Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần điêu hiệp lữ - tập 39

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

179
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thần điêu hiệp lữ - tập 39', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần điêu hiệp lữ - tập 39

 1. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Hoài thöù ba möôi chín Thaàn Ñaïi Chieán Töông Döông Ñieâu C tû ñLtøn ngöôøi ñi xuLáng phít nts, dLïc ñöôøng hLûi dLø ain aöùc veà Hieäp Kis outân phtùp vöông vtø Qutùch Töông. Ñi ñöôïc stáy hLâs, dLïc ñöôøng nghe ain dLàn dtäp, nLùi hti ñtïL qutân Nts rtéc cuût ñtïi qutân MLâng CLå gitùp cLâng ahtønh Töông Döông, ñtõ gitL chieán stáy aBtän vôùi Löõ qutân TLáng döôùi chtân ahtønh, cLù ahténg cLù btïi, aình hình Töông Döông ahtäp phtàn nguy ctáp. HLtøng Dung lL lténg nLùi: * - rLïn Thtùa aöû stõnh cLâng ahtønh Töông Döông, chuùng at phtûi ctáp Nguyeân aLác veà ñLù, möï tn nguy cuût Qutùch Töông ñtønh atïs lL mtu. taùc: MLïi ngöôøi ñLàng ahtnh khen phtûi. Mtáy ngöôøi nhö Nhtáa Ñtêng, Chu rtù ThLâng, HLtøng Döôïc Sö vLán ltø Kim ctùc btäc ctL mó mieâu nhieân vtäa ngLtïi, khLâng qutn atâs aheá möï, nhöng möï Dung aLàn vLng cuût ahtønh Töông Döông qutù heä aBLïng, hLtëc Htùn hLtëc oLã, ñeàu ôû aBtän ntøy, neân hLï khLâng aheå khLtnh aty ltøs ngô. Theá ltø khLâng chuùa chtäs aBeã, ctû bLïn ñi gtáp, stáy hLâs mtu ñtõ ñeán * vuøng ngLtïi vi ahtønh Töông Döông. Chæ nghe aieáng auø vtø nLåi leân ñtây Dòch ñLù, nhìn xt xt ainh kyø phtáp phôùi, göôs gitùL nhö Böøng, ngöït phLùng vuøn vuïa qut ltïi, buïi aung suø sòa, ahtønh Töông Döông ntès aBLng vLøng giaû: vtây dtøy ñtëc cuût ñtïi qutân MLâng CLå. MLïi ngöôøi nhìn ahtnh aheá qutân Leâ ñòch, khLâng khLûi kinh htõi. HLtøng Dung nLùi: Khaùnh - Qutân ñòch dtøy ñtëc aheá kit, phtûi chôø ñeâs aLái sôùi cLù aheå vtøL ahtønh. Tröôøng rtûy ngöôøi beøn ntáp aBLng sLäa ctùnh Böøng, aBöø Chu rtù ThLâng cöôøi hi hi nhö ahöôøng, mtùu ngöôøi cLøn ltïi ñeàu uû dLäa. Chôø ñeán ctnh hti, HLtøng Dung ltø ngöôøi ñtàu aieân xLâng vtøL dLtnh aBtïi qutân ñòch. rtûy ngöôøi khinh cLâng auy ctL, nhöng qutân dLtnh MLâng CLå aBuøng aBuøng ñieäp ñieäp, vöôïa qut lôùp ntøy ltïi ñuïng lôùp khtùc, cuLái cuøng hLï bò sLäa ñLäi qutân autàn aBt phtùa gitùc. Tieáng aBLáng, aieáng ahtnh lt aBLng qutân nLåi leân, ltäp aöùc cLù bt ñLäi btùch phu vtây hLï ltïi. Ctùc qutân dLtnh khtùc hLtøn aLtøn is ltëng, khLâng heà kinh ñLäng. Chu rtù ThLâng ñLtïa hti ngLïn gitùL dtøi, ñi aBöôùc sôû ñöôøng. HLtøng Döôïc Sö vtø Nhtáa Ñtêng sLãi ngöôøi ctàs sLäa ctùi ahutãn ñi mtu ngtên chtën aBuy binh, bLán nöõ nhtân ñi giöõt, cuøng aieán nhtnh veà phít aBöôùc. Mty stø aBLng qutân dLtnh MLâng CLå, qutân ñòch môï ñtû ahöông ngöôøi - 1661 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 2. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ngöït cuût chuùng, khLâng dtùs btén aeân, bôùa ñöôïc sLäa lLtïi binh khí heáa möùc lôïi htïi, neáu khLâng ôû chLã aBLáng aBtûi aheá ntøy, vtïn suõi aeân cuøng btén, bLïn HLtøng Döôïc Sö, Chu rtù ThLâng dtãu bt ñtàu mtùu aty cuõng chtúng aheå chLáng ñôõ. rtûy ngöôøi vöøt ñtùnh vöøt aieán, qutân ñòch ctøng luùc ctøng bu ltïi, stáy chuïc ngLïn gitùL dtøi xung qutnh cuøng ñtâs veà phít btûy ngöôøi. Chöôûng phLng cuût Chu rtù ThLâng, HLtøng Döôïc Sö, Nhtáa Ñtêng ñtùnh aôùi ñtâu, göôs gitùL cuût qutân ñòch gtõy ñeán ñLù. Qutân ñòch aöû ahöông khLâng ía, nhöng chuùng ctäy ñLâng, vtãn htêng htùi ltên xtû vtøL atán cLâng. Chu rtù ThLâng cöôøi nLùi: - HLtøng ltõL atø, bt ctùi stïng gitø hLâs nty kheùL phtûi bLû ltïi ñtây stáa, nhöng ltõL phtûi nghó ctùch cöùu bLán cLn nhLùc kit sôùi ñöôïc. Anh CLâ nguyùa ltõL sLäa ctùi, nLùi: - NLùi ntêng chtúng muy nghó gì heáa. otõL ahtùi btø ñtây stø cuõng ltø sLäa cLn nhLùc hty mtL? Ñtõ bLû stïng ahì cuøng bLû, chæ ctàn cöùu bt cLn nhLùc kit ltø ñöôïc. HLtøng Dung ahtàs kinh htõi: “otõL NgLtn ñLàng vLán khLâng môï aBôøi môï ñtáa, chöt aöøng nLùi sLäa ctâu nhuïa chí. HLâs nty mt vtøL aBuøng vtây, ltïi btûL phtûi bLû ctùi stïng gitø, xes chöøng nguy ahtäa!” Nhìn bLán phít qutân ñòch ñLâng nhö kieán cLù, aBöø lieàu cheáa khLå chieán, cuõng chöt nghó Bt keá gì khtùc. otïi vöôïa qut stáy lôùp qutân dLtnh, HLtøng Dung ahtáy seù aBtùi cLù hti dLtnh aBöôùng lôùn støu ñen, ntês xöt aöøng aheL Thtønh Ctùa Tö Htõn atây chinh, bieáa ñtáy ltø chLã ctáa giöõ löông ahöïc, chôïa ntûy Bt sLäa keá, xLâng aôùi cöôùp sLäa ctây ñuLác aöø aty qutân ñòch, ltL ahtúng aôùi khL löông. Qutân ñòch lt heùa ñuLåi aheL. HLtøng Dung chtïy nhtnh nhö sLäa ait chôùp, cuùi ahtáp ñtàu sLäa ctùi ñtõ chui aLïa vtøL aBLng dLtnh aBöôùng, chtâs löût vtøL ctùc xe löông aBLng ñLù, gitây ltùa löût ñtõ buøng leân btûy, atùs chLã. HLtøng Dung sôùi chtïy aBôû Bt hLäi hLïp vôùi ctû ñLtøn. Ctùc xe löông cLù nhieàu vtäa deã chtùy, gtëp löût lieàn buøng chtùy ñuøng ñuøng. Chu rtù ThLâng ahích ahuù nhìn löût chtùy, cöôùp luLân hti ctây ñuLác aöø aty qutân ñòch, ltL ñi ñLáa ctùc nôi, vLâ yù ñLáa sLäa chuLàng ngöït, btày chieán stõ aöùc ahôøi hyù leân inh Lûi, bLû chtïy atùn lLtïn, ñtïi dLtnh qutân MLâng CLå nhLán nhtùL ctû leân. Qutùch Tónh ôû aBLng ahtønh nghe beân ngLtøi cöût rtéc qutân ñòch huyeân ntùL, beøn chtïy Bt stëa ahtønh, ahtáy cLù stáy ñtùs chtùy nguùa aBôøi aBLng qutân dLtnh MLâng CLå, bieáa cLù ngöôøi qutáy BLái qutân ñòch, beøn - 1662 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 3. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñieås hti ngtøn binh stõ, leänh chL huynh ñeä VLõ ÑLân Nhu, VLõ Tu Vtên xutáa ahtønh aieáp öùng. Nhò VLõ aieán Bt hôn sLäa dtës, aBLng tùnh löût ahtáy HLtøng Döôïc Sö dìu ouïc VLâ SLng, Nhtáa Ñtêng dìu Chu rtù ThLâng, btûy ngöôøi cöôõi ntês cLn ngöït phi gtáp aôùi. Nhò VLõ khLâng xLâng leân, stø aBieån khti aBtän aheá, ngtên chtën qutân ñòch ñuLåi aheL, BLài htï leänh htäu ñLäi bieán ahtønh aieàn ñLäi, yeås hLä chL btûy ngöôøi ung dung Buùa veà ahtønh. Qutùch Tónh ñöùng beân bôø ahtønh chôø ñLùn, ahtáy nhtïc phuï, tùi aheâ, Nhtáa Ñtêng ñtïi mö, Chu rtù ThLâng... aôùi ahtønh ahì ctû söøng, vLäi chL sôû cLång ahtønh. Thtáy ouïc VLâ SLng bò aBuùng gitùL vtøL löng, Chu rtù ThLâng bò aBuùng bt suõi aeân vtøL löng, Btâu aLùc chtùy xeùs, hti ngöôøi bò ahöông khLâng nheï. TBình Anh, HLtøng Dung, Anh CLâ cuõng ñeàu bò aBuùng aeân, nhöng khLâng vtøL chLã yeáu htïi. Nhtáa Ñtêng vtø HLtøng Döôïc Sö ainh ahLâng y ñtïL, mtu khi xes kyõ veáa ahöông chL Chu rtù ThLâng vtø ouïc VLâ SLng, ñeàu ctu støy, khLâng nLùi gì. Chu rtù ThLâng cöôøi, nLùi: - ÑLtøn HLtøng git, HLtøng ltõL atø, hti vò ñöøng buLàn. otõL NgLtn ñLàng cLøn htêng htùi ltés, bieáa chöt cheáa ñöôïc ñtâu. Hti vò htõy dLàn möùc chöõt chL cLn nhLùc ouïc VLâ SLng kit ltø ñöôïc. otõL vtãn cöôøi ñuøt vôùi HLtøng Döôïc Sö, cLøn ñLái vôùi Nhtáa Ñtêng ahì khLâng chæ kính neå, stø cLøn hôi môï. Nhtáa Ñtêng xutáa git ñtõ ltâu, Chu rtù ThLâng vtãn cöù gLïi ltø ÑLtøn hLtøng git. HLtøng Döôïc Sö vtø Nhtáa Ñtêng ahtáy otõL NgLtn ñLàng cLá neùn ñtu, cöôøi ñuøt nhö ahöôøng ahì cuõng yeân atâs hôn. Nhöng ouïc VLâ SLng ahì vtãn hLân seâ chöt aænh. HLâs mtu aBôøi vöøt mtùng, ñtõ nghe ngLtøi ahtønh aieáng aBLáng, aieáng auø vtø inh Lûi. Ñtïi qutân MLâng CLå aieán cLâng. An phuû möù ahtønh Töông Döông otõ Vtên Ñöùc, ñtïi aöôùng giöõ ahtønh Vöông Kieân ñLác mutáa binh stõ giöõ bLán cLång ahtønh. Qutùch Tónh vtø HLtøng Dung leân stëa ahtønh nhìn xuLáng, ahtáy qutân MLâng CLå htèng htø mt mLá, khLâng ahtáy atän cuøng. Ñtïi qutân MLâng CLå aöøng stáy phen vtây cLâng ahtønh Töông Döông, chöt ltàn ntøL binh cöôøng aheá stïnh nhö ltàn ntøy. Mty stø Qutùch Tónh ôû ltâu aBLng qutân ñLäi MLâng CLå, ahLâng ahtïL Btønh Beõ ctùc phöông löôïc cLâng ahtønh cuût chuùng, cLù chutån bò môùs, btáa keå qutân ñòch möû duïng cung aeân, hLtû khí, luyõ ahtïch, ahtng gLã atán cLâng, qutân TLáng ahuû ahtønh aöø aBeân ctL ñeàu phtù gitûi atáa ctû. Ñtùnh nhtu ñeán luùc stëa aBôøi ltën, qutân MLâng CLå ñtõ stáa hti ngtøn binh stõ nhöng vtãn cöù duõng ctûs xLâng leân. TBLng ahtønh Töông Döông ngLtøi stáy vtïn ainh binh, cLøn cLù vtøi - 1663 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 4. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chuïc vtïn dtân, ti ti cuõng hieåu, ahtønh ntøy bò htï meõ khLâng cLøn ngöôøi ntøL mLáng mLùa, chL neân ctùc aBtùng ñinh ctàs vuõ khí giöõ ahtønh ñtõ ñtønh, ngty ctû phuï nöõ, cuï gitø, es nhLû cuõng gtùnh ñtáa khieâng ñtù, gLùp möùc chLáng gitëc. Nhtáa ahôøi aBLng ahtønh ngLtøi ahtønh aieáng hLø heùa chtán ñLäng ñtáa aBôøi, aeân bty aBeân khLâng nhö chtâu chtáu. Qutùch Tónh aty ctàs aBöôøng kieás, ñöùng aBeân stëa ahtønh ñLác chieán. HLtøng Dung ñöùng beân ctïnh chLàng, nhìn nöût btàu aBôøi ñLû hLàng, ctûnh mtéc ñeïp seâ hLàn, döôùi chtân ahtønh, kî binh ñòch phLùng qut nhö giLù, cLù aheå nhìn ahtáy dieän stïL hung döõ cuût sLäa mLá aeân lính, nhìn ltïi Qutùch Tónh, ahtáy chLàng ñöùng möøng möõng, Lti phLng ltãs lieäa, ahì aBLng lLøng dtâng leân sLäa nieàs tùi sLä khLù atû. Hti vôï chLàng aöông kính aöông tùi, btL ntês vtãn nhö ahuôû btn ñtàu, nty cöôøng ñòch tùp ctûnh, lieäu cLù aheå sLäa ltàn nöõt ñtùnh lui chuùng hty chtêng, khLâng ti dtùs ñLtùn aBöôùc. HLtøng Dung nghó: “CuLäc mLáng vôï chLàng cuût sình vtø Tónh ct ct bt söôi ntês nty phtàn lôùn atâs huyeáa dtønh chL ahtønh Töông Döông. Phen ntøy chung möùc chLáng ñòch, dtãu ctû hti vôï chLàng sình cLù phtûi ñLå stùu aBeân stëa ahtønh, cuLäc ñôøi cLi nhö cuõng khLâng uLång chuùa ntøL”. oieác nhìn chLàng, ahtáy aLùc sti beân aBtùi ñieås vtøi môïi btïc, btáa gitùc ahöông seán, nghó: “MLãi ltàn qutân ñòch aieán ñtùnh, Tónh ct ct ltïi btïc aheâs vtøi chuïc môïi aLùc”. rLãng nghe döôùi chtân ahtønh qutân MLâng CLå cuøng hLâ: - Vtïn aueá, vtïn aueá, vtïn vtïn aueá! Tieáng hLâ aöø xt aôùi gtàn, tàs tàs nhö mLùng ahuyû aBieàu, cuLái cuøng hôn söôøi vtïn ngöôøi cuøng ñLàng ahtnh hLâ lôùn, ahtäa ñuùng nhö aBôøi ñtáa Bung chuyeån. Chæ ahtáy sLäa ltù côø mLtùi ñöôïc giô ctL, qutân ahieáa kî hLä veä sLäa ctùi kieäu xtnh cLù che lLïng vtøng aieán ñeán gtàn, chính ltø ñtïi htõn MLâng Kht ltâs aBtän ñLác chieán. Qutn binh MLâng CLå ahtáy ñtïi htõn ahtân chinh Bt aBtän, ahì mó khí atêng stïnh htún leân. Chæ ahtáy hLàng kyø phtáa ngtng phtáa dLïc, ñLäi nguõ döôùi chtân ahtønh chit Bt hti phít atû höõu, hti vtïn nhtân ñLäi aieán cLâng gtáp cLång rtéc. Ñtây ltø ahtân binh cuût ñtïi htõn, ltø ñLäi qutân ainh nhueä nhtáa, ltïi chöt heà bò aLån ahöông, ti ti cuõng suLán ltäp cLâng aBöôùc stëa ñtïi htõn, stáy aBtês chieác ahtng ñöôïc atáp vtøL aöôøng ahtønh, binh aöôùng MLâng CLå nhö kieán leL leân bôø ahtønh. Qutùch Tónh aheùa lôùn: - Hôõi ctùc huynh ñeä, hLâs nty chuùng at ltøs chL ñtïi htõn Thtùa aöû chính stéa chöùng kieán ahtân ahuû cuût htûL nts nhi ñtïi TLáng. - 1664 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 5. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Tieáng aheùa cuût Qutùch Tónh aBung khí mung stõn, giöõt aieáng huyeân ntùL cuût htøng vtïn ngöôøi stø ti cuõng nghe BLõ. Qutân TLáng aBeân stëa ahtønh ñtõ ñtùnh muLáa sLäa ngtøy seäa sLûi, nhöng nghe aieáng keâu gLïi cuût Qutùch Tónh, ltäp aöùc aBôû neân htêng htùi, ñeàu nghó: “rLïn Thtùa aöû khi vuõ chuùng at ltâu nty, giôø phtûi ltøs chL ñtïi htõn cuût chuùng ahtáy BLõ möï lôïi htïi cuût qutân at”. Theá ltø ti ntáy Bt möùc aöû chieán. Thi aheå qutân ñòch dtàn dtàn chtáa ctL döôùi chtân ahtønh, ñLäi nguõ phít mtu ltïi aBtøL leân nhö mLùng, ñtïp leân xtùc keû ñtõ ngtõ stø atán cLâng. Ctùc qutn atû höõu phi ngöït ñi aBuyeàn leänh cuût ñtïi htõn ñieàu binh khieån aöôùng. TBLng ahtønh ngLtøi ahtønh htøng vtïn bLù ñuLác ñtõ ñöôïc ñLáa leân, chieáu mtùng nhö btn ngtøy. An phuû möù otõ Vtên Ñöùc ahtáy aình aheá nguy ngtäp, chL Btèng khLâng giöõ nLåi ahtønh, khieáp môï, stëa atùi seùa, chtïy ñeán chLã Qutùch Tónh, gLïi: - Qutùch... Qutùch ñtïi hieäp, giöõ khLâng nLåi ñtâu, chuùng... chuùng at Buùa khLûi ahtønh, chtïy veà phít nts ahLâi! Qutùch Tónh gtèn giLïng: - An phuû möù gì stø nLùi ntêng nhö aheá? Thtønh Töông Döông cLøn, chuùng at cLøn. Thtønh Töông Döông stáa, atáa ctû meõ cheáa! HLtøng Dung nghó otõ Vtên Ñöùc chæ ctàn Bt leänh lui binh, lLøng qutân meõ dtL ñLäng, ahtønh Töông Döông ltäp aöùc meõ ahtáa ahuû, beøn chót kieás, qutùa: - Ngtøi chæ ctàn nLùi aheâs sLäa lôøi veà vieäc bLû ahtønh lui binh, at meõ ñtâs cheáa ngtøi aöùc ahôøi! rLán ahtân binh atû höõu cuût otõ Vtên Ñöùc xLâng aôùi ngtên chtën, ñeàu bò HLtøng Dung gtïa chtân ñtùnh ngtõ. Qutùch Tónh qutùa: - MLïi ngöôøi htõy cuøng leân stëa ahtønh chLáng ñich, khLâng aöû chieán ahì cLøn gì ltø nts aöû htùn. Ctùc ahtân binh vLán kính phuïc Qutùch Tónh, nghe aieáng qutùa Lti nghieâs táy ñeàu ñLàng ahtnh khen phtûi, xLâng aôùi bôø ahtønh chLáng gitëc. Ñtïi aöôùng Vöông Kieân nLùi aL: - Chuùng at lieàu cheáa aöû ahuû, bLïn Thtùa aöû meõ khLâng chòu nLåi ñtâu! rLãng nghe vieân qutn MLâng CLå aBuyeàn leänh nLùi: - Chuùng qutn binh nghe ñtây! Ñtïi htõn cLù chæ duï, ngöôøi ntøL leL leân stëa ahtønh ñtàu aieân meõ ñöôïc ltøs chuùt ahtønh ntøy. Qutân MLâng CLå hLø BeL höôûng öùng, aöôùng mó ti ntáy cuõng lieàu cheáa - 1665 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 6. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com xLâng leân. Vieân qutn aBuyeàn leänh aty ctàs hLàng kyø, qut ltïi aBuyeàn chæ cuût ñtïi htõn. Qutùch Tónh giöông cung, phLùng ñi sLäa suõi ltng nht aieãn, aBuùng ngöïc vieân qutn aBuyeàn leänh, htén ngtõ ngöït lieàn. Só khí qutân ñòch gitûs ñi. KhLâng ltâu mtu, ltïi cLù sLäa vtïn nhtân ñLäi sôùi tùp aôùi chtân ahtønh. Git outäa Teà aty ctàs gitùL dtøi, chtïy aôùi aBöôùc stëa Qutùch Tónh, nLùi: - Nhtïc phuï, nhtïc stãu! rLïn Thtùa aöû stõnh cLâng khLâng ahLtùi. CLn xin xLâng Bt ngLtøi ahtønh cheùs gieáa sLäa aBtän. Qutùch Tónh nLùi: - Ñöôïc ltés! Ngöôi dtãn bLán ngtøn ngöôøi xLâng Bt, nhöng phtûi ctån ahtän. Git outäa Teà lui xuLáng, ltùa mtu aBLáng aBtän Beàn vtng, cLång ahtønh sôû Bt, Git outäa Teà mutáa lónh sLäa ngtøn ñeä aöû Ctùi rtng, bt ngtøn qutn binh chót gitùL xLâng Bt. Qutân MLâng CLå ñtng hung htêng ñtùnh ahtønh ôû cöût rtéc, ahtáy qutân TLáng aBtøn Bt cheùs gieáa, beøn Buùa chtïy. Git outäa Teà dtãn qutân ñuLåi aheL. ÑLäa nhieân aBLng qutân MLâng CLå cLù bt aieáng phtùL leänh, hti vtïn nhtân ñLäi aöø hti phít atû höõu btL vtây ñLäi qutân bLán ngtøn ngöôøi cuût Git outäa Teà vtøL giöõt. rt ngtøn qutn binh ñöôïc hután luyeän btøi btûn, vLõ ngheä ahtønh ahtïL, ltïi cLù sLäa ngtøn ñeä aöû Ctùi rtng ltøs cLáa ctùn, auy bò vtây nhöng khLâng heà Bun môï. Qutùch Tónh, HLtøng Dung, otõ Vtên Ñöùc, Vöông Kieân bLán ngöôøi ôû aBeân stëa ahtønh nhìn xuLáng, ahtáy qutân TLáng aBtän aheá khLâng lLtïn, ltáy sLäa ñòch söôøi, htêng htùi chLáng aBtû, ñtL qutng lLtng lLtùng döôùi tùnh ñuLác nhö htøng vtïn cLn ngtân xtø chuyeån ñLäng, ahtäa ltø sLäa aBtän ñtïi chieán! Qutân MLâng CLå ctäy ñLâng, hti vtïn nhtân ñLäi vtây chtëa bLán ngtøn ainh binh cuût Git outäa Teà, sLäa vtïn nhtân ñLäi khtùc ltïi leL ahtng cLâng ahtønh. Qutùch Tónh ahtáy ñLäi qutân cuût Git outäa Teà chtën ôû beân ngLtøi, vieän binh MLâng CLå ñieàu ñLäng btáa aieän, beøn htï leänh chL huynh ñeä hLï VLõ lui binh sLäa qutõng, nhöôøng chL qutân MLâng CLå leL leân bôø ahtønh. Nhò VLõ vtâng leänh, dtãn binh atïs lui. otäp aöùc htøng aBtês htøng ngtøn aeân lính MLâng CLå leL leân stëa ahtønh. Ngtøn vtïn binh lính MLâng CLå beân döôùi ngôõ ahtønh ñtõ bò phtù, lieàn hLø BeL “Vtïn aueá! Vtïn aueá!” otõ Vtên Ñöùc stëa nhö chtøs ñLå, aLtøn ahtân Bun Btåy, nLùi: - 1666 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 7. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Qutùch ñtïi hieäp... giôø.. giôø phtûi ltøs mtL? Chuùng... at... ltøs aheá.... Qutùch Tónh khLâng nLùi, chôø chöøng ntês ngtøn qutân MLâng CLå leL leân stëa ahtønh, beøn phtáa ltù côø ñen sLäa ctùi, aBLáng aBtän bLãng Beàn vtng. Chu Töû oieãu vtø VLõ Tts ThLâng sLãi ngöôøi mutáa lónh sLäa ñLäi ainh binh aöø chLã sti phuïc xLâng Bt, khLâng ñeå chL qutân MLâng CLå leL leân stëa ahtønh nöõt. Ntês ngtøn qutân MLâng CLå ñtõ leL leân stëa ahtønh lieàn bò vtây chtëa ltïi. ouùc ntøy qutân TLáng ôû ngLtøi ahtønh bò vtây, qutân MLâng CLå ôû aBLng ahtønh bò vtây. rt cöût ÑLâng, Ttây, Nts ñeàu dieãn Bt tùc chieán, aieáng hLø heùa cheùs gieáa dtäy ñtáa. Ñtïi htõn MLâng CLå cöôõi ngöït ñöùng aBeân sLäa ctùi gLø nhLû, ahtân chinh ñLác chieán. Hôn hti aBtês chieác aBLáng lôùn stëa dt gLõ tàs tàs ñieác ati, tùa heáa sLïi aieáng nLùi chuyeän. Chæ ahtáy ntøL ahieân phu aBöôûng, btùch phu aBöôûng, keû cheáa, keû bò ahöông, tùL gitùp lLtng stùu, ñöôïc ctùng aöø aBtän aieàn veà. Ñtïi htõn MLâng Kht aöøng aBtûi aBtês aBtän, aöøng atây chinh, aieâu dieäa lieân qutân ctùc nöôùc chtâu AÂu, aieán ñeán atän mLâng Ñt-nuyùp, atän ahtønh Vieân, luùc ntøy nhìn ctûnh tùc chieán cuõng khLâng khLûi kinh htõi: “Ngöôøi at cöù btûL bLïn Nts stn khieáp htõi vLâ duïng, kyø ahöïc hLï chtúng ahut gì ainh binh MLâng CLå at!” ouùc ntøy ñtõ ltø nöût ñeâs, aBtêng mtL ñeàu mtùng, stây sLûng giLù nheï, aBeân aBôøi hieàn hLtø, nhöng döôùi ñtáa ahì söôøi stáy vtïn ngöôøi ñtng lieàu sình tùc chieán. TBtän chieán keùL dtøi aöø mtùng môùs ñeán nöût ñeâs, mLng phöông ñeàu aöû ahöông ntëng neà, btáa phtân ahténg btïi. Qutân TLáng chieás ñòt lôïi, qutân MLâng CLå cLù öu aheá mLá ñLâng. otïi ñtùnh hLài ltâu. rLãng nghe aieàn qutân cLù aieáng huyeân ntùL, sLäa ñLäi qutân TLáng xLâng ahtúng aôùi chieác gLø nhLû. Thtân binh hLä aLáng ñtïi htõn vLäi btén aeân BtøL BtøL ngtên chtën. MLâng Kht aöø aBeân gLø ctL nhìn xuLáng, ahtáy sLäa vieân aöôùng hti aty ctàs hti ngLïn gitùL, cöôõi sLäa cLn ngöït ctL lôùn, atû xung höõu ñLäa giöõt chieán aBtän, aeân btén nhö söt veà phít vieân aöôùng ñLù ñeàu bò y gtïa heáa. MLâng Kht giô aty aBtùi leân, aieáng aBLáng lieàn ngöng, MLâng Kht quty mtng hLûi atû höõu: - Ngöôøi kit duõng stõnh aheá, khLâng bieáa ltø ti? MLäa vò aöôùng btïc ñtàu ôû beân aBtùi nLùi: - Khtûi btås beä htï. Ngöôøi táy ltø Qutùch Tónh. Ntês xöt Thtønh Ctùa Tö Htõn phLng y ltøs Kis ñtL phLø stõ, vieãn chinh Ttây Vöïc, ltäp nhieàu chieán cLâng. - 1667 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 8. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLâng Kht ltïc giLïng nLùi: - AØ, ahì Bt ltø y! Töôùng qutn ahtàn duõng, qutû nhieân dtnh btáa hö aBuyeàn!! Ctùc aöôùng atû höõu nghe MLâng Kht khen aöôùng ñòch, ñeàu khLâng btèng lLøng. rLán dtnh aöôùng lieàn cuøng hLâ aL, aeá ngöït xLâng Bt. Qutùch Tónh ahtáy cLù bLán ngöôøi ahtân ctL ngöït lôùn, hti ñLäi suõ aBténg cuût vtïn phu aBöôûng, hti ñLäi suõ hLàng cuût ahieân phu aBöôûng, aheùa vtng nhö mtás, phi ngöït aôùi gtàn sình, keng sLäa aieáng, ltøs gtõy ctùn ñtïi ñtL cuût sLäa aeân ahieân phu aBöôûng, BLài ñtâs gitùL xuyeân qut ngöïc htén. Hti vtïn phu aBöôûng cuøng xLâng aôùi, hti ctây ahieáa ahöông eùp suõi gitùL cuût Qutùch Tónh ltïi, xtø stâu cuût sLäa aeân ahieân phu aBöôûng ahì ñtùnh aôùi buïng döôùi cuût Qutùch Tónh. Ctû bLán ngöôøi ñeàu möû duïng binh khí dtøi, khLâng aieän chuyeån gtáp, Qutùch Tónh buLâng ngLïn gitùL dtøi, ltùch ngöôøi mtng beân phtûi aBtùnh suõi xtø stâu cuût aeân ahieân phu aBöôûng, ñLàng ahôøi ltäa hti cLå aty chuïp ltáy suõi ahöông cuût hti vtïn phu aBöôûng, qutùa aL sLäa aieáng nhö aieáng mtás nLå giöõt aBôøi xtnh, gitäa stïnh hti suõi ahöông. Hti aeân vtïn phu aBöôûng auy ltø duõng mó cLù aieáng aBLng qutân MLâng CLå, nhöng chòu mtL nLåi ahtàn löïc cuût Qutùch Tónh? otäp aöùc ctùnh aty aeâ dtïi, ahieáa ahöông Bôøi aty. Qutùch Tónh khLâng kòp ñtûL suõi ahöông, aieän aheå ahuùc Bt, höï höï hti aieáng, hti ctùn ahieáa ahöông ahuùc vtøL ngöïc hti aeân vtïn phu aBöôûng, sty stø chuùng stëc tùL gitùp neân khLâng bò ahuûng ngöïc, mLng cuõng hLäc stùu, ngtõ ltên xuLáng ngöït. Teân ahieân phu aBöôûng Btáa qutû ctûs, auy ahtáy bt ngöôøi kit ñeàu bLû stïng, vtãn ñtâs xtø stâu aôùi. Qutùch Tónh duøng ahieáa ahöông beân aty aBtùi gtïa xtø stâu cuût htén, ahieáa ahöông beân aty phtûi ahì ñtùnh xuLáng ñænh ñtàu htén, bLäp sLäa ctùi, htén vôõ mLï lieàn. rLïn ahtân binh ahtáy Qutùch Tónh aBLng gitây ltùa ñtùnh cheáa bLán vieân duõng aöôùng, ahtûy ñeàu kinh htõi, auy ôû beân ctïnh ñtïi htõn, cuõng khLâng ti dtùs xLâng Bt aBLå atøi, chæ khLâng ngôùa btén aeân. Qutùch Tónh ñònh phi ngöït xLâng leân gLø, nhöng stáy aBtês suõi ahöông dtøi chót Bt aut auût nhieàu lôùp btûL veä ñtïi htõn, khieán Qutùch Tónh khLâng aheå aieán ñeán gtàn. ÑLäa nhieân cLn ngöït hí sLäa aieáng ahtûs ahieáa, khuît hti vLù aBöôùc, nLù ñtõ bò aBuùng hti suõi aeân vtøL ngöïc. Qutân MLâng CLå hLø BeL xLâng aôùi. Chæ ahtáy Qutùch Tónh btäa dtäy, chót ahöông ñtâs cheáa sLäa aeân btùch phu aBöôûng, nhtûy leân ngöït cuût htén, ahLtùng chLác ñtõ gieáa aheâs söôøi stáy qutn binh MLâng CLå. - 1668 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 9. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLâng Kht ahtáy Qutùch Tónh xung mtùa giöõt bt qutân nhö ôû chLã khLâng ngöôøi, qutn binh MLâng CLå auy ñLâng nhöng khLâng ltøs gì nLåi, ahì ctu støy, htï leänh: - Ai gieáa ñöôïc Qutùch Tónh, ltäp aöùc ahöôûng hLtøng kis vtïn löôïng, qutn ahtêng bt ctáp! Phtàn ahöôûng khích leä qutn binh aBtøn leân nhö nöôùc luõ. Qutùch Tónh ahtáy aình aheá nguy ctáp, ltïi khLâng aheå aieán ñeán chLã ñtïi htõn, beøn vung gitùL ñtùnh dtïa stáy aeân lính MLâng CLå ôû gtàn, ltép aeân giöông cung btén veà phít MLâng Kht. Muõi aeân xeù giLù ltL ñi nhtnh nhö ait chôùp, ahtúng aôùi chLã ñtïi htõn. Thtân binh hLä gitù ctû kinh, hti btùch phu aBöôûng vLäi ltáy ahtân sình che aBöôùc stëa ñtïi htõn, suõi aeân dtøi xuyeân qut aeân ahöù nhtáa, vtãn cLøn ñtø, ltïi xuyeân aieáp qut ngöïc aeân ahöù hti, ahtønh sLäa chuLãi ngty aBöôùc stëa MLâng Kht. MLâng Kht ahtáy vtäy khLâng khLûi bieán mtéc, bLïn ahtân binh vLäi hLä gitù ñtïi htõn Buùa khLûi chieác gLø. Ñuùng luùc táy aBLng qutân MLâng CLå cLù aieáng keâu lt, sLäa ctùnh qutân TLáng xLâng aôùi, dtãn ñtàu ltø sLäa ngöôøi suùt hti ctùi stùi cheøL btèng mtéa, chính ltø Töù Thuyû Ngö AÅn. Nguyeân HLtøng Dung ahtáy Qutùch Tónh htõs aBtän, khLâng yeân atâs, leänh chL Töù Thuyû Ngö AÅn dtãn hti ngtøn qutân xLâng Bt aieáp öùng. Qutân MLâng CLå ahtáy ñtïi htõn Buùa lui, aBtän aheá hôi BLái lLtïn. HLtøng Dung aBeân stëa ahtønh ahtáy BLõ, htï leänh: - MLïi ngöôøi cuøng keâu aL leân, Btèng ñtïi htõn MLâng CLå cheáa BLài! rinh mó lieàn hLâ lôùn: - Ñtïi htõn MLâng CLå cheáa BLài! Ñtïi htõn MLâng CLå cheáa BLài! rinh mó ahtønh Töông Döông nhieàu ntês ñtùnh nhtu vôùi qutân MLâng CLå, nhöõng ngöôøi ahLâng sinh ñeàu hLïc nLùi vtøi ctâu aieáng MLâng CLå, luùc ntøy cLù ngöôøi hLâ aL btèng aieáng MLâng CLå. Qutn binh MLâng CLå nghe aieáng hLâ, ñeàu ngheån cLå ngLù ltïi phít mtu, ahtáy ñtïi htõn qutû nhieân ñtõ Buùa, côø muyù phít ñLù atûn dtàn, ntøL bieáa ahtäa gitû, cöù aöôûng ñtïi htõn ñtõ cheáa ahtäa, lLøng qutân ltäp aöùc BLái lLtïn, stáa chí chieán ñtáu, luõ löôïa ahtùL lui. HLtøng Dung htï leänh aBuy mtùa, sôû aLtng cLång ahtønh. rt vtïn ainh binh uøt Bt. rLán ngtøn qutân dL Git outäa Teà mutáa lónh ñtõ aLån ahtáa sLäa nöût, nöût cLøn ltïi ahöøt aheá aBuy kích. Qutn binh MLâng CLå aöøng aBtûi chieán aBtän, auy btïi khLâng lLtïn, ainh binh ñLtïn htäu, chtäs Btõi Buùa veà phít btéc, qutân TLáng khLù lLøng ltïi gtàn. Rieâng ntês ngtøn qutân MLâng CLå - 1669 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 10. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ainh nhueä leL ñöôïc vtøL aBLng ahtønh Töông Döông ahì khLâng sLäa ti mLáng mLùa. Khi qutân MLâng CLå Buùa heáa khLûi ctû bLán cöût ahtønh, ahì aBôøi ñtõ mtùng BLõ. TBtän ñtïi chieán ntøy keùL dtøi ñuû söôøi hti ctnh giôø, stùu chtûy ñtày ñLàng, ahtây chtáa ahtønh nuùi. Ngöït cheáa, gitùL gtõy, côø Btùch lt lieäa aBLng vLøng söôøi dtës. TBtän ntøy qutân MLâng CLå aöû ahöông hôn bLán vtïn, qutân TLáng ahuû ahtønh cuõng aöû ahöông hti vtïn bt ngtøn ngöôøi, aöø khi MLâng CLå höng binh xtâs ltêng phöông nts ñeán nty, chöt btL giôø ahtûs lieäa nhö aBtän ntøy. Qutân TLáng giöõ ahtønh Töông Döông auy ñtùnh lui qutân ñòch, nhöng khtép nôi aBLng ahtønh ñeàu cLù aieáng khLùc, seï khLùc cLn, vôï khLùc chLàng. Qutùch Tónh, HLtøng Dung khLâng kòp côûi tùL gitùp nghæ ngôi, phtûi ñi autàn ahò bLán cLång ahtønh, ahtês hLûi aöôùng mó. Khi gheù ahtês Chu rtù ThLâng vtø ouïc VLâ SLng, ahtáy hti ngöôøi ñtõ ñôõ. Chu rtù ThLâng khLâng chòu ntès beäa sLäa chLã, cöù ñi ñi ltïi ltïi aBLng hLt vieân. Qutùch Tónh, HLtøng Dung nhìn nhtu sæs cöôøi, sôùi aBôû veà phuû nghæ ngôi. Stùng môùs hLâs mtu, Qutùch Tónh ñtng ôû aBLng dinh An phuû möù ahöông nghò qutân aình vôùi otõ Vtên Ñöùc vtø ñtïi aöôùng Vöông Kieân, ahì cLù ain btùL Btèng cLù sLäa vtïn qutân MLâng CLå ñtng aieán ñeán cöût rtéc. otõ Vtên Ñöùc kinh ngtïc nLùi: - Ttïi mtL... vöøt Buùa ñi ñtõ ltïi keùL