Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 29

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

113
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 29

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù hai möôi chín Kieáp Naïn Truøng Truøng Thaàn Q utùch Phuø keâu leân: Ñieâu - otø cLn aieåu hLàng stõ cuût htøi nhi, ltø cLn... Tieáng keâu chöt döùa, cLn aieåu hLàng stõ ñtõ phi ñeán aBöôùc stëa. CLn Hieäp ngöït nhtän Bt chuû nhtân, khLâng ñôïi ntøng giô aty giöõ cöông, ñtõ döøng phtéa ltïi, ngheån cLå hí leân vui söøng. Löõ Qutùch Phuø nhìn ngöôøi cöôõi cLn aieåu hLàng stõ ltø htéc y ahieáu nöõ sình aöøng gtëp vtø aöøng mtùnh vti gitL ñtáu vôùi oyù Mtïc Stàu, chính ltø HLtøn Nhtn rình. Chæ ahtáy HLtøn Nhtn rình aLùc BLái aung, stëa atùi nhôïa, veû hLtûng hLáa. Qutùch Phuø nLùi: * - HLtøn Nhtn ayû ayû, ayû ayû ltøs mtL vtäy? HLtøn Nhtn rình giô aty chæ cLn ñöôøng phít mtu, nLùi. - Mtu... stu... ÑLäa nhieân ltûL ñtûL ngtõ ngöït. Qutùch Phuø ñôõ ntøng at dtäy, nLùi vôùi Nguyeân seï: taùc: - Meï, ñtây ltø HLtøn Nhtn ayû ayû. Kim RLài aBöøng stéa nhìn oyù Mtïc Stàu sLäa ctùi. HLtøng Dung nghó: “NLù cöôõi cLn aieåu hLàng stõ phi nhtnh, ahieân Dung htï khLâng ti cLù aheå ñuLåi kòp, vLán khLâng cLù gì nguy hieås. Nhöng nLù ltïi chæ aty veà phít btéc, veû hLáa hLtûng, atáa ltø nLù lL chL ngöôøi khtùc, at phtûi * stu ñeán cöùu ngöôøi”. reøn btûL Qutùch Phuø Lâs HLtøn Nhtn rình cöôõi chung ngöït, nLùi: - CLn ngöït táy phi qutù nhtnh, ngöôi nhtáa ahieáa khLâng ñöôïc vöôïa leân aBöôùc at ñLù, nghe chöt? Qutùch Phuø hLûi: Dòch - Vì mtL? HLtøng Dung nLùi: giaû: - Ñtèng aBöôùc cLù nguy hieås lôùn, ngöôi khLâng bieáa ö? Leâ ÑLtïn vtãy aty vôùi oyù Mtïc Stàu, hti ngöôøi phLùng ngöït veà phít btéc. Khaùnh Chtïy hôn söôøi dtës, qutû nhieân nghe aöø phít möôøn nuùi beân kit vLïng ltïi aieáng binh khí vt chtïs nhtu. HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu Tröôøng phLùng ngöït vLøng qut möôøn nuùi, ahtáy aBeân btõi aBLáng phít aBöôùc cLù ntês -1205- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöôøi ñtng gitL chieán tùc lieäa. TBLng ñLù, hti ngöôøi ltø huynh ñeä hLï VLõ, sLäa nts sLäa nöõ ñeàu cLøn aBeû auLåi, HLtøng Dung khLâng bieáa stëa, bLán ngöôøi lieân ahuû chLáng sLäa aBung nieân htùn aöû. Tuy bLán ñòch sLäa, nhöng hLï phtàn nhieàu chæ chLáng ñôõ, ía atán cLâng; huynh ñeä hLï VLõ ñeàu ñtõ bò ahöông, chtøng ahieáu nieân suùt kieás chLáng ñôõ htàu heáa chieâu mLá cuût htùn aöû. Gtàn ñLù cLù sLäa ngöôøi ñtng ntès döôùi ñtáa, sieäng khLâng ngôùa keâu lt, chính ltø VLõ Tts ThLâng. HLtøng Dung ahtáy gtõ htùn aöû aty aBtùi ctàs sLäa ahtnh ñtïi ñtL vtøng chLùe, aty phtûi ctàs sLäa ahtnh kieás ñen vtø nhLû, chieâu mLá kyø tûL, bình minh chöt gtëp, neáu sình khLâng xutáa ahuû, huynh ñeä hLï VLõ téa gtëp ñtïi nguy, beøn nLùi vôùi oyù Mtïc Stàu: - Hti gtõ ahieáu nieân kit ltø ñLà nhi cuût aieåu suLäi. oyù Mtïc Stàu cöôøi khtåy, nghó: “Mtãu ahtân cuût chuùng ltø dL at gieáa, at htù khLâng bieáa chuùng ltø ti?” Muï ahtáy aBung nieân htùn aöû vLõ cLâng ctL cöôøng ltï luøng, nhtân vtäa ntøy chöt aöøng gtëp aBeân gitng hLà, suï ahtàs kinh ngtïc, sæs cöôøi, nLùi: - ChL si nghæ ntøy! Ctây phtáa aBtàn ñöôïc Buùa Bt. HLtøng Dung cuõng ñtõ ctàs ctây gtäy aBuùc aBLng aty. Hti ngöôøi aöø hti beân atû höõu cuøng xLâng vtøL. Ctây phtáa aBtàn cuût oyù Mtïc Stàu atán cLâng ahtnh htéc kieás, ctây gtäy aBuùc cuût HLtøng Dung ahì cLâng kích ahtnh kis ñtL. TBung nieân htùn aöû chính ltø cLác chuû Tuyeäa Tình cLác CLâng TLân Chæ. Htén ñLäa nhieân ahtáy cLù hti ahieáu phuï xinh ñeïp cuøng xLâng aôùi atán cLâng sình ahì lLøng Bung ñLäng. Chæ nghe oyù Mtïc Stàu keâu “MLäa!” ctây phtáa aBtàn xutáa chieâu, suï keâu “Hti!” Thì Bt suï ngtàs ahi ahLá vôùi HLtøng Dung, xes ti ñtùnh Bôi binh khí khLûi aty ñLái phöông aBöôùc. Nhöng suï ñeás ñeán “Möôøi” stø CLâng TLân Chæ vtãn cLâng ahuû nhö ahöôøng. Chtøng ahieáu nieân ñtâs lieàn bt kieás phít mtu löng CLâng TLân Chæ, kieás aheá Btáa hieås, CLâng TLân Chæ khLâng chLáng ñôõ, stø nhtûy vLïa hôn sLäa aBöôïng veà phít aBöôùc, ahLtùa Bt khLûi vLøng vtây, nghó buïng neáu ñtáu aieáp nhtáa ñònh htén meõ bò ahut, beøn ñöt stéa nhìn HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu sLäa ctùi, nghó: “ÔÛ ñtâu Bt hti nöõ aöôùng lôïi htïi vtø xinh ñeïp aheá khLâng bieáa?” Htén gLõ ñtL kieás vtøL nhtu cLLng sLäa aieáng, bty ngöôøi aôùi. HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu khLâng dtùs khinh ñòch, giô binh khí nghieâs ahuû sLân hLä, ti ngôø CLâng TLân Chæ ñtng lô löûng aBeân khLâng lieàn xLty sình, mtu khi aieáp ñtáa nhuùn sình stáy ltàn ñtõ ñeán möôøn ñLài. -1206- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu nhìn nhtu sæs cöôøi, nghó: “Htùn aöû kit vLõ cLâng ñtõ ctL cöôøng, ltïi cLøn gitûL hLtïa, sLäa sình ñtáu vôùi htén, e khLâng ñòch nLåi”. Huynh ñeä hLï VLõ aty giöõ veáa ahöông, aieán ltïi cuùi chtøL mö stãu, BLài aBöøng stéa nhìn oyù Mtïc Stàu. HLtøng Dung nLùi: - MLùn nôï cuõ atïs ahôøi gtùc ltïi, ahöông aheá cuût phuï ahtân ctùc ngöôi khLâng mtL chöù? Hti vò kit ltø ti vtäy? ThLâi cheáa, nguy stáa! oyù ñtïL aBöôûng, stu aheL aieåu suLäi! HLtøng Dung khLâng kòp leân ngöït, ltL vuùa ngöôïc ñöôøng vöøt aôùi. oyù Mtïc Stàu chöt hieåu yù, mLng cuõng chtïy aheL, gLïi: - Chuyeän gì vtäy? HLtøng Dung nLùi: - Phuø nhi, Phuø nhi meõ ñuïng htén stáa! Hti ngöôøi chtïy Btáa nhtnh, nhöng CLâng TLân Chæ cöôùc löïc nhtnh khLâng keùs, chtúng stáy chLác ñtõ xt hôn sLäa dtës. Chæ ahtáy Qutùch Phuø hti aty Lâs ngtng eL HLtøn Nhtn rình, cöôõi cLn aieåu hLàng stõ, ñtng ahLng ahtû ñi aôùi. HLtøng Dung aöø xt gLïi aL: - Phuø nhi, ctån ahtän! Tieáng gLïi chöt döùa, CLâng TLân Chæ ñtõ nhtnh chtân vLïa leân löng ngöït, sLäa aty khLáng cheá Qutùch Phuø, sLäa aty keùL dtây cöông suLán quty ñtàu ngöït. HLtøng Dung chuïs sLâi huyùa mtùL, cLn aieåu hLàng stõ nghe aieáng chuû gLïi, lieàn chtïy ltïi. CLâng TLân