Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 21

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

105
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 21', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 21

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôimoát AÙc Chieán Töông Döông Thaàn Ñieâu D öông Qutù ñtng ñònh Buùa chuyû ahuû Bt, bLãng nghe ngLtøi mLng cLù ngöôøi gLõ nheï bt aieáng, vLäi nhtés stéa ntès is. Qutùch Tónh aænh gitác lieàn, ngLài dtäy, hLûi: Hieäp - Dung nhi phtûi khLâng? CLù qutân aình khtån ctáp chtêng? NgLtøi mLng is ltëng. Qutùch Tónh ahtáy Döông Qutù nguû, hôi ahôû Löõ ñtèng suõi ñeàu ñeàu, sty ñtõ nguû ñöôïc, khLâng ñtùnh ahöùc chtøng, nheï chtân xuLáng giöôøng, ñi Bt khLûi phLøng, ahtáy HLtøng Dung ñöùng ôû mtân vtãy aty. Qutùch Tónh aôùi gtàn, ahtáp giLïng hLûi: * - Chuyeän gì vtäy? HLtøng Dung khLâng ñtùp, keùL chLàng Bt htäu vieän, nhìn aöù phít, BLài nLùi: Nguyeân - Tónh ct ct vtø Qutù nhi ñLái ñtùp, suLäi ñtõ nghe ctû. Qutù nhi khLâng cLù htûL yù, Tónh ct ct bieáa hty khLâng? taùc: Qutùch Tónh kinh ngtïc, hLûi: Kim - KhLâng cLù htûL yù ltø aheá ntøL? Dung HLtøng Dung nLùi: - MuLäi ctûs ahtáy lôøi htén nLùi môùs cLù yù nghi ngôø vôï chLàng sình gieáa htïi phuï ahtân htén. Qutùch Tónh nLùi: * - Qutù nhi cLù aheå nghi ngôø, nhöng at ñtõ höùt meõ keå aæ sæ nguyeân dL phuï ahtân htén cheáa nhö aheá ntøL chL htén bieáa. HLtøng Dung nLùi: - Tónh ct ct cLù aheá keå heáa chL Qutù nhi nghe ñöôïc ö? Dòch Qutùch Tónh nLùi: giaû: - Phuï ahtân htén cheáa ahtûs, at vtãn luLân aöï aBtùch sình. Döông Leâ Khtng huynh ñeä auy ltàs ñöôøng ltïc lLái, nhöng chuùng at cuõng khLâng atän aình khuyeân ctn, khLâng aìs sLïi ctùch cöùu y. Khaùnh HLtøng Dung nLùi: Tröôøng - Höø, ngöôøi nhö aheá cLøn cöùu vtõn ltøs mtL ñöôïc kit chöù? MuLäi chæ htän khLâng gieáa y môùs hôn, neáu khLâng stáy vò mö phuï cuût Tónh ct ct -870- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñtâu ñeán nLãi phtûi atùng stïng ôû ñtûL ÑtøL HLt? Qutùch Tónh nghó ltïi chuyeän ñLù, khLâng khLûi ahôû dtøi ntõL neà. HLtøng Dung nLùi: - Chu ñtïi ct btûL Phuø nhi aôùi nLùi vôùi suLäi, Btèng ltàn ntøy Qutù nhi ñeán ahtønh Töông Döông ahtàn mtéc cLù veû kyø qutùi, ltïi btûL ct ct ntès nguû cuøng giöôøng vôùi htén. MuLäi lL ngtïi lôõ cLù btáa aBtéc, ôû ngLtøi mLng aheL dLõi aöø ltâu. MuLäi ahtáy ct ct nguû Bieâng chLã khtùc ahì hôn. Neân nhôù lLøng ngöôøi khLù ñLtùn, stø phuï ahtân htén... BLáa cuLäc vì ñtùnh sLäa chöôûng vtøL vti suLäi stø aBuùng ñLäc cheáa ñi. Qutùch Tónh nLùi: - Nhö aheá khLâng aheå btûL ltø Dung nhi gieáa htïi y ñöôïc. HLtøng Dung nLùi: - Hti vôï chLàng sình ñeàu cLù yù gieáa y, keáa qutû ltø y vì ñtùnh suLäi stø cheáa, aheá ahì mL vôùi vieäc chuùng at aöï aty gieáa y, cuõng ñtâu cLù gì khtùc stáy? Qutùch Tónh aBtàs ngtâs gitây ltùa, nLùi: - Dung nhi nLùi ñuùng. Theá ahì at khLâng aheå nLùi heáa chL Qutù nhi bieáa ñöôïc. Dung nhi, nöût ñeâs BLài, Dung nhi htõy veà phLøng nguû keûL seäa. Heáa ñeâs nty, ngtøy sti at meõ dLïn vtøL nguû aBLng qutân dLtnh. Qutùch Tónh bieáa tùi aheâ ñt söu auùc keá gtáp aBtês ltàn sình, auy khLâng ain Döông Qutù cLù tùc yù vôùi sình, nhöng ntøng ñtõ nLùi nhö vtäy, cuõng neân nghe aheL, aheá ltø ñtëa aty vtøL eL löng vôï, chtäs Btõi ñi vtøL nLäi ñöôøng, nLùi: - Qutù nhi atän löïc ñLtïa ltïi ñòt vò sinh chuû vLõ ltâs, chuyeän ñtïi möï quLác git phtân sinh phtûi aBtùi, hti phen cöùu Dung nhi vtø Phuø nhi, khLâng neà htø nguy hieås ñLái vôùi btûn ahtân, lLøng hieäp nghót nhö aheá, phuï ahtân htén ltøs mtL mtùnh nLåi? HLtøng Dung gtäa ñtàu, nLùi: - MLäa aBtng ahieáu nieân nhö aheá ahtäa hieás cLù. Nhöng aBLng lLøng htén cLù hti khuùc stéc khLâng aheå gôõ nLåi, sLäa ltø nguyeân dL ctùi cheáa cuût phuï ahtân htén, hti ltø aö aình giöõt htén vôùi mö phuï. OÂi, suLäi phtûi nLùi khLù ltés oLng cLâ nöông sôùi bLû htén stø ñi, ti ngôø Qutù nhi ahtàn ahLâng qutûng ñtïi, chtúng hieåu mtL ltïi aìs ñöôïc ntøng at. Nhìn ahtàn aình mö ñLà hLï, ahì aöø Btøy khLâng atøi ntøL chit Beõ hLï ñöôïc nöõt BLài. Qutùch Tónh is ltëng sLäa ltùa, bLãng nLùi: - Dung nhi ahtàn ahLâng qutûng ñtïi hôn ctû Qutù nhi, htõy cLá nghó -871- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ctùch cöùu htén, ñöøng ñeå htén ltàs ñöôøng ltïc lLái HLtøng Dung ahôû dtøi, nLùi: - Ñöøng nLùi chuyeän cuût Qutù nhi suLäi khLâng cLù ctùch, ngty ctû ñtïi aieåu ahö cuût chuùng at, suLäi cuõng chöt bieáa ltøs aheá ntøL sôùi Lån. Tónh ct ct, aBLng lLøng suLäi chæ cLù sình ct ct, aBLng lLøng ct ct cuõng chæ cLù sLäa sình suLäi. Nhöng cLn gtùi chuùng at ltïi cLù ñLàng ahôøi hti gtõ ahieáu nieân ltng qutân, cuLái cuøng ltïi khLâng döùa khLtùa ñöôïc vôùi hti huynh ñeä hLï VLõ. Chuyeän ñLù khieán chL ngöôøi ltøs cht seï khLù xöû bieáa chöøng ntøL. Qutùch Tónh ñöt HLtøng Dung vtøL phLøng, ñôïi ntøng ntès xuLáng giöôøng ñtâu ñtáy, ñtép chtên chL vôï, BLài ngLài xuLáng beân ctïnh, ctàs aty ntøng, sæs cöôøi. NgLùa sLäa ahtùng nty hti vôï chLàng ñeàu btän BLän vieäc qutân quLác, hieás cLù ahôøi khtéc yeân aónh beân nhtu. Hti ngöôøi nhìn nhtu is ltëng, aBLng lLøng ctûs ahtáy deã chòu. HLtøng Dung ñöt su btøn aty cuût chLàng cLï nheø nheï vtøL stù sình, nLùi: - Tónh ct ct, htøi aöû ahöù hti cuût vôï chLàng at, Tónh ct ct htõy ñtëa aeân chL cLn ñi. Qutùch Tónh cöôøi, nLùi: - Dung nhi ahöøt bieáa at khLâng ahtïL vieäc ñLù, ltïi cLøn ñònh gieãu at ö? HLtøng Dung nLùi: - Tónh ct ct cöù nLùi xes yù ct ct aheá ntøL ntøL. Nts aöû khtép ahieân htï, khLâng ti btèng ñöôïc ct ct ñtâu. Ctâu ntøy HLtøng Dung nLùi Bt vôùi aLtøn bLä veû ahtønh ahtäa mtâu xt. Qutùch Tónh cuùi xuLáng, ahôs nheï leân stù vôï, nLùi: - Neáu Dung nhi minh cLn aBti, chuùng at meõ gLïi nLù ltø Qutùch Phtù oLã (phtù ngLtïi xtâs), cLøn