intTypePromotion=1

Thông tư 04/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương Mại)

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
8
download

Thông tư 04/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương Mại)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương Mại)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 (bổ sung, sửa đổi Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 của Bộ Thương Mại)

  1. Th«ng t cña bé th¬ng m¹i sè 04/2005/TT-BTM ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc ®iÒu chØnh danh môc hµng nhËp khÈu ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2005 (bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 10/2004/TT-BTM ngµy 27/12/2004 cña Bé Th¬ng m¹i) C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§-TTg ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2005/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng nhËp khÈu ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan; Bé Th¬ng m¹i bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 10/2004/TT-BTM ngµy 27/12/2004 cña Bé Th¬ng m¹i vÒ viÖc ®iÒu chØnh Danh môc hµng nhËp khÈu ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2005 nh sau: 1. Söa ®æi PhÇn I "Quy ®Þnh chung" cña Th«ng t sè 10/2004/TT-BTM ngµy 27 th¸ng 12 n¨ma 2004 cña Bé Th¬ng m¹i nh sau: ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2005 ®èi víi 03 mÆt hµng: trøng gia cÇm, thuèc l¸ nguyªn liÖu vµ muèi theo c¸c chi tiÕt sau: TT M· sè HS M« t¶ hµng hãa Sè lîng cho n¨m 2005 1 0407 Trøng gia cÇm CÊp theo nhu cÇu 2 2401 Thuèc l¸ nguyªn liÖu 29.774 tÊn 3 2501 Muèi 200.000 tÊn 2. B·i bá c¸c quy ®Þnh t¹i Môc 3, Môc 4, PhÇn II "§èi tîng ®îc ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan" trong Th«ng t sè 10/2004/TT-BTM ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé Th¬ng m¹i liªn quan ®Õn viÖc giao h¹n ng¹ch thuÕ quan c¸c mÆt hµng s÷a nguyªn liÖu cha c« ®Æc (m· sè 0401), s÷a nguyªn liÖu c« ®Æc (m· sè 0402), ng« h¹t (m· sè 1005) vµ b«ng (m· sè 5201, 5202 vµ 5203). 3. C¸c néi dung kh¸c cña Th«ng t sè 10/2004/TT-BTM ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé Th¬ng m¹i gi÷ nguyªn hiÖu lùc thi hµnh. 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2