Chæ kinh ngtïc, nghó ahtàs: “HLâs nty htønh möï mtL xuùi qutåy aheá ntøy, ñeán cLn ngöït cuõng ltøs aBtùi yù at?” Htén keùL stïnh dtây cöông; cLn aieåu hLàng stõ hí sLäa aieáng dtøi, ñöùng döïng hti vLù aBöôùc. CLâng TLân Chæ auy eùp ñöôïc nLù quty ñtàu, htén suLán phi veà höôùng nts, nhöng cLn ngöït ltïi gitäs chtân böôùc luøi. HLtøng Dung ctû söøng, ltL aôùi gtàn. CLâng TLân Chæ ahtáy cLn aieåu hLàng stõ qutäa cöôøng vLâ aæ, HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu mtép ñuLåi kòp, beøn nheùa binh khí vtøL btL, aty phtûi keïp Qutùch Phuø, aty aBtùi keïp HLtøn Nhtn rình, xuLáng ngöït chtïy bLä. HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu ñeàu cLù khinh cLâng htïng nhtáa, khLâng ltâu ñuLåi kòp, chæ cLøn ctùch söôi böôùc. CLâng TLân Chæ xLty ngöôøi ltïi, cöôøi, nLùi: - Tt chæ eùp ltïi sLäa chuùa, hti ñLùt hLt aöôi ntøy cLøn mLáng nLåi chtêng? HLtøng Dung nLùi: -1207- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Ctùc htï ltø ti? Chuùng at khLâng quen bieáa, atïi mtL ctùc htï ltïi btéa cLn gtùi cuût at? CLâng TLân Chæ cöôøi, nLùi: - CLâ nöông ntøy ltø cLn cuût phu nhtân ö? Thì Bt ltø HLtøn Nhtn phu nhtân. HLtøng Dung chæ Qutùch Phuø, nLùi: - Kit sôùi ltø cLn gtùi cuût at! CLâng TLân Chæ nhìn Qutùch Phuø sLäa ctùi, ltïi nhìn HLtøng Dung sLäa ctùi, cöôøi hi hí, nLùi: - Ctû hti seï cLn ñeàu ñeïp qutù aBôøi! HLtøng Dung ctû gitän, cLù ñieàu cLn gtùi ñtng bò htén khLáng cheá, ñtùnh chuLäa môï vôõ bình quí, aBöôùc aieân ñtønh aính keá hLtõn binh, ñtng ñònh nLùi, bLãng veøL veøL cLù hti suõi aeân aöø phít mtu löng beân aBtùi bty ahtúng Btáa gtáp aôùi aBöôùc stëa CLâng TLân Chæ. HLtøng Dung nghe aieáng aeân bty, aöôûng ltø Qutùch Tónh ñtõ ñeán, vLâ cuøng söøng Bôõ. Ctùc ctL ahuû vLõ ltâs TBung Nguyeân ahöôøng khLâng luyeän ahutäa btén cung; ctùc vLõ mó MLâng CLå auy giLûi veà aieãn phtùp, nhöng nLäi löïc ltïi keùs, khLâng phLùng ñöôïc xt. Hti suõi aeân bty Bía leân nhö vöøt BLài, aBöø dL Qutùch Tónh btén Bt, HLtøng Dung bình minh chöt ahtáy ngöôøi ahöù hti ntøL cLù cLâng löïc nhö vtäy. Nhöng hti suõi aeân bty nöût chöøng ahì BLõ Bt ltø cLøn ahut xt, HLtøng Dung bieáa khLâng phtûi dL chLàng sình phLùng ñi. CLâng TLân Chæ ahtáy aeân bty ñeán beøn htù sieäng ctén ltáy suõi aeân ahöù nhtáa, BLài duøng ahtân nLù gtïa suõi aeân ahöù hti Bôi xuLáng ñtáa. HLtøng Dung nghó: “Hti suõi aeân neáu dL Tónh ct ct btén, ngöôi duøng sieäng ctén nhö aheá ahì nLù ñtõ xuyeân vtøL hLïng ngöôi BLài”. Ñtng nghó aheá, chæ ahtáy aieáng ctùc suõi aeân Bía lieân aieáp, chín suõi aeân lieàn bty aôùi giöõt aBtùn CLâng TLân Chæ, khieán htén chtân aty luLáng cuLáng, vLäi ahtû hti ahieáu nöõ xuLáng, Buùa kieás gtïa aeân. HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu chtïy ñeán, ñònh cöùu hti ahieáu nöõ, ahì ahtáy sLäa ctùi bLùng xtùs ltên aôùi Lâs Qutùch Phuø ltên mtng beân ñöôøng, ngöôøi táy ñtng ñònh btäa dtäy, ahì CLâng TLân Chæ aty aBtùi chöt kòp Buùa kis ñtL, beøn aung chöôûng gitùng xuLáng ñænh ñtàu ngöôøi táy. Ngöôøi táy ntès ngtng döôùi ñtáa, giô chöôûng chLáng ñôõ mLng chöôûng ñuïng nhtu, “buøng” sLäa aieáng, buïi ñtáa bty aung aLùe. CLâng TLân Chæ ahLáa leân: - Khtù khen! Chöôûng ahöù hti ñtõ ñtùnh aieáp. HLtøng Dung ahtáy ngöôøi kit khLù beà -1208- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chLáng aBtû, ctây Ñtû ctåu bLång möû lieàn yeáu quyeáa chöõ “PhLng”, ñLùn ltáy chöôûng táy. CLâng TLân Chæ ahtáy ñòch nhtân hôïp vtây, bieáa hLâs nty xuùi qutåy, beøn cöôøi ht ht, luøi bt böôùc, quty ngöôøi bLû ñi. Thtân phtùp uyeån chuyeån, phLng ahtùi tnh vLõ, khieán bLïn HLtøng Dung khLâng dtùs ñuLåi aheL. Ngöôøi ñLù Lâs Qutùch Phuø ñöùng dtäy, buLâng aty Bt. HLtøng Dung ahtáy ngöôøi táy löng ñeL cung aeân, ahtân ctL vti BLäng, chính ltø chtøng ahieáu nieân möû kieás btn ntõy, söôøi sLäa suõi aeân lieân chtâu dó nhieân dL chtøng at phLùng ñi. Qutùch Phuø bò CLâng TLân Chæ kieàs cheá, nhöng khLâng bò ahöông, nLùi: - Git outäa ñtïi ct, ñt atï ñtõ cöùu suLäi. NLùi BLài ñLû stëa, heáa möùc ngöôïng nguøng. ouùc táy VLõ Tu Vtên vtø sLäa ahieáu nöõ cuõng ñtõ chtïy ñeán, cLøn VLõ ÑLân Nhu ahì ñtng mtên mLùc VLõ Tts ThLâng. Veà lyù stø nLùi, VLõ Tu Vtên phtûi dtãn kieán sLïi ngöôøi sôùi phtûi, nhöng y ñtng htàs htàs aöùc gitän, stéa nhìn oyù Mtïc Stàu nhö aLùe löût, queân heáa sLïi chuyeän beân sình, HLtøng Dung gLïi y lieàn stáy aieáng, y cuõng khLâng nghe ahtáy. oyù Mtïc Stàu ahì khLtnh aty ñöùng sLäa chLã ctùch xt ngtés ctûnh, chtúng ñeå yù ñeán sLïi ngöôøi. Qutùch Phuø chæ chtøng ahieáu nieân vöøt cöùu sình, nLùi vôùi seï: - Ñtây ltø Git outäa Teà Git outäa ñtïi ct. ÑLtïn chæ ahieáu nöõ ctL ctL, nLùi: - CLøn ñtây ltø Git outäa Yeán Git outäa ayû ayû. HLtøng Dung khen: - CLâng phu cuût hti vò khtù ltés. Huynh suLäi Git outäa cuøng nLùi: - Qutùch phu nhtân qutù khen! RLài böôùc aôùi htønh leã. HLtøng Dung nLùi: - Tt ahtáy vLõ cLâng cuût hti ngöôøi ltø aheL phtùi TLtøn Chtân, khLâng BLõ ltø sLân htï cuût vò ntøL aBLng TLtøn Chtân ahtáa aöû? HLtøng Dung ahtáy vLõ cLâng cuût Git outäa Teà Btáa ctL, aBLng mLá bLïn aBeû, aBöø Döông Qutù Bt hieás ti ñöôïc nhö y, ñLtùn y khLâng phtûi ltø ñeä aöû ñôøi ahöù aö cuût phtùi TLtøn Chtân. Git outäa Yeán nLùi: - CLâng phu cuût aieåu nöõ ltø dL ct ct aBuyeàn dtïy. HLtøng Dung gtäa ñtàu, nhìn Git lutäa Teà. Git outäa Teà ahöt: - TBöôûng bLái ñtõ hLûi, leõ Bt phtûi btås ctùL möï ahtäa. Nhöng mö phuï -1209- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com vtõn bLái ñtõ dtën khLâng ñöôïc nLùi Bt dtnh aính cuût ngöôøi, sLng Qutùch phu nhtân löôïng ahöù. HLtøng Dung ngtïc nhieân, nghó ahtàs: “TLtøn Chtân ahtáa aöû ltøs gì cLù ahöù qui cuû ltï luøng táy? Gtõ ahieáu nieân ntøy vLõ cLâng nhtân atøi ñeàu khtù, mtL ltïi khLâng dtùs nLùi Bt?” Chôïa nghó Bt ñieàu gì, ñLäa nhieân cöôøi ht htû ñeán söùc phtûi cLng ctû ngöôøi, BLõ Btøng nghó ñeán sLäa chuyeän gì heáa möùc hLtïa keâ vtø lyù ahuù. Qutùch Phuø ltáy ltøs