intTypePromotion=1

Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
212
lượt xem
39
download

Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng  liªntÞch  t    cña  é   µi c h Ý n h­T æ n g  liªn o µ n  L§ V N   è  76/1999/TTLT/TC­T C §  n g µy  B T  ® S 16 th¸ng 6 n¨ m  1999  Ò  viÖc h íng d É n   v trÝch  é p  kinh p h Ý  c«n g  ® o µ n n ­C¨n  §iÒu  LuËt C«ng    cø  16    ®oµn  ngµy  30/6/1990; ­ C¨n  §iÒu  NghÞ    cø  20  ®Þnh  133/H§BT  sè  ngµy  20/4/1991 híng dÉn        thi hµnh  LuËt C«ng    ®oµn; ­C¨n  §iÒu    cø  154,§iÒu    155  LuËt Lao  Bé    ®éng  ngµy  23/6/1994; ­ C¨n  §iÒu  QuyÕt    cø  4  ®Þnh  53/1999/Q§­ TTg  sè    ngµy 26/3/1999  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn    khÝch ®Çu      ttrùctiÕp cña    nícngoµi;   Bé    Tµi chÝnh  Tæng     vµ  Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam     híng dÉn viÖc  trÝch nép    kinh phÝ    c«ng ®oµn  sau: nh  I. èi tîng, ø c  v µ c¨n c ø  trÝch n é p    §  m kinh p h Ý  c « n g  ® o µ n: 1.§èit      îng trÝch nép    kinhphÝ    c«ng  ®oµn: ­ C¬     quan hµnh chÝnh nhµ    níc;®¬n  sù  vÞ  nghiÖp;®¬n  lùc l vò    vÞ   îng  trang;tæ    chøc chÝnh    trÞ,chÝnh                nghÒ  trÞ­x∙héi; héi; héi­  x∙ x∙ nghiÖp. ­ Doanh    nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh phÇn  kinh tÕ    (doanh  nghiÖp nhµ    níc, doanh  nghiÖp   nh©n,  t c«ng    ty TNHH,  c«ng      ty cæ phÇn   c¸c  ih×nh  vµ  lo¹  doanh  nghiÖp kh¸c theo    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt)n¬icã  chøc      tæ  c«ng ®oµn  ho¹t®éng    theo LuËt C«ng      ®oµn  §iÒu  C«ng  vµ  lÖ  ®oµn; Doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc ngoµi kh«ng  t     thuéc ®èi  îng  t nép  kinh  phÝ  c«ng ®oµn theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng     tnµy  nhng  thùc hiÖn    viÖc ®¶m   b¶o  vµ    t¹o®iÒu kiÖn thuËn      chøc  lî®Ó tæ  i c«ng ®oµn    ho¹t®éng  theo quy ®Þnh  t¹ §iÒu    i 154  §iÒu  vµ  155 cña  LuËt Lao  Bé    ®éng. 2.Møc  c¨n cø      vµ    ®Ó trÝch nép    kinhphÝ    c«ng  ®oµn: a)    C¬ quan hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  thùc hiÖn    møc  trÝch nép    kinh phÝ    c«ng ®oµn b»ng    2% quü  tiÒn ¬ng  l theo ng¹ch,bËc  c¸c kho¶n    vµ    phô  cÊp ­ l ¬ng quy ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  25/CP  sè  ngµy  23/5/1993  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  06/CP ngµy  21/1/1997 cña    ChÝnh  phñ. b) C¸c doanh  nghiÖp thùc hiÖn møc  trÝch nép kinh phÝ c«ng ®oµn  b»ng    2% quü  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  phô      vµ  cÊp  ph¶itr¶cho      ngêilao ®éng      (kÓ  c¶    lao®éng    hîp ®ång). c) C¸c    kho¶n  phô  cÊp ¬ng  îctÝnh    l ®   ®Ó trÝch kinh phÝ      c«ng ®oµn nªu  t¹  ikho¶n  vµ  trªnbao  a  b    gåm:  Phô cÊp chøc    vô, phô  cÊp tr¸chnhiÖm,    phô  cÊp khu  vùc,phô    cÊp      thu hót,phô cÊp ®¾t ®á, phô  cÊp  Æc   ® biÖt,phô    cÊp  ®éc    h¹i,nguy  hiÓm,  phô cÊp u  l ®éng, phô    cÊp phôc  quèc  vô  phßng,an    ninh,  phô cÊp  th©m  niªn.
  2. 2 d) C¸c kho¶n  phô cÊp ¬ng  l kh«ng  îc tÝnh    ®   ®Ó trÝch  kinh phÝ c«ng  ®oµn  nªu  i t¹ kho¶n  vµ  trªngåm:  a  b    Phô cÊp  ®∙i®èi          u    víigi¸oviªntrùctiÕp   gi¶ng d¹y trong c¸c tr êng c«ng lËp cña Nhµ  níc theo QuyÕt ®Þnh  sè  973/1997/Q§­ TTg ngµy  th¸ng 11  17    n¨m  1997  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ, phô    cÊp phÉu  thuËtvµ    phô  cÊp  êng    th trùc24/24    giê cña ngµnh  tÕ  y  theo  QuyÕt  ®Þnh   974/TTg  sè  ngµy  5/12/1995 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ, phô    cÊp  lµm  ®ªm, phô cÊp  lµm  thªm giê. II. h ¬ n g  thøc,  P  thêi gian trÝch n é p  v µ  h¹ch to¸n kinh p h Ý  c « n g  ® o µ n 1.§èivíi quan,®¬n    chøc        c¬    vÞ,tæ  hëng ¬ng    l tõNg©n  s¸ch Nhµ    níc: a) Bé      TµichÝnh  trÝch ®ñ      2% quü tiÒn l  ¬ng  cña  quan,tæ  c¬    chøc  hëng  l ¬ng    tõ Ng©n  s¸ch Nhµ    Trung  níc ë  ¬ng chuyÓn  cho Tæng  Liªn ®oµn    Lao  ®éng ViÖtNam.   b)    C¬ quan    tµichÝnh ®Þa  ph¬ng trÝch      ®ñ 2% quü  tiÒn ¬ng  phô  l vµ  cÊp ¬ng  l theo quy ®Þnh cña  quan, tæ  c¬    chøc  hëng ¬ng    l tõ ng©n s¸ch ®Þa    ph¬ng chuyÓn  cho  quan  c¬  c«ng  ®oµn cïng cÊp.   c) ViÖc    trÝch chuyÓn    kinh phÝ    c«ng ®oµn cña    quan,tæ  c¸c c¬    chøc  h­ ëng ¬ng    l tõ NSNN   ph¶i ® îc h¹ch      to¸n vµo    NSNN  theo ®óng quy ®Þnh cña  LuËt NSNN   c¸cv¨n b¶n    vµ      híng dÉn    hiÖn hµnh. 2. §èi víic¸c c¬          quan, tæ    chøc kh«ng hëng ¬ng    l tõ Ng©n  s¸ch Nhµ      níc vµ    c¸c doanh  nghiÖp, n¬i cã  chøc      tæ  C«ng ®oµn      (trõc¸c doanh nghiÖp cã  vèn ®Çu      tnícngoµi): Thñ  íng  quan, tæ  t c¬    chøc; Gi¸m    ®èc doanh  nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    trÝch ®ñ      2% quü  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng  phô      vµ  cÊp  chuyÓn cho  chøc  tæ  c«ng  ®oµn  së  c¬  cña  quan,tæ  c¬    chøc,doanh    nghiÖp  m×nh    ®Ó c«ng  ®oµn  së  c¬  qu¶n    dông  chuyÓn    quan  lý,sö  vµ  lªnc¬  c«ng ®oµn  cÊp    trªntheo quy ®Þnh  cña Tæng    Liªn®oµn Lao  ®éng ViÖtNam.   Trêng    hîp cÇn thiÕtc¬    quan c«ng ®oµn  thÓ  cã  tho¶ thuËn    quan  víic¬  thuÕ    nhiÖm    kinh phÝ  ®Ó uû  thu hé    c«ng ®oµn. §èivíi    ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt kinh doanh,kho¶n        trÝch nép      2% kinh phÝ    c«ng  ®oµn  îch¹ch to¸nvµo    ®       gi¸thµnh hoÆc  phÝ u  l th«ng. 3.Thêi®iÓm       trÝch nép    kinh phÝ    c«ng  ®oµn: ­ §èivíic¸c c¬          quan,tæ    chøc  hëng ¬ng    l tõ NSNN,    thêi®iÓm  trÝch nép    ® îc thùc    hiÖn cïng    thêi®iÓm  cÊp ph¸th¹n    møc  kinh phÝ cho  quan, tæ  c¬    chøc. ­ §èivíi   quan,tæ        c¬  c¸c   chøc  kh«ng hëng ¬ng    l tõNg©n  s¸ch Nhµ      nícvµ  c¸c doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    nép kinh phÝ    c«ng ®oµn mçi quý mét lÇn  vµo th¸ng®Çu     quý. ­ Trêng    quan    hîp c¬  c«ng  ®oµn  nhiÖm   uû  cho  quan  c¬  thuÕ    th×  thu hé  thêi®iÓm     trÝch nép    cïng víi       thêi®iÓm     thu nép  thuÕ.
  3. 3 III.Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬ q u a n  T µi c h Ý n h  v µ    t æ  c h ø c c « n g  ® o µ n 1. C¬     quan    tµichÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    ®Çy  ®ñ, kÞp    thêikinh phÝ    c«ng  ®oµn cña    c¸c ®¬n  thuéc cÊp  vÞ    m×nh  qu¶n    chuyÓn  lývµ  cho  quan  c¬  c«ng  ®oµn theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. C¸c    ®¬n  Kho    vÞ  b¹c Nhµ    tr¸chnhiÖm,    níc cã    t¹o®iÒu kiÖn  thuËn    lîi gióp  quan  c¬  c«ng ®oµn    c¸c cÊp      më tµikho¶n    göi kinh phÝ    c«ng ®oµn    ®Ó qu¶n    lýnguån  kinh phÝ    nµy.Sè  hµng    d  n¨m      trªntµikho¶n  tiÒn göikinh phÝ        c«ng ®oµn   îc  ® chuyÓn   sang  n¨m  sau sö dông, kh«ng ph¶i lµm thñ      tôc chuyÓn  cuèin¨m  nguån    nh  kinhphÝ    Ng©n s¸ch Nhµ      níccÊp kh¸c. 3. C«ng    ®oµn    c¸c cÊp  tr¸chnhiÖm   cã    ®«n ®èc, thu      ®ñ kinh phÝ    c«ng  ®oµn  qu¶n    dông  vµ  lý,sö  quü kinh phÝ    c«ng ®oµn  theo quy    ®Þnh cña Tæng  Liªn®oµn    Lao ®éng ViÖtNam   chÕ  tµichÝnh    vµ  ®é    hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. 4.Tæng      Liªn®oµn  Lao  ®éng  ViÖtNam   tr¸chnhiÖm    cã    híng dÉn  thÓ    cô  viÖc ph©n  phèi,sö    dông  ®iÒu  vµ  chuyÓn kinh phÝ c«ng ®oµn  trong    hÖ thèng  chøc  tæ  c«ng  ®oµn. 5. Bé      Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víiTæng          Liªn®oµn Lao ®éng  ViÖt Nam     theo    dâi,kiÓm     traviÖc qu¶n    sö  lývµ  dông  nguån kinh phÝ    c«ng  ®oµn  theo quy    ®Þnh  cña chÕ  qu¶n      ®é  lýtµichÝnh  hiÖn hµnh. IV. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T Th«ng   t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy  th¸ng 7  01    n¨m  1999 vµ  thay thÕ Th«ng   t Liªn Bé      Tµi chÝnh    ­ Tæng     Liªn ®oµn L§VN   103/TT­ sè  LB  ngµy 2/12/1994 híng dÉn      trÝch nép    kinh phÝ    c«ng  ®oµn. Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu     gÆp  khã kh¨n, víng  ¾c       m ®Ò nghÞ  ph¶n  vÒ  TµichÝnh  Tæng    ¸nh  Bé    vµ  Liªn®oµn Lao ®éng  ViÖtNam     h­   ®Ó cã  íng dÉn      gi¶iquyÕt.     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2