intTypePromotion=3

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Mini Trump | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
128
lượt xem
8
download

Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Những trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở và trường hợp chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP. Chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở là những trường hợp tổ chức, cá nhân tạo lập hợp pháp nhà ở trên đất ở được Nhà nước giao, cho thuê hoặc được Nhà nước công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP

 1. bé x©y dùng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 05/2006/TT-BXD Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2006 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt Nhµ ë (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP); Bé X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung cô thÓ nh sau: PhÇn 1 híng dÉn mét sè néi dung vÒ cÊp vµ qu¶n lý giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë I. VÒ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë 1. Nh÷ng trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë vµ trêng hîp chñ së h÷u c¨n hé trong nhµ chung c th× ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo mÉu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 44 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP. Chñ së h÷u nhµ ë ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë lµ nh÷ng trêng hîp tæ chøc, c¸ nh©n t¹o lËp hîp ph¸p nhµ ë trªn ®Êt ë ®îc Nhµ níc giao, cho thuª hoÆc ®îc Nhµ níc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë, nÕu chñ së h÷u nhµ ë cã nhu cÇu cÊp thªm GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë th× ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo mÉu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 44 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ kh«ng ph¶i nép l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë, nÕu chñ së h÷u nhµ ë cã nhu cÇu cÊp mét giÊy chøng nhËn bao gåm c¶ quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë th× ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo mÉu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 44 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ ph¶i nép l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2. Nh÷ng trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë kh«ng ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë th× ® îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo mÉu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 44 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP. Chñ së h÷u nhµ ë kh«ng ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë lµ nh÷ng tr êng hîp chñ së h÷u cã nhµ ë trªn ®Êt ë do thuª, mîn cña c¸c chñ sö dông ®Êt kh¸c. 3. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi nhµ ë riªng lÎ: 3.1. Nhµ ë riªng lÎ cña mét chñ së h÷u th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho chñ së h÷u ®ã; 3.2. Nhµ ë riªng lÎ thuéc së h÷u chung theo phÇn th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho tõng chñ së h÷u ®èi víi phÇn diÖn tÝch thuéc së h÷u riªng cña ngêi ®ã; 3.3. Nhµ ë riªng lÎ thuéc së h÷u chung cña vî chång th× cÊp mét giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cã ghi tªn cña c¶ vî vµ chång. Trêng hîp cã vî hoÆc chång kh«ng thuéc diÖn ®îc së h÷u nhµ ë t¹i ViÖt Nam theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× chØ ghi tªn ngêi cã quyÒn së h÷u nhµ ë t¹i ViÖt Nam;
 2. 3.4. Nhµ ë riªng lÎ thuéc së h÷u chung hîp nhÊt nhng kh«ng ph¶i thuéc së h÷u chung cña vî chång th× cÊp mét giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, ghi tªn ng êi ®îc c¸c chñ së h÷u tho¶ thuËn cho ®øng tªn trong giÊy chøng nhËn, trêng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn th× ghi ®ñ tªn c¸c chñ së h÷u nhµ ë ®ã. NÕu c¸c chñ së h÷u chung cã nhu cÇu th× c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp cho mçi ng êi mét giÊy chøng nhËn cã néi dung nh nhau, ghi ®Çy ®ñ tªn cña tÊt c¶ c¸c chñ së h÷u, cã ghi chó vÒ sè thø tù giÊy chøng nhËn cña tõng chñ së h÷u vµ tæng sè giÊy chøng nhËn cÊp cho c¸c chñ së h÷u chung theo híng dÉn t¹i kho¶n 7 môc IV phÇn nµy. Trêng hîp cã chñ së h÷u chung ®· chÕt tríc khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn th× ph¶i gi¶i quyÕt thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ d©n sù sau ®ã míi nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn; nÕu chñ së h÷u chung chÕt sau khi ®· nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn th× vÉn ®îc ghi tªn vµo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë. 3.5. Nhµ ë riªng lÎ trªn khu«n viªn ®Êt diÖn tÝch lín h¬n h¹n møc ®Êt ë vµ cã nhiÒu môc ®Ých sö dông kh¸c nhau, nÕu kh«ng ph©n chia riªng ®îc diÖn tÝch ®Êt ë kÌm theo nhµ th× cÊp riªng giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u ®èi víi nhµ ë theo mÉu giÊy quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 44 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 4. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi nhµ chung c: 4.1. Trêng hîp nhµ chung c cña mét chñ së h÷u th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho chñ së h÷u nhµ ®ã. §èi víi nhµ chung c x©y dùng ®Ó b¸n th× kh«ng cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho chñ ®Çu t mµ cÊp giÊy chøng nhËn cho chñ së h÷u c¨n hé theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4.2 kho¶n nµy; 4.2. Trêng hîp nhµ chung c thuéc së h÷u chung theo phÇn th× cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo tõng c¨n hé cho tõng chñ së h÷u theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2 kho¶n 3 môc nµy; 4.3. Trêng hîp nhµ chung c thuéc së h÷u chung hîp nhÊt th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho c¸c chñ së h÷u theo híng dÉn t¹i ®iÓm 3.4 kho¶n 3 môc nµy; 4.4. ViÖc ghi tªn chñ së h÷u trong giÊy chøng nhËn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc nµy. 5. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi nhµ cã môc ®Ých sö dông hçn hîp (võa dïng ®Ó ë, võa dïng vµo c¸c môc ®Ých kh¸c): 5.1. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®èi víi nhµ cã môc ®Ých sö dông hçn hîp ph¶i c¨n cø theo quy ho¹ch, thiÕt kÕ vµ môc ®Ých sö dông ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt; 5.2. §èi víi nhµ cã môc ®Ých sö dông hçn hîp cña mét chñ së h÷u, nÕu phÇn diÖn tÝch sö dông lµm nhµ ë lµ chÝnh th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, trong ®ã ghi râ phÇn diÖn tÝch sö dông vµo môc ®Ých kh¸c; nÕu phÇn diÖn tÝch sö dông vµo môc ®Ých kh¸c lµ chÝnh th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15/7/2005 cña ChÝnh phñ, trong ®ã ghi râ phÇn diÖn tÝch nhµ ë; 5.3. §èi víi nhµ cã môc ®Ých sö dông hçn hîp thuéc së h÷u chung theo phÇn mµ kh«ng thÓ ph©n chia môc ®Ých sö dông riªng biÖt cho tõng chñ së h÷u th× cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15/7/2005 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp ph©n chia ®îc theo môc ®Ých sö dông riªng biÖt th× c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng; 5.4. ViÖc ghi tªn chñ së h÷u trong giÊy chøng nhËn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 môc nµy.
