intTypePromotion=1

Thông tư 05/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
192
lượt xem
46
download

Thông tư 05/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 05/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 159/2003/NĐ-Cp ngày 10/12/2003 về cung ứng và sử dụng séc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 05/2004/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. T H¤NG T ¦ Cña NG¢N HµNG NHµ N¦íC VIÖT NAM Sè 05/2004/TT­NHNN  ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2004 Híng dÉn thùc hiÖn mét sè  néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 159/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003  cña ChÝnh phñ vÒ Cung øng vµ sö dông sÐc C¨n cø Kho¶n 1, §iÒu 50 cña NghÞ ®Þnh sè 159/2003/N§­ CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  Cung øng vµ  sö  dông   sÐc   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NghÞ   ®Þnh),   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt Nam híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung t¹i NghÞ ®Þnh   nh sau: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ¸p dông vµ ®èi tîng ®iÒu chØnh Th«ng   t  nµy   híng   dÉn   mét   sè   néi   dung   vÒ   ho¹t   ®éng  cung   øng   vµ   sö   dông   sÐc,   bao   gåm:   cung   øng,   ký   ph¸t,  chuyÓn nhîng, b¶o l∙nh, thanh to¸n, truy  ®ßi  ®èi víi sÐc   do   tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô   thanh   to¸n   ho¹t   ®éng   trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam cung øng vµ  vÒ  thñ  tôc cung øng, kiÓm  so¸t,  lu©n  chuyÓn,  xö  lý  chøng  tõ  vµ  h¹ch  to¸n  kÕ  to¸n  liªn quan   ®Õn  viÖc  thanh to¸n  sÐc  qua  c¸c  tæ chøc  cung  øng dÞch vô thanh to¸n ho¹t ®éng trªn l∙nh thæ ViÖt Nam.  1.1. Ph¹m vi ¸p dông: SÐc do tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n ho¹t  ®éng  trªn l∙nh thæ ViÖt Nam cung øng vµ   ®îc sö  dông trªn l∙nh  thæ ViÖt Nam hoÆc ngoµi l∙nh thæ ViÖt Nam. 1.2. §èi tîng ®iÒu chØnh: 1.2.1. C¸c tæ chøc cung øng sÐc vµ  tham gia vµo qu¸  tr×nh thanh to¸n, thu hé sÐc, bao gåm: Ng©n hµng Nhµ n íc;  ng©n hµng th¬ng m¹i, ng©n hµng ph¸t triÓn, ng©n hµng  ®Çu  t, ng©n hµng  chÝnh  s¸ch,  ng©n  hµng hîp t¸c vµ  c¸c lo¹i  h×nh ng©n hµng kh¸c; Quü  TÝn dông nh©n d©n trung  ¬ng; tæ  chøc tÝn dông kh«ng ph¶i ng©n hµng  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc  cho phÐp cung øng, thanh to¸n, thu hé  sÐc; tæ chøc kh¸c  kh«ng ph¶i lµ  tæ chøc tÝn dông  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cho  phÐp cung øng, thanh to¸n hoÆc thu hé sÐc. 1.2.2. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n sö  dông sÐc vµ  liªn quan  ®Õn viÖc sö dông sÐc, bao gåm: ngêi ký ph¸t, ngêi ®îc tr¶  tiÒn, ngêi chuyÓn nhîng, ngêi  ®îc chuyÓn nhîng, ngêi b¶o  l∙nh,   ngêi   ®îc   b¶o   l∙nh,   ngêi   thô   hëng,   ngêi   ®¹i   diÖn 
 2. theo ph¸p luËt hoÆc theo uû  quyÒn vµ  nh÷ng ngêi kh¸c cã  liªn quan ®Õn sö dông sÐc. 2. Ký ph¸t, thanh to¸n sÐc ghi sè tiÒn b»ng ngo¹i tÖ 2.1.   Trong   trêng   hîp   ngêi   ký   ph¸t   ®îc   sö   dông   tµi  kho¶n thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  theo quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ  níc, ngêi  ®ã   ®îc ký  ph¸t sÐc  b»ng ngo¹i tÖ  trªn tµi kho¶n thanh to¸n cña m×nh  ®Ó  tr¶  cho ngêi ®îc tr¶ tiÒn lµ ®èi tîng ®îc phÐp thu ngo¹i tÖ.  2.2. §Ó   ®îc thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, ngêi thô  hëng  sè tiÒn ghi trªn sÐc cã tr¸ch nhiÖm chøng minh m×nh thuéc   ®èi   tîng   ®îc   phÐp   thu   ngo¹i   tÖ   trªn   l∙nh   thæ   ViÖt   Nam  theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ níc.  ViÖc thanh to¸n tê sÐc ®ã ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.2.1. NÕu ngêi thô hëng chøng minh m×nh thuéc ®èi t­ îng  ®îc phÐp thu ngo¹i tÖ, th×  chi tr¶ sè  tiÒn trªn sÐc  cho ngêi thô hëng b»ng lo¹i ngo¹i tÖ ghi trªn sÐc;  2.2.2.   NÕu   ngêi   thô   hëng   kh«ng   chøng   minh   ®îc   m×nh  thuéc   ®èi   tîng   ®îc   phÐp   thu   ngo¹i   tÖ,   th×   sè   tiÒn   ghi  trªn sÐc ph¶i  ®îc quy  ®æi thµnh tiÒn  ®ång ViÖt Nam theo  tû  gi¸ ngo¹i tÖ  mua chuyÓn kho¶n do ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n c«ng bè   ë  thêi  ®iÓm thanh to¸n tê  sÐc  ®ã   ®Ó  tr¶ cho   ngêi thô hëng.  2.3.   Trêng   hîp   tê   sÐc   ký   ph¸t   b»ng   ngo¹i   tÖ   ®îc  chuyÓn nhîng cho mét tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n,   ®ång tiÒn thanh to¸n vµ  tû  gi¸ thanh to¸n do ng êi chuyÓn  nhîng vµ ngêi ®îc chuyÓn nhîng tho¶ thuËn. NÕu thanh to¸n  b»ng ngo¹i tÖ, th×  ngêi  ®îc tr¶ ngo¹i tÖ  ph¶i thuéc  ®èi  tîng ®îc phÐp thu ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i  hèi cña Ng©n hµng Nhµ níc.  3. NghÜa vô cña ngêi ký ph¸t NghÜa vô cña ngêi ký ph¸t bao gåm:  3.1. B¶o  ®¶m cã  kho¶n tiÒn  ®îc sö  dông t¹i ngêi thùc  hiÖn thanh to¸n  ®Ó  chi tr¶ toµn bé  sè  tiÒn ghi trªn sÐc  cho   ngêi   thô   hëng   t¹i   thêi   ®iÓm   sÐc   ®îc   xuÊt   tr×nh   ®Ó  thanh to¸n trong thêi h¹n xuÊt tr×nh. Kho¶n tiÒn  ®îc sö  dông cã  thÓ  lµ  sè  d trªn tµi kho¶n thanh to¸n mµ  ngêi ký  ph¸t   cã   quyÒn   sö   dông;   hoÆc   sè   d  trªn   tµi   kho¶n   thanh  to¸n céng víi h¹n møc thÊu chi mµ  ngêi ký  ph¸t  ®îc phÐp  sö dông theo tho¶ thuËn víi ngêi thùc hiÖn thanh to¸n. 3.2.   §iÒn   ®Çy   ®ñ   c¸c   néi   dung   cña   tê   sÐc   theo   quy  ®Þnh t¹i §iÓm 15,   Ch¬ng III cña Th«ng t  nµy. Trêng hîp  tê   sÐc   ®îc   lËp   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   do   lçi   cña   ngêi   ký  ph¸t khiÕn ngêi thô  hëng bÞ  tõ  chèi thanh to¸n, ngêi thô  hëng cã  quyÒn yªu cÇu ngêi ký  ph¸t lËp tê  sÐc kh¸c thay  thÕ. Ngêi ký ph¸t cã nghÜa vô ®¸p øng yªu cÇu nµy cña ng ­
 3. êi   thô   hëng   ngay   trong   ngµy   ®îc   yªu   cÇu   hoÆc   ngµy   lµm  viÖc tiÕp theo sau ngµy ®îc yªu cÇu ®ã. 3.3. Trêng hîp tê sÐc bÞ tõ chèi thanh to¸n do sÐc ®ã  kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc do lçi cña ngêi ký ph¸t  sÐc, ngêi ký  ph¸t ph¶i hoµn tr¶ kh«ng  ®iÒu kiÖn sè  tiÒn  bÞ   truy   ®ßi   trªn   sÐc   theo   quy   ®Þnh   ë   §iÒu   41   cña   NghÞ  ®Þnh. ViÖc hoµn tr¶ sè tiÒn nµy thùc hiÖn b»ng ph ¬ng tiÖn  thanh to¸n theo yªu cÇu cña ngêi truy  ®ßi vµ  phï  hîp víi  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. ChÊp nhËn sÐc trong thanh to¸n ViÖc   chÊp   nhËn   sÐc   trong   thanh   to¸n   do   c¸c   ng êi   ký  ph¸t hoÆc ngêi chuyÓn nhîng (bªn tr¶ sÐc) vµ ngêi ®îc tr¶  tiÒn   hoÆc   ngêi   ®îc   chuyÓn   nhîng   (bªn   nhËn   sÐc)   tho¶  thuËn. Trong thanh to¸n, bªn nhËn sÐc cã  quyÒn yªu cÇu bªn   tr¶   sÐc   xuÊt   tr×nh   giÊy   chøng   minh   nh©n   d©n   (hoÆc   hé   chiÕu, giÊy chøng minh qu©n nh©n, c«ng nh©n vµ  nh©n viªn   quèc phßng hoÆc giÊy tê  tïy th©n kh¸c cã  d¸n ¶nh vµ   ®ãng   dÊu gi¸p lai), cung cÊp ®Þa chØ hoÆc nh÷ng th«ng tin liªn  quan kh¸c  nÕu  thÊy  cÇn thiÕt.  Bªn  nhËn  sÐc cã  quyÒn  tõ  chèi nhËn  sÐc  nÕu  nh÷ng  yªu cÇu cña m×nh kh«ng   ®îc bªn  tr¶ sÐc ®¸p øng. 