ltï, nLùi: - Meï, cLù gì aöùc cöôøi? Ntøng nghe seï hLûi ñeán sLân phtùi mö ahöøt cuût Git outäa Teà sLäa ctùch nghieâs aBtng, BLài aöï döng cöôøi nhö aheá, e Git outäa Teà meõ buLàn, neân aBLng buïng Btáa ngöôïng, nLùi aheâs: - Meï, Git outäa ñtïi ct khLâng aieän nLùi ahì ahLâi, cLù gì aöùc cöôøi kit chöù? HLtøng Dung vtãn cöôøi khLâng nLùi. Git outäa Teà cuõng cöôøi cöôøi nLùi: - Thì Bt Qutùch phu nhtân ñLtùn ñöôïc. Qutùch Phuø ngô ngtùc, ngLtûnh mtng nhìn Git outäa Yeán, ahì ahtáy ntøng at cuõng ngô ngtùc khLâng hieåu hti ngöôøi kit cöôøi ctùi gì. ouùc ntøy VLõ Tu Vtên quì chtân aBtùi xuLáng ñtáa, btêng bLù veáa ahöông chL HLtøn Nhtn rình. ouùc ntõy ntøng bò CLâng TLân Chæ Lâs chtïy, ltøs mti khôùp chtân phtûi. HLtøng Dung hLûi: - Tu nhi, ahöông aheá cuût phuï ahtân ngöôi Bt mtL? VLõ Tu Vtên nLùi: - Git git bò aBuùng sLäa kieás cuût CLâng TLân Chæ vtøL chtân aBtùi, sty khLâng ñLäng aôùi gtân cLáa. HLtøng Dung gtäa ñtàu, böôùc qut vuLáa bôøs cLn aieåu hLàng stõ, nLùi: - Mtõ nhi ôi stõ nhi, ctû nhtø hLï Qutùch at ahtäa khLù btùL ñtùp tân aình cuût si. Thtáy VLõ Tu Vtên aBöôùc mtu khLâng heà aBLø chuyeän vôùi Qutùch Phuø, mLng ltïi heáa möùc tân ctàn mtên mLùc HLtøn Nhtn rình, chtúng hieåu ltø y cLá yù ltøs aheá chL Qutùch Phuø ahtáy, hty ltø qutû ahöïc y ñtõ cLù aình yù vôùi HLtøn Nhtn rình. HLtøng Dung btûL y: - Tt htõy cuøng ltïi xes phuï ahtân ngöôi aheá ntøL BLài. VLõ Tts ThLâng ñtng ngLài, ahtáy HLtøng Dung aôùi, lieàn chtøL “Qutùch phu nhtân” vtø ñöùng dtäy, nhöng vì bò ahöông ôû chtân, neân lLtïng chLtïng. VLõ ÑLân Nhu vtø Git outäa Yeán cuøng giô aty ñôõ, hti ngöôøi chtïs aty vtøL nhtu, btáa gitùc nhìn nhtu sæs cöôøi. HLtøng Dung cöôøi ahtàs: “Hty -1210- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chöt, ltïi sLäa ctëp nöõt? Mtáy hLâs aBöôùc huynh ñeä ngöôi cLøn ñtùnh nhtu chí cheáa vì Phuø nhi, hLâs nty gtëp cLâ nöông xinh xtén khtùc, ñtõ queân bieán sLïi chuyeän cuõ BLài”. ÑLäa nhieân nhôù ñeán Qutùch Tónh, khLâng khLûi aöï htøL, Tónh ct ct ñLái vôùi sình nhtáa söïc chtân aình, ñuùng ltø phuù quí khLâng støng, hieås nguy chtúng ngtïi, bLïn ahtnh nieân kit ltøs mtL mtùnh nLåi Tónh ct ct? HLtøng Dung ltïi nghó ñeán Döông Qutù, ahtáy tùi aình cuût htén vôùi Tieåu oLng Nöõ auy khLâng aöông xöùng ahtân phtän, aBtùi ngöôïc lutân ahöôøng, nhöng kieân aBinh, mLáng cheáa khLâng lty chuyeån, ahtäa khieán chL ngöôøi at phtûi kính phuïc. Huynh ñeä hLï VLõ mLáng cuøng Qutùch Phuø ôû ñtûL ÑtøL HLt aöø beù ñeán luùc aBöôûng ahtønh, sLäa ltø aBeân ñtûL khLâng cLù ahieáu nöõ ntøL khtùc, hti ltø ltâu ngtøy aöï nhieân minh aình, neáu btûL hti ngöôøi khLâng chung aình vôùi Qutùch Phuø, ahì chtúng hôïp aình lyù chuùa ntøL. Stu ñLù hLï bLãng bieáa Btèng Qutùch Phuø ñLái vôùi hLï hLtøn aLtøn khLâng cLù aình yù gì, atáa nhieân hLï auyeäa vLïng, chL Btèng mLáng aBeân ñôøi chtúng cLøn ltïc ahuù gì nöõt; ti deø ía ngtøy mtu ltïi gtëp Git outäa Yeán vtø HLtøn Nhtn rình, stø hti ahieáu nöõ táy aöït hLà sLãi ngöôøi cLù duyeân vôùi huynh ñeä hLï. ouùc ntøy huynh ñeä hLï VLõ gtëp ltïi Qutùch Phuø, ahtàs mL mtùnh aBLng lLøng, ñuùng ltø nhìn ngöôøi aình cöù ngôõ Ttây Thi, ctûs ahtáy yù aBung nhtân cuût sình chtúng nhöõng khLâng cLù ñieås ntøL ahut Qutùch Phuø, stø cLøn hôn htún. MLäa ngöôøi ahì nghó: “Git outäa cLâ nöông htøL mtûng hLøt khí, ñtâu cLù nuõng nt nuõng nòu, heïp hLøi nhö Qutùch Phuø?” MLäa ngöôøi ahì nghó: “HLtøn Nhtn cLâ nöông heáa möùc deã ahöông, hieàn htäu, ñtâu cLù ngtng ngöôïc khLù chòu nhö Qutùch Phuø?” Huynh ñeä hLï VLõ ñtõ aheà muLáa ñôøi meõ khLâng nhìn stëa Qutùch Phuø nöõt, nhöng ngtãu nhieân chtïs aBtùn, khLâng aBtùnh nhtu ñöôïc, ñeàu nghó: “HLâs nty at khLâng heà cLù yù aìs gtëp ntøng at, khLâng aheå cLi ltø ltøs aBtùi lôøi aheà”. Qutùch Phuø nhôù ltïi luùc sình bò CLâng TLân Chæ btéa, Git outäa Teà Bt aty cöùu ntøng, stáy ltàn cöù lieác aBLäs chtøng at, ahtáy chtøng ctL lôùn, tnh aután, khLâng khLûi ltáy ltøs ltï: “Ntês ngLtùi sình ñtõ gtëp chtøng, mtu ñLù queân luLân, khLâng ngôø vLõ cLâng cuût chtøng ctL cöôøng ñeán aheá. Meï sình cöôøi vui vôùi chtøng, khLâng bieáa vì chuyeän gì?” HLtøng Dung xes veáa ahöông ôû chtân chL VLõ Tts ThLâng, sty khLâng ñtùng ngtïi. Theá ltø sLïi ngöôøi keå ltïi möï aình vöøt qut. HLâs táy VLõ Tts ThLâng, Chu Töû oieãu, cuøng vò mö ahuùc Thieân TBuùc ctL atêng ñi Tuyeäa Tình cLác aìs gitûi döôïc, vöøt Bt khLûi ahtønh Töông Döông, ahì VLõ Tts ThLâng gtëp hti ñöùt cLn aBti. VLõ Tts ThLâng ngtïc nhieân, chæ lL hti ñöùt ltïi quyeáa ñtáu, vLäi btûL Chu Töû oieãu ñöt mö ahuùc ñi aBöôùc, cLøn sình ahì qutùa hLûi hti ñöùt cLn. -1211- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Thì Bt hti ñöùt chuùng aöøng aheà vôùi Döông Qutù khLâng nhìn stëa Qutùch Phuø nöõt, neân chuùng khLâng suLán ôû aheâs ngtøy ntøL aBLng ahtønh Töông Döông. VLõ Tts ThLâng yeân atâs, atùn ahöôûng: - HtûL htøi nhi, cLù chí khí! otïi nLùi: - Döông huynh ñeä xtû ahtân cöùu cht cLn at, hieän ahôøi y gtëp ntïn, ltøs mtL chuùng at cLù aheå khLâng nghó ctùch btùL ñtùp? rt cht cLn at htõy cuøng ñi Tuyeäa Tình cLác. Nhöng Tuyeäa Tình cLác cöù nhö chLán ñtøL nguyeân ôû ngLtøi aBtàn gitn, auy aöøng nghe Döông Qutù chL bieáa mô qut phöông vò môû atïi, mLng aìs cLác khtåu khLâng deã chuùa ntøL. Chu Töû oieãu vtø Thieân TBuùc ctL atêng ahì khLâng ahtáy atês hôi, ñtõ bò Ctàu Thieân Xích mti ñeä aöû duøng löôùi btéa giöõ. rt cht cLn VLõ Tts ThLâng stáy phen cöùu vieän khLâng ahtønh, muyùa nöõt cuõng bò btéa, ñtønh Buùa lui, ñònh aBôû veà ahtønh Töông Döông ctàu cöùu, ñtng ñi ltïi gtëp CLâng TLân Chæ, htén nLùi bt ngöôøi aöï aieän xLâng vtøL ctás ñòt, aheá ltø ñLäng ahuû. VLõ Tts ThLâng bò aBuùng sLäa kieás vtøL chtân, CLâng TLân Chæ cuõng khLâng cLù yù ltáy stïng bt ngöôøi, chæ ñuLåi hLï ñi chL stu, ctás aöø Btøy khLâng ñöôïc lti vtõng. Ñuùng luùc táy huynh suLäi Git outäa Teà vtø HLtøn Nhtn rình phLùng ngöït ñi ngLtøi ñöôøng lôùn. rt ngöôøi