) T quân ch t i nư c Pháp hi n ñ i Trong các th k ti p theo, Pháp tr i qua th i kỳ Ph c Hưng, C i cách, Kháng cách cũng như các cu c chi n tranh và xung ñ t liên ti p v i các th l c khác. Vào cu i th k 18, ch ñ quân ch và các th ch liên quan b l t ñ trong cu c Cách m ng Pháp, m t s ki n ñánh d u ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 4. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 m t s thay ñ i vĩnh vi n trong l ch s Pháp cũng như th gi i. Nư c Pháp tr thành ð nh t C ng hòa, ð nh t C ng hòa t n t i cho t i khi ð qu c Pháp ñư c tuyên b thành l p b i Napoleon Bonaparte. Sau th t b i c a Napolenon trong Các cu c chi n tranh c a Napoleon, nư c Pháp tr i qua m t vài thay ñ i v ch ñ , tr thành m t n n quân ch , r i l i m t th i gian ng n tr thành ð nh t c ng hòa, r i ð ch th hai, cho ñ n khi ð tam C ng hòa ñư c thành l p năm 1870. Pháp là thành viên chính c a phe Hi p ư c ch ng l i Liên minh Trung tâm trong Chi n tranh th gi i th nh t. ð n Chi n tranh th gi i th hai, Pháp ñ ng v Kh i ð ng minh nhưng b Phát xít ð c xâm chi m trong vòng hai tháng. ð tam C ng hòa b gi i th và ph n l n qu c gia ch u s ki m soát tr c ti p c a Phe Tr c, trong khi ñó chính ph Vichy ki m soát ph n phía nam ñ t nư c. Sau khi ñư c gi i phóng, ð t C ng hòa ñư c thành l p; chính ph hi n nay c a Pháp là ð ngũ C ng hòa, k th a ð t C ng hòa t năm 1958. Sau chi n tranh, ph n l n các thu c ñ a c a Pháp ñ u dành ñư c ñ c l p, ch có m t s ít ñư c sáp nh p vào Pháp tr thành các t nh hay vùng h i ngo i. T sau Th chi n hai, Pháp v n luôn là m t thành viên quan tr ng c a Liên hi p qu c, Liên minh châu Âu, NATO ñ ng th i v n gi ñư c t m nh hư ng v kinh t , văn hóa, chính tr và quân s trong th k 21. 3. ð c trưng văn hóa Là m t trong nh ng cái nôi văn hóa c a châu Âu, n n văn hóa Pháp ñư c xây d ng và phát tri n qua hàng ngàn năm cùng v i dòng phát tri n l ch s ñ t nư c t hàng trăm năm trư c Công Nguyên. Là m t nư c Cơ ñ c giáo La Mã truy n th ng, tuy nhiên cùng v i nh ng tư tư ng ch ng thuy t giáo quy n m i du nh p g n ñây, t th p k 1970 Pháp ñã tr thành m t nư c th t c. Quy n t do tôn giáo ñư c ñư c quy ñ nh trong hi n pháp, theo tư tư ng t Tuyên b Dân quy n và Nhân quy n. Văn hóa Pháp ñã t n t i song song v i các th i kì phát tri n r c r nh t, mang tính "c t m c" c a n n văn hóa nhân lo i: th i kì La Mã c ñ i, th i kì phong ki n trung ñ i và th i kì Ph c Hưng, cho ñ n cu c cách m ng tư s n vào th i kì hi n ñ i. N n văn hóa ñ s , ñ c ñáo này v n ti p t c ñư c ngư i Pháp b o t n và gìn gi c n th n. ð n Pháp ñ thư ng th c nhi u công trình ki n trúc, ngh thu t, văn h c c ñ i t n t i ngay trong lòng ñ t nư c hi n ñ i b c nh t c a châu Âu. Trong ph m vi ñ tài nghiên c u này, nhóm chúng em xin phép ñư c ñ c p ñ n m t s khía c nh ñ c trưng liên quan ñ n y u t con ngư i nư c Pháp ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 5. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 a) Pháp - ð t nư c hào hoa N i ti ng v i nhi u nhãn hi u th i trang, m ph m, nư c hoa và ñ trang s c, ngư i dân Pháp xem ra r t chú tr ng di n m o bên ngoài c a mình. Có v hơi "phong ki n" m t chút nhưng ngư i Pháp v n thích m c qu n v i ho c jean v i áo màu nhã hơn là các ki u áo model "rách", h hang như M. Thêm vào ñó, du khách có th c m th y hơi khách sáo nhưng l ch s , nhã nh n, l ñ trong giao ti p là ñ c ñi m c a ña s ngư i dân nơi ñây. T c nh s c thiên nhiên, các khu vui chơi gi i trí, d ch v cho ñ n con ngư i nơi ñây ñ u toát ra m t v th t lãng m n, quý phái, làm b t kì ai t ng ñ t chân ñ n ñ t nư c này cũng c m th y say mê. b) Pháp – ð t nư c c a l h i Hàng năm m i gia ñình Pháp thư ng t ch c m ng l sinh nh t, l k ni m ngày cư i, l m ng b , l m ng m , khi d n ñ n nhà m i, h m i b n bè, ngư i thân ñ n ăn ti c “pendre la crémaillère” d ng như ti c “ tân gia” như nư c ta v y. công s , h ch ch d p ñ ng nghi p thăng quan ti n ch c là t ch c ti c m ng ngay l p t c. Bên quân ñ i, c nh sát, h i quan…..ai lên lon cũng có b a ti c “r a lon” g i là “arrosergallon”. Nói tóm l i là ngư i Pháp r t thích ti c tùng, liên hoan, d h i, hóa trang, di u hành, nh y múa, ñóng k ch. Và m i l n như th , món ngon Champagne cùng v i rư u bia thi nhau tuôn ch y. Thích ca nh c, phim nh c, k ch ngh nên ngư i Pháp ñã bày ra nhi u s ki n ăn m ng, l p ra nhi u gi i thư ng ñ có thêm d p ăn u ng linh ñình. Ngày nay liên hoan phim qu c t Cannes ñư c t ch c t i Pháp là m t trong nh ng s ki n ñi n nh hàng ñ u th gi i. Nhưng Pháp nào ch có m t liên hoan qu c t này, còn có liên hoan phim Châu Á di n ra hàng năm t i Deauville mi n Tây B c nư c Pháp, liên hoan phim hình s Cognac, liên hoan phim kinh d Gérardmer, liên hoan phim hài, liên hoan phim ho t hình… m i tháng 9, thành ph Avignon tr thành sân kh u k ch c a toàn Châu Âu. c) Giao ti p t i Pháp Ban ñ u có th du khách s c m th y ngư i Pháp hơi l nh lùng và khách sáo, nhưng th t ra n u b n c i m v i h , h cũng s l p t c vui v ñáp chuy n cùng b n. H thích tìm hi u v các dân t c khác mình và ngư c l i, n u b n g p khó khăn gì hay mu n tìm hi u thêm v nư c Pháp, c m nh d n h i thăm nh ng ngư i xung quanh, h s không ng n ng i gi i ñáp. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 6. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 N u b n ñang b ng không bi t ph i xưng hô và chào như th nào, hãy ñ ngư i ta làm bư c ñ u tiên. B n không nên xưng ngôi th hai v i ngư i m i quen, tr khi ngư i ta cho phép ho c h ít tu i hơn b n. M c dù b n ñ trình ñ ti ng Pháp ñ giao ti p, ngư i Pháp s l p t c ñáp b ng ti ng Anh n u h th y b n phát âm ti ng Pháp không sõi. Nhưng n u b n quy t tâm ti p t c chuy n trò b ng ti ng ñ a phương thì h s tôn tr ng s can ñ m c a b n và nói v i b n b ng ti ng Pháp. Ngư i Pháp r t chú tr ng t i nghi l và s l ch s , nh t là trong công nghi p ph c v . Khi bư c vào các