intTypePromotion=1

Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
111
lượt xem
6
download

Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 55/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   5 5 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   1 0   t h ¸ n g   6   n ¨ m  2 0 0 4   H ¦ í N G   D É N   X ¢ Y   D ù N G   D ù   T O ¸ N     N G ¢ N   S ¸ C H   N H µ   N ¦ í C   N ¡ M  2005 Thùc hiÖn ChØ thÞ  sè  18/2004/CT­TTg ngµy 31 th¸ng 5   n¨m 2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch   ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc   n¨m 2005; Bé  Tµi chÝnh híng dÉn c«ng t¸c  ®¸nh gi¸ t×nh   h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2004 vµ  x©y dùng dù   to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005 nh sau:  A­ §¸NH GI¸ T×NH H×NH THùC HIÖN  NG¢N S¸CH NHµ N¦íC N¡M 2004: Nh»m hoµn thµnh vµ  hoµn thµnh vît møc nhiÖm vô  NSNN  ®∙  ®îc Quèc héi quyÕt  ®Þnh, c¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng  c¨n  cø vµo môc tiªu,  nhiÖm vô  ph¸t triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  dù  to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2004  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ  giao,  ph¸t huy nh÷ng  kÕt qu¶  quan träng  ®∙  ®¹t  ®îc cña 6 th¸ng  ®Çu n¨m, trong 6 th¸ng  cuèi n¨m 2004  tËp  trung  thùc hiÖn   ®Çy   ®ñ  c¸c gi¶i  ph¸p  theo NghÞ  quyÕt sè  17/2003/QH11 vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc   n¨m   2004   cña   Quèc   héi,   NghÞ   quyÕt   sè   01/2004/NQ­CP  ngµy 12/01/2004 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu   cÇn tËp trung  chØ   ®¹o,   ®iÒu hµnh thùc  hiÖn  kÕ  ho¹ch  vµ  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m   2004,   ChØ   thÞ   sè   29/2003/CT­TTg  ngµy     23/12/2003  cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  chÊn chØnh  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ  níc. PhÊn  ®Êu hoµn thµnh  vît møc toµn diÖn c¸c chØ tiªu  nhiÖm  vô  ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   vµ   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m  2004. Cïng   víi   viÖc   tæ   chøc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   NSNN   n¨m  2004, c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chó träng chØ ®¹o c«ng t¸c  quyÕt to¸n vµ kiÓm tra phª duyÖt quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m   2003 theo  ®óng quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc; thùc  hiÖn   xö   lý   kÞp   thêi   nh÷ng   tån   t¹i,   sai   ph¹m   ®∙   ®îc   c¬  quan kiÓm to¸n, thanh tra, kiÓm tra tµi chÝnh ph¸t hiÖn;  ®ång thêi tæ chøc  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch  n¨m 2004 lµm c¬ së lËp dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005. I­ §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn thu NSNN n¨m 2004 lµm  c¬ së lËp dù to¸n thu NSNN n¨m 2005:
 2. 2 1­ TËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô thu ng©n s¸ch   nhµ   níc   ®∙   ®îc   giao,   phÊn   ®Êu   hoµn   thµnh   vît   møc   tèi  thiÓu   5%   nhiÖm   vô   thu   n¨m   2004   ®∙   ®îc   giao.   TËp   trung  thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu sau: ­ TËp trung chØ  ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ  míi ®îc söa ®æi, bæ sung. Thùc hiÖn tuyªn truyÒn phæ biÕn   ®Õn   tõng   doanh   nghiÖp  thuéc   ®èi   tîng  qu¶n   lý  nh÷ng   néi  dung bæ sung, söa  ®æi cña c¸c luËt thuÕ; ph¸t hiÖn nh÷ng  víng  m¾c  ph¸t  sinh  ®Ó  cã  híng  dÉn,  gi¶i quyÕt  kÞp  thêi  theo ®óng quy ®Þnh cña luËt vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn. ­   N¾m   ch¾c   kÞp   thêi   t×nh   h×nh   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,  ph©n tÝch   ®Çy   ®ñ  nh÷ng  nh©n tè  ¶nh hëng lµm t¨ng,  gi¶m  thu ng©n s¸ch trªn tõng  ®Þa bµn  ®Ó  cã  biÖn ph¸p chØ  ®¹o  s¸t víi thùc tÕ.  ­ Tæ chøc phèi hîp chÆt chÏ  gi÷a c¸c ngµnh, c¸c cÊp  c¸c lùc lîng trªn  ®Þa bµn thùc hiÖn kiÓm tra chèng bu«n  lËu,   trèn  thuÕ,   chèng  gian   lËn   th¬ng  m¹i,   chèng   ®Çu   c¬  n©ng   gi¸,...   trong   ®ã   tËp   trung   ®Þa   bµn,   ®¬n   vÞ   träng  ®iÓm cã nguån thu lín. Chó träng c«ng t¸c ph©n c«ng, ph©n   cÊp qu¶n lý  thu phï  hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ  cña tõng  ®Þa bµn. ­ Thùc hiÖn thu  ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ  phÝ, c¸c kho¶n thu tõ   ®Êt  ®ai vµ  thu kh¸c vµo ng©n s¸ch  theo ®óng quy ®Þnh; t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p chèng nî ®äng  thuÕ, xö lý nghiªm minh c¸c trêng hîp chiÕm dông hoÆc gi÷  l¹i nguån thu ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc, kh«ng  ®Ó  ph¸t  sinh nî ®äng míi tr¸i chÕ ®é quy ®Þnh.  ­ Phèi hîp víi c¬  quan  ®Þa chÝnh, qu¶n lý   ®« thÞ  vµ  c¸c c¬  quan kh¸c cã  liªn quan tæ chøc thùc hiÖn  ®Êu gi¸  quyÒn sö  dông  ®Êt, thuª  ®Êt theo kÕ  ho¹ch, quy ho¹ch  ®îc  duyÖt, ®óng chÕ ®é qu¶n lý vÒ thu ng©n s¸ch theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt   ®¶m  b¶o  thu   ®óng,   ®ñ, kÞp thêi nguån  thu  tiÒn   sö   dông   ®Êt,   thuÕ   chuyÓn   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   tiÒn  thuª ®Êt, lÖ phÝ tríc b¹ nhµ ®Êt... ­ T¨ng  cêng  kiÓm  tra viÖc  thùc  hiÖn chÕ   ®é  hãa  ®¬n  chøng tõ theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 99/2003/TT­BTC ngµy  23/10/2003 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  thùc hiÖn chÕ   ®é  qu¶n lý,  sö dông hãa ®¬n, nh»m ng¨n chÆn, xö lý kÞp thêi c¸c trêng  hîp vi ph¹m trong qu¸ tr×nh sö dông hãa ®¬n chøng tõ, h¹n  chÕ nh÷ng sai sãt trong qu¸ tr×nh sö dông. ­ Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra  ®Ó  ph¸t hiÖn,  xö   lý   kÞp   thêi   vµ   nghiªm   minh   mäi   hµnh   vi   gian   lËn   vÒ  thuÕ,   chèng   thÊt   thu   ng©n   s¸ch,   ®¶m   b¶o   c«ng   b»ng   vÒ   nghÜa vô  thuÕ  vµ  t¹o m«i trêng kinh doanh lµnh m¹nh gi÷a  c¸c doanh nghiÖp.
 3. 3 ­  §èi  víi c«ng  t¸c  thu thuÕ  tõ  ho¹t   ®éng  xuÊt nhËp  khÈu: +   Tæng   hîp   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi   sè   nî   ®äng   thuÕ,   ph©n  lo¹i   nî   theo   c¸c   nguyªn   nh©n   ®Ó   cã   gi¶i   ph¸p   thu   ng©n  s¸ch   kÞp   thêi;   kiªn   quyÕt   thùc   hiÖn   cìng   chÕ   ®èi   víi  nh÷ng doanh nghiÖp ch©y  ú  cè  t×nh chiÕm dông kho¶n ph¶i  nép ng©n s¸ch; phèi hîp c¬  quan néi chÝnh  ®iÒu tra xö  lý  nghiªm theo ph¸p luËt  ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p  luËt vÒ thu nép NSNN. +   Tæ   chøc   c«ng   t¸c   phèi   hîp   gi÷a   c¸c   lùc   lîng   tËp  trung kiÓm tra, kiÓm so¸t chèng bu«n lËu, chèng gian lËn  th¬ng m¹i, chó träng kh©u kiÓm tra sau th«ng quan. + N©ng cao tr¸ch nhiÖm, tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng v­ íng m¾c ph¸t sinh, thùc hiÖn kiÓm tra gi¸m s¸t chèng c¸c  hµnh vi s¸ch nhiÔu g©y khã  kh¨n cho doanh nghiÖp  ®Ó  t¹o  thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 2­ §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn thu NSNN n¨m 2004 lµm   c¬ së x©y dùng dù to¸n thu NSNN n¨m 2005:  C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn thu 6 th¸ng  ®Çu n¨m,  ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   thu   ng©n   s¸ch   c¶   n¨m   2004   trªn   c¬   së  thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phÊn ®Êu víi yªu cÇu thùc hiÖn v­ ît dù to¸n thu néi ®Þa n¨m 2004 tèi thiÓu 5% so víi nhiÖm   vô   ®îc   giao   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   191/2003/Q§­BTC   ngµy   17/11/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; tËp trung ph©n tÝch  ®¸nh gi¸ mét sè néi dung chñ yÕu sau: ­ X¸c  ®Þnh râ  sè  tiÒn thuÕ  tån  ®äng n¨m 2003 chuyÓn  sang, sè   ®∙ thu  ®îc trong n¨m 2004, vµ  sè  dù  kiÕn chuyÓn  sang thu trong  n¨m 2005 theo quy  ®Þnh;  sè  thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng ph¶i hoµn ph¸t sinh trong n¨m 2004; sè   ®∙ hoµn  cho c¸c doanh nghiÖp trong n¨m 2004; dù kiÕn sè ph¶i hoµn   cña n¨m 2004 chuyÓn sang n¨m 2005 theo chÕ ®é quy ®Þnh. ­ Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ thùc   hiÖn nhiÖm vô thu ng©n s¸ch n¨m 2004: T×nh h×nh thùc hiÖn   c¸c chØ tiªu vÒ  s¶n lîng s¶n phÈm chñ  yÕu, s¶n xuÊt vµ  tiªu   thô,   gi¸   thµnh,   gi¸   b¸n;   ¶nh   hëng   cña   nh÷ng   biÕn  ®éng t¨ng, gi¶m gi¸ trong n¨m;... ­ Ph©n tÝch  ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña chÕ   ®é, chÝnh s¸ch  bæ sung, söa  ®æi chÕ   ®é  thu  ®èi víi nguån thu trªn  ®Þa  bµn. Chó ý ph©n tÝch kü ¶nh hëng cña viÖc söa ®æi bæ sung  3 LuËt thuÕ míi: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ tiªu thô ®Æc  biÖt vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (söa ®æi). 2.1­ §èi víi khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc: ­ §Þnh  kú  tæ  chøc tæng  hîp,  ph©n  tÝch  ®¸nh  gi¸  kÕt  qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. TiÕn hµnh  ®¸nh gi¸ t×nh  h×nh  qu¶n lý, sö  dông vèn, tµi s¶n,  c«ng 