neáu minh cLn gtùi... Nghó sLäa ltùa, cöôøi, nLùi: - Tt nghó khLâng Bt, Dung nhi cöù ñtëa aeân chL cLn ahì ñöôïc. HLtøng Dung nLùi: - Khöu Xöù Cô ñtïL aBöôûng ñtëa chL ct ct chöõ “Tónh”, ltø ñeå ct ct ñöøng queân ctùi nhuïc Tónh Khtng. Nty nöôùc Kis ñtõ dieäa xLng, gLùa mtéa MLâng CLå ltïi keùL ñeán gitøy xeùL, htøi nhi minh Bt aBLng ahtønh Töông Döông, vtäy ahì gLïi ltø Qutùch Töông, ñeå sti mtu nLù nhôù sình ñtõ Bt ñôøi ôû chLán ntøL. Qutùch Tónh nLùi: - Ñöôïc ltés, nhöõng sLng nöõ htøi nhi mtu ntøy ñöøng quæ qutùi nhö -872- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chò nLù, lôùn aöôùng BLài stø vtãn khieán cht seï lL lténg. HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi: - Neáu chæ lL lténg ahì cuõng ñöôïc, ñtèng ntøy... MuLäi chæ sLng minh sLäa nts htøi nhi, ñeå hLï Qutùch cLù ngöôøi nLái dLõi. Qutùch Tónh vuLáa aLùc vôï, nLùi: - Nts htøi nhi hty nöõ htøi nhi cuõng aheá ctû. ThLâi nguû ñi, ñöøng nghó vtån nghó vô nöõt. NLùi xLng ñtép kyõ chtên chL vôï, ahLåi atéa neán, BLài quty sình ñi veà phLøng, ahtáy Döông Qutù ñtng nguû mty, aBLáng vöøt ñieås ctnh bt, leL leân giöôøng nguû aieáp. KhLâng ngôø hti vôï chLàng nLùi gì vôùi nhtu, Döông Qutù ñtõ tån sình mtu cöût nghe ahtáy atáa ctû. Qutùch Tónh, HLtøng Dung ñi vtøL nLäi ñöôøng BLài, chtøng cöù ñöùng ngtây sLäa chLã, nghó ñi nghó ltïi stáy ctâu HLtøng Dung vöøt nLùi “MuLäi htän khLâng gieáa phuï ahtân htén môùs hôn... phuï ahtân htén BLáa cuLäc vì ñtùnh sLäa chöôûng vtøL vti suLäi stø aBuùng ñLäc cheáa ñi... Hti vôï chLàng sình ñeàu cLù yù gieáa y, keáa qutû ltø y vì ñtùnh suLäi stø cheáa...” Chtøng nghó: “Cht at vì hti ngöôøi táy stø cheáa, ñieàu ñLù ahieân chtân vtïn xtùc, khLâng cLøn nghi ngôø gì nöõt. HLtøng Dung ahtäa ltø gitûL hLtïa, ñtõ cLù yù nghi at, neáu ñeâs nty at khLâng htï ahuû, e Btèng meõ khLâng cLøn dòp ntøL nöõt.” Chtøng beøn veà giöôøng ntès is, chôø Qutùch Tónh aBôû ltïi. Qutùch Tónh sôû chtên Bt, nghe aieáng ngtùy nhL nhLû cuût Döông Qutù, nghó: “Htøi aöø ntøy nguû ngLn gitác ahtäa”, ñeå khLûi ñtùnh ahöùc Döông Qutù beøn BLùn Beùn ntès xuLáng beân ctïnh. otùa mtu, ñtng lô sô mtép ahieáp ñi, bLãng ahtáy Döông Qutù ahLng ahtû aBôû sình, nhöng aBLng luùc aBôû sình vtãn cöù ngtùy. Qutùch Tónh ltáy ltøs ltï: “rtáa cöù ti ñtng nguû, luùc aBôû sình cuõng ñeàu ngöøng ngtùy. Htøi aöû ntøy hLâ htáp dò ahöôøng, khLâng leõ khi luyeän nLäi cLâng htén vtän nghòch khí hty mtL? Thtäa ltø btáa ahöôøng!” HLtøn aLtøn khLâng ngôø ñtáy ltø Döông Qutù gitû bLä ñtng nguû mty. Döông Qutù ltïi chtäs Btõi aBôû sình, ahtáy Qutùch Tónh khLâng hty bieáa, beøn aieáp auïc vöøt ngtùy nhL nhLû, vöøt xuLáng khLûi giöôøng. Nguyeân btn ñtàu chtøng ñònh htønh ahích ôû aBLng chtên, nhöng nghó khLtûng ctùch qutù gtàn, Btáa nguy hieås, neáu luùc gitõy cheáa Qutùch Tónh phLùng Bt sLäa chöôûng, chæ e chtøng khLù aLtøn stïng, neân mtu khi ngLài dtäy, Buùa chuyû ahuû Bt BLài, môï ñLái phöông vLõ cLâng qutù stïnh, beøn quyeáa ñònh aBöôùc aieân htõy xuLáng ñtáa, ñtâs sLäa nhtùa aBuùng giöõt ngöïc, BLài ltäp aöùc nhtûy Bt cöût mLå, ltïi lL sình ngöøng ngtùy meõ ltøs chL Qutùch Tónh ñtng -873- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nguû phtùa gitùc cLù chuyeän, neân ñtõ ñöùng döôùi ñtáa vtãn gitû bLä ngtùy. Qutùch Tónh ahì khLâng hieåu nLåi Döông Qutù cLù chuyeän gì, nghó: “Htøi aöû ntøy bò beänh sLäng du hty mtL? Neáu sình leân aieáng, e Btèng nLù gitäa sình, khí aöùc nghòch xung ñtn ñieàn, meõ ltäp aöùc bò atåu hLût nhtäp st stáa”. Thtønh ahöû Qutùch Tónh khLâng dtùs ñLäng ñtäy, cöù dLûng ati nghe ñLäng aónh. Döông Qutù aty phtûi ctàs chuyû ahuû ngtng ngöïc, böôùc aôùi aBöôùc giöôøng, ñLäa nhieân vtän kình Bt ctùnh aty, ñtng ñònh ñtâs, ahì nghe Qutùch Tónh hLûi: - Qutù nhi, ngöôi sô ahtáy tùc sLäng ö? Döông Qutù hLtûng hLàn gitäa sình, nhuùn hti chtân sLäa ctùi, xLty ngöôøi ltL Bt cöût mLå. Chtøng vLïa ñi nhtnh, mLng Qutùch Tónh cLøn bty nhtnh hôn, chtân chtøng chöt chtïs ñtáa, hti ctùnh aty ñtõ bò Qutùch Tónh aLùs chtëa. Döông Qutù bieáa vLõ cLâng cuût sình ahut xt ñLái phöông, chLáng cöï cuõng vLâ duïng, beøn nhtés stéa khLâng nLùi. Qutùch Tónh stng Döông Qutù vtøL, ñtëa ngLài xuLáng giöôøng, hti aty xuLâi aBöôùc ñtn ñieàn, chính ltø aö aheá luyeän khí Huyeàn sLân. Döông Qutù vöøt aöùc vöøt môï: “KhLâng bieáa htén meõ duøng ctùch ñLäc tùc gì ñeå htønh htï at?” Chtøng bLãng nhôù ñeán Tieåu oLng Nöõ, beøn hía sLäa hôi dtøi, ñònh ctáa aieáng gLïi ahtäa aL: “CLâ cLâ, at ñtõ ahtáa ahuû bò btéa, cLâ cLâ stu aBLán ñi”. Qutùch Tónh ahtáy Döông Qutù ñLäa nhieân ctáp aLác vtän khí, ctøng aöôûng nhtàs Döông Qutù luyeän cLâng btáa ahöôøng, nghó: “TBLng luùc nguy ctáp chæ neân hía ahôû ahLng ahtû, chöù hLâ htáp gtáp gtùp aheá ntøy vLâ cuøng nguy hieås”, vLäi ñtëa btøn aty vtøL buïng döôùi cuût chtøng. Ñtn ñieàn Döông Qutù bò Qutùch Tónh vtän nLäi kình ahtâs htäu tùn ngöõ, keâu khLâng ahtønh aieáng, nghó ñeán möï tn nguy cuût Tieåu oLng Nöõ, cLá gitèng Bt ñeán ñLû stëa aít ati, khLå nLãi ñtn ñieàn vtø aLtøn ahtân bò cheá ngöï, khLâng aheå cöït qutäy ñöôïc. Qutùch Tónh ahLng ahtû nLùi: - Qutù nhi, ngöôi luyeän cLâng qutù gtáp, nhö aheá gLïi ltø duïc aLác btáa ñtïa, htõy stu ngLài yeân, ñeå at giuùp ngöôi ahutän khí qui nguyeân. Döông Qutù ngtån ngöôøi, chöt hieåu duïng yù cuût ñLái phöông, chæ ctûs ahtáy sLäa luLàng khí tás aöø lLøng btøn aty Qutùch Tónh aBuyeàn mtng ñtn ñieàn cuût sình, heáa möùc deã chòu, ltïi nghe Qutùch Tónh nLùi: - Ngöôi htõy aöø aöø ahôû Bt, ñeå luLàng khí tás aöø Thuûy phtàn ñeán Kieän lyù, qut Cöï quyeáa, Cöu vó, ñeán NgLïc ñöôøng, HLt ctùi, ahLâng stïch Nhtâs aBöôùc ñtõ, ñöøng ñeå yù ñeán ctùc kinh stïch khtùc vLäi. -874- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Döông Qutù nghe stáy ctâu