intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HO CH VÀ U TƯ-B NAM THƯƠNG M I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 19/2000/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 16 tháng 10 năm 2000 BKH T-BCN THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ U TƯ - B CÔNG NGHI P S 19/2000/TTLT-BTM-BKH T-BCN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C GIAO VÀ TH C HI N H N NG CH HÀNG D T MAY XU T KH U VÀO THN TRƯ NG EU, CANA A, TH NHĨ KỲ HAI NĂM 2001 VÀ 2002 Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph nêu t i Công văn 6228/KTTH ngày 05/12/1997 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Hi p nh buôn bán hàng d t may v i các nư c EU, Cana a và Th Nhĩ Kỳ, Liên B Thương m i, K ho ch & u tư, Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may hai năm 2001 và 2002 như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. H n ng ch hàng d t may Nh m khuy n khích vi c s d ng h t h n ng ch xu t khNu hàng d t may vào các nư c có quy nh h n ng ch và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p xu t khNu, t ngày 01/01/2001 hàng d t may ư c phân thành 02 nhóm. Nhóm I: g m các m t hàng (Cat.) có t l s d ng dư i 90%, c th như sau: - Th trư ng EU: các Cat, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 26, 28, 35, 39, 41. 68, 76, 97, 118, và 161. - Th trư ng Th Nhĩ Kỳ: Toàn b 29 m t hàng qu n lý b ng h n ng ch. i v i các m t hàng thu c nhóm này, các doanh nghi p thu c các i tư ng nêu t i kho n 2 dư i ây ư c xu t khNu theo nhu c u, th t c xu t khNu th c hi n t i các phòng qu n lý XNK khu v c c a B Thương m i t i Hà N i, H i phòng, à N ng, Vũng T u, ng Nai và TP. H Chí Minh. Hàng tu n, B Thương m i s thông báo tình hình c p E/L và s lư ng h n ng ch còn l i trên các báo Thương m i, u tư, Công nghi p và t i các Phòng qu n lý XNK khu v c, ng th i có hư ng d n qu n lý c th i v i nh ng m t hàng có kh năng xu t khNu vư t h n ng ch doanh nghi p bi t và th c hi n. Nhóm II: g m các m t hàng (Cat.) có t l s d ng t 90% tr lên, c th như sau:
 2. - Th trư ng EU: các Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 73, 78, 83, - Th trư ng Cana a: các Item/Cat. 1/3a, 2a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 7/8a, 8c, 8d, 9a, 10a, 11a, 12a, 13, ItemB. Vi c xu t khNu các m t hàng thu c nhóm II này th c hi n trên cơ s Thông báo gia h n ng ch c a B Thương m i ho c c a UBND các thành ph Hà N i, H i Phòng và thành ph H Chí Minh (ho c các cơ quan ư c UBND các thành ph u quy n). Vào tháng 6 và tháng 9 hàng năm, ho c trong trư ng h p có s thay i t bi n vi c s d ng h n ng ch m t ho c m t s m t hàng nào ó, Liên B xem xét, i u ch nh các m t hàng gi a nhóm I và nhóm II phù h p v i tình hình th c hi n và qu n lý h n ng ch. 2. i tư ng ư c giao h n ng ch Các doanh nghi p ã ư c giao h n ng ch năm trư c năm th c hi n h n ng ch các doanh nghi p s n xu t hàng d t may, thêu an có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ngành ngh phù h p, ã ăng ký mã s doanh nghi p kinh doanh xu t nh p khNu ho c gi y phép u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. H n ng ch công nghi p i v i th trư ng EU, dành 30% h n ng ch t ng ch ng lo i hàng (cat.) thu c nhóm II giao cho các doanh nghi p ký h p ng tr c ti p v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban Châu Âu gi i thi u hàng năm. Vi c giao h n ng ch công nghi p ư c xem xét i v i các h p ng ký trư c ngày 30.4 hàng năm. Các doanh nghi p ký h p ng h n ng ch công nghi p ph i m b o t l t i thi u là 30% h n ng ch ư c giao chính th c. Các doanh nghi p ư c giao v i s lư ng h n ng ch chính th c dư i 50.000 s n phNm i v i các m t hàng (cat.) 4, 5, 8 và 31; dư i 30.000 s n phNm i v i m t hàng (cat.) 6, 7, 29 và 73; dư i 3.000 s n phNm i v i m t hàng (cat.) 15 và dư i 3,0 t n i v i m t hàng (cat.) 78 và 83, không b t bu c ph i ký h n ng ch công nghi p. 4. Liên B Thương m i - K ho ch và u tư - Công nghi p phân c p vi c giao h n ng ch UBND thành ph Hà N i, UBND thành ph H i Phòng và UBND thành ph H Chí Minh tr c ti p giao h n ng ch cho các doanh nghi p thu c UBND thành ph qu n lý theo Thông tư Liên t ch này và Biên b n giao gi a Liên B Thương m i - K ho ch và u tư - Công nghi p v i UBND các thành ph . 5. Dành kho ng 5% h n ng ch hàng d t may xu t khNu sang EU thu c nhóm II, riêng T-shirt, polo.shirt (cat.4) 10% thư ng khuy n khích cho các doanh nghi p: - S d ng v i s n xu t trong nư c s n xu t hàng may m c xu t khNu sang EU trong năm th c hi n h n ng ch. - Xu t khNu hàng d t may sang các th trư ng không áp d ng h n ng ch năm trư c. Vi c thư ng h n g ch theo quy nh riêng.
 3. 6. Dành kho ng 25% h n ng ch thương m i hàng d t may xu t khNu sang EU các m t hàng (cat.): 4, 5, 6, 7, 8, 15, 31 và 73 u th u cho các doanh nghi p trong c nư c. Vi c u th u h n ng ch th c hi n theo Quy ch u th u h n ng ch hàng d t, may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 1405/1998/Q /BTM ngày 17 tháng 11 năm 1998 và Quy t nh c a B trư ng B Thương m i s 0036/2000/Q /BTM ngày 10/01/2000. 7. Dành kho ng 5% h n ng ch hàng d t may xu t khNu sang EU thu c nhóm II giao cho các doanh nghi p m i. II. QUY NNH VI C GIAO H N NG CH CÁC M T HÀNG THU C NHÓM II 1. Căn c giao h n ng ch H n ng ch ư c giao b ng s lư ng th c hi n h n ng ch chính th c năm trư c c a doanh nghi p, không bao g m ph n h n ng ch thư ng, u th u, i u ch nh, b sung. i v i các doanh nghi p m i s n xu t hàng d t may xu t khNu, h n ng ch ư c giao trên cơ s xét c th t ng trư ng h p v năng l c s n xu t, xu t khNu. Nh ng s lư ng ư c giao không quá 15.000 chi c sơ mi nam (Cat.8) quy i theo Hi p nh. Riêng Cat.4 và Cat.5 , Liên B xem xét và giao h n ng ch cho các doanh nghi p làm hàng thêu, an xu t khNu. 2. Th i gian giao h n ng ch a. i v i h n ng ch thương m i. Vi c giao h n ng ch ư c chia làm 2 t, t 1: Trong tháng 10 năm trư c năm th c hi n h n ng ch - i v i các doanh nghi p ph i ký h p ng h n ng ch công nghi p, h n ng ch thương m i ư c giao b ng 70% s lư ng th c hi n 9 tháng c a năm trư c năm th c hi n h n ng ch. - i v i các doanh nghi p không ph i ký h p ng công nghi p, h n ng ch thương m i ư c giao v i s lư ng b ng 100% s lư ng th c hi n 9 tháng c a năm trư c năm th c hi n h n ng ch. t 2: Trong tháng 01 năm th c hi n h n ng ch, - Giao ti p h n ng ch thương m i còn l i theo quy nh nêu t i i m 3 M c I. - Giao h n ng ch cho các doanh nghi p m i. - Giao h n ng ch thư ng khuy n khích cho các doanh nghi p (theo quy nh riêng). b. i v i h n ng ch công nghi p
 4. Trư c ngày 15/5 năm th c hi n h n ng ch, các doanh nghi p ã ký h p ng h n ng ch công nghi p, g i h p ng v B Thương m i ho c UBND thành ph Hà N i, UBND thành ph H i Phòng, UBND thành ph H Chí Minh ( i v i các doanh nghi p thu c UBND các thành ph qu n lý) ư c giao h n ng ch công nghi p. N u doanh nghi p không ký ư c h p ng h n ng ch công nghi p s ư c chuy n sang h n ng ch thương m i v i s lư ng b ng 70% tiêu chuNn h n ng ch công nghi p c a doanh nghi p. Các doanh nghi p ư c giao h n ng ch công nghi p theo h p ng ã ký nhưng không s d ng do khách hàng t ch i và có yêu c u chuy n sang h n ng ch thương m i, thì doanh nghi p ph i có văn b n ngh kèm theo thư hu h p ng (ho c ơn hàng) c a khách hàng công nghi p. Doanh nghi p ư c giao l i h n ng ch thương m i b ng 70% s lư ng h n ng ch công nghi p. 3. ng trư c h n ng ch năm sau Các doanh nghi p ư c ng trư c h n ng ch năm sau kho ng 5% h n ng ch các Cat cho năm th c hi n h n ng ch. Trư ng h p m t hàng có ít doanh nghi p ăng ký ng trư c, t l ng trư c cho các doanh nghi p có nhu c u có th cao hơn và s lư ng h n ng ch ng trư c ư c tr v i s lư ng tương ng h n ng ch năm sau. 4. Trong quá trình giao và th c hi n h n ngach, n u có v n phát sinh như: h tr các doanh nghi p khó khăn, chuy n i h n ng ch gi a các Cat. và gi a các doanh nghi p... T i u hành liên B nghiên c u và xu t lãnh o B Thương m i xem xét x lý. III. TH T C ĂNG KÝ H N NG CH Các doanh nghi p có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng EU, Canada các Cat. thu c nhóm II, ăng ký b ng văn b n (theo các m u ính kèm) g i v B Thương m i (V xu t nh p khNu), 21 Ngô Quy n - Hà n i ho c UBND (S Thương m i) TP Hà N i, TP H i phòng và TP H Chí Minh. Th i h n ăng ký - H n ng ch thương m i: Trư c ngày 30/10 năm trư c năm th c hi n h n ng ch. - H n ng ch công nghi p: Trư c ngày 15/05 năm th c hi n h n ng ch. i v i các doanh nghi p m i th i gian ăng ký s d ng h n ng ch ch m nh t là ngày 31/12 năm trư c năm th c hi n h n ng ch. IV. NH NG QUY NNH TH C HI N 1. H n ng ch có hi u l c t ngày 01 tháng 01 n 31 tháng 12 c a năm th c hi n h n ng ch. 2. Hoàn tr
 5. Doanh nghi p không có kh năng th c hi n h n ng ch ư c giao, ph i hoàn tr B Thương m i ho c UBND các thành ph , giao cho doanh nghi p khác th c hi n. Doanh nghi p hoàn tr trư c ngày 30/9 năm th c hi n h n ng ch s ư c tính vào tiêu chuNn năm sau. Doanh nghi p không s d ng h t h n ng ch mà không hoàn tr trư c ngày 30 tháng 9 năm th c hi n h n ng ch, s b tr vào s lư ng h n ng ch tương ng năm sau. 3. Phí h n ng ch Phí h n ng ch t ng ch ng lo i hàng theo ph l c ính kèm. Các doanh nghi p n p phí h n ng ch cho t ng thông báo giao quy n s d ng h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t khNu. Khi làm th t c c p gi y phép xu t khNu (export Licence), doanh nghi p ph i xu t trình cho Phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c ch ng t ã n p phí h n ng ch vào tài kho n c a B Thương m i s 945-01-475 t i kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. 4. U thác và nh n u thác Các doanh nghi p ư c giao h n ng ch ư c u thác cho doanh nghi p khác xu t khNu trên nguyên t c hàng ph i ư c s n xu t t i doanh nghi p có h n ng ch. Vi c u thác và nh n u thác th c hi n theo quy nh hi n hành (Ngh nh c a Chính ph s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998). V. I U KHO N THI HÀNH B Thương m i, B K ho ch và u tư, B Công nghi p hư ng d n th c hi n các i u kho n c a Hi p nh ã ký và các quy ch ã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. Các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Thông tư Liên b và các quy nh c a Hi p nh v buôn bán hàng d t may ký v i EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c s b x lý t thu h i h n ng ch n ình ch giao h n ng ch ho c theo quy nh c a pháp lu t. T i u hành liên B Thương m i, K ho ch và u tư, Công nghi p có trách nhi m ki m tra, theo dõi, nh kỳ thông báo tình hình trên Báo Thương m i, Báo u tư và Báo Công nghi p các doanh nghi p có nh ng thông tin c n thi t k p th i. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên B Thương m i - K ho ch và u tư - Công nghi p s 29/1999/TTLT-BTM-BKH T- BCN ngày 7/9/1999. L i Quang Th c Mai Văn Dâu Lê Huy Côn ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
 6. Ph l c s 01: (Kèm theo Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM-BKH T-BCNngày 16 tháng 10 năm 2000) M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO THN TRƯ NG EU STT Tên ch ng lo i hàng Cat. M c thu 1 T. Shirt 4 300,0 ng/chi c 2 Áo len 5 1.000,0 ng/chi c 3 Qu n 6 1.000,0 ng/chi c 4 Sơ mi n 7 500,0 ng/chi c 5 Sơ mi nam 8 500,0 ng/chi c 6 Khăn bông 9 200.000,0 ng/t n 7 Qu n lót 13 100,0 ng/chi c 8 Áo khoác nam 14 1.000,0 ng/chi c 9 Áo khoác n 15 5.000,0 ng/chi c 10 B Pyjama 18 500.000,0 ng/t n 11 Ga tr i giư ng 20 500.000,0 ng/t n 12 Áo Jacket 21 1.000,0 ng/chi c 13 Váy dài n 26 1.000,0 ng/chi c 14 Qu n len 28 200,0 ng/chi c 15 B qu n áo n 29 2.000,0 ng/b 16 Áo lót nh 31 1.000,0 ng/chi c 17 V i t ng h p 35 350.000,0 ng/t n 18 Khăn tr i bàn 39 500.000,0 ng/t n 19 S i t ng h p 41 300.000,0 ng/t n 20 Qu n áo tr em 68 700.000,0 ng/t n 21 B th thao 73 2.000,0 ng/b 22 Qu n áo BHL 76 500.000,0 ng/t n 23 Qu n áo 78 2.500.000,0 ng/t n 24 Qu n áo 83 700.000,0 ng/t n 25 Lư i s i 97 700.000,0 ng/t n
 7. 26 Khăn tr i bàn b ng lanh, gai 118 500.000,0 ng/t n 27 Qu n áo b ng v i thô 161 500.0000,0 ng/t n Ph l c s 02: (Kèm theo Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT/BTM-BKH T-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000) M C THU L PHÍ H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO THN TRƯ NG CANADA STT Tên ch ng lo i hàng Cat. M c thu 1 Jacket 1/3a 3.500,0 ng/chi c, b 2 Qu n áo mùa ông 2a 3.500,0 ng/chi c, b 3 B qu n áo 4a 2.000,0 ng/b 4 Váy n 4c 1.000,0 ng/chi c 5 Qu n 5a/b 1.000,0 ng/chi c 6 Sơ mi 7/8a 500,0 ng/chi c 7 T- shirt 8c 300,0 ng/chi c 8 B th thao 8d 2.000,0 ng/b 9 Qu n áo lót 9a 500,0 ng/b 10 Áo len 11a 1.000,0 ng/chi c 11 Qu n áo tr em Item B 150,0 ng/chi c, b M u s 1: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t y và c tên vi t t t): 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: 5. Tên i n tín: 6. a ch giao d ch: 7. a ch cơ s s n xu t chính:
 8. 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ..., ngày... tháng... năm... S công văn: Kính g i: V/v: ăng ký s d ng h n ng ch xu t khNu hàng d t may i....................(EU, Canada) năm 20....... - Căn c quy ch giao h n ng ch c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và u tư s 19/2000/TTLT/BTM- BKH T- BCN ngày 16 tháng 10 năm 2000; - Căn c năng l c s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p; - Căn c nhu c u th trư ng và khách hàng năm 2000/2001, Công ty ngh Liên B Thương m i- Công nghi p- K ho ch và u tư (U ban nhân dân thành ph Hà N i/H i Phòng/H Chí Minh) phê duy t giao h n ng ch Công ty th c hi n các ch ng lo i hàng sau ây trong năm 20... STT Tên Cat. S lư ng th c hi n H n ng ch ăng ký s Th trư ng hàng năm 1999/2000 d ng năm 2000/2001 khách hàng Công ty cam k t th c hi n nghiêm ch nh các qui nh c a Liên B Thương m i- Công nghi p- K ho ch và u tư. Giám c Công ty (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên - B K ho ch và u tư - B Công nghi p
 9. M u s 2: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t y và tên vi t t t): 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: 5. Tên i n tín: 6. a ch giao d ch: 7. a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ..., ngày... tháng... năm... S công văn: Kính g i: BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1. Báo cáo v trang thi t b : STT Tên thi t b ơn v S lư ng thi t b n th i i m 1/1997 9/1999 9/2000 1 Máy 1 kim Chi c 2 Máy 2 kim Chi c 3 Máy v t s Chi c 4 Thi t b là hơi Chi c 5 Máy ánh bo Chi c 6 Máy c t Chi c 7 Máy thùa khuy Chi c
 10. 8 Thi t b chuyên dùng Chi c khác 2. Di n tích nhà xư ng: - Di n tích nhà xư ng s n xu t (m2) - Di n tích nhà kho (khuôn viên, không tính kho thu tách r i): 3. Nơi t xư ng s n xu t: Ghi rõ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p. Ghi chú: Ch báo cáo trang thi t b thu c s h u c a doanh nghi p. Giám c Công ty (Ký tên và óng d u) Nơi nh n: - Như trên - B K ho ch và u tư - B Công nghi p M u s 31. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t y và tên vi t t t):: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: 5. Tên i n tín: 6. a ch giao d ch: 7. a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao ng:
 11. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ..., ngày... tháng... năm... S công văn: Kính g i: BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T KH U HÀNG D T MAY NĂM 2000/2001 1. Th trư ng có h n ng ch: STT Ch ng Cat. ơn H n Th c hi n Nư c lo i v ng ch NK hàng S t Tr giá lư ng (%) Gia FOB công 2. Th trư ng không h n ng ch: S TT Tên hàng Nư c s n xu t ơn S lư ng Tr giá (USD) v Gia công FOB 3. Xu t khNu u thác qua các doanh nghi p khác: STT Tên hàng Cat Nư c NK S Tr giá (USD) DN nh n u thác lư ng Gia FOB công
 12. Ghi chú: Tr giá qui ra USD Giám c Công ty (Ký tên, và óng d u) Nơi nh n: - Như trên - B k ho ch và u tư - B Công nghi p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2