 4. 4 nî; biÕn  ®éng  t¨ng  gi¶m vÒ  nguyªn  gi¸  tµi  s¶n  cè   ®Þnh,  c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt  míi  t¨ng  thªm, sè  lîng lao  ®éng,  tiÒn l¬ng, doanh thu, chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ®Þnh møc kinh   tÕ  kü  thuËt, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ  tiªu thô  s¶n phÈm chñ  yÕu, lîi nhuËn thùc hiÖn vµ  c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch (n¨m  2003 chuyÓn qua, ph¸t sinh n¨m 2004, thùc nép n¨m 2004 vµ   dù   kiÕn   kÕt   chuyÓn   sang   n¨m   2005).   Nh÷ng   khã   kh¨n   vµ   thuËn lîi trong n¨m 2004 vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong n¨m   2005. ­ Tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi,  cæ phÇn ho¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc theo NghÞ quyÕt Trung ¬ng 9 (kho¸ IX). §¸nh gi¸ nh÷ng  ¶nh hëng t¸c ®éng cña c«ng t¸c nµy ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt  kinh doanh vµ thu nép NSNN trªn ®Þa bµn. 2.2­   §èi   víi   khu   vùc   c«ng   th¬ng   nghiÖp   vµ   dÞch   vô  ngoµi quèc doanh: §èi víi khu vùc nµy cÇn ®¸nh gi¸ theo hai lo¹i ®èi t­ îng: doanh nghiÖp vµ hé s¶n xuÊt kinh doanh ­ Thêng xuyªn cËp nhËt, tæng hîp sè lîng doanh nghiÖp  ®¨ng ký  thµnh lËp míi theo LuËt doanh nghiÖp; chó   ý  kiÓm  tra ®èi víi doanh nghiÖp ®∙ ®¨ng ký kinh doanh nh ng kh«ng  kª khai nép thuÕ; tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ ®Çy ®ñ ®èi víi   c¸c doanh nghiÖp  ®∙  ®¨ng ký  kinh doanh,  ®∙  ®¨ng ký  m∙ sè  thuÕ   theo   ®óng   kÕt   qu¶   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   vµ   c¸c   quy  ®Þnh cña c¸c luËt  thuÕ,  chÕ   ®é  thu ng©n s¸ch;  sè  doanh  nghiÖp ®∙ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hoÆc chÊm døt ho¹t ®éng.  ­ Tæng hîp  ®Çy  ®ñ  sè  hé  s¶n xuÊt kinh doanh míi t¨ng  thªm vµ  sè  hé  nghØ kinh doanh trªn  ®Þa bµn. Sè   ®èi tîng  n¨m 2004 nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p Ên ®Þnh chuyÓn sang nép  thuÕ  theo ph¬ng ph¸p kª khai; sè   ®èi tîng nép thuÕ  theo  ph¬ng ph¸p trùc tiÕp chuyÓn sang nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p  khÊu   trõ;   sè   hé   kinh   doanh   ®∙   thùc   hiÖn   më   sæ   s¸ch   kÕ  to¸n. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kª khai vµ nép thuÕ cña c¸c ®èi t­ îng nép thuÕ. BiÖn ph¸p kiÓm so¸t thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  ®Çu vµo, thuÕ  gi¸ trÞ  gia t¨ng  ®Çu ra, doanh sè, chi phÝ  vµ thu nhËp chÞu thuÕ, so s¸nh víi n¨m tríc. §¸nh gi¸ møc  ®é  thÊt thu  ®èi víi khu vùc nµy, nªu râ  nguyªn nh©n vµ  gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 2.3­ §èi víi khu vùc doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t   níc  ngoµi: ­ Tæng sè  doanh nghiÖp  ®∙  ®îc cÊp giÊy phÐp, sè  giÊy  phÐp   cßn   hiÖu   lùc,   hÕt   hiÖu   lùc;   trong   ®ã:   sè   doanh  nghiÖp   ®∙   ®i   vµo   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   sè   doanh   nghiÖp  ®ang   x©y   dùng,   sè   doanh   nghiÖp   cha   triÓn   khai   ®Õn   n¨m  2004   vµ   kh¶   n¨ng   ph¸t   triÓn   n¨m   2005.   Sè   doanh   nghiÖp 
 5. 5 ®ang trong thêi gian u  ®∙i miÔn, gi¶m thuÕ  n¨m 2004, n¨m   2005 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. ­   Tæng   sè   lao   ®éng,   tæng   quü   tiÒn   l ¬ng,   doanh   thu,  chi phÝ  vµ  hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ  c¸c nghÜa vô  ph¶i nép ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.4­ Thu tiÒn sö  dông  ®Êt: Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch, quy  ho¹ch  ®Êt  ®ai  ®îc duyÖt, phèi hîp víi c¬  quan  ®Þa chÝnh,   qu¶n lý ®« thÞ, tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; sè thu   tõ   ®Êu   gi¸   quyÒn   sö   dông   ®Êt   nép   ®Çy   ®ñ   kÞp   thêi   vµo   NSNN, kh«ng  ®îc göi  ë  tµi kho¶n riªng t¹i Kho b¹c nhµ  n­ íc. 2.5­ ThuÕ  sö  dông  ®Êt n«ng nghiÖp: Trªn c¬  së  sæ bé  thuÕ  sö  dông  ®Êt n«ng nghiÖp,  ®Þnh kú  cËp nhËt, bæ sung  nh÷ng biÕn  ®éng t¨ng gi¶m vÒ  diÖn tÝch chÞu thuÕ  vµo sæ  bé  thuÕ;  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn miÔn gi¶m thuÕ  theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  129/2003/N§­CP ngµy 03/11/2003   cña ChÝnh  phñ  quy   ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh NghÞ  quyÕt  sè  15/2003/NQ11   ngµy   17/6/2003   cña   Quèc   héi;   viÖc   qu¶n   lý  thu thuÕ  c¸c  ®èi tîng kh«ng ph¶i lµ  n«ng d©n cã  tham gia  s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,  ®¬n vÞ  vµ  hé  cã  diÖn tÝch  ®Êt s¶n  xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n ®iÒn.  2.6­ Thu tiÒn thuª ®Êt: Tæng hîp diÖn tÝch ®Êt ®∙ lËp   bé   ®Ó  qu¶n lý  thu so víi quÜ   ®Êt  ë trªn  ®Þa bµn qu¶n lý.   §¸nh gi¸ t×nh h×nh triÓn khai thuª  ®Êt trªn  ®Þa bµn, gi¸  ®Êt   cho   thuª   vµ   nh÷ng   ®¬n   vÞ   thuéc   diÖn   nép   tiÒn   thuª  ®Êt.   T×nh   h×nh   nî   ®äng   tiÒn   thuª   ®Êt.   X¸c   ®Þnh   nguyªn  nh©n vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 2.7­ PhÝ  vµ  lÖ  phÝ: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thu nép phÝ,  lÖ  phÝ  cña c¸c tæ chøc  ë  trung  ¬ng, tØnh, huyÖn, x∙ cã  thu   phÝ,   lÖ   phÝ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  57/2002/N§­CP   ngµy   3/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi  tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. Tæng hîp ®Çy ®ñ vÒ   sè  thu, sè   ®îc  ®Ó  l¹i vµ  sè  ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ  níc.  Tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý  ghi thu, ghi chi ng©n s¸ch kÞp  thêi,   ®Çy   ®ñ,   ®óng  chÕ   ®é  quy   ®Þnh   ®èi víi nh÷ng kho¶n  thu   ®îc   ®Ó   l¹i   ®¬n   vÞ   nhng   ph¶i   h¹ch   to¸n   qu¶n   lý   qua  ng©n s¸ch nhµ níc.  2.8­ Thu tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu:  ­ §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kim ng¹ch xuÊt khÈu,   kim ng¹ch nhËp khÈu, trong  ®ã: kim ng¹ch xuÊt khÈu, nhËp  khÈu chÞu thuÕ  cña tõng lo¹i hµng ho¸, nhãm hµng ho¸ chñ  yÕu.   ­ §¸nh gi¸, ph©n tÝch nh÷ng t¸c  ®éng cña thÞ  trêng,  gi¸ c¶ trong vµ  ngoµi  níc cña viÖc  ®iÒu chØnh  møc thuÕ  xuÊt nhËp khÈu trong tõng giai  ®o¹n trong n¨m,... ¶nh h ­ ëng ®Õn kÕt qu¶ thu ng©n s¸ch tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu 
 6. 6 n¨m   2004   (nhÊt   lµ   ®èi   víi   c¸c   mÆt   hµng   quan   träng   nh:  x¨ng dÇu, ph©n bãn, s¾t thÐp, xi m¨ng,...). ­ X¸c   ®Þnh  thu NSNN  tån  ®äng  n¨m  2003,  sè  ph¶i  thu  n¨m 2004, sè ®∙ thu n¨m 2004 theo chÕ ®é. II­   §¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   chi   ng©n  s¸ch n¨m 2004 lµm c¬ së lËp dù to¸n chi NSNN n¨m 2005: 1­ VÒ  chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng  thùc hiÖn khèi lîng vµ  thanh to¸n  ®èi víi toµn bé  c¸c dù  ¸n, c«ng tr×nh cña nhiÖm vô  n¨m 2004. Nh÷ng kÕt qu¶  ®¹t  ®îc vµ  tån t¹i cÇn tiÕp tôc xö  lý  vÒ  viÖc thùc hiÖn chñ  tr¬ng bè  vèn tËp trung, tr¸nh ph©n t¸n; tæng hîp vµ   ®¸nh  gi¸ kÕt qu¶ cña viÖc sö  dông vèn thuéc dù  to¸n n¨m 2004  thanh to¸n nî XDCB theo chÕ ®é quy ®Þnh; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶  c«ng t¸c thùc hiÖn nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  vèn  ®Çu t  XDCB; hiÖu qu¶  ®Çu t, hiÖu qu¶ nh÷ng dù  ¸n  ®∙ hoµn thµnh  trong   n¨m;   ®¸nh   gi¸   thùc   hiÖn   ch¬ng   tr×nh   kiªn   cè   ho¸  kªnh   m¬ng,   giao   th«ng   n«ng   th«n,   h¹   tÇng   thuû   s¶n,   h¹  tÇng lµng nghÒ; ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ trêng, líp häc tõ  nguån NSNN, c«ng tr¸i gi¸o dôc. Trong ®ã cÇn ph©n tÝch râ   nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc. C¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®îc giao  nhiÖm vô   ®Çu t  c¸c dù  ¸n tõ  nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nh÷ng dù  ¸n  ®∙  ®îc giao vèn  n¨m 2004. §èi víi chi  ®Çu t c¬  së  h¹  tÇng tõ  nguån thu tiÒn sö  dông  ®Êt,  ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô  thu tiÒn  sö  dông  ®Êt; trªn c¬  së   ®ã   ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn  nhiÖm vô  chi  ®Çu t h¹  tÇng tõ  nguån thu nµy, sè  ch a thùc  hiÖn cÇn chuyÓn nguån sang n¨m 2005 ®Ó thùc hiÖn.  C¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng tæng hîp  b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ  29/2003/CT­TTg ngµy  23/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  chÊn chØnh qu¶n lý  ®Çu t  vµ  x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ  níc vµ  ChØ thÞ  sè  03/2003/CT­TTg   ngµy   7/3/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ  viÖc xö lý c¸c kho¶n nî cña ng©n s¸ch x∙. 2­ §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch¬ng  tr×nh 135 vµ  dù  ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng: Trªn c¬  së   dù   to¸n   kinh   phÝ   ®∙   ®îc   giao   vµ   tiÕn   ®é   thùc   hiÖn,   c¬  quan chñ qu¶n ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, dù ¸n vµ c¸c  ®Þa ph¬ng   ®¸nh  gi¸ khèi lîng  thùc  hiÖn c¶ n¨m 2004 chi  tiÕt   tõng   ch¬ng   tr×nh,   dù   ¸n;   t×nh   h×nh   qu¶n   lý,   ®iÒu  hµnh vµ  kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu theo  quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè  42/2002/Q§­TTg ngµy 19/3/2002   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;   QuyÕt   ®Þnh   sè   135/1998/Q§­TTg  ngµy   31/7/1998   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   138/2000/Q§­TTg   ngµy  29/11/2000   cña     Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  vÒ   ch¬ng  tr×nh   135;  QuyÕt   ®Þnh   sè     661/Q§­TTg   ngµy   29/7/1998   vÒ   môc   tiªu, 
 7. 7 nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n trång míi  5 triÖu ha rõng. 3­  §èi víi  nhiÖm  vô  chi thêng  xuyªn:  C¨n  cø vµo dù  to¸n ng©n s¸ch ®îc giao vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö  dông ng©n s¸ch trong viÖc thùc hiÖn  nhiÖm vô  kinh tÕ  ­ x∙ héi cña Bé, c¬  quan trung  ¬ng,  ®Þa  ph¬ng vµ   ®¬n vÞ  theo tõng chØ tiªu nhiÖm vô   ®îc nhµ  níc  giao. Trong ®ã tËp trung ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c   ch¬ng tr×nh, dù  ¸n lín, c¸c nhiÖm vô  quan träng cña tõng  ngµnh,   lÜnh   vùc,   nh:   ch¬ng   tr×nh   gièng;   xóc   tiÕn   th¬ng  m¹i; nhiÖm vô  qu¶n lý   ®Þa chÝnh; thùc hiÖn nhiÖm vô   ®æi  míi ch¬ng  tr×nh  gi¸o dôc phæ th«ng  ­  ®æi míi s¸ch  gi¸o  khoa, phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬  së, thùc hiÖn chÝnh  s¸ch gi¸o dôc  ®èi víi miÒn nói, vïng s©u,  ®µo t¹o c¸n bé  khoa häc kü  thuËt  ë  níc ngoµi; thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸m  ch÷a bÖnh  miÔn  phÝ  cho ngêi nghÌo;   ®Ò  tµi khoa häc cÊp  nhµ   níc,...   Ph©n   tÝch   c¬   cÊu   chi   thêng   xuyªn   theo   c¸c  nhãm môc, môc: chi tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng  vµ  c¸c kho¶n chi trÝch  theo l¬ng (b¶o hiÓm  x∙ héi,  b¶o  hiÓm   y   tÕ,   kinh   phÝ   c«ng   ®oµn);   chi   nghiÖp   vô   thêng  xuyªn; chi  ®ét xuÊt hoÆc kh«ng thêng xuyªn (mua s¾m, söa  ch÷a,...). B¸o c¸o t×nh h×nh chi mua s¾m « t«, trang bÞ  sö  dông  ®iÖn tho¹i,  chi thuª,  mua  trô  së  lµm viÖc,  chi  héi   nghÞ,   tiÕp   kh¸ch.   §¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   NghÞ  ®Þnh 10/2002/N§­CP ngµy 16/1/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é  tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; kho¸n chi hµnh  chÝnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  192/2001/Q§­TTg ngµy 17/12/2001  cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ t¹o nguån lµm l¬ng n¨m 2004 theo quy  ®Þnh: Tõ  tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (kh«ng kÓ  tiÒn l­ ¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng); tõ 35­40% nguån thu ®­ îc   ®Ó   l¹i   theo   chÕ   ®é;   tõ   nguån   t¨ng   thu   (50%   ®èi   víi  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng);... 4­ §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng:  ngoµi c¸c yªu cÇu nªu trªn, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu ®Ó tæ   chøc thùc hiÖn chi ng©n s¸ch; b¸o c¸o ph©n tÝch râ  nguån  t¨ng thu n¨m 2003 chuyÓn sang n¨m 2004  ®Ó  thùc hiÖn c¶i  c¸ch tiÒn l¬ng; nguån phÊn  ®Êu t¨ng thu ng©n s¸ch so víi   dù   to¸n   n¨m   2004   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   giao   vµ   dµnh   tèi  thiÓu 50% sè t¨ng thu NS§P (kh«ng bao gåm sè thu tõ nguån  thu tiÒn sö dông ®Êt) ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng n¨m  2004 vµ gèi ®Çu cho ng©n s¸ch n¨m 2005 theo ®óng quy ®Þnh  t¹i NghÞ  quyÕt sè  17/2003/QH11 ngµy 04/11/2003 cña Quèc  héi kho¸ XI kú häp thø t vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m  2004. Chñ   ®éng sö  dông sè  t¨ng thu cßn l¹i  ®Ó  tËp trung  cho nh÷ng nhiÖm vô  chi quan träng, u tiªn thanh to¸n c¸c  kho¶n   nî:   nî   XDCB,   nî   cña   ng©n   s¸ch   x∙   theo   ChØ   thÞ   29/2003/CT­TTg ngµy 23/12/2003 vµ  ChØ thÞ  sè  03/2003/CT­
 8. 8 TTg ngµy 7/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; xö lý kh¾c phôc  hËu qu¶ h¹n h¸n, ch¸y rõng, thiªn tai kh¸c; kh«ng bæ sung   cho   nh÷ng   nhiÖm   vô   cha   cÊp   thiÕt,   h¹n   chÕ   chi   mua   s¾m  trang thiÕt bÞ cha thùc sù cÇn thiÕt.  B­ X¢Y DùNG Dù TO¸N  NG¢N S¸CH NHµ N¦íC N¡M 2005: I­ Môc tiªu, yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng dù to¸n   ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005: 1­ Môc tiªu: ­ Dù   to¸n ng©n  s¸ch  nhµ  níc  n¨m 2005  gãp phÇn  thùc  hiÖn tèt nhÊt nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,  ®¶m  b¶o an ninh, quèc phßng n¨m 2005 vµ  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi 5 n¨m 2001 ­ 2005 cña Nhµ  n íc, cña tõng  Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng. ­ Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005 x©y dùng trªn c¬  së   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   ®éng   viªn  hîp  lý,  khuyÕn   khÝch   doanh nghiÖp tÝch tô   ®Ó  ph¸t triÓn më  réng s¶n xuÊt kinh  doanh,  ®¶m b¶o m«i trêng kinh doanh æn  ®Þnh, thuËn lîi,  b×nh   ®¼ng   ®Ó   thóc   ®Èy   s¶n   xuÊt   kinh   doanh   ph¸t   triÓn,  phÊn  ®Êu  ®¹t møc t¨ng trëng kinh tÕ  (GDP) tõ  8 ­ 8,5%.  TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt,  t¨ng søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ nÒn kinh tÕ, æn ®Þnh kinh  tÕ  vÜ  m«;  ®Èy m¹nh chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ, s¾p xÕp,  ®æi míi ph¸t triÓn vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  níc; t¹o nguån thu æn  ®Þnh, v÷ng ch¾c,  ®¶m b¶o nguån lùc   tµi chÝnh Nhµ  níc thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  quan träng vµ   t¨ng  ®Çu t  x∙ héi, t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh cña  ®Êt níc,  thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô  tµi chÝnh ­ ng©n s¸ch giai  ®o¹n 2001 ­ 2005, t¹o ®µ cho bíc ph¸t triÓn cña giai ®o¹n  2006­ 2010. ­ TËp trung bè trÝ ng©n s¸ch nh»m t¹o b íc chuyÓn quan  träng trong viÖc  thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  chiÕn lîc cña  ®Êt níc: TËp trung ®Çu t h¹ tÇng kinh tÕ x∙ héi, c¸c c«ng   tr×nh  träng   ®iÓm   quèc  gia,   c¸c   dù  ¸n   thuéc   Ch ¬ng   tr×nh  135,   dù   ¸n   trång   míi   5   triÖu   ha   rõng;   chó   träng   ®Çu   t  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c,  T©y nguyªn,  ®ång b»ng s«ng Cöu long, vïng  biªn giíi khã  kh¨n,   vïng   ®ång   bµo   d©n   téc   thiÓu   sè;   ph¸t   triÓn   sù  nghiÖp   gi¸o   dôc   ­   ®µo   t¹o,   khoa   häc   vµ   c«ng   nghÖ   theo  NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 2 (kho¸ VIII); t¨ng møc  ®Çu t  ph¸t  triÓn lÜnh vùc y tÕ, v¨n ho¸,...; t¨ng cêng c«ng t¸c xo¸  ®ãi   gi¶m   nghÌo;   ®¶m   b¶o   quèc   phßng,   an   ninh,   gi÷   v÷ng  trËt tù  an toµn x∙ héi;  ®¶m b¶o chÝnh s¸ch, chÕ   ®é   ®èi  víi tõng ngµnh, tõng vïng;  ®Èy m¹nh x∙ héi ho¸ lÜnh vùc  gi¸o dôc­   ®µo  t¹o,  y tÕ, v¨n ho¸,  thÓ  dôc  thÓ  thao,... 