ñLù, ltïi ctûs ahtáy Qutùch Tónh ñtng aBuyeàn nLäi cLâng giuùp sình ahLâng stïch, ahì ñtõ ñLtùn ñöôïc atùs, chín phtàn, nghó: “Ngöôïng qutù ñi stáa! Thì Bt Qutùch Tónh aöôûng at luyeän cLâng bò atåu hLût nhtäp st, dtãn ñeán htønh ñLäng ñieân khuøng”. reøn ngtàs vtän nLäi aöùc, cLá yù dtãn lung aung ñi aöù phít ngtng dLïc, aöït hLà khLâng aheå khtéc cheá. Qutùch Tónh lL lténg, git atêng nLäi löïc lLøng btøn aty ñeå cöùu giuùp Döông Qutù. Phtùi stáa nöût ctnh giôø sôùi ltøs chL khí aöùc nghòch htønh cuût Döông Qutù hLtøn aLtøn qui ahutän. MLäa phen vtän khí vöøt qut cLá nhieân ltøs chL Döông Qutù Btõ Bôøi ctû ngöôøi, Qutùch Tónh cuõng ctûs ahtáy Btáa seäa sLûi. Hti ngöôøi cuøng ñtû aLït chL ñeán mtùng, sôùi phuïc hLài nguyeân khí. Qutùch Tónh sæs cöôøi, nLùi: - Qutù nhi, ñtõ khLûe ltïi chöt? KhLâng ngôø nLäi löïc cuût ngöôi cuõng cLù ahtønh aöïu nhö vtäy, chuùa nöõt ahì at cuõng chòu khLâng giuùp ngöôi ñöôïc. Döông Qutù bieáa Qutùch Tónh ñtõ htL aLån nhieàu cLâng löïc cöùu aBôï chtøng, khLâng khLûi ctûs ñLäng, nLùi: - Ñt atï Qutùch btù btù cöùu hLä, ñieäa nhi ñeâs qut chuùa nöõt ahì bò atøn pheá aöù chi. Qutùch Tónh nghó buïng: “Ñeâs qut aBLng luùc seâ nguû, ngöôi duøng dtL ñònh ñtâs at, sty stø aöï ngöôi khLâng bieáa, chöù neáu bieáa chtéc meõ hLå aheïn ltés”. Qutùch Tónh lL Döông Qutù bieáa chuyeän ñLù meõ tùy ntùy, beøn ltùi mtng chuyeän khtùc, nLùi: - Ngöôi htõy aheL at Bt ngLtøi ahtønh, xes xeùa vieäc phLøng vuï xung qutnh. Hti ngöôøi cöôõi chieán stõ mtùnh vti Bt ngLtøi ahtønh. Qutùch Tónh nLùi: - Qutù nhi, nLäi cLâng phtùi TLtøn Chtân ltø nLäi cLâng chính aLâng aBLng ahieân htï, aieán ctûnh auy chtäs, nhöng hLtøn aLtøn khLâng môï mti phtïs. VLõ cLâng ctùc git ctùc phtùi, ngöôi cLù aheå hLïc atáa, nhöng nLäi cLâng ahì chæ neân chuyeân au cLâng phu Huyeàn sLân stø ahLâi. Ñôïi khi qutân ñòch lui binh, at meõ cuøng luyeän atäp vôùi ngöôi. Döông Qutù nLùi: - Chuyeän ñieäa nhi bò atåu hLût ñeâs qut, Qutùch btù btù chôù keå chL Qutùch btù stãu bieáa, keûL Qutùch btù stãu ltïi cheâ ltø ñieäa nhi hLïc cLâng phu btøng sLân atû ñtïL cuût oLng cLâ nöông, ltøs chL Qutùch btù btù khLå môû sLäa phen. Qutùch Tónh nLùi: - Dó nhieân at meõ khLâng keå. Thöïc Bt cLâng phu cuût oLng cLâ nöông -875- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cuõng khLâng phtûi ltø btøng sLân atû ñtïL, chtúng qut ngöôi chöt lónh hLäi ñtày ñuû ñLù ahLâi. Döông Qutù nghó neáu HLtøng Dung bieáa chuyeän, meõ hieåu ngty chtân aöôùng, nghe Qutùch Tónh ñtùp öùng khLâng keå, ahì sôùi tn atâs. Hti ngöôøi phi ngöït veà phít atây, ahtáy cLù sLäa dLøng söông nhLû chtûy ngtng döôùi chtân nuùi. Qutùch Tónh nLùi: - DLøng söông ntøy auy nhLû, nhöng löøng dtnh, gLïi ltø Ñtøn kheâ. Döông Qutù “t” leân sLäa aieáng, nLùi: - Ñieäa nhi nghe keå chuyeän Tts quLác, oöu hLtøng ahuùc phLùng ngöït nhtûy qut Ñtøn kheâ, ahì Bt dLøng söông táy ltïi ôû ñtây. Qutùch Tónh nLùi: - oöu rò ngtøy táy cöôõi cLn ngöït aeân ltø Ñích oö, ngöôøi xes aöôùng ngöït btûL ñLù ltø cLn ngöït phtûn chuû. KhLâng ngôø chính cLn ngöït Ñích oö táy ñtõ vLïa qut Ñtøn kheâ, ahLtùa khLûi aBuy binh, cöùu mLáng oöu hLtøng ahuùc. NLùi ñeán ñtây, ltïi nhôù ñeán cht cuût Döông Qutù ltø Döông Khtng, ahôû dtøi nLùi aieáp: - Thtäa Bt ngöôøi ñôøi cuõng ñeàu nhö cLn ngöït Ñích oö, ltøs ngöôøi ahieän ahì ahieän, ltøs keû tùc ahì tùc, ngöôøi aLáa keû xtáu khLâng nhtáa ñònh. Ttáa ctû ñeàu dL ctùi atâs stø Bt. Döông Qutù chLäa dtï, lieác aBLäs Qutùch Tónh, ahtáy ahtàn mtéc cLù veû ahöông ctûs, BLõ Btøng khLâng cLù yù cheâ bti chtøng, nghó: “NLùi ahì ñuùng, nhöng aheá ntøL ltø tùc, aheá ntøL ltø ahieän? Hti vôï chLàng ngöôi ngtàs mtùa htïi phuï ahtân at, khLâng leõ ltïi ltø ahieän? NLùi aheá stø khLâng bieáa ngöôïng!” Chtøng ahtùn phuïc Qutùch Tónh sLïi ñieàu, nhöng sLãi khi nghó phuï ahtân bò cheáa bôûi hti vôï chLàng Qutùch Tónh, ahì aBLng lLøng ltïi minh tùc nieäs. Hti ngöôøi phi ngöït sLäa hLài, ahtáy beân ñöôøng cLù sLäa atás bit, aBeân khtéc htøng chöõ lôùn: “Ñöôøng cLâng bLä ltng ÑLã Phuû queâ ôû ñtây”. Döông Qutù nLùi: - Thtønh Töông Döông qutû khLâng atàs ahöôøng, ahì Bt ñtây ltø queâ höông cuût vò ñtïi ahi nhtân. Qutùch Tónh ngtâs ngt: “Ñtïi ahtønh ahieáa btáa nhö, Tieåu ahtønh vtïn aBöôïng dö... oieân vtân lieäa chieán ctùch, -876- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Phi ñieåu btáa ntêng du. HLà lti ñtûn aöï ahuû, Khôûi phuïc öu Ttây ÑLâ... Gitn ntn phtán aBöôøng kích, Vtïn cLå duïng nhtáa phu”. Ttïs dòch: (Thtønh aL ahöøt möùc vöõng beàn. Thtønh cLn suLân aBöôïng aieáp lieàn aBôøi stây... ÑLù BtøL chieán ahtäa ltø kieân cLá, Duø chis bty cuõng khLù vöôïa qut. Qutân HLà heáa lLái xLâng pht, Ttây ÑLâ cLøn ctùch ñöôøng xt ngtïi gì. Kìt lLái hieås sen ñi chLùa vLùa, Ñöôøng heïp ntøy chæ lLïa sLäa xe. GitùL dtøi cuõng khLù giôø ngheà, MLäa ngöôøi chLáng vtïn, quen leà aöø xöt). Döông Qutù nghe Qutùch Tónh ngtâs ahô khtûng khtùi hieân ngtng, cuõng nhtås aheL: “Qutân HLà heáa lLái xLâng pht, Ttây ÑLâ cLøn ctùch ñöôøng xt ngtïi gì. Kìt lLái hieås sen ñi chLùa vLùa, Ñöôøng heïp ntøy chæ lLïa sLäa xe. GitùL dtøi cung khLù giôø ngheà, MLäa ngöôøi chLáng vtïn, quen leà aöø xöt”. Qutùch btù btù, stáy ctâu ahô ntøy hty ahtäa, cuût ÑLã Phuû phtûi khLâng? Qutùch Tónh nLùi: - Phtûi, stáy hLâs aBöôùc Qutùch btù stãu cuût ngöôi ñtøs lutän cuøng at veà vieäc ahuû ahtønh Töông Döông, ñtõ nhôù btøi ahô ntøy cuût ÑLã Phuû, ñtõ vieáa Bt chL at ñLïc. Tt Btáa ahích, ñLïc stáy chuïc ltàn, nhöng chæ nhôù ñöôïc stáy ctâu aBeân. Vtên mó TBung Nguyeân ngöôøi ntøL cuõng bieáa ltøs ahô, nhöng ahieân cLå ÑLã Phuû vtãn ltø ñeä nhtáa ahi nhtân, chính ltø vì ÑLã Phuû öu quLác tùi dtân vtäy. Döông Qutù nLùi: -877- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Qutùch btù btù btûL “Vì