 4. Ch¬ng II CUNG øNG SÐC 5. Tæ chøc  cung øng sÐc tù  quyÕt  ®Þnh  vÒ  thiÕt  kÕ  mÉu sÐc tr¾ng do m×nh cung øng, trªn c¬  së  tham kh¶o mÉu  sÐc t¹i Phô lôc 1. §Ó  b¶o  ®¶m cho tê  sÐc  cã  thÓ  thanh  to¸n qua Trung  t©m thanh to¸n bï  trõ  sÐc tù   ®éng cña Ng©n hµng Nhµ  níc  hoÆc do Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp, th× giÊy in sÐc, kÝch  thíc sÐc, yÕu tè vµ vÞ trÝ c¸c yÕu tè trªn sÐc tr¾ng ph¶i   ®îc thiÕt kÕ  theo c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i Phô  lôc 1  cña Th«ng t nµy vµ  nh÷ng tiªu chuÈn kü  thuËt cô  thÓ  kh¸c  cña Trung t©m (nÕu cã). 6. Tæ chøc cung øng sÐc, tríc khi in sÐc tr¾ng theo  mÉu   míi,   ph¶i   tiÕn   hµnh   ®¨ng   ký   mÉu   sÐc   tr¾ng   víi   Vô  ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam.   Hå   s¬  ®¨ng ký mÉu sÐc tr¾ng bao gåm: ­ C«ng  v¨n  ®¨ng ký   mÉu sÐc  tr¾ng  kÌm thiÕt  kÕ  kÝch  thíc, mÇu s¾c, c¸c yÕu tè chi tiÕt cña tê sÐc tr¾ng; ­ B¶n  sao giÊy  phÐp  ho¹t  ®éng cña  tæ chøc  cung  øng  sÐc ®∙ ®îc C«ng chøng Nhµ níc x¸c nhËn (trêng hîp ®¨ng ký  lÇn ®Çu). 7 . Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ  tr¶ lêi tæ chøc cung øng sÐc vÒ  mÉu   sÐc   tr¾ng   trong   vßng   10   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy  nhËn ®îc hå s¬ ®¨ng ký mÉu sÐc tr¾ng cña tæ chøc cung øng   sÐc.  8. Sau khi nhËn ®îc v¨n b¶n tr¶ lêi cña Ng©n hµng Nhµ  níc,  tæ chøc  cung  øng sÐc tiÕn hµnh in sÐc tr¾ng.  Tríc  khi cung øng sÐc tr¾ng cho ngêi sö dông sÐc, tæ chøc cung  øng   sÐc   ph¶i   göi   mÉu   sÐc   tr¾ng   ®∙  in   ®Ó   lu   mÉu   t¹i   Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ Vô KÕ to¸n tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ  níc. 9. Tæ chøc cung øng sÐc ®îc lùa chän n¬i in ®Ó ký hîp  ®ång in sÐc tr¾ng trªn c¬  së  tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc  b¶o ®¶m nh÷ng yÕu tè kü thuËt vµ yÕu tè chèng gi¶ cña sÐc   tr¾ng do m×nh cung øng.     10. Tæ chøc cung øng sÐc chÞu tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o   cho c¸c bªn liªn quan (bao gåm c¸c tæ chøc cung øng dÞch  vô   thanh   to¸n   tham   gia   dÞch   vô   thu   hé   sÐc,   trung   t©m  thanh to¸n bï trõ sÐc vµ ngêi sö dông dÞch vô thanh to¸n)  vÒ mÉu sÐc tr¾ng cña m×nh.   11. Tæ chøc cung øng sÐc chÞu tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh vµ   tho¶ thuËn  ®èi víi ngêi sö  dông sÐc vÒ   ®iÒu kiÖn vµ   ®iÒu 
 5. kho¶n sö dông sÐc do m×nh cung øng. §èi tîng ®îc cung øng  sÐc tr¾ng ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 11.1.   §îc   sö   dông   tµi   kho¶n   thanh   to¸n   t¹i   tæ   chøc   cung øng sÐc. 11.2. Kh«ng bÞ  cÊm sö  dông sÐc hoÆc  ®ang trong thêi   gian bÞ ®×nh chØ quyÒn ký ph¸t sÐc. 11.3. C¸c  ®iÒu kiÖn kh¸c do tæ chøc cung øng sÐc quy  ®Þnh. 12. Tæ chøc cung øng sÐc tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc: 12.1.   QuyÕt   ®Þnh   sè   lîng   tê   sÐc   tr¾ng   cung   øng   cho  mçi  ®èi tîng kh¸ch hµng vµ  cho mçi lÇn cung øng, trªn c¬  së  b¶o  ®¶m phï  hîp víi nhu cÇu vµ   ®é  tin cËy trong thanh   to¸n cña tõng ®èi tîng cô thÓ. 12.2. X©y dùng quy tr×nh, thñ  tôc b¶o  ®¶m an toµn vµ  ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan trong l u tr÷,  b¶o qu¶n, lu©n chuyÓn sÐc tr¾ng vµ sÐc trong qu¸ tr×nh xö   lý thanh to¸n trong néi bé tæ chøc cung øng sÐc; 12.3. Quy  ®Þnh, híng dÉn vµ  phæ biÕn vÒ  tr¸ch nhiÖm  trong viÖc b¶o qu¶n sÐc tr¾ng vµ nh÷ng yªu cÇu trong viÖc   sö dông sÐc ®èi víi ngêi ®îc cung øng sÐc tr¾ng. 13. Thñ tôc cung øng sÐc thùc hiÖn nh sau: 13.1. Khi cã  nhu cÇu sö  dông sÐc, chñ  tµi kho¶n hoÆc  ngêi ®¹i diÖn cña chñ tµi kho¶n lËp giÊy ®Ò nghÞ cung øng  sÐc nép cho tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n n¬i m×nh  më tµi kho¶n (tæ chøc cung øng sÐc). 13.2. Khi nhËn ®îc giÊy ®Ò nghÞ cung øng sÐc, tæ chøc   cung øng sÐc cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  ®iÒu kiÖn cña ngêi  ®Ò  nghÞ  cung øng sÐc, giÊy chøng minh nh©n d©n (hoÆc hé   chiÕu, giÊy chøng minh qu©n nh©n, c«ng nh©n vµ  nh©n viªn   quèc phßng hoÆc giÊy tê  tïy th©n kh¸c cã  d¸n ¶nh vµ   ®ãng   dÊu gi¸p lai) cña ngêi ®Ò nghÞ cung øng sÐc.  13.3. Tríc khi giao sÐc cho kh¸ch hµng, tæ chøc cung  øng sÐc tr¾ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm in, dËp ch÷  hoÆc ghi  s½n néi dung cña c¸c yÕu tè: Sè  sÐc, tªn ngêi thùc hiÖn  thanh to¸n, tªn ngêi ký  ph¸t sÐc (Tªn cña ph¸p nh©n, hé  gia ®×nh, tæ hîp t¸c hoÆc hä tªn cña c¸ nh©n), c¸c yÕu tè   trªn   gi¶i   tõ   MICR:   sè   sÐc,   m∙   ng©n   hµng   cña   ngêi   thùc  hiÖn thanh to¸n, sè  tµi kho¶n cña ngêi ký  ph¸t... (trêng   hîp sÐc thanh to¸n qua trung t©m thanh to¸n bï trõ sÐc tù   ®éng cña Ng©n hµng Nhµ  níc) trªn tõng tê  sÐc tr¾ng tríc  khi giao cho kh¸ch hµng. Trêng hîp tæ chøc cung øng sÐc  cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ ®Þa ®iÓm thanh to¸n th× cÇn in, dËp   ch÷ hoÆc ghi s½n ®Þa ®iÓm thanh to¸n trªn mÉu sÐc tr¾ng. 