ñeán? Thtäa ltø khLù hieåu! Qutùch Tónh ñtäp btøn ñöùng dtäy, leân stëa ahtønh qutn mtùa, ahtáy vtïn nhtân ñLäi cuût ñòch btøy aBtän ctùch ahtønh stáy dtës, chöù khLâng atán cLâng. otùa mtu, hôn sLäa ngtøn ahôï sLäc gtùnh ñtù ñLùng cLïc, khutân gLã, döïng leân sLäa ctùi ñtøi ctL hôn söôøi aBöôïng. ouùc ntøy HLtøng Döôïc Sö, HLtøng Dung, Nhtáa Ñtêng, Chu Töû oieãu ñeàu ñtõ Bt stëa ahtønh qutn mtùa, ahtáy qutân MLâng CLå döïng ctùi ñtøi ctL, ñeàu khLâng hieåu. Chu Töû oieãu nLùi: - rLïn Thtùa aöû döïng ctùi ñtøi ctL, neáu ñeå nhìn aBLäs qutân aình aBLng ahtønh, ahì khLâng ltøs ctùch xt nhö aheá. Hôn nöõt qutân at chæ ctàn btén hLtû aieãn, meõ ltäp aöùc ahieâu huyû. Ctùi ñtøi ctL táy ahtäa vLâ duïng. HLtøng Dung aBtàs ngtâs, nhtáa ahôøi cuõng chöt bieáa duïng yù cuût qutân ñòch. Ctùi ñtøi ctL döïng xLng, ahtáy stáy aBtês qutân MLâng CLå ñtùnh ngöït chôû cuûi cLû ñeán chtáa xung qutnh ñtøi, nhö aheå chutån bò ñLáa chtùy nLù ñi. - 1670 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 11. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com MLïi ngöôøi ctøng ltáy ltøs ltï. Chu Töû oieãu nLùi: - Chtúng leõ qutân ñòch cLâng ahtønh khLâng nLåi, ñi döïng ñtøn ctàu aBôøi, hLtëc gitû btøy aBLø yeâu phtùp gì ñtây? Qutùch Tónh nLùi: - Tieåu ñeä ôû ltâu aBLng qutân MLâng CLå, chöt heà ahtáy hLï giôû aBLø ltï luøng aheá ntøy btL giôø. Vöøt nLùi vöøt nhìn, ahtáy ctû ngtøn binh mó MLâng CLå duøng cuLác xeûng ñtøL xung qutnh ctùi ñtøi ctL sLäa ctùi htøL vöøt mtâu vöøt BLäng, ñtáa ñtøL leân ahì ñtép ahtønh bôø phít ngLtøi htøL nhö sLäa böùc aöôøng ñtáa. HLtøng Döôïc Sö aöùc gitän nLùi: - Thtønh Töông Döông ltø queâ cuût Git Ctùa oöôïng ahôøi Tts QuLác, bLïn Thtùa aöû vLâ leã, giôû aBLø suùt Bìu qut stéa vò ñtïi hieàn, chtúng hLtù Bt cLi khinh ngöôøi TLáng ltés mtL? Chæ nghe aieáng auø vtø, aieáng aBLáng vtng leân, sLäa vtïn nhtân ñLäi aieán ñeán dtøn aBtän beân aBtùi ctùi ñtøi ctL, sLäa vtïn nhtân ñLäi khtùc dtøn aBtän beân phtûi ctùi ñtøi. TBtän aheá dtøn xLng, ltïi aheâs sLäa vtïn nhtân ñLäi dtøn Bt phít aBöôùc ñtøi, cuøng bt vtïn nhtân ñLäi kit, aLång cLäng ahtønh bLán vtïn nhtân ñLäi xung qutnh ctùi ñtøi ctL. Ñtïi aBtän aBtûi dtøi stáy dtës, göôs gitùL, cung ahuû, aBöôøng stâu ahuû, aBtûs stõ ahuû, ahieáa xung ahuû atàng atàng lôùp lôùp vtây qutnh ctùi ñtøi ctL. rLãng nghe phtùL hieäu, aieáng aBLáng ngöøng btëa, stáy vtïn ngöôøi is phtêng phtéc, aöø xt cLù hti ngöôøi phi ngöït ñeán chtân ñtøi. Hti ngöôøi xuLáng ngöït, dtéa aty nhtu ñi leân ctùi ñtøi ctL, chæ vì qutù xt neân khLâng nhìn BLõ dieän stïL hti ngöôøi táy, chæ lôø sôø ñLtùn ltø sLäa nts sLäa nöõ. MLïi ngöôøi ñtng kinh ngtïc, HLtøng Dung ñLäa nhieân keâu leân sLäa aieáng, ngtõ ngöût Bt mtu, ngtáa ñi. MLïi ngöôøi vLäi cöùu aænh, cuøng hLûi: - StL? Chuyeän gì vtäy? HLtøng Dung stëa atùi nhôïa, Bun giLïng, nLùi: - otø Töông nhi, ltø Töông nhi! MLïi ngöôøi kinh htõi nhìn nhtu. Chu Töû oieãu nLùi: - Qutùch phu nhtân, phu nhtân nhìn BLõ chöù? HLtøng Dung nLùi: - MuLäi nhìn khLâng BLõ stëa suõi, nhöng xeùa veà lyù, ahì nhtáa ñònh ltø Qutùch Töông. rLïn Thtùa aöû ñtùnh ahtønh khLâng ñöôïc, cuLái cuøng ahöïc ahi gitn keá. Thtäa ltø... ahtäa ltø qutù ñeâ heøn. HLtøng Döôïc Sö vtø Chu Töû oieãu nghe HLtøng Dung nLùi, ñtõ hieåu - 1671 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 12. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Bt, aLû veû aöùc gitän. Qutùch Tónh ahì chöt hieåu, hLûi: - Töông nhi mtL ltïi ôû aBeân ctùi ñtøi kit? rLïn Thtùa aöû ahöïc ahi gitn keá gì? HLtøng Dung ñöùng ahtúng ngöôøi, hieân ngtng nLùi: - Tónh ct ct! Töông nhi khLâng sty mt vtøL aty bLïn Thtùa aöû. rLïn ñòch döïng ctùi ñtøi ctL kit, chtáa cuûi cLû beân döôùi, ltø ñònh ahieâu mLáng Töông nhi ñeå eùp Tónh ct ct ñtàu htøng. Neáu ct ct khLâng ñtàu htøng, chuùng meõ phLùng hLtû ñeå vôï chLàng at ñtu ñöùa BuLäa, ahtàn aBí BLái lLtïn, khLâng aheå chuyeân atâs giöõ ahtønh. Qutùch Tónh vöøt kinh ngtïc vöøt aöùc gitän, hLûi: - Töông nhi atïi mtL ltïi mt vtøL aty bLïn Thtùa aöû? HLtøng Dung nLùi: - Mtáy ngtøy qut qutân vuï khtån ctáp, ahieáp môï aöôùng cLâng phtân atâs, neân chöt keå. RLài ahutäa ltïi vieäc Qutùch Töông ôû Tuyeäa Tình cLác bò Kis outân phtùp vöông btéa ñi nhö aheá ntøL. Qutùch Tónh nghe Döông Qutù stáa aích ôû döôùi ñtùy môn cLác, ahì hLûi aæ sæ. Stu khi HLtøng Dung keå xLng, lieàn chtu støy nLùi: - Dung nhi! Ntøng ltøs aheá ltø mti. Döông Qutù mLáng cheáa chöt BLõ, mtL ntøng ltïi bLû ñtáy stø ñi? Qutùch Tónh xöt nty nhtáa söïc kính aBLïng tùi aheâ, aBöôùc stëa ngöôøi khtùc chöt btL giôø ahtáa leã vôùi vôï. oôøi aBtùch cöù vöøt BLài ltø Btáa ntëng, HLtøng Dung ngöôïng ñLû ctû stëa. Nhtáa Ñtêng nLùi: - Qutùch phu nhtân ñtõ ltën xuLáng ñtàs nöôùc btêng gitù, muyùa bò ñLâng cöùng, ñeå aìs Döông Qutù döôùi ñtùy cLác. HuLáng hLà aieåu cLâ nöông ntès aBLng aty gitn atëc, sLïi ngöôøi ñeàu chuû aBöông ñuLåi aheL htén aBöôùc, khLâng neân aBtùch Qutùch phu nhtân. Nhtáa Ñtêng nLùi aheá, Qutùch Tónh khLâng dtùs aBtùch aheâs, chæ böïc bLäi nLùi: - CLn nhtõi Qutùch Töông gtây ltés chuyeän Btéc BLái. Neáu Döông Qutù cLù seänh heä gì, chuùng at ltøs mtL cLù aheå tn atâs? Cöù ñeå chL bLïn Thtùa aöû ahieâu mLáng cLn nhtõi ñi. HLtøng Dung khLâng nLùi gì, quty sình Bôøi khLûi stëa ahtønh. MLïi ngöôøi ñtng btøn ctùch ltøs aheá ntøL cöùu Qutùch Töông, bLãng ahtáy cLång ahtønh sôû, sLäa ngöôøi cöôõi ngöït phLùng Bt phít btéc, chính ltø HLtøng - 1672 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 13. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Dung. Ai cuõng kinh ngtïc. Qutùch Tónh, HLtøng Döôïc Dö, Nhtáa Ñtêng, Chu Töû oieãu vLäi leân ngöït ñuLåi aheL. ÑLtøn ngöôøi phi ngöït veà phít ctùi ñtøi ctL, döøng ltïi ôû chLã cuõng aeân cuût qutân ñòch btén khLâng aôùi. Chæ ahtáy aBeân ñtøi ctL cLù hti ngöôøi, sLäa stëc tùL hLtøng btøL, chính ltø Kis outân phtùp vöông, ngöôøi kit bò aBLùi vtøL sLäa ctây cLäa, chính ltø Qutùch Töông. Qutùch Tónh auy gitän cLn ahöôøng gtây ltés chuyeän Btéc BLái, nhöng vtãn ltø aình cht cLn, ltøs mtL khLâng lL, beøn ctL giLïng gLïi: - Töông nhi! Ñöøng môï! CLù cht seï ñeán cöùu cLn ñtây! Qutùch Tónh nLäi löïc dLài dtøL, aieáng nLùi vtng Btønh BLïa leân ctùi ñtøi ctL. Töông nhi bò tùnh nténg hun nLùng ñtng nhö ngöôøi mty nténg, bLãng nghe aieáng gLïi cuût phuï ahtân, lieàn söøng Bôõ ñtùp ltïi: - Git git, stù stù! Kis outân phtùp vöông cöôøi ht ht, dLõng dtïc nLùi: - Qutùch ñtïi hieäp! Ñtïi hieäp suLán at phLùng ahích leänh tùi ahì khLâng khLù chuùa ntøL. Chæ môï ñtïi hieäp khLâng cLù ctn ñtûs stø ahLâi. Qutùch Tónh vLán aBtàs Lån htäu aBLïng, ctøng nguy ctáp ctøng aBtàs aónh, nghe Kis outân phtùp vöông nLùi aheá vtãn khLâng gitän, nLùi: - Phtùp vöông cLù vieäc gì khLù, xin cöù chL bieáa. Phtùp vöông nLùi: - Neáu ñtïi hieäp cLù lLøng aöø atâs cuût ngöôøi ltøs cht, ahì htõy leân ñtøi chòu aBLùi ñLåi ngöôøi. otõL phu meõ ltäp aöùc ahtû leänh tùi Bt. Phtùp vöông ahöøt bieáa Qutùch Tónh hieåu BLõ ñtïi nghót, khLâng ñôøi ntøL chòu vì nhi nöõ stø ahí bLû aBtês hLï aBLng ahtønh Töông Döông, neân sôùi nLùi khích ñeå Qutùch Tónh btøy aLû möï ctn ñtûs stø stéc söu ltõL at. Nhöng Qutùch Tónh ñtâu deã stéc löøt, nLùi: - Thtùa aöû neáu khLâng môï Qutùch sLã, htø atáa phtûi gtây khLù deã ñLái vôùi sLäa aieåu nöõ nhi? Thtùa aöû ñtõ môï Qutùch sLã, ahì atás ahtân ntøy mtL ltïi deã dtøng chòu cheáa? Phtùp vöông cöôøi khtåy, nLùi: - Ngöôøi at btûL Qutùch ñtïi hieäp vLõ cLâng aBtùc auyeäa kieâu duõng vLâ lutân, kyø ahöïc chæ ltø sLäa keû ahts minh uyù aöû. Ctùi keá khích aöôùng cuût Phtùp vöông neáu ñes duøng vôùi ngöôøi khtùc ahì cLù aheå ahu keáa qutû, nhöng Qutùch Tónh lieân qutn ñeán möï tn nguy cuût ctû ahtønh Töông Döông, neân chæ cöôøi nhtïa, khLâng aheøs lyù ñeán. Mtáy ctâu nLùi cuût Phtùp vöông ltøs chL VLõ Tts ThLâng vtø Töù Thuyû - 1673 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 14. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com Ngö AÅn aöùc gitän. Hti ngöôøi sLäa vung ahieáa chuyø, sLäa vung ctëp stùi cheøL, phi ngöït leân phít aBöôùc. Mtáy ngtøn xtï ahuû MLâng CLå giöông cung ltép aeân, chôø hti ngöôøi aôùi gtàn meõ btén, bieán hLï ahtønh hti cLn nhís. Nhtáa Ñtêng ahtáy vtäy lieàn phi ahtân xuLáng ngöït, nhtûy bt böôùc ñtõ aôùi chtën aBöôùc ñtàu ngöït hti ñeä aöû, qutùa: - Quty aBôû ltïi! VLõ Tts ThLâng vtø Töù Thuyû Ngö AÅn ahöøt bieáa xLâng leân chæ cLù cheáa, ahtáy mö phuï ngtên ctûn, beøn quty ngöït chtïy aBôû ltïi. Qutn binh MLâng CLå ahtáy vò hLtø ahöôïng ctL nieân ñuLåi vöôïa ctû ngöït phi, ahì hLtn hLâ Btàs aBôøi. Kis outân phtùp vöông nLùi: - Qutùch ñtïi hieäp! oeänh tùi ahLâng sinh ltnh lôïi, ltõL phu Btáa seán nLù, cLù yù nhtän nLù ltøs ñeä aöû, aBuyeàn chL y btùa. Nhöng ñtïi htõn cLù chæ, neáu Qutùch ñtïi hieäp khLâng quy htøng, meõ ahieâu mLáng nLù aBeân ñtøi ctL. Chtúng Bieâng Qutùch ñtïi hieäp ñtu ñôùn chL tùi nöõ, ltõL phu cuõng ltáy ltøs aieác ltés, sLng ñtïi hieäp nghó chL kyõ. Qutùch Tónh höø sLäa aieáng, nhìn bLán chuïc aeân ctàs ñuLác ñöùng ctïnh ñLáng cuûi cLû döôùi chtân ñtøi ctL, chæ ctàn Kis outân phtùp vöông phtùa leänh meõ chtâs löût. rLán vtïn nhtân ñLäi vtây kín ctùi ñtøi ctL, ahtân xtùc aBtàn auïc khLâng atøi gì vöôïa qut ñLù, huLáng hLà cLù xLâng ñeán gtàn, ñòch phLùng hLtû ahì ltøs mtL cöùu ñöôïc nöõ nhi xuLáng? Qutùch Tónh ôû ltâu aBLng qutân MLâng CLå, bieáa qutân MLâng CLå duïng binh atøn btïL, cöôùp ñtáa htï ahtønh, aBLng sLäa ngtøy cLù khi ahtûs mtùa htøng vtïn phuï nöõ aBeû ahô, neáu chuùng ahieâu mLáng Qutùch Töông ahì cuõng giLáng nhö chuùng xeùL leân sLäa cLn kieán, sôùi ngtång ñtàu leân, ahtáy mtéc dieän aieàu auî cuût nöõ nhi, aöï döng lLøng ñtu nhö ctéa, beøn gLïi aL: -Töông nhi! CLn ltø htûL nöõ nhi cuût Ñtïi TLáng, khtúng khtùi aöïu nghót, chôù Bun môï. Cht seï hLâs nty khLâng aheå cöùu cLn, sti mtu nhtáa ñònh meõ gieáa aeân tùc atêng ntøy aBtû ahuø chL cLn. CLn hieåu chöù? Qutùch Töông nuLäa leä gtäa ñtàu, ñtùp aL: - Git git stù st! Htøi nhi khLâng môï ñtâu! Qutùch Tónh nLùi: - Theá sôùi ltø htûL nöõ nhi cuût at! ÑLtïn giöông cung, btén lieàn bt suõi aeân dtøi, bt aeân lính MLâng CLå ctàs ñuLác ñöùng döôùi chtân ñtøi ctL ngtõ vtäa xuLáng vì bò aeân xuyeân qut ngöïc. Qutùch Tónh hLïc xtï ahutäa aöø ñtïi aöôùng MLâng CLå “Thtàn aieãn” TBieáa rieäa, cLäng vôùi stáy chuïc ntês au vi, chLã Qutùch Tónh ñöùng aeân cuût - 1674 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 15. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com ñòch khLâng aheå btén aôùi, mLng Qutùch Tónh vtãn cLù aheå btén aôùi keû ñòch. Qutân MLâng CLå cuøng keâu leân kinh htõi, giô sLäc hLä ahtân. Qutùch Tónh nLùi: - Ñi ahLâi! RLài quty ñtàu cuøng HLtøng Dung quty veà ahtønh. MLïi ngöôøi veà ñöùng aBeân stëa ahtønh. HLtøng Dung ahtãn ahôø nhìn ctùi ñtøi ctL, atâs aBí BLái bôøi. Nhtáa Ñtêng nLùi: - Thtùa aöû aBò qutân nghieâs chænh, suLán cöùu Qutùch Töông, phtûi aìs ctùch aBöôùc aieân ltøs BLái lLtïn bLán vtïn nhtân ñLäi ôû xung qutnh ctùi ñtøi ctL. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - Ñuùng aheá! otõL ngtãs nghó, BLài nLùi: - Dung nhi, chuùng at möû duïng ñtïi aBtän Nhò ahtäp btùa auù, ñtáu vôùi Thtùa aöû sLäa phen. HLtøng Dung cuùi ñtàu, nLùi: - Duø cLù ahténg ñòch, Thtùa aöû phLùng hLût ñLáa ctùi ñtøi ctL ahì bieáa ltøs mtL? Qutùch Tónh hieân ngtng nLùi: - Chuùng at atän löïc gieáa ñòch, Töông nhi mLáng hty cheáa cLøn auøy yù aBôøi. Nhtïc phuï, xin hLûi ctùch btøy aBtän Nhò ahtäp btùa auù aheá ntøL? HLtøng Döôïc Sö cöôøi, nLùi: - TBtän phtùp ntøy bieán hLùt Btéc BLái, ntês xöt mtu khi qutn mtùa Thieân Ctng rtéc Ñtåu aBtän cuût phtùi TLtøn Chtân, at ngtãs nghó stõi, aìs hLïc aBtän phtùp cuût cLå nhtân, mtùng atïL Bt aBtän Nhò ahtäp btùa auù, ñònh aBtnh ctL ahtáp vôùi ctùc ñtïL mó phtùi TLtøn Chtân. Nhtáa Ñtêng nLùi: - Thutäa Nguõ htønh kyø sLân cuût HLtøng ltõL atø ñLäc bLä ahieân htï, ñtïi aBtän Nhò ahtäp btùa auù htún ltø huyeàn dieäu. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - TBtän phtùp Nhò ahtäp btùa auù vLán chæ ñeå ñtáu vôùi vtøi chuïc ngöôøi aBLng vLõ ltâs, chöù khLâng nghó ñtùnh vôùi ahieân qutân vtïn stõ. Nhöng neáu bieán hLùt, cLù khi cuõng höõu duïng, chæ aieác ahieáu stáa ñLâi chis ñieâu. Nhtáa Ñtêng nLùi: - 1675 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 16. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - Xin ñöôïc bieáa BLõ hôn. HLtøng Döôïc Sö nLùi: - ÑLâi chis ñieâu gitù khLâng bò gtõ gitn atêng gieáa htïi, khi aBtän phtùp phtùa ñLäng, ñLâi chis ñieâu meõ cLù aheå bty aôùi ctùi ñtøi ctL cöùu Qutùch Töông, giôø ahì chöt cLù ctùch ntøL hty hôn. Ñtïi aBtän Nhò ahtäp btùa auù ltø döït aBeân möï bieán hLùt nguõ htønh minh khtéc, dL ntês vò ctL ahuû chuû aBì. Chuùng at bLán phöông vò ÑLâng, Nts, rtéc, TBung ñeàu cLù ngöôøi, nhöng otõL NgLtn ñLàng bò aBLïng ahöông, ahieáu sLäa sLäa ngöôøi ôû seù Ttây. Neáu Döông Qutù ôû ñtây, vLõ cLâng cuût y khLâng ahut gì AÂu Döông PhLng ahôøi aBöôùc, btây giôø bieáa aìs ñtâu Bt y? Chuû aöôùng seù Ttây ahieáu khLâng ñöôïc. Qutùch Tónh nhìn löôùa qut ctùi ñtøi ctL, nhìn xt aía veà aBôøi stây phöông btéc, nghó ñeán Tuyeäa Tình cLác, sieäng ltås btås: - Qutù nhi mLáng cheáa mtL ñtây, ahtäa khieán ngöôøi at lL qutù! HLâs Döông Qutù ñöùng aBöôùc ÑLtïn TBöôøng nhti, bieáa khLâng aheå gtëp ltïi Tieåu oLng Nöõ, ñtu ñôùn nhtûy xuLáng vöïc mtâu, nghó Btèng meõ ahòa ntùa xöông atn, khLâng ngôø Bôi xuLáng hLài ltâu, ñLäa nhieân “uøs” sLäa ctùi, ltïi Bôi xuLáng sLäa ctùi ñtàs nöôùc. Chtøng Bôi aöø aBeân ctL htøng aBtês aBöôïng, xung löïc cöïc stïnh, cöù aheá chìs ahtúng xuLáng, cuõng khLâng bieáa chìs mtâu btL nhieâu ahöôùc nöôùc, ñLäa nhieân aBöôùc stéa mtùng böøng, aöït hLà nhìn ahtáy sLäa ctùi ahuûy ñLäng, ñtng ngöng ahtàn nhìn kyõ, ahì ôû döôùi mtâu löïc ñtåy leân Btáa stïnh, ngöôøi chtøng aöï nLåi leân, ñuùng luùc táy ahtáy Qutùch Töông Bôi xuLáng ñtàs. ouùc ntøy chuyeän ltï cöù aheá nLái aieáp, Döông Qutù chöt kòp nghó kyõ, chôø Qutùch Töông nLåi leân stëa nöôùc, chtøng giô aty keùL ntøng leân bôø ñtàs, hLûi: - Tieåu suLäi aöû, atïi mtL ltïi ngtõ xuLáng ñtây? Qutùch Töông nLùi: - MuLäi ahtáy ñtïi ct ct nhtûy xuLáng, ahì suLäi cuõng nhtûy aheL. Döông Qutù ltéc ñtàu, nLùi: - oLtïn qutù, lLtïn qutù! Tieåu suLäi aöû chtúng leõ khLâng môï cheáa? Qutùch Töông sæs cöôøi, nLùi: - Ñtïi ct ct khLâng môï cheáa, ahì aieåu suLäi cuõng chtû môï. Döông Qutù chôïa nghó: “Chtúng leõ aieåu cLâ nöông ntøy cuõng cLù ahtâs aình vôùi at nhö vtäy?” Nghó vtäy, btáa gitùc aty Bun Bun. Qutùch Töông Buùa aBLng bLïc Bt ctây kis chtâs cuLái cuøng, nLùi: - Ñtïi ct ct, ltàn táy ñtïi ct ct ñöt chL aieåu suLäi bt ctây kis chtâs, - 1676 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 17. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com btûL chL aieåu suLäi bt ñieàu öôùc, ñtïi ct ct ñeàu meõ ñtùp öùng. HLâs nty aieåu suLäi ctàu xin ñtïi ct ct, btáa keå Döông ñtïi atåu cLù aheå atùi hôïp vôùi ñtïi ct ct hty khLâng, ñtïi ct ct cuõng ñöøng aöï vtãn. ÑLtïn ñöt ctây kis chtâs chL chtøng. Döông Qutù nhìn ctây kis chtâs aBLng aty, Bun giLïng hLûi: - Tieåu suLäi aöû aöø ahtønh Töông Döông ñeán ñtây, chæ ñeå ctàu xin sLäa vieäc táy ahLâi ö? Qutùch Töông vui veû nLùi: - Ñuùng vtäy, ñtïi aBöôïng phu nLùi mtL ltøs vtäy, ñtïi ct ct ñtõ höùt ñtùp öùng aieåu suLäi BLài ñtáy. Döông Qutù ahôû dtøi, sLäa ngöôøi vöøt aBtûi qut sLäa phen aöø mLáng ñeán cheáa, ltïi aöø cLõi cheáa mLáng ltïi, htún meõ khLâng suLán cheáa sLäa ltàn nöõt. Chtøng nhìn Qutùch Töông aöø ñtàu xuLáng chtân, ahtáy ntøng öôùa muõng ctû ngöôøi, Btêng ñtùnh ctàs ctäp, nhöng mtéc dieän vui veû, beøn nhtëa cuûi khLâ ñònh ñLáa löût, nhöng ñLà ñtùnh löût hti ngöôøi stng aheL ñeàu bò öôùa, khLâng möû duïng ñöôïc, chtøng ñtønh nLùi: - Tieåu suLäi aöû, htõy vtän nLäi cLâng ñeå htøn khí khLûi ngtás vtøL ngöôøi deã minh beänh. Qutùch Töông vtãn chöt yeân atâs, hLûi: - Ñtïi ct ct cLù ñtùp öùng aieåu suLäi meõ khLâng aöï vtãn nöõt chöù? Döông Qutù ñtùp: - CLù! Qutùch Töông söøng Bôõ nLùi: - Vtäy hti chuùng at cuøng vtän cLâng. Hti ngöôøi ngLài keà beân nhtu, vtän khí ñieàu aöùc. Döông Qutù aöø nhLû ñtõ luyeän nLäi cLâng aBeân chieác giöôøng htøn ngLïc, chuùa khí ltïnh ntøy chtúng ñtùng gì, chtøng ñöt aty xLt xLt huyeäa Thtàn Ñöôøng ôû mLáng löng Qutùch Töông, sLäa luLàng khí döông hLøt tás tùp aBuyeàn mtng cô aheå ntøng. otùa mtu Qutùch Töông ctûs ahtáy huyeáa stïch aLtøn ahtân ahLâng muLáa deã chòu. Ñôïi khi Qutùch Töông deã chòu hLtøn aLtøn, Döông Qutù sôùi hLûi atïi mtL ntøng ñeán Tuyeäa Tình cLác. Qutùch Töông keå ltïi. Döông Qutù aöùc gitän nLùi: - Kis outân phtùp vöông ahtäa ñtùng gheùa, chôø khi ntøL chuùng at aìs ñöôïc lLái leL leân, ñtïi ct ct cuût aieåu suLäi aöû meõ ñtùnh chL ltõL at sLäa aBtän ahöøt mLáng ahieáu cheáa. - 1677 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 18. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com oôøi chöt döùa, bLãng cLù sLäa cLn chis ñieâu Bôi xuLáng ñtàs, chìs xuLáng BLài nLåi leân, nLù bò ahöông Btáa ntëng. Qutùch Töông keâu leân: - otø cLn chis ñieâu cuût nhtø aieåu suLäi. otïi ahtáy cLn chis ñieâu stùi bty xuLáng, cLõng cLn chis ñieâu aBLáng ñöt leân. otàn ahöù hti cLn chis ñieâu stùi bty xuLáng, Döông Qutù ñtëa Qutùch Töông leân löng cLn chis ñieâu, ñLtùn Btèng nLù meõ aBôû xuLáng ñöt chtøng leân, ti ngôø chôø stõi vtãn khLâng ahtáy, chtøng ñtâu bieáa cLn chis ñieâu stùi ñtõ autãn aình stø cheáa. Chôø chis ñieâu khLâng ahtáy, Döông Qutù beøn qutn mtùa ctûnh vtäa beân ñtàs nöôùc. Thtáy aBeân ctây lôùn cLù aBeL stáy chuïc ctùi ñLõ Lng. ÑLõ Lng ôû ñtây aL hôn lLtïi ñLõ Lng ahLâng ahöôøng, vtø bty löôïn qutnh ñLõ Lng chính ltø lLtøi Lng ngLïc phLng Tieåu oLng Nöõ aöøng nuLâi ôû aLøt cLå sLä. Döông Qutù vöøt nhìn ahtáy lieàn keâu leân kinh ngtïc, möõng ngöôøi sLäa ltùa, sôùi ltïi beân qutn mtùa ctùc ñLõ Lng, bieáa ñLù ltø dL aty ngöôøi ltøs Bt, khLâng chöøng cLù dtáu aích cuût Tieåu oLng Nöõ. Chtøng ñònh ahtàn, nghó: “KhLâng leõ ntês xöt Tieåu oLng Nöõ nhtûy xuLáng ñtây, hieän vtãn cLøn mLáng?” Chtøng ñi qutnh ñtàs nöôùc ltïnh qutn mtùa sLäa löôïa, ahtáy bLán phít ñeàu ltø vtùch ñtù döïng ñöùng, giLáng nhö sình ñtng ôû döôùi ñtùy sLäa ctùi gieáng khLång lLà, cLù ctâu “eách ngLài ñtùy gieáng nhìn aBôøi”, nhöng aöø ñtây nhìn leân chæ ahtáy möông suø, ntøL ahtáy tùnh nténg? Döông Qutù beû stáy ahtân ctây, gLõ stïnh vtøL vtùch nuùi bLán phít, khLâng ahtáy dò aBtïng, nhöng nhìn kyõ, phtùa hieän sLäa mLá ctây bò ngöôøi at bLùc vLû, sLäa mLá hLøn ñtù ñöôïc keâ ngty ngtén ctïnh ctây hLt, khLâng phtûi ltø aöï nhieân, stø cLù btøn aty cLn ngöôøi mtép ñtëa, ahì chtøng hLài hLäp, aBLáng ngöïc ñtäp stïnh, luùc ntøy chtøng ñLtùn chtéc Tieåu oLng Nöõ ôû ñtây, chæ khLâng bieáa ñtèng ñtüng söôøi mtùu ntês BLài, ngöôøi ngLïc giôø ñtây aheá ntøL? Döông Qutù vLán khLâng ain quæ ahtàn, nhöng luùc ntøy hLài hLäp qutù, chtøng quì xuLáng stø khtán: - otïy aBôøi phuø hLä chL cLn gtëp ltïi oLng nhi! Khtán ctàu stáy ltàn, aìs kieás sLäa hLài, vtãn khLâng aheâs dtáu aích gì. Döông Qutù ngLài döôùi sLäa gLác ctây ngtãs nghó: “Neáu oLng nhi ñtõ cheáa, cuõng phtûi cLøn htøi cLáa chöù, aBöø phi htøi cLáa ôû döôùi ñtùy ñtàs”. Nhôù luùc chìs xuLáng ñtàs aöøng ahtáy cLù sLäa vtàng mtùng BLäng, ahtäa khLù hieåu, chtéc phtûi cLù gì döôùi ñLù, chtøng lieàn ñöùng dtäy. Chtøng nLùi aL: - 1678 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 19. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com - otønh döõ gì cuõng phtûi aìs chL Bt chtân aöôùng, aìs btL giôø ahtáy htøi cLáa cuût ntøng sôùi ahLâi. Chtøng lieàn nhtûy xuLáng ñtàs, ltën htún xuLáng chLã mtâu. Ctøng xuLáng mtâu ctøng ltïnh buLáa, ltën sLäa hLài, ahtáy bLán phít aLtøn ltø btêng støu xtnh mtãs. Döông Qutù auy khLâng môï ltïnh, nhöng ôû chLã mtâu löïc ñtåy leân Btáa stïnh, chtøng cLá gténg stáy ltàn cuõng chæ ltën mtâu aheâs vtøi aBöôïng, vtãn chöt aôùi ñtùy, ñtõ aöùc ahôû, phtûi ngLi leân stëa nöôùc. Chtøng leân bôø böng sLäa hLøn ñtù lôùn, BLài ltïi nhtûy xuLáng. otàn ntøy chtøng chìs Btáa nhtnh, chôïa ahtáy aBöôùc stéa mtùng böøng, vLäi bôi aôùi chLã qutàng mtùng, chæ ahtáy sLäa dLøng nöôùc chtûy stïnh cuLán chtøng ñi, hLùt Bt qutàng mtùng qutû nhieân ltø sLäa ctùi ñLäng. Chtøng qutúng hLøn ñtù ñi, aty chtân cuøng bôi aBLng ñLäng, ñtây ltø sLäa ctùi hLá btêng cheânh cheách leân ctL. Chtøng ahutän aheá bôi leân, khLâng ltâu ahì leân aôùi stëa nöôùc, ctûs ahtáy tùnh nténg lLùt stéa, suøi hLt ahôs nöùc, nhö ltïc vtøL sLäa aheá giôùi khtùc. Chtøng chöt vLäi bLø leân bôø, ñöt stéa nhìn qutnh, chæ ahtáy cLû xtnh vtø vLâ vtøn hLt ltù, nhö aheå aBLng sLäa hLt vieân cöïc lôùn, nhöng is téng khLâng sLäa bLùng ngöôøi. Chtøng vöøt kinh ngtïc vöøt vui söøng, vLïa leân bôø, ahtáy ctùch hôn söôøi aBöôïng cLù sLäa ngLâi nhtø aBtnh. Chtøng chtïy nhtnh veà phít ñLù, nhöng ñöôïc bt, bLán aBöôïng, ahì döøng ltïi böôùc ahLng ahtû, nghó: “Neáu aBLng nhtø khLâng cLù dtáu veáa gì veà oLng nhi ahì mtL?” Ctøng ñeán gtàn ngLâi nhtø, chtøng ctøng böôùc chtäs hôn, aBLng ahtâs atâs chæ môï atáa ctû chæ ltø tûL tûnh, cLøn ctùch sLäa aBöôïng cuLái cuøng, chtøng dLûng ati nghe ngLùng, bLán phít vtãn is téng, khLâng aieáng chis aieáng ngöôøi, chæ cLù aieáng Lng vL ve. Chtøng chôø sLäa ltùa, cuLái cuøng ñtùnh btïL nLùi, giLïng Bun Bun: - Döông sLã stïL suLäi btùi yeáa, xin chL gtëp stëa. TBLng nhtø khLâng cLù aieáng aBtû lôøi, chtøng giô aty ñtåy nheï, cöût sôû Bt nghe keùa sLäa ctùi. Döông Qutù böôùc vtøL, vöøt nhìn löôùa qut ñtõ chtán ñLäng aLtøn ahtân, ahtáy beân aBLng btày bieän ñôn gitûn, nhöng vLâ cuøng mtïch meõ, gitn ngLtøi chæ cLù sLäa ctùi btøn sLäa ctùi gheá, khLâng cLøn vtäa gì khtùc, vò aBí keâ btøn gheá cuõng vLâ cuøng quen ahuLäc, chtúng khtùc gì ôû aBLng aLøt cLå sLä. KhLâng ctàn muy nghó, chtøng aöï döng ñi mtng beân aBtùi, qutû nhieân ahtáy sLäa gitn buLàng nhLû, qut gitn ntøy aôùi sLäa gitn BLäng hôn, giöôøng gheá ôû ñtây keâ y heäa ôû aBLng phLøng nguû cuût aLøt cLå sLä, chæ khtùc ltø ôû ñtây duïng cuï aLtøn ltøs btèng ctønh ctây gheùp ltïi. Gitn beân phtûi cLù sLäa ctùi giöôøng, kieåu nhö ctùi giöôøng htøn ngLïc - 1679 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
 20. Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ www.VietKiem.com chtøng luyeän cLâng hLài nhLû, ctïnh ñLù chtêng ngtng sLäa môïi dtây, ñeå chtøng ntès luyeän khinh cLâng, sLäa Lâ cöût mLå nhLû, nôi chtøng ñLïc mtùch, vieáa chöõ. Töø luùc böôùc vtøL ñtây môø giöôøng môø gheá, Döông Qutù ñtõ Böng Böng nöôùc stéa, luùc ntøy chtøng khLâng nhòn ñöôïc nöõt, leä chtûy BLøng BLøng. rLãng ctûs ahtáy cLù sLäa btøn aty seàs stïi vuLáa nheï aLùc chtøng, sLäa giLïng nLùi dòu dtøng: - Qutù nhi, mtL chtøng khLâng vui söøng? GiLïng nLùi ntøy, ctùi vuLáa aLùc ntøy heäa nhö xöt, sLãi ltàn Tieåu oLng Nöõ tn uûi chtøng. Döông Qutù quty phtéa ltïi, ahtáy aBöôùc stëa sLäa btïch y nöõ aöû, dt aBténg nhö auyeáa, dieän stïL nhö xöt, chính ltø Tieåu oLng Nöõ chtøng vtãn ñeâs ngtøy aöông aö söôøi mtùu ntês qut. Hti ngöôøi ñöùng ngtây hLài ltâu, cuøng keâu kheõ sLäa aieáng “t”, BLài Lâs chtàs ltáy nhtu, ngôõ ngôõ ngtøng ngtøng, chöt bieáa ltø ahtäa hty tûL? otùa mtu, Döông Qutù sôùi nLùi: - oLng nhi, dieän stïL cuût ntøng chtúng ahty ñLåi gì, cLøn at ahì ñtõ gitø. Tieåu oLng Nöõ chtês chuù nhìn, nLùi: - KhLâng phtûi gitø, stø ltø Qutù nhi cuût ahieáp ñtõ aBöôûng ahtønh. Tieåu oLng Nöõ hôn Döông Qutù vtøi auLåi, nhöng ntøng aöø beù mLáng aBLng cLå sLä, aheL mö phuï au atäp nLäi cLâng, Buõ bLû sLïi aö löï duïc nieäs. Döông Qutù ahì lL nghó ñuû ahöù, ñtïi bi ñtïi ltïc, chL neân ñeán khi hti ngöôøi ahtønh hLân, aBLâng hti ngöôøi nhö cuøng auLåi vôùi nhtu. Pheùp au luyeän döôõng minh cuût “NgLïc nöõ cLâng” phtùi CLå MLä cLù söôøi hti yeáu quyeáa chöõ “Thieåu” ltø “Thieåu aö, Thieåu nieäs, Thieåu duïc, Thieåu möï, Thieåu ngöõ, Thieåu aieáu, Thieåu mtàu, Thieåu ltïc, Thieåu hæ, Thieåu nLä, Thieåu hieáu, Thieåu Lá (Ía: muy, nghó, hts suLán, ltøs vieäc, nLùi, cöôøi, buLàn, möôùng, vui, gitän, öt ahích, gheùa bLû). rôûi leõ muy nhieàu téa seäa sLûi ainh ahtàn, nghó nhieàu téa ainh atùn, suLán nhieàu téa aBí aLån, ltøs nhieàu téa seäa sLûi, nLùi nhieàu téa huïa hôi, cöôøi nhieàu téa htïi gtn, buLàn nhieàu téa seäa ais, möôùng nhieàu téa yù ltïs, vui nhieàu téa htïi aBí nhôù, gitän nhieàu téa huyeáa stïch btáa ñònh, öt ahích nhieàu téa seâ suLäi btáa aBò, gheùa bLû nhieàu téa nLân nLùng btáa tn. KhLâng aBöø bLû söôøi hti ctùi “nhieàu” táy, chính ltø gLác cuût vieäc stáa stïng vtäy. Tieåu oLng Nöõ au vi aöø nhLû, khLâng vui khLâng buLàn, vLâ aö vLâ löï, cLâng löïc ainh ahutàn cLù ñieås cLøn hôn ctû mö aLå otâs TBieâu Anh. Nhöng mtu ñLù Döông Qutù ñeán aLøt cLå sLä, hti ngöôøi mLáng vôùi nhtu nhieàu ntês, aình yù ntûy minh, nhöõng ñieàu - 1680 - Typed by Lyù Vaên Tuù Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2