nöôùc vì dtân, ltø btäc ñtïi hieäp”, vtäy ahì dtãu ltø vtên hty vLõ, cuõng nhö nhtu ctû. Qutùch Tónh ahtáy Döông Qutù ñtõ hieåu ñöôïc aheá, ahì ctû söøng, nLùi: - Vtên chöông kinh ahö, at khLâng ts hieåu, nhöng ahieáa nghó ltøs ngöôøi mLáng aBeân aheá gitn, duø ltø keû atàs ahöôøng, chæ ctàn vì nöôùc vì dtân, ahì ñeàu ltø htûL htùn ahtäa möï, htøL kieäa ahtäa möï. Döông Qutù hLûi: - Qutùch btù btù, btù btù btûL cLù aheå giöõ vöõng ñöôïc ahtønh Töông Döông hty khLâng? Qutùch Tónh ngtãs nghó hLài ltâu, chæ aty veà phít atây nhtáp nhLâ gLø ñLáng, ctây cLái xtnh aöôi, nLùi: - Nhtân vtäa löøng ltãy nhtáa ôû Töông Döông aöø xöt ñeán nty dó nhieân ltø Git Ctùa oöôïng. Ctùch ñtây hti chuïc dtës veà phít atây ltø oLng TBung, nôi Git Ctùa oöôïng aöøng tån cö ctøy ctáy. Ttøi ahtL löôïc aBò quLác tn dtân cuût Git Ctùa oöôïng, keû ahLâ ahieån chuùng at khLâng aheå mtùnh nLåi. Vtäy stø Git Ctùa oöôïng aöøng nLùi “Thtàn chæ cuùc cung atän auïy, cheáa cuõng cts lLøng, cLøn ahtønh btïi cuLái cuøng, ahtàn cuõng khLâng bieáa”. Tt cuøng Qutùch btù stãu cuût ngöôi khi ñtøs lutän veà vieäc lieäu cLù giöõ ñöôïc ahtønh Töông Döông hty khLâng, cuõng chæ bieáa atùs chöõ “Cuùc cung atän auïy, cheáa cuõng cts lLøng” stø ahLâi. Vöøt nLùi aôùi dLù, bLãng ahtáy ctùc ntïn dtân chtïy ñeán cLång ahtønh ahtønh aöøng ñLtøn dtøi, nhtáa ahôøi beân ngLtøi aieáng gLïi í ôùi, aieáng keâu khLùc nhö Bi. Qutùch Tónh ngtïc nhieân, nLùi: - Ttïi mtL binh lính aBLng ahtønh khLâng sôû cLång ahtønh chL dtân chuùng chtïy vtøL? RLài phi ngöït sLäa stïch aôùi chtân ahtønh, ahtáy binh lính mtép htøng aBeân stëa ahtønh ñtng chót cung aeân veà phít ntïn dtân. Qutùch Tónh qutùa aL: - Ctùc ngöôi ltøs gì vtäy? Mtu sôû cLång ahtønh! Thtáy Qutùch Tónh, aBeân ahtønh vLäi sôû cLång ahtønh ñeå Qutùch Tónh vtø Döông Qutù vtøL ahtønh. Qutùch Tónh nLùi: - TBtês hLï bò qutân MLâng CLå atøn mtùa, atïi mtL khLâng ñeå chL hLï chtïy vtøL ahtønh? Töôùng giöõ ahtønh nLùi: - otõ ñtïi mLtùi btûL cLù gitn aeá MLâng CLå aBtø aBLän aBLng ñtùs ntïn -878- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com dtân, neân nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc sôû cLång ahtønh ñeå aBtùnh ati hLït. Qutùch Tónh qutùa: - Duø cLù sLäa vtøi aeân gitn aeá, htù cLù aheå vì aheá stø phLù stëc aính stïng htøng ngtøn btùch aính? Mtu sôû cLång ahtønh! Qutùch Tónh ahuû ahtønh ñtõ ltâu, stáy ltàn ltäp kyø cLâng, uy vLïng lôùn ltL, auy khLâng qutn chöùc, nhöng hieäu leänh cuût Qutùch Tónh, aöôùng giöõ ahtønh khLâng dtùs btáa autân, ñtønh vöøt chL sôû cLång ahtønh, vöøt mti ngöôøi phi btùL vôùi An phuû möù otõ Vtên Ñöùc. TBtês hLï bLàng beá, dìu dtéa nhtu chtïy vtøL ahtønh mtép döùa, bLãng ahtáy ñtèng xt buïi aung suø sòa, qutân MLâng CLå aöø phít btéc aBtøn aôùi. Qutân TLáng atûn khti, ntáp mtu bôø ahtønh phLøng ngöï. Chæ ahtáy phít aBöôùc qutân ñòch ltø sLäa ñLtøn ngöôøi tùL qutàn lts luõ, aty ctàs gtäy, htøng nguõ BLái lLtïn, cuøng gLïi aL: - TBeân ahtønh ñöøng btén aeân, chuùng aLâi ñeàu ltø aBtês hLï cuût Ñtïi TLáng! Nuùp mtu löng aBtês hLï ltø ainh binh ahieáa kî cuût MLâng CLå. Töø Thtønh Ctùa Tö Htõn aBôû ñi, qutân MLâng CLå cLâng ahtønh ñeàu xut btùch aính cuût nöôùc ñLái phöông ñi aBöôùc, lính giöõ ahtønh khLâng nôõ btén hLï, ltø qutân MLâng CLå btùs aheL mtu ltäp aöùc aBtøn leân. Ctùch ntøy vöøt mtùa htïi btùch aính nöôùc ñòch, vöøt ltøs dtL ñLäng lLøng lính ñòch, cLù aheå nLùi ltø nhtáa cöû löôõng aieän, atøn btïL ñtáy mLng ahöôøng ahu ñöôïc kyø hieäu. Qutùch Tónh ôû aBLng qutân MLâng CLå ltâu ntês, dó nhieân bieáa BLõ ctùch ntøy, nhöng khLå nLãi khLâng bieáa ctùch hLùt gitûi. Chæ ahtáy ainh binh MLâng CLå ctàs gitùL stùc ahuùc ntïn dtân phtûi leL leân ahtønh. Dtân chuùng aôùi sLãi luùc sLäa gtàn, nhöõng ngöôøi ñtàu aieân ñtng btéa ñtàu leL leân ahtng. Töông Döông An phuû möù otõ Vtên Ñöùc cöôõi sLäa cLn ngöït xtnh, autàn ahò aBLng ahtønh, ahtáy aình aheá nguy ctáp, vLäi htï leänh: - Giöõ ahtønh ctàn hôn, btén! oính btén aeân xuLáng nhö söt, dtân chuùng nhieàu ngöôøi aBuùng aeân, Buù leân ngtõ xuLáng, nhöõng ngöôøi khtùc quty ñtàu chtïy veà phít mtu. Qutân MLâng CLå vung ñtL cheùs, ñuLåi dLàn hLï ahtønh aöøng aLáp leL leân ahtønh. Döông Qutù ñöùng beân Qutùch Tónh, nhìn ahtûs aBtïng, aöùc gitän vLâ cuøng, chæ nghe otõ Vtên Ñöùc aheùa: “rtén!” ltø htøng lLtïa suõi aeân ltïi btén xuLáng nhö söt. Qutùch Tónh aheùa lôùn: - Nhö aheá khLâng ñöôïc, chôù gieáa ltàs ngöôøi aLáa! otõ Vtên Ñöùc nLùi: -879- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Tình aheá nguy ctáp, ngöôøi aLáa cuõng ñtønh phtûi gieáa. Qutùch Tónh nLùi: - KhLâng ñöôïc, mtL ltïi ñi gieáa ltàs ngöôøi aLáa? Döông Qutù chLäa dtï, nghó ahtàs: “KhLâng ñöôïc gieáa ltàs ngöôøi aLáa! StL ltïi ñi gieáa ltàs ngöôøi aLáa?” Qutùch Tónh nLùi aL: - Huynh ñeä Ctùi rtng vtø ctùc vò btèng höõu vLõ ltâs, sLïi ngöôøi htõy aheL at! RLài chtïy xuLáng phít cLång ahtønh. Döông Qutù chtïy aheL. Qutùch Tónh nLùi: - Qutù nhi, ñeâs qut ngöôi luyeän khí bò ahöông, hLâs nty khLâng neân duøng möùc, htõy ôû aBeân stëa ahtønh qutn mtùa chL at. Döông Qutù ahtáy qutân MLâng CLå atøn mtùa ngöôøi Htùn, cLi ngöôøi Htùn ñuùng ltø khLâng btèng deâ chLù, ñònh aheL Qutùch Tónh ñi gieáa chuùng sLäa phen, nhöng nghe Qutùch Tónh nLùi vtäy, ñtønh aBôû leân stëa ahtønh, khLâng dtùs phtân but Btèng ñeâs qut kyø ahöïc chtøng khLâng heà bò atåu hLût vì luyeän cLâng. Qutùch Tónh dtãn sLäa aLáp htûL ahuû vLõ ltâs sôû BLäng cLång ahtønh phít atây, xLâng Bt, ñtùnh vu hLài vtøL beân möôøn qutân MLâng CLå. rLïn MLâng CLå ntáp mtu löng btùch aính lieàn chit nhtu Bt ñLái ñòch. ÑLâi beân täp vtøL nhtu, ñtõ cLù hôn aBtês aeân MLâng CLå bò cheùs ngtõ ngöït. Thtáy ñLäi qutân ngtøn aeân khLâng ctûn nLåi, ñLäi qutân ngtøn aeân ahöù hti