 6. Tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n cã  quyÒn in, dËp  ch÷ hoÆc ghi thªm c¸c néi dung kh¸c trªn tê sÐc tr¾ng nÕu  thÊy cÇn thiÕt vµ ®Ó thuËn tiÖn cho ngêi sö dông sÐc. 13.4. Tæ chøc cung øng sÐc ph¶i më  sæ theo dâi tªn,  ®Þa chØ, sè  hiÖu tµi kho¶n cña ngêi  ®îc cung øng sÐc, sè  lîng vµ  ký  hiÖu (sè  xª­ry, sè  sÐc) cña c¸c tê  sÐc cung  øng cho ngêi  ®îc cung øng sÐc vµ  yªu cÇu ngêi  ®îc cung  øng sÐc ph¶i ký nhËn vµo sæ theo dâi. 13.5. Ngêi  ®îc cung øng sÐc ph¶i kiÓm  ®Õm sè  lîng tê  sÐc,   tÝnh   chÝnh   x¸c   cña   c¸c   yÕu   tè   trªn   bÒ   mÆt   tê   sÐc  tr¾ng  ®îc cung øng. NÕu cã  sai sãt ph¶i b¸o ngay cho tæ  chøc cung øng sÐc ®Ó ®æi lÊy tê sÐc kh¸c. Sau  khi  ®∙  nhËn sÐc  tr¾ng  tõ  tæ chøc  cung  øng sÐc,  nÕu x¶y ra sai sãt hoÆc  ®Ó  sÐc bÞ  lîi dông th×  chñ  tµi  kho¶n  ph¶i   hoµn   toµn   chÞu  tr¸ch   nhiÖm  vÒ   c¸c   thiÖt   h¹i   xÈy ra. 14.   Khi   kh«ng   cßn   sö   dông   sÐc   hoÆc   chÊm   døt   tho¶   thuËn sö dông sÐc víi tæ chøc cung øng sÐc, ngêi ®îc cung  øng sÐc tr¾ng cã  nghÜa vô  nép l¹i toµn bé  c¸c sÐc tr¾ng  cha sö  dông vµ  c¸c tê  sÐc viÕt háng cho tæ chøc cung øng   sÐc. Ch¬ng III C¸C YÕU Tè CñA SÐC Vµ Ký PH¸T SÐC 15. Nh÷ng néi dung trªn sÐc ph¶i ®îc lËp theo yªu cÇu  nh sau: 15.1. Tê  sÐc ph¶i  ®îc lËp trªn mÉu sÐc tr¾ng do ng êi  thùc hiÖn thanh to¸n cung øng; nÕu sÐc  ®îc lËp trªn mÉu  sÐc   tr¾ng  kh«ng   ph¶i   do   ngêi   thùc  hiÖn   thanh   to¸n  cung  øng, th× ngêi thùc hiÖn thanh to¸n cã quyÒn tõ chèi thanh   to¸n tê sÐc ®ã.  15.2. Nh÷ng yÕu tè  trªn tê  sÐc ph¶i  ®îc in hoÆc ghi  râ rµng b»ng bót mùc hoÆc bót bi, kh«ng viÕt b»ng bót ch×  c¸c lo¹i hoÆc mùc ®á, kh«ng söa ch÷a, tÈy xo¸. C¸c ch÷ sè  ghi trªn sÐc ph¶i lµ ch÷ sè A­rËp (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).  15.3. ChØ  ®Þnh vÒ  ngêi  ®îc tr¶ tiÒn  ®îc ghi theo mét  trong ba c¸ch thøc quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 17 cña NghÞ  ®Þnh.  15.4. Sè  tiÒn  ®îc ghi râ  rµng vµo  ®óng n¬i quy  ®Þnh,   ph¶i ghi b»ng ch÷  vµ  b»ng sè. Sè  vµ  ch÷  ph¶i viÕt liªn  tôc,   ch÷   ®Çu   tiªn   ph¶i   ®îc   viÕt   hoa,   kh«ng   viÕt   c¸ch  qu∙ng, kh«ng viÕt c¸ch xa  ®Çu dßng, kh«ng viÕt chÌn thªm 
 7. vµo gi÷a hai ch÷   ®∙ viÕt liÒn nhau, chç  trèng ph¶i g¹ch  chÐo. §èi víi sè  tiÒn ghi b»ng sè, sau ch÷  sè  hµng ngh×n,  triÖu,  tû, ngh×n tû, triÖu  tû, tû  tû  ph¶i   ®Æt  dÊu  chÊm  (.); khi cßn ghi ch÷  sè  sau ch÷  sè  hµng  ®¬n vÞ  ph¶i  ®Æt  dÊu phÈy (,) sau ch÷ sè hµng ®¬n vÞ.  Trêng hîp cã sai lÖch gi÷a sè tiÒn ghi b»ng ch÷ vµ sè  tiÒn ghi b»ng sè  th×  sè  tiÒn  ®îc thanh to¸n lµ  sè  tiÒn  nhá h¬n.  15.5.   Tªn   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   lµ   tªn   ®¬n   vÞ  qu¶n lý  tµi kho¶n víi kho¶n tiÒn mµ  ngêi ký  ph¸t  ®îc sö  dông b»ng viÖc ký ph¸t sÐc. Tªn ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  cã  thÓ  lµ  tªn mét chi nh¸nh cña tæ chøc cung øng dÞch vô   thanh to¸n, ®∙ cung øng sÐc tr¾ng cho ngêi ký ph¸t vµ cho  phÐp ngêi ký  ph¸t   ®îc sö  dông  tµi kho¶n thanh  to¸n víi  mét   kho¶n   tiÒn   ®Ó   ký   ph¸t   sÐc   theo   tho¶   thuËn   víi   chi  nh¸nh  ®ã. Trêng hîp tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n  qu¶n lý  tËp trung  c¸c  tµi  kho¶n  thanh  to¸n  cña ngêi ký  ph¸t   më   t¹i   c¸c   chi   nh¸nh   cña   m×nh   th«ng   qua   hÖ   thèng  thanh to¸n trùc tuyÕn, th×  tªn ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  lµ tªn cña tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n.  15.6. §Þa  ®iÓm thanh to¸n lµ  n¬i mµ  tê  sÐc  ®îc thanh  to¸n vµ  do ngêi thùc hiÖn thanh to¸n quy  ®Þnh. §Þa  ®iÓm  thanh   to¸n   cã   thÓ   lµ   ®Þa   chØ   cña   ngêi   thùc   hiÖn   thanh  to¸n,  hoÆc  mét tæ chøc  cung øng dÞch vô  thanh  to¸n  lµm  ®¹i lý  chi hé  sÐc  cho  ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n.  Trêng  hîp tê  sÐc  ®îc thanh to¸n t¹i bÊt kú  chi nh¸nh nµo cña  ngêi   thùc  hiÖn   thanh   to¸n,   th×   ®Þa   ®iÓm   thanh  to¸n   thÓ   hiÖn b»ng côm tõ  “mäi chi nh¸nh”. NÕu trªn tê  sÐc kh«ng  cã   ®Þa  ®iÓm thanh to¸n th×  tê  sÐc  ®îc hiÓu lµ   ®îc xuÊt  tr×nh  ®Ó  thanh to¸n t¹i  ®Þa chØ cña ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n. NÕu kh«ng râ   ®Þa chØ cña ng êi thùc hiÖn thanh to¸n  th×   tê   sÐc   ®ã   ®îc   xuÊt   tr×nh   ®Ó   thanh   to¸n   t¹i   trô   së  chÝnh cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n.   15.7. Ngµy ký  ph¸t lµ  ngµy mµ  ngêi ký  ph¸t ghi trªn  tê sÐc.  15.8. Ch÷ ký cña ngêi ký ph¸t ph¶i lµ ch÷ ký tay b»ng  bót mùc hoÆc bót bi theo ch÷  ký  mÉu  ®∙  ®¨ng ký  t¹i ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n, kÌm theo hä tªn cña ngêi ký.  16. §Ó  chØ  ®Þnh sè  tiÒn trªn tê  sÐc ph¶i  ®îc tr¶ vµo  tµi   kho¶n   cña   ngêi   thô   hëng,   ngêi   ký   ph¸t   hoÆc   ngêi  chuyÓn nhîng ghi hoÆc  ®ãng dÊu thªm côm tõ  “Tr¶ vµo tµi  kho¶n”  ë   mÆt tríc cña tê  sÐc ngay díi ch÷  “SÐc”. Côm tõ  nµy cã hiÖu lùc víi bÊt kú ngêi nµo thô hëng tê sÐc.  17. Trêng hîp ngêi  ®îc tr¶ tiÒn trªn sÐc lµ  tæ chøc,  th× tê sÐc ph¶i ®îc ghi hoÆc ®ãng dÊu côm tõ “tr¶ vµo tµi 
 8. kho¶n”, trõ  trêng hîp ký  ph¸t sÐc  ®Ó  rót tiÒn mÆt tõ  tµi  kho¶n thanh to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  18. Trêng hîp viÕt sai th× ph¶i huû bá b»ng c¸ch g¹ch   chÐo vµo tê  sÐc tr¾ng viÕt sai. Tê  sÐc viÕt sai hoÆc bÞ  háng   ph¶i   ®îc   lu   gi÷   l¹i   vµ   tr¶   l¹i   cho   ngêi   cung   øng  sÐc. 19.   Kh«ng   ®îc   ký   trªn   sÐc   khi   cha   ghi   ®ñ   néi   dung  thuéc tr¸ch nhiÖm cña ngêi ký. Ngêi ký  trªn sÐc nhng kh«ng  ®iÒn  ®Çy  ®ñ  c¸c néi dung   thuéc   tr¸ch   nhiÖm   cña   m×nh,   mµ   ®Ó   nh÷ng   néi   dung   cßn   thiÕu tiÕp tôc  ®îc  ®iÒn sau khi ngêi  ®ã   ®∙ ký  trªn sÐc;  hoÆc kh«ng tu©n thñ  yªu cÇu vÒ  viÖc ghi sè  tiÒn b»ng ch÷  vµ  b»ng sè  mµ  sau  ®ã  nh÷ng thiÕu sãt nµy bÞ  lîi dông  ®Ó  lµm sai lÖch sè  tiÒn; hoÆc kh«ng tu©n thñ  nh÷ng quy  ®Þnh  kh¸c khiÕn  tê  sÐc  bÞ  lîi dông,  th×  ph¶i chÞu hoµn  toµn  tr¸ch nhiÖm vÒ  sè  thiÖt h¹i vµ  ph¶i båi thêng thiÖt h¹i  cho c¸c bªn liªn quan do tê sÐc bÞ lîi dông g©y ra.  20. Trêng hîp ngêi ký  ph¸t sÐc lµ   ®¹i diÖn hoÆc  ®îc  uû  quyÒn th×  chñ  tµi kho¶n ph¶i lµm  ®Çy  ®ñ  thñ  tôc th«ng  b¸o,  ®¨ng ký  ch÷  ký  mÉu, quy  ®Þnh h¹n møc ... víi ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n.  Ch¬ng IV CHUYÓN NH¦îNG SÐC B»NG Ký HËU 21. TÝnh liªn tôc cña d∙y ch÷ ký chuyÓn nhîng  21.1. Tê  sÐc chuyÓn nhîng b»ng ký  hËu th×  tÝnh liªn  tôc cña d∙y ch÷ ký chuyÓn nhîng thÓ hiÖn nh sau: 21.1.1. Trong giao dÞch chuyÓn nhîng thø nhÊt cña tê  sÐc, ngêi  ®øng tªn chuyÓn nhîng ph¶i lµ  tªn cña ngêi  ®îc  tr¶ tiÒn ®∙ ghi trªn mÆt tríc tê sÐc. 21.1.2. Trong giao dÞch chuyÓn nhîng thø hai cña tê  sÐc, ngêi  ®øng tªn chuyÓn nhîng ph¶i lµ  tªn cña ngêi  ®∙  ®îc chuyÓn nhîng trong giao dÞch chuyÓn nhîng thø nhÊt;  vµ  tiÕp tôc nh  vËy cho tíi giao dÞch chuyÓn  nhîng cuèi  cïng. 21.2. Trêng hîp ngêi  ®øng tªn chuyÓn nhîng trong bÊt  kú  mét giao dÞch chuyÓn  nhîng nµo mµ  kh«ng ph¶i  lµ  tªn  cña ngêi ®∙ ®îc chuyÓn nhîng trong giao dÞch chuyÓn nhîng  liÒn tríc, th×  d∙y ch÷  ký  chuyÓn nhîng  ®ã  lµ  kh«ng liªn  tôc. 21.3. Ngêi cÇm sÐc ®∙ qua chuyÓn nhîng lµ ngêi thô h­ ëng   cña   sè   tiÒn   ghi   trªn   sÐc   nÕu   ngêi   ®ã   lµ   ngêi   cuèi 
