intTypePromotion=1

Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
215
lượt xem
14
download

Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T H¤NG t c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   1 0 / 2 0 0 5 / T T ­ B T C   n g µ y   2   t h ¸ n g   2   n ¨ m   2 0 0 5  H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   q u y   c h Õ   c « n g   k h a i   t µ i   c h Ý n h   ® è i   v í i  viÖc ph©n bæ, qu¶n lý sö dông vèn ®Çu t x©y dùng  c¬ b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ níc  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  60/2003/N§­CP ngµy 6 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh   LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 192/2004/Q§­TTg ngµy 16 th¸ng 11   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   Quy   chÕ   c«ng   khai tµi chÝnh ®èi víi c¸c cÊp ng©n s¸ch nhµ níc, c¸c ®¬n   vÞ  dù  to¸n ng©n s¸ch, c¸c tæ chøc  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc   hç  trî, c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cã  sö  dông vèn   ng©n s¸ch nhµ  níc, c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc, c¸c quü  cã   nguån   tõ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   vµ   c¸c   quü   cã   nguån   tõ   c¸c   kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n; Bé   Tµi  chÝnh  híng  dÉn  thùc   hiÖn  quy  chÕ  c«ng  khai   tµi chÝnh  ®èi víi viÖc ph©n bæ, qu¶n lý  sö  dông vèn  ®Çu   t  x©y dùng c¬  b¶n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc nh  sau: I. QUY § Þ NH CHUNG 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: 1.1. Ph¹m vi ¸p dông: C¸c dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng cã sö dông nguån vèn ng©n  s¸ch nhµ níc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t  cña Nhµ  níc trong dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc hµng n¨m  ®Òu ph¶i thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh, bao   gåm c¸c dù ¸n ®îc ®Çu t 100% b»ng nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc   vµ   c¸c   dù   ¸n   ®îc   hç  trî   ®Çu  t  b»ng  nguån   vèn   ng©n  s¸ch nhµ níc. 1.2. §èi tîng thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh: 1.2.1. C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch   vèn  ®Çu t thuéc nguån vèn ng©n s¸ch nhµ  níc hµng n¨m cho  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n (sau  ®©y gäi chung lµ  c¬  quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t), bao gåm: + C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ,  c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc x∙ héi, tæ chøc x∙ héi ­  nghÒ nghiÖp vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë trung ¬ng.
 2. + C¸c Tæng c«ng ty nhµ níc. + Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng; Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc   tØnh vµ Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn. 1.2.2. C¸c chñ   ®Çu t, c¸c Ban qu¶n lý  dù  ¸n (sau  ®©y  gäi chung lµ chñ ®Çu t). 2. C¸c néi dung ph¶i c«ng khai tµi chÝnh: 2.1.  C«ng  khai  viÖc ph©n  bæ vèn   ®Çu t  hµng  n¨m cho  c¸c dù ¸n ®Çu t. 2.2. C«ng khai vÒ tæng møc vèn ®Çu t, tæng dù to¸n ®­ îc duyÖt cña dù ¸n ®Çu t. 2.3. C«ng khai kÕt qu¶ lùa chän nhµ  thÇu  ®∙  ®îc cÊp  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2.4. C«ng khai sè liÖu quyÕt to¸n vèn ®Çu t  theo niªn  ®é ng©n s¸ch hµng n¨m cña dù ¸n ®Çu t. 2.5. C«ng khai sè liÖu quyÕt to¸n vèn ®Çu t khi dù ¸n  ®Çu t hoµn thµnh ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.   3.   