intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

218
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  81/1997/TT/BT C  n g µ y 8 th¸ng 11  m  1997 h í ng  c n¨ d É n  b æ  s u n g  T h « n g  t s è  75  C/T C T  n g µ y  30/10/1997 T v Ò   û gi¸ ui ® æ i  n g o ¹i t Ö  ra  å n g  Vi Ö t N a m  lµ m  c ¬  s ë t  q   ® x¸c ® Þ n h  gi¸ Ý nh thu Õ  ® è i víi h µ n g  h o¸  t   x u Ê t  h È u, n h Ë p   h È u k k C¨n  c¸cLuËt thuÕ,Ph¸p  Önh  Õ  Ön  µnh; cø        l thu hi h C¨n  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam; cø    tn      i   Sau      æi  èng  Êt  íiNg ©n   µng  µ   íc,Bé   µi chÝnh  ∙  khitrao ® th nh v   h Nh n   T   ® ban  µnh  h Th«ng   è  TC/TCT  µy  t s 75  ng 30/10/1997  íng  Én  û gi¸qui ® æi   h d t      ngo¹itÖ    ng  ÖtNam     ép  Õ  µ      ra ®å Vi   ®Ó n thu v c¸ckho¶n    ©n  thu Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc.Nay  é  µichÝnh  íng dÉn      BT  h  bæ sung  thªm    nh sau: 1. Tû      æi  ¹itÖ    ng  ÖtNam     ép  Õ  µ      gi¸qui® ngo   ra ®å Vi   ®Ó n thu v c¸ckho¶n  thu Ng ©n     s¸ch Nhµ   íctheo  û gi¸mua  thùc tÕ  ×nh  ©n    Þ  êng    n  t    b¸n   b qu trªnth tr ngo¹itÖ    ©n  µng  Ng ©n  µng  µ   ícViÖt nam     Liªnng h do  h Nh n     c«ng  è  ®îc®¨ng  b(   trªnb¸o  ©n   ©n  µng  µy) t¹  êi®iÓ m   ép  ©n     Nh d h ng   i   th n Ng s¸ch ® îc¸p dông         cho c¸ckho¶n  Õ  µ      thu v thu NSNN     ph¸tsinhtrong néi®Þa.      2.  èi víithuÕ   Êt  Èu, thuÕ   Ëp  Èu: Tû     µm  ¬  ë      §   xu kh   nh kh   gi¸l c s ®Ó x¸c ®Þnh    Ýnh  Õ  i víi µng    Êt khÈu, nhËp  Èu  µtû gi¸mua     gi¸t thu ®è     h ho¸ xu     kh l       b¸n thùc tÕ  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnNg ©n  µng  Ng ©n  µng  µ    b qu trªnth tr ngo   li   h do  h Nh nícViÖt Nam       c«ng  è  îc®¨ng    b®  trªnb¸o  ©n   ©n  µng  µy.Tû    Nh d h ng   gi¸th«ng  b¸o    trªnB¸o  ©n   ©n  ngµy  µo  îc ¸p  ông  Ýnh  Õ  Nh d ra  n ® d t thu cho    ê khai c¸c t     hµng    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ¨ng  ý  íi ¬  ho¸ xu     kh ® k v   quan  Õ  ña  µy  c thu c ng h«m   . ®ã 3. Trêng  îp  µo    µy    h v c¸c ng kh«ng  ph¸thµnh    B¸o  ©n   ©n  µng  µy  Nh d h ng (hoÆc  ã    µnh  ng  c ph¸th nh kh«ng  c«ng  è  û gi¸)th×    Ýnh  Õ  ña  µy  b t     gi¸t thu c ng h«m     îc¸p dông  ®ã ®     theo tûgi¸c«ng  è  ña  µy  íc®ã.      b c ng tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ïng  íingµy    µnh  t n c hi l     c v  thih Th«ng   è    t s 75 TC/TCT  µy  ng 30/10/1997 cña  é  µichÝnh.   BT 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2