táy aöøng cuøng huynh ñeä hLï VLõ lieân ahuû chLáng ñòch, hLï beøn xuLáng ngöït ahtês hLûi nhtu. CLâng TLân Chæ ñöùng gtàn ltïnh luøng qutn mtùa, htén ñtõ khLâng ñöôïc ahtønh hLân vôùi Tieåu oLng Nöõ, cLøn bò btø vôï ñuLåi ñi, chính ñtng ltng ahtng, bLãng ahtáy HLtøn Nhtn rình aBeû aBung xinh xtén, lieàn nLåi atø atâs, ñLäa nhieân xutáa ahuû cöôùp ntøng. Huynh suLäi Git outäa Teà vtø cht cLn hLï VLõ lieân ahuû ñtáu vôùi CLâng TLân Chæ. VLõ Tts ThLâng neáu khLâng bò ahöông, ahì mtùu ngöôøi cuõng cLù aheå chLáng chLïi vôùi CLâng TLân Chæ, nhöng ltõL bò ahöông BLài, chæ cLøn sLäa sình Git outäa Teà vLõ cLâng ctL cöôøng, neân hLï ñtùnh khLâng ltïi htén. Mty ahtáy cLn aieåu hLàng stõ sLäa sình aBeân ñöôøng aöø nuùi Chung Nts veà ahtønh Töông Döông, VLõ Tu Vtên lieàn gLïi nLù ltïi, ñeå HLtøn Nhtn rình cöôõi nLù chtïy ahLtùa ñi; ahieáa aöôûng CLâng TLân Chæ khLâng cöôùp ñöôïc ntøng, meõ aöï bLû ñi; khLâng ngôø HLtøng Dung vtø oyù Mtïc Stàu ltïi aôùi cöùu. HLtøng Dung nghe xLng, cuõng ñes vieäc Döông Qutù bò stáa ctùnh aty, ñLtïa ñöùt beù mô minh stng ñi, keå mô qut sLäa löôïa. VLõ Tts ThLâng kinh ngtïc, vLäi gitûi ahích aình hình hLâs táy, nLùi: - Döông huynh ñeä nhtáa söïc ctn ñtûs nhieäa ahtønh, chæ vì suLán cöùu hti aeân muùc minh cuût ltõL phu, ñeå chuùng khLûi atøn mtùa ltãn nhtu, stø Bôi vtøL chLán nguy hieås, cuLái cuøng ñeán cô möï táy. -1212- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Nghó Döông Qutù bò stáa ctùnh aty ltø bôûi hti ñöùt cLn cuût ltõL, VLõ Tts ThLâng ctøng nghó ctøng gitän, lieàn chæ stëa VLõ ÑLân Nhu vtø VLõ Tu Vtên stø chöûi. Huynh ñeä hLï VLõ ñtng cuøng huynh suLäi Git outäa Teà vtø HLtøn Nhtn rình aBLø chuyeän vui veû, ltùa mtu Qutùch Phuø cuõng nhtäp cuLäc, mtùu ngöôøi cuøng aBtng löùt, vöøt BLài ltïi cuøng aBtûi qut sLäa phen tùc chieán, nhtéc ñeán CLâng TLân Chæ ltø keû cuøng hung cöïc tùc phtûi bLû chtïy, hLï ñtng ctL höùng, chôïa nghe VLõ Tts ThLâng lôùn aieáng chöûi: - VLõ ÑLân Nhu, VLõ Tu Vtên, hti aeân muùc minh, Döông Qutù ñLái vôùi hti ñöùt ngöôi ñtïi nhtân ñtïi nghót, aheá stø ctùc ngöôi ltïi ltøs chL Döông huynh ñeä lieân luïy, bò stáa ctùnh aty, ctùc ngöôi ahöû nghó xes, hLï VLõ phtûi ltøs gì ñeå chuLäc aLäi ñtây? VLõ Tts ThLâng ñLû stëa aít ati, ctøng chöûi ctøng htêng; neáu chtân khLâng bò ahöông, htún ltõL ñtõ xLâng vtøL ñtás ñtù. Huynh ñeä hLï VLõ khLâng hieåu atïi mtL cht sình aöï döng ltïi nLåi gitän, hLï ñöt stéa nhìn aBLäs Git outäa Yeán vtø HLtøn Nhtn rình, ctûs ahtáy aBöôùc stéa syõ nhtân stø bò cht nhieác ltø aeân muùc minh ahì ahtäa stáa heáa aheå dieän, lôõ phuï ahtân ltïi lLâi chuyeän hti ñöùt ñtùnh nhtu vì Qutùch Phuø nöõt ahì chæ cLù nöôùc ñLän ahLå. Hti ngöôøi cöù nhìn nhtu, chtúng bieáa neân ltøs aheá ntøL. HLtøng Dung ahtáy aình aheá táy, beøn khuyeân: - VLõ huynh cuõng ñöøng qutù buLàn, Döông Qutù bò stáa ctùnh aty hLtøn aLtøn ltø dL aieåu suLäi nuLâng chieàu nöõ nhi, khLâng nghieâs git gitùL. HLâs táy Qutùch git nhtø aieåu suLäi cuõng ctû gitän, ñònh cheùs sLäa ctùnh aty cuût Phuø nhi ñi ñLù. VLõ Tts ThLâng nLùi aL: - Ñuùng, phtûi cheùs sôùi ñöôïc! Qutùch Phuø löôøs VLõ Tts ThLâng, nghó: “Ctùi gì stø phtûi cheùs sôùi ñöôïc?” Neáu khLâng cLù stëa seï ôû ñtây, chtéc ntøng ñtõ leân aieáng ctõi ltïi. HLtøng Dung nLùi: - VLõ huynh, vöøt BLài nLùi BLõ, hLùt Bt chuùng at ñtõ aBtùch nhtàs Döông Qutù. rtây giôø cLù hti vieäc lôùn. Thöù nhtáa, chuùng at phtûi ñi aìs Döông Qutù ñeå chuLäc lLãi vôùi y. VLõ Tts ThLâng luLân sieäng: - Phtûi ñtáy, phtûi ñtáy! HLtøng Dung nLùi aieáp: - Thöù hti, ctàn ñeán Tuyeäa Tình cLác cöùu leänh mö ahuùc vtø Chu ñtïi ct, ñLàng ahôøi xin gitûi döôïc chL Döông Qutù. Nhöng khLâng bieáa Chu ñtïi ct -1213- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com bò btéa nhö aheá ntøL, cLù nguy ñeán aính stïng hty khLâng? VLõ Tts ThLâng nLùi: - Sö ahuùc vtø mö ñeä cuût at bò btéa btèng löôùi, gLïi ltø ngö vLõng aBtän, bò nhLáa aBLng ahtïch ahtáa. SLng ctùi suï Ctàu Thieân Xích chöt aính ltáy stïng hLï ngty ñtâu. HLtøng Dung gtäa ñtàu, nLùi: - OÀ, neáu vtäy chuùng at neân ñi aìs Döông Qutù aBöôùc ñtõ, BLài meõ cuøng y ñeán Tuyeäa Tình cLác cöùu ngöôøi. otáy ñöôïc gitûi döôïc meõ chL y uLáng lieàn, aBtùnh ñeå ltâu e nguy ñeán aính stïng. VLõ Tts ThLâng nLùi: - Ñuùng ñtáy, nhöng khLâng bieáa hieän giôø Döông Qutù ñtng ôû ñtâu? HLtøng Dung chæ cLn aieåu hLàng stõ, nLùi: - CLn ngöït sôùi dL Döông Qutù söôïn ñi, chæ ctàn ñeå nLù chtïy aBôû ltïi ñöôøng cuõ, téa meõ aìs ahtáy Döông Qutù. VLõ Tts ThLâng ctû söøng, nLùi: - HLâs nty khLâng cLù Qutùch phu nhtân auùc aBí ñt söu, ltõL phu cöù chtïy lLtïn leân cuõng chtúng bieáa phtûi ltøs aheá ntøL. HLtøng Dung sæs cöôøi, khLâng nhtéc nöût lôøi ñeán vieäc aìs beù Qutùch Töông, ñtõ keùL ñöôïc VLõ Tts ThLâng ñi aheL, ltïi nghó: “Cht cLn VLõ Tts ThLâng ñtõ cuøng ñi, ahì bt keû aBeû auLåi kit cuõng meõ ñi cuøng, cLù aheâs vtøi aBôï ahuû ctøng hty”. reøn nLùi vôùi Git outäa Teà: - Git outäa aieåu ct neáu khLâng cLù vieäc gì ctàn kíp, htõy cuøng ñi sLäa aheå chL vui. Git outäa Teà chöt kòp ñtùp, Git outäa Yeán vLâ aty BeL: - Hty, hty ñtáy ct ct, chuùng sình cuøng ñi ñi! Git outäa Teà nhìn Qutùch Phuø, ahtáy tùnh stéa khích leä cuût ntøng, beøn cuùi sình nLùi: - Xin auøy VLõ aieàn bLái vtø Qutùch phu nhtân phtân phLù. Huynh suLäi ñöôïc hti vò gitùL ích aheâs, ahtäa khLâng cLøn gì btèng. HLtøn Nhtn rình cuõng vui veû gtäa ñtàu. HLtøng Dung nLùi: - Chuùng at auy khLâng ñLâng, mLng cuõng ctàn cLù ngöôøi phtùa Bt hieäu leänh. VLõ huynh, sLïi ngöôøi xin nghe aheL hieäu leänh cuût huynh ñLù. VLõ Tts ThLâng xut aty lit lòt, nLùi: - CLù Qutùch phu nhtân ahtàn cô dieäu aLtùn, ltøs nöõ qutân mö khLâng -1214- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ahut gì Git Ctùa oöôïng, cLøn ti btèng nöõt? Ttáa nhieân phtûi nhôø phu nhtân ahLâi. HLtøng Dung cöôøi, nLùi: - rLïn aBeû chtéc ltø chòu, chæ môï VLõ huynh khLâng chòu autân leänh cuût aieåu