 9. 9 Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¬ chÕ míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý   biªn chÕ, ph¸t triÓn nhiÖm vô  chuyªn m«n  ®èi víi  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP  ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ  vµ  më  réng kho¸n kinh phÝ,  kho¸n  biªn  chÕ   ®èi víi c¬  quan  hµnh chÝnh  nhµ  níc theo  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   192/2001/Q§­TTg   ngµy  17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh  s¸ch t¹o nguån  c¶i c¸ch tiÒn l¬ng. Thùc  hiÖn  bè  trÝ  dù  to¸n ng©n s¸ch  ®¶m b¶o chÆt chÏ, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶  ®Ó  chèng l∙ng phÝ. 2­ Yªu cÇu: Dù to¸n NSNN n¨m 2005 x©y dùng theo quy ®Þnh cña LuËt   NSNN,   NghÞ   ®Þnh   60/2003/N§­CP   ngµy   06/6/2003   cña   ChÝnh  phñ  vµ  Th«ng t  59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé  Tµi  chÝnh vµ  c¸c v¨n b¶n kh¸c cã  liªn quan;  ®ång thêi chó   ý  thùc hiÖn mét sè néi dung chñ yÕu sau: 2.1­ VÒ dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc:  Dù   to¸n   thu   NSNN   ph¶i   tÝnh   ®óng,   tÝnh   ®ñ   c¸c   kho¶n  thu theo quy  ®Þnh cña luËt thuÕ  vµ  c¸c chÕ   ®é  thu hiÖn  hµnh. TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c LuËt vµ  Ph¸p  lÖnh thuÕ ®∙ ®îc Quèc héi, Uû ban Thêng vô Quèc héi quyÕt  ®Þnh. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®éng viªn hîp lý, ph¸t huy néi   lùc cña nÒn kinh tÕ ®¶m b¶o nguån lùc thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô quan träng cña ®Êt níc;  Dù  to¸n thu ph¶i  ®îc x©y dùng trªn c¬  së  ph©n tÝch,  dù b¸o c¸c yÕu tè vÒ t¨ng trëng kinh tÕ, sù biÕn ®éng cña  thÞ  trêng, gi¸ c¶…; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch  s¶n xuÊt kinh doanh, më  réng thÞ  trêng, t¨ng xuÊt khÈu,  thùc hiÖn  c¸c  cam  kÕt  theo  tiÕn tr×nh  héi  nhËp  kinh tÕ  quèc   tÕ;   yªu   cÇu   t¨ng   cêng   c¸c   biÖn   ph¸p   qu¶n   lý   thu,  chèng thÊt thu, chèng gian lËn th¬ng m¹i, trèn thuÕ. Dù   to¸n   thu   NSNN   x©y   dùng   tÝch   cùc,   v÷ng   ch¾c,   cã  tÝnh kh¶ thi cao víi møc ®éng viªn phÊn ®Êu ®¹t 21­22% so  víi GDP, trong  ®ã  thu thuÕ  vµ  phÝ   ®¹t 20­21% so víi GDP.  Dù  to¸n thu néi  ®Þa (kh«ng kÓ  thu tõ  dÇu th«) t¨ng tèi  thiÓu 12% so møc thùc hiÖn n¨m 2004. Trªn c¬  së  møc thùc  hiÖn n¨m 2004 yªu cÇu phÊn  ®Êu t¨ng tèi thiÓu 5% so víi  dù to¸n thu ng©n s¸ch Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ giao. 2.2­ VÒ dù to¸n chi ng©n s¸ch nhµ níc: TËp trung ng©n s¸ch thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quan träng   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,  ®¶m b¶o an ninh,  quèc phßng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, trong ®ã: Bè trÝ ®ñ vèn theo tiÕn ®é thùc hiÖn ®èi víi c¸c c«ng  tr×nh träng ®iÓm quèc gia. ¦u tiªn t¨ng vèn ®Çu t  ®Ó thùc  hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi c¸c tØnh miÒn  nói B¾c Bé, B¾c Trung Bé, T©y Nguyªn, vïng biªn giíi khã 
 10. 10 kh¨n,  vïng   ®ång bµo d©n téc thiÓu  sè,  c¸c  tØnh   ®Þa bµn  réng,  ®«ng d©n, h¹  tÇng cßn yÕu kÐm;  u tiªn bè  trÝ  vèn  cho c¸c dù  ¸n thuéc ch¬ng tr×nh 135, dù  ¸n trång míi 5  triÖu ha rõng, c¸c dù  ¸n  ®Þnh canh,  ®Þnh c, t¸i  ®Þnh c  c¸c vïng lßng hå cña c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn lín; bè trÝ  ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  b»ng nguån vèn ODA,  b¶o ®¶m vèn quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®Çu t. ¦u   tiªn   ng©n   s¸ch   vµ   c¸c   nguån   tµi   chÝnh   thùc   hiÖn  nhiÖm   vô   chuyÓn   dÞch   c¬   cÊu   kinh   tÕ   vµ   ®Èy   m¹nh   c«ng  nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n;  Bè trÝ vèn, kinh phÝ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung  ¬ng 2  (kho¸  VIII)  vÒ  ph¸t triÓn  gi¸o  dôc ­  ®µo t¹o,  khoa  häc  c«ng   nghÖ,   NghÞ   quyÕt   Trung  ¬ng   5   (kho¸   VIII)   vÒ   ph¸t  triÓn v¨n ho¸ th«ng tin.    Thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   c¸c   biÖn   ph¸p   t¹o   nguån   ®Ó   thùc  hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng nh»m t¹o  ®éng lùc thùc hiÖn tèt  nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi, thóc  ®Èy c¶i c¸ch  hµnh   chÝnh;   thùc   hiÖn   ®óng,   ®ñ   c¸c   biÖn   ph¸p   sau:  Ng©n   s¸ch   nhµ   níc,   ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng  ngay trong n¨m 2004 ph¶i dµnh tèi thiÓu 50% sè  t¨ng thu  thùc   hiÖn   n¨m   2004   so   víi   dù   to¸n   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  giao; tiÕp tôc dµnh tèi thiÓu 50% sè  t¨ng thu (kh«ng kÓ  kho¶n thu tiÒn sö  dông  ®Êt) dù  to¸n 2005 so víi dù  to¸n  2004; thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn tèi thiÓu 10%  (kh«ng kÓ  tiÒn l¬ng vµ  c¸c kho¶n cã  tÝnh chÊt l ¬ng). C¸c  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   sö   dông   tèi   thiÓu   40%   (riªng   ngµnh   y   tÕ   tèi   thiÓu   35%)   nguån   thu   ®îc   ®Ó   l¹i   ®Ó   chi  thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã  nguån thu theo quy  ®Þnh sö  dông tèi thiÓu 40% sè  thu  ®îc  ®Ó l¹i theo chÕ ®é (sau khi trõ chi phÝ thu) ®Ó thùc hiÖn   ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng. Sau khi thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c biÖn  ph¸p trªn mµ cha ®ñ nguån ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l­ ¬ng theo quy  ®Þnh, khi  ®ã  NSNN sÏ  hç  trî  phÇn cßn thiÕu  cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn.  Ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   bè   trÝ   dù  phßng,  ng©n s¸ch cÊp tØnh  bè  trÝ  dù  tr÷  tµi chÝnh  theo  quy ®Þnh cña LuËt NSNN ®Ó chñ ®éng ®èi  phã víi thiªn tai   vµ  xö  lý  nh÷ng nhiÖm vô  cÊp b¸ch kh¸c ph¸t sinh ngoµi dù  to¸n.  C¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng, c¸c  ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ  dù  to¸n c¸c cÊp x©y dùng dù  to¸n ph¶i dù  kiÕn  ®Çy  ®ñ  nh÷ng  nhiÖm vô  sÏ  ph¸t sinh trong n¨m dù  to¸n  ®Ó  x©y dùng dù  to¸n;   trªn   c¬   së   ®ã   bè   trÝ   dù   to¸n   ®¶m   b¶o   thùc   hiÖn   nh÷ng nhiÖm vô quan träng; tËp trung tæ chøc thùc hiÖn dù   to¸n n¨m 2005 ®¶m b¶o nhiÖm vô ®îc giao vµ c¶ nh÷ng nhiÖm  vô  míi ph¸t sinh thuéc chøc n¨ng, nhiÖm vô; kh«ng  ®Ó  x¶y  ra t×nh tr¹ng trong tæ chøc thùc hiÖn l¹i ®Ò nghÞ bæ sung  ngoµi  dù  to¸n.  Do dù  phßng  ng©n s¸ch trung  ¬ng  vµ  ng©n 