C¸c   ®¬n   vÞ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thùc   hiÖn   c«ng   khai  tµi chÝnh viÖc ph©n bæ vµ  sö  dông vèn  ®Çu t  ®èi víi c¸c  dù  ¸n  ®Çu t  vµ  x©y dùng cã  sö  dông nguån vèn ng©n s¸ch  nhµ   níc   ph¶i   thùc   hiÖn   c«ng   khai   kÞp   thêi,   chÝnh   x¸c,  theo ®óng thêi gian ®∙ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy.  4. Kh«ng c«ng khai nh÷ng tµi liÖu, sè liÖu thuéc lo¹i   bÝ mËt nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. II. QUY §ÞNH Cô THÓ  1. Hµng n¨m c¬  quan cÊp trªn cña chñ   ®Çu t ph¶i thùc  hiÖn   c«ng  khai   tµi   chÝnh   c¸c   néi   dung  thuéc   thÈm   quyÒn   nh sau: 1.1. C¸c néi dung c«ng khai: a) Tæng møc vèn  ®Çu t  ®îc Nhµ  níc giao theo kÕ  ho¹ch  trong  dù  to¸n  ng©n  s¸ch nhµ  níc hµng n¨m vµ  triÓn khai  ph©n bæ kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t cho tõng dù  ¸n thuéc cÊp m×nh   qu¶n lý (theo mÉu sè 01/CKTC­§TXD). b) KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt cña tõng dù ¸n (theo mÉu sè 02/CKTC­§TXD). c)   Sè   liÖu   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  theo   niªn   ®é   ng©n  s¸ch hµng n¨m cña tõng dù ¸n (theo mÉu sè 03/CKTC­§TXD)
 3. d) Sè  liÖu quyÕt to¸n vèn  ®Çu t khi dù  ¸n hoµn thµnh  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt (theo mÉu sè  04/CKTC­ §TXD). 1.2.Thêi ®iÓm c«ng khai:  ­ C¸c néi dung c«ng khai quy  ®Þnh t¹i tiÕt a, c, d  ®iÓm 1.1 phÇn II cña Th«ng t nµy ph¶i  ®îc c«ng khai chËm  nhÊt lµ  30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ký  quyÕt  ®Þnh ph©n bæ,  ®iÒu  hßa,  ®iÒu chØnh kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t, ký  göi b¸o c¸o quyÕt  to¸n niªn  ®é  ng©n s¸ch vµ  ký  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt quyÕt  to¸n vèn ®Çu t hoµn thµnh . ­ Néi dung c«ng khai theo tiÕt b ®iÓm 1.1 phÇn II cña  Th«ng t nµy  ph¶i  ®îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ  15 ngµy, kÓ   tõ ngµy cã kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®îc phª duyÖt.  1.3. H×nh thøc c«ng khai: Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së c¬ quan vµ c«ng bè trong héi nghÞ c¬ quan. 2. C¸c chñ   ®Çu t  ph¶i thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh  c¸c néi dung thuéc quyÒn qu¶n lý nh sau: 2.1. C¸c néi dung c«ng khai: a)   Tæng   møc   vèn   ®Çu   t,   tæng   dù   to¸n   ®îc   duyÖt   cña  tõng dù ¸n ®Çu t. b) KÕ ho¹ch vèn ®Çu t (kÓ c¶ ®iÒu hßa, ®iÒu chØnh, bæ  sung)  ®îc c¬  quan cÊp trªn cña chñ   ®Çu t  giao trong n¨m  cho tõng dù ¸n ®Çu t. (MÉu   c«ng   khai   cña   tiÕt   a,   b   theo   mÉu   sè   05/CKTC­ §TXD). c) KÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®∙ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn  phª duyÖt cña tõng dù ¸n (theo mÉu sè 02/CKTC­§TXD trªn). d)   Sè   liÖu   quyÕt   to¸n   vèn   ®Çu   t  theo   niªn   ®é   ng©n  s¸ch   hµng  n¨m  cña  tõng   dù  ¸n   (theo   mÉu   sè  03/CKTC­§TXD   trªn).   §èi   víi   dù   ¸n   cã   cã   yªu   cÇu   kiÓm   to¸n   th×   ph¶i  c«ng khai kÕt qu¶ kiÓm to¸n chi tiªu hµng n¨m. e) Sè  liÖu quyÕt to¸n vèn  ®Çu t khi dù  ¸n hoµn thµnh  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt (theo mÉu sè  04/CKTC­ §TXD).  2.2. Thêi ®iÓm c«ng khai: ­ C¸c néi dung c«ng khai quy ®Þnh t¹i tiÕt a, b, d, e  ®iÓm 2.1 phÇn II cña Th«ng t nµy ph¶i  ®îc c«ng khai chËm  nhÊt lµ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy dù ¸n ®Çu t vµ quyÕt to¸n vèn  vèn   ®Çu   t  ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   giao   hoÆc   phª   duyÖt,  riªng  ®iÓm d lµ  sau khi chñ   ®Çu t  lËp, göi b¸o c¸o tµi  chÝnh n¨m theo chÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông cho  ®¬n vÞ  chñ   ®Çu   t.