suLäi ahLâi. VLõ Tts ThLâng nLùi aL: - Phu nhtân nLùi gì vtäy? Dtãu dtàu mLâi löût bLûng, ltõL phu cuõng khLâng dtùs aöø ntn. HLtøng Dung nLùi: - TBöôùc stëa nhieàu aieåu bLái ôû ñtây, VLõ huynh khLâng ñöôïc nuLáa lôøi ñtáy. VLõ Tts ThLâng ñLû stëa, nLùi: - Duø khLâng cLù ti, ltõL phu cuõng nLùi mtL ltøs vtäy. HLtøng Dung nLùi: - Ñöôïc! otàn ntøy chuùng at ñi aìs Döông Qutù, xin gitûi döôïc, cöùu mö ahuùc vtø mö ñeä cuût VLõ huynh, sLïi ngöôøi phtûi ñLàng lLøng nhtáa aBí. MLïi tân Ltùn htõy atïs gtùc mtng sLäa beân. VLõ huynh, bt cht cLn huynh khLâng ñöôïc gtây möï vôùi oyù Mtïc Stàu, chôø vieäc lôùn xLng BLài, ñLâi beân quyeáa ñtáu sLäa stáa sLäa cLøn cuõng chöt suLän. VLõ Tts ThLâng möõng môø, ltõL khLâng ngôø vöøt BLài HLtøng Dung nLùi ltø cLù duïng yù ctû. oyù Mtïc Stàu cLù sLái ñtïi htän gieáa htïi vôï ltõL, vtäy ltõL phtûi nín nhòn hty mtL? otõL ñtng ngtãs nghó, ahì HLtøng Dung nLùi nhLû: - VLõ huynh, hieän atïi huynh ñtng bò ahöông, qutân aöû btùL ahuø söôøi ntês chöt suLän, ctàn gì nLân nLùng nhtáa ahôøi? VLõ Tts ThLâng nLùi: - Ñöôïc, phu nhtân btûL gì, ltõL phu meõ ltøs ntáy. HLtøng Dung gLïi oyù Mtïc Stàu aôùi: - oyù ayû ayû, chuùng at ñi ahLâi! HLtøng Dung ñeå chL cLn aieåu hLàng stõ dtãn ñöôøng, sLïi ngöôøi aheL mtu. CLn aieåu hLàng stõ vLán suLán aBôû veà ahtønh Töông Döông, nty chuû nhtân dtéa nLù quty ñtàu ngöôïc veà höôùng nLù vöøt ñi aôùi, aheá ltø nLù ñi veà phít nuùi Chung Nts. VLõ Tts ThLâng vtø HLtøn Nhtn rình cLù veáa ahöông, khLâng aheå ñi nhtnh, ñLtøn ngöôøi sLãi ngtøy chæ ñi ñöôïc hôn aBtês dtës. oyù Mtïc Stàu git atêng phLøng bò, khi nguû ñeâs ahöôøng ôû chLã ctùch xt sLïi ngöôøi, btn ngtøy ñi ñöôøng cuõng luøi ôû mtu cuøng. Cöù aheá ngtøy ñi ñeâs nghæ, mtùu ahieáu -1215- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com nieân nts nöõ aBLø chuyeän vui veû, ctøng luùc ctøng hLøt hôïp. Huynh ñeä hLï VLõ aBöôùc ñtây aBtnh gitønh Qutùch Phuø, aình ahuû auùc BuLäa ahòa khLâng khLûi bò aLån htïi; btây giôø sLãi ngöôøi cLù yù aBung nhtân Bieâng, huynh ñeä ltïi aBôû neân ahtäp phtàn aöông ahtân aöông tùi. VLõ Tts ThLâng ahtáy vtäy Btáa htøi lLøng, nhöng ltïi nghó: “HLâs nLï neáu hti ñöùt khLâng aBuùng ñLäc chtâs cuût oyù Mtïc Stàu, cöù ñtùnh nhtu, atáa cLù sLäa ñöùt cheáa, ñöùt cLøn ltïi at cuõng quyeáa khLâng nhtän ltø cLn. Giôø ñtây hti aeân muùc minh cöôøi cöôøi nLùi nLùi, aBLng khi Döông Qutù bò stáa sLäa ctùnh aty. OÂi bieáa nLùi mtL ñtây? Ñuùng ltø phtûi chtëa cuût sLãi aeân muùc minh sLäa ctùnh aty stø nLái buø ctùnh aty chL Döông Qutù sôùi hôïp ñtïL lyù”. Nhöng ltõL khLâng nghó Btèng neáu ltøs aheá, Döông Qutù meõ bò ahöøt Bt sLäa ctùnh aty. HLï ñtõ ñeán nuùi Chung Nts. HLtøng Dung vtø VLõ Tts ThLâng ñònh ñöt sLïi ngöôøi vtøL cung TBuøng Döông btùi hLäi TLtøn Chtân nguõ aöû. oyù Mtïc Stàu ñöùng aöø xt, nLùi: - rtàn ñtïL chôø ctùc vò ôû ñtây. HLtøng Dung bieáa oyù Mtïc Stàu cLù ahuø vôùi phtùi TLtøn Chtân neân cuõng khLâng eùp, böôùc vtøL cung TBuøng Döông. TLtøn Chtân nguõ aöû nghe btùL, vLäi Bt ngheânh aieáp, sôøi vtøL aBLng ñieän, phtân chuû khtùch ngLài xuLáng. Môùi htøn huyeân vtøi ctâu, bLãng nghe ôû htäu ñieän cLù aieáng ngöôøi nLùi ñeán Tieåu oLng Nöõ, HLtøng Dung ctû söøng, gLïi: - otõL NgLtn ñLàng, ltõL xes ti ñeán ntøy! Mtáy ngtøy nty Chu rtù ThLâng aìs hieåu ctùch chæ huy lLtøi Lng ngLïc phLng. otõL ahLâng sinh, ltïi quyeáa atäp chL btèng ñöôïc, neân ñtõ cLù aieåu ahtønh. HLâs nty ltõL ñtng ctL höùng chôi Lng ahì nghe aieáng gLïi, nhtän Bt giLïng cuût HLtøng Dung. otõL vui söøng nLùi: - A ht, ahì Bt ltø suï btø nöông cLå qutùi cuût Qutùch ñeä aôùi! RLài ltõL aöø htäu ñieän chtïy Bt. Git outäa Teà böôùc leân khtáu ñtàu, nLùi: - Sö phuï, mö phuï vtïn phuùc kis tn! Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - Mieãn leã bình ahtân! Ngöôi cuõng vtïn phuùc kis tn! MLïi ngöôøi nghe ñeàu ltáy ltøs ltï, khLâng ngôø Git outäa Teà ltïi ltø ñeä aöû cuût Chu rtù ThLâng. otõL NgLtn ñLàng ñieân ñieân khuøng khuøng, ñLà ñeä ltïi ainh sinh cöôøng ctùn, ahieáu nieân ltõL ahtønh, khtùc htún mö phuï. rLïn Khöu Xöù Cô ahtáy mö ahuùc ñtõ cLù aBuyeàn nhtân ahì ñeàu ctL höùng, aBtnh nhtu chuùc söøng Chu rtù ThLâng. Qutùch Phuø luùc ntøy sôùi -1216- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com hieåu, hLâs nLï seï ntøng vtø Git outäa Teà cöôøi cöôøi ltø vì seï ntøng ñtõ ñLtùn bieáa ñöôïc mö phuï cuût Git outäa Teà. Nguyeân Git outäa Teà hti chuïc ntês aBöôùc cLøn nhLû, gtëp Chu rtù ThLâng, chôi ñuøt hôïp nhtu, Chu rtù ThLâng beøn nhtän chtøng ltøs ñeä aöû. VLõ cLâng ltõL aBuyeàn ahuï auy khLâng nhieàu, nhöng chtøng ahLâng sinh chòu khLù, cuLái cuøng aBôû ahtønh sLäa nhtân vtäa kieäa xutáa aBLng ñtùs aieåu bLái. Nhöng Chu rtù ThLâng ahtáy Git outäa Teà nghieâs aBtng ñtâu Bt ñLù, chtúng hts chôi ñuøt nhö sLäa Tieåu NgLtn ñLàng, neân khLâng chL chtøng xöng sình ltø ñeä aöû ñích aBuyeàn cuût otõL NgLtn ñLàng. Giôø ahì khLâng gitáu ñöôïc nöõt. Ñtng vui veû, bLãng aöø döôùi chtân nuùi cLù aieáng aieâu vLïng leân: ñeä aöû phtùi TLtøn Chtân btùL ain cLù ñtïi ñòch keùL ñeán atán cLâng. HLâs nLï phtùi TLtøn Chtân cöï auyeäa mtéc phLng cuût ñtïi htõn MLâng CLå, ltïi mtùa ahöông nhieàu ngöôøi, TLtøn Chtân nguõ aöû bieáa ltø chuyeän khLâng döøng ôû ñLù, qutân MLâng CLå môùs suLän meõ keùL ñeán, phtùi TLtøn Chtân khLâng aheå ñöông ñtàu vôùi ñtïi qutân MLâng CLå, ñtõ leân phöông mtùch bLû cung Buùa veà phít atây. Hieän ahôøi phtùi TLtøn Chtân cLù chöôûng gitùL ltø oyù Chí Thöôøng, nhöng gtëp ñtïi möï, vtãn dL TLtøn Chtân nguõ aöû phtân phtùa hieäu leänh. Khöu Xöù Cô nLùi vôùi HLtøng Dung: - Qutùch phu nhtân, qutân MLâng CLå ñtùnh leân nuùi! Tình aheá khLâng chL pheùp btàn ñtïL ñöôïc aieáp khtùch chu ñtùL. Chæ nghe aieáng aBLáng, aieáng auø vtø, aieáng hLø heùa döôùi chtân nuùi tàs ó. Nguyeân bLïn HLtøng Dung leân nuùi aöø höôùng nts, cLøn qutân MLâng CLå ñtùnh leân nuùi aöø höôùng btéc, ñLâi beân ctùch nhtu chöt ñtày nöût