 11. 11 s¸ch  ®Þa ph¬ng c¸c cÊp theo quy  ®Þnh cña LuËt NSNN thùc  hiÖn   nh÷ng   nhiÖm   vô   quan   träng;   v×   vËy   kh«ng   bæ   sung   nh÷ng nhiÖm vô  chi mµ  c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ   ®Þa  ph¬ng  khi  ph©n  bæ ng©n  s¸ch  ®îc giao kh«ng  bè  trÝ  kinh  phÝ ®Ó thùc hiÖn. 2.3­ C©n ®èi ng©n s¸ch nhµ níc: ­ Thu thuÕ  vµ  phÝ   ®¶m b¶o chi thêng xuyªn  ë  møc hîp  lý, tiÕt kiÖm vµ ®¶m b¶o tr¶ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, bè trÝ   kinh phÝ  thùc  hiÖn  c¶i c¸ch tiÒn l¬ng, cã  tÝch luü  cho  ®Çu t ph¸t triÓn. ­ Béi chi NSNN  ë  møc kh«ng lín h¬n 5% GDP, phï  hîp  víi kh¶ n¨ng vay trong níc vµ  vay u  ®∙i ngoµi níc, kh«ng  vay th¬ng m¹i ngoµi níc  ®Ó  bï   ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ  níc.  II­ Nh÷ng néi dung chñ  yÕu cña c«ng t¸c lËp dù  to¸n  thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc  n¨m 2005: 1­ VÒ x©y dùng dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc: 1.1­ Dù  to¸n thu néi  ®Þa: Thùc hiÖn x©y dùng dù  to¸n  thu  ®èi víi tõng khu vùc kinh tÕ, tõng lÜnh vùc thu: khu  vùc kinh tÕ  quèc doanh, khu vùc cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi,  khu vùc ngoµi quèc doanh,... Trong tõng khu vùc x©y dùng  theo tõng s¾c thuÕ; x©y dùng tõ  c¬  së   ®èi víi tõng c¬  së   s¶n   xuÊt   kinh   doanh.   Dù   to¸n   thu   trªn   c¬   së   c¸c   luËt  thuÕ, chÕ   ®é  thu;  ®¸nh gi¸  ®Çy  ®ñ  kÕt qu¶ thùc hiÖn n¨m  2004;  yªu  cÇu  phÊn   ®Êu n¨m 2005; b¶o  ®¶m thu  ®óng,  thu  ®ñ, chèng thÊt thu;  ®¶m b¶o sè  kiÓm tra vÒ  dù  to¸n thu  n¨m 2005 ®∙ ®îc th«ng b¸o, tæ chøc x©y dùng vµ b¸o c¸o dù   to¸n thu n¨m 2005 theo  ®óng  biÓu mÉu quy  ®Þnh t¹i Th«ng  t sè 59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh. §ång  thêi n¨m 2005 chó ý mét sè vÊn ®Ò sau: ­ VÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt: Trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch, quy  ho¹ch  ®Êt  ®ai  ®îc duyÖt, thùc hiÖn  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông   ®Êt, hoÆc cho thuª ®Êt trªn c¬ së chÕ ®é, khung gi¸... ®­ îc ban hµnh theo LuËt §Êt ®ai vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi  hµnh LuËt. ­ Thu tõ  ho¹t  ®éng xæ sè  kiÕn thiÕt:  TÝnh vµ  lËp dù  to¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ vµ v¨n b¶n híng dÉn,  NghÞ ®Þnh, Th«ng t cã liªn quan; ®ång thêi thùc hiÖn theo   híng dÉn t¹i Th«ng t  sè  129/2003/TT­BTC ngµy 23/12/2003  cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi thu  nhËp sau thuÕ cña ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt.  ­ ThuÕ  thu  nhËp  ®èi  víi ngêi  cã  thu nhËp  cao:  Thùc  hiÖn theo Ph¸p lÖnh sè 35/2001/PL­UBTVQH10 ngµy 19/5/2001  cña   Uû   ban   thêng  vô   Quèc  héi;   Ph¸p   lÖnh   sè   14/2004/PL­ UBTVQH11 ngµy 24/3/2004 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi vÒ 
 12. 12 söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh thuÕ  thu nhËp  ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn. 1.2­ Thu tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu: ­ Dù b¸o, tÝnh to¸n kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu, nhÊt lµ   nh÷ng mÆt hµng thuéc  ®èi tîng chÞu thuÕ  xuÊt nhËp khÈu;  cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng diÔn biÕn t×nh h×nh cña kinh   tÕ, thÞ trêng, gi¸ c¶ thÕ giíi, dù b¸o nh÷ng ¶nh hëng ®Õn  kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu n¨m 2005 tíi ViÖt Nam, nh÷ng t¸c   ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c ngµnh   hµng, mÆt hµng chñ yÕu; ®¸nh gi¸ vµ lîng ho¸ t¸c ®éng cña  viÖc thùc hiÖn HiÖp  ®Þnh ch¬ng tr×nh thuÕ  quan  u  ®∙i cã  hiÖu   lùc   chung   (CEPT),   c¸c   hiÖp   ®Þnh   song   ph¬ng   (BTA),  t¸c   ®éng   cña   viÖc   gia   nhËp   Tæ   chøc   th¬ng   m¹i   thÕ   giíi  (WTO); chÝnh s¸ch chÕ   ®é  xuÊt nhËp khÈu cña nhµ  níc  ®èi  víi nh÷ng mÆt hµng quan träng. ­ Trªn c¬  së  ph©n tÝch  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn  thu n¨m 2004, x©y dùng dù  to¸n thu víi yªu cÇu phÊn  ®Êu  thùc   hiÖn  thu   ®óng,   thu   ®ñ,   chèng  thÊt   thu,   chèng  gian   lËn   th¬ng   m¹i,   truy   thu   kÞp   thêi   ®èi   víi   sè   nî   ®äng   thuÕ,... 2­ VÒ chi ng©n s¸ch nhµ níc: C¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng,   ®Þa   ph¬ng   vµ   ®¬n   vÞ   sö  dông ng©n s¸ch c¸c cÊp lËp dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2005  ph¶i trong ph¹m vi sè  kiÓm tra  ®îc th«ng b¸o; trªn c¬  së  chÕ   ®é,  ®Þnh møc chi tiªu, c¨n cø khèi lîng nhiÖm vô   ®îc  giao, tËp trung kinh phÝ  bè  trÝ  cho nh÷ng nhiÖm vô  quan  träng   chñ   yÕu,   triÖt   ®Ó   tiÕt   kiÖm   chèng   l∙ng   phÝ.   X©y  dùng dù  to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2005, tõng lÜnh vùc, tõng  Bé, c¬ quan trung ¬ng, ®Þa ph¬ng  ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn  chñ  tr¬ng x∙ héi ho¸ cña nhµ  níc. Cô  thÓ   ®èi víi mét sè  lÜnh vùc chñ yÕu nh sau: 2.1­ §èi víi chi ®Çu t ph¸t triÓn:  2.1.1­ Chi ®Çu t XDCB: X©y dùng dù  to¸n chi  ®Çu t XDCB ph¶i c¨n cø kh¶ n¨ng  ng©n   s¸ch   theo   sè   kiÓm   tra   dù   to¸n   chi   ®Çu   t  XDCB   ®îc  th«ng b¸o; bè  trÝ  ng©n s¸ch theo tr×nh tù  u tiªn sau: bè  trÝ   ®ñ  vèn theo tiÕn  ®é  thùc hiÖn cho nh÷ng dù  ¸n träng  ®iÓm cã   ý  nghÜa quan träng  ®èi víi sù  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi giai  ®o¹n 2001­2005 vµ  c¸c n¨m sau;  u tiªn cho  c¸c dù  ¸n thuéc ch¬ng tr×nh 135, dù  ¸n trång míi 5 triÖu  ha rõng; bè  trÝ  vèn  ®Çu t  tõ  ng©n s¸ch vµ  c¸c nguån huy  ®éng kh¸c  ®Ó  sím thùc hiÖn xong môc tiªu xo¸ phßng häc 3  ca, phßng häc tranh tre, nøa l¸; t¨ng vèn  ®Çu t  ®Ó  thùc  hiÖn chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi c¸c tØnh miÒn  nói B¾c Bé, B¾c Trung Bé, T©y Nguyªn, vïng biªn giíi khã  kh¨n,  vïng   ®ång bµo d©n téc thiÓu  sè,  c¸c  tØnh   ®Þa bµn 
 13. 13 réng,  ®«ng d©n, h¹  tÇng cßn yÕu kÐm; tiÕp tôc bè  trÝ  vèn  thùc   hiÖn  ch¬ng  tr×nh   kiªn   cè   ho¸   kªnh   m¬ng,   thuû  lîi,  ph¸t   triÓn   giao   th«ng   n«ng   th«n,   h¹   tÇng   thuû   s¶n,   h¹  tÇng lµng nghÒ, h¹ tÇng du lÞch, h¹ tÇng chî,... Bè  trÝ   ®¶m b¶o vèn  ®èi víi c¸c c«ng tr×nh träng  ®iÓm  chuyÓn tiÕp tõ  n¨m 2004 chuyÓn qua, c¸c c«ng tr×nh quan  träng hoµn thµnh  ®a vµo sö  dông trong n¨m 2005; vèn  ®èi  øng cho c¸c dù  ¸n ODA theo c¸c cam kÕt; vèn chuÈn bÞ   ®Çu   t  ®èi   víi   nh÷ng   dù   ¸n,   c«ng   tr×nh   chuÈn   bÞ   khëi   c«ng  trong n¨m vµ  nh÷ng n¨m tíi; chñ   ®éng bè  trÝ  dù  to¸n ng©n  s¸ch  ®Ó  hoµn tr¶  ®ñ  sè  vèn  ®∙  ® îc NSNN t¹m øng ph¶i hoµn  tr¶ n¨m 2005 theo quy ®Þnh. Chñ   ®éng bè  trÝ  trong dù  to¸n n¨m 2005  ®Ó  thanh to¸n  nî   ®Çu t  XDCB thuéc nguån vèn ng©n s¸ch  ®∙ thùc hiÖn tõ  n¨m 2004 trë vÒ tríc; ®ång thêi bè trÝ dù to¸n vµ tæ chøc   thùc hiÖn n¨m 2005 kh«ng ®Ó ph¸t sinh nî XDCB míi.  §èi víi c«ng tr×nh nhãm C  ®¶m b¶o vèn  ®Ó  hoµn thµnh  trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 2 n¨m; ®èi víi c«ng tr×nh nhãm B  ®¶m b¶o vèn ®Ó hoµn thµnh trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 4 n¨m;  tr¸nh dµn tr¶i, kÐo dµi thêi gian  ®Çu t  kh«ng hiÖu qu¶.  ChØ  ®a vµo dù  to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2005 c¸c c«ng tr×nh  míi ®∙ hoµn thµnh thñ tôc ®Çu t XDCB theo quy ®Þnh vµ ®îc  duyÖt tríc th¸ng 9 n¨m 2004. Bè trÝ chi ®Çu t cña ®Þa ph­ ¬ng tõ  nguån thu tiÒn sö  dông  ®Êt n¨m 2005 vµ  nguån thu  kÕt chuyÓn n¨m 2004 sang n¨m 2005 (nÕu cã) ph¶i phï  hîp  nguån thu nµy theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. Chñ dù ¸n c¸c dù ¸n ®Çu t tõ nguån vay vÒ cho vay l¹i  ph¶i chñ   ®éng tù  thu xÕp vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n nµy  phï  hîp víi néi dung hiÖp  ®Þnh  ®∙ ký  kÕt vµ  c¸c quy chÕ  tµi chÝnh  trong  níc  ®Ó  kh«ng  ¶nh  hëng  ®Õn tiÕn  ®é  thùc  hiÖn. 2.1.2­ §èi víi chi hç trî s¶n xuÊt kinh doanh:  ­ X©y dùng dù  to¸n chi hç  trî   ®èi víi s¶n phÈm dÞch  vô c«ng Ých chñ yÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­   X©y   dùng   dù   to¸n   chi   hç   trî   xóc   tiÕn   th¬ng   m¹i,  ph¸t triÓn thÞ  trêng, hç  trî  xuÊt khÈu,...theo nh÷ng chÕ  ®é quy ®Þnh, b¶o ®¶m cã träng t©m, träng ®iÓm. 2.1.3­   Chi   bï   chªnh   lÖch   l∙i   suÊt   cho   vay   tÝn   dông  cña   Nhµ   níc:   Thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  106/2004/N§­CP ngµy 01/4/2004 cña ChÝnh  phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ  níc; NghÞ   ®Þnh sè  78/2002/N§­CP  ngµy   4/10/2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   tÝn   dông   ®èi   víi   ngêi  nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh.  2.1.4­ §èi víi chi dù  tr÷  nhµ  níc:  c¨n cø vµo nhiÖm  vô  dù  tr÷  nhµ  níc  ®îc giao, c¸c Bé,  ®¬n vÞ   ®îc Nhµ  níc 
 14. 14 giao nhiÖm vô  dù  tr÷  nhµ  níc thùc hiÖn  ®¸nh gi¸ møc dù  tr÷  cña Bé, ngµnh,  ®¬n vÞ   ®Õn 31/12/2004; dù  kiÕn møc bæ  sung dù tr÷ tõng lo¹i hµng ho¸, vËt t vµ x©y dùng dù to¸n  t¨ng chi dù  tr÷  nhµ  níc, chi b¶o qu¶n hµng dù  tr÷  vµ  kÕ  ho¹ch  lu©n  phiªn  ®æi hµng  dù  tr÷  cña Bé, ngµnh,   ®¬n vÞ  n¨m   2005   theo  Ph¸p   lÖnh   Dù   tr÷   quèc   gia   sè   17/2004/PL­ UBTVQH11 ngµy 29/4/2004 cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn. 2.2­   §èi   víi   chi   ph¸t   triÓn   sù   nghiÖp   gi¸o   dôc   ®µo  t¹o, v¨n ho¸ th«ng tin, y tÕ, thÓ  dôc thÓ  thao,  ®¶m b¶o  x∙ héi,  ®¶m b¶o an ninh quèc phßng vµ  qu¶n lý  hµnh chÝnh  nhµ níc, §¶ng, ®oµn thÓ:  ­ Dù  to¸n chi sù  nghiÖp gi¸o dôc ­  ®µo t¹o, khoa häc  c«ng nghÖ, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ  dôc thÓ  thao,  ®¶m b¶o an  ninh quèc phßng, qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ  níc, §¶ng,  ®oµn  thÓ... lËp c¨n cø vµo sè  kiÓm tra  ®îc th«ng b¸o, dù  to¸n  ng©n s¸ch n¨m 2004  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao (kh«ng kÓ  nh÷ng kho¶n chi ph¸t sinh n¨m 2004, nhng kh«ng ph¸t sinh  n¨m   2005)   vµ   chÕ   ®é   tiªu   chuÈn   ®Þnh   møc   chi   tiªu.   TËp  trung  u   tiªn   nh÷ng   nhiÖm   vô   quan   träng   cña   ngµnh,  lÜnh   vùc. ­ Bè trÝ dù to¸n chi sù nghiÖp gi¸o dôc ­ ®µo t¹o, dù   to¸n chi sù  nghiÖp khoa häc ­ c«ng nghÖ  (bao gåm c¶ chi  ®Çu t, chi thêng xuyªn, chi tiÒn l¬ng t¨ng thªm) theo yªu  cÇu   cña   NghÞ   quyÕt   Trung  ¬ng   2   (kho¸   VIII).   Bè   trÝ   dù  to¸n chi sù  nghiÖp y tÕ  b¶o  ®¶m nh÷ng chÕ   ®é,  ®Þnh møc,  tiªu chuÈn  chi  ®∙ quy   ®Þnh,  b¶o  ®¶m kinh phÝ  thùc  hiÖn  chÕ   ®é  kh¸m ch÷a bÖnh  cho  ngêi nghÌo,  chÕ   ®é  kh¸m ch÷a  bÖnh miÔn phÝ cho trΠem díi 6 tuæi. §èi víi lÜnh vùc v¨n  ho¸ th«ng tin bè  trÝ  dù  to¸n chi ng©n s¸ch t¨ng t¬ng øng  tèc   ®é   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   theo   NghÞ   quyÕt   Trung  ¬ng   5  (Kho¸ VIII). ­ Dù  to¸n chi sù  nghiÖp kinh tÕ  x©y dùng c¨n cø khèi  lîng nhiÖm vô   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao vµ  chÕ   ®é,  ®Þnh  møc chi ng©n s¸ch quy  ®Þnh; tËp trung cho nh÷ng nhiÖm vô  quan träng gãp phÇn thóc  ®Èy t¨ng trëng, chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ.  ­   §èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   x©y   dùng   dù  to¸n   chi   æn   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè  10/2002/N§­CP ngµy 16/01/2002 cña ChÝnh phñ. §èi víi c¸c  nhiÖm vô  chi ch¬ng tr×nh,  ®Ò  tµi nghiªn cøu khoa häc cÊp   Nhµ  níc ­ cÊp Bé  ­ ngµnh, ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia,  chi thùc hiÖn nhiÖm vô nhµ níc ®Æt hµng, vèn ®èi øng thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n cã  vèn níc ngoµi vµ  c¸c nhiÖm vô  chi quan  träng kh¸c, c¸c ®¬n vÞ lËp dù to¸n chi ng©n s¸ch theo quy  ®Þnh   hiÖn   hµnh   vµ   híng   dÉn   t¹i   th«ng   t  nµy,   ®ång   thêi  thuyÕt minh ®Çy ®ñ c¸c c¨n cø tÝnh to¸n.   
 15. 15 ­ §èi víi chi trî gi¸ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch:  + §èi víi chi trî  cíc, trî  gi¸ vµ  cÊp kh«ng thu tiÒn  mét   sè   mÆt   hµng   chÝnh   s¸ch,   chi   hç   trî   ®Ó   ®Çu   t  ph¸t  triÓn c¸c tr¹m ph¸t thanh, truyÒn thanh côm d©n c, x∙  ë  c¸c tØnh miÒn nói, vïng  ®ång bµo d©n téc cho c¸c  ®Þa ph­ ¬ng n¨m 2005 thùc hiÖn æn  ®Þnh theo møc n¨m 2004  ®∙  ®îc  ng©n s¸ch trung ¬ng bæ sung cã môc tiªu cho ng©n s¸ch ®Þa  ph¬ng; Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø møc hç trî tõ ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   vµ   chñ   ®éng   c©n   ®èi   trong   dù   to¸n   ng©n  s¸ch   ®Þa   ph¬ng,   tr×nh   Héi   ®ång  nh©n   d©n   quyÕt   ®Þnh  môc   tiªu, néi dung, ng©n s¸ch thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  nµy n¨m  2005 phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa ph¬ng. + Dù to¸n chi thùc hiÖn chÝnh s¸ch cÊp kh«ng thu tiÒn   mét   sè   lo¹i   b¸o,   t¹p   chÝ   cho   vïng   d©n   téc   thiÓu   sè   vµ  miÒn   nói   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   1637/Q§­TTg ngµy 31/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. +   Dù   to¸n   chi   trî   gi¸   xuÊt   b¶n,   trî   gi¸   gi÷   gièng  gèc,... thùc hiÖn theo chÕ   ®é  hiÖn hµnh vµ  Th«ng t  liªn  tÞch   Bé   Tµi   chÝnh   ­   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng  th«n sè  04/2004/TTLT/BTC­NN&PTNT ngµy 16/01/2004. C¸c Bé,  c¬ quan trung ¬ng, ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ cÇn tÝnh to¸n kü chi  trî  gi¸ trªn c¬  së  x¸c  ®Þnh sè  lîng, gi¸ thµnh, chi phÝ  vËn chuyÓn, møc trî gi¸ cô thÓ cho tõng mÆt hµng theo chÕ  ®é quy ®Þnh. ­ Dù  to¸n chi qu¶n lý  hµnh chÝnh Nhµ  níc, §¶ng,  ®oµn  thÓ: X©y dùng dù  to¸n c¨n cø vµo sè  kiÓm tra  ®îc th«ng  b¸o, dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004  ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  giao (trõ  c¸c  nhiÖm  vô  chi sÏ  kh«ng  thùc hiÖn  tiÕp  n¨m  2005, tæng hîp nh÷ng nhiÖm vô  chi ph¸t sinh míi n¨m 2005  cïng thuyÕt  minh  ®Çy  ®ñ  c¸c c¨n cø tÝnh to¸n).  §èi víi  c¸c c¬  quan hµnh chÝnh  Nhµ  níc thùc  hiÖn  thÝ   ®iÓm viÖc  kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh x©y dùng dù  to¸n   ng©n   s¸ch   theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  192/2001/Q§­TTg ngµy 17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ  Th«ng   t    liªn   tÞch   sè   17/2002/TTLT­BTC­BTCCBCP   ngµy  8/02/2002   cña   liªn   Bé   Tµi   chÝnh   ­   Ban   Tæ   chøc   c¸n   bé  ChÝnh phñ. ­ §èi víi nh÷ng nhiÖm vô chi sö dông tõ nguån vèn vay  nî, viÖn trî lËp dù to¸n chi tiÕt theo tõng dù ¸n vµ tÝnh   to¸n  ®ñ  sè  vèn  ®èi øng cña phÝa ViÖt Nam theo cam kÕt vµ   chÕ ®é quy ®Þnh. ­   LËp   dù   to¸n   chi   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   hµnh   chÝnh,   sù  nghiÖp ph¶i thÓ  hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c nhiÖm vô  chi   tõ  nguån  thu phÝ, lÖ  phÝ  vµ  thu kh¸c  ®îc  ®Ó  l¹i  ®¬n vÞ  chi theo  chÕ ®é qui ®Þnh. 2.3­ §èi víi chi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu  quèc gia, dù ¸n quan träng:
 16. 16 ­ §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia: X©y dùng  dù  to¸n ng©n s¸ch c¨n cø nhiÖm vô  môc tiªu theo quy  ®Þnh  t¹i QuyÕt   ®Þnh sè  42/2002/Q§­TTg ngµy 19/3/2002  cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vÒ  qu¶n lý  vµ   ®iÒu  hµnh c¸c ch¬ng tr×nh  môc   tiªu   quèc   gia.   N¨m   2005   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   môc  tiªu quèc gia phßng chèng téi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i v¨n  b¶n sè  6137/VPCP­NC ngµy 10/12/2003  cña V¨n phßng  ChÝnh   phñ. ­   Dù   to¸n   chi   thùc   hiÖn   Ch¬ng   tr×nh   135:   Thùc   hiÖn  theo   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   135/1998/Q§­TTg   ngµy   31/7/1998   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   138/2000/Q§­TTg   ngµy  29/11/2000 cña  Thñ  tíng ChÝnh phñ; Th«ng t liªn tÞch sè  666/2001/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   ngµy   23/8/2001   híng   dÉn  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng c«ng tr×nh h¹  tÇng thuéc ch¬ng  tr×nh 135.   ­ Dù  to¸n chi thùc hiÖn Dù  ¸n trång míi 5 triÖu ha  rõng: Thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh sè   661/Q§­ TTg ngµy 29/7/1998 vÒ  môc tiªu, nhiÖm vô, chÝnh s¸ch vµ  tæ chøc thùc hiÖn dù  ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng, Th«ng  t  sè   43/2002/TT­BTC   ngµy   7/5/2002   vµ   Th«ng   t   sè  29/2003/TT­BTC ngµy 27/3/2003 cña Bé Tµi chÝnh. ­ C¨n cø sè  dù  kiÕn giao dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005  thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, ch¬ng tr×nh  135,   dù   ¸n   trång   míi   5   triÖu   ha   rõng;   c¸c   Bé,   c¬   quan  qu¶n lý  ch¬ng tr×nh, dù  ¸n dù  kiÕn ph©n bæ dù  to¸n chi  ch¬ng tr×nh môc tiªu, dù ¸n cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng  vµ c¸c ®Þa ph¬ng. 2.4­   Bè   trÝ   nguån   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch   tiÒn   l ¬ng   n¨m  2005: ­ §èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé, c¬ quan trung ¬ng thùc  hiÖn: +   Sö   dông   nguån   tiÕt   kiÖm   tèi   thiÓu   10%   chi   thêng  xuyªn cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp (kh«ng kÓ tiÒn   l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng); + C¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu sö  dông tèi thiÓu 40%  nguån   thu   ®îc   ®Ó   l¹i   (sau   khi   trõ   chi   phÝ   thu)   ®Ó   chi  thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng (riªng ngµnh y tÕ lµ 35%). + C¸c c¬  quan hµnh chÝnh cã  nguån thu theo quy  ®Þnh  sö  dông tèi thiÓu 40% sè  thu  ®îc  ®Ó  l¹i theo chÕ   ®é  (sau  khi trõ chi phÝ thu) ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng.  Sau khi ®∙ sö dông c¸c nguån kinh phÝ nªu trªn mµ cßn  thiÕu nguån, ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ  bæ sung kinh phÝ  cho  c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng  ®Ó  b¶o  ®¶m thùc hiÖn c¶i c¸ch  tiÒn l¬ng n¨m 2005 theo chÕ ®é quy ®Þnh.
 17. 17 ­ §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng  theo quy ®Þnh nªu t¹i môc 3 díi ®©y. 3­ VÒ x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng: Ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng n¨m 2005 lµ  n¨m ng©n s¸ch trong  thêi   kú   æn   ®Þnh   ng©n   s¸ch   theo   quy   ®Þnh   cña   LuËt   Ng©n  s¸ch nhµ  níc (söa  ®æi), Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp chñ   ®éng  x©y   dùng   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   ®Þa   ph¬ng   m×nh   trªn   c¬   së  nguån   thu   vµ   nhiÖm   vô   chi   ®∙   ®îc   ph©n   cÊp   æn   ®Þnh;   dù  to¸n ng©n  s¸ch  c¸c cÊp  ®Þa ph¬ng n¨m 2005  ®îc x©y dùng  trªn c¬ së: nguån thu ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø tû lÖ phÇn tr¨m   (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a c¸c cÊp ng©n  s¸ch,  nguån   thu   ng©n   s¸ch   ®Þa  ph¬ng   ®îc   hëng  100%   theo  quy ®Þnh cña LuËt NSNN (söa ®æi) vµ sè bæ sung c©n ®èi tõ   ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi (nÕu cã)  ®îc æn  ®Þnh theo møc dù  to¸n n¨m 2004  ®∙  ®îc Quèc héi, Uû  ban  Thêng vô Quèc héi, Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh, Thñ t íng  ChÝnh phñ, Uû  ban nh©n d©n cÊp trªn giao. C¸c  ®Þa ph¬ng  c¨n cø môc tiªu, nhiÖm vô  cña dù  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc  n¨m 2005 nªu trªn  vµ  nh÷ng  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n  s¸ch  nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn;  ®ång thêi chó   ý  mét sè   vÊn ®Ò chñ yÕu sau:   ­ X©y dùng dù  to¸n thu NSNN trªn  ®Þa bµn: Trªn c¬  së  dù  b¸o t¨ng trëng  kinh  tÕ  n¨m  2005   ®èi víi tõng ngµnh,  tõng lÜnh vùc, c¸c c¬  së  kinh tÕ  vµ  nh÷ng nguån thu míi  ph¸t sinh  trªn   ®Þa bµn  ®Þa ph¬ng, x©y dùng  dù  to¸n  thu  ®èi   víi   tõng   lÜnh   vùc,   tõng   kho¶n   thu   theo   chÕ   ®é,   dù  to¸n thu néi  ®Þa tõ  nguån thu thuÕ  vµ  phÝ  (cha kÓ  nguån  thu giao quyÒn sö  dông  ®Êt) n¨m 2005 t¨ng tèi thiÓu 12%  so víi íc thùc hiÖn n¨m 2004. ­ X©y  dùng  dù  to¸n  chi ng©n  s¸ch  ®Þa ph¬ng:  C¨n  cø  vµo nguån ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®îc hëng theo quy  ®Þnh  ®èi  víi n¨m ng©n s¸ch trong thêi kú  æn  ®Þnh  ®∙  ®îc híng dÉn  ph¬ng   ph¸p   tÝnh   t¹i   Th«ng   t  sè   59/2003/TT­BTC   ngµy  23/6/2003  cña  Bé   Tµi   chÝnh;   c¨n   cø   nhiÖm   vô   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   cña   ®Þa   ph¬ng   n¨m   2005,   chÕ   ®é   chÝnh  s¸ch,  ®Þnh møc chi hiÖn hµnh; x©y dùng dù  to¸n chi ng©n  s¸ch cô thÓ ®èi víi tõng lÜnh vùc víi nhu cÇu chi hîp lý,   b¶o  ®¶m thø tù  nhiÖm vô  u tiªn vµ  c¸c híng dÉn nªu trªn;  trong ®ã: +  ¦u tiªn kinh phÝ  thùc hiÖn nhiÖm vô  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng, tËp trung   ®Çu t  nh÷ng dù  ¸n, c«ng tr×nh  träng  ®iÓm cña  ®Þa ph¬ng; chñ   ®éng bè  trÝ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn môc tiªu xo¸ phßng häc 3 ca, phßng häc tranh,  tre, nøa, l¸,  ®Çu t  kiªn cè  ho¸ kªnh m¬ng vµ   ®êng giao  th«ng  n«ng   th«n;   h¹   tÇng   lµng  nghÒ,   du   lÞch;   thùc  hiÖn   ph¸t triÓn gièng c©y trång, vËt nu«i; chuyÓn  ®æi c¬  cÊu  kinh tÕ  n«ng nghiÖp; xóc tiÕn th¬ng m¹i, më  réng vµ  t×m  kiÕm   thÞ   trêng  xuÊt   khÈu;   chó   träng   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô 
 18. 18 xo¸  ®ãi, gi¶m nghÌo, t¹o viÖc lµm, gi¶i quyÕt tÖ  n¹n x∙  héi;... + Bè  trÝ   ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n ODA hoÆc hîp  phÇn dù  ¸n ODA thùc hiÖn trªn  ®Þa bµn thuéc tr¸ch nhiÖm  cña ®Þa ph¬ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Chñ  ®éng tÝnh to¸n bè  trÝ  trong dù  to¸n chi XDCB nguån  ®Ó  xö  lý  døt  ®iÓm c¸c kho¶n nî  XDCB, nî  cña ng©n s¸ch x∙,  ®¶m  b¶o lµnh m¹nh ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng + Bè  trÝ  dù  to¸n chi  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n cña ng©n  s¸ch  ®Þa ph¬ng t¬ng øng víi sè  thu tõ  nguån thu tiÒn sö  dông  ®Êt  ®Ó   ®Çu t c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ   ­ x∙ héi. + Bè  trÝ  kinh phÝ  thùc hiÖn c¸c NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng  2 (kho¸ VIII) ®èi víi lÜnh vùc gi¸o dôc ­ ®µo t¹o vµ khoa   häc c«ng nghÖ thuéc nhiÖm vô chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. + Bè trÝ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp x∙ theo ®óng quy ®Þnh,  ®¶m   b¶o   nguån   ng©n   s¸ch   thùc   hiÖn   ®æi   míi   vµ   n©ng   cao  chÊt lîng hÖ  thèng chÝnh trÞ   ë  x∙, phêng, thÞ  trÊn;  ®ång  thêi x©y dùng vµ  tæng hîp  ®Çy  ®ñ  ng©n s¸ch x∙ vµo ng©n  s¸ch ®Þa ph¬ng. + Bè  trÝ  ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®¶m b¶o hoµn tr¶  ®ñ  c¸c  kho¶n  ®Þa ph¬ng huy  ®éng cho  ®Çu t  ®Õn h¹n ph¶i tr¶ n¨m  2005 theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. + Bè trÝ dù phßng ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, bæ sung quü dù  tr÷  tµi chÝnh  theo quy  ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ  níc,  ®Ó  chñ   ®éng øng phã  víi thiªn tai, lò  lôt vµ  xö  lý  nh÷ng   nhiÖm vô cÊp b¸ch ë ®Þa ph¬ng. +   §èi   víi   kinh   phÝ   n¨m   2005   thùc   hiÖn   c¸c   chÕ   ®é  chÝnh  s¸ch  míi  ®îc ban hµnh, nh: chÕ   ®é  chÝnh  s¸ch  ®èi  víi   c¸n   bé   c«ng   chøc   x∙   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   121/2003/N§­CP ngµy 21/10/2003 cña ChÝnh phñ; chÕ   ®é  chi  ho¹t  ®éng c«ng t¸c §¶ng c¸c cÊp theo NghÞ  quyÕt 84­Q§/TW  ngµy 01/10/2003 cña Ban chÊp hµnh Trung ¬ng;... thùc hiÖn  tÝnh to¸n x¸c  ®Þnh nhiÖm vô  chi cña ng©n s¸ch; x¸c  ®Þnh  kh¶ n¨ng bè trÝ cña ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng vµ dù kiÕn møc ®Ò  nghÞ hç trî tõ ng©n s¸ch trung ¬ng. + X©y dùng dù  to¸n chi thùc hiÖn c¸c ch ¬ng tr×nh môc  tiªu quèc gia, ch¬ng tr×nh 135, dù  ¸n trång míi 5 triÖu  ha rõng, ch¬ng tr×nh BiÓn §«ng – H¶i ®¶o ë ®Þa ph¬ng trªn  c¬ së: môc tiªu, nhiÖm vô cô thÓ cña tõng ch¬ng tr×nh, dù  ¸n theo quy ®Þnh; kÕt qu¶ ®∙ thùc hiÖn; tiÕn ®é, kh¶ n¨ng  thùc   hiÖn;   nhu   cÇu   kinh   phÝ   n¨m   2005,   kh¶   n¨ng   bè   trÝ  ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ møc ®Ò nghÞ hç trî bæ sung tõ ng©n   s¸ch trung ¬ng. + §èi víi c¸c nhiÖm vô: ®Çu t h¹ tÇng theo QuyÕt ®Þnh  sè   168/2001/Q§­TTg   ngµy   30/10/2001,   QuyÕt   ®Þnh   sè 
 19. 19 186/2001/Q§­TTg   ngµy   07/12/2001,   QuyÕt   ®Þnh   sè  120/2003/Q§­TTg   ngµy   11/6/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ;  ®Çu t h¹  tÇng c¸c khu kinh tÕ  cöa khÈu, h¹  tÇng du lÞch,   h¹  tÇng lµng nghÒ,  ®Çu t h¹  tÇng nu«i tr«ng thuû  s¶n, h¹  tÇng   vïng   ph©n   lò,   chËm   lò,...   c¨n   cø   dù   to¸n   vµ   t×nh  h×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù  ¸n n¨m 2004, c¸c  ®Þa  ph¬ng   x©y   dùng   dù   to¸n   n¨m   2005,   trong   ®ã   chñ   ®éng   bè  trÝ, s¾p xÕp ng©n  s¸ch   ®Þa ph¬ng n¨m 2005 vµ  c¸c nguån  tµi   chÝnh   theo   chÕ   ®é   quy   ®Þnh   kh¸c   cho   c¸c   nhiÖm   vô  trªn, dù  kiÕn møc  ®Ò  nghÞ  ng©n s¸ch trung ¬ng hç  trî  n¨m  2005 kÌm theo thuyÕt minh c¸c c¨n cø tÝnh to¸n. + X©y  dùng  dù  to¸n  chi ng©n  s¸ch  n¨m 2005,  c¸c  ®Þa  ph¬ng bè trÝ c¸c nguån ®Ó thùc hiÖn chi  c¶i c¸ch tiÒn l ­ ¬ng theo ph¬ng thøc: *   Ng©n   s¸ch   c¸c   cÊp   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   dµnh   tèi  thiÓu  50%  sè  t¨ng  thu  (kh«ng  kÓ  kho¶n  thu  tiÒn  sö  dông  ®Êt) thùc hiÖn n¨m 2004 so víi dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ  giao; vµ  dµnh tèi thiÓu 50% sè  t¨ng thu dù  to¸n 2005 so  víi dù  to¸n 2004 (kh«ng kÓ  sè  thu tõ  nguån thu tiÒn sö  dông ®Êt). * Thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn tèi thiÓu 10%  (kh«ng kÓ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng). * C¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  thu sö  dông tèi thiÓu 40%  nguån   thu   ®îc   ®Ó   l¹i   (sau   khi   trõ   chi   phÝ   thu)   ®Ó   chi  thùc hiÖn ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng (riªng ngµnh y tÕ lµ 35%). * C¸c c¬  quan hµnh chÝnh cã  nguån thu theo quy  ®Þnh  sö  dông tèi thiÓu 40% sè  thu  ®îc  ®Ó  l¹i (sau khi trõ  chi  phÝ thu) theo chÕ ®é ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng. Sau khi ®∙ sö dông c¸c nguån kinh phÝ nªu trªn mµ cßn  thiÕu nguån, ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ  bæ sung kinh phÝ  cho  ng©n   s¸ch   c¸c   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   b¶o   ®¶m   thùc   hiÖn   c¶i   c¸ch  tiÒn l¬ng n¨m 2005 theo chÕ ®é quy ®Þnh. C­ Tæ CHøC THùC HIÖN: 1­ C¸c Bé, c¬  quan nhµ  níc theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  ®îc ph©n c«ng, cã  tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c chØ tiªu kinh   tÕ   ­   x∙   héi   thuéc   lÜnh   vùc   phô   tr¸ch   vµ   th«ng   b¸o   kÞp  thêi cho Bé  Tµi chÝnh, c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng tríc ngµy 01/7/2004  ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc lËp  dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005. 2­ C¸c Bé, c¬  quan trung ¬ng qu¶n lý  c¸c ch¬ng tr×nh  môc tiªu quèc gia, ch¬ng tr×nh 135 vµ  dù  ¸n trång míi 5  triÖu ha rõng phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Bé  Tµi  chÝnh x¸c  ®Þnh nhiÖm vô  vµ  x©y dùng dù  to¸n kinh phÝ  n¨m 
 20. 20 2005   ®èi   víi   c¸c   ch¬ng   tr×nh   môc   tiªu   quèc   gia,   ch¬ng  tr×nh 135, dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng vµ dù kiÕn møc   dù  to¸n  ®èi víi tõng Bé, c¬  quan trung  ¬ng vµ  tõng  ®Þa  ph¬ng   göi   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   ®Çu   t   tríc  30/7/2004. 3­ Bé  KÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi  chÝnh lËp dù  to¸n chi  ®Çu t  ph¸t triÓn vµ  ph¬ng ¸n ph©n  bæ   chi   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   mét   sè   lÜnh   vùc   cña   ng©n   s¸ch  trung  ¬ng   ®îc   ph©n   c«ng   göi   Bé   Tµi   chÝnh   tríc   ngµy  10/9/2004. 4­ C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng c¨n cø Th«ng t  nµy vµ  sè  kiÓm tra vÒ  dù  to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2005  do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o: híng dÉn vµ  th«ng b¸o sè kiÓm  tra vÒ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2005 cho c¸c ®¬n vÞ   dù to¸n trùc thuéc vµ ng©n s¸ch cÊp díi. C¸c  Bé, c¬   quan trung  ¬ng  vµ  c¸c  ®Þa ph¬ng tæ  chøc  c«ng t¸c x©y dùng vµ  tæng hîp dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005  theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt NSNN, c¸c v¨n b¶n híng dÉn vµ  nh÷ng néi dung quy  ®Þnh cña Th«ng t nµy; b¸o c¸o  ®Çy  ®ñ,  néi   dung,   biÓu   mÉu   theo   quy   ®Þnh   cña   Th«ng   t  sè  59/2003/TT­BTC   ngµy   23/6/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c  biÓu mÉu cã  liªn quan quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy; göi Bé  Tµi   chÝnh  tríc   ngµy  20/7/2004   (®èi   víi   c¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng) tríc ngµy 25/7/2004 (®èi víi c¸c tØnh, thµnh  phè trùc thuéc trung ¬ng) 5­ Bé  Tµi chÝnh tæ chøc lµm viÖc  ®Ó  th¶o luËn vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 víi c¸c Tæng c«ng ty 91 tõ kho¶ng  cuèi th¸ng 6 n¨m 2004, víi c¸c Bé, c¬  quan trung  ¬ng tõ  kho¶ng   cuèi   th¸ng   7   n¨m   2004   (lÞch   lµm   viÖc   cô   thÓ   sÏ  th«ng b¸o sau).  §èi víi c¸c  ®Þa ph¬ng, dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 lµ  n¨m   ng©n   s¸ch   trong   thêi   kú   æn   ®Þnh   theo   quy   ®Þnh   cña  LuËt   NSNN,   Bé   Tµi   chÝnh   thùc   hiÖn   lµm   viÖc   víi   Uû   ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   trung  ¬ng   ®Ó   th¶o  luËn vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005 khi Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè  yªu cÇu. Nh÷ng  ®Þa ph¬ng cã  yªu cÇu lµm  viÖc vÒ  dù  to¸n ng©n s¸ch n¨m 2005,  ®Ò  nghÞ   ®¨ng ký  lÞch  lµm viÖc víi Bé  Tµi chÝnh tríc ngµy 25/7/2004  ®Ó  bè  trÝ  (dù   kiÕn   thêi   gian   lµm   viÖc   xong   tríc   ngµy   01/9/2004),  b¶o  ®¶m thêi gian tæng hîp, b¸o c¸o ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan cña Quèc héi vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2005. 6­ Tæng côc h¶i quan, Tæng côc thuÕ  cã  nhiÖm vô  h íng  dÉn   chi   tiÕt   Th«ng   t  nµy   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   ®Ó  thùc hiÖn x©y dùng, tæng hîp vµ  b¸o c¸o dù  to¸n thu ng©n  s¸ch nhµ níc thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2