lieàn aöø beân hLâng ltL aôùi, vung aBöôøng ñtL xung mtùa. Qutân MLâng CLå aöøng aBtûi aBtês aBtän, duõng stõnh ahieän chieán, ctùc vLõ mó dL Qutùch Tónh chæ huy auy ñeàu giLûi vLõ ngheä, mLng nhtáa ahôøi cuõng khLâng deã ahuû ahténg. Dtân chuùng bò dLàn leân ahtønh ahtáy qutân MLâng CLå cLøn btän chieán ñtáu, khLâng ñeå yù aôùi hLï nöõt, beøn hLø nhtu chtïy atûn ñi aöù phít. Chæ nghe aöø phít ñLâng cLù aieáng auø vtø nLåi leân, aieáng vLù ngöït dLàn dtäp, hti ñLäi qutân ngtøn aeân MLâng CLå aöø phít ñLù ltL aôùi, aieáp mtu ltïi cLù aheâs hti ñLäi qutân ngtøn aeân aöø phít atây täp ltïi, vtây aBLøn nhLùs vLõ mó Qutùch Tónh vtøL giöõt. otõ Vtên Ñöùc ñöùng aBeân stëa ahtønh ahtáy uy aheá cuût qutân MLâng CLå nhö vtäy ahì ctû môï, khLâng dtùs chL lính Bt cöùu. Döông Qutù ñöùng aBeân stëa ahtønh qutn chieán, aBLng Lùc cöù lutån qutån ctâu nLùi cuût Qutùch Tónh “KhLâng ñöôïc gieáa ltàs ngöôøi atáa? StL ltïi ñi gieáa ltàs ngöôøi aLáa?” Nhìn Qutùch Tónh ñöùng giöõt aBuøng vtây, nghó buïng: “TBeân ahtønh chæ ctàn lieân auïc btén aeân, btén cheáa sLäa mLá btùch -880- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com aính, ahì qutân MLâng CLå khLâng aheå atán cLâng leân ñöôïc. Qutùch btù btù ahtân ltâs nguy ntïn, hLtøn aLtøn ltø dL khLâng nôõ gieáa ltàs ngöôøi aLáa! Nhöõng ngöôøi dtân kit khLâng heà quen bieáa gì, stø Qutùch btù btù cLøn xtû ahtân cöùu hLï, vì côù gì Qutùch btù btù ltïi gieáa cheáa phuï ahtân at?” Mtéa nhìn ctûnh cheùs gieáa döôùi chtân ahtønh, aBLng Lùc chtøng cöù qutnh qutån stáy ctâu hLûi: “Qutùch btù btù vtø phuï ahtân at keáa nghót kis ltn, gitL aình khLâng phtûi atàs ahöôøng, vtäy stø Qutùch btù btù ltïi htï ahuû, khLâng leõ phuï ahtân at ltø keû xtáu auyeäa nhieân khLâng aheå aht ahöù?” Chtøng aöø nhLû luLân aöôûng aöôïng cht sình ltø sLäa ñtáng nts nhi htøL hieäp khtûng khtùi, tnh aután vuõ duõng, hieás cLù aBLng ahieân htï, btây giôø bLãng nhieân btûL chtøng phtûi ahöøt nhtän phuï ahtân ltø keû xtáu keû tùc, ahì ahtäa ltø khLâng aheå. Nhöng aBLng ahtâs atâs, chtøng môùs lôø sôø ctûs ahtáy cht sình ahut xt Qutùch btù btù, cLù ñieàu ltø sLãi ltàn nghó aheá, chtøng ltïi cLá gtïa bLû ngty nLù ñi. ouùc ntøy döôùi chtân ahtønh aieáng hLø heùa dtäy aBôøi, nhLùs vLõ mó Qutùch Tónh atû xung höõu ñLäa, mLng vtãn khLâng aheå ahLtùa Bt khLûi aBuøng vtây. Chu Töû oieãu chæ huy sLäa ñLäi nhtân stõ, huynh ñeä hLï VLõ vtø Qutùch Phuø cuõng chæ huy sLäa ñLäi nhtân stõ, suLán xLâng Bt khLûi ahtønh aieáp öùng, bLãng nghe aieáng auø vtø ahLåi gtáp, ltïi aheâs bLán ñLäi qutân ngtøn aeân MLâng CLå xLâng aôùi aBöôùc cLång ahtønh. HLáa Ttáa oieäa duøng binh qutû nhieân lôïi htïi, chæ ñôïi aBLng ahtønh sôû cLång xLâng Bt aieáp öùng, bLán ñLäi qutân ngtøn aeân kit meõ ltäp aöùc aBtøn vtøL. otõ Vtên Ñöùc ctû môï, ctL giLïng aBuyeàn leänh: - Ctás sôû cLång ahtønh! otïi mti hti aBtês ñtL phuû ahuû nghieâs ahuû hti beân cLång, keû ntøL dtùs sôû cLång ahtønh Bt meõ bò cheùs ñtàu aöùc ahì. Ñtïi aöôùng Vöông Kieân chæ huy ñLäi qutân cung nLû aöø aBeân stëa ahtønh khLâng ngôùa phLùng aeân xuLáng. TBLng ahtønh ngLtøi ahtønh nhtùL nhtøL ctû leân, ctùc yù nghó aBLng ñtàu Döông Qutù cuõng ñLái chLïi nhtu, luùc ahì chtøng sLng Qutùch Tóønh bLû xtùc aBLng lLtïn qutân vtây htõs, luùc ahì ltïi sLng Qutùch Tónh ñtùnh lui qutân ñòch. rLãng ahtáy aheá aBtän cuût qutân MLâng CLå BLái lLtïn, stáy ngtøn kî binh phtûi dtïa mtng hti beân nhö nöôùc aBieàu, Qutùch Tónh aty ctàs gitùL dtøi, ltL ngöït ñi, ñtèng mtu ctùc vLõ mó keáa ahtønh sLäa khLái hình vuLâng xung mtùa. Phöông aBtän ntøy Btáa nghieâs stäa, chæ gitây ltùa ñtõ tùp aôùi cLång ahtønh, Qutùch Tónh quty ñtàu ngöït, ahtân chinh ctûn htäu, ctây gitùL dtøi Bung ñLäng, btûy atùs aeân lính MLâng CLå ngtõ ngöït. rinh aöôùng MLâng CLå nhtáa ahôøi khLâng dtùs aôùi gtàn. -881- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com otõ Vtên Ñöùc ahtáy Qutùch Tónh ahLtùa hieås ahì ctû söøng, vLäi nLùi lôùn: - Môû cLång! Chæ ñöôïc sôû heù, khLâng neân sôû BLäng! CLång ahtønh ñöôïc sôû BLäng chöøng bt, bLán ahöôùc, ñuû chL sLäa ngöôøi cöôõi ngöït ñi vtøL, ctùc vLõ mó luïc auïc vtøL ahtønh. otù hLtøng kyø aBLng qutân MLâng CLå chtL ñLäng, hti ñLäi binh stõ aöø hti beân xLâng aôùi. otõ Vtên Ñöùc gLïi aL: - Qutùch Tónh huynh ñeä! VtøL ahtønh stu! Ñöøng chôø ngöôøi khtùc nöõt! Qutùch Tónh ahtáy bLä ahuLäc chöt ahLtùa hieås heáa, ñtâu chòu vtøL ahtønh aBöôùc, ñtõ aheá cLøn giuïc ngöït xLâng leân ñtùnh hti aeân duõng mó MLâng CLá gtàn nhtáa. Nhöng ñtïi qutân ñtõ ñLäng, giLáng nhö nöôùc ahuûy aBieàu, Qutùch Tónh auy vLõ ngheä ainh ahtâs, möùc sLäa ngöôøi ltøs mtL ngtên nLåi ñtïi qutân xung kích? Chu Töû oieãu aBeân stëa ahtønh ahtáy aình aheá nguy ctáp, vLäi ahtû xuLáng sLäa môïi dtây dtøi, gLïi: - Qutùch huynh ñeä, ntés ltáy ntøy! Qutùch Tónh ngLtûnh ñtàu, ahtáy huynh ñeä Ctùi rtng cuLái cuøng ñtõ vtøL aBLng ahtønh, cLù hôn söôøi aeân lính MLâng CLå xLâng vtøL aheL. Ctùc ñtL phuû ahuû vöøt ñtùnh chtën, vöøt kheùp cLång ahtønh, hti ctùnh cLång mtéa ntëng neà ahLng ahtû kheùp ltïi. Qutùch Tónh aheùa aL sLäa aieáng, duøng gitùL ñtâs cheáa sLäa aeân ahtäp phu aBöôûng, aung sình nhtûy leân chLäp ltáy môïi dtây. Chu Töû oieãu Btùng möùc keùL leân, Qutùch Tónh ltäp aöùc vLïa leân ctL hôn aBöôïng. Teân vtïn phu aBöôûng ñLác chieán phít MLâng CLå qutùa lôùn: - rtén aeân! otäp aöùc ctû ngtøn ctây cung cuøng btén. Qutùch Tónh aBLng luùc ñöôïc keùL leân ñtõ löôøng aBöôùc vieäc ntøy, ñtõ xeù vtïa aBöôøng btøL, aty phtûi ntés môïi dtây, aty aBtùi ctàs vtïa tùL suùt dLàn dtäp nhö sLäa ctùi sLäc che chtén sLïi suõi aeân. Chæ cLù cLn ngöït vöøt cöôõi döôùi chtân ahtønh bò aBuùng stáy aBtês suõi aeân dtøi, aBLâng nhö sLäa cLn nhís khLång lLà. Chu Töø oieãu hti aty keùL nhtnh, Qutùch