 4. ­ Néi dung c«ng khai theo tiÕt c ®iÓm 2.1 phÇn II cña  Th«ng t  nµy ph¶i  ®îc thùc hiÖn chËm nhÊt lµ  15 ngµy, kÓ  tõ ngµy cã kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu ®îc phª duyÖt.  2.3. H×nh thøc c«ng khai: Niªm yÕt c«ng khai t¹i trô  së c¬ quan vµ c«ng bè trong héi nghÞ cña c¬ quan ®¬n vÞ. 3. ¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai: 3.1.   Chñ   ®Çu   t  cã   tr¸ch   nhiÖm   göi   b¸o   c¸o   ®∙   c«ng  khai vµ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai cña ®¬n vÞ theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy cho c¬ quan cÊp trªn cña chñ ®Çu t. 3.2. C¬  quan cÊp trªn cña chñ   ®Çu t  tæng hîp vµ  lËp  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng khai cña ®¬n vÞ theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. 3.3. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm gióp Uû   ban nh©n d©n cïng  cÊp  tæng  hîp t×nh h×nh c«ng  khai  tµi  chÝnh vÒ  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n b¸o c¸o Uû  ban nh©n  d©n vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. 4.KiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh,   chÊt vÊn, tr¶ lêi chÊt vÊn: 4.1. MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ   ­ x∙ héi, c¸c tæ chøc  ®oµn thÓ  trong, ngoµi c¬  quan,  ®¬n  vÞ   c«ng   khai   tµi   chÝnh   vµ   nh©n   d©n   gi¸m   s¸t   viÖc   thùc  hiÖn c«ng khai tµi chÝnh vµ  cã  quyÒn chÊt vÊn c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh theo néi dung  ® îc quy  ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy. 4.2.   C¸c   ®¬n   vÞ   thùc   hiÖn   c«ng   khai   tµi   chÝnh   viÖc  ph©n bæ vµ  sö  dông vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n thuéc nguån  vèn ng©n s¸ch nhµ  níc ph¶i tr¶ lêi chÊt vÊn vÒ  c¸c néi  dung c«ng khai tµi chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy.  ViÖc tr¶ lêi chÊt vÊn ph¶i  ®îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ  göi tíi ngêi chÊt vÊn. Thêi gian tr¶ lêi chÊt vÊn chËm nhÊt lµ  10 ngµy sau  khi nhËn  ®îc v¨n b¶n chÊt  vÊn,  trêng  hîp  néi  dung  chÊt  vÊn phøc t¹p th× ph¶i cã giÊy hÑn vµ tr¶ lêi kh«ng qu¸ 45   ngµy. 4.3.   C¬   quan   cÊp   trªn   cña   chñ   ®Çu   t  kiÓm   tra   viÖc  thùc   hiÖn   c«ng   khai   tµi   chÝnh   cña   c¸c   chñ   ®Çu   t  thuéc  ph¹m vi qu¶n lý. 5. Xö lý vi ph¹m:  5.1.  C¸c  hµnh vi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËt  vÒ  c«ng khai tµi chÝnh lµ nh÷ng hµnh vi sau ®©y: ­   C«ng   khai   kh«ng   ®Çy   ®ñ   néi   dung,   h×nh   thøc,   thêi  gian quy ®Þnh. ­ C«ng khai sè liÖu sai sù thËt;
 5. ­  C«ng khai nh÷ng sè  liÖu thuéc bÝ  mËt nhµ  níc theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   hoÆc   b¸o   c¸o   chËm   thêi   gian, b¸o c¸o sai sù thËt.   5.2.  Tæ chøc,   ®¬n  vÞ, c¸  nh©n vi  ph¹m th×  tïy theo  tÝnh chÊt, møc ®é mµ xö lý kû luËt theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt vÒ  xö  lý  kû  luËt vµ  tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c«ng  chøc; xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®èi víi vi ph¹m vÒ  b¸o c¸o vµ  c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   185/2004/N§­CP ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ xö lý ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kÕ   to¸n,   Th«ng   t  sè  120/2004/TT­BTC ngµy 15/12/2004 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  híng  dÉn thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 185/2004/N§­CP  ngµy 4/11/2004 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p   luËt kh¸c cã liªn quan; hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh   sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ göi  ý kiÕn vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu söa ®æi bæ sung.