 3. 6. Khi thùc hiÖn cÊp míi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy ph¶i ban hµnh quyÕt ®Þnh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë. II. Tr×nh tù, thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë Tr×nh tù, thñ tôc cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 46, 47 vµ §iÒu 48 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP, trong ®ã: 1. MÉu ®¬n trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i c¸c phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, cô thÓ lµ: 1.1. MÉu ®¬n ®Ò nghÞ cÊp míi giÊy chøng nhËn thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 1.2. MÉu ®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 1.3. MÉu ®¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn thùc hiÖn theo h íng dÉn t¹i Phô lôc sè 3 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. 2. S¬ ®å nhµ ë lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn thÓ hiÖn b¶n vÏ trong giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë. ViÖc ®o vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë ®îc thùc hiÖn nh sau: 2.1. §èi víi trêng hîp ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë mµ chñ nhµ ®· cã b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë vµ kh«ng cã thay ®æi néi dung gi÷a b¶n vÏ so víi thùc tÕ th× kh«ng ph¶i ®o vÏ l¹i; 2.2. §èi víi trêng hîp ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë mµ chñ nhµ cha cã b¶n vÏ hoÆc ®· cã b¶n vÏ nhng thùc tÕ nhµ ë, ®Êt ë ®ã ®· cã thay ®æi so víi néi dung b¶n vÏ ®· cã th× ph¶i ®o vÏ l¹i theo híng dÉn t¹i ®iÓm 8 môc IV phÇn nµy. Chñ nhµ cã thÓ tù ®o vÏ hoÆc thuª tæ chøc cã t c¸ch ph¸p nh©n vÒ ho¹t ®éng x©y dùng, ®o ®¹c thùc hiÖn ®o vÏ hoÆc do c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ®o vÏ. Trong trêng hîp chñ nhµ tù ®o vÏ th× b¶n vÏ ph¶i cã ch÷ ký cña chñ nhµ vµ cã kiÓm tra x¸c nhËn cña Së X©y dùng nÕu lµ nhµ ë cña tæ chøc; cã kiÓm tra x¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn nÕu lµ nhµ ë cña c¸ nh©n t¹i ®« thÞ; cã kiÓm tra x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x· nÕu lµ nhµ ë cña c¸ nh©n t¹i n«ng th«n. C¸c b¶n vÏ ®· cã kiÓm tra x¸c nhËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn nªu t¹i ®iÓm nµy lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë (kh«ng ph¶i thÈm tra l¹i). 2.3. §èi víi nhµ ë cã phÇn x©y dùng trªn ®Êt cña chñ sö dông kh¸c hoÆc nhµ ë riªng lÎ cã chung têng, khung cét víi nhµ ë cña chñ kh¸c th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i cã x¸c nhËn cña c¸c chñ ®ã. NÕu c¸c chñ sö dông ®Êt, chñ së h÷u nhµ ë cã chung têng, khung cét kh«ng x¸c nhËn th× Uû ban nh©n d©n phêng, x·, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ cÊp x·) n¬i cã nhµ ë cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra x¸c nhËn vµo b¶n vÏ lµm c¬ së ®Ó c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë cho ng êi ®Ò nghÞ cÊp giÊy. 3. Tr×nh tù cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë thùc hiÖn nh sau: 3.1. Tæ chøc ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i vµ x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë nép hå s¬ t¹i Së X©y dùng; 3.2. C¸ nh©n cã nhµ ë t¹i ®« thÞ ®Ò nghÞ cÊp míi giÊy chøng nhËn nép hå s¬ t¹i c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ ë trùc thuéc Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn) n¬i cã nhµ ë ®ã; c¸ nh©n cã nhµ ë t¹i n«ng th«n ®Ò nghÞ cÊp míi giÊy chøng nhËn cã thÓ nép hå s¬ t¹i Uû ban nh©n d©n x· hoÆc c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn n¬i cã nhµ ë ®ã; 3.3. C¸ nh©n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i (bao gåm c¶ trêng hîp cÊp do hÕt trang ghi x¸c nhËn
 4. thay ®æi, cÊp do chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë) vµ ®Ò nghÞ x¸c nhËn thay ®æi sau khi ®· ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë nép hå s¬ t¹i c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn; 3.4. Khi tiÕp nhËn hå s¬, c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i viÕt GiÊy biªn nhËn hå s¬ vµ giao cho ngêi nép hå s¬ 1 b¶n. MÉu GiÊy biªn nhËn thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 4 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 3.5. Nh÷ng trêng hîp mua nhµ ë x©y dùng míi cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhµ t¹i c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë th× ngêi mua nhµ ph¶i kª khai vµo ®¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn theo mÉu t¹i Phô lôc sè 1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy vµ nép lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó doanh nghiÖp kinh doanh nhµ (bªn b¸n nhµ) lµm thñ tôc ®Ò nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë. Doanh nghiÖp b¸n nhµ ë cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc ®Ó c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn cho ngêi mua nhµ vµ bµn giao c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn nhµ ë cho ngêi mua theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP. 4. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ kh«ng ®îc yªu cÇu ngêi nép hå s¬ nép thªm bÊt kú mét lo¹i giÊy tê nµo kh¸c ngoµi c¸c giÊy tê trong hå s¬ ®· ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP. III. C«ng khai thñ tôc hµnh chÝnh trong viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë 1. C¸c néi dung cÇn ph¶i c«ng khai, gåm: 1.1. Danh môc c¸c giÊy tê trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 46, 47 vµ §iÒu 48 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP; 1.2. Thêi h¹n gi¶i quyÕt cô thÓ ®èi víi tõng trêng hîp: cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 46, 47 vµ §iÒu 48 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP; 1.3. LÖ phÝ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c mµ ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ph¶i nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ; thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nép c¸c kho¶n nghÜa vô nµy. 2. C¬ quan tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ph¶i cã b¶ng th«ng b¸o c«ng khai c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc nµy t¹i: 2.1. Trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x·; 2.2. §Þa ®iÓm tiÕp nhËn hå s¬; 2.3. Trªn m¹ng Internet (®èi víi nh÷ng n¬i ®· thiÕt lËp m¹ng Internet). 3. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i bè trÝ phßng lµm viÖc, cã biÓn b¸o chØ dÉn ®Þa ®iÓm tiÕp nhËn hå s¬, thêi gian tiÕp nhËn hå s¬ vµ tr¶ kÕt qu¶. 4. T¹i phßng tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i cã ghÕ ngåi cho kh¸ch, ph¶i treo b¶ng th«ng b¸o c«ng khai c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc nµy. 5. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i bè trÝ c¸n bé, c«ng chøc cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, n¾m ® îc c¸c yªu cÇu vÒ néi dung hå s¬ vµ cã kh¶ n¨ng híng dÉn viÖc hoµn tÊt hå s¬ theo quy ®Þnh. 6. L·nh ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, l·nh ®¹o c¬ quan tiÕp nhËn vµ gi¶i quyÕt hå s¬ ph¶i c«ng khai sè ®iÖn tho¹i (®êng d©y nãng) ®Ó nh©n d©n biÕt vµ liªn hÖ khi cÇn thiÕt; ph¶i xö lý kÞp thêi nh÷ng th¾c m¾c, c¸c ph¶n ¸nh vÒ c¸c hµnh vi tiªu cùc, nhòng nhiÔu, g©y phiÒn hµ nh©n d©n cña c¸n bé díi quyÒn liªn quan ®Õn viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë. IV. ThÓ hiÖn c¸c néi dung trong GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë 1. PhÇn ®Çu trang 2 ®îc thÓ hiÖn nh sau:
 5. 1.1. Dßng phÝa díi môc Uû ban nh©n d©n ghi: 1.1.1. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Së X©y dùng cÊp giÊy chøng nhËn theo uû quyÒn cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh th× ghi tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, vÝ dô: tØnh Hoµ B×nh hoÆc thµnh phè Hµ Néi; 1.1.2. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cÊp giÊy chøng nhËn th× ghi tªn huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh vµ ghi tªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, vÝ dô: huyÖn Mai Ch©u - tØnh Hoµ B×nh hoÆc quËn §èng §a - Thµnh phè Hµ Néi. 1.2. Mêi l¨m (15) « m· sè giÊy chøng nhËn ghi tõ tr¸i sang ph¶i nh sau: 1.2.1. Hai (2) « ®Çu tiªn ghi m· sè cña tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; ba (3) « tiÕp theo ghi m· sè cña huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh; n¨m (5) « tiÕp theo ghi m· sè cña x·, ph êng, thÞ trÊn; ba (3) « tiÕp theo ghi sè cña quyÓn Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë; hai (2) « cuèi ghi sè tê trong Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë; 1.2.2. M· sè c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x· thèng nhÊt ghi theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/Q§-TTg ngµy 08/7/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh b¶ng Danh môc vµ m· sè c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam. 2. Trang 2 “Môc I. Chñ së h÷u nhµ ë vµ sö dông ®Êt ë” ghi tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®îc ®øng tªn trong giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 vµ 4 môc I cña Th«ng t nµy vµ ®îc thÓ hiÖn nh sau: 2.1. Trêng hîp lµ c¸ nh©n trong níc th× ghi ®Çy ®ñ hä tªn vµ sè, ngµy th¸ng n¨m, n¬i cÊp chøng minh th nh©n d©n. NÕu lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi th× ghi ®Çy ®ñ hä tªn vµ sè, ngµy th¸ng n¨m, n¬i cÊp hé chiÕu; 2.2. Trêng hîp lµ tæ chøc th× ghi tªn tæ chøc ®ã theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc theo giÊy chøng nhËn ®Çu t; 2.3. Trêng hîp nhµ ë thuéc së h÷u chung hîp nhÊt th× ghi tªn c¸ nh©n, tæ chøc nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.4 kho¶n 3 môc I phÇn nµy. 3. Trang 2 phÇn “1/ Nhµ ë” ®îc thÓ hiÖn nh sau: 3.1. VÒ ®Þa chØ: 3.1.1. NÕu lµ nhµ ë riªng lÎ t¹i ®« thÞ th× ghi sè nhµ, ngâ, ng¸ch (nÕu cã), ®êng (hoÆc phè), ph- êng (thÞ trÊn), quËn (huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh). Nhµ ë t¹i n«ng th«n th× ghi ®Þa chØ cô thÓ: xãm, th«n, x·, huyÖn; 3.1.2. NÕu lµ c¨n hé trong nhµ chung c th× ghi sè c¨n hé, sè tÇng cã c¨n hé, tªn nhµ chung c vµ c¸c th«ng tin kh¸c nh quy ®Þnh t¹i tiÕt 3.1.1 ®iÓm nµy. 3.2. VÒ diÖn tÝch sµn (nhµ ë, c¨n hé): DiÖn tÝch tÝnh b»ng m 2 vµ lÊy sau dÊu phÈy 2 con sè (vÝ dô: 124,43 m2 hoÆc 32,00 m2), c¸ch ghi nh sau: 3.2.1. §èi víi nhµ ë mét tÇng th× ghi diÖn tÝch sµn x©y dùng cña nhµ ®ã; trêng hîp cã têng, khung cét chung th× chØ tÝnh 1/2 diÖn tÝch mÆt b»ng têng, khung cét chung ®ã; 3.2.2. §èi víi nhµ ë nhiÒu tÇng th× ghi tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng cña c¸c tÇng; trêng hîp cã têng, khung cét chung ë c¸c tÇng th× còng tÝnh b»ng 1/2 diÖn tÝch mÆt b»ng têng, khung cét chung ®ã; 3.2.3. §èi víi c¨n hé trong nhµ chung c th× ghi diÖn tÝch sµn c¨n hé (trõ diÖn tÝch mÆt b»ng t- êng, khung cét chung) vµ kh«ng ghi diÖn tÝch sö dông chung cña nhµ chung c vµo giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u c¨n hé. 3.3. VÒ kÕt cÊu nhµ: ChØ ghi c¸c kÕt cÊu chñ yÕu, bao gåm: têng, khung cét, sµn, m¸i, vÝ dô: têng, khung cét, sµn BTCT; m¸i ngãi.