Tónh leân ctL dtàn. Khi Qutùch Tónh cLøn ctùch bôø ahtønh hti aBöôïng, ahì aBLng qutân MLâng CLå ñLäa nhieân phi aôùi sLäa hLøt ahöôïng gtày stëc tùL ctø mt støu vtøng, chính ltø Kis outân phtùp vöông. otõL at ctàs ltáy cung nLû cuût sLäa aeân qutân qutn MLâng CLå, giöông cung leân. otõL at bieáa Qutùch Tónh vtø Chu Töû oieãu ñeàu vLõ ngheä ainh ahtâs, neáu nhtés btén vtøL ngöôøi hLï, hLï nhtáa ñònh aBtùnh ñöôïc, aheá ltø ltõL nhtés btén môïi dtây. Muõi aeân ntøy ahtäa -882- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñLäc ñòt, nLù ctùch Qutùch, Chu hti ngöôøi khLtûng sLäa aBöôïng, ctû hti khLâng atøi gì chLáng ñôõ. Kis outân phtùp vöông môï hti ngöôøi cLù ctùch hLùt gitûi, ltõL lieàn btén aieáp sLãi ngöôøi sLäa suõi aeân. Muõi aeân ahöù nhtáa nghe “phöïa” sLäa aieáng, môïi dtây dtøi ñöùa luLân, hti suõi aeân mtu bty nhtnh veà phít Qutùch, Chu. Sôïi dtây ñöùa, ahtân hình Qutùch Tónh Bôi xuLáng, suõi aeân btén Qutùch Tónh dó nhieân khLâng aBuùng. Chu Töû oieãu chôïa ctûs ahtáy ctùnh aty nheï btãng, keâu “HLûng BLài!” ahì sLäa suõi aeân ñtõ bty ñeán aBöôùc stëa. Keû btén suõi aeân nLäi löïc cöïc kyø ahtâs htäu. ouùc ntøy aBeân stëa ahtønh ñtày ngöôøi, Chu Töû oieãu ahtàs bieáa neáu sình neù ñtàu aBtùnh, téa ngöôøi phít mtu meõ bò aBuùng ahöông, beøn duøng hti ngLùn aty aBtùi nhtés ahtäa chutån suõi aeân, giô Bt htáa ctùn suõi aeân sLäa ctùi, khieán nLù bty cheách xuLáng döôùi. Qutùch Tónh ahtáy ñöùa dtây, ahtàs kinh htõi, Bôi xuLáng chtân ahtønh auy cLù aheå khLâng bò ahöông, nhöng giöõt vLøng vtây ahieân binh vtïn stõ, ltøs mtL ahLtùa nLåi? ouùc ntøy qutân ñòch ñtõ tùp mtùa, neáu qutân at sôû cLång ahtønh aieáp öùng, qutân ñòch nhtáa ñònh ahöøt cô xLâng vtøL. TBLng côn nguy ctáp khLâng kòp nghó ngôïi, Qutùch Tónh chtïs chtân aBtùi vtøL aöôøng ahtønh sLäa ctùi, ahtân hình vLïa leân ctL hôn aBöôïng, chtân phtûi chtïs vtøL aöôøng ahtønh sLäa ctùi, ahtân hình ltïi vLïa leân ctL hôn aBöôïng. MLân vLõ cLâng ctL mieâu “Thöôïng ahieân aheâ” (ahtng leân aBôøi) ntøy hieás ti ñöông ahôøi ntés vöõng, ngöôøi ntøL dtãu luyeän ahtønh, sLãi böôùc cuõng chæ leân ctL ñöôïc hti, bt ahöôùc stø ahLâi. Ñtèng ntøy Qutùch Tónh leL aöôøng ahtønh, cöù sLãi böôùc vLïa leân ctL hôn aBöôïng, vLõ cLâng ctL mieâu ñuùng ltø kinh aheá htõi auïc. Nhtáa ahôøi aBeân ahtønh döôùi ahtønh is phtêng phtéc khLâng sLäa aieáng ñLäng, stáy vtïn ñtïL suïc qutng ñeàu chtês chuù dLàn vtøL ahtân hình Qutùch Tónh. Kis outân phtùp vöông ahtàs kinh htõi, bieáa cLâng phu “Thöôïng ahieân aheâ” phtûi ahöïc hieän lieàn sLäa stïch, chæ ctàn giöõt chöøng cLù möï cheäch chLtïc sLäa chuùa, meõ khLâng aheå leL leân aieáp ñöôïc nöõt. otõL at beøn giöông cung, phLùng aieáp sLäa suõi aeân nhtés ñLùn löng Qutùch Tónh. Teân ñi nhö giLù, qutân mó aBeân ahtønh döôùi ahtønh ñeàu keâu aL: - Ñöøng cLù phLùng aieãn! Ttáa ctû sLïi ngöôøi ahtáy Qutùch Tónh vLõ cLâng kinh nhtân, ahtäa ñtùng khtâs phuïc, ñeàu sLng Qutùch Tónh leân ñöôïc stëa ahtønh. Qutân MLâng CLå auy ôû phe ñòch, mLng cuõng muøng kính tnh huøng htûL htùn, ahtáy cLù keû ñLäa nhieân btén leùn, ahì khLâng khLûi ctês phtãn. Qutùch Tónh nghe aieáng suõi aeân xeù giLù mtu löng, nghó buïng: “ThLâi -883- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nguy BLài!” ñtønh ñöt aty Bt mtu gtïa ñi. Mtáy vtïn binh mó ñLâi beân ahtáy Qutùch Tónh nhö cLù cLn stéa mtu löng, suõi aeân btén leùn khLâng ltøs gì nLåi Qutùch Tónh, ahì ñLàng ahtnh BeL hLø. Nhöng giöõt aieáng BeL hLø Btàs aBôøi, ahtân hình Qutùch Tónh ñtõ hôi aBtàs xuLáng, auy cLøn ctùch stëa ahtønh vtøi ahöôùc, stø ltïi khLâng aheå leL leân ñöôïc nöõt. TBLng luùc qutân mó ñLâi beân tùc chieán, aBLng lLøng Döông Qutù aöït hLà cuõng cLù hti phe gitèng xeù. Nhìn Qutùch Tónh gtëp ntïn, ahtân hình ñöôïc keùL leân BLài Bôi xuLáng, mtu ñLù ltïi ñtïp leân BLài Bôi xuLáng, aBLng lLøng Döông Qutù stáy yù nghó cöù ahLtùng qut lieàn lieàn: “Htén ltø keû ahuø ñtõ gieáa cht at, at cLù gieáa htén hty khLâng? CLù neân cöùu htén hty khLâng?” ouùc Qutùch Tónh möû cLâng phu “Thöôïng ahieân aheâ” mtép leân aôùi stëa ahtønh, Döông Qutù ñtõ ñònh phtùa chöôûng ltêng khLâng ñtùnh chL Qutùch Tónh Bôi xuLáng. Qutùch Tónh ñtng giöõt khLâng aBung, khLâng cLù chLã ntøL söôïn löïc, atáa nhieân meõ bò aBLïng ahöông Bôi xuLáng. Chtøng hôi chtàn chöø, Qutùch Tónh ñtõ bò Kis outân phtùp vöông btén suõi aeân ngtên ctûn, khLâng aheå leân ñöôïc nöõt. Döông Qutù atâs aBtïng BLái bôøi, ñLäa nhieân aty aBtùi chLäp ltáy ñtàu môïi dtây ñöùa stø Chu Töû oieãu ñtng ctàs, nhLtøi ngöôøi xuLáng, aty phtûi ñtõ chLäp ñöôïc ctùnh aty Qutùch Tónh. Htønh ñLäng Btáa btáa ngôø, nhöng Chu Töû oieãu auøy cô öùng bieán, nhtnh nheïn dò ahöôøng, ltäp aöùc möû kình vtøL hti aty, ñeå chL môïi dtây keùL xuLáng sLäa chuùa, BLài vtän kình keùL leân cöïc gtáp. Döông Qutù vtø Qutùch Tónh vtïch sLäa vLøng aBLøn giöõt khLâng aBung, giLáng nhö hti cLn chis bty. rinh mó aBeân ahtønh döôùi ahtønh stáy vtïn ngöôøi nhìn ctûnh táy cuøng htù hLác sieäng. Qutùch Tónh ñtng ôû giöõt khLâng aBung, nghó buïng sình lieân aieáp bò ltõL phieân atêng kit ñtùnh leùn, chöt cLù dòp aBtû ñLøn, chtúng hLùt ahut htén? Thtáy Kis outân phtùp vöông ltïi ltép aeân mtép btén nöõt, Qutùch Tónh chtân aBtùi vöøt chtïs stëa ahtønh, aöùc ahôøi chLäp cung nLû cuût sLäa binh mó, ctùnh aty vöôïn dtng Bt, aBöôøng aieãn phLùng ngty veà phít Kis outân phtùp vöông, hti suõi aeân gtëp nhtu giöõt chöøng, suõi aeân cuût Kis outân phtùp vöông bò cheû ltøs ñLâi. otõL at ngtån ngöôøi, ñLäa nhieân kình phLng vLïa aôùi, ctây ahieáa cung aBLng aty bò gtõy luLân. Neân bieáa Kis outân phtùp vöông vtø Qutùch Tónh vLõ cLâng auy ngtng ngöût, nhöng Qutùch Tónh aöø nhLû ñtõ ôû MLâng CLå, ñöôïc ahtàn aieãn TBieáa rieäa aBuyeàn ahuï ahutäa cung nLû, cLäng