quán ăn, khách s n ho c ñ n cu c g p business b n nên chào m i ngư i b ng câu: Bonjour Madame/Monsieur (Chào bà/ông) và t m bi t b ng: Au revoir. Khi tr l i ñi n tho i, hãy dùng câu:Allo, khi b n mu n xin l i: Pardon. Trong bu i g p ñ u tiên b t tay là phù h p nh t. B n bè thân thi t thư ng chào nhau b ng 1 n hôn trên m i má. ð ng th i b n cũng nên nh không làm n nơi công c ng, ñ i v i ngư i Pháp như th là b t l ch s . Và t i Pháp cũng có lu t c m hút thu c nơi công c ng, n u vi ph m và b b t g p s b ph t ñ n 68 Euro. d) m th c Pháp Pháp là m t qu c gia có n n văn hóa m th c ñ c s c vào b c nh t th gi i. V i phong cách m th c phong phú và ña d ng, Pháp ñã tô ñi m thêm cho b c tranh m th c th gi i ña s c màu. m th c Pháp n i ti ng b i rư u vang, pho mát và các món ăn như c sên hay gan ng ng béo… M i vùng ñ u có nh ng nét ñ c ñáo r t riêng. Mi n ðông, có bánh crêp, rư u vang Saumur và rư u táo; mi n B c có champagne v i các nhãn hi u n i ti ng như Veuve Cliquot, Roederer, Heidseik, Moët & Chandon, Laurent-Perrier...; mi n Trung v i nhi u lo i pho mát, rư u cognac và vang tr ng Sancerre; phía Tây Nam v i gan ng ng béo và thương hi u rư u Bordeaux. Riêng Paris còn r t n i ti ng v i cà phê và các quán cà phê; cà phê ñây ña d ng v ch ng lo i cũng như hình th c ph c v . Các món ăn truy n th ng c a Pháp thư ng dùng r t nhi u m . Ngày nay, thói quen ăn u ng c a ngư i Pháp ñã thay ñ i, h ăn r t ít vào b a t i và b a sáng tr thành b a ăn quan tr ng nh t trong ngày. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 7. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 ð c bi t b a ăn c a ngư i Pháp không th không có rư u vang nhưng tùy t ng món ăn mà có m t lo i rư u vang phù h p. M i lo i rư u vang là m t tác ph m và “b a ăn không có rư u vang như ngày không có n ng”. Không ch có nh ng món ăn n i ti ng, ngư i Pháp còn n i ti ng là tinh t , sang tr ng và thanh l ch trong nh ng b a ăn. Ngư i Pháp r t sành ăn và xem tr ng chuy n ăn u ng, trong cách ch bi n và chi ti t ñ n c tư th ng i sao cho tho i mái và có ngh thu t. Trư c khi ăn, bao gi ngư i Pháp cũng ph i r a tay như m t thông l b t bu c. Ngư i Pháp trong lúc ăn r t k nhai có ti ng kêu và ñ c bi t ñi u c m k là sau khi ăn xong x a răng và trư c m t ngư i khác. Có th nói phong cách ăn u ng c a ngư i Pháp là c m t ngh thu t ñ c s c. B/ NGƯ I PHÁP 1. Tính cách ngư i Pháp Pháp là nư c có n n văn hóa lâu ñ i. Nư c Pháo có nhi u nhà văn, nhà tri t h c, nhà thơ và văn ngh sĩ n i ti ng. Ngư i Pháp có phong cách giao ti p r t l ch s , khôn ngoan khéo léo và văn minh. Ngư i Pháp luôn có bi t tài làm v a lòng ngư i khác. Do v y văn hóa Pháp ñư c g i là văn hóa ngo i giao. Phong cách bông ñùa, châm bi m c a ngư i Pháp r t t nh . Ngu n g c c a ngày Cá tháng Tư chính là t nư c Pháp cho nên h không bi t gi n ai lâu và cũng khó có ai gi n ñư c h . ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 8. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 Ngư i Pháp thư ng m i nhau ăn u ng nhà hàng, ñ c bi t thân tình m i t ch c chiêu ñãi nhà. m th c ñ c s c c a Pháp ñã du nh p sang nhi u nư c châu Âu, th m chí nh hư ng sâu s c ñ n văn hóa m th c c a Nga dư i th i Sa Hoàng. N u ñư c m t c p v ch ng Pháp m i cơm t i nhà, b n nh mang theo bó hoa tươi t ng bà ch . Chú ý không t ng hoa c m chư ng, hoa cúc và tránh t ng 13 bông hoa. Ăn u ng là m t ngh thu t, ăn h t th c ăn trên ñĩa nghĩa là ng i khen tài n u b p c a bà ch , b d t c là ngư c l i. Khi rư u ñã vơi m t n a, b n s ñư c ch nhà ti p thêm. Nhưng n u không mu n ti p t c u ng n a b n hãy u ng c n ñ ch ng t ñã u ng ñ r i. T i k hút thu c trong b a ăn vì làm như v y là b n t ý coi thư ng ho c chê món ăn h n u. N u chưa bi t cách ăn Âu hãy ñ ý và b t chư c theo h t t . Ngư i Pháp nghiêm túc th m chí b o th trong nghi th c thương m i, luôn chú ý ñ n tính trang tr ng và l nghi trong các cu c g p g giao d ch và r t ít khi dùng tên thân m t. H có thói quen b t tay nhanh và nh , dùng c ch , ñi u b trong giao ti p. H s d ng các b a ăn t i ñ ñàm ñ o v nh ng v n ñ quan tr ng và cân nh c khá k trư c khi quy t ñ nh m t v n ñ . Ngư i Pháp r t t hào v l ch s , ngôn ng , h th ng giáo d c, thành t u ngh thu t c a ñ t nư c. H có yêu c u khá cao v ch t lư ng ph c v , b a chính thư ng là b a ăn trưa. Ch ñ ưa thích c a h là: món ăn, th thao, văn hóa ngh thu t. H tránh các ch ñ v ti n b c, giá c , ñ i tư, chính tr ... 2. Nh ng chú ý trong giao ti p v i ngư i Pháp a) Chào h i Hôn tay khi g p nhau ñã l i th i t lâu, tr khi các nhà chính tr mu n thu hút s chú ý c a dư lu n. Khi g p nhau ch chào h i bình thư ng, b t tay nh . N u thân quen thì có th hôn nh , tư ng trưng thôi, lên gò má trái và ph i c a ngư i ph n . N u g p nhau l n ñ u tiên thì tuy t nhiên không ñư c phép làm vi c ñó. T ñ y c a bư c vào nhà b coi là không l ch s . Ch bư c vào nhà khi ñư c ch nhà ra m c a ho c ñư c yêu c u t m c a. Trong chào h i, làm quen và giao ti p, vi c t công nh n ñã m c sai ph m ñư c ñánh giá cao, coi ñó là ph m h nh t t. ði u r t quan tr ng là gi th hi n cho ngư i khác, tránh xung kh c công khai. Khi ñư c m i, tuy t ñ i không ñư c phép t ch i. N u th t s không có th i gian thì có th th a thu n ăn nh v i nhau. Pháp, b a ăn v n là nơi và d p ñàm phán, thương th o h p ñ ng thu n ti n và ñư c ưa chu ng. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 9. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 Khi làm quen, nên trao ñ i v i ngư i Pháp v các ch ñ văn hóa – xã h i, tránh các ch ñ chính tr nh y c m. Ngư i Pháp r t thích nói và nói nhi u nên b n s t o ñư c n tư ng t t n u t ra chăm chú l ng nghe. Tuy t ñ i không ñư c s d ng ngôn t hay t ñi u gì ñ ngư i Pháp có th hi u nh m là lên m t d y h . b) ðàm phán ðàm phán v i ngư i Pháp là chuy n r t khó khăn và khó lư ng trư c ñư c nên thư ng có chu n b k cũng ít tác d