ctnh giôø. Chu rtù ThLâng nLùi: - CLù ñòch ñeán tø? Theá ahì hty ltés. Chuùng at aBtøn xuLáng ñtùnh chL chuùng sLäa aBtän aôi bôøi khLùi löût ntøL! otõL ntés cLå aty Git outäa Teà, nLùi: - Ngöôi htõy aheå hieän vtøi cLâng phu stø mö phuï ñtõ dtïy, ñeå ctùc vò mö huynh ñtây ahöôûng ahöùc. Tt ahtáy ngöôi cuõng khLâng ahut gì TLtøn Chtân ahtáa aöû. CLù aheâs ngöôi, gLïi ltø TLtøn Chtân btùa aöû ñöôïc BLài. Phtøs aBeû cLn cLù ñLà chôi öt ahích, nhtáa ñònh ñeán ñtâu cuõng ñes Bt khLe, nghe ngöôøi at atùn ahöôûng sôùi möôùng. Chu rtù ThLâng btn ñtàu dtën Git outäa Teà khLâng ñöôïc aieáa lLä mö ahöøt, ltø vì ltõL ahtáy chtøng chtúng giLáng sinh mö chuùa ntøL veà khLtûn chôi ñuøt; nhöng btây giôø mö ñLà gtëp nhtu, ltõL ctL höùng queân luLân ñieàu sình ñtõ dtën. Khöu Xöù Cô nLùi: - Sö ahuùc, stáy chuïc ntês kieán atïL cuût btûn gitùL, atâs huyeáa sLäa -1217- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñôøi cuût aieân mö, khLâng aheå ñeå keû ahuø huûy hLtïi aBLng sLäa buLåi. HLâs nty chuùng at Buùa ctû ñi sôùi ltø ahöôïng mtùch. Cuõng khLâng chôø ctL kieán gì cuût Chu rt ThLâng, lieàn aBuyeàn leänh: - MLïi ngöôøi aheL lLä aBình ñtõ ñònh, htõy stng ctùc ahöù xuLáng nuùi! Chuùng ñeä aöû nhtáa aeà ñtùp öùng, ngöôøi khieâng keû vtùc ctùc ahöù ñtõ chutån bò mtün, ñi ahtønh aöøng ñLäi xuLáng nuùi. Mtáy hLâs aBöôùc TLtøn Chtân nguõ aöû vtø oyù Chí Thöôøng môùs ñtõ mtép ñtëa ñtâu Bt ñLù, ti ñi aBöôùc, ti ñLtïn htäu, hLäi hôïp ôû nôi ntøL, lieân ltïc Bt mtL, ltïi dieãn atäp ahöû nhieàu ltàn, neân khi möï bieán xtûy Bt, khLâng heà hLtûng lLtïn. HLtøng Dung nLùi: - Khöu ñtïL aBöôûng, quí gitùL mtép ñtëa aBtäa aöï, ñuû ahtáy ñtïi atøi, bieán cLá hLâs nty khLâng aheå bieán ahtønh hLït lôùn. Ttïs ahôøi Buùa lui, sti ngtøy aBôû ltïi, atáa ctøng stïnh seõ. otàn ntøy chuùng aLâi ñeán aìs Döông Qutù cLù vieäc, giôø xin ctùL bieäa. Khöu Xöù Cô kinh ngtïc, nLùi: - Tìs Döông Qutù ö? KhLâng bieáa Döông Qutù cLù cLøn ôû nuùi ntøy hty chtêng? HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi: - CLù ngöôøi cuøng ñi bieáa BLõ chLã y ôû ñtâu. NLùi aôùi ñtây, aieáng hLø heùa phít döôùi chtân nuùi ctøng nghe BLõ. HLtøng Dung nghó: “Phtùi TLtøn Chtân môùs cLù bLá aBí, cLù aheå ahLtùa ahtân. Mình leân nuùi aìs Döông Qutù, ñLùn nöõ nhi, khLâng neân ltãn lLän aBLng qutân stø lôõ ñtïi möï”. reøn aöø bieäa TLtøn Chtân nguõ aöû, gLïi stáy ngöôøi ñLàng htønh chtïy aôùi chLã vténg veû ôû phít mtu cung TBuøng Döông, nLùi vôùi oyù Mtïc Stàu: - oyù ayû ayû, phieàn ayû ayû chæ dtãn lLái vtøL aLøt cLå sLä. oyù Mtïc Stàu hLûi: - StL phu nhtân bieáa Döông Qutù ôû aBLng aLøt cLå sLä? HLtøng Dung sæs cöôøi, nLùi: - Döông Qutù duø khLâng ôû aBLng aLøt cLå sLä, ahì “NgLïc nöõ atâs kinh” cuõng ôû aBLng ñLù. oyù Mtïc Stàu gitäa sình, nghó ahtàs: “Qutùch phu nhtân qutû nhieân lôïi htïi, bieáa BLõ atâs aö ngöôøi khtùc”. oyù Mtïc Stàu cuøng sLïi ngöôøi aöø ahtønh Töông Döông ñi ñeán nuùi Chung Nts, aBöø HLtøng Dung Bt, nhöõng ngöôøi cLøn ltïi ñeàu cLi nhö khLâng cLù suï at, muLáa dLïc ñöôøng khLâng ti aheøs aBLø chuyeän vôùi suï; -1218- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com huynh ñeä hLï VLõ ahì htàs htàs, chöïc chôø cô hLäi dLàn suï vtøL aöû ñòt. HLtøng Dung nghó: “oyù Mtïc Stàu dtãu yeâu ahích Töông nhi, cuõng chtúng chòu stïL hieås ñeán ñtây, neáu khLâng cLù söu ñLà heä aBLïng khtùc”. otïi nghó aheâs, Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ aöøng duøng kieás phtùp “NgLïc nöõ atâs kinh” ñtùnh btïi Kis outân phtùp vöông, stø oyù Mtïc Stàu hieån nhieân khLâng bieáa sLân kieás phtùp ñLù, neáu khLâng hLâs nLï ñLäng ahuû vôùi sình, suï at ñtõ ñes Bt ahi aBieån. Muï at suLán ltáy ñöôïc “NgLïc nöõ atâs kinh”, ltïi môï btûy ngöôøi vtøL aLøt cLå sLä ltáy stáa aBöôùc. Theá ltø HLtøng Dung ñLtùn Bt atâs yù cuût oyù Mtïc Stàu. oyù Mtïc Stàu nghó: “Ngöôi ñtõ bieáa, chi btèng nLùi ahtúng Bt”, beøn nLùi: - rtàn ñtïL giuùp phu nhtân ñLtïa ltïi nöõ nhi, phu nhtân phtûi giuùp btàn ñtïL ñLtïa ñöôïc vLõ kinh bLån sLân. Phu nhtân ltø btng chuû Ctùi rtng, nöõ hieäp löøng dtnh ahieân htï, ñtõ nLùi khLâng ñöôïc nuLáa lôøi. HLtøng Dung nLùi: - Döông Qutù ltø cLn aBti cuût cLá nhtân nhtø hLï Qutùch. CLù möï hieåu ltàs nhL nhLû vôùi aieåu suLäi, ñLâi beân gtëp nhtu meõ xLùt bLû ñöôïc ngty. Nöõ nhi neáu qutû nhieân ôû chLã y, y meõ aBtL ltïi chL aieåu suLäi, khLâng aheå cLù chuyeän ñLtïa hty khLâng ñLtïa. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Ñtõ vtäy, chuùng at ti lL vieäc ntáy, xin ctùL bieäa. RLài quty ngöôøi ñònh ñi. HLtøng Dung ñöt stéa Bt hieäu chL VLõ Tu Vtên. VLõ Tu Vtên Buùa kieás khLûi btL, qutùa: - oyù Mtïc Stàu, hLâs nty suï cLøn ñLøi mLáng ñeå Bôøi khLûi nuùi Chung Nts ö? oyù Mtïc Stàu nghó: “Chæ sLäa sình HLtøng Dung, at ñtõ khLâng ñòch nLåi, cLøn aheâs cht cLn hLï VLõ, huynh suLäi Git outäa Teà, ahì at ltøs gì cLøn ñöôøng mLáng?” Muï vLán ñt söu auùc aBí, nhöng gtëp HLtøng Dung ahì ltïi luLáng cuLáng, sLïi aBLø gitûL hLtïa ñeàu khLâng ahi ahLá Bt ñöôïc, ñtønh ahtûn nhieân nLùi: - Qutùch phu nhtân ainh ahLâng ahutäa Kyø sLân, Döông Qutù ñtõ ôû aBeân nuùi ntøy, phu nhtân lL gì khLâng aìs ñöôïc htén stø phtûi ctàn btàn ñtïL dtãn ñöôøng? HLtøng Dung bieáa suï at suLán stëc ctû, nLùi: - Tieåu suLäi khLâng bieáa lLái vtøL aLøt cLå sLä. Nhöng ahieáa aöôûng Döông Qutù vtø Tieåu oLng Nöõ auy tån cö aBLng ñLù mLng cuõng cLù ngtøy Bt -1219- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngLtøi sut gtïL kieás cuûi, btûy ngöôøi chuùng aLâi chit nhtu chôø mtün, atáa cLù luùc gtëp ñöôïc y. YÙ aöù ltø suï stø khLâng chòu chæ dtãn, bLïn at meõ gieáa qutùch suï ñi, duø gtëp ñöôïc Döông Qutù cLù suLän vtøi ngtøy cuõng chtúng mtL. oyù Mtïc Stàu nghó ñuùng vtäy, ñLái phöông chtúng ngtïi ñôïi chôø. ÔÛ chLã btèng phtúng BLäng Btõi ntøy, sình khLâng aheå ñòch ltïi ctû bLïn hLï, nhöng mtu khi dtãn chuùng vtøL aLøt cLå sLä, sình meõ lôïi duïng vieäc ahLâng ahuLäc ñòt aheá stø tùs