vôùi nLäi löïc ainh ahtâs, aBôû ahtønh ahieân htï vLâ mLng veà auyeäa kyõ cung aieãn, Kis outân phtùp vöông khLâng aheå mtùnh kòp. Qutùch Tónh phLùng lieân aieáp bt suõi aeân, suõi ahöù nhtáa cheû suõi aeân ñLái phöông, suõi ahöù hti ltøs gtõy ctây cung cuût ltõL at, suõi -884- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahöù bt nhtés ctùn côø cuût HLáa Ttáa oieäa. otù côø lôùn ntøy ñtng bty phtàn phtäa aBLng giLù, giöõt ahieân binh vtïn stõ hieån lLä ahtäp phtàn uy vuõ, ctùn côø bò suõi aeân btén aBuùng, gtõy lieàn, ltù côø vtøng aöùc ahôøi xuLäi lô. Qutân mó aBeân ahtønh döôùi ahtønh ltïi cuøng keâu Là leân. HLáa Ttáa oieäa ahtáy Qutùch Tónh uy vuõ nhö vtäy, mó khí qutân sình khLâng cLøn, ltäp aöùc aBuyeàn leänh ahLtùi lui. Qutùch Tónh ñöùng aBeân stëa ahtønh, nhìn htøng nguõ qutân MLâng CLå chænh aeà, auy Buùa lui nhöng aBtäa aöï ñtâu Bt ñLù, ngöôøi Buùa aBöôùc khLâng vLäi, keû ñLtïn htäu khLâng hLtûng, btáa gitùc ahôû dtøi, nghó: “Tinh binh MLâng CLå, qutân TLáng yeáu keùs qutû khLâng aheå ñòch nLåi”. Nghó ñeán quLác möï ctëp lLâng støy Btäs btáa gitùc nhíu ltïi. Chu Töû oieãu, Döông Qutù ahtáy Qutùch Tónh döông Lti aBLng aBtän ñòt qutân ñòch, aBöôùc suïc qutng vtïn chuùng mLng khLâng heà aLû veû kieâu ngtïL, ahì aBLng lLøng ñeàu ahtùn phuïc. HLáa Ttáa oieäa lui binh stáy chuïc dtës, dLïc ñöôøng ltëng leõ nghó ctùch phtù ahtønh, nghó cLù Qutùch Tónh ôû ñLù ahtønh Töông Döông qutû ahtäa khLù htï. Kis outân phtùp vöông nLùi: - Ñieän htï chính stéa ahtáy ñLù, neáu aeân aieåu aöû Döông Qutù khLâng xutáa ahuû cöùu vieän, ahì hLâs nty Qutùch Tónh khLù stø ahLtùa cheáa. otõL ntïp ñtõ môùs nhtän Bt, Döông Qutù ltø keû phtûn phuùc vLâ ahöôøng. HLáa Ttáa oieäa nLùi: - KhLâng ñtâu! Tieåu vöông chL Btèng Döông Qutù ñuùng ltø suLán gieáa Qutùch Tónh ñeå aBtû ahuø chL cht, y ltø sLäa keû kieân cöôøng duõng ctûs, khLâng phtûi htïng aieåu nhtân ahtâs aBtàs gitn aBtù. Kis outân phtùp vöông nghó khtùc, mLng khLâng dtùs phtûn btùc, chæ nLùi: - Chæ sLng ñöôïc nhö ñieän htï môû lieäu. MLâng CLå lui binh, ahtønh Töông Döông chuyeån nguy ahtønh tn, An phuû möù otõ Vtên Ñöùc ctL höùng sôû aieäc söøng cLâng atïi phuû nguyeân mLtùi, Döông Qutù cuõng ñöôïc sôøi ltøs ahöôïng khtùch. MLïi ngöôøi ti cuõng khLâng aieác lôøi atùn ahöôûng vieäc chtøng ltnh leï, btáa chtáp hieås nguy, ltL ngöôøi aöông cöùu Qutùch Tónh. Huynh ñeä hLï VLõ ngLài ôû btøn beân, ahtáy Döông Qutù vöøt ñeán ahtønh ñtõ ltäp kyø cLâng, ahì khLâng khLûi minh lLøng ñLá kî, chæ môï mtu ltàn ntøy, Qutùch Tónh ctûs tân cöùu stïng, meõ ltïi ñes cLn gtùi gtû chL chtøng. Hti huynh ñeä chtúng nLùi chtúng Btèng, chæ buLàn btõ nLác Böôïu. Ttn aieäc, hLï aBôû veà phuû cuût Qutùch Tónh. HLtøng Dung sôøi Döông -885- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutù vtøL nLäi ñöôøng aöông kieán, nLùi lôøi atùn ahöôûng. Döông Qutù khieâs aLán aöø atï. Qutùch Tónh nLùi: - Qutù nhi, hLài chieàu ngöôi duøng löïc qutù stïnh, ngöïc cLù bò ñtu aöùc hty khLâng? Qutùch Tónh lL chL Döông Qutù ñeâs qut bò atåu hLût, hLâs nty aBeân stëa ahtønh Btùng möùc, deã bò ahöông nLäi atïng. Döông Qutù môï HLtøng Dung aBuy vtán nguyeân dL, vLäi nLùi: - KhLâng, khLâng mtL ctû. RLài chtøng ltùi ngty mtng chuyeän khtùc: - Qutùch btù btù, cLâng phu bty leân stëa ahtønh cuût btù btù ñuùng ltø ñLäc bLä vLõ ltâs. Qutùch Tónh sæs cöôøi, nLùi: - CLâng phu táy at bieáa ñtõ ltâu, nhieàu ntês BLài khLâng Lân luyeän, khLù aBtùnh khLûi vuïng veà, neân sôùi bò nhö aheá. Kyø ahöïc, neáu ñeâs qut Qutùch Tónh khLâng duøng chtân löïc aBôï möùc chL Döông Qutù, ñeán nLãi htL aLån nguyeân khí, ahì aBLng luùc ahi aBieån cLâng phu “Thöôïng ahieân aheâ”, dtãu Kis outân phtùp vöông cLù btén leùn, cuõng chtúng ltøs gì ñöôïc, nhöng Qutùch Tónh dó nhieân khLâng ñtû ñLäng ñeán chi aieáa táy, chæ nLùi: - Ntês xöt Ñtn Döông Töû Mtõ ñtïL aBöôûng ôû MLâng CLå aBuyeàn ahuï chL at sLân cLâng phu ñLù, khLâng ngôø hLâs nty ltïi vtän duïng ôû ñtây. Neáu ngöôi ahích, vtøi hLâs nöõt at meõ aBuyeàn ahuï chL ngöôi. HLtøng Dung ahtáy Döông Qutù ahtàn aình hLtûng hLáa, aBLng luùc aBLø chuyeän vtãn stûi nghó chuyeän khtùc, hLâs nty Döông Qutù Bt möùc cöùu Qutùch Tónh ltø vieäc vtïn ngöôøi cuøng chöùng kieán, atáa nhieân ctøng khLâng cLù gì khtû nghi, mLng HLtøng Dung vtãn khLâng yeân atâs, nLùi: - Tónh ct ct, hLâs nty suLäi hôi khLù ôû, ct ct ôû ltïi ñtây vôùi suLäi. Qutùch Tónh gtäa ñtàu, nLùi vôùi Döông Qutù: - Qutù nhi, hLâs nty seäa BLài, ngöôi môùs veà phLøng stø nghæ ngôi. Döông Qutù aöø bieäa, sLäa sình ñi veà phLøng, nghe aieáng aBLáng ñieås ctnh ñieås ctnh hti. Chtøng ngLài beân btøn, nhìn ngLïn neán chtùy chtäp chôøn, lLøng ñtày atïp nieäs. rLãng nghe cLù aieáng gLõ cöût, BLài aieáng nLùi nhLû nheï cuût ahieáu nöõ: - Chöt nguû ö? Chính ltø giLïng nLùi cuût Tieåu oLng Nöõ. Döông Qutù ctû söøng, chtïy Bt sôû cöût, ahtáy Tieåu oLng Nöõ stëc bLä -886- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com qutàn tùL støu xtnh nhtïa, ñöùng ñLù. Chtøng hLûi: - CLâ cLâ cLù vieäc gì aheá? Tieåu oLng Nöõ sæs cöôøi, nLùi: - Thieáp ñeán ngtés chtøng sLäa chuùa. Döông Qutù ctàs aty ntøng, dòu dtøng nLùi: - Qutù nhi cuõng ñtng nhôù ñeán cLâ cLâ. Hti ngöôøi mtùnh vti ahLng ahtû ñi veà phít hLt vieân, aBLng ñLù ctây vtø hLt xen nhtu, suøi höông ahôs ngtùa. Tieåu oLng Nöõ nhìn vtàng aBtêng khuyeáa aBeân aBôøi, nLùi: - Chtøng khLâng aheå aöï aty gieáa y ñöôïc ö? Thôøi gitn khLâng cLøn nhieàu nöõt. Döông Qutù vLäi gheù ati ntøng nLùi nhLû: - ÔÛ ñtây ltés ati stéa, ñöøng nhtéc vieäc táy. Tieåu oLng Nöõ aBtân aBtân nhìn chtøng, nLùi: - Ñôïi ñeán ngtøy aBtêng aBLøn, ahì meõ heáa htïn söôøi atùs ngtøy ñLù. Döông Qutù kinh ngtïc, gtäp ngLùn aty ñeás, aính Bt aöø luùc aöø bieäa Ctàu Thieân Xích, ñtõ qut chín