ng vì m i kh năng ñ u có th x y ra. Nhi u khi k t qu ch ñ t ñư c vào phút cu i hay trong lúc chuy n riêng khi ngh gi i lao. c) D ti c Trong gi y m i thư ng ghi r t rõ yêu c u v ăn v n qu n áo cho phù h p. N u ñó ghi “Tenue de soirée” thì có nghĩa là yêu c u ăn m c l ch s : comple th m màu, th t cravat ñ i v i nam gi i và váy sang tr ng ñ i v i ph n . N u ñó ghi “Tenue de ville” thì có th ăn v n ñơn gi n hơn, không nh t thi t ph i có cravat. Nam gi i nh t thi t ph i v n comple ñ ng b ho c ñ mi. C ch l ch thi p r t ñư c ñ ý ñn nư c Pháp, ñ c bi t ñ i v i ph n . Nam gi i m c a m i ph n bư c vào và giúp ph n khoác áo choàng. Khi ăn ti c trong nhà hàng, ph n ñư c ph c v trư c, sau ñó m i ñ n nam gi i và ch sau khi t t c ñ u ñã ñư c ph c v ñ ăn hay ñ u ng thì m i b t ñ u ăn hay u ng. Khi vào nhà hàng không ñư c phăm phăm ñi v phía chi c bàn nào ñó, mà nên ch b i bàn ñ n h i và hư ng d n. Có th không ch p nh n chi c bàn do b i bàn gi i thi u mà ñ ngh ch ng i khác. Không d t khoát ph i có ñ ăn tráng mi ng, nhưng có thì càng t t. ð u ng sau ñó thư ng là cà phê ho c chè. Khi ñó m i ñư c b t ñ u trao ñ i v công vi c, trư c ñó tuy t ñ i không nên. Nâng c c ch m m nh và nói to l i chúc thư ng b coi là thi u tinh t . Ch nên nâng c c, chìa ra làm hi u ch m c c v i nhau thôi. Trong b a ăn làm vi c thư ng dùng rư u vang, nhưng v i m c ñ v a ph i, nhi u khi ch m t c c. Sau món chính, c c rư u vang thư ng ñư c d n ñi. d) Tr ti n và TIP ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 10. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 Khi m i nhau ñi ăn Pháp thì m t ngư i tr ti n ch không có chuy n ngư i nào t tr cho ngư i n y. Ai m i thì tr ti n. trong các quán ăn sang tr ng ho c quán cafe ti n ph c v thư ng ñã ñư c tính vào giá ti n c a món ăn, còn các club vào trong ti n bia và rư u. N u trong th c ñơn không có dòng ch : "Service compris" thì b n nên h i ngư i ph c v ñ còn bi t ñư ng tr ti n. N u ti n ph c v chưa ñư c tính vào thì hãy boa t 15%-20%. Nh ng n u b n mu n mình l ch s hơn n a thì nên ñ l i 5% ti n boa, m c dù ti n ph c v ñã ñư c tính vào ti n ăn. Khi vào ti m c t tóc thì b n nên nh boa cho ngư i ph c v . Ngư i Pháp không có thói quen boa ngư i lái taxi nhi u hơn vài franc. e) Tính chính xác Th i gian là khái ni m giãn n Pháp. Ít khi các ho t ñ ng b t ñ u ñúng gi 3. Tâm lí du khách Pháp a) Thói quen du l ch Pháp là qu c gia x p vào h ng th nh t trên th gi i vì có lư ng khách du l ch ñ n ñông nh t trong nh ng năm qua. Do có nh ng th m nh v v ñ p v n có c a thiên nhiên ban t ng và m t b n s c văn hoá lâu ñ i nên nư c Pháp ngày nay ñã thu hút ñư c rát nhi u khách thăm quan du l ch trên th gi i và ñã vư t xa ngành du l ch c a M và Tây Ban Nha. Theo ngư i Pháp du l ch là hành ñ ng r i kh i nơi thư ng trú ñ ñi ñ n m t nơi khác, m t môi trư ng khác trong m t th i gian ng n nh m m c ñích tìm hi u, khám phá, vui chơi, gi i trí, ngh dư ng. Nhu c u ñi du l ch c a ngư i Pháp cũng tăng d n m i năm. Ngày nay ngư i ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 11. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 Pháp không ch có ñi du l ch nh ng nơi như v các thành ph l n n a mà thay vao ñó là h ñi v nh ng vùng ñ ng b ng nông thôn và mi n núi. Xu hư ng ñi thăm nh ng vùng ð a trung h i, các vùng bi n và ñi du l ch sinh thái, du l ch ch a b nh cũng ngày càng tăng d n. Hi n nay, nhi u ngư i Pháp có xu hư ng ñi du l ch trong nư c thay vì ra nư c ngoài. Theo m t s li u th ng kê m i ñây, có t i 85% du khách Pháp ñi du l ch trong nư c trong mùa hè năm nay. Có nhi u th lo i du l ch (theo suy nghĩ c a ngư i Pháp) như: Du l ch làm ăn, Du l ch gi i trí, năng ñ ng và ñ c bi t, Du l ch n i qu c, quá biên, Du l ch tham quan trong thành ph , Du l ch trên nh ng mi n quê (Du l ch sinh thái), Du l ch m o hi m, khám phá, tr i nghi m. Du l ch h i th o, tri n lãm MICE. Tùy theo th lo i du l ch mà ta ñoán ra ñư c tâm lý c a h . b) ð c trưng tâm lí du khách Pháp là m t trong nh ng nư c có n n văn hóa lâu ñ i nh t châu Âu. ðây là quê hương c a r t nhi u nhà văn, nhà thơ, nhà tri t h c và các ngh sĩ n i ti ng th gi i như Vitor Hugo, Pablo Picasso,… Nh c ñ n Pháp là nh c ñ n m t trong nh ng nư c có ngu n tài nguyên du l ch phong phú và h p d n c a không ch riêng châu Âu. Ngư i Pháp - nh ng con ngư i r t l ch s , thông minh và khéo léo, sau th i gian làm vi c căng th ng, h cũng ch n cho mình cách gi i trí là ñi du l ch. Nhưng ngư i Pháp ñi du l ch có ñi u gì khác so v i ngư i dân các nư c khác khi ñi du l ch? ði u ñó ch u s nh hư ng c a r t nhi u y u t . Trong ñó các y u t văn hóa ñóng vai trò r t quan tr ng, nh hư ng ñ n các ñ c trưng tâm lí c a ngư i Pháp.. Cũng gi ng như nh ng khách du l ch các nư c châu Âu khác, ngư i Pháp là nh ng ngư i yêu thích ñ c l p, t ch nên khi ñi du l ch h không mu n ngư i hư ng d n viên quan tâm quá m c mà mu n ñ h có nhi u th i gian tho i mái tìm hi u, khám phá. Thông thư ng, ngư i Pháp có th i gian ngh ngơi 5 tu n m i năm. Ngư i dân Pháp ñi du l ch nhi u vì h có nhi u th i gian. Trung bình m t năm h dành 37,5 ngày vi vu du l ch và h dư ng như ch ng b phí ngày nào. Tuy nhiên, h l i ch danh 11% trong t ng s th i gian ngh c a mình ñ ñi du l ch nư c ngoài. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 12. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 Nư c Pháp có th coi là m t trong nh ng thiên ñư ng du l ch c a châu Âu. Khi ñi du l ch t i Pháp, du khách có th nh n th y rõ phong cách chuyên nghi p và t n tình c a nhân viên ph c v t i ñây. H ưa thích s ki u cách và quan tr ng hình th c. Do v y, khi ñi du l ch, ngư i Pháp cũng luôn ñòi h i s ph c v t n tình, chu ñáo. H thư ng ch n nh ng khách s n t 3-4 sao ho c nh ng nhà ngh ki u gi i trí ñ lưu trú. B i ch có ñây h m i có c m giác an toàn. Chi phí cho chuy n ñi du l ch thư ng ñư c h tính toán m t cách