intTypePromotion=1

Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
209
lượt xem
12
download

Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña Bé Tµi chÝnh Sè 48/2001/TT-BTC ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2001 Híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ - C¨n cø LuËt dÇu khÝ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 6/7/1993, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt dÇu khÝ ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 9/6/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt dÇu khÝ; - C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 12/11/1996, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 9/6/2000 vµ NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - C¨n cø c¸c LuËt, Ph¸p lÖnh vÒ thuÕ hiÖn hµnh cña níc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c LuËt, ph¸p lÖnh thuÕ; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo quy ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ nh sau: phÇn thø nhÊt Qui ®Þnh chung 1. C¸c híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ t¹i ViÖt Nam theo qui ®Þnh cña LuËt dÇu khÝ vµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt dÇu khÝ (díi ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§-CP). 2. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy theo tõng hîp ®ång dÇu khÝ, cô thÓ: * §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n phÈm, ngêi ®iÒu hµnh chÞu tr¸ch nhiÖm thay mÆt c¸c bªn nhµ thÇu kª khai, nép thuÕ (díi ®©y gäi chung lµ ®èi tîng nép thuÕ). * §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång ®iÒu hµnh chung, C«ng ty ®iÒu hµnh chung chÞu tr¸ch nhiÖm thay mÆt c¸c bªn nhµ thÇu kª khai, nép thuÕ (díi ®©y gäi chung lµ ®èi tîng nép thuÕ).
 2. 2 * §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®îc ký kÕt díi h×nh thøc hîp ®ång liªn doanh ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp liªn doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam, doanh nghiÖp liªn doanh lµ ®èi tîng nép thuÕ. * §èi víi trêng hîp Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam tù tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam lµ ®èi tîng nép thuÕ. 3. Trêng hîp mét tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo nhiÒu hîp ®ång dÇu khÝ kh¸c nhau th× viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh vÒ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn riªng rÏ theo tõng hîp ®ång dÇu khÝ. 4. Trêng hîp c¸c bªn nhµ thÇu tham gia hîp ®ång dÇu khÝ díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n phÈm hoÆc hîp ®ång ®iÒu hµnh chung, nhËn c¸c phÇn chia theo hîp ®ång b»ng dÇu khÝ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tiªu thô phÇn dÇu khÝ ®îc chia th× viÖc kª khai vµ nép c¸c lo¹i thuÕ tõ ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn theo híng dÉn riªng. 5. Trêng hîp t¹i c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, hiÖp ®Þnh liªn ChÝnh phñ, ChÝnh phñ ViÖt Nam tham gia ký kÕt cã qui ®Þnh vÒ thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ kh¸c víi qui ®Þnh vÒ thuÕ t¹i Th«ng t nµy th× viÖc nép thuÕ cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, hiÖp ®Þnh liªn ChÝnh phñ ®· ký kÕt. phÇn thø hai Híng dÉn thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh vÒ thuÕ I. ThuÕ tµi nguyªn: 1. §èi tîng chÞu thuÕ: Toµn bé s¶n lîng dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c cña toµn bé diÖn tÝch hîp ®ång dÇu khÝ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ tµi nguyªn. Trêng hîp trong qu¸ tr×nh khai th¸c dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc phÐp khai th¸c tµi nguyªn kh¸c, thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tµi nguyªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ tµi nguyªn th× thùc hiÖn nép thuÕ tµi nguyªn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: ThuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së luü tiÕn tõng phÇn cña tæng s¶n lîng dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c trong kú nép thuÕ tÝnh theo s¶n lîng dÇu th«, khÝ thiªn nhiªn b×nh qu©n mçi ngµy khai th¸c ®îc cña toµn bé diÖn tÝch hîp ®ång. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ ph¶i nép:
 3. 3 ThuÕ S¶n lîng dÇu th« Sè ngµy khai tµi nguyªn hoÆc khÝ thiªn ThuÕ th¸c dÇu th« b»ng = nhiªn chÞu thuÕ tµi x suÊt x hoÆc khÝ thiªn dÇu th«, nguyªn thuÕ nhiªn trong kú khÝ thiªn b×nh qu©n/ngµy tµi nguyªn nép thuÕ nhiªn trong kú nép thuÕ Trong ®ã: * S¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n/ngµy lµ toµn bé s¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc chÞu thuÕ tµi nguyªn, khai th¸c trong kú nép thuÕ, chia cho sè ngµy khai th¸c trong kú nép thuÕ. * ThuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn: quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ tµi nguyªn, §iÒu 44, §iÒu 45 cña NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP, cô thÓ: §èi víi dÇu th«: S¶n lîng khai th¸c Dù ¸n khuyÕn Dù ¸n kh¸c khÝch ®Çu t §Õn 20.000 thïng/ngµy 4% 6% Trªn 20.000 thïng ®Õn 50.000 6% 8% thïng/ngµy 8% 10% Trªn 50.000 thïng ®Õn 75.000 10% 15% thïng/ngµy 15% 20% Trªn 75.000 thïng ®Õn 100.000 20% 25% thïng/ngµy Trªn 100.000 thïng ®Õn 150.000 thïng/ngµy Trªn 150.000 thïng/ngµy §èi víi khÝ thiªn nhiªn: S¶n lîng khai th¸c Dù ¸n khuyÕn Dù ¸n kh¸c khÝch ®Çu t §Õn 5 triÖu m3/ngµy 0% 0% Trªn 5 triÖu m3 ®Õn 10 triÖu m3/ngµy 3% 5% Trªn 10 triÖu m3/ngµy 6% 10% C¸c hîp ®ång dÇu khÝ ®· ký kÕt tríc ngµy LuËt dÇu khÝ cã hiÖu lùc thi hµnh, kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn hoÆc cã tho¶ thuËn nhng thuÕ suÊt kh¸c víi thuÕ suÊt nªu trªn th× ®îc ¸p dông thuÕ suÊt nªu trªn ®èi víi s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c kÓ tõ ngµy 1/7/2000 (ngµy LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu LuËt dÇu khÝ cã hiÖu lùc thi hµnh).
 4. 4 ThuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn khai th¸c tõ c¸c hîp ®ång cña dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t dÇu khÝ c¨n cø vµo danh môc c¸c dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t dÇu khÝ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. * Sè ngµy khai th¸c dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ lµ sè ngµy tiÕn hµnh ho¹t ®éng khai th¸c dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ, kh«ng bao gåm c¸c ngµy ngõng s¶n xuÊt do mäi nguyªn nh©n. VÝ dô 1 X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép ®èi víi trêng hîp khai th¸c dÇu th«: Gi¶ sö: + Tæng s¶n lîng dÇu th« thùc, khai th¸c trong kú nép thuÕ: 15.600.000 thïng + Sè ngµy s¶n xuÊt trong kú nép thuÕ: 78 ngµy + S¶n lîng dÇu th« chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy trong kú nép thuÕ: 200.000 thïng/ngµy (15.600.000 thïng: 78 ngµy) + DÇu th« ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång kh«ng thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t (trêng hîp dÇu th« ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t th× tÝnh t¬ng tù víi thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn ¸p dông ®èi víi dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t) ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép thuÕ: {(20.000 x 6%) + (30.000 x 8%) + (25.000 x 10%) + (25.000 x 15%) + (50.000 x 20%) + (50.000 x 25%)} x 78 ngµy = 2.523.300 thïng. VÝ dô 2 X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép ®èi víi trêng hîp khai th¸c khÝ thiªn nhiªn: Gi¶ sö: + Tæng s¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c trong kú nép thuÕ: 858.000.000 m3 + Sè ngµy s¶n xuÊt trong quý: 78 ngµy + S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy trong kú nép thuÕ: 11.000.000 m3 (858.000.000 m3:78 ngµy) + KhÝ thiªn nhiªn ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång kh«ng thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t (trêng hîp khÝ thiªn nhiªn ®îc khai th¸c tõ hîp ®ång thuéc danh môc dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t th× tÝnh t¬ng tù víi thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn ¸p dông ®èi víi dù ¸n khuyÕn khÝch ®Çu t). ThuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ: {(5.000.000 x 5%) + (1.000.000 x 10%)} x 78 ngµy = 27.300.000 m3 3. Kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ: ThuÕ tµi nguyªn ®îc nép b»ng tiÒn hoÆc b»ng dÇu khÝ. Trêng hîp thuÕ tµi nguyªn ®îc nép b»ng dÇu khÝ th× c¬ quan thuÕ sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tríc 6 th¸ng vµ híng dÉn cô thÓ vÒ viÖc kª khai, nép thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ. Kú nép thuÕ tµi nguyªn lµ quý (3 th¸ng) theo n¨m d¬ng lÞch.
 5. 5 - Kú nép thuÕ tµi nguyªn ®Çu tiªn b¾t ®Çu tõ ngµy khai th¸c dÇu khÝ ®Çu tiªn cho ®Õn ngµy kÕt thóc quý. - Kú nép thuÕ tµi nguyªn cuèi cïng b¾t ®Çu tõ ngµy ®Çu tiªn cña quý ®Õn ngµy kÕt thóc khai th¸c dÇu khÝ. 3.1. T¹m nép thuÕ tµi nguyªn: 3.1.1 Sè tiÒn thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè tiÒn thuÕ S¶n lîng dÇu th« Tû lÖ Gi¸ tÝnh tµi nguyªn = hoÆc khÝ thiªn nhiªn x thuÕ x thuÕ t¹m nép thùc tÕ xuÊt b¸n tµi nguyªn tµi nguyªn t¹m nép t¹m nép Trong ®ã: * S¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc tÕ xuÊt b¸n lµ s¶n lîng dÇu th« hoÆc khÝ thiªn nhiªn thùc, ®· xuÊt b¸n. * Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn díi ®©y: Tû lÖ ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ dù kiÕn ph¶i nép thuÕ = trong n¨m x 100% tµi nguyªn S¶n lîng dÇu khÝ chÞu thuÕ tµi nguyªn trong n¨m t¹m nép + ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu khÝ dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy, trªn c¬ së s¶n lîng dÇu khÝ dù kiÕn khai th¸c trong n¨m. + S¶n lîng dÇu khÝ chÞu thuÕ tµi nguyªn trong n¨m lµ s¶n lîng dÇu khÝ thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m. ChËm nhÊt lµ 60 ngµy tríc khi kÕt thóc n¨m d¬ng lÞch, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i göi ®Õn Bé Tµi chÝnh dù kiÕn s¶n lîng dÇu khÝ thùc khai th¸c vµ dù kiÕn sè ngµy khai th¸c dÇu khÝ cña n¨m sau. C¨n cø s¶n lîng dÇu khÝ thùc, dù kiÕn khai th¸c hµng n¨m vµ BiÓu thuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th« vµ khÝ thiªn nhiªn, tríc ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh hoÆc c¬ quan ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép n¨m sau. Trong qu¸ tr×nh t¹m nép thuÕ tµi nguyªn, trêng hîp dù kiÕn s¶n lîng dÇu khÝ khai th¸c vµ dù kiÕn sè ngµy khai th¸c dÇu khÝ 6 th¸ng cuèi n¨m thay ®æi so víi kÕ ho¹ch ®· b¸o c¸o lµm t¨ng hoÆc gi¶m tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn tõ 15% trë lªn so víi tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn Bé Tµi chÝnh ®· th«ng b¸o th× ®èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 31 th¸ng 5, ®Ó x¸c ®Þnh l¹i tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn trong 6 th¸ng cuèi n¨m.
 6. 6 VÝ dô 3 x¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép: - X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®èi víi dÇu th«: Gi¶ sö: + S¶n lîng dÇu th« thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 62.400.000 thïng; + Sè ngµy dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 312 ngµy; +S¶n lîng dÇu th« chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy:200.000 thïng/ ngµy; + ThuÕ tµi nguyªn dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m (x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy): 10.093.200 thïng Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép tõ khai th¸c dÇu th« lµ: 10.093.200 x 100% = 16,175% 62.400.000 - X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép ®èi víi khÝ thiªn nhiªn: Gi¶ sö: + S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc, dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 3.432.000.000 m3; + Sè ngµy dù kiÕn khai th¸c trong n¨m: 312 ngµy; + S¶n lîng khÝ thiªn nhiªn chÞu thuÕ tµi nguyªn b×nh qu©n ngµy: 11.000.000 m3/ngµy; + ThuÕ tµi nguyªn dù kiÕn ph¶i nép trong n¨m (x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy): 109.200.000 m3 Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép tõ khai th¸c khÝ thiªn nhiªn lµ: 109.200.000 x 100% = 3,181% 3.432.000.000 * Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn t¹m nép lµ gi¸ b¸n dÇu khÝ t¹i ®iÓm giao nhËn cña tõng lÇn xuÊt b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng. Trêng hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®èi tîng nép thuÕ ®¨ng ký thuÕ (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng) sÏ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn theo nguyªn t¾c sau: - §èi víi dÇu th«: c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn trªn c¬ së trung b×nh céng cña gi¸ b¸n dÇu th« cïng lo¹i trªn thÞ trêng quèc tÕ cña 3 tuÇn liªn tôc: tuÇn tríc, tuÇn chuyÓn giao vµ tuÇn tiÕp theo tuÇn chuyÓn giao dÇu th«. §èi tîng nép thuÕ cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho c¬ quan thuÕ c¸c th«ng tin vÒ thµnh phÇn, chÊt lîng cña dÇu th« ®ang khai th¸c. Khi cÇn thiÕt, c¬ quan thuÕ cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ dÇu th« ®ang khai th¸c cña ®èi tîng nép thuÕ trong sè c¸c lo¹i dÇu th« ®îc c«ng bè gi¸ b¸n trªn thÞ trêng quèc tÕ. - §èi víi khÝ thiªn nhiªn: c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn trªn c¬ së gi¸ b¸n khÝ thiªn nhiªn cïng lo¹i trªn thÞ trêng, ®Þa ®iÓm giao nhËn vµ c¸c yÕu tè liªn quan kh¸c. Khi cÇn thiÕt, c¬ quan thuÕ cã
 7. 7 thÓ tham kh¶o ý kiÕn Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khÝ thiªn nhiªn. 3.1.2 Thêi h¹n kª khai, t¹m nép thuÕ tµi nguyªn: - §èi víi khai th¸c dÇu th«: Trong vßng 35 ngµy kÓ tõ ngµy xuÊt b¸n dÇu th«, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (mÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy), ®ång thêi t¹m nép thuÕ tµi nguyªn theo kª khai ®èi víi s¶n lîng dÇu th« thùc xuÊt b¸n vµo Kho B¹c Nhµ níc. - §èi víi khai th¸c khÝ thiªn nhiªn: ChËm nhÊt lµ ngµy 10 cña th¸ng sau, ®èi tîng nép thuÕ kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn (mÉu sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy) vµ nép thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n lîng khÝ thiªn nhiªn thùc, khai th¸c cña th¸ng tríc vµo Kho b¹c Nhµ níc theo thêi h¹n ghi trªn th«ng b¸o thuÕ nhng chËm nhÊt kh«ng ®îc qu¸ ngµy 25 cña th¸ng sau. Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha göi tê khai t¹m nép thuÕ tµi nguyªn vµ c¸c tµi liÖu ®Ýnh kÌm vÒ viÖc ®· t¹m nép thuÕ tµi nguyªn cho c¬ quan thuÕ th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn, th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ tµi nguyªn t¹m nép, ra quyÕt ®Þnh vÒ xö ph¹t chËm kª khai, nép thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ th«ng b¸o thêi h¹n nép thuÕ tµi nguyªn theo Ên ®Þnh cña c¬ quan thuÕ vµ tiÒn ph¹t (nÕu cã). 3.2. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn: ThuÕ tµi nguyªn ®îc quyÕt to¸n trªn c¬ së s¶n lîng dÇu khÝ thùc, thùc tÕ khai th¸c trong kú nép thuÕ, cô thÓ nh sau: 3.2.1. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c dÇu th«: 3.2.1a. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép thuÕ: ThuÕ tµi S¶n lîng dÇu th« ThuÕ Sè ngµy nguyªn = chÞu thuÕ tµi x suÊt x khai th¸c b»ng dÇu th« nguyªn b×nh thuÕ dÇu th« ph¶i nép trong qu©n/ ngµy tµi trong kú kú nép thuÕ trong kú nép thuÕ nguyªn nép thuÕ 3.2.1b. X¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng khai th¸c trong kú nép thuÕ: Tû lÖ thuÕ tµi ThuÕ tµi nguyªn b»ng nguyªn b»ng = dÇu th« ph¶i nép trong kú nép x 100% dÇu th« trong thuÕ kú nép thuÕ S¶n lîng dÇu th« khai th¸c trong kú nép thuÕ
 8. 8 3.2.1c. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ: ThuÕ tµi nguyªn S¶n lîng Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn b»ng = dÇu th« x b»ng dÇu th« dÇu th« xuÊt b¸n xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ trong kú nép thuÕ 3.2.1d. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cha xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ ®Ó lµm c¬ së quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép cho kú nép thuÕ tiÕp theo: ThuÕ tµi nguyªn ThuÕ tµi ThuÕ tµi ThuÕ tµi b»ng dÇu th« = nguyªn b»ng + nguyªn b»ng - nguyªn b»ng cha xuÊt b¸n dÇu th« cha dÇu th« dÇu th« trong kú nép xuÊt b¸n trong ph¶i nép xuÊt b¸n thuÕ kú nép thuÕ trong trong tríc kú nép thuÕ kú nép thuÕ 3.2.1e. X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« trong kú nép thuÕ: Sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt ThuÕ tµi nguyªn b»ng Gi¸ tÝnh thuÕ b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng = dÇu th« xuÊt b¸n x Tµi nguyªn ®èi dÇu th« trong kú nép trong kú nép thuÕ víi dÇu th« thuÕ Trong ®ã: ThuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« xuÊt b¸n trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.1.c trªn ®©y; Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi dÇu th«: lµ gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn cña dÇu th« ®îc b¸n t¹i ®iÓm giao nhËn theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng trong kú nép thuÕ. VÝ dô 4 x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn: Gi¶ sö: s¶n lîng dÇu th« ®îc b¸n trong quÝ (10.000.000 thïng) ®îc xuÊt b¸n thµnh 3 l«: l« 1 cã s¶n lîng lµ 2.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 18 USD/ thïng; l« 2 cã s¶n lîng lµ 2.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 20 USD/ thïng; l« 3 cã s¶n lîng lµ 6.000.000 thïng, b¸n víi gi¸ 14 USD/ thïng. Gi¸ tÝnh 16 thuÕ = ( 2.000.0000 x 18) + (2.000.0000 x 20)+ (6.000.0000 = USD/
 9. 9 tµi x 14) thïng nguyªn 10.000.000 ®èi víi dÇu th« Trêng hîp dÇu th« kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. 3.2.1f. X¸c ®Þnh sè tiÒn nép thiÕu (hoÆc thõa) tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« trong kú nép thuÕ: Sè tiÒn nép Sè tiÒn xuÊt b¸n Sè tiÒn xuÊt Sè tiÒn t¹m thiÕu (hoÆc thuÕ tµi nguyªn b¸n thuÕ tµi nép thuÕ thõa) tõ xuÊt b¸n = b»ng dÇu th« nép + nguyªn b»ng - tµi nguyªn thuÕ tµi nguyªn thiÕu (hoÆc thõa) dÇu th« ph¶i trong kú b»ng dÇu th« trong kú nép thuÕ nép trong kú nép thuÕ trong kú tríc nép thuÕ nép thuÕ Trong ®ã: * Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« nép thiÕu (hoÆc thõa) trong kú nép thuÕ tríc ®îc x¸c ®Þnh theo tê khai quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc. * Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« ph¶i nép trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.1.e, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. * Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1 Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. 3.2.2. QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c khÝ thiªn nhiªn: 3.2.2a. X¸c ®Þnh thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ: ThuÕ S¶n lîng khÝ ThuÕ Sè ngµy tµi nguyªn thiªn nhiªn chÞu suÊt khai th¸c b»ng khÝ thiªn = thuÕ tµi nguyªn x thuÕ x khÝ nhiªn ph¶i nép b×nh qu©n/ ngµy tµi thiªn nhiªn trong kú nép trong kú nép nguyªn trong kú thuÕ thuÕ nép thuÕ 3.2.2b. X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ:
 10. 10 Sè tiÒn ph¶i nép tõ ThuÕ tµi nguyªn Gi¸ tÝnh xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn = b»ng khÝ thiªn nhiªn x thuÕ tµi b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i nép trong kú nguyªn trong kú nép thuÕ nép thuÕ ®èi víi khÝ thiªn nhiªn Trong ®ã: * ThuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn ph¶i trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm (a) trªn ®©y; * Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi khÝ thiªn nhiªn: lµ gi¸ b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng t¹i ®iÓm giao nhËn trong kú nép thuÕ. Trêng hîp khÝ thiªn nhiªn kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1 Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. 3.2.2c. X¸c ®Þnh sè tiÒn nép thiÕu (hoÆc thõa) tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ: Sè tiÒn nép thiÕu Sè tiÒn xuÊt b¸n Sè tiÒn xuÊt Sè tiÒn (hoÆc thõa) tõ thuÕ tµi nguyªn b¸n thuÕ tµi t¹m nép xuÊt b¸n thuÕ tµi = b»ng + nguyªn b»ng - thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ khÝ thiªn nhiªn nép khÝ thiªn nhiªn nguyªn thiªn nhiªn trong thiÕu (hoÆc thõa) ph¶i nép trong trong kú kú trong kú nép kú nép thuÕ nép thuÕ nép thuÕ thuÕ tríc Trong ®ã: * Sè tiÒn xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn nép thiÕu (hoÆc thõa) trong kú nép thuÕ tríc ®îc x¸c ®Þnh theo tê khai quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc. * Sè tiÒn ph¶i nép tõ xuÊt b¸n thuÕ tµi nguyªn b»ng khÝ thiªn nhiªn trong kú nép thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2.2.b, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. * Sè tiÒn t¹m nép thuÕ tµi nguyªn x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. Trong vßng 40 ngµy ®Çu cña quý sau, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i kª khai vµ göi cho c¬ quan thuÕ b¶n quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc (mÉu sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Khi quyÕt to¸n thuÕ, nÕu sè thuÕ t¹m nép trong kú nép thuÕ lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép th× sè thuÕ nép thõa ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña lÇn nép thuÕ tiÕp theo; nÕu sè thuÕ t¹m nép trong kú nép thuÕ Ýt h¬n sè thuÕ ph¶i nép th× ®èi tîng nép thuÕ ph¶i nép ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo Kho b¹c Nhµ níc cïng víi thêi h¹n nép tê quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn. Trêng hîp ph¸t hiÖn ®èi tîng nép thuÕ kª khai quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn kh«ng ®óng, trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn, c¬ quan thuÕ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ chÝnh thøc ph¶i nép trong kú nép thuÕ tríc vµ thêi h¹n thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn.
 11. 11 Qu¸ thêi h¹n 40 ngµy nªu trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha göi cho c¬ quan thuÕ quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ tríc th× c¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép trong kú nép thuÕ tríc, th«ng b¸o cho ®èi tîng nép thuÕ sè thuÕ Ên ®Þnh, sè thuÕ ®· t¹m nép trong kú nép thuÕ, sè thuÕ nép thõa ®îc trõ vµo lÇn nép thuÕ tiÕp theo (nÕu cã), hoÆc sè thuÕ cßn thiÕu ph¶i nép vµ c¸c quyÕt ®Þnh vÒ xö ph¹t chËm kª khai, nép thuÕ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ thêi h¹n nép thuÕ cßn thiÕu, tiÒn ph¹t (nÕu cã). Trêng hîp kh«ng cßn kú nép thuÕ tiÕp theo mµ sè thuÕ tµi nguyªn t¹m nép lín h¬n sè thuÕ ph¶i nép trong kú nép thuÕ th× Bé Tµi chÝnh sÏ hoµn tr¶ sè thuÕ nép thõa cho ®èi tîng nép thuÕ. Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ thùc hiÖn nh híng dÉn t¹i Th«ng t sè 25/2000/TT-BTC ngµy 30/3/2000 cña Bé Tµi chÝnh bao gåm: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ nép thõa. Néi dung c«ng v¨n ph¶i ghi râ lý do ®Ò nghÞ hoµn l¹i tiÒn thuÕ ®· nép; tªn, m· sè thuÕ, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n cña ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn l¹i sè thuÕ ®· nép; + B¶ng kª sè tiÒn thuÕ ®· nép cña kú nép thuÕ cuèi cïng kÌm theo c¸c chøng tõ nép tiÒn vµo Kho B¹c Nhµ níc (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®èi tîng xin hoµn thuÕ) vµ x¸c nhËn cña Kho B¹c Nhµ níc vÒ sè tiÒn thuÕ ®· nép (ghi râ sè thuÕ ®· nép vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng theo qui ®Þnh cña môc lôc Ng©n s¸ch); + Th«ng b¸o quyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn cña kú nép thuÕ cuèi cïng cña c¬ quan thuÕ, trong ®ã ghi râ sè thuÕ tµi nguyªn nép thõa ®îc hoµn tr¶ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ). Hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ göi ®Õn c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng n¬i ®èi t- îng nép thuÕ ®¨ng ký nép thuÕ. C¬ quan thuÕ kiÓm tra hå s¬. NÕu hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 7 ngµy, c¬ quan thuÕ ph¶i göi hå s¬ hoµn thuÕ tíi Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ. Trêng hîp hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng ®óng qui ®Þnh th× trong vßng 5 ngµy c¬ quan thuÕ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ. Trong vßng 15 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé Tµi chÝnh ra quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cho ®èi tîng ®Ò nghÞ hoµn thuÕ. II. ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. Ngoµi ra, Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn mét sè néi dung cô thÓ nh sau: 1. ThuÕ xuÊt khÈu dÇu th«: ThuÕ xuÊt khÈu dÇu th« ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Sè thuÕ Sè lîng Gi¸ Tû lÖ thuÕ XuÊt khÈu = dÇu th« x tÝnh x xuÊt khÈu
 12. 12 dÇu th« xuÊt thuÕ dÇu th« khÈu Trong ®ã: * Sè lîng dÇu th« xuÊt khÈu lµ s¶n lîng dÇu th« thùc, thùc tÕ xuÊt khÈu. * Gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu lµ gi¸ b¸n dÇu th« theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng. Trêng hîp dÇu th« kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. * Tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Tû lÖ Tû lÖ thuÕ ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt thuÕ xuÊt = 100% - tµi nguyªn x khÈu dÇu th« theo BiÓu khÈu dÇu t¹m nép thuÕ xuÊt khÈu hiÖn th« hµnh VÝ dô 5 x¸c ®Þnh tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi dÇu th« xuÊt khÈu: Gi¶ sö: + Tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép theo vÝ dô 3 nªu trªn: 16,175% + ThuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« theo BiÓu thuÕ xuÊt nhËp khÈu hiÖn hµnh: 4% Tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«: 3,353% ={(100% - 16,175%) x 4%} Tríc ngµy 15 th¸ng 12 hµng n¨m, c¨n cø tû lÖ thuÕ tµi nguyªn t¹m nép, thuÕ suÊt thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«, Bé Tµi chÝnh hoÆc c¬ quan ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn sÏ th«ng b¸o tû lÖ t¹m nép thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi tõng hîp ®ång dÇu khÝ. Trêng hîp, s¶n lîng dÇu khÝ dù kiÕn khai th¸c 6 th¸ng cuèi n¨m thay ®æi ph¶i ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ t¹m nép thuÕ tµi nguyªn nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy th× Bé Tµi chÝnh sÏ x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o l¹i tû lÖ thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«. §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®ang khai th¸c, nÕu ®èi tîng nép thuÕ ®· nép thuÕ xuÊt khÈu ®èi víi phÇn thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng dÇu th« thùc, xuÊt khÈu tõ ngµy 1/7/2000 th× sè thuÕ xuÊt khÈu ®· nép ®èi víi phÇn thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ xuÊt khÈu sÏ ®îc trõ vµo sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép cña c¸c lÇn nép thuÕ tiÕp theo. §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh sè thuÕ xuÊt khÈu ®· nép ®èi víi phÇn thuÕ tµi nguyªn b»ng dÇu th« cña s¶n lîng dÇu th« thùc, xuÊt khÈu tõ ngµy 1/7/2000, ®èi tîng nép thuÕ ph¶i göi hå s¬ ®Õn Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) bao gåm: + B¶ng kª s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tõ ngµy 30/6/2000 trë vÒ tríc, tån kho xuÊt khÈu sau 1/7/2000; s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tõ ngµy 1/7/2000 ®Õn ngµy 31/12/2000; s¶n lîng dÇu khÝ thùc, xuÊt khÈu theo c¸c tê khai xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ tõ ngµy 1/7/2000 ®Õn ngµy 31/12/2000; s¶n l- îng dÇu khÝ thùc, khai th¸c tríc ngµy 31/12/2000, tån kho xuÊt khÈu sau 1/1/2001;
 13. 13 + B¶ng kª sè thuÕ xuÊt khÈu vµ b¶n sao chøng tõ nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« ®· nép ®èi víi s¶n lîng dÇu th« thùc xuÊt theo c¸c tê khai xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ kÓ tõ ngµy 1/7/2000; + QuyÕt to¸n thuÕ tµi nguyªn ®èi víi s¶n lîng dÇu khÝ thùc, khai th¸c kÓ tõ ngµy 1/7/2000. 2. Kª khai, nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th«: Thñ tôc kª khai, nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« thùc hiÖn theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu. Thêi h¹n nép thuÕ xuÊt khÈu dÇu th« lµ 35 ngµy kÓ tõ ngµy c¬ quan H¶i quan lµm thñ tôc xuÊt khÈu dÇu th«. Qu¸ thêi h¹n trªn, nÕu ®èi tîng nép thuÕ cha kª khai vµ nép thuÕ xuÊt khÈu th× c¬ quan H¶i quan thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m vÒ kª khai, chËm nép thuÕ xuÊt khÈu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu. 3. MiÔn thuÕ nhËp khÈu: 3.1 Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§-CP. C¨n cø vµo GiÊy phÐp ®Çu t, ch¬ng tr×nh c«ng t¸c, ng©n s¸ch hµng n¨m vµ Danh môc vËt t trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh, Bé Th¬ng m¹i duyÖt danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ, hµng ho¸ t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu miÔn thuÕ phôc vô cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cña tõng hîp ®ång dÇu khÝ. C¨n cø danh môc mÆt hµng nhËp khÈu miÔn thuÕ, hµng ho¸ t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu miÔn thuÕ ®îc phª duyÖt, Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng theo dâi viÖc nhËp khÈu cña c¸c hîp ®ång dÇu khÝ. §Þnh kú hµng quý c¸c Côc H¶i quan tËp hîp b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Tæng côc H¶i quan kim ng¹ch xuÊt, nhËp khÈu, sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu cña c¸c hîp ®ång dÇu khÝ. 3.2 Nhµ thÇu phô, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c trùc tiÕp nhËp khÈu, hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54 NghÞ ®Þnh 48/2000/N§ - CP ®Ó cung cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ th«ng qua hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó miÔn thuÕ nhËp khÈu bao gåm: + C«ng v¨n ®Ò nghÞ miÔn thuÕ nhËp khÈu; + Hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ (theo qui ®Þnh ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu); + X¸c nhËn cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ vÒ sè lîng, chñng lo¹i, qui c¸ch hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu
 14. 14 khÝ theo hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ®· ký; + Hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ký víi tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®¬n vÞ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn; + Danh môc mÆt hµng ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña tæ chøc c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn; + Hîp ®ång nhËp khÈu, hoÆc hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô cho ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ (b¶n sao cã x¸c nhËn cña ®¬n vÞ). Trêng hîp hµng ho¸ ®îc nhËp khÈu nhiÒu lÇn th× chØ cÇn xuÊt tr×nh lÇn nhËp khÈu ®Çu tiªn. HÕt thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ hoÆc hîp ®ång cung cÊp dÞch vô, nhµ thÇu phô hoÆc tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan h¶i quan n¬i lµm thñ tôc miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, thùc tÕ sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ. Sè hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nhng kh«ng dïng cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i truy thu thuÕ nhËp khÈu theo qui ®Þnh cña v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan h¶i quan n¬i ®¨ng ký nhËp khÈu hµng ho¸ vÒ sè lîng, gi¸ trÞ hµng ho¸ do nhµ thÇu phô hoÆc tæ chøc c¸ nh©n kh¸c nhËp khÈu miÔn thuÕ. ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu híng dÉn t¹i ®iÓm 3.2 nµy ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ®îc ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. 4. Kª khai vµ truy nép thuÕ nhËp khÈu: 4.1. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè 48/2000/ N§-CP, nÕu sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam th× ph¶i ®îc Bé Th- ¬ng m¹i cho phÐp. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i truy nép l¹i sè thuÕ nhËp khÈu ®· ®îc miÔn. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu t¹i thêi ®iÓm LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cha cã hiÖu lùc vµ ®· ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, nhng khi sö dông vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ban ®Çu, hoÆc nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã hiÖu lùc th× ngoµi viÖc ph¶i truy nép thuÕ nhËp khÈu (theo thuÕ suÊt hiÖn hµnh t¹i thêi ®iÓm truy nép), tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt.
 15. 15 Trong thêi h¹n 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy sö dông hµng ho¸ vµo môc ®Ých kh¸c víi môc ®Ých ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, hoÆc ngµy nhîng b¸n hµng ho¸ ghi trªn c¸c v¨n b¶n chøng tõ, ho¸ ®¬n cã liªn quan, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm ph¶i khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së ®iÒu hµnh chÝnh, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i nhîng b¸n hµng ho¸, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ (mÉu sè 3 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Qu¸ thêi h¹n trªn mµ kh«ng khai b¸o th× sÏ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ThuÕ nhËp khÈu truy nép ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c c¨n cø tÝnh thuÕ gåm thuÕ suÊt, tû gi¸, gi¸ tÝnh thuÕ t¹i thêi ®iÓm tÝnh truy nép. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý thu thuÕ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t viÖc sö dông hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ, khi ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp sö dông hµng ho¸ kh«ng ®óng môc ®Ých hoÆc nhîng b¸n hµng ho¸ ®· ®îc miÔn thuÕ th× ngoµi viÖc thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, Côc trëng côc thuÕ tØnh, thµnh phè ®îc quyÒn ra quyÕt ®Þnh truy thu thuÕ nhËp khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu cã) vµ xö ph¹t theo c¸c quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 4.2. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§-CP, nÕu chuyÓn nhîng cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo hîp ®ång dÇu khÝ ®· ®îc phª duyÖt ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc miÔn truy nép thuÕ nhËp khÈu. Trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi chuyÓn nhîng hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã sè hµng ho¸ chuyÓn nhîng cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së ®iÒu hµnh chÝnh, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i chuyÓn nhîng hµng ho¸, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan c¨n cø thùc tÕ hµng ho¸ chuyÓn nhîng ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu vµ göi 1 b¶n sao quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu cho c¬ quan h¶i quan n¬i ®èi t- îng mua l¹i hµng ho¸ ®¨ng ký nhËp khÈu hµng ho¸ ®Ó lµm c¬ së trõ vµo Danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu miÔn thuÕ do Bé Th¬ng m¹i cÊp cho ®èi tîng mua l¹i hµng ho¸. 4.3. Hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i §iÒu 54, NghÞ ®Þnh sè 48/2000/N§- CP, nÕu chuyÓn giao cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam theo tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ ph¶i ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc miÔn truy nép thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c cã liªn quan. Trong vßng 2 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi chuyÓn nhîng hµng ho¸ ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu cho Tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së ®iÒu hµnh chÝnh, hoÆc víi c¬ quan H¶i quan n¬i chuyÓn nhîng hµng ho¸, hoÆc víi c¬
 16. 16 quan H¶i quan n¬i ®¨ng ký tê khai nhËp khÈu. C¬ quan H¶i quan c¨n cø thùc tÕ hµng ho¸ chuyÓn nhîng ®Ó ban hµnh quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ nhËp khÈu. III. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT): Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ thùc hiÖn thuÕ GTGT theo qui ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT hiÖn hµnh. Ngoµi ra, Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè néi dung cô thÓ nh sau: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh 48/2000/N§-CP. Thñ tôc, hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT thùc hiÖn nh qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ GTGT hiÖn hµnh. §Ó cã c¬ së x¸c ®Þnh vËt t nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ GTGT, hµng n¨m, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i göi c«ng v¨n cam kÕt hîp ®ång dÇu khÝ trong giai ®o¹n t×m kiÕm th¨m dß, ph¸t triÓn má cho c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy tríc khi kÕt thóc giai ®o¹n t×m kiÕm th¨m dß vµ ph¸t triÓn má, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o víi c¬ quan H¶i quan vÒ thêi gian kÕt thóc giai ®o¹n ph¸t triÓn má vµ b¾t ®Çu chuyÓn sang giai ®o¹n khai th¸c. ViÖc x¸c ®Þnh vËt t nhËp khÈu thuéc lo¹i trong níc cha s¶n xuÊt ®îc cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng th¨m dß, ph¸t triÓn má kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh 48/2000/N§-CP ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c tê khai nhËp khÈu hµng ho¸ ®¨ng ký kÓ tõ ngµy 1/7/2000 vµ kh«ng ¸p dông ®èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ®ang trong giai ®o¹n khai th¸c cã tiÕn hµnh t×m kiÕm th¨m dß vµ ph¸t triÓn má bæ sung. 2. C¸c nhµ thÇu phô, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c trùc tiÕp nhËp khÈu hoÆc uû th¸c nhËp khÈu hµng ho¸, kh«ng ph¶i tr¶ thuÕ GTGT ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng chÞu thuÕ GTGT qui ®Þnh t¹i §iÒu 55, NghÞ ®Þnh 48/2000/ N§-CP ®Ó cung cÊp cho tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ th«ng qua hîp ®ång dÞch vô dÇu khÝ hoÆc hîp ®ång cung cÊp hµng ho¸ ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ. Hå s¬ xuÊt tr×nh víi c¬ quan H¶i quan ®Ó kh«ng ph¶i nép thuÕ GTGT thùc hiÖn nh hå s¬ miÔn thuÕ nhËp khÈu nªu t¹i ®iÓm 3.2, Môc II, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. C¬ quan H¶i quan c¨n cø hå s¬ nªu trªn, thùc tÕ hµng ho¸ nhËp khÈu, danh môc thiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng vµ vËt t thuéc lo¹i trong níc ®· s¶n xuÊt ®îc do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ban hµnh, cam kÕt vÒ hîp ®ång dÇu khÝ trong giai ®o¹n t×m kiÕm th¨m dß vµ ph¸t triÓn má (¸p dông ®èi víi trêng hîp nhËp khÈu vËt t) ®Ó x¸c ®Þnh mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ GTGT.
 17. 17 Híng dÉn vÒ viÖc ¸p dông thuÕ GTGT t¹i ®iÓm 2, Môc III, PhÇn thø hai Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång dÞch vô, hîp ®ång cung cÊp ký víi tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. IV. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN): 1. §èi tîng chÞu thuÕ : Toµn bé thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ vµ thu nhËp kh¸c cña tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ lµ ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. X¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ: Thu nhËp Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm Thu chÞu thuÕ = th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ + nhËp trong n¨m trong n¨m tÝnh thuÕ kh¸c tÝnh thuÕ 2.1 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trong n¨m tÝnh thuÕ b»ng doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trõ ®i (-) c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nµy. 2.1.1. Doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ lµ toµn bé gi¸ trÞ cña s¶n lîng dÇu khÝ thùc ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng trong n¨m tÝnh thuÕ. Trêng hîp dÇu khÝ kh«ng ®îc b¸n theo hîp ®ång giao dÞch sßng ph¼ng th× doanh thu tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy khèi lîng phÇn dÇu khÝ t¬ng øng nh©n víi gi¸ b¸n do c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 3.1, Môc I, PhÇn thø hai Th«ng t nµy. 2.1.2. Chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm: 2.1.2a. ChÝ phÝ ®îc phÐp thu håi trong n¨m tÝnh thuÕ: lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trong ph¹m vi hîp ®ång dÇu khÝ, ®· ®îc kiÓm to¸n hµng n¨m. Khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m tÝnh thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ ®îc trõ kho¶n chi phÝ ®îc phÐp thu håi thùc tÕ ph¸t sinh nhng kh«ng vît qu¸ tû lÖ tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ. Trêng hîp t¹i hîp ®ång dÇu khÝ kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ tû lÖ thu håi chi phÝ th× tû lÖ chi phÝ thu håi ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ 35%. C¸c kho¶n chi phÝ ®îc coi lµ chi phÝ ®îc phÐp thu håi do c¸c bªn nhµ thÇu tho¶ thuËn t¹i hîp ®ång dÇu khÝ nhng bao gåm c¸c chi phÝ chñ yÕu díi ®©y:
 18. 18 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng lîng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c«ng cô lao ®éng, hµng hãa thùc tÕ sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ; - TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n mang tÝnh chÊt tiÒn l¬ng tiÒn c«ng; tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp tr¶ cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam vµ níc ngoµi trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng hoÆc tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng; - Chi phÝ nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ; chi s¸ng kiÕn c¶i tiÕn; chi b¶o vÖ m«i trêng; chi phÝ b¶o qu¶n kho tµng, nhµ cöa, phßng ch¸y ch÷a ch¸y; chi phÝ cho gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ; - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: + §iÖn, níc, dÞch vô bu ®iÖn, tiÒn thuª kiÓm to¸n, in Ên tµi liÖu; + Chi phÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm, b¶o hiÓm tµi s¶n theo hîp ®ång ký víi c¸c C«ng ty b¶o hiÓm ViÖt Nam hoÆc C«ng ty b¶o hiÓm kh¸c ®îc phÐp ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam (sau ®©y ®îc gäi lµ doanh nghiÖp b¶o hiÓm). §èi víi lo¹i nghiÖp vô b¶o hiÓm theo tËp qu¸n quèc tÕ, tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¶i tham gia nhng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nhu cÇu b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu b¶o hiÓm ph¸t sinh th× tæ chøc, c¸ nh©n tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®îc tham gia b¶o hiÓm t¹i C«ng ty b¶o hiÓm níc ngoµi. Chi phÝ tham gia b¶o hiÓm ®îc tÝnh lµ chi phÝ ®îc phÐp thu håi. + Chi phÝ mua s¾m hoÆc tr¶ tiÒn sö dông c¸c tµi liÖu kü thuËt, dÞch vô, kü thuËt; Chi phÝ chuyÓn giao c«ng nghÖ, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ, nh·n hiÖu hµng ho¸ theo c¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ, hîp ®ång li- x¨ng ®· ®îc Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. + ChÝ phÝ thuª c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ theo hîp ®ång thuª: + Chi phÝ t vÊn theo hîp ®ång thuª t vÊn vµ c¸c chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi kh¸c; - Chi phÝ th¸o dì c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh phôc vô cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ. - Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc tiªu thô dÇu khÝ nh chi phÝ b¶o qu¶n, chi phÝ bèc xÕp, vËn chuyÓn, thuª kho b·i. - Chi phÝ qu¶n lý ®iÒu hµnh bao gåm: chi phÝ qu¶n lý ®iÒu hµnh chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. - ThuÕ GTGT ®· tr¶ cho hµng ho¸, dÞch vô dïng cho s¶n xuÊt hoÆc kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT. - C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ mang tÝnh chÊt thuÕ, trõ thuÕ tµi nguyªn, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra thuéc diÖn chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi. 2.1.2b. ThuÕ tµi nguyªn, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép trong n¨m tÝnh thuÕ.
 19. 19 2.1.2c. TiÒn hoa hång dÇu khÝ tho¶ thuËn trong hîp ®ång dÇu khÝ nh: tiÒn hoa hång ch÷ ký, tiÒn hoa hång ph¸t hiÖn th¬ng m¹i, tiÒn hoa hång s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú nép thuÕ. Riªng c¸c kho¶n hoa hång dÇu khÝ ph¸t sinh tríc khi cã s¶n xuÊt th¬ng m¹i ®îc ph©n bæ theo thêi h¹n ¸p dông ®èi víi khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh, khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. 2.1.2d. C¸c kho¶n ®ãng gãp tµi trî v× môc ®Ých x· héi, tõ thiÖn cho c¸c tæ chøc c¸ nh©n ViÖt Nam nh: ®ãng gãp kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê, ®ãng gãp vµo quü ñng hé bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, gia ®×nh liÖt sü, ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ngêi tµn tËt kh«ng n¬i n¬ng tùa, quü phßng chèng c¸c bÖnh x· héi. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ nªu trªn ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ, bÊt kú kho¶n chi nµo kh«ng cã chøng tõ hoÆc chøng tõ kh«ng hîp lÖ ®Òu kh«ng ®îc tÝnh lµ chi phÝ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2.2 Thu nhËp kh¸c trong n¨m tÝnh thuÕ bao gåm: 2.2.1. Chªnh lÖch vÒ mua b¸n chøng kho¸n sau khi ®· trõ ®i c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n chøng kho¸n; 2.2.2. Thu nhËp tõ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n, bao gåm: + Thu nhËp vÒ cho thuª tµi s¶n; + Thu nhËp tõ sö dông hoÆc quyÒn sö dông së h÷u trÝ tuÖ; + Thu nhËp kh¸c vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n; §èi víi trêng hîp tµi s¶n bÞ tæn thÊt, bÞ háng do nguyªn nh©n chñ quan th× c¸c kho¶n lç liªn quan tíi tµi s¶n ®ã kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp kh¸c mµ ph¶i x¸c ®Þnh ®èi tîng chÞu tr¸ch nhiÖm båi thêng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; 2.2.3. Thu nhËp tõ chuyÓn nhîng, thanh lý tµi s¶n; 2.2.4. L·i cho vay, l·i tiÒn göi, kÓ c¶ kho¶n l·i tiÒn göi ph¸t sinh tõ tiÒn gäi vèn cña c¸c bªn nhµ thÇu cha sö dông cho ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ; 2.2.5. Chªnh lÖch vÒ mua b¸n ngo¹i tÖ, chªnh lÖch vÒ tû gi¸ theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh; 2.2.6. Thu nhËp tõ c¸c kho¶n thu khã ®ßi ®· xo¸ sæ kÕ to¸n nay ®ßi ®- îc; 2.2.7. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ nî; 2.2.8. Thu nhËp tõ ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ vµ thu nhËp kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ tõ nh÷ng n¨m tríc cha ®a vµo b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m ®ã, n¨m nay míi ph¸t hiÖn ra; 2.2.9. Thu nhËp tõ c¸c kho¶n doanh thu kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ nh: tiÒn b¸n dÇu khÝ trong giai ®o¹n s¶n xuÊt thö tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt th¬ng m¹i; tiÒn b¸n vËt t kh«ng dïng hÕt mµ chi phÝ cña c¸c vËt t nµy ®· ®îc tÝnh lµ chi phÝ thu håi; thu do b¸n phÕ liÖu, kho¶n thu cña kh¸ch hµng do sö dông ph¬ng tiÖn, c¬ së vËt
 20. 20 chÊt trong qu¸ tr×nh mua dÇu khÝ vµ thu kh¸c, sau khi trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó t¹o ra thu nhËp chÞu thuÕ; 2.2.10. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c nh: tiÒn thëng cña kh¸ch hµng, quµ biÕu, quµ tÆng... 3. X¸c ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép: Sè thuÕ thu nhËp Thu nhËp chÞu ThuÕ suÊt doanh nghiÖp ph¶i nép = thuÕ trong x thuÕ thu nhËp trong n¨m tÝnh thuÕ doanh nghiÖp n¨m tÝnh thuÕ Trong ®ã : * Thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m tÝnh ®îc x¸c ®Þnh nh híng dÉn t¹i ®iÓm 2, Môc IV nµy. * ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 cña LuËt dÇu khÝ vµ ®îc ghi cô thÓ t¹i giÊy phÐp ®Çu t hoÆc t¹i hîp ®ång dÇu khÝ nhng ®îc phª duyÖt bëi giÊy phÐp ®Çu t. §èi víi hîp ®ång dÇu khÝ ký díi h×nh thøc hîp ®ång chia s¶n phÈm hoÆc hîp ®ång ®iÒu hµnh chung: Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp mçi bªn nhµ thÇu ph¶i nép b»ng tæng sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép (x¸c ®Þnh nh híng dÉn trªn ®©y) nh©n (x) víi tû lÖ dÇu khÝ l·i ®îc chia cña mçi bªn nhµ thÇu trong hîp ®ång dÇu khÝ. 4. Kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ: ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc t¹m nép theo Quý vµ quyÕt to¸n theo n¨m tÝnh thuÕ. N¨m tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12. Trêng hîp, ®èi tîng nép thuÕ ¸p dông n¨m tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch ®· ®îc Bé Tµi chÝnh chÊp thuËn th× n¨m tÝnh thuÕ lµ n¨m tµi chÝnh. N¨m tÝnh thuÕ ®Çu tiªn ®îc tÝnh tõ ngµy tiÕn hµnh ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®Çu tiªn cho ®Õn ngµy kÕt thóc n¨m d- ¬ng lÞch ®ã hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh ®ã. N¨m tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cuèi cïng ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu cña n¨m d¬ng lÞch hoÆc ngµy b¾t ®Çu cña n¨m tµi chÝnh ®Õn ngµy hîp ®ång dÇu khÝ ®îc chÊm døt. 4.1. T¹m nép thuÕ: §èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh híng dÉn díi ®©y th× viÖc t¹m nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo tõng lÇn xuÊt b¸n . 4.1.1 X¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¹m nép: Sè thuÕ = Doanh thu x Tû lÖ thuÕ TNDN t¹m nép xuÊt b¸n dÇu TNDN t¹m nép khÝ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2