 9. cïng  ®îc chuyÓn nhîng trong d∙y ch÷  ký  chuyÓn nhîng liªn  tôc nh quy ®Þnh t¹i §iÓm 21.1 nãi trªn. Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n, khi thanh to¸n tê  sÐc  ®∙  qua   chuyÓn   nhîng   b»ng   ký   hËu,   cã   tr¸ch   nhiÖm   kiÓm   tra  tÝnh liªn tôc cña d∙y ch÷  ký  chuyÓn nhîng  ®Ó  b¶o  ®¶m sè  tiÒn trªn sÐc ®îc chi tr¶ ®óng ngêi thô hëng.  22.   ChuyÓn   nhîng   sÐc   cho   tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô  thanh to¸n 22.1. §Ó ®îc thanh to¸n sè tiÒn trªn sÐc, ngêi thô h­ ëng sÐc cã thÓ chuyÓn nhîng b»ng ký hËu tê sÐc ®ã cho mét   tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n theo tho¶ thuËn gi÷a  hai bªn ®Ó tæ chøc ®ã xuÊt tr×nh tê sÐc theo quy ®Þnh. Tæ   chøc cung øng dÞch vô  thanh  to¸n nãi trªn (tæ chøc  ®îc   chuyÓn   nhîng)  ®îc   quyÒn   tho¶   thuËn   vÒ   viÖc   nhËn   chuyÓn  nhîng  tê  sÐc,  quyÕt   ®Þnh viÖc  chi  tr¶  ngay  cho ngêi ký  hËu, hoÆc chi tr¶ sau khi cã  kÕt qu¶ thanh to¸n cña tê  sÐc   tõ   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n,   trªn   c¬   së   tù   chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tê sÐc vµ kh¶ n¨ng  truy  ®ßi sè  tiÒn trªn sÐc trong trêng hîp sÐc kh«ng  ®îc  thanh to¸n. 22.2.   Tæ   chøc   ®îc   chuyÓn   nhîng   sÐc   cã   tr¸ch   nhiÖm  kiÓm tra ®Ó b¶o ®¶m: ­ SÐc  ®ã   ®îc phÐp chuyÓn nhîng vµ  cã  thÓ  xuÊt tr×nh  trong thêi h¹n xuÊt tr×nh (cã  lu  ý  tíi thêi gian chuyÓn   sÐc ®i xuÊt tr×nh). ­ Ngêi chuyÓn nhîng sÐc cho m×nh lµ ngêi thô hëng hîp  ph¸p tê sÐc ®ã theo quy ®Þnh t¹i Kho¶n 6, §iÒu 4 cña NghÞ   ®Þnh. Trêng hîp sÐc  ®∙ qua chuyÓn nhîng b»ng ký  hËu th×  tê   sÐc   ph¶i   ®îc   chuyÓn   nhîng   liªn   tôc   ®Õn   ngêi   ®ã   mµ  kh«ng bÞ  giíi h¹n b»ng côm tõ  “kh«ng tiÕp tôc chuyÓn nh ­ îng”.  22.3. Trong trêng hîp kh«ng thÓ  trùc tiÕp xuÊt tr×nh  t¹i ®Þa ®iÓm thanh to¸n theo quy ®Þnh, tæ chøc ® îc chuyÓn  nhîng tê  sÐc nãi trªn cã  quyÒn chuyÓn nhîng tiÕp sÐc  ®ã  cho mét tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n kh¸c mµ  m×nh  cã quan hÖ ®¹i lý theo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn víi t  c¸ch  lµ   ngêi   ®¹i   diÖn   cho   ngêi   ®∙   chuyÓn   nhîng   tê   sÐc   cho  m×nh, ®Ó tæ chøc nµy xuÊt tr×nh tê sÐc. 22.4.   Tæ   chøc   ®îc   chuyÓn   nhîng   sÐc   cã   tÊt   c¶   c¸c  quyÒn víi t c¸ch ngêi thô hëng tê sÐc. 22.5. Tæ chøc  ®îc chuyÓn nhîng sÐc ph¶i kiÓm tra c¸c  th«ng  tin  liªn  quan tíi tÝnh x¸c thùc  cña  c¸c  néi  dung  thÓ  hiÖn trªn tê  sÐc vµ  kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi ký  ph¸t tê sÐc. Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n ®îc quyÒn cung cÊp  c¸c th«ng tin khÈn theo yªu cÇu nãi trªn cña tæ chøc  ®îc 
 10. chuyÓn   nhîng   sÐc   b»ng   ph¬ng   thøc   th«ng   tin   theo   tho¶  thuËn gi÷a hai bªn.  22.6. §èi víi c¸c sÐc tõ  níc ngoµi  ®îc chuyÓn nhîng  cho   tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô   thanh   to¸n   trªn   l∙nh   thæ  ViÖt Nam,  th×  tæ chøc   ®Çu  tiªn   ®îc chuyÓn  nhîng  tê  sÐc  trªn l∙nh thæ ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng quy   ®Þnh tõ §iÓm 22.1 ®Õn 22.5, Ch¬ng nµy. Ch¬ng V B¶O §¶M THANH TO¸N SÐC 23. B¶o chi sÐc 23.1. §Ó    thùc hiÖn b¶o chi, tê  sÐc ph¶i  ®¸p øng  ®ñ  nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: 23.1.1 §îc  ®iÒn  ®Çy  ®ñ, râ  rµng c¸c yÕu tè  theo quy  ®Þnh t¹i §iÓm 15, Ch¬ng III cña Th«ng t nµy;   23.1.2. Ngêi ký ph¸t cã ®ñ tiÒn trªn tµi kho¶n ®Ó ®¶m   b¶o   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   cho   tê   sÐc,   hoÆc   nÕu   kh«ng   ®ñ  tiÒn   trªn  tµi  kho¶n   nhng   ®îc   ngêi   thùc  hiÖn   thanh   to¸n  chÊp thuËn cho ngêi ký ph¸t thÊu chi ®Õn mét h¹n møc nhÊt  ®Þnh  ®Ó  b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cho sè  tiÒn ghi trªn  tê sÐc; 23.1.3. Ngêi ký ph¸t yªu cÇu ®îc b¶o chi tê sÐc ®ã. 23.2. Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  ®îc tõ  chèi b¶o chi  sÐc nÕu tê  sÐc kh«ng  ®¸p øng mét trong  nh÷ng  ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh t¹i §iÓm 23.1, Ch¬ng nµy.  23.3. §Ó   ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho tê  sÐc khi  xuÊt tr×nh, ngêi thùc hiÖn thanh to¸n lu ký  sè  tiÒn cña  tê   sÐc   ®îc   b¶o   chi   cña   ngêi   ký   ph¸t   vµo   mét   tµi   kho¶n  riªng hoÆc phong to¶ sè  tiÒn  ®ã  trªn tµi kho¶n (kho¸ sè  d trªn tµi kho¶n) cña ngêi ký ph¸t tÝnh tõ thêi ®iÓm thùc  hiÖn viÖc b¶o chi cho ®Õn hÕt thêi h¹n xuÊt tr×nh. 23.4  Thñ tôc b¶o chi sÐc ®îc thùc hiÖn nh sau: 23.4.1 Trêng hîp sö dông tµi kho¶n tiÒn ký göi ®Ó b¶o   ®¶m thanh to¸n:  Khi cã  nhu cÇu b¶o chi sÐc, ngêi ký  ph¸t sÐc lËp vµ  nép vµo ngêi thùc hiÖn thanh to¸n “Uû nhiÖm chi” (sè liªn   Uû  nhiÖm chi do Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n quy  ®Þnh nhng   ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ  sè  liªn  ®Ó  h¹ch to¸n, thanh to¸n vµ  lu   tr÷) vµ  tê  sÐc  ®∙ ghi  ®Çy  ®ñ  c¸c yÕu tè  cã   ®ñ  ch÷  ký  vµ  dÊu (nÕu cã) ë mÆt tríc cña tê sÐc. Ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   kiÓm   so¸t   ®èi   chiÕu   “Uû   nhiÖm chi”, kiÓm tra c¸c  ®iÒu kiÖn  ®Ó  thùc hiÖn b¶o chi  0