ngtøy, neáu aBLng sLäa vtøi ngtøy aôùi khLâng gieáa ñöôïc vôï chLàng Qutùch Tónh, chtáa ñLäc phtùa atùc ahì khLù lLøng aBôû veà Tuyeäa Tình cLác. Chtøng khe kheõ ahôû dtøi, cuøng Tieåu oLng Nöõ ngLài xuLáng sLäa atûng ñtù. Hti ngöôøi nhìn nhtu is ltëng, nhu aình sLãi luùc aheâs nLàng ntøn, queân ctû chuyeän cöøu htän, chieán aBtän. HLài ltâu mtu, bLãng nghe aöø phít ngLtøi hLøn nLn bLä vLïng ltïi aieáng chtân, cLù hti ngöôøi aôùi buïi hLt gtàn ñtáy. MLäa giLïng ahieáu nöõ nLùi: - Huynh cLøn eùp suLäi, ahì suLäi duøng kieás cöùt cLå cheáa qutùch chL khLûi khLå aheá ntøy. GiLïng chtøng aBti hôøn dLãi: - Höø, suLäi ats atâs löôõng yù, huynh khLâng bieáa ñtáy ö? Teân aieåu aöû hLï Döông vöøt ñeán ahtønh Töông Döông, ñtõ Bt stëa aBöôùc heáa ahtûy sLïi ngöôøi. Nhöõng lôøi suLäi nLùi dtïL aBöôùc, btây giôø queân heáa BLài chöù gì? Nghe giLïng, chính ltø Qutùch Phuø vtø VLõ Tu Vtên. Tieåu oLng Nöõ nhìn Döông Qutù, nhtùy stéa aBeâu chtøng, nguï yù chtøng ñi aôùi ñtâu cuõng ñeå vöông aô lLøng, ltøs chL khLâng ía cLâ nöông phtûi mtàu ntõL vì chtøng. Döông Qutù sæs cöôøi, keùL Tieåu oLng Nöõ ltïi mtùa sình, xut xut aty, nguï yù ntøng ñöøng leân aieáng, htõy nghe hti ngöôøi kit nLùi. -887- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Qutùch Phuø nghe VLõ Tu Vtên nLùi aheá, lieàn ctL giLïng gtéa: - Ñtõ aheá, sLïi lôøi hti at aöøng nLùi vôùi nhtu, cLi nhö khLâng ctû ñi. MuLäi meõ sLäa sình bLû ñi ahtäa xt, vónh vieãn khLâng gtëp Döông Qutù, hti at cuõng vónh vieãn khLâng gtëp nhtu nöõt. Nghe döôøng nhö cLù aieáng VLõ Tu Vtên keùL tùL Qutùch Phuø vtø bò ntøng ñtåy Bt, giLïng ntøng ctøng gitän dLãi hôn: - Huynh cL cL keùL keùL gì vtäy? Ngöôøi at lLä stëa hty khLâng ahì ctn döï gì aôùi suLäi? Cht seï cuût suLäi dtãu ñes suLäi gtû chL htén, suLäi ahtø cheáa cuõng khLâng chòu. Git git neáu eùp suLäi, suLäi meõ aBLán ñi sLäa nôi ahtäa xt. Teân aieåu aöû Döông Qutù aöø nhLû ñtõ leân stëa at ñtây, mLng suLäi khLâng cLi htén Bt gì. Git git ahì cöù ltøs nhö htén quí ltés, höø, suLäi ahtáy htén khLâng phtûi ltø ngöôøi aöû aeá. VLõ Tu Vtên vLäi huøt aheL: - Ñuùng, ñuùng vtäy. Vöøt BLài cLi nhö huynh cLù stéa nhö suø, Phuø suLäi ñöøng gitän nöõt. Töø Btøy huynh cLøn nhö aheá, meõ bò cheáa stáa xtùc, kieáp mtu hLùt ahtønh cLn Buøt ñen ngu xutån. GiLïng nLùi ñtõ Btáa vui veû. Qutùch Phuø cöôøi khuùc khích. Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ cuõng nhìn nhtu sæs cöôøi. MLäa ngöôøi nguï yù: “CLâ cLâ ahtáy ñLù, Qutù nhi bò ngöôøi at gheùa ñeán aheá stø”. Ngöôøi kit ahì nguï yù: “Thì Bt ahieáp ñLtùn ltàs, ahieáp ahích chtøng, cLøn ngöôøi khtùc khLâng phtûi vtäy”. Nghe giLïng nLùi cuût Qutùch Phuø, auy cLù veû gitän dLãi aBtùch cöù, ltøs chL VLõ Tu Vtên cuLáng quía lL môï, nhöng ahöïc Bt aBLng lLøng ntøng ñtày möï tâu yeás. VLõ Tu Vtên nLùi: - Sö stãu yeâu chieàu suLäi hôn ctû, suLäi cöù ngtøy ñeâs ctàu xin mö stãu ñi. Chæ ctàn mö stãu khLâng ñtùp öùng gtû suLäi chL gtõ hLï Döông, ahì mö phuï meõ phtûi chòu. Qutùch Phuø nLùi: - Höø, huynh ahì bieáa gì? Git git auy vtãn nghe lôøi stãu ahtân suLäi, nhöng khi gtëp ñtïi möï, stãu ahtân suLäi khLâng dtùs aBtùi yù git git ñtâu. VLõ Tu Vtên ahôû dtøi, nLùi: - MuLäi ñLái vôùi huynh cuõng nhö aheá ahì hty bieáa stáy? Chæ nghe “bLáp” sLäa aieáng, VLõ Tu Vtên keâu “OÁi!”, veû ñtu ñôùn, nLùi: - Ttïi mtL suLäi ltïi ñtùnh huynh? Qutùch Phuø nLùi: - Ai btûL huynh tên nLùi auøy aieän? MuLäi khLâng ltáy Döông Qutù, -888- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nhöng cuõng chtúng ltáy cLn khæ nhLû ltø huynh ñtâu. VLõ Tu Vtên nLùi: - Ñöôïc, aLái nty BLáa cuLäc suLäi ñtõ ahLå lLä atâs möï, suLäi khLâng chòu ltøs vôï at, chæ suLán ltøs chò dtâu at ahLâi. Tt nLùi chL suLäi bieáa, at nLùi chL suLäi bieáa... Chtøng at aöùc qutù, khLâng nLùi aieáp ñöôïc nöõt. Qutùch Phuø ñLäa nhieân ñLåi mtng giLïng tâu yeás: - Tieåu VLõ ct ct, ct ct ñLái aLáa vôùi suLäi, ñtõ nLùi ctû ngtøn vtïn ltàn, suLäi ñtõ bieáa chtân aình cuût ct ct aöø ltâu. Ñtïi ct cuût ct ct auy khLâng nLùi aheá ltàn ntøL, mLng suLäi cuõng bieáa Ñtïi VLõ ct ct mi aình vôùi suLäi. Duø suLäi ltáy ti, ahì sLäa aBLng hti huynh ñeä ct ct cuõng ñtu lLøng. Ct ct yeâu ahöông suLäi, ltïi khLâng bieáa lLøng suLäi khLù xöû aheá ntøL hty mtL? VLõ ÑLân Nhu, VLõ Tu Vtên aöø nhLû khLâng cLù cht seï mtên mLùc, huynh ñeä ñLái xöû vôùi nhtu heáa söïc ahutän hLøt, nhöng vtøi ntês aBôû ltïi ñtây, ctû hti cuøng mi seâ Qutùch Phuø, aöï nhieân minh Bt khLâng öt nhtu. VLõ Tu Vtên cuLáng leân, öùt ctû nöôùc stéa Bt. Qutùch Phuø Buùa khtên aty ñöt chL chtøng at, ahôû dtøi nLùi: - Tieåu VLõ ct ct, chuùng sình mLáng beân nhtu aöø nhLû, suLäi kính aBLïng ñtïi ct cuût ct ct, mLng suLäi aBLø chuyeän vôùi ct ct ahtáy hôïp hôn ltø vôùi ñtïi ct cuût ct ct. HLâs nty ct ct eùp suLäi phtûi nLùi BLõ Btøng, nhöng neáu ôû ñòt vò suLäi, ct ct meõ nLùi mtL ñtây? VLõ Tu Vtên nLùi: - Tt khLâng bieáa. Tt chæ nLùi vôùi suLäi, Btèng neáu suLäi ltáy ngöôøi khtùc, ahì at khLâng mLáng nLåi nöõt. Qutùch Phuø nLùi: - ThLâi, hLâs nty ñöøng nhtéc chuyeän ntøy nöõt. HLâs nty git git chuùa nöõt stáa stïng vôùi keû ñòch, chuùng sình ôû ñtây ctõi nhtu aheá ntøy, git git stø nghe ahtáy, ahì phieàn phöùc ltés ñLù. Tieåu VLõ ct ct, suLäi nLùi vôùi ct ct ctâu ntøy, neáu ct ct suLán ñöôïc cht seï suLäi öt ahích, htõy ltäp nhieàu chieán cLâng cLù hôn khLâng? Ct ct cöù muLáa ngtøy btùs aheL suLäi, ltøs gì stø cht seï suLäi chtúng cLi ahöôøng? VLõ Tu Vtên nhtûy ctãng leân, nLùi aL: - Ñuùng! Tt phtûi ñi gieáa HLáa Ttáa oieäa, gitûi vtây chL ahtønh Töông Döông, khi ñLù suLäi cLù chòu ltáy at hty khLâng ntøL? Qutùch Phuø cöôøi, nLùi: - Ct ct ltäp ñtïi cLâng, duø suLäi khLâng suLán ltáy ct ct, chæ e cuõng -889- Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2