 6. BiÓu   mÉu   :   01/CKTC­ §TXD (§¬n vÞ c«ng khai) C¤NG KHAI VÒ KÕ HO¹CH VèN §ÇU T¦ NHµ N¦íC GIAO  Vµ PH¢N Bæ VèN §ÇU T¦ N¡M 200… (theo QuyÕt ®Þnh sè…..) KÕ  ho¹ch nhµ níc  ©n   bæ   vèn    Ph Ghi giao ®Çu t chó  1 2 3 4 5 Tæng sè  Trong   ®ã   :   Vèn  Trong níc                   V èn ngoµi níc I Vèn   thiÕt   kÕ   quy  ho¹ch  1 Dù ¸n … II Vèn chuÈn bÞ ®Çu t 1 Dù ¸n … II Vèn thùc hiÖn dù ¸n I  A Dù ¸n nhãm A 1 Dù ¸n … B Dù ¸n nhãm B 1 Dù ¸n … C Dù ¸n nhãm C 1 Dù ¸n … Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng  khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 7. BiÓu   mÉu   :   02/CKTC­ §TXD (§¬n vÞ c«ng khai) C¤NG KHAI VÒ KÕT QU¶ LùA CHäN NHµ THÇU  N¡M 200… §¬n vÞ: TriÖu ®ång Gi¸ gãi  Gi¸ dù  Gi¸  Gi¸ ký  Ghi  thÇu ®îc  thÇu tróng  hîp  chó duyÖt thÇu ®ång 1 2 3 4 5 6 7 A Dù ¸n …. *   Gãi   thÇu  sè…. 1 Nhµ thÇu …. *   Gãi   thÇu  sè…. 1 Nhµ thÇu …. B Dù ¸n …. Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng  khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 8. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu mÉu : 03/CKTC­§TXD (§¬n vÞ c«ng khai) C¤NG KHAI VÒ Sè LIÖU QUYÕT TO¸N VèN §ÇU T¦ THEO NI£N §é N¡M 200… §¬n vÞ: TriÖu ®ång
 9. 9 Tæng møc  Tæng dù  KÕ ho¹ch  Gi¸ trÞ khèi lîng  Vèn ®∙ thanh to¸n Ghi  vèn vèn §T  to¸n ®îc  vèn ®Çu t  hoµn thµnh ®∙ nghiÖm  chó ®îc duyÖt duyÖt n¨m … thu Lòy kÕ  Lòy kÕ tõ  Lòy kÕ tõ  Lòy kÕ tõ  tõ khëi  ®Çu n¨m khëi c«ng ®Çu n¨m c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tæng sè  I Vèn   thiÕt   kÕ  1 Dù ¸n … I Vèn   chuÈn   bÞ  I ®Çu t 1 Dù ¸n … I Vèn   thùc   hiÖn  I dù ¸n I  A Dù ¸n nhãm A 1 Dù ¸n … B Dù ¸n nhãm B 1 Dù ¸n … C Dù ¸n nhãm C 1 Dù ¸n … Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 10. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu mÉu : 04/CKTC­§TXD (§¬n vÞ c«ng khai) C¤NG KHAI T×NH H×NH PH£ DUYÖT QUYÕT TO¸N  Dù ¸N HOµN THµNH N¡M 200… §¬n vÞ: TriÖu ®ång TM§T ®îc Gi¸ trÞ ®Ò Gi¸ trÞ Chªnh  Ghi  duyÖt nghÞ QT  quyÕt  lÖch chó cña chñ  to¸n ®­ ®Çu t îc  duyÖt 1 2 3 4 5 6 7 Tæng sè  I Vèn thiÕt kÕ  quy  ho¹ch  1 Dù ¸n … II Vèn chuÈn bÞ  ®Çu  t 1 Dù ¸n … II Vèn thùc hiÖn dù  I  ¸n A Dù ¸n nhãm A 1 Dù ¸n … B Dù ¸n nhãm B 1 Dù ¸n … C Dù ¸n nhãm C 1 Dù ¸n … Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng  khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 11. 11 BiÓu mÉu : 05/CKTC­§TXD (§¬n vÞ c«ng khai) C¤NG KHAI VÒ KÕ HO¹CH §ÇU T¦  N¡M 200… §¬n vÞ: TriÖu  ®ång Tæng møc  TDT ®îc  Lòy kÕ vèn  KÕ ho¹ch  Ghi  vèn vèn §T  duyÖt ®∙ cÊp ®Õn  vèn §T ®îc  chó ®îc duyÖt hÕt niªn ®é  giao n¨m  NS n¨m tríc 200…. 1 2 3 4 5 6 7 Tæng sè  I Vèn   thiÕt  kÕ   quy  ho¹ch  1 Dù ¸n … II Vèn   chuÈn  bÞ ®Çu t 1 Dù ¸n … III  Vèn   thùc  hiÖn dù ¸n A Dù ¸n nhãm   A 1 Dù ¸n … B Dù ¸n nhãm   B 1 Dù ¸n … C Dù ¸n nhãm   C 1 Dù ¸n … Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng  khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
 12. 12 BiÓu   mÉu   :   06/CKTC­ §TXD Bé/TCT 91/tØnh…. Chñ ®Çu t C¤NG KHAI T×NH H×NH PH£ DUYÖT QUYÕT TO¸N  Dù ¸N HOµN THµNH N¡M 200… §¬n vÞ: TriÖu ®ång Tæng møc  Gi¸ trÞ ®Ò  Gi¸ trÞ  Chªnh  Ghi  vèn vèn §T nghÞ quyÕt  quyÕt  lÖch chó ®îc duyÖt to¸n cña  to¸n ®îc  chñ ®Çu t duyÖt 1 2 3 4 5 6 7 Tæng sè  I Vèn   thiÕt  kÕ   quy  ho¹ch  1 Dù ¸n … II Vèn   chuÈn  bÞ ®Çu t 1 Dù ¸n … II Vèn   thùc  I  hiÖn dù ¸n A Dù   ¸n   nhãm  A 1 Dù ¸n … B Dù   ¸n   nhãm  B 1 Dù ¸n … C Dù   ¸n   nhãm  C 1 Dù ¸n … Thñ trëng (®¬n vÞ c«ng  khai) (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2