 11. tê   sÐc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÓm   23.1,   Ch¬ng   nµy,   nÕu   ®ñ  ®iÒu kiÖn th× xö lý: ­ Ghi  ngµy,  th¸ng,  n¨m  vµ  ký  tªn  ®ãng dÊu  cña ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n, kÌm côm tõ   “B¶o chi” lªn mÆt tríc  cña tê sÐc.  ­ Giao tê  sÐc  ®∙ lµm xong thñ  tôc b¶o chi cho kh¸ch  hµng. Xö lý c¸c liªn ñy nhiÖm chi nh sau:  ­ 1 liªn uû  nhiÖm chi lµm chøng tõ  ghi Nî  Tµi kho¶n  cña ngêi ký  ph¸t,  ®ång thêi ghi Cã  Tµi kho¶n tiÒn ký  göi  ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n sÐc cña ngêi ký ph¸t. ­ 1 liªn uû  nhiÖm chi lµm GiÊy b¸o Nî  giao cho ngêi  ký ph¸t sÐc. 23.4.2.     Trêng   hîp   kh«ng   sö   dông   tµi   kho¶n   tiÒn   ký   göi ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n: Tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n thùc hiÖn nghiÖp  vô  b¶o chi sÐc cã  thÓ  ¸p dông biÖn ph¸p phong to¶ sè  d  tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi ký ph¸t vµ sè tiÒn bÞ phong  to¶  ®óng b»ng sè  tiÒn b¶o  ®¶m thanh to¸n sÐc. Tuy nhiªn  khi ¸p dông biÖn ph¸p nµy  ®Ó  b¶o chi sÐc th×    ng©n hµng  ph¶i b¶o  ®¶m  ®îc viÖc kiÓm so¸t kh¶ n¨ng thanh to¸n cña  ngêi   ký   ph¸t,   kh«ng   ®Ó   x¶y   ra   t×nh   tr¹ng   mÊt   kh¶   n¨ng  thanh to¸n g©y ¶nh hëng ®Õn c¸c bªn liªn quan. 23.5. Khi  ®∙ b¶o chi sÐc, ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n sè  tiÒn ghi  trªn sÐc ®Õn hÕt thêi h¹n xuÊt tr×nh cña tê sÐc. Sau   thêi   h¹n   xuÊt   tr×nh,   tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô  thanh to¸n kh«ng cßn tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng thanh   to¸n cho tê sÐc khi xuÊt tr×nh. Ngêi ký ph¸t cã quyÒn yªu  cÇu ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n  chÊm  døt viÖc lu ký  hoÆc  phong to¶ sè tiÒn dïng ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cho  tê sÐc ®ã. Ch¬ng VI XUÊT TR×NH Vµ THANH TO¸N SÐC 24.   Tê   sÐc   ®îc   coi   lµ   “xuÊt   tr×nh”   nÕu   tê   sÐc   díi  d¹ng chøng tõ giÊy (trêng hîp xö lý thanh to¸n b»ng chøng   tõ)   hoÆc   d÷   liÖu   ®iÖn   tö   cña   tê   sÐc   (trêng   hîp   xö   lý  thanh to¸n b»ng ®iÖn tö) tíi ®Þa ®iÓm xuÊt tr×nh quy ®Þnh   t¹i §iÓm 25 hoÆc §iÓm 26, Ch¬ng nµy. Tê  sÐc  ®îc xuÊt tr×nh trong vßng 30 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ký  ph¸t vµ  ngêi ký  ph¸t cã  kho¶n tiÒn  ®ñ   ®Ó  chi tr¶ cho  1
 12. sè  tiÒn ghi trªn sÐc,  th×  ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n  cã  tr¸ch  nhiÖm   thanh  to¸n   cho   ngêi   thô   hëng   hoÆc   ngêi   ®îc  ngêi   thô   hëng   uû   quyÒn   ngay  trong   ngµy   xuÊt  tr×nh   hoÆc   ngµy lµm viÖc tiÕp theo sau ngµy xuÊt tr×nh ®ã.  25.   Ngêi   thô   hëng   hoÆc   ngêi   ®îc   ngêi   thô   hëng   uû  quyÒn (bao gåm c¶ ngêi thu hé) xuÊt tr×nh sÐc t¹i nh÷ng  ®Þa ®iÓm sau (®Þa ®iÓm xuÊt tr×nh): 25.1. §Þa ®iÓm thanh to¸n ghi trªn tê sÐc; 25.2. NÕu tê  sÐc kh«ng ghi  ®Þa  ®iÓm thanh to¸n, th×   xuÊt tr×nh sÐc t¹i ®Þa chØ cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n; 25.3. NÕu ngêi thô  hëng hoÆc ngêi  ®îc ngêi thô  hëng  uû  quyÒn kh«ng râ   ®Þa chØ cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n,  th×  xuÊt tr×nh  sÐc t¹i trô  së  chÝnh  cña ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n. 26. Trêng hîp ngêi xuÊt tr×nh tê  sÐc lµ  mét tæ chøc  cung   øng   dÞch   vô   thanh   to¸n,   th×   ngoµi   nh÷ng   ®Þa   ®iÓm  xuÊt tr×nh nãi trªn, tæ chøc ®ã ®îc xuÊt tr×nh tê sÐc t¹i  Trung t©m thanh to¸n bï  trõ  sÐc, nÕu tæ chøc  ®ã  lµ  thµnh  viªn trùc tiÕp cña Trung t©m thanh to¸n bï trõ, vµ tê sÐc  ®ã   ®îc thanh to¸n  qua  Trung  t©m thanh  to¸n  bï  trõ  theo  tho¶ thuËn gi÷a Trung t©m thanh to¸n bï  trõ  vµ  c¸c thµnh  viªn. 27. ViÖc thu hé sÐc thùc hiÖn nh sau: 27.1. Ngêi thô  hëng, nÕu kh«ng trùc tiÕp xuÊt tr×nh  sÐc, cã  thÓ  nép sÐc vµo tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh  to¸n n¬i m×nh më  tµi kho¶n; hoÆc nép sÐc vµo mét tæ chøc  cung øng dÞch vô  thanh to¸n lµm dÞch vô  thu hé  sÐc  ®Ó  uû   quyÒn cho tæ chøc  ®ã  (®îc gäi lµ  ngêi thu hé) xuÊt tr×nh  sÐc t¹i ®Þa ®iÓm xuÊt tr×nh. Thêi gian chuyÓn sÐc ®i xuÊt   tr×nh do hai bªn tho¶ thuËn.   27.2. Tê  sÐc  ®∙ qu¸ thêi h¹n xuÊt tr×nh nh ng cha qu¸  06 th¸ng kÓ  tõ  ngµy ký  ph¸t, ngêi thu hé  vÉn cã  thÓ  nhËn  thu hé. Trêng hîp tê  sÐc bÞ  tõ  chèi thanh to¸n, ngêi thu  hé  hoµn tr¶ l¹i sÐc cho ngêi thô  hëng vµ  kh«ng ph¶i chÞu  tr¸ch  nhiÖm vÒ viÖc bÞ tõ chèi nµy.  27.3. Ngêi thu hé  sÐc cã  quyÒn quy  ®Þnh møc phÝ  dÞch  vô  thu hé  sÐc  ®èi víi ngêi thô  hëng. Trong trêng hîp tê  sÐc bÞ  tõ  chèi thanh to¸n kh«ng do lçi cña ngêi thu hé,  ngêi thu hé  kh«ng cã  nghÜa vô  ph¶i hoµn tr¶ phÝ  thu hé  cho ngêi thô hëng. 27.4. Trêng hîp tê sÐc bÞ tõ chèi do lçi cña ngêi thu  hé, ngêi thu hé ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th êng thiÖt h¹i  cho ngêi thô hëng theo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. Trêng hîp  kh«ng   tho¶   thuËn   ®îc   th×   xö   lý   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2
 13. 27.5. Thñ tôc giao, nhËn vµ kiÓm tra sÐc t¹i ng êi thu  hé nh sau: ­ C¨n cø vµo c¸c tê  sÐc, ngêi thô  hëng lËp B¶ng kª  nép sÐc (mÉu phô  lôc sè  2  ­  Sè  liªn b¶ng kª nép sÐc do   ngêi thùc hiÖn thanh to¸n quy  ®Þnh nhng ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ   sè   liªn   ®Ó   h¹ch   to¸n,   thanh   to¸n   vµ   lu   tr÷).   Mçi   ngêi  thùc hiÖn  thanh  to¸n lËp mét B¶ng  kª nép sÐc riªng  kÌm  theo c¸c tê sÐc giao cho ngêi thu hé. Trêng hîp trªn tê  sÐc cã  sai lÖnh gi÷a sè  tiÒn b»ng  sè   vµ  b»ng   ch÷   th×   sè  tiÒn   nhá   h¬n   lµ  sè   tiÒn   ®îc   ghi  trªn b¶ng kª nép sÐc ®Ó thanh to¸n.  Khi lËp b¶ng kª nép sÐc, ngêi thô  hëng ph¶i ghi  ®Çy  ®ñ, râ  rµng c¸c yÕu tè  quy  ®Þnh trªn b¶ng kª, kh«ng  ®îc  söa ch÷a hoÆc tÈy xo¸. ­ Khi nhËn  ®îc c¸c liªn b¶ng kª nép sÐc cïng víi c¸c  tê  sÐc  ®îc nép vµo, ngêi thu hé  ph¶i kiÓm tra c¸c yÕu tè   thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt tê sÐc ®Ó ®¶m b¶o: + Ngêi yªu  cÇu  ®îc  thanh  to¸n sÐc  lµ  ngêi thô   hëng  hîp ph¸p tê  sÐc  ®ã  theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 6, §iÒu 4 cña   NghÞ ®Þnh; + Tê sÐc ®îc ®iÒn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè b¾t buéc theo quy   ®Þnh t¹i Kho¶n 1 vµ 2, §iÒu 14 cña NghÞ ®Þnh; + Tê  sÐc cha qu¸ 06 th¸ng kÓ  tõ  ngµy ký  ph¸t (cÇn lu  ý tíi kho¶ng thêi gian chuyÓn sÐc ®i xuÊt tr×nh). + TÝnh liªn tôc cña d∙y ch÷  ký chuyÓn nhîng (nÕu cã)  trªn tê sÐc.  + §èi chiÕu ®¶m b¶o khíp ®óng sè sÐc, sè tiÒn trªn tê  sÐc víi sè tiÒn ®îc kª trªn b¶ng kª nép sÐc. + Céng l¹i tæng sè tiÒn trªn b¶ng kª nép sÐc, sè tiÒn  b»ng ch÷  ph¶i khíp ®óng víi sè tiÒn b»ng sè. ­ Khi ph¸t hiÖn b¶ng kª nép sÐc cã  sai sãt hoÆc c¸c  tê  sÐc kh«ng  ®Çy  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn nªu trªn th×  ngêi thu  hé  ph¶i tr¶ l¹i sÐc cho ngêi nép sÐc vµ  yªu cÇu lËp l¹i  b¶ng kª nép sÐc kh¸c thay thÕ  phï  hîp víi c¸c tê  sÐc  ®ñ  ®iÒu kiÖn;  ­ NÕu kh«ng cã g× sai sãt th× ngêi thu hé ký x¸c nhËn  vÒ  viÖc nhËn nhê  thu theo yªu cÇu cña ngêi thô  hëng, ghi  vµo sæ theo dâi sÐc göi  ®i (dïng lµm c¬  së   ®Ó  tra cøu xö   lý  c¸c trêng hîp göi sÐc bÞ  thÊt l¹c, chËm trÔ) vµ  göi  c¸c tê  sÐc vµ  b¶ng kª sÐc tíi  ®Þa  ®iÓm xuÊt tr×nh trong  thêi gian, ph¬ng thøc tho¶ thuËn víi ngêi thô hëng vµ phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n. 3
 14. 28. ViÖc giao nhËn sÐc trùc tiÕp gi÷a ngêi thu hé  vµ  ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  ph¶i ghi sæ theo dâi giao nhËn  chøng   tõ   vµ   cã   ký   nhËn.   Trêng   hîp   ngêi   thu   hé   vµ   ngêi  thùc   hiÖn  thanh   to¸n   kh«ng   giao   nhËn   sÐc   trùc  tiÕp   ® îc  cho nhau th×  cã  thÓ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p giao nhËn kh¸c  nhng ph¶i  ®¶m b¶o sÐc  ®îc giao cho ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n mét c¸ch nhanh chãng, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ an toµn.  29. ViÖc tiÕp nhËn vµ kiÓm tra sÐc t¹i ng êi thùc hiÖn  thanh to¸n thùc hiÖn nh sau: 29.1. Khi nhËn  ®îc c¸c liªn b¶ng kª nép sÐc cïng víi  c¸c tê sÐc do ngêi thô hëng hoÆc ngêi thu hé nép vµo, ng­ êi thùc hiÖn thanh to¸n ph¶i kiÓm tra c¸c yÕu tè  trªn bÒ  mÆt tê sÐc ®Ó b¶o ®¶m: + Ngêi yªu  cÇu  ®îc  thanh  to¸n lµ   ngêi  thô  hëng  hîp  ph¸p cña tê  sÐc  ®ã  theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 6, §iÒu 4 cña   NghÞ   ®Þnh (trêng hîp ngêi thô  hëng trùc tiÕp xuÊt tr×nh  sÐc); + Tê  sÐc  ®îc lËp trªn mÉu sÐc tr¾ng do m×nh cung øng  vµ   ®îc  ®iÒn  ®Çy  ®ñ  c¸c yÕu tè  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14  cña NghÞ ®Þnh; + Tê sÐc cha qu¸ 06 th¸ng kÓ tõ ngµy ký ph¸t; + Kh«ng cã  lÖnh  ®×nh chØ thanh to¸n nÕu tê  sÐc xuÊt  tr×nh sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký ph¸t; + Ch÷  ký  vµ  dÊu (nÕu cã) cña ngêi ký  ph¸t sÐc hoÆc  ngêi ®¹i diÖn ký sÐc khíp ®óng víi mÉu ®∙ ®¨ng ký t¹i ng ­ êi thùc hiÖn thanh to¸n; + Kh«ng ký  ph¸t sÐc vît qu¸ thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i  v¨n b¶n ®¹i diÖn ký ph¸t sÐc; + TÝnh liªn tôc cña d∙y ch÷  ký  chuyÓn nh îng (nÕu sÐc   ®∙ qua chuyÓn nhîng) trªn tê sÐc;  + §èi chiÕu ®¶m b¶o khíp ®óng sè sÐc, sè tiÒn trªn tê  sÐc víi sè tiÒn ®îc kª trªn b¶ng kª nép sÐc; + Céng l¹i tæng sè tiÒn trªn b¶ng kª nép sÐc, sè tiÒn  b»ng ch÷  ph¶i khíp ®óng víi sè tiÒn b»ng sè; + C¸c yÕu tè  kh¸c theo quy ®Þnh cã liªn quan. Khi   ph¸t   hiÖn   b¶ng   kª   nép   sÐc   cã   sai   sãt   hoÆc   sÐc  gi¶, sÐc thiÕu mét trong c¸c  ®iÒu kiÖn nªu trªn th×  ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n ph¶i tr¶ l¹i tê  sÐc  ®ã  cho ngêi nép  sÐc vµ  yªu cÇu lËp l¹i b¶ng kª nép sÐc kh¸c thay thÕ  phï   hîp víi c¸c tê  sÐc  ®ñ   ®iÒu kiÖn; NÕu kh«ng cã  g×  sai sãt   th×  ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n  ký  x¸c nhËn  vÒ  viÖc  nhËn  sÐc theo yªu cÇu cña cña ngêi thu hé hoÆc ngêi thô hëng; 29.2. Trêng hîp tê  sÐc kh«ng ghi côm tõ  “tr¶ vµo tµi  kho¶n”   th×   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   cã   thÓ   thanh   to¸n   4
 15. b»ng tiÒn mÆt theo  ®Ò  nghÞ  cña ngêi thô  hëng t¹i c¸c  ®Þa  ®iÓm xuÊt tr×nh nªu t¹i §iÓm 25, Ch¬ng nµy.  Ngêi lÜnh tiÒn mÆt ph¶i ghi râ  hä  tªn, sè  chøng minh  nh©n d©n (hoÆc hé  chiÕu, giÊy chøng minh qu©n nh©n, c«ng   nh©n vµ  nh©n viªn quèc phßng hoÆc giÊy tê  tïy th©n kh¸c   cã  d¸n ¶nh vµ   ®ãng dÊu gi¸p lai) cña m×nh vµo phÇn quy  ®Þnh dïng cho lÜnh tiÒn mÆt ë mÆt sau tê sÐc.   29.3.   Trêng   hîp   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   viÖc   kiÓm   so¸t  sÐc g©y ra tham «, lîi dông, thÊt tho¸t tµi s¶n th×  ngêi  vi ph¹m ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi hoµn.  30. §èi víi tê  sÐc  ®∙ qua kiÓm tra theo quy  ®Þnh t¹i  §iÓm   29,   Ch¬ng  nµy,   th×   ngêi   thùc  hiÖn   thanh   to¸n  kiÓm  tra kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tê sÐc vµ xö lý chÝnh x¸c, an   toµn;   sö   dông   tµi   kho¶n   kÕ   to¸n   ®Ó   h¹ch   to¸n   c¸c   giao  dÞch   thanh   to¸n   vµ   gi÷   bÝ   mËt   vÒ   sè   d  trªn   tµi   kho¶n  thanh   to¸n   cña   kh¸ch   hµng   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt, vµ  xö  lý  theo quy tr×nh, thñ  tôc quy  ®Þnh tõ  §iÓm  31 ®Õn §iÓm 33, Ch¬ng nµy.  31.  NÕu sè   d  trªn tµi  kho¶n  thanh  to¸n  cña ngêi  ký  ph¸t sÐc, hoÆc sè  d  céng víi h¹n møc thÊu chi trªn tµi  kho¶n thanh to¸n cña ngêi ký  ph¸t sÐc (trêng hîp ngêi ký  ph¸t  ®îc phÐp thÊu chi)  ®ñ   ®Ó  thanh to¸n toµn bé  sè  tiÒn  ghi   trªn   sÐc,   th×   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   ghi   ngµy,  th¸ng n¨m thanh to¸n, ký  tªn trªn c¸c tê  sÐc vµ  c¸c liªn  b¶ng kª råi xö lý: 31.1. C¸c tê  sÐc lµm chøng tõ  ghi Nî  Tµi kho¶n thanh  to¸n cña ngêi ký  ph¸t,  hoÆc Tµi kho¶n  tiÒn göi b¶o  ®¶m  thanh   to¸n   (trêng   hîp   tê   sÐc   ®îc   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n b¶o chi b»ng c¸ch lu ký sè tiÒn trªn sÐc). 31.2. C¸c liªn B¶ng kª sÐc dïng lµm chøng tõ  ghi Cã  Tµi kho¶n thÝch hîp nh: Tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi thô  hëng (trêng hîp ngêi thô  hëng më  tµi kho¶n t¹i ngêi thùc   hiÖn thanh to¸n); TiÒn mÆt (trêng hîp ngêi thô  hëng lÜnh   tiÒn  mÆt);  Thanh  to¸n  bï  trõ,  TiÒn   göi  NHNN  (trêng  hîp   thanh  to¸n   bï  trõ  hoÆc   thanh   to¸n  qua  NHNN );   Tµi   kho¶n  cña ngêi thu hé (trêng hîp thanh to¸n theo tho¶ thuËn ®¹i   lý)...    §ång thêi  lËp  chøng  tõ  thanh to¸n  thÝch  hîp  ®Ó  chuyÓn  ®i bï  trõ  (nÕu ngêi thu hé  cã  tham gia thanh to¸n   bï  trõ) hoÆc lËp chøng tõ  chuyÓn tiÒn cho ngêi thu hé   ®Ó  ghi Cã tµi kho¶n ngêi thô hëng. 31.3. Thñ  tôc thanh to¸n, lu©n chuyÓn chøng tõ  trong  trêng hîp ngêi ký  ph¸t vµ  ngêi thô  hëng më  tµi kho¶n t¹i  cïng mét  ®¬n vÞ  chi nh¸nh ng©n hµng, hoÆc hai  ®¬n vÞ  chi  nh¸nh thuéc cïng hÖ  thèng tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh  to¸n vµ  tæ chøc  ®ã  cã  hÖ  thèng thanh to¸n trùc tuyÕn do  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña  ®¬n vÞ  hoÆc tæ chøc  ®ã  chÞu  5