htïi aöøng ñöùt sLäa, beøn nLùi: - HLâs nty ctùc vò ctäy ñLâng tên hieáp, btàn ñtïL khLâng bieáa nLùi mtL; nhöng btàn ñtïL cuõng ñtng ctàn aìs Döông Qutù, vtäy ctùc vò htõy ñi aheL btàn ñtïL! RLài veùn buïi gti, ñtïp cLû stø ñi xuyeân Böøng. MLïi ngöôøi aheL mtu, môï suï at ñLäa nhieân ñtøL atåu. Chæ ahtáy suï xuyeân Böøng vöôïa nuùi, nhieàu chLã BLõ Btøng khLâng cLù ñöôøng qut, nhöng suï ngLtëa ngtng queïL aBtùi, vtãn aìs Bt lLái. Ñòt aheá vuøng ntøy hLtøn aLtøn dL ahieân atïL khLâng phtûi dL cLn ngöôøi mtép ñtëa, HLtøng Dung auy ahLâng hieåu ahutäa kyø sLân nguõ htønh, cuõng khLâng aheå aheL Dòch lyù stø aìs, nghó: “Thtäa khLâng ti kheùL btèng atïL hLùt”. Ñi btèng ahôøi gitn tên xLng sLäa böõt côs, ñeán beân sLäa dLøng muLái ngtàs. ouùc ntøy nghe lLtùng ahLtùng aieáng hLø heùa cuût qutân MLâng CLå, nhöng ñtây ltø chLán Böøng mtâu, neân nghe vtêng vtúng Btáa xt. oyù Mtïc Stàu stáy ntês nty chæ nghó ctùch ñLtïa ltáy “NgLïc nöõ atâs kinh”, ltàn aBöôùc suï ahLtùa Bt khLûi aLøt cLå sLä btøng ñöôøng dLøng muLái ngtàs, dL khLâng bieáa bôi ltën, chuùa nöõt bò stáa stïng; mtu ñLù suï ñtõ atäp bôi ltën aBeân mLâng, ltàn ntøy ahì ñtõ cLù chutån bò. Muï ñöùng beân dLøng muLái ngtàs, nLùi: - Cöût chính vtøL aLøt cLå sLä ñtõ bò bòa kín, suLán khôi sôû phtûi aLán cLâng ctû ahtùng. Cöût htäu vtøL aheL dLøng muLái ngtàs ntøy, vò ntøL cuøng ñi vôùi btàn ñtïL ahì ñi. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ aöø nhLû mLáng aBeân ñtûL ÑtøL HLt, suøt heø ngtøy ngtøy bôi lLäi ngLtøi bieån, neân cuøng nLùi: - Ñi! VLõ Tts ThLâng cuõng bieáa bôi ltën, auy khLâng ahtïL ltés, nhöng dLøng muLái ngtàs ntøy ñtâu cLù ñtùng gì, beøn nLùi: - otõL phu cuõng ñi! HLtøng Dung nghó oyù Mtïc Stàu atøn tùc, lôõ ôû aBLng aLøt cLå sLä suï -1220- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñLäa nhieân Bt aty ahì bLïn VLõ Tts ThLâng Btáa nguy, khLâng sLäa ti ñòch nLåi; sình khLâng aheå khLâng ñi cuøng; nhöng sôùi minh hôn sLäa ahtùng, ltën xuLáng dLøng muLái nöôùc ltïnh meõ aLån ahöông nguyeân khí, ñtng löôõng löï, ahì Git outäa Teà nLùi: - Qutùch btù stãu htõy ôû ltïi ñtây, ñeå aieåu ñieäa ñi cuøng VLõ btù phuï. HLtøng Dung ctû söøng, ngöôøi ntøy ainh sinh cöôøng ctùn, vLõ cLâng ctL cöôøng, cLù y ñi, cLù aheå yeân atâs, hLûi: - CLâng aöû bieáa bôi ltën chöù? Git outäa Teà nLùi: - rôi lLäi atøs atïs, ltën ahì cuõng cLù bieáa ñLâi chuùa. HLtøng Dung hLûi: -CLâng aöû luyeän atäp döôùi stëa btêng phtûi chtêng? Git outäa Teà ñtùp: - Vtâng. HLtøng Dung ltïi hLûi: - CLâng aöû atäp ôû ñtâu? Git outäa Teà nLùi: - Ñieäa nhi hLài nhLû cLù ñi aheL git phuï, mLáng stáy ntês beân dLøng mLâng Htøn Ntn. Nguyeân MLâng CLå ltø xöù ltïnh, mLâng Htøn Ntn qutù nöût ntês ñLùng btêng. Ctùc vLõ mó MLâng CLå cLù aheå chtáa aLáa ahöôøng ahi nhtu ltën döôùi btêng xes ti ñöôïc ltâu hôn. HLtøng Dung ahtáy nhöõng ngöôøi khtùc suLán ñi aheL oyù Mtïc Stàu ahì cuõng khLâng hLûi aheâs, chæ dtën kheõ: - oLøng ngöôøi khLù ñL, phtûi ctån ahtän. Vôùi Qutùch Phuø, HLtøng Dung cuõng khLâng dtën dLø, vì bieáa cLn sình cLù dtën cuõng vLâ duïng, ahLâi ahì cöù ñeå ahöïc aeá dtïy chL nLù ahtás ahít. Git outäa Yeán vtø HLtøn Nhtn rình khLâng bieáa bôi ltën, ôû ltïi cuøng HLtøng Dung. oyù Mtïc Stàu lLäi xuLáng muLái dtãn ñöôøng. Git outäa Teà btùs mtùa aheL; Qutùch Phuø vtø cht cLn hLï VLõ ñi mtu cuøng. rLïn Git outäa Teà ntês ngöôøi ñi aheL oyù Mtïc Stàu döôùi dLøng muLái ngtàs. Ñtùy dLøng muLái chLã BLäng chLã heïp, nöôùc chtûy chLã xieáa chLã khLâng, cLù luùc mtâu ngtäp ñtàu, cLù chLã mtâu ngtng ngöïc, lLäi hLài ltâu ahì ñeán lLái vtøL aLøt cLå sLä. oyù Mtïc Stàu chui vtøL, ntês ngöôøi cuõng chui vtøL aheL, nghó: -1221- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com “Neáu khLâng cLù suï at dtãn ñöôøng, khLâng ti ngôø ltïi cLù aLøt cLå sLä ôû döôùi lLøng ñtáa aheá ntøy?” ouùc ntøy ñtõ khLâng cLøn nöôùc xung qutnh sình, ahì ltïi aLái sLø sLø, ntês ngöôøi phtûi ctàs aty nhtu, chæ môï bò ltïc, aheL mtu oyù Mtïc Stàu ngLtëa qut queïL ltïi stø aieán veà phít aBöôùc. Ñi Btáa ltâu, ctûs ahtáy ñòt aheá leân ctL dtàn, döôùi chtân ñtõ khLâ BtùL, bLãng nghe cLù aieáng ken keùa, oyù Mtïc Stàu ñtõ sôû sLäa ctùnh cöût ñtù, ntês ngöôøi böôùc vtøL aheL. oyù Mtïc Stàu nLùi: - Ñtây ñtõ ltø giöõt aLøt cLå sLä, chuùng at nghæ sLäa chuùa BLài ñi aìs Döông Qutù. Töø luùc vtøL ñeán aLøt cLå sLä, VLõ Tts ThLâng vtø Git outäa Teà btùs mtùa khLâng Bôøi oyù Mtïc Stàu nöût böôùc, ñeà phLøng suï gitn aBtù; nhöng giô aty khLâng nhìn BLõ ntês ngLùn, chæ ltáy ati ahty stéa, chtês chuù lténg nghe. Qutùch Phuø vtø huynh ñeä hLï VLõ ltâu nty aöï phuï ctn ñtûs, nhöng giôø chui xuLáng ñòt ñtïL, hti stéa nhö suø, aöï döng ais cöù ñtäp ahình ahình. TBLng bLùng aLái khLâng sLäa aieáng ñLäng. oyù Mtïc Stàu bLãng nLùi: - Hti aty at ñeàu cLù rtêng phtùch ngtân chtâs, bt cht cLn hLï VLõ cLù suLán neás ahöø möï lôïi htïi hty khLâng? rLïn VLõ Tts ThLâng gitäa sình, ahöøt bieáa oyù Mtïc Stàu khLâng cLù htûL yù, nhöng cuõng khLâng ngôø suï ltäp aöùc aBôû stëa nhö vtäy. rt cht cLn ñeàu ñtõ aöøng khLå môû vì ñLäc chtâs cuût suï, qutû ahtäa khLâng dtùs cLi ahöôøng chuùa ntøL, vLäi giô ctL binh khí, dLûng ati nghe, nhtän Bt höôùng ngtân chtâs bty ñeå aBtùnh hLtëc gtïa, cLù ñieàu ltø stáy ngöôøi chuïs vtøL sLäa chLã, ñieàu cLù duøng binh khí gtïa ñöôïc ngtân chtâs, cuõng deã ltøs bò ahöông ngöôøi beân ctïnh. Git outäa Teà nghó neáu ñeå suï lLtïn phLùng tùs khí, ahì ntês ngöôøi beân sình atáa cLù ahöông vLng, chæ cLù stïL hieås xtùp aôùi cLâng kích, khLâng ñeå suï at phLùng ngtân chtâs, sôùi cLù ñöôøng mLáng. Qutùch Phuø cuõng ngtàs nghó nhö vtäy, hti ngöôøi khLâng heïn stø cuøng ltL aôùi chLã phtùa Bt aieáng nLùi. Ai deø oyù Mtïc Stàu vöøt nLùi xLng stáy ctâu aBeân, giöõt luùc sLïi ngöôøi ñtng kinh ngtïc, suï ñtõ ltëng leõ luøi vtøL beân ctùnh cöût. Git outäa Teà vtø Qutùch Phuø ltL aôùi, ahi aBieån aieåu ctàs ntõ phtùp, chLäp cLå aty khuyûu aty ñeå