 6. 3.4. VÒ cÊp (h¹ng) nhµ ë: Ghi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05-BXD/§T ngµy 09/02/1993 cña Bé X©y dùng híng dÉn ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh diÖn tÝch sö dông vµ ph©n cÊp nhµ ë. 3.5. VÒ sè tÇng (tÇng): 3.5.1. NÕu lµ nhµ ë riªng lÎ th× ghi sè tÇng cña ng«i nhµ chÝnh (kh«ng tÝnh g¸c xÐp lµ mét tÇng), vÝ dô: nhµ 3 tÇng; 3.5.2. NÕu lµ c¨n hé trong nhµ chung c th× ghi sè tÇng cã c¨n hé vµ tæng sè tÇng cña nhµ chung c díi d¹ng ph©n sè, vÝ dô: c¨n hé trªn tÇng 5 cña nhµ chung c 15 tÇng th× ghi: 5/15. 3.6. N¨m x©y dùng: Ghi n¨m hoµn thµnh viÖc x©y dùng, nÕu kh«ng râ th× ®¸nh dÊu g¹ch ngang (-). 3.7. DiÖn tÝch sµn nhµ phô: Ghi tæng diÖn tÝch sµn g¸c xÐp, diÖn tÝch sµn x©y dùng nhµ phô bªn ngoµi nhµ chÝnh (t¸ch rêi nhµ chÝnh) nh: gara « t«, nhµ bÕp, nhµ vÖ sinh (nÕu cã). C¸ch tÝnh vµ ghi diÖn tÝch sµn nhµ phô ®îc thùc hiÖn nh ghi diÖn tÝch sµn nhµ chÝnh. NÕu kh«ng cã th× ®¸nh dÊu g¹ch ngang (-). 3.8. VÒ thêi h¹n ®îc së h÷u: 3.8.1.Trêng hîp chñ së h÷u cã nhµ ë trªn ®Êt ®îc quyÒn sö dông æn ®Þnh l©u dµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai th× ghi “l©u dµi”; 3.8.2. Trêng hîp chñ së h÷u cã nhµ ë trªn ®Êt thuª th× ghi ngµy th¸ng n¨m kÕt thóc thêi h¹n thuª ®Êt theo hîp ®ång thuª ®Êt, vÝ dô: §Õn 31/12/2030. 4. Trang 2 phÇn “2/ §Êt ë” ®îc thÓ hiÖn nh sau: 4.1. VÒ thöa ®Êt sè: Ghi sè thø tù thöa ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 4.2. VÒ Tê b¶n ®å sè: Ghi sè cña tê b¶n ®å cã thöa ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; 4.3. VÒ diÖn tÝch ®Êt: 4.3.1. §èi víi nhµ ë cã khu«n viªn ®Êt riªng biÖt th× ghi diÖn tÝch cña khu«n viªn ®Êt ®ã; 4.3.2. §èi víi nhµ ë kh«ng x¸c ®Þnh ®îc khu«n viªn ®Êt riªng biÖt th× ghi diÖn tÝch x©y dùng cña nhµ ®ã vµ diÖn tÝch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c phôc vô riªng cho nhµ ®ã; 4.3.3. DiÖn tÝch ®Êt ë ®îc sö dông riªng th× ghi vµo môc sö dông riªng; diÖn tÝch ®Êt ë ®îc sö dông chung th× ghi vµo môc sö dông chung; 4.3.4. C¸ch ghi diÖn tÝch ®Êt ë nh ghi diÖn tÝch nhµ ë quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.2 môc I phÇn nµy. 4.4. VÒ ®Êt ®îc giao hoÆc thuª: NÕu ®Êt ®îc giao th× ghi "®îc giao"; nÕu ®îc thuª th× ghi “®îc thuª”; nÕu ®îc c«ng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ghi “®îc c«ng nhËn”; nÕu do nhËn chuyÓn nhîng th× ghi “nhËn chuyÓn nhîng”. 4.5. VÒ hîp ®ång thuª ®Êt ghi: sè, ngµy th¸ng n¨m cña hîp ®ång thuª ®Êt. 4.6. VÒ thêi gian thuª ghi: ngµy th¸ng n¨m b¾t ®Çu ®îc thuª ®Êt vµ ngµy th¸ng n¨m kÕt thóc thêi h¹n ®îc thuª ®Êt theo hîp ®ång thuª ®Êt. 5. Trang 2 phÇn “ngµy th¸ng n¨m” ghi: ngµy th¸ng n¨m ngêi cã thÈm quyÒn ký giÊy chøng nhËn. 6. Trang 2 phÇn “TM. Uû ban nh©n d©n” ghi: tªn c¬ quan cÊp giÊy, chøc vô, ch÷ ký, dÊu vµ hä tªn ngêi ký giÊy, vÝ dô: - Trêng hîp Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n cÊp huyÖn ký giÊy chøng nhËn thay Chñ tÞch th× ghi nh sau: TM. Uû ban nh©n d©n (ghi râ tØnh, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh) KT. Chñ tÞch
 7. Phã Chñ tÞch (ký tªn vµ ®ãng dÊu) - Trêng hîp Së X©y dùng ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh uû quyÒn cÊp giÊy th× ghi: TM. Uû ban nh©n d©n (ghi râ tØnh, thµnh phè)…… TUQ. Chñ tÞch Gi¸m ®èc Së X©y dùng (ký tªn, ®ãng dÊu cña Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng) 7. Trang 2 môc “Hå s¬ gèc sè” ghi: sè, ký hiÖu cña QuyÕt ®Þnh cÊp giÊy nÕu lµ cÊp míi ( vÝ dô: sè 123/2006/Q§-UB.GCN), nÕu lµ cÊp ®æi, cÊp l¹i (bao gåm c¶ trêng hîp cÊp ®æi do hÕt trang ghi x¸c nhËn thay ®æi, cÊp ®æi do chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u nhµ ë) th× ghi sè hå s¬ gèc cña giÊy chøng nhËn cò; nÕu lµ giÊy do cÊp ®æi, cÊp l¹i th× dßng phÝa díi ghi cÊp ®æi, cÊp l¹i lÇn thø mÊy (vÝ dô: CÊp l¹i lÇn thø 3; CÊp ®æi lÇn thø 2, CÊp do chuyÓn dÞch lÇn thø 5); Trêng hîp nhµ ë thuéc së h÷u chung hîp nhÊt mµ mçi chñ së h÷u ®îc cÊp mét giÊy chøng nhËn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3.4 kho¶n 3 môc I phÇn 1 cña Th«ng t nµy th× dßng tiÕp theo ghi Së h÷u chung hîp nhÊt vµ sè thø tù giÊy chøng nhËn cña tõng chñ së h÷u trªn tæng sè giÊy chøng nhËn cÊp cho c¸c chñ së h÷u chung (VÝ dô: cã 5 chñ së h÷u chung vµ giÊy cÊp cho ngêi thø 2 th× ghi: Së h÷u chung hîp nhÊt 2/5). 8. Trang 3 "Môc III. S¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë" thÓ hiÖn b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë B¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë ph¶i thÓ hiÖn ®îc vÞ trÝ, h×nh d¸ng, kÝch thíc, diÖn tÝch thöa ®Êt, c¸c mÆt tiÕp gi¸p cña thöa ®Êt; vÞ trÝ ng«i nhµ trªn khu«n viªn ®Êt, h×nh d¸ng, kÝch th íc, diÖn tÝch x©y dùng nhµ ë; ký hiÖu híng B¾c-Nam, cô thÓ nh sau: 8.1. §èi víi nhµ ë riªng lÎ: Trêng hîp nhµ ë 1 tÇng th× b¶n vÏ s¬ ®å ph¶i thÓ hiÖn vÞ trÝ, h×nh d¸ng, kÝch thíc c¸c c¹nh vµ diÖn tÝch cña thöa ®Êt, c¸c mÆt tiÕp gi¸p cña thöa ®Êt; thÓ hiÖn vÞ trÝ ng«i nhµ trªn khu«n viªn ®Êt, h×nh d¸ng mÆt b»ng, ghi kÝch thíc c¸c c¹nh, diÖn tÝch sµn tÇng 1 trªn khu«n viªn ®Êt, trong ®ã cã thÓ hiÖn b»ng mòi tªn ký hiÖu cöa ra vµo chÝnh cña nhµ ë. Tr êng hîp nhµ ë nhiÒu tÇng nhng c¸c tÇng gièng nhau th× thÓ hiÖn b¶n vÏ s¬ ®å nh nhµ 1 tÇng vµ ghi diÖn tÝch sµn cña tÇng 1 nh©n víi sè tÇng, ®ång thêi ghi chó sè tÇng cña nhµ ë ®ã. Trêng hîp nhµ ë nhiÒu tÇng, trong ®ã cã mét sè tÇng gièng nhau, mét sè tÇng kh¸c nhau th× thÓ hiÖn mÆt b»ng tÇng 1 vµ mÆt b»ng c¸c tÇng kh¸c tÇng 1 vµ ghi chó c¸c sè liÖu vÒ c¸c tÇng nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy (vÝ dô híng dÉn t¹i Phô lôc sè 5 vµ Phô lôc sè 6 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy); 8.2. §èi víi c¨n hé trong nhµ chung c: VÏ h×nh d¸ng mÆt b»ng tÇng cã c¨n hé vµ vÏ h×nh d¸ng mÆt b»ng c¨n hé, trong ®ã vÏ mòi tªn ký hiÖu lèi ®i vµo cÇu thang vµ ký hiÖu cöa ra vµo c¨n hé ®ång thêi ghi râ sè cña c¨n hé, kÝch thíc c¸c c¹nh vµ diÖn tÝch sµn c¨n hé (vÝ dô híng dÉn t¹i Phô lôc sè 7 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy). Trêng hîp mÆt b»ng tÇng cã c¨n hé qu¸ lín, thÓ hiÖn c¸c th«ng tin vÒ c¨n hé kh«ng râ th× vÏ 2 s¬ ®å: S¬ ®å 1 vÏ mÆt b»ng tÇng cã c¨n hé, vÞ trÝ, h×nh d¸ng mÆt b»ng c¨n hé, mòi tªn ký hiÖu lèi ®i vµo cÇu thang; S¬ ®å 2 thÓ hiÖn h×nh d¸ng mÆt b»ng c¨n hé, ký hiÖu cöa ra vµo c¨n hé, ghi sè c¨n hé, kÝch thøc c¸c c¹nh vµ diÖn tÝch sµn c¨n hé; 8.3. B¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë kh«ng yªu cÇu cã tû lÖ cè ®Þnh. C¨n cø vµo b¶n vÏ sè tÇng thùc tÕ cña nhµ ë ®Ó bè trÝ s¬ ®å trong giÊy cho phï hîp theo nguyªn t¾c: 8.3.1. Trêng hîp nhµ ë cã mét tÇng hoÆc cã nhiÒu tÇng nhng c¸c tÇng cã vÞ trÝ, h×nh d¸ng vµ kÝch thíc trïng nhau th× vÏ mét s¬ ®å ë gi÷a khu«n giÊy; 8.3.2. Trêng hîp nhµ ë cã nhiÒu tÇng vµ c¸c tÇng cã vÞ trÝ, h×nh d¸ng, kÝch thíc kh¸c nhau th× tuú thuéc vµo sè lîng s¬ ®å ph¶i vÏ mµ chia khu«n giÊy thµnh 2 phÇn, trong ®ã phÇn bªn tr¸i tõ d íi lªn: vÏ s¬ ®å thöa ®Êt vµ mÆt b»ng tÇng 1, tiÕp ®Õn vÏ tÇng 2, tÇng 3..., phÇn bªn ph¶i tõ d íi lªn: vÏ s¬ ®å mÆt b»ng c¸c tÇng cßn l¹i.
 8. 8.4. Híng cña b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë ®îc lÊy tõ c¹nh phÝa díi cña trang giÊy lµm mèc ®Ó vÏ ®êng, phè, ngâ, ng¸ch ®i vµo cöa chÝnh cña nhµ ë (mÆt tiÒn cña nhµ ë). 9. Trang 4 "Môc IV. Nh÷ng thay ®æi sau khi cÊp giÊy" ®îc ghi nh sau: Ghi nh÷ng thay ®æi vÒ diÖn tÝch, tÇng cao, kÕt cÊu chÝnh cña nhµ ë hoÆc thay ®æi vÒ diÖn tÝch ®Êt ë do t¸ch, nhËp thöa ®Êt vµ nh÷ng néi dung vÒ nghÜa vô tµi chÝnh (nÕu cã) sau khi ®îc cÊp giÊy, cô thÓ lµ: 9.1. Cét (1) ghi ngµy, th¸ng, n¨m Së X©y dùng hoÆc Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn x¸c nhËn c¸c néi dung thay ®æi; 9.2. Cét (2) ghi cô thÓ nh÷ng thay ®æi vÒ diÖn tÝch, tÇng cao, kÕt cÊu nhµ ë hoÆc thay ®æi vÒ diÖn tÝch ®Êt ë do t¸ch, nhËp thöa ®Êt, nh÷ng néi dung vÒ nghÜa vô tµi chÝnh (nÕu cã); 9.3. Cét (3): Ngêi cã thÈm quyÒn ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu cña c¬ quan x¸c nhËn thay ®æi (®îc phÐp ®ãng dÊu chång lÊn lªn nhau). ViÖc x¸c nhËn c¸c thay ®æi quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy còng ph¶i ®îc thÓ hiÖn vµo b¶n sao cña giÊy chøng nhËn ®ang lu t¹i c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn. V. ThÓ hiÖn c¸c néi dung trong GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë C¸c néi dung trong GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®îc ghi nh trong GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo híng dÉn t¹i môc IV cña Th«ng t nµy, trõ mét sè néi dung sau ®©y: 1. Trang 2 “Môc I. Chñ së h÷u nhµ ë”: chØ ghi chñ së h÷u nhµ ë, kh«ng ghi chñ sö dông ®Êt ë; 2. Trang 2 phÇn “1/ Nhµ ë” t¹i môc “Thêi h¹n ®îc së h÷u” ghi ngµy th¸ng n¨m hÕt thóc thêi h¹n chñ së h÷u ®îc së h÷u nhµ ë theo tho¶ thuËn víi ngêi cho thuª, cho mîn ®Êt. Trêng hîp kh«ng cã tho¶ thuËn vÒ thêi h¹n ®îc së h÷u nhµ ë gi÷a hai bªn th× ghi ngµy th¸ng n¨m kÕt thóc thêi h¹n cho thuª, cho mîn ®Êt theo hîp ®ång hai bªn ®· ký kÕt; 3. Trang 2 phÇn “2/ §Êt ë”: 3.1. VÒ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ghi: sè, ngµy th¸ng n¨m cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña chñ sö dông ®Êt cho thuª, cho mîn. 3.2. VÒ thöa ®Êt sè ghi: sè thø tù thöa ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Trong tr- êng hîp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc sè thöa ®Êt th× ®¸nh dÊu (-). 3.3. VÒ diÖn tÝch ghi: diÖn tÝch ®Êt ë ®îc thuª, ®îc mîn. Môc sö dông riªng ghi: diÖn tÝch ®Êt ë ®îc sö dông riªng. Môc sö dông chung ghi: diÖn tÝch ®Êt ë ®îc sö dông chung víi ngêi kh¸c. 3.4. VÒ ®Êt ®îc giao hoÆc thuª: NÕu thuª ®Êt th× ghi "®îc thuª"; nÕu mîn ®Êt th× ghi "®îc m- în". 3.5. VÒ hîp ®ång thuª ®Êt ghi: sè (nÕu cã), ngµy th¸ng n¨m cña hîp ®ång thuª, mîn ®Êt. 3.6. VÒ thêi gian thuª ghi: ngµy th¸ng n¨m b¾t ®Çu ®îc thuª, mîn ®Êt vµ ngµy th¸ng n¨m kÕt thóc thêi h¹n ®îc thuª, mîn ®Êt theo hîp ®ång thuª, mîn ®Êt gi÷a hai bªn. Trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë nhng ®· cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ cã nhu cÇu cÊp thªm GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 môc I phÇn 1 Th«ng t nµy th× trong phÇn “2/ §Êt ë” ghi: sè, ngµy th¸ng n¨m cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, c¸c môc kh¸c th× ®¸nh dÊu (-). 4. Trang 3 vÒ s¬ ®å nhµ ë: S¬ ®å nhµ ë ®îc thÓ hiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 môc IV phÇn nµy. Riªng s¬ ®å ®Êt ë chØ vÏ ®èi víi phÇn diÖn tÝch ®Êt ®îc giao, thuª, mîn; c¸ch vÏ nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 8 môc IV phÇn nµy.
 9. 5. Trang 4 vÒ nh÷ng thay ®æi sau khi cÊp giÊy: chØ thÓ hiÖn c¸c néi dung thay ®æi vÒ nhµ vµ nghÜa vô tµi chÝnh nÕu cã, kh«ng thÓ hiÖn c¸c néi dung thay ®æi vÒ ®Êt. VI. Qu¶n lý GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë 1. Bé X©y dùng thèng nhÊt ph¸t hµnh hai lo¹i mÉu giÊy chøng nhËn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ®Ó sö dông thèng nhÊt trong c¶ níc. 2. Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng - Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm in Ên, ph¸t hµnh giÊy chøng nhËn vµ híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng thñ tôc giao nhËn giÊy chøng nhËn b¶o ®¶m nhanh chãng, kÞp thêi theo nhu cÇu cña c¸c ®Þa ph¬ng. §Þnh kú hµng th¸ng, hµng quý, s¸u th¸ng vµ hµng n¨m hoÆc theo yªu cÇu ®ét xuÊt, Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng ph¶i tæng hîp sè lîng giÊy chøng nhËn ®· ph¸t hµnh cho tõng ®Þa ph- ¬ng vµ th«ng b¸o cho Côc Qu¶n lý nhµ ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé trëng Bé X©y dùng. 3. Së X©y dùng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ph¶i lËp Sæ giao nhËn vµ cÊp ph¸t giÊy chøng nhËn theo nguyªn t¾c: sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp, sè giÊy chøng nhËn bÞ h háng (nÕu cã) vµ sè giÊy chøng nhËn cha cÊp ph¶i b»ng tæng sè giÊy chøng nhËn ®· nhËn tõ Nhµ xuÊt b¶n X©y dùng - Bé X©y dùng. 4. §Þnh kú s¸u th¸ng mét lÇn vµ hµng n¨m, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i tæng hîp, göi Së X©y dùng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Bé X©y dùng vÒ sè giÊy chøng nhËn ®· nhËn, sè giÊy chøng nhËn ®· cÊp, sè giÊy chøng nhËn bÞ h háng (nÕu cã) trªn ®Þa bµn. VII. LËp vµ qu¶n lý sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë 1. Mçi Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë ®îc ®ãng thµnh quyÓn cã 99 tê. Mçi tê cã 2 mÆt dïng ®Ó ghi c¸c néi dung cho mét nhµ ë ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn. MÉu Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 8 cña Th«ng t nµy vµ ®îc ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc. §èi víi nh÷ng ®Þa ph¬ng ®· lËp sæ theo dâi viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP ngµy 05/7/1994 cña ChÝnh phñ hoÆc lËp Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15/7/2005 cña ChÝnh phñ mµ thÓ hiÖn ®îc c¸c néi dung cña mÉu Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë theo h íng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng ph¶i lËp l¹i Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë míi. 2. C¨n cø vµo nhu cÇu nhµ ë cÇn cÊp giÊy chøng nhËn, Së X©y dùng vµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lËp Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë. Së X©y dùng híng dÉn Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn thèng nhÊt c¸ch ®¸nh sè thø tù Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë t¹i mçi ph êng, x·, thÞ trÊn ®Ó kh«ng cã sù trïng l¾p gi÷a Sæ ®¨ng ký cho c¸ nh©n vµ Sæ ®¨ng ký cho tæ chøc trªn cïng mét mét phêng, x·, thÞ trÊn. 3. C¬ quan lËp vµ qu¶n lý Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë: 3.1. Së X©y dùng lËp vµ qu¶n lý Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë ®Ó theo dâi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn cho tæ chøc vµ nhµ ë thuéc së h÷u chung cña tæ chøc vµ c¸ nh©n; 3.2. C¬ qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn lËp vµ qu¶n lý Sæ ®¨ng ký quyÒn së h÷u nhµ ë ®Ó theo dâi viÖc cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸ nh©n. VIII. B¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ViÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ cÊp giÊy chøng nhËn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Hµng quý, Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i cã b¸o c¸o göi Së X©y dùng vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn cho c¸ nh©n trªn ®Þa bµn huyÖn theo mÉu híng dÉn t¹i Phô lôc sè 9 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 2. Hµng quý, Së X©y dùng ph¶i cã b¸o c¸o göi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn trªn ®Þa bµn theo mÉu híng dÉn t¹i Phô lôc sè 10 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 3. ChËm nhÊt vµo ngµy 15/7 hµng n¨m vµ ngµy 15/01 cña n¨m sau, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc Së X©y dùng cã b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c¶
 10. n¨m vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn trªn ®Þa bµn tØnh göi Bé X©y dùng ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ theo mÉu híng dÉn t¹i Phô lôc sè 11 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; 4. Ngoµi c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 Môc nµy th× Së X©y dùng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i cã b¸o c¸o cÊp trªn khi ®îc yªu cÇu. PhÇn 2 híng dÉn mét sè néi dung vÒ qu¶n lý, bè trÝ sö dông nhµ ë x· héi, nhµ ë c«ng vô I. XÐt duyÖt ®èi tîng ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi 1. Ngêi thuéc diÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ph¶i cã ®¬n kª khai trung thùc, ®Çy ®ñ c¸c néi dung theo mÉu híng dÉn t¹i Phô lôc sè 12 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, trong ®ã cã x¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i ngêi ®ã ®ang lµm viÖc vÒ ®èi tîng, møc thu nhËp, ®iÒu kiÖn nhµ ë vµ göi cho Së X©y dùng. Trêng hîp lµ hé gia ®×nh th× kÌm theo ®¬n ph¶i cã giÊy x¸c nhËn cña c¬ quan, ®¬n vÞ cña tõng thµnh viªn ®· cã viÖc lµm trong hé gia ®×nh vÒ n¬i c«ng t¸c, møc thu nhËp hµng th¸ng vµ x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i hé gia ®×nh ®ã sinh sèng vÒ n¬i c tró vµ thùc tr¹ng nhµ ë. 2. C¨n cø vµo ®¬n ®Ò nghÞ thuª, thuª mua, Së X©y dùng kiÓm tra, ®èi chiÕu víi tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ thùc tÕ quü nhµ ë x· héi cña ®Þa ph¬ng ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt. Trong trêng hîp kh«ng gi¶i quyÕt th× Së X©y dùng ph¶i cã th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng êi cã ®¬n vµ c¬ quan n¬i ngêi ®ã ®ang lµm viÖc biÕt râ lý do kh«ng gi¶i quyÕt. 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ tiªu chÝ xÐt duyÖt ®èi tîng ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi theo h×nh thøc chÊm ®iÓm. Trªn c¬ së thang ®iÓm tèi ®a lµ 100, trong ®ã u tiªn c¸c trêng hîp cha cã nhµ ë; c¶ hai vî chång ®Òu lµ c¸n bé, c«ng chøc hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc; ngêi míi tèt nghiÖp ®¹i häc; c«ng nh©n cã tay nghÒ tõ bËc 5 trë lªn; c¸n bé, c«ng chøc thuéc diÖn ®îc ë nhµ ë c«ng vô nhng ®· tr¶ l¹i nhµ ë c«ng vô cho Nhµ níc vµ nh÷ng trêng hîp kh¸c cÇn u tiªn theo nhu cÇu thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng. §èi tîng nµo cã tæng sè ®iÓm cao h¬n sÏ ®îc u tiªn gi¶i quyÕt tríc. 4. Tiªu chÝ xÐt duyÖt ®èi tîng ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ph¶i ®îc th«ng b¸o c«ng khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng vµ t¹i Së X©y dùng. II. X¸c ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n cña hé gia ®×nh lµm c¬ së ®Ó xÐt duyÖt ®èi tîng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ViÖc x¸c ®Þnh møc thu nhËp b×nh qu©n trong hé gia ®×nh lµm c¬ së ®Ó xÐt duyÖt ®èi t îng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña hé gia ®×nh lµ tæng sè thu nhËp hµng th¸ng cña c¸c thµnh viªn cã thu nhËp thêng xuyªn trong hé gia ®×nh ®ã; 2. Møc thu nhËp cña hé gia ®×nh ®îc tÝnh trªn c¬ së tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n thu nhËp thêng xuyªn kh¸c cña c¸c thµnh viªn trong hé gia ®×nh ®ã (nÕu cã); 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 môc nµy ®Ó tÝnh møc thu nhËp b×nh qu©n cña hé gia ®×nh lµm c¬ së xÐt duyÖt ®èi tîng thuª, thuª mua nhµ ë x· héi trªn ph¹m vi ®Þa bµn, vÝ dô: - Gi¶ sö gi¸ cho thuª nhµ ë x· héi ®èi víi lo¹i nhµ c¨n hé chung c do Uû ban nh©n d©n tØnh A quy ®Þnh (trªn c¬ së khung gi¸ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP) t¹i ®Þa bµn huyÖn A lµ 17.000 ®/m2sµn/th¸ng. Hé gia ®×nh «ng B thuéc diÖn ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ph¶i cã møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng lµ:
 11. + Møc thu nhËp tèi ®a: 5 lÇn x 17.000®/m 2/th¸ng x 60 m2sµn = 5.100.000®/hé/th¸ng (n¨m triÖu mét tr¨m ngµn ®ång/hé/th¸ng); + Møc thu nhËp tèi thiÓu: 4 lÇn x 17.000®/m 2/th¸ng x 30 m2sµn = 2.040.000®/hé/th¸ng (hai triÖu kh«ng tr¨m bèn m¬i ngµn ®ång/hé/th¸ng). Nh vËy, hé gia ®×nh «ng B cã møc thu nhËp b×nh qu©n tõ 2.040.000®/hé/th¸ng ®Õn 5.100.000®/hé/th¸ng th× ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn A. - Gi¶ sö gi¸ cho thuª nhµ ë x· héi ®èi víi lo¹i nhµ c¨n hé chung c do Uû ban nh©n d©n tØnh B quy ®Þnh (trªn c¬ së khung gi¸ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP) t¹i ®Þa bµn huyÖn B lµ 20.000 ®/m2sµn/th¸ng. Hé gia ®×nh bµ C thuéc diÖn ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi ph¶i cã møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng lµ: + Møc thu nhËp tèi ®a: 5 lÇn x 20.000®/m 2/th¸ng x 60 m2sµn = 6.000.000®/hé/th¸ng (s¸u triÖu ®ång/hé/th¸ng); + Møc thu nhËp tèi thiÓu: 4 lÇn x 20.000®/m 2/th¸ng x 30 m2sµn = 2.400.000®/hé/th¸ng (hai triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång/hé/th¸ng). Nh vËy, hé gia ®×nh bµ C cã møc thu nhËp b×nh qu©n tõ 2.400.000®/hé/th¸ng ®Õn 6.000.000®/hé/th¸ng th× ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª, thuª mua nhµ ë x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn B. 4. §èi víi c¸c trêng hîp cã møc thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña hé gia ®×nh thÊp h¬n møc tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 25 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng ®èi tîng ®Ó quyÕt ®Þnh xö lý viÖc cho thuª nhµ ë x· héi hoÆc thùc hiÖn viÖc hç trî, t¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn nhµ ë theo mét trong c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 64 cña LuËt Nhµ ë; 5. ViÖc x¸c ®Þnh thu nhËp vµ hoµn c¶nh cô thÓ ®Ó gi¶i quyÕt cho c«ng nh©n lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao thuª nhµ ë x· héi do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh ®¶m b¶o phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng ®Þa ph¬ng. III. X¸c ®Þnh gi¸ cho thuª, thuª mua nhµ ë x· héi vµ gi¸ cho thuª nhµ ë c«ng vô ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ cho thuª, thuª mua nhµ ë x· héi quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 27 vµ gi¸ cho thuª nhµ ë c«ng vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 36 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Gi¸ thuª nhµ ë x· héi, nhµ ë c«ng vô ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gt = V® x Kt + Bt + Ql Trong ®ã: - Gt: lµ gi¸ thuª 1m2 sµn c¨n hé tÝnh theo th¸ng (®ång/m2/th¸ng); - V®: lµ chi phÝ ®Çu t x©y dùng 1m2 sµn c¨n hé ®îc ph©n bæ hµng th¸ng trªn nguyªn t¾c b¶o toµn vèn theo c«ng thøc sau: T® r (1+r)n V® = ( ) 12.S (1+r)n - 1 + T®: lµ tæng chi phÝ ®Çu t x©y dùng dù ¸n nhµ ë x· héi, nhµ ë c«ng vô t¹i thêi ®iÓm bµn giao ®a vµo sö dông; + S: lµ tæng diÖn tÝch sµn cña dù ¸n; + r: lµ l·i suÊt b¶o toµn vèn ®Çu t (tÝnh theo n¨m) phô thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n theo quy ®Þnh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh (®èi víi dù ¸n ®îc ®Çu t tõ ng©n s¸ch) hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (®èi víi dù ¸n ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch); + n: lµ sè n¨m thu håi vèn phô thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng dù ¸n theo quy ®Þnh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh (®èi víi dù ¸n ®îc ®Çu t tõ ng©n s¸ch) hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t (®èi víi dù ¸n ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn ngoµi ng©n s¸ch);
 12. - Kt: lµ hÖ sè ph©n bæ theo tÇng cao cña c¨n hé do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vèn, vÝ dô: ®èi víi nhµ chung c 5 tÇng cã thÓ ph©n bæ nh sau: K1 = 1,2; K2 = 1,1; K3 = 1,0; K4 = 0,9; K5 = 0,8. §èi víi nhµ 1 tÇng hoÆc nhµ ë th«ng tÇng nhng cña mét chñ së h÷u th× tÝnh hÖ sè K= 1. - Bt: lµ chi phÝ b¶o tr× c«ng tr×nh ph©n bæ hµng th¸ng cho 1m 2 sµn c¨n hé; - Ql: lµ chi phÝ qu¶n lý vËn hµnh ph©n bæ hµng th¸ng cho 1m 2 sµn c¨n hé; 2. Gi¸ thuª mua nhµ ë x· héi ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: T® r (1+r)n Gtm = { 0,8 ( x ) x Kt + Bt + Ql } 12. S (1+r)n - 1 Trong ®ã: - Gtm: lµ gi¸ thuª mua 1m2 sµn c¨n hé tÝnh theo th¸ng (®ång/m2/th¸ng); - n: lµ thêi gian thuª mua (tõ 15- 20 n¨m) tuú thuéc ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng dù ¸n do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh; - T®, S, r, Kt, Bt, Ql ®îc x¸c ®Þnh t¬ng tù nh trêng hîp nªu t¹i kho¶n 1 Môc nµy IV. Híng dÉn mét sè néi dung vÒ nhµ ë c«ng vô 1. Ngêi thuéc diÖn ®îc thuª nhµ ë c«ng vô ph¶i kª khai ®Çy ®ñ c¸c néi dung trong ®¬n ®Ò nghÞ thuª nhµ ë c«ng vô theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 13 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy kÌm theo b¶n sao cã c«ng chøng QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm hoÆc ®iÒu ®éng c«ng t¸c vµ göi cho c¬ quan n¬i ®ang c«ng t¸c. 2. C¬ quan n¬i ngêi cã ®¬n ®ang c«ng t¸c cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ x¸c nhËn vµo ®¬n c¸c néi dung: n¬i c tró, thùc tr¹ng vÒ chç ë, ®iÒu kiÖn vÒ ®èi tîng (®ñ ®iÒu kiÖn hay kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc thuª nhµ ë c«ng vô). NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn th× göi ®¬n ®Õn Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®Ó gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP. 3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ cho thuª nhµ ë c«ng vô ®îc ¸p dông nh ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ cho thuª nhµ ë x· héi quy ®Þnh t¹i Môc III phÇn nµy. Gi¸ cho thuª nhµ ë c«ng vô do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh hoÆc ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n nhµ ë c«ng vô theo yªu cÇu ®Æc biÖt quy ®Þnh vµ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh tiÒn thuª mµ ngêi thuª vµ ®¬n vÞ cã ngêi thuª tr¶ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP; 4. Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ nhµ ë c«ng vô: 4.1. Nhµ ë c«ng vô ph¶i ®îc x©y dùng phï hîp víi qui ho¹ch ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt, thuËn lîi vÒ hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x· héi ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña c¸c ®èi tîng ë nhµ c«ng vô; 4.2. Nhµ ë c«ng vô ®îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn diÖn tÝch phï hîp víi tõng lo¹i ®èi tîng sö dông, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ - x· héi vµ ®iÒu kiÖn vÒ ®Êt ®ai cña tõng ®Þa ph¬ng; 4.3. Nhµ ë c«ng vô ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng, an toµn cho ngêi sö dông vµ b¶o ®¶m phßng chèng ch¸y næ theo qui chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hµnh; 4.4. ThiÕt kÕ kiÕn tróc nhµ ë c«ng vô ph¶i hµi hoµ víi c¶nh quan, phï hîp víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña khu vùc xung quanh. Sö dông vËt liÖu phï hîp, ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é vµ h¹ gi¸ thµnh x©y dùng; 4.5. Nhµ ë c«ng vô ®îc thiÕt kÕ theo 3 lo¹i: nhµ ë biÖt thù, nhµ chung c vµ nhµ ë 1 tÇng nhiÒu gian (nhiÒu c¨n hé). T¹i c¸c ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt cã thÓ x©y dùng nhµ ë biÖt thù hoÆc nhµ chung c ; ®èi víi c¸c ®« thÞ lo¹i I, II, III vµ lo¹i IV chØ x©y dùng nhµ chung c; ®èi víi ®« thÞ lo¹i V vµ khu vùc n«ng th«n cã thÓ x©y dùng nhµ chung c hoÆc nhµ ë 1 tÇng nhiÒu gian (nhiÒu c¨n hé). 5. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ c¸c lo¹i nhµ ë c«ng vô
 13. 5.1. §èi víi nhµ ë biÖt thù: 5.1.1. BiÖt thù c«ng vô ®îc thiÕt kÕ theo kiÓu biÖt thù ®¬n lËp hoÆc biÖt thù song lËp. DiÖn tÝch ®Êt tèi thiÓu ®Ó x©y dùng biÖt thù kiÓu ®¬n lËp lµ 250m 2/c¨n; diÖn tÝch ®Êt tèi thiÓu ®èi víi biÖt thù kiÓu song lËp lµ 140m2 /c¨n (mét biÖt thù song lËp gåm hai c¨n cã diÖn tÝch ®Êt tèi thiÓu lµ 280 m2); 5.1.2. MËt ®é x©y dùng tèi ®a kh«ng qu¸ 30% ®èi víi biÖt thù ®¬n lËp vµ kh«ng qu¸ 50% ®èi víi biÖt thù song lËp, chiÒu cao tèi ®a kh«ng qu¸ 3 tÇng. Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng qu¸ 250m2; 5.1.3. C¬ cÊu c¸c phßng chøc n¨ng cña biÖt thù, bao gåm: tõ 3-4 phßng ngñ, 1 phßng lµm viÖc, 1 phßng tiÕp kh¸ch, 1 bÕp vµ phßng ¨n, c¸c khu vÖ sinh, kho, chç ®Ó xe, phï hîp víi tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ ë hiÖn hµnh; 5.1.4. §èi víi biÖt thù dïng ®Ó phôc vô cho c¸c ®èi tîng qui ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 34 cña NghÞ ®Þnh 90/2006/N§-CP ®îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng theo quyÕt ®Þnh riªng cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 5.2. §èi víi nhµ chung c: 5.2.1. Nhµ c«ng vô d¹ng chung c ®îc thiÕt kÕ theo kiÓu c¨n hé khÐp kÝn cã diÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng nhá h¬n 45m2 vµ kh«ng lín h¬n 150m2. Nh÷ng nhµ chung c tõ 7 tÇng trë lªn ph¶i cã thang m¸y. C¬ cÊu c¨n hé trong nhµ chung c nh sau: - Lo¹i c¨n hé 3 phßng ngñ, gåm: 3 phßng ngñ, 1 phßng kh¸ch, 1 bÕp vµ phßng ¨n, 1 - 2 khu vÖ sinh. DiÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng lín h¬n 150m2; - Lo¹i c¨n hé 2 phßng ngñ, gåm: 2 phßng ngñ, 1 phßng kh¸ch, 1 bÕp vµ phßng ¨n, 1 khu vÖ sinh. DiÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng lín h¬n 100m2; - Lo¹i c¨n hé 1 phßng ngñ, gåm: 1 phßng ngñ, 1 phßng kh¸ch, 1 bÕp vµ phßng ¨n, 1 khu vÖ sinh. DiÖn tÝch sµn x©y dùng kh«ng lín h¬n 60m2. 5.3. §èi víi nhµ ë 1 tÇng nhiÒu gian (nhiÒu c¨n hé): Nhµ ë 1 tÇng nhiÒu gian (nhiÒu c¨n hé) ®îc bè trÝ cho c¸c ®èi tîng ë ®éc th©n, hé gia ®×nh hoÆc ë tËp thÓ víi diÖn tÝch mçi phßng ë tèi ®a kh«ng qu¸ 45m2 sµn. Khu vÖ sinh vµ bÕp cã thÓ bè trÝ riªng cho tõng gian (c¨n hé) hoÆc bè trÝ chung cho c¶ d·y nhµ. 6. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng vµ tiªu chuÈn cña c¸c ®èi tîng ®îc sö dông nhµ ë c«ng vô, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc thiÕt kÕ vµ x©y dùng nhµ ë c«ng vô trªn ®Þa bµn cho phï hîp. PhÇn 3 Híng dÉn mét sè néi dung vÒ ®iÒu tra, thèng kª nhµ ë vµ lu tr÷ hå s¬ nhµ ë I. §iÒu tra, thèng kª vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ nhµ ë 1. ViÖc ®iÒu tra, thèng kª vµ x©y dùng d÷ liÖu vÒ nhµ ë 5 n¨m mét lÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn riªng. 2. §Þnh kú s¸u th¸ng mét lÇn vµ hµng n¨m, Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thèng kª, tæng hîp sè liÖu vÒ nhµ ë trªn ®Þa bµn vµ b¸o c¸o Bé X©y dùng, néi dung b¸o c¸o gåm: 2.1. VÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ph¸t triÓn nhµ ë: tæng sè dù ¸n ph¸t triÓn nhµ ë, trong ®ã ph©n theo dù ¸n nhµ ë th¬ng m¹i (gåm c¶ dù ¸n c¶i t¹o nhµ chung c cò), dù ¸n nhµ ë x· héi, dù ¸n nhµ ë c«ng vô, tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng cña tõng lo¹i dù ¸n; 2.2. VÒ qu¶n lý nhµ ë: tæng quü nhµ ë trªn ®Þa bµn, trong ®ã ph©n theo quü nhµ ë chung c, nhµ ë biÖt thù, nhµ ë liÒn kÕ, quü nhµ ë thuéc së h÷u nhµ n íc; t×nh h×nh cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë (sè nhµ ë cÇn cÊp giÊy chøng nhËn, sè GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë, sè GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®· cÊp);
 14. 2.3. Nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c trong c«ng t¸c ph¸t triÓn, qu¶n lý nhµ ë vµ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt. 3. BiÓu mÉu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh qu¶n lý nhµ ë thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 14, BiÓu mÉu b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn nhµ ë thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc sè 15 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. II. LËp vµ lu tr÷ hå s¬ nhµ ë 1. C¬ quan lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ nhµ ë gåm: 1.1. Së X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm lu tr÷ vµ qu¶n lý c¸c hå s¬ nhµ ë cña tæ chøc hoÆc nhµ ë thuéc së h÷u chung cña tæ chøc vµ c¸ nh©n; 1.2. C¬ quan qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ nhµ ë cña c¸ nh©n. 2. Hå s¬ lu tr÷ nhµ ë: 2.1. Hå s¬ lu tr÷ nhµ ë ®îc lËp theo tõng nhµ ë, tõng ®¬n vÞ hµnh chÝnh, trong ®ã ph©n râ khu vùc ®« thÞ, khu vùc n«ng th«n; 2.2. Hå s¬ ®èi víi tõng nhµ ë bao gåm giÊy tê trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn; hå s¬ thiÕt kÕ, hå s¬ hoµn c«ng (nÕu cã); c¸c hå s¬ kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh sö dông nhµ ë; 2.3. Sæ ®¨ng ký së h÷u nhµ ë, b¶n vÏ quy ho¹ch, b¶n vÏ c«ng tr×nh h¹ tÇng khu vùc nhµ ë (nÕu cã). 3. Néi dung lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ nhµ ë: 3.1. Lu tr÷ vµ qu¶n lý hå s¬ nhµ ë quy ®Þnh t¹i Môc nµy theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lu tr÷ hå s¬; 3.2. LËp c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý hå s¬ b»ng hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho viÖc thèng kª, b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vµ phôc vô yªu cÇu qu¶n lý nhµ ë; 3.3. C¬ quan lu tr÷ hå s¬ nhµ ë cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp sè liÖu vÒ nhµ ë cho c¸c c¬ quan cã liªn quan khi cã yªu cÇu. PhÇn 4 tæ chøc thùc hiÖn vµ ®iÒu kho¶n thi hµnh I. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: 1.1. Thµnh lËp, quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quy chÕ ho¹t ®éng vµ bè trÝ kinh phÝ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o chÝnh s¸ch vÒ nhµ ë cña ®Þa ph¬ng; 1.2. S¾p xÕp l¹i tæ chøc vµ bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nhµ ë theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 77 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP; 1.3. ChØ ®¹o Së X©y dùng phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng x©y dùng Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn nhµ ë giai ®o¹n 5 n¨m hoÆc dµi h¬n tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh, trong ®ã ph¶i thÓ hiÖn râ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nhµ ë x· héi, nhµ ë c«ng vô trªn ®Þa bµn; 1.4. Bè trÝ kinh phÝ vµ chØ ®¹o c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc tËp huÊn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ ë cña ®Þa ph¬ng; chØ ®¹o viÖc tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Ó nh©n d©n biÕt vµ thùc hiÖn tèt quy ®Þnh cña LuËt Nhµ ë, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ Th«ng t nµy;
 15. 1.5. Ban hµnh vµ c«ng khai quy tr×nh cô thÓ vÒ viÖc cÊp míi, cÊp ®æi, cÊp l¹i, x¸c nhËn thay ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ chØ ®¹o viÖc triÓn khai thùc hiÖn, b¶o ®¶m vÒ thêi gian, ®¬n gi¶n vÒ thñ tôc vµ kh«ng g©y phiÒn hµ cho nh©n d©n; 1.6. C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i §iÒu 49 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng ®Ó lËp vµ tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ møc lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë; 1.7. C¨n cø vµo nhu cÇu cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, cã kÕ ho¹ch t¨ng c êng lùc l- îng, ®Çu t trang thiÕt bÞ ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp giÊy chøng nhËn vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ ë trªn ®Þa bµn; 1.8. ChØ ®¹o viÖc qu¶n lý hå s¬ nhµ ë trªn ®Þa bµn thèng nhÊt t¹i Së X©y dùng vµ t¹i c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn (bao gåm c¶ hå s¬ liªn quan ®Õn viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë vµ quyÒn sö dông ®Êt ë theo NghÞ ®Þnh sè 60/CP vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP tríc ®©y); 1.9. Bè trÝ kinh phÝ vµ chØ ®¹o Së X©y dùng chñ tr× thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, thèng kª vµ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ nhµ ë theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. Côc Qu¶n lý nhµ cã tr¸ch nhiÖm gióp Bé trëng Bé X©y dùng híng dÉn, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn LuËt Nhµ ë, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ Th«ng t nµy cña c¸c ®Þa ph¬ng. Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn trong c¶ níc ®Ó Bé trëng b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. II. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë t¹i Th«ng t sè 13/2005/TT-BXD ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2005 cña Bé X©y dùng híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 95/2005/N§-CP ngµy 15/7/2005 cña ChÝnh phñ vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë, quyÒn së h÷u c«ng tr×nh x©y dùng. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp díi vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng triÓn khai thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt Nhµ ë, NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP vµ quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng göi ý kiÕn vÒ Bé X©y dùng ®Ó söa ®æi, bæ sung theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. N¬i nhËn: KT. Bé trëng - Thñ tíng, c¸c Phã Thñ tíng ChÝnh phñ; Thø trëng - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; - V¨n phßng TW vµ c¸c Ban cña §¶ng; (§· ký) - V¨n phßng Chñ tÞch níc; - V¨n phßng Quèc Héi; - Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ; - Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia; - C¸c Së X©y dùng; Tèng V¨n Nga - C«ng b¸o; Website ChÝnh phñ; - Lu VP, Vô Ph¸p chÕ, Côc QLN (2b).
 16. Phô lôc sè 1 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ cÊp míi giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n (*).......................................………............... Tªn t«i lµ:…………………......................................CMND (Hé chiÕu) sè......................................, cÊp ngµy............th¸ng.............n¨m ..................., n¬i cÊp........................................................................ Thêng tró t¹i:............................................................................................................................................... ...........................................................................................................Sè §T:................................................ §¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc ®Ò nghÞ cÊp giÊy CN):............................................................................... §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP cho nh÷ng ngêi (hoÆc cho c¬ quan) ®øng tªn chñ së h÷u sau ®©y: §Þa chØ nhµ ë (c¨n hé):.................................................................................................................................. DiÖn tÝch sµn (nhµ ë, c¨n hé):.....................................m 2. Sè tÇng (tÇng):..................................................... KÕt cÊu nhµ:……………………………............ ………............................................................................... CÊp, h¹ng nhµ ë:................................................................ N¨m x©y dùng:.................................................. DT sµn nhµ phô...................m2 (nÕu cã). GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt sè.............................................cÊp ngµy............./............../................ Tªn chñ sö dông ®Êt ( ) ** ................................................................................................................................ DT ®Êt ë............................m2. Sö dông riªng:.........................m 2. Sö dông 2 chung: ..................................m Thöa ®Êt sè:........................................................Tê b¶n ®å sè...................................................................... §Êt ®îc giao: ................... ....§Êt thuª, mîn: ........ ...................H§ thuª ®Êt sè:..................................... Thêi gian thuª (mîn) tõ: ngµy..........th¸ng... .........n¨m .. .........®Õn ngµy...........th¸ng.... ......n¨m.......... KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau (ghi râ b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao): 1........................................................................................................................................................ ..... 2............................................................................................................................................................. 3............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................... ..... T«i cam ®oan nh÷ng lêi khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c giÊy tê kÌm theo vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tµi chÝnh ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. X¸c nhËn cña UBND cÊp x· .............., ngµy ....... th¸ng ......n¨m.......... (®èi víi trêng hîp ngêi ®Ò nghÞ cÊp giÊy Ngêi viÕt ®¬n
 17. chøng nhËn cã nhµ ë thuéc diÖn quy ®Þnh t¹i (Ký, ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i ®ãng dÊu) ®iÓm g hoÆc ®iÓm h kho¶n 1 §iÒu 43 cña NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP cña ChÝnh phñ) (*) Ghi tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn (**) Ghi tªn c¸c chñ sö dông ®Êt ®èi víi trêng hîp chñ së h÷u nhµ ë kh«ng ®ång thêi lµ chñ sö dông ®Êt ë. b¶n vÏ s¬ ®å nhµ ë, ®Êt ë (®èi víi trêng hîp chñ nhµ tù ®o vÏ) X¸c nhËn cña ………………… .............., ngµy ....... th¸ng ......n¨m.............. (X¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý nhµ cÊp tØnh nÕu lµ Chñ nhµ ký tªn nhµ ë cña tæ chøc, x¸c nhËn cña phßng cã chøc n¨ng
 18. qu¶n lý nhµ ë cÊp huyÖn nÕu lµ c¸ nh©n cã nhµ ë t¹i ®« thÞ, x¸c nhËn cña UBND x· nÕu lµ c¸ nh©n cã nhµ ë t¹i khu vùc n«ng th«n).
 19. Phô lôc sè 2 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®¬n ®Ò nghÞ cÊp ®æi, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë (Bao gåm c¶ cÊp ®æi do chuyÓn nhîng quyÒn së h÷u nhµ ë, hÕt trang ghi thay ®æi) KÝnh göi (*):........................................................................................... Tªn t«i lµ:……………...............................................CMND (Hé chiÕu) sè......................................, cÊp ngµy............th¸ng.............n¨m ..................., n¬i cÊp........................................................................... Thêng tró t¹i:............................................................................................................................................ §¹i diÖn c¬ quan (nÕu lµ tæ chøc ®Ò nghÞ cÊp giÊy CN): ………................................................................ Lý do ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn ( ) ** :.................................................................................................... §Þa chØ nhµ ë xin cÊp giÊy chøng nhËn:........... ……….............................................................................. .................................................................................................................................................................... GiÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë ®· ®îc (ghi tªn c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn):.......................................................................................cÊp ngµy...........th¸ng.............n¨m...........; m· sè:..…............................................................; hå s¬ gèc sè:..……..................................…………… §Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ ë theo NghÞ ®Þnh sè 90/2006/N§-CP cho nh÷ng ngêi ®øng tªn chñ së h÷u hoÆc c¬ quan sau (chØ ghi trong trêng hîp chuyÓn nhîng quyÒn së h÷u nhµ ë): 1...................................................................................................................................................... 2....................................................................................................................................................... 3........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau (***): 1...................................................................................................................................................... 2...................................................................................................................................................... 3...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ T«i cam ®oan nh÷ng lêi kª khai trong ®¬n lµ ®óng sù thùc, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c giÊy tê kÌm theo vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tµi chÝnh ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. .............., ngµy .......... th¸ng …......n¨m ................. Ngêi viÕt ®¬n (Ký vµ ghi râ hä tªn, nÕu lµ tæ chøc th× ph¶i ®ãng dÊu)
 20. ( ) * Ghi tªn c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn. ( **) Ghi râ lý do ®Ò nghÞ cÊp giÊy chøng nhËn (do chuyÓn nhîng; do bÞ h háng, r¸ch n¸t, do hÕt trang ghi thay ®æi hoÆc do bÞ mÊt giÊy chøng nhËn). (***) Trêng hîp cÊp ®æi do chuyÓn nhîng th× kÌm v¨n b¶n giao dÞch vµ giÊy chøng nhËn cña bªn chuyÓn quyÒn së h÷u; trêng hîp cÊp ®æi giÊy chøng nhËn th× kÌm theo giÊy chøng nhËn ®· ®îc cÊp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản