intTypePromotion=1

Thông tư 09/1998/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
98
lượt xem
9
download

Thông tư 09/1998/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/1998/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn về quản lý giá, bình ổn giá thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/1998/TT-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t B a n  V Ët gi¸ h Ý n h  p h ñ  S è  09/1998/TT/BV G C P    C n g µy  31 th¸ng 12 n¨ m  1998  íng d É n  v Ò  q u ¶ n   h lý gi¸,   b × n h  æ n  gi¸ thi h µ n h  c h Ø  thÞ cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ     p vÒ   viÖc tiÕp  tôc  æ  ch øc  thùc hi Ö n  c¸c  t luËt thu Õ  míi §Ó   gãp  phÇn  vµo  viÖc  thùc hiÖn    môc    tiªucña  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng  b¶o ®¶m   c«ng b»ng  quyÒn  inghÜa  cña    vÒ  lî , vô  c¸c doanh  nghiÖp,gióp c¸c      doanh nghiÖp    æn ®Þnh  îcho¹t®éng  ®     s¶n xuÊt kinh doanh,b¶o        ®¶m   kh«ng  ¶nh hëng    lín®Õn   ho¹ch    kÕ  thu cña  Ng©n  s¸ch Nhµ    æn     níc vµ  ®Þnh  thÞ  ­ tr êng trong níc,tr¸nhg©y          ra nh÷ng  biÕn  ®éng  m¹nh  gi¸c¶,® Æc   vÒ      biÖtlµgi¸       c¶   , hµng  vËt t  ho¸ quan  träng dïng    cho s¶n  xuÊt vµ      tiªudïng  thiÕtyÕu      ®Ó æn  ®Þnh  s¶n xuÊtvµ    kh«ng  ¶nh hëng  ®Õn     ®êi sèng  nh©n d©n. C¨n  ®iÓm   ChØ   cø  6  thÞ  41/1998/CT­ sè  TTg  ngµy 17/12/1998 cña Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  tiÕp tôctæ      chøc  thùc hiÖn      c¸cLuËt thuÕ    míi; Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ yªu cÇu    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh    phñ, Uû    ban  Nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn  sau: tæ  tr       nh  1/Rµ          so¸tl¹chiphÝ, tÝnh    xö            i   to¸nvµ  lýgi¸b¸n hîp lý: ­ §èivíihµng          ho¸ dÞch  thuéc  vô  danh môc  Nhµ    níc®Þnh   gi¸(bao gåm   c¶    Thñ  íng  gi¸do  t ChÝnh  phñ, c¸c Bé,  quan      c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc   ChÝnh  phñ, Uû     ban  Nh©n  d©n     c¸c tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng  quyÕt  ®Þnh)  th× kh«ng  îc ®iÒu  ®   chØnh      th¸ng ®Çu   t¨ng gi¸6    n¨m  1999    gi÷ b×nh    møc     æn ë  gi¸cuèi n¨m    1998. Gi¸ do      Nhµ    níc quy ®Þnh      bao  lµ gi¸®∙  gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞgia t¨ng.C¬    quan  qu¶n    lýNhµ    gi¸ph¶iphèihîp víi nícvÒ            c¸c doanh    nghiÖp  so¸tl¹ chiphÝ  rµ        i tÝnh          to¸nl¹ gi¸c¶,c«ng  b¶ng      i bè  gi¸míi bao  gåm      :gi¸cha  thuÕ          gi¸®∙  thuÕ            cã  gi¸trÞgia t¨ngvµ    cã  gi¸trÞgiat¨ng(gi¸ thanh        to¸n®èi víi ngêimua,    ngêib¸n).   ­ §èi víihµng        ho¸,dÞch  thuéc    vô  thÈm  quyÒn    tù ®Þnh    gi¸cña doanh  nghiÖp    th× ph¶irµ so¸tl¹ chiphÝ, x¸c®Þnh    hîp lý® îcthÞ  êng            i     gi¸b¸n        tr chÊp  nhËn theo nguyªn t¾c      gi÷ møc    ® îch×nh  gi¸®∙    thµnh    trªnthÞ  êng  tr cuèin¨m    1998,gi¸b¸n nµy  bao        ®∙  gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞgiat¨ng.   §èi víinh÷ng      doanh nghiÖp    khi tÝnh  i   l¹  theo  gi¸ LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ngmµ     qu¸ cao    gi¸b¸n    kh«ng  îcthÞ  êng  ®   tr chÊp  nhËn    ph¸tsinh lçth× doanh        nghiÖp    xinmiÔn  gi¶m thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngtheo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ      gi¸ trÞgiat¨ng.     Doanh  nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,c¸ nh©n        kinh doanh    hµng   ho¸,dÞch  vô  thuéc danh  môc  Nhµ    níc ®Þnh    thuéc  gi¸vµ  quyÒn    tù ®Þnh     gi¸cña  doanh  nghiÖp  ph¶it¨ng cêng        ®Çu    ttrang thiÕtbÞ, ®æi    n©ng        míivµ  cao chÊt l    îng hµng    ho¸,dÞch   vô,phÊn  ®Êu     t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m          chiphÝ    ®Ó cã  gi¸b¸n    hîp    lý,c¹nh tranh  îc trªn thÞ  êng  ®     tr trong    thÞ  êng  níc vµ  tr thÕ  i gií . Nghiªm cÊm   viÖc    lî dông  i thùc hiÖn  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Ó     ®Çu     c¬, t¨nggi¸thu lêi             hîp ph¸p. bÊt   C¬ quan qu¶n    lýNhµ    gi¸theo    nícvÒ    dâibiÕn ®éng    chiphÝ  s¶n xuÊt,l  u  th«ng, diÔn    biÕn    thÞ  êng  gi¸ c¶  tr trong níc,thÕ  i®Ó       gií  ®Ò xuÊt nh÷ng 
  2. 2 chÝnh  s¸ch,biÖn    ph¸p b×nh      Æc   æn gi¸,® biÖt lµ gi¸vËt  , hµng        t  ho¸ quan  trängcho    s¶n xuÊt,tiªudïng thiÕtyÕu.         2/ T¨ng    cêng qu¶n      lýchiphÝ s¶n xuÊt,chiphÝ u      l th«ng cña hµng    ho¸, dÞch  (bao  vô  gåm   hµng    c¶  ho¸,dÞch  thuéc  vô  thÈm quyÒn    tù ®Þnh    gi¸cña  doanh nghiÖp) C¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,c¸ nh©n        s¶n xuÊt,kinh doanh      ph¶i  thêng xuyªn quan    t©m ®Õn   viÖc h¹ch to¸nchiphÝ        s¶n xuÊt,chiphÝ u      l th«ng  tÝnh trong gi¸c¶      hµng   ho¸ dÞch      chøc  vô,tùtæ  kiÓm      so¸tchiphÝ  s¶n xuÊt,l  u  th«ng cña  ®¬n  m×nh,    nh÷ng  vÞ  ®Ò ra  biÖn ph¸p phÊn ®Êu  gi¶m    chi phÝ,  t¨ngchÊt l      îng hµng    ho¸,dÞch  ®Ó   vô  b×nh        æn gi¸,t¨ngtÝch    thùc hiÖn  luü vµ    nghÜa  nép  vô  thuÕ cho Ng©n s¸ch Nhµ    níc. Trong  n¨m 1999  Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  phèihîp víic¸c c¬          quan  li   cã  ªn quan  c¸c tØnh,thµnh  vµ      phè  chøc  tæ  kiÓm       so¸tchiphÝ  s¶n xuÊt,gi¸c¶      ®èi  víidoanh    nghiÖp  ®éc  quyÒn,  Tæng  C«ng    ty Nhµ      níc,c¸c doanh  nghiÖp  cã  vèn  ®Çu    níc ngoµi mµ   t     c¸c doanh  nghiÖp  nµy s¶n  xuÊt s¶n  phÈm  quan  träng chiphèigi¸c¶  tr         thÞ  êng  s¶n  vµ  phÈm   tÝch      cã  luülíncho Ng©n  s¸ch nh­      : ®iÖn, bu    chÝnh  viÔn th«ng,c¶ng    biÓn, lóa g¹o,mÝa   êng, ph©n        ®   bãn, xi     m¨ng, s¾t    thÐp, x¨ng    dÇu, giÊy,bia,thuèc    l¾p    g¾n       l¸vµ  r¸p xe  m¸y, «t«,     ®iÖn  . tö.. §Ò  nghÞ, Uû    ban  Nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng  chØ ®¹o  Tµi chÝnh­ Së    VËt      gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè  chøc  tæ  thùc hiÖn    kiÓm   so¸tchiphÝ, gi¸c¶          cña  mét  doanh  sè  nghiÖp    trùcthuéc  phèihîp    vµ    víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ kiÓm  so¸tchi phÝ,    cña      gi¸c¶  doanh nghiÖp  kh¸c ho¹t  ®éng    trªn®Þa bµn. ViÖc  chøc  tæ  kiÓm       so¸tchiphÝ,    cÇn  gi¸c¶  ph¶i® îc xem       xÐt g¾n     víi nh÷ng  vÊn    chñ  ¬ng,ph¬ng  ®Ò vÒ  tr   híng ®Çu  ,s¶n îng s¶n    t  l   xuÊt,chÊt luîng       s¶n phÈm,  thÞ  êng    tr tiªuthô  (trong ®ã   thÞ  êng    cã  tr xuÊt khÈu),c¸c ®Þnh      møc kinh tÕ  thuËt,n¨ng    kü    suÊt lao ®éng, tiÒn l        ¬ng,biÕn    ®éng    thÞ  ­ gi¸c¶  tr êng..  .Trªnc¬  ®ã    së  ®¸nh    gi¸®óng  hiÖu qu¶ kinh doanh    cña doanh  nghiÖp. §èi víihµng      ho¸,dÞch  thuéc    vô  danh môc Nhµ    níc ®Þnh    gi¸th× kiÓm  so¸tchiphÝ      s¶n xuÊt,l th«ng   u  thùc tÕ      víi     hîp lýso    phÝ  chi h×nh thµnh trong  c¬ cÊu      gi¸c¶,kiÓm    so¸tniªm yÕt    b¸n theo ®óng    gi¸vµ      gi¸niªm  yÕt. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô thuéc thÈm  quyÒn  ®Þnh  gi¸ cña doanh  nghiÖp  kiÓm       th×  so¸tchiphÝ s¶n xuÊt,l th«ng   u  thùc tÕ  lýso        hîp    víigi¸b¸n  cña  doanh  nghiÖp  ®¨ng  hoÆc   ®∙  ký  niªm yÕt  gi¸. C¸c  doanh  nghiÖp  thuéc diÖn  kiÓm       so¸tchi phÝ  s¶n  xuÊt,gi¸c¶      nªu  trªn,cã    tr¸ch nhiÖm     cung  cÊp ®Çy     ®ñ t×nh  h×nh  liÖu, t¹o ®iÒu  sè      kiÖn  thuËn    lîcho    quan  thÈm  i c¸c c¬  cã  quyÒn  thùc hiÖn    kiÓm      so¸tchiphÝ, gi¸c¶      t¹  i®¬n  m×nh.  vÞ  §ång  thêi    ,c¸c doanh  nghiÖp  ph¶i b¸o    c¸o    gi¸mua,    gi¸b¸n  hµng  ho¸,gi¸dÞch  cña      vô  doanh  nghiÖp  i   t¹ thêi®iÓm   thùc hiÖn    LuËt  thuÕ  gi¸ trÞ    gia t¨ng cho    Së Tµi  chÝnh­ VËt    gi¸ c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  íc ngµy  tr   30/01/1999,mçi      khichØnh    ph¶ib¸o  kÞp    gi¸th×    c¸o  thêi ®Ó   quan  c¬  qu¶n      lýtµichÝnh,gi¸c¶      nghiªncøu      ®Ò xuÊt c¸cbiÖn      ph¸p b×nh    æn  gi¸. Trong    khithùc hiÖn    kiÓm      so¸tchiphÝ  s¶n xuÊt,l th«ng,gi¸c¶  quan   u      c¬  qu¶n      quan    lý gi¸,c¬  tµichÝnh ph¶i phèi hîp          víic¸c doanh nghiÖp  chøc  tæ  thùc hiÖn    nhanh gän, kh«ng    g©y phiÒn  vµ  hµ  lµm  ¶nh hëng ®Õn     ho¹t®éng 
  3. 3 s¶n xuÊt,kinh    doanh cña doanh nghiÖp. §Æc     biÖt qua    kiÓm       so¸tchi phÝ  s¶n xuÊt,l th«ng    cÇn   u  gi¸c¶  t×m    c¸c biÖn ph¸p      th¸o gì khã kh¨n cho doanh  nghiÖp,gióp c¸cdoanh        nghiÖp  qu¶n      lýtèth¬n. 3/T¨ng    cêng  kiÓm    traniªm  yÕt    b¸n theo gi¸niªm  gi¸vµ        yÕt  : ­      §èi víihµng  ho¸,dÞch  do    vô  Nhµ    níc ®Þnh      gi¸: doanh  nghiÖp  kinh  doanh  hµng    ho¸,dÞch  do  vô  Nhµ    níc ®Þnh    gi¸(kÓ  c¸c doanh  c¶    nghiÖp  cã  vèn  ®Çu    níc ngoµi kinh  t     doanh      trªnl∙nh thæ  ViÖt Nam)    ph¶i niªm    yÕt    gi¸ theo   mua  gi¸b¸n  Nhµ    gi¸  vµ    do  nícquy  ®Þnh    cã  (gi¸®∙  thuÕ        gi¸trÞgia t¨ng)  phï hîp      víichñng  i quy  lo¹   , c¸ch,chÊt l      îng,träng l    îng.C¸c doanh  nghiÖp  ph¶i  b¸n ®óng    gi¸niªm  yÕt  nÕu b¸n  kh«ng ®óng    gi¸niªm  yÕt ph¶ibÞ  lýtheo    xö    quy ®Þnh  cña  Nhµ  níc. ­ §èi víihµng        ho¸,dÞch  thuéc    vô  quyÒn  ®Þnh    gi¸cña doanh  nghiÖp    : doanh  nghiÖp, tæ    chøc  kinh    nh©n   tÕ, c¸  kinh  doanh hµng  ho¸, dÞch    vô  kh«ng  thuéc danh    môc  hµng    ho¸ dÞch  do  vô  Nhµ    níc®Þnh    gi¸còng ph¶iniªm    yÕt      gi¸. niªm  Gi¸ yÕt      doanh  lµgi¸do  nghiÖp    tù®Þnh    bao  (gi¸®∙  gåm   thuÕ  c¶  gi¸trÞ gia t¨ng)phï hîp              víichñng  i quy  lo¹   , c¸ch,chÊt l      îng,träng l   l    îng,sè îng ®Ó  mua    îcthuËn  iv¨n minh.Doanh  b¸n ®   lî    ,   nghiÖp  kh«ng  îcb¸n  ®   cao  h¬n    gi¸ niªm yÕt  mua  vµ  thÊp h¬n    gi¸niªm yÕt. Danh môc  hµng    ho¸,dÞch  ph¶iniªm  vô    yÕt    îcban  gi¸®   hµnh  trong phô    lôc kÌm    theo th«ng   tnµy.Nh÷ng    hµng    ho¸,dÞch  ngoµidanh  vô    môc  nµy    th× khuyÕn  khÝch doanh nghiÖp, tæ    chøc, c¸ nh©n      kinh doanh      tù niªm yÕt    gi¸ thùc hiÖn      v¨n minh  ¬ng  th nghiÖp. §Ò  nghÞ  ban  Uû  Nh©n   d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng  chØ  ®¹o  TµichÝnh­ Së    VËt    gi¸tØnh,thµnh    phè phèihîp víi   quan  li         c¬  c¸c cã  ªn quan  iÓn khaingay  tr     viÖc  híng dÉn    c¸c doanh nghiÖp, tæ    chøc  kinh tÕ, c¸       nh©n  niªm yÕt    i   gi¸t¹  mua   b¸n  n¬i vµ  hµng    ho¸ dÞch    vô, thùc hiÖn  minh    v¨n  th¬ng  nghiÖp.§ång    thêi,  kiÓm     lýkÞp    traxö    thêinh÷ng  êng    tr hîp kh«ng niªm  yÕt      gi¸, kh«ng  b¸n ®óng   gi¸niªm yÕt  ®∙  nh  quy  ®Þnh  trªn. ë  Doanh  nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ,c¸nh©n          viph¹m  quy ®Þnh  cña Nhµ    níc vÒ niªm  yÕt    theo  gi¸,tuú  møc       ®é viph¹m  xö    bÞ  lýtheo  §iÒu  NghÞ  3  ®Þnh  sè 91/H§BT  ngµy  04/8/1986 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh  phñ) quy    ®Þnh  chÊp  vÒ  hµnh    viÖc  gi¸vµ  kiÓm    tra,thanh    lýc¸c viph¹m  luËt