intTypePromotion=1

Thông tư 12/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
171
lượt xem
20
download

Thông tư 12/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 12/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 12/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   cña ng©n hµnh nhµ níc ViÖt Nam Sè 12/2003/TT­NHNN  Ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ Söa ®æi, bæ sung Th«ng t  sè 03/2000/TT­NHNN5 ngµy 16/3/2000 híng dÉn thi hµnh  NghÞ ®Þnh sè 89/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 09 n¨m 1999  cña ChÝnh phñ vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi C¨n cø §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh sè 89/1999/N§­CP ngµy 01   th¸ng   09   n¨m   1999   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi,   Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam söa  ®æi, bæ sung mét sè  néi   dung cña Th«ng t 03/2000/TT­NHNN5 ngµy 16/3/2000 híng dÉn   thùc hiÖn NghÞ ®Þnh trªn nh sau: I. Söa ®æi, bæ sung ®iÓm 6 môc V th«ng t  03/2000/TT­NHNN5 ngµy 16/3/2000 cña  thèng ®èc Ng©n hµng nhµ níc TiÕt a vµ TiÕt b §iÓm 6 Môc V ®îc söa ®æi nh sau: “a.   B¶o   hiÓm   tiÒn   göi   ViÖt   Nam   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung  cÊp cho Thanh  tra  Ng©n  hµng Nhµ  níc c¸c th«ng tin liªn  quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tham gia b¶o  hiÓm tiÒn göi, gåm: ­   Th«ng   tin   vÒ   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   qui   ®Þnh   vÒ   b¶o  hiÓm tiÒn  göi  vµ  an toµn trong  ho¹t  ®éng ng©n  hµng  cña  c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi theo ®Þnh kú quý. ­ Th«ng tin vÒ  viÖc hç  trî  tµi chÝnh vµ  viÖc chi tr¶  tiÒn b¶o hiÓm  ®èi víi c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn  göi theo ®Þnh kú 6 th¸ng. ­   KÕ   ho¹ch   kiÓm   tra   c¸c   tæ   chøc   tham   gia   b¶o   hiÓm  tiÒn göi theo ®Þnh kú 6 th¸ng. ­ KÕt qu¶ ph©n lo¹i  ®èi víi c¸c tæ chøc tham gia b¶o  hiÓm tiÒn göi theo ®Þnh kú n¨m. ­ Th«ng  tin   ®ét xuÊt  khi  tæ chøc  tham gia  b¶o hiÓm  tiÒn   göi   cã   nguy   c¬   mÊt   kh¶   n¨ng   chi   tr¶   hoÆc   cã   thÊt  tho¸t lín vÒ vèn, tµi s¶n vµ cã t¸c ®éng xÊu nghiªm träng  tíi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. ­   C¸c   th«ng   tin   kh¸c   vÒ   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   tæ   chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi khi thÊy cÇn thiÕt. b. Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho B¶o  hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn nh sau:
  2. 2 ­ Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp  kÕt qu¶ thanh tra, gi¸m s¸t c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm  tiÒn göi, gåm: + Th«ng b¸o vÒ  tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi cã  vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   an   toµn   trong   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng  theo ®Þnh kú quý. + KÕt qu¶ ph©n lo¹i hµng n¨m ®èi víi c¸c tæ chøc tham  gia b¶o hiÓm tiÒn göi. + Th«ng b¸o vÒ quyÕt ®Þnh chÊm døt mét phÇn hoÆc toµn   bé  néi dung ho¹t  ®éng cña c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm  tiÒn göi (chËm nhÊt 10 ngµy sau khi cã quyÕt ®Þnh). +   Th«ng   tin   ®ét   xuÊt   vÒ   tæ   chøc   tham   gia   b¶o   hiÓm  tiÒn göi cã nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng chi tr¶, cã tû lÖ nî qu¸  h¹n cao hoÆc cã  thÊt tho¸t lín vÒ  vèn, tµi s¶n vµ  cã  t¸c   ®éng xÊu nghiªm träng tíi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, chËm   nhÊt   10   ngµy   sau   khi   cã   kÕt   luËn   cña   Thanh   tra   vµ   ®îc  Thèng ®èc cho phÐp. ViÖc   cung   cÊp   thùc   hiÖn   theo   ph©n   cÊp   tr¸ch   nhiÖm   thanh tra, gi¸m s¸t  ®èi víi trô  së  chÝnh cña tæ chøc tÝn  dông   ®îc   qui   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  04/2000/TT­NHNN3   ngµy  28/3/2000 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 91/1999/N§­CP. ­ Ban kiÓm so¸t  ®Æc biÖt cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vÒ  t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   tham   gia   b¶o  hiÓm tiÒn göi bÞ ®Æt trong t×nh tr¹ng kiÓm so¸t ®Æc biÖt,   gåm: + QuyÕt  ®Þnh  ®Æt c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn  göi   vµo   t×nh   tr¹ng   kiÓm   so¸t   ®Æc   biÖt,   gia   h¹n   vµ   kÕt  thóc thêi h¹n kiÓm so¸t  ®Æc biÖt, chËm nhÊt 10 ngµy sau  khi cã quyÕt ®Þnh. + Ph¬ng ¸n cñng cè  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña tæ chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi vµo t×nh tr¹ng kiÓm so¸t  ®Æc  biÖt, chËm nhÊt 10 ngµy sau khi cã  ph¬ng ¸n vµ   ®îc Thèng  ®èc cho phÐp. + KÕt qu¶ thùc hiÖn ph¬ng ¸n cñng cè  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña tæ chøc tham  gia  b¶o  hiÓm  tiÒn göi trong  thêi  h¹n kiÓm so¸t  ®Æc biÖt vµ  kh¶ n¨ng tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  cña tæ chøc  ®ã  sau khi kÕt thóc thêi h¹n kiÓm so¸t  ®Æc  biÖt theo ®Þnh kú hµng th¸ng, chËm nhÊt vµo 10 ngµy sau.” II. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  3. 3 2. Ch¸nh V¨n phßng Ng©n hµng Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n  hµng  Nhµ  níc,  Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam, Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm   vô   cña   m×nh,   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tæ   chøc   híng   dÉn,   triÓn  khai thùc hiÖn Th«ng t nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã  khã  kh¨n, víng  m¾c, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  tr¸ch nhiÖm thi hµnh Th«ng  t nµy cÇn ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Ng©n hµng Nhµ níc. 4.   ViÖc   bæ   sung,   söa   ®æi   Th«ng   t  nµy   do   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2