kĩ lư ng và chi li: 50% ngân qu cho các d ch v v t ch t và 50% còn l i cho vi c mua s m nhưng ñòi h i cao ch t lư ng d ch v . Có r t nhi u nhân viên ph c v ñánh giá du khách Pháp là nh ng ngư i thô l và keo ki t nh t trên th gi i. Nhưng không ph i v y, ñ i v i ngư i Pháp, ti n b c không quan tr ng b ng ch t lư ng ph c v c a nhân viên. Khi h ñã tr ti n cho m t d ch v nào ñó thì h ph i ñư c ph c v x ng ñáng v i s ti n h b ra. Ngư i Pháp không gi i ngo i ng , h ch nói ti ng Anh m t cách mi n cư ng. Nên khi ñi du l ch b t kì ñâu, h ch y u s d ng ngôn ng c a ñ t nư c mình và luôn ñ cao nh ng nhân viên, hư ng d n viên du l ch có th nói ti ng Pháp m t cách thông th o. Nh ng lúc khách h i thì nên tr l i th ng th n, không nên tr l i "vòng vo tam qu c" như nói v i ngư i Phương ðông. M c ñích ñi du l ch c a ngư i Pháp là ngh ngơi và m mang tri th c cho b n thân. H thích khám phá nh ng danh lam th ng c nh, nét văn hóa c a các dân t c, phong t c t p quán và con ngư i nơi h ñ t chân ñ n. Du khách Pháp là nh ng ngư i yêu thiên nhiên, yêu ngh thu t. Vì v y, h thư ng ch n nh ng ñi m ñ n có s k t h p gi a yêu t thiên nhiên và con ngư i ho c các thành ph n i ti ng v ngh thu t và b o tàng. Vi t Nam là m t trong nh ng ñi m ñ n khá thu hút du khách Pháp b i có nhi u tinh hoa văn hóa ñ c s c và giá tr l ch s hào hùng. Du khách Pháp thư ng s d ng các phương ti n v n chuy n như ô tô, xe ñ p ñ có th d dàng ti p c n v i c nh v t và con ngư i xung quanh. Có r t nhi u khách du l ch Pháp khi ñ n Vi t Nam ñã thuê xe ñ p ho c xích lô ñ có th t mình khám phá nét ñ p c a các con ph . Ngư i Pháp r t quan tâm ñ n v n ñ m th c. ð i v i h , ăn u ng cũng là m t ngh thu t. Món ăn Pháp ngon và ñư c coi là n i ti ng nh t châu Âu. Khi thư ng th c m t món ăn nào ñó, h thư ng ăn “t t t n t t” ñ khám phá ñ y ñ hương v c a nó. M i b a ăn c a ngư i Pháp có th kéo dài t i 3-4 ti ng. H cho r ng như th m i ñ ñ hi u h t hương v ñ c s c c a món ăn. Ăn h t th c ăn ñư c coi là l i c m ơn chân thành nh t và cũng là l i khen ng i tài năng ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i
 13. October 7, TÂM LÝ DU KHÁCH PHÁP 2011 c a ngư i ñ u b p. Ngư i Pháp không có thói quen tip gi ng m t s qu c gia khác. Khi h hài lòng ñ i v i s ph c v c a nhân viên, h thư ng t ng m t món quà nh ñ bày t lòng c m ơn. Vi c ñưa ti n cho m t ngư i ph c v b coi như là s xúc ph m b i ti n b c ñ i v i h là m t v n ñ t nh và riêng tư. C/ ðÁNH GIÁ Khi hi u ñư c nh ng nét văn hóa và thói quen khi ñi du l ch c a ngư i Pháp, chúng ta s xác ñ nh ñư c rõ ràng hơn nh ng nhu c u c a h . T ñó có th ñ ra nh ng ho t ñ ng thích h p ho c thay ñ i, ñ u tư vào ch t lư ng các d ch v ñ làm hài lòng nh ng v khách khó tính này, bi n Pháp tr thành m t th trư ng ti m năng c a du l ch Vi t Nam. ð ng Th Thu Th o ð Quỳnh Trang Mai Anh Tân Khoa Du L ch – Vi n ð i H c M Hà N i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản