intTypePromotion=1

Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
8
download

Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 0141/TM-DM của Bộ Thương mại

  1. TH¤NG B¸O CñA Bé TH¦¥NG M¹I Sè 0141/TM­DM NGµY 19 TH¸NG 01 N¡M 2005  VÒ VIÖC B∙I Bá LÖ PHÝ H¹N NG¹CH XUÊT KHÈU HµNG DÖT, MAY  SANG THÞ TR¦êNG EU Vµ CANADA C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 02/2005/Q§­BTC ngµy 12/01/2005 cña  Bé  trëng  Bé Tµi  ChÝnh  vÒ viÖc  b∙i bá lÖ  phÝ h¹n  ng¹ch  xuÊt  khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Canada, Bé Th¬ng m¹i  híng dÉn th¬ng nh©n vÒ viÖc thu, hoµn phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu  hµng dÖt may sang thÞ trêng EU vµ Canada nh sau: 1. Th¬ng nh©n xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU,  Canada   kh«ng   ph¶i   nép   phÝ   h¹n   ng¹ch   cho   nh÷ng   l«   hµng   xuÊt  khÈu tõ ngµy 01/01/2005 (ngµy ký vËn t¶i ®¬n); 2. Th¬ng nh©n ®∙ nép phÝ h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu  sang EU, Canada cho nh÷ng l« hµng dÖt may xuÊt khÈu tõ ngµy  01/01/2005 (ngµy ký vËn t¶i ®¬n) ®îc sö dông sè tiÒn lÖ phÝ  h¹n ng¹ch ®∙ nép ®Ó chuyÓn sang nép lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu  sang thÞ trêng Hoa Kú n¨m 2005. C¸c Phßng Qu¶n lý XuÊt nhËp  khÈu khu vùc trùc thuéc Bé Th¬ng m¹i thùc hiÖn viÖc cÊn trõ  phÝ h¹n ng¹ch nªu trªn cho th¬ng nh©n; 3.   Th¬ng   nh©n   ®∙   nép   phÝ   h¹n   ng¹ch   xuÊt   khÈu   sang   EU,  Canada cho nh÷ng l« hµng xuÊt khÈu kÓ tõ ngµy 01/01/2005 (ngµy  ký   vËn   ®¬n)   nhng   kh«ng   ph¶i   nép   lÖ   phÝ   h¹n   ng¹ch   xuÊt   khÈu  hµng dÖt may sang thÞ trêng Hoa Kú ®Ò nghÞ göi v¨n b¶n vÒ Bé  Th¬ng m¹i (Vô Tµi chÝnh KÕ to¸n), 21 Ng« QuyÒn, Hµ Néi ®Ó ®îc  lµm thñ tôc hoµn phÝ. Bé Th¬ng m¹i th«ng b¸o th¬ng nh©n biÕt vµ thùc hiÖn./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2