 16. tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh vµ híng dÉn phï hîp víi quy ®Þnh cña  Th«ng t nµy.   32.  NÕu kho¶n  tiÒn  mµ  ngêi  ký  ph¸t  ®îc sö  dông  t¹i  ngêi thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng ®ñ ®Ó chi tr¶ cho toµn bé  sè  tiÒn ghi trªn sÐc,  th×  ngêi thùc  hiÖn  thanh to¸n  xö  lý: 32.1. Th«ng b¸o cho ngêi ký ph¸t vÒ viÖc tê sÐc kh«ng   ®ñ  kh¶ n¨ng thanh to¸n, trªn  ®ã  nªu râ  sè  sÐc, ngµy ký  ph¸t, sè  tiÒn ghi trªn sÐc, sè  tiÒn thiÕu kh¶ n¨ng thanh  to¸n, ngêi thô hëng cña tê sÐc ngay trong ngµy xuÊt tr×nh   hoÆc ngµy lµm viÖc tiÕp theo sau ngµy xuÊt tr×nh tê  sÐc  ®ã. ViÖc th«ng b¸o nµy cã  thÓ  b»ng  ®iÖn tho¹i,  ®iÖn tÝn  hoÆc mét ph¬ng tiÖn th«ng tin thÝch hîp kh¸c. Ngêi thùc  hiÖn thanh to¸n cã quyÒn thu phÝ dÞch vô nµy ®èi víi ngêi  ký ph¸t.  §ång thêi, th«ng b¸o vÒ viÖc tê sÐc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng   thanh to¸n cho ngêi xuÊt tr×nh sÐc (bao gåm ngêi thô hëng   hoÆc   ngêi   thu   hé)  ngay   trong   ngµy  xuÊt   tr×nh   hoÆc  ngµy   lµm viÖc tiÕp theo sau ngµy xuÊt tr×nh tê sÐc ®ã b»ng ph­ ¬ng thøc th«ng tin khÈn theo tho¶ thuËn gi÷a hai bªn.  32.2. Ngêi thô  hëng cã  quyÒn yªu cÇu hoÆc th«ng qua  ngêi thu hé  yªu cÇu ngêi thùc hiÖn thanh to¸n tiÕn hµnh  mét trong ba ph¬ng thøc sau: 32.2.1. LËp GiÊy x¸c nhËn tõ  chèi thanh to¸n  ®èi víi  toµn bé sè tiÒn ghi trªn sÐc vµ tr¶ l¹i tê sÐc cho m×nh; 32.2.2. Thanh to¸n mét phÇn sè  tiÒn ghi trªn tê  sÐc   tèi  ®a b»ng kho¶n tiÒn ngêi ký  ph¸t  ®îc sö  dông t¹i ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n vµ  lËp GiÊy x¸c nhËn tõ  chèi thanh  to¸n  ®èi víi phÇn  tiÒn  cßn l¹i cha  ®îc thanh to¸n  trªn  sÐc (Trong trêng hîp nµy ngêi thô  hëng lËp  LÖnh thu mÉu   Phô lôc sè 03); 32.2.3. Yªu cÇu ngêi ký ph¸t nép ®ñ sè tiÒn thiÕu kh¶   n¨ng thanh to¸n cña tê sÐc vµo tµi kho¶n cña ngêi ký ph¸t  ®Ó  thanh to¸n tê  sÐc  ®ã  trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt  ®Þnh (do ngêi thô  hëng yªu cÇu) (Ngêi thô  hëng lËp LÖnh   thu mÉu Phô lôc sè 03) nhng kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy lËp LÖnh thu. Trêng hîp ngêi ký  ph¸t nép  ®ñ  tiÒn  vµo tµi kho¶n thanh to¸n theo yªu cÇu nãi trªn, th×  viÖc  thanh   to¸n   tê   sÐc   tiÕn   hµnh   theo   tr×nh   tù   thñ   tôc   quy  ®Þnh. NÕu ngêi ký ph¸t kh«ng nép ®ñ sè tiÒn theo yªu cÇu,  th×  ngêi thùc hiÖn thanh to¸n tõ  chèi thanh to¸n toµn bé  sè tiÒn ghi trªn sÐc. 32.3. Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n cã  tr¸ch nhiÖm thùc  hiÖn yªu cÇu cña ngêi xuÊt tr×nh  sÐc  nÕu  nhËn   ®îc LÖnh  thu khi tê sÐc cha qu¸ 06 th¸ng kÓ tõ ngµy ký ph¸t.  6
 17. 32.4.   Khi   nhËn   ®îc   LÖnh   thu   yªu   cÇu   ®îc   thanh   to¸n  mét phÇn sè  tiÒn ghi trªn sÐc cña ngêi thô  hëng th×  ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n tiÕn hµnh xö lý:  32.4.1. KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña LÖnh thu. 32.4.2.   C¨n   cø   vµo   LÖnh   thu   vµ   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n  hiÖn cã  cña ngêi ký  ph¸t t¹i thêi  ®iÓm nhËn  ®îc yªu cÇu,  ngêi thùc hiÖn thanh to¸n tiÕn hµnh ghi: Nî Tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi ký ph¸t sÐc;  Cã Tµi kho¶n thÝch hîp (TK thanh to¸n cña ngêi thô h­ ëng; TiÒn mÆt; TTBT; TK tiÒn göi t¹i NHNN, TK cña ngêi   thu hé...) Vµ lËp chøng tõ thanh to¸n bï trõ (nÕu ngêi thu hé cã   tham gia thanh to¸n bï trõ) hoÆc lËp chøng tõ chuyÓn tiÒn  cho ngêi thu hé ®Ó ghi Cã tµi kho¶n ngêi thô hëng.  Ngêi thùc hiÖn thanh to¸n ph¶i më  sæ theo dâi c¸c tê  sÐc ®îc thanh to¸n mét phÇn. 32.4.3. Khi thanh to¸n mét phÇn, ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n xö lý: ­ LËp GiÊy x¸c nhËn tõ  chèi thanh to¸n  (theo mÉu Phô   lôc sè 05) ®èi víi sè tiÒn cha ®îc thanh to¸n cña tê sÐc,  vµ   ghi   côm   tõ  “xuÊt   tr×nh  ngµy...,   thanh   to¸n  mét  phÇn   lµ...   (sè   tiÒn)   tõ   chèi   phÇn   cßn   l¹i   lµ...   (sè   tiÒn)  t¹i...   (®Þa   ®iÓm   xuÊt   tr×nh),   ngµy   thanh   to¸n...”   trªn  mÆt tríc tê  sÐc, chuyÓn GiÊy x¸c nhËn tõ  chèi thanh to¸n  kÌm tê  sÐc vµ  c¸c chøng tõ  thanh to¸n kh¸c cho ngêi thô  hëng hoÆc ngêi thu hé;  ­ LËp Th«ng b¸o vÒ viÖc tê sÐc bÞ tõ chèi thanh to¸n,  nªu râ sè sÐc, ngµy ký ph¸t sÐc, tªn, ®Þa chØ ng êi thô h­ ëng tê  sÐc, sè  tiÒn ghi trªn tê  sÐc, sè  tiÒn bÞ  tõ  chèi  thanh to¸n göi cho ngêi ký  ph¸t  ®Ó  yªu cÇu ngêi  ®ã  thùc  hiÖn nghÜa vô  tr¶ tiÒn  ®èi víi sè  tiÒn bÞ  tõ  chèi thanh  to¸n cña tê  sÐc, kÌm theo lêi c¶nh b¸o vÒ  nh÷ng hËu qu¶  cã  thÓ  x¶y ra nÕu ngêi  ®ã  kh«ng thùc hiÖn nghÜa vô  tr¶  tiÒn ®èi víi sè tiÒn bÞ tõ chèi thanh to¸n ®ã.  C¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ngêi ký ph¸t tê sÐc kh«ng  ®ñ  kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶i  ®îc xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÓm 37, Ch¬ng VII, Th«ng t nµy.  32.4.4.   Trêng   hîp   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   kh«ng  nhËn   ®îc  LÖnh   thu  sau   05   ngµy   lµm   viÖc   kÓ   tõ   ngµy   göi  th«ng  b¸o  vÒ  viÖc  tê  sÐc kh«ng   ®ñ  kh¶  n¨ng  thanh to¸n,  th×  thùc hiÖn thñ  tôc tõ  chèi thanh to¸n  ®èi víi toµn bé  sè   tiÒn   ghi   trªn   sÐc,   lËp   GiÊy   x¸c   nhËn   tõ   chèi   thanh  to¸n kÌm tê sÐc ®Ó chuyÓn tr¶ cho ngêi thô hëng hoÆc ngêi  thu hé; ®ång thêi lËp Th«ng b¸o vÒ viÖc tê sÐc bÞ tõ chèi   thanh to¸n göi theo quy ®Þnh ë §iÓm 32.4.3, Ch¬ng nµy. 7
 18. 32.5. Khi thanh to¸n mét phÇn sè  tiÒn ghi trªn sÐc,   ngêi  thùc  hiÖn   thanh  to¸n  yªu  cÇu  ngêi  thô  hëng  (trêng   hîp thanh to¸n vµo tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi thô hëng   më   t¹i   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n   hoÆc   thanh   to¸n   tiÒn   mÆt) hoÆc ngêi thu hé (trêng hîp thanh to¸n th«ng qua ng­ êi thu hé) lËp GiÊy biªn nhËn (theo mÉu Phô lôc sè 04) ®Ó  lu chøng tõ. 33. Trêng hîp cã  nhiÒu tê  sÐc nép vµo cïng mét thêi  ®iÓm  ®Ó   ®ßi tiÒn tõ  mét ngêi ký  ph¸t mµ  kh¶ n¨ng chi tr¶  cña ngêi ký ph¸t kh«ng ®ñ ®Ó thanh to¸n tÊt c¶ c¸c tê sÐc   ®ã  th×  thø tù  thanh to¸n sÐc  ®îc x¸c  ®Þnh theo ngµy ký  ph¸t, vµ  theo thø tù  sè  sÐc  ®∙  ®îc ký  ph¸t, nghÜa lµ  tê  sÐc cã  ngµy ký  ph¸t tríc sÏ   ®îc thanh to¸n tríc, vµ  nÕu  c¸c tê  sÐc cã  cïng ngµy ký  ph¸t, th×  tê  sÐc cã  sè  thø tù   nhá sÏ ®îc thanh to¸n tríc. 34. Thñ tôc xö lý t¹i ngêi thu hé: 34.1. §èi víi sÐc  ®îc thanh to¸n toµn bé  sè  tiÒn ghi   trªn sÐc: 34.1.1. §èi víi sÐc tr¶ tiÒn vµo tµi kho¶n, khi nhËn  ®îc chøng tõ  thanh to¸n sÐc do ngêi thùc hiÖn thanh to¸n  göi  ®Õn, th×  ngêi thu hé  sö  dông c¸c chøng tõ   ®ã   ®Ó  h¹ch   to¸n  Nî   Tµi   kho¶n   thÝch   hîp   (  TTBT,   TK   tiÒn   göi   t¹i   NHNN,TG cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n...),  Cã Tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi thô hëng Vµ göi GiÊy b¸o Cã cho ngêi thô hëng. 34.1.2. Tê  sÐc kh«ng ghi côm tõ  “tr¶ vµo tµi kho¶n”,  ngêi thu hé  cã  thÓ  thanh to¸n sè  tiÒn ghi trªn sÐc b»ng  tiÒn mÆt theo  ®Ò  nghÞ  cña ngêi thô  hëng.  Ngêi lÜnh tiÒn  mÆt   ph¶i   ghi   râ   tªn,   sè   chøng   minh   nh©n   d©n   (hoÆc   hé   chiÕu, giÊy chøng minh qu©n nh©n, c«ng nh©n vµ  nh©n viªn   quèc phßng hoÆc giÊy tê  tïy th©n kh¸c cã  d¸n ¶nh vµ   ®ãng   dÊu gi¸p lai) cña  m×nh  vµo phÇn quy  ®Þnh dïng  cho  lÜnh  tiÒn mÆt ë mÆt sau tê sÐc.  Ngêi thu  hé  sö  dông  c¸c chøng  tõ   do ngêi  thùc hiÖn  thanh to¸n göi ®Õn ®Ó h¹ch to¸n: Nî   Tµi   kho¶n   thÝch   hîp   (  TTBT,   TK   tiÒn   göi   t¹i   NHNN,TG cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n...),  Cã Tµi kho¶n tiÒn mÆt. 34.2. Trêng hîp tê  sÐc  ®îc thanh to¸n mét phÇn theo  th«ng b¸o cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n: ­ C¨n cø vµo sè  tiÒn  ®∙  ®îc thanh to¸n, ngêi thu hé  sö  dông c¸c chøng tõ  thanh to¸n mét phÇn tê  sÐc do ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n göi ®Õn ®Ó h¹ch to¸n: 8
 19. Nî Tµi kho¶n thÝch hîp (TTBT, TK thanh to¸n t¹i NHNN,   TG cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n...) Cã Tµi kho¶n thÝch hîp (Tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi   thô  hëng; tiÒn mÆt) (Trêng hîp ngêi thu hé   ®îc uû  quyÒn   nhËn tiÒn cho ngêi thô hëng) HoÆc Cã  Tµi kho¶n c¸c kho¶n chê  thanh to¸n kh¸c ­ më  tµi kho¶n chi tiÕt cho tõng ngêi thô  hëng sÐc (Trêng hîp   ngêi thu hé  kh«ng  ®îc uû  quyÒn nhËn tiÒn cho ngêi thô  h­ ëng)  §ång   thêi   lËp   GiÊy   b¸o   Cã   vÒ   sè   tiÒn   ®∙   ®îc   thanh  to¸n   cho   ngêi   thô   hëng   (trêng   hîp   thanh   to¸n     vµo   tµi  kho¶n cña ngêi thô hëng). Ngêi thô hëng hoÆc ngêi thu hé (víi t c¸ch lµ ngêi ®­ îc ngêi thô  hëng uû  quyÒn) ph¶i lËp GiÊy biªn nhËn (theo   mÉu Phô lôc sè 04) ®Ó giao cho ngêi thùc hiÖn thanh to¸n. Khi ngêi thu hé  nhËn  ®îc GiÊy biªn nhËn cña ngêi thô  hëng nép vµo, c¨n cø vµo GiÊy biªn nhËn, ngêi thu hé tiÕn  hµnh lËp phiÕu chuyÓn kho¶n, h¹ch to¸n: Nî  Tµi kho¶n c¸c kho¶n chê  thanh to¸n kh¸c ­ më  tµi  kho¶n chi tiÕt cho tõng ngêi thô hëng sÐc . Cã Tµi kho¶n thÝch hîp (tµi kho¶n thanh to¸n cña ngêi   thô hëng; tiÒn mÆt).   Vµ   göi   mét   liªn   GiÊy   biªn   nhËn   tíi   ngêi   thùc   hiÖn  thanh to¸n  Trêng hîp sau 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy ngêi thu hé  göi GiÊy b¸o Cã  vÒ  viÖc thanh to¸n mét phÇn sè  tiÒn ghi  trªn sÐc,  mµ  ngêi thu hé  kh«ng  nhËn  ®îc GiÊy  biªn  nhËn  cña ngêi thu hé, th×   ngêi thu hé  ph¶i chuyÓn tr¶ l¹i sè   tiÒn cña tê sÐc ®∙ ®îc thanh to¸n mét phÇn, h¹ch to¸n: Nî  Tµi kho¶n c¸c kho¶n chê  thanh to¸n kh¸c ­ më  tµi  kho¶n chi tiÕt cho tõng ngêi thô hëng sÐc . Cã Tµi kho¶n thÝch hîp (TTBT, TK thanh to¸n t¹i NHNN,   TG cña ngêi thùc hiÖn thanh to¸n...). 35.   C¸c   tê   sÐc   ®∙   bÞ   tõ   chèi   thanh   to¸n   kh«ng   ®îc  phÐp xuÊt tr×nh l¹i lÇn thø hai, trõ  trêng hîp tê  sÐc bÞ  tõ  chèi thanh to¸n do nhÇm lÉn cña ngêi thùc hiÖn thanh  to¸n. 36. ViÖc tæ chøc thanh to¸n sÐc thùc hiÖn nh sau: 36.1. Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña tæ chøc cung øng   dÞch vô  thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm quy  ®Þnh vµ  h íng dÉn  vÒ  viÖc thanh  to¸n  sÐc gi÷a c¸c chi nh¸nh,   ®¬n vÞ  trùc  thuéc cña tæ chøc  ®ã  vµ  phï  hîp víi quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña ph¸p luËt,  ®ång thêi th«ng b¸o vµ  phæ biÕn cho kh¸ch  hµng cña m×nh thùc hiÖn; 9
 20. 36.2.   Tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô   thanh   to¸n   cã   quyÒn  tho¶ thuËn víi tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n kh¸c  trªn cïng   ®Þa  bµn,  hoÆc kh¸c  ®Þa bµn tØnh  thµnh  phè  vÒ  viÖc tæ chøc thanh  to¸n sÐc cho c¸c kh¸ch  hµng  cña hai  bªn, quy ®Þnh vÒ quy tr×nh nghiÖp vô, thÈm quyÒn vµ tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   bªn   liªn   quan   trªn   c¬   së   tù   chÞu   tr¸ch  nhiÖm vÒ  viÖc b¶o  ®¶m an toµn trong qu¸ tr×nh thanh to¸n  sÐc,  ®ång thêi th«ng b¸o vµ  phæ biÕn cho kh¸ch hµng cña  m×nh thùc hiÖn; 36.3. SÐc thanh to¸n qua trung t©m thanh to¸n bï  trõ  thùc hiÖn nh sau: 36.3.1. §èi víi c¸c trung t©m thanh to¸n bï  trõ  cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   viÖc   thanh   to¸n   sÐc   qua   trung   t©m  thanh to¸n bï trõ ®îc ¸p dông quy tr×nh thanh to¸n bï trõ  do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 36.3.2.   §èi   víi   trung   t©m   thanh   to¸n   bï   trõ   lµ   Tæ  chøc cung øng dÞch  thanh to¸n  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp  giÊy   phÐp  ho¹t   ®éng,   sÐc   thanh   to¸n   qua   trung  t©m  gi÷a   c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n thµnh viªn thùc  hiÖn theo tho¶ thuËn gi÷a trung t©m ®ã vµ c¸c thµnh viªn.  Ch¬ng VII VI PH¹M Vµ Xö Lý VI PH¹M 37. Vi ph¹m ký ph¸t sÐc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n  37.1. Vi ph¹m lÇn thø nhÊt 37.1.1.   Trêng   hîp   tê   sÐc   ®îc   xuÊt   tr×nh   trong   thêi  h¹n thanh  to¸n,  nhng kho¶n  tiÒn mµ  ngêi ký  ph¸t  ®îc sö  dông  ®Ó  ký  ph¸t sÐc t¹i ngêi thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng  ®ñ   ®Ó  chi tr¶ toµn bé  sè  tiÒn trªn tê  sÐc, th×  sau khi  lËp GiÊy x¸c nhËn tõ  chèi thanh to¸n theo quy  ®Þnh, ngêi  thùc hiÖn thanh to¸n cã tr¸ch nhiÖm göi th«ng b¸o tíi ng ­ êi ký  ph¸t  ®Ó  yªu cÇu ngêi  ®ã  thùc hiÖn nghÜa vô  tr¶ sè  tiÒn ghi trªn sÐc;  37.1.2. Sau khi trùc tiÕp tr¶ tiÒn cho ngêi thô hëng,  ngêi ký  ph¸t th«ng b¸o cho ngêi thùc hiÖn thanh to¸n vÒ  viÖc  ®∙ thùc hiÖn  nghÜa  vô  tr¶ tiÒn,  ®ång  thêi  göi kÌm  theo tê  sÐc  ®∙  ®îc thanh to¸n. Trêng hîp nµy  ®îc coi lµ  v« t×nh ký ph¸t sÐc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n. 37.1.3. Trong vßng 05 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy tõ sÐc   bÞ   tõ   chèi   thanh   to¸n,   nÕu   ngêi   thùc   hiÖn   thanh   to¸n  kh«ng   nhËn   ®îc   th«ng   b¸o   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   37.1.2   nãi  trªn cña ngêi ký  ph¸t, th×  ngêi ký  ph¸t  ®ã  bÞ  coi nh  cè  t×nh ký ph¸t sÐc kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n.  0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2