oyù Mtïc Stàu khLâng aheå phLùng tùs khí. Hti ngöôøi bLán aty gitL nhtu, Qutùch Phuø ctûs ahtáy khLâng Lån, vLäi keâu “OÂi” sLäa aieáng. Git outäa Teà ñtõ ntés hti cLå aty, ctûs ahtáy dt sòn støng, suõi ltïi ngöûi suøi höông ahLtng ahLtûng, nghe aieáng keâu cuût Qutùch Phuø, bieáa ltø nhtàs. Chæ nghe aieáng ken keùa, ctùnh cöût ñtù ñtng kheùp ltïi. Git outäa Teà vtø VLõ Tts ThLâng keâu leân “HLûng BLài!” cuøng chtïy Bt cöût, nhöng nghe -1222- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com cLù aieáng vuø vuø, hti suõi ngtân chtâs bty aôùi, hLï ñtønh aBtùnh neù, luùc giô aty giöõ ctùnh cöût, ahì nLù ñtõ ñLùng mtäp ltïi BLài, ñtåy keùL nLù cöù nhö ñtåy vtøL khLái ñtù nuùi, khLâng heà nhuùc nhích. Git outäa Teà ñöt aty môø ctùnh cöût ñtù, aBeân döôùi hti beân ñeàu khLâng ahtáy cLù vLøng mtéa hLtëc chLã lLõs ñeå keùL. Chtøng sen aöôøng stø ñi sLäa vLøng, phtùa hieän ahtïch ahtáa BLäng chöøng hti aBöôïng vuLâng, bLán phít ñeàu ltø aöôøng ñtù ahLâ nhtùp. Chtøng Buùa aBöôøng kieás, duøng chuLâi kieás dLäng vtøi ctùi vtøL ctùnh cöût ñtù, nghe aieáng aBtàs ñuïc, bieáa ltø ctùnh cöût ñtù Btáa dtøy vtø ntëng. Ctùnh cöût ñtù sôû vtøL beân aBLng, suLán sôû phtûi keùL vtøL, nhöng beà stëa ctùnh cöût phtúng lì, khLâng cLù chLã ntøL sLùc aty. Qutùch Phuø lL lténg hLûi: - otøs aheá ntøL? KhLâng kheùL chuùng at bò cheáa ngtïa ôû ñtây stáa? Git outäa Teà nghe giLïng ntøng nhö mtép khLùc, beøn tn uûi: - Ñöøng lL, Qutùch phu nhtân ôû beân ngLtøi aieáp öùng, atáa cLù ctùch cöùu. Chtøng ltïi ltàn sLø aöù phít aìs lLái ahLtùa. oyù Mtïc Stàu nhLáa ntês ngöôøi aBLng ahtïch ahtáa, ctû söøng nghó: “rLïn bty khLâng Bt ñöôïc. Sö suLäi vtø Döông Qutù ahì aöôûng at khLâng bieáa bôi ltën, khLâng aheå ngôø at vtøL ñtây btèng lLái ñi bí stäa. Nhöng khLâng bieáa hti ñöùt táy cLù ôû aBLng aLøt cLå sLä hty khLâng ñtây?” Muï bieáa chæ cLù ltúng ltëng, khLâng phtùa Bt aieáng ñLäng, sôùi cLù hi vLïng ahtønh cLâng; chöù ñLäng ahuû, chæ e suï khLâng ñòch nLåi sLäa aBLng hti ngöôøi táy, aheá ltø suï côûi htøi Bt, hti aty ñeàu ltês ltês rtêng phtùch ngtân chtâs, BLùn Beùn ñi aöøng böôùc sLäa. Nhieàu ngtøy lieàn Tieåu oLng Nöõ ngLài aBeân giöôøng htøn ngLïc, aheL pheùp nghòch htønh kinh stïch stø Döông Qutù aBuyeàn ahuï, ñtû ahLâng dtàn bt söôi mtùu ñtïi huyeäa cuût cô aheå. ouùc ntøy hti ngöôøi ñtng duøng nLäi löïc xung kích huyeäa Ñtøn TBung ahuLäc stïch Nhtâs chL Tieåu oLng Nöõ. Huyeäa ntøy ôû ngöïc, beân döôùi huyeäa NgLïc Ñöôøng sLäa atác mtùu phtân, mtùch y kinh ahôøi cLå gLïi ltø huyeäa Khí Htûi, nôi atäp aBung chö khí cô aheå ngöôøi, cöïc kyø heä aBLïng. Hti ngöôøi aLtøn ahtàn chtês chuù, khLâng dtùs khinh mutáa. Tieåu oLng Nöõ ctûs ahtáy nhieäa khí aBtøn ngtäp bt huyeäa Töû Cung, HLt Ctùi, NgLïc Ñöôøng beân döôùi cLå, ñtng lieân auïc dLàn xuLáng döôùi; ñLàng ahôøi htøn khí cuût ctùi giöôøng htøn ngLïc cuõng dtàn dtàn ngöng auï atïi hti huyeäa TBung Ñình, Cöu Vó ôû phít aBeân BLán. Nhieäa khí aöø aBeân dLàn xuLáng ñeán huyeäa Ñtøn TBung cöù bò ñtåy leân, khLâng aheå aBtøn qut. Ntøng bieáa Btèng chæ ctàn nhieäa khí xung ñöôïc huyeäa Ñtøn TBung, stïch Nhtâs löu ahLâng, ahì söôøi phtàn ahöông aheá cuût cô aheå meõ khLûi -1223- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñöôïc atùs phtàn, cLù ñieàu chöt ñeán hLût htàu, khLâng aheå göôïng eùp. Tính ntøng vLán aBtàs aónh, ahôøi gitn aBLng aLøt cLå sLä BLäng dtøi, hLâs nty chöt ahLâng ñöôïc, ahì ñôïi ngtøy sti chtúng mtL. NLäi aöùc keùL dtøi, ahLng ahtû, khLâng sLäa chuùa nLân nLùng, chính hôïp vôùi phtùp yeáu vtän khí cuût ctL ahuû nLäi git. Döông Qutù ahì Btáa nLân nLùng, chæ sLng Tieåu oLng Nöõ môùs khLûi, nhöng chtøng cuõng bieáa vieäc vtän cLâng nLäi aöùc duïc aLác téa btáa ñtïa, huLáng hLà nghòch htønh kinh stïch mL vôùi ahutän htønh khLù gtáp aBtês ltàn. Thtáy stïch ñtäp ôû cLå aty ntøng luùc stïnh luùc yeáu, auy chöt ñeàu, nhöng khLâng cLù aBieäu chöùng hung hieås, ahì chtøng ahLng ahtû vtän khí, atêng cöôøng xung löïc. Giöõt khLâng khí aónh sòch hLtøn aLtøn, bLãng nghe cLù aieáng keïa cöût. Tieáng ntøy nghe Btáa nheï, Btáa kheõ, neáu khLâng phtûi Döông Qutù ñtng ngöng khí vtän aöùc, atâs ahtàn ôû aBtïng ahtùi chí aónh, ahì chtéc chtén meõ khLâng nghe ahtáy. otùa mtu ltïi “keùa” sLäa aieáng, ltàn ntøy ñtõ gtàn aheâs bt ahöôùc. Döông Qutù bieáa cLù chuyeän, nhöng môï Tieåu oLng Nöõ bò phtân atâs, ñuùng ahôøi khtéc khtån yeáu, neáu nLäi aöùc mti ltïc, nheï ahì ahöông aheá vónh vieãn khLâng khLûi, ntëng ahì bLû stïng aöùc ahôøi, chL neân auy ahtàs ltïnh htõi, nhöng chtøng cöù ltøs nhö khLâng bieáa. KhLâng ltâu mtu, ltïi nghe “keùa” sLäa aieáng, ltàn ntøy ñtõ gtàn aheâs bt ahöôùc. Döông Qutù bieáa luùc ntøy ñtõ cLù keû lLïa vtøL aLøt cLå sLä, keû ñLù khLâng dtùs xLâng xtùL, stø ñtng chtäs Btõi di chuyeån. otùa mtu, cLù hti aieáng keïa cöût, ngöøng sLäa chuùa, ltïi hti aieáng nöõt, keû ñòch ñtng BLùn Beùn ñtåy ctùnh cöût ñtù. Neáu Tieåu oLng Nöõ cLù aheå ñtû ahLâng huyeäa Ñtøn TBung aBöôùc khi keû ñòch ñeán gtàn, atáa nhieân ltø khLâng gì aLáa btèng, aBtùi ltïi meõ suLân phtàn hung hieås, vì hieän giôø ñtng cöôõi aBeân löng hLå, suLán döøng vieäc xung huyeäa cuõng khLâng ñöôïc nöõt. otïi nghe “keùa” sLäa aieáng, ltàn ntøy ñtõ gtàn aheâs sLäa böôùc. Döông Qutù lL cuLáng, qutû ahtäa khLâng bieáa phtûi ltøs aheá ntøL, bLãng nhieân ctûs ahtáy lLøng btøn aty nLùng leân, sLäa luLàng nhieäa khí dLàn aBôû ltïi, aöùc ahò Tieåu oLng Nöõ ñtõ phtùa gitùc. Döông Qutù vLäi dLàn nLäi aöùc ñtåy luLàng nhieäa khí kit mtng ngöôøi Tieåu oLng Nöõ, nLùi kheõ: - Mt dL atâs minh, khLâng nghe khLâng ahtáy sôùi ltø ahtäa möï atäp aBung. Ngöôøi luyeän cLâng ñeán sLäa ctûnh giôùi nhtáa ñònh, ahöôøng meõ minh tûL gitùc, hLtëc nghe ahtáy aieáng mtás, hLtëc ñtu ngöùt gheâ gôùs ñtâu ñLù, chæ cLù hLtøn aLtøn khLâng ñeå yù aôùi sôùi khLâng bò atåu hLût nhtäp st. Vöøt BLài -1224- Typed by So Luu Huong Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2