tra,xö        kû    Nhµ        níc vÒ gi¸,§iÒu  NghÞ   8  ®Þnh  01/CP  sè  ngµy  03/01/1996  cña ChÝnh  phñ  xö    vÒ  lýhµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  ¬ng    c¸c v¨n b¶n  th m¹i vµ      quy  ph¹m  ph¸p luËthiÖn      hµnh. 4/ Theo      dâidiÔn biÕn    thÞ  êng,cung  gi¸c¶  tr   cÇu hµng        ho¸ ®Ó ®Ò xuÊt   c¸c chÝnh    s¸ch biÖn    ph¸p nh»m  b×nh      thÞ  êng  Æc   æn gi¸c¶  tr ® biÖtlµ b×nh      æn     gi¸trong dÞp      tÕtNguyªn  ®¸n. §Ò  nghÞ    c¸c Bé,    c¸c ngµnh, c¸c ®Þa       ph¬ng  cÇn xem  xÐt tÝnh to¸n l¹    i c©n  ®èi cung cÇu  nh÷ng  hµng ho¸ thuéc ph¹m    viqu¶n    lýcña m×nh    ®Ó cã  gi¶iph¸p  lýkÞp      xö    thêikh«ng        ®Ó gia t¨ng®ét  biÕn.C¸c        Bé, c¸c ngµnh,®Þa     ph¬ng  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   íc ChÝnh    tr   phñ b¶o  ®¶m  b×nh      æn gi¸nh÷ng  hµng    ho¸,dÞch  thuéc ph¹m    vô    viqu¶n    lýcña    Bé, ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng. Uû  ban Nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o  Së    TµichÝnh­ VËt    gi¸thùc hiÖn      tètmét  nhiÖm  sau  sè  vô  ®©y  : a­ Tham  gia    víic¸c ngµnh  li   cã  ªnquan  trong tØnh (Th¬ng m¹i,C«ng    nghiÖp, N«ng    nghiÖp.. )n¾m     .  s¸tdiÔn biÕn    vÒ cung  cÇu ¬ng  l thùc, thùc    
  4. 4 phÈm,  hµng    tiªudïng trong dÞp    TÕt  Nguyªn  ®¸n (Kû M∙o) ®Ó   c¸o Uû    b¸o    ban  Nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÖn  cã  ph¸p thóc ®Èy  s¶n xuÊt,l th«ng   u  th«ng suètvµ    chuÈn  ®Çy  lùcl   bÞ  ®ñ   îng hµng    tr÷cÇn  ho¸ dù    thiÕtb¶o    ®¶m   nhu cÇu  cña nh©n  d©n, kh«ng    ®Ó x¶y  ®ét  ra  biÕn    vµo  íc,trong vµ  gi¸c¶  tr     sau TÕt Nguyªn  ®¸n (Kû M∙o). b­ Thêng xuyªn theo        dâis¸tdiÔn biÕn thÞ  êng­   ®Ó   tr gi¸c¶  b¸o  kÞp  c¸o  thêiUû    ban  Nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè,Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ.Cô    thÓ   lµ: B¾t  ®Çu     tõ ngµy 01/01/1999  trong c¸c b¸o    êng  göiBan      c¸o th kú    VËt    gi¸ ChÝnh  phñ cÇn    bæ sung  thªm    néi dung    vÒ t×nh h×nh  chuÈn  hµng    bÞ  ho¸ phôc  tÕt vµ  vô    kh¶  n¨ng thùc hiÖn    b×nh      i æn gi¸t¹ ®Þa  ph¬ng. Tríc hÕt        ®èi víi    nÕp,  tÎngon,thÞtlîn,   :g¹o  gi¸ g¹o                thÞtgµ, c¸,®Ëu  xanh,m¨ng, hoa      qu¶ ­ t ¬i,chÌ,thuèc l¸            ,bia,nícngät,r   êng, b¸nh    îu,®   møt kÑo, thùc phÈm       chÕ  biÕn  (giß,  b¸nh chng,l¹pxêng),hµng        may  Æc,  dïng gia®×nh... m ®å      Së    Tµi chÝnh­ VËt      gi¸c¸c ®Þa   ph¬ng  chøc    tæ  c¸c ®oµn  kiÓm     trat×nh  h×nh  thÞ  êng, gi¸c¶, kÞp    tr       thêib¸o  c¸o  ®Ò   vµ  xuÊt      víiUû ban  Nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    c¸cbiÖn ph¸p ng¨n chÆn,  lýkÞp        xö    thêihµnh      vilîdông  i thùc   hiÖn LuËt thuÕ          cung    gi¸trÞ gia t¨ng vµ  cÇu  hµng    ho¸ trong dÞp    TÕt  Nguyªn  ®¸n    ®Ó ®Çu   t¨ng gi¸,lõa    c¬      dèi kh¸ch hµng, b¸n    hµng    gi¶,hµng  lËu trèn  thuÕ... Tõ ngµy  01/02/1999 ®Õn  ngµy 01/03/1999   (trõnh÷ng ngµy  nghØ  TÕt)  c¸c Së  Tµi chÝnh­ VËt gi¸  thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, L¹ng S¬n, Qu¶ng  Ninh,Nam  §Þnh, H¶i Phßng, Hµ         Néi,NghÖ     An, HuÕ,  N½ng,  §µ  Nha  Trang,  CÇn  Th¬, §ång    RÞa­Vòng    Nai,Bµ  Tµu  chøc    tæ  thu thËp  êng  th xuyªn vµ    thùc   hiÖn  chÕ  b¸o c¸o nhanh    ®é      mçi ngµy  mét  diÔn  lÇn  biÕn  gÝa  hµng  c¶  TÕt  vÒ  Trung  t©m  Th«ng    tinBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ, t¹  3    i sè  Mai  Xu©n   Thëng­Hµ  Néi,hoÆc   c¸o vÒ    b¸o    Tr¹m  ªnl¹ccña  li     Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ    t¹ 154  i Nam  kú  KhëinghÜa, thµnh      phè  ChÝ  Hå  Minh    ®Ó truyÒn   trùctiÕp vÒ  Néi.   Hµ  Th«ng   nµy  hiÖu      t cã  lùc thihµnh    ngµy  kÓ tõ  01/01/1999. Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn    quan      c¸cc¬  Nhµ      níc,c¸c®¬n  s¶n  vÞ  xuÊtkinh doanh      nÕu  cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ  ph¶n ¶nh kÞp    Ban  thêivÒ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ    ®Ó xem   xÐt bæ     sung,söa    ®æi cho thÝch    hîp.
  5. 5 Phô  lôc D a n h  m ô c  h µ n g  hãa, d Þ c h  v ô  p h ¶i niª m   Õt gi¸ y (Ban  hµnh  kÌm theo Th«ng   09/1998/TT/BVGCP   tsè  ngµy  31/12/1998 cña    Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ) 1. Lóa              g¹o,thÞtlîn,thÞtbß, s¶n  phÈm  chÕ biÕn            ­ tõ thÞtlîn,thÞtbß; ® êng,s÷a,thuèc l¸ r           ,îu,bia,b¸nh    kÑo, mú       ¨n liÒn. 2.C ícvËn      chuyÓn hµnh kh¸ch,hµng    hãa  b»ng  êng  ® hµng kh«ng,® êng    s¾t,«    êng    t«,® s«ng,® êng    biÓn;cícbu      chÝnh  viÔn th«ng trong nícvµ      quèc  tÕ. 3. V¶i,len,d¹,quÇn  may          ¸o  s½n, giÇy,dÐp,  phßng, bét giÆt,giÊy,   xµ          vë  häc sinh,xe    ®¹p,xe    m¸y,tiv     icassette,   ,   l¹nh,qu¹t®iÖn. tñ     4.X¨ng    dÇu, s¾t    thÐp,xim¨ng,ph©n       bãn,thuèc trõs©u.       5.G¹ch    x©y,g¹ch èp  t®å      l¸   dïng b»ng  ,   sµnh  néithÊt, sø     m¸y  b¬m   níc. 6.Thuèc    t©n    dîcth«ng  dông  c¸cdÞch  y  thu tiÒn. vµ    vô  tÕ    7.§iÖn,níc,vР       tr«ng gi÷xe      ®¹p,xe    m¸y,«    th¨m    t«,vР quan  lÞch. du  Ghi  chó: Hµng hãa,dÞch  thuéc danh    vô    môc  Nhµ    níc®Þnh      gi¸mµ cha  cã    tªn trong b¶n    danh môc nµy th× ph¶iniªm    yÕt        gi¸.§èi víinh÷ng dÞch  vô  kh«ng  thÓ niªm yÕt    îc th×  gi¸®   doanh  nghiÖp ph¶ith«ng    b¸o b¶ng    gi¸®Õn   kh¸ch hµng.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2