intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
107
lượt xem
4
download

Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc quản lý sử dụng một số khoản hỗ trợ tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  68 T C/T C D N  n g µ y  25 th¸ng 9 n¨ m  1997 h í ng d É n   BT s vi Ö c  u ¶ n  lý  ö  d ô n g  m é t s è  kh o¶ n  h ç  trî q s t µi h Ý n h   ñ a N h µ  n íc ® è i víi  c c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban   hµnh  Quy  Õ   µichÝnh  µ  ¹ch    ch t   vh to¸nkinh doanh  i víidoanh    ®è     nghiÖp  µ   Nh níc,NghÞ   nh     ®Þ 56/CP  µy  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v doanh  nghiÖp  Nhµ   íc ho¹t®éng  n    c«ng  ch; Bé   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  Ý   T  h  vi qu¶n  ý,sö  ông  l  d c¸c kho¶n  ç  î µichÝnh  ña  µ   íc ®èi  íic¸c doanh    h tr    t c Nh n   v    nghiÖp  µ   íc nh  Nh n   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. §èit ng ¸p dông       î     c¸cquy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy  µc¸cdoanh    tn l     nghiÖp  Nhµ   íc quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  n  ®Þ ti§i 2  ®Þ 56/CP  µy  ng 2/10/1996  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   v doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch  µ    Ý v c¸c quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 1 NghÞ   nh   ®Þ 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch    l    vh to¸nkinh doanh  i  íidoanh    ®è v   nghiÖp  µ   íc,díi Nh n     ®©y  äichung  µdoanh  g  l  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. C¸c  ×nh  h thøc  ç  îtµichÝnh  õ  ©n   h tr    t ng s¸ch  µ   íc cho  Nh n   doanh  nghiÖp  µ   íclµc¸c kho¶n  î Êp, trî   ç  î   Êt tiÒn vay,hç  î u   Nh n       tr  c     h tr  i gi¸, l∙su       tr ®Ç t  ç  î ån  èn      ,h tr  ngu v tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n    n  h khidoanh  nghiÖp vay  èn  u    v ®Ç t ph¸ttr Ónkinh doanh  ã  Öu   i     c hi qu¶  ng  ÷ng  nh nh n¨m  u   ®Ç gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   µi   t  chÝnh. a. TrîcÊp  µ kho¶n  ç  î µichÝnh  ña  ©n      l  h tr    t c Ng s¸ch Nhµ   íc cho    n  doanh  nghiÖp    ®Ó s¶n  Êt  xu s¶n  È m,  ph cung øng  Þch  ô  d v hoÆc   Æt   µng  ® h theo  chÝnh s¸ch cña  µ   íckhinguån      Nh n     thu kh«ng    ﮾ p     Ý. ®ñ b   chiph b. Trîgi¸lµ kho¶n  ç  î µichÝnh  ña  ©n          h tr    t c Ng s¸ch Nhµ   íctheo    n  møc  è  c ®Þnh   Ýnh    õng  n   Þ   t trªn t ®¬ v s¶n  È m,  µng  ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc®Ó   Nh n   s¶n  Êt s¶n  È m,  xu   ph cung  øng  Þch  ô  ∙    ô d v ® tiªuth   trªn c¬  ë  Öm   ô  µ   íc giao,theo  n   Æt   µng    s nhi v Nh n     ®¬ ® h hoÆc   theo  Ýnh  ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n c.Hç  î   ÊttiÒn vay  µkho¶n  ç  î µichÝnh  ña  ©n    tr  i l∙su     l  h tr    t c Ng s¸ch Nhµ   ­   n ícnh»m   ï ®¾ p   ét  Çn    b  m ph hoÆc   µn  é    Êt tiÒn vay  to b l∙su   i   cho doanh nghiÖp  khi vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông      v c c¸c tæ  td ®Ó s¶n  Êt  xu s¶n  È m,  µng    ph h ho¸, cung øng  Þch  ô  d v theo chñ  ¬ng  µ  Ýnh    tr v ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n d.  ç   î®Ç u    lµ kho¶n  ç  îtµichÝnh  õ  ©n   H tr  t  h tr    t Ng s¸ch  µ   íc cho  Nh n   doanh  nghiÖp    ë   éng  ®Ó m r quy    ¹t®éng  m« ho   hoÆc   u    chiÒu  ©u    ®Ç t s khi Nhµ   ícthÊy  Çn  Õt. n  c thi e. Hç   înguån  èn    î cho    tr  v tr¶n   doanh nghiÖp  µ kho¶n  ç  îtµichÝnh  l  h tr    cña  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc ®Ó         n  tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n    n  h khidoanh nghiÖp    vay
  2. 2 vèn  u    ®Ç tph¸ttr Ón kinh doanh  ã  Öu   i     c hi qu¶, ®ãng  ãp    g cho  ©n  ng s¸ch Nhµ     nícngµy  ét    ng    m t¨ngnh gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   µichÝnh.   t  3. Doanh    nghiÖp  µ   íc® îchëng  ån  Nh n     ngu kinh phÝ  î Êp, trî   ç  î   tr c     h tr  gi¸, l∙ suÊt tiÒn    i   vay,hç  î u    µ  ç  î ån  èn    î vay  n   ¹n    tr  ®Ç tv h tr  ngu v tr¶n   ®Õ h ph¶isö    dông  ng  i t ng,®óng  ôc  ch  µ  ã  Öu  ®ó ®è  î   m ®Ý v c hi qu¶. 4.ViÖc  ùc hiÖn  ç  î µichÝnh  îcquy  nh      th   h tr    t ®  ®Þ nh sau: a. §èivíi      doanh  nghiÖp  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ    é, ngµnh  do  t  ph v c¸c B   Trung  ¬ng  µnh  Ëp  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  th l®  t Ch ph (hoÆc    ¬  c¸c c quan  ã  Èm   Òn   c th quy theo  û  Òn  ña  ñ íng  Ýnh  ñ) quyÕt  nh  Öc  ç  î ×  ån  u quy c Th t Ch ph   ®Þ vi h tr  th ngu hç  î îcchitõng©n  tr        ® s¸ch Trung  ng.   ¬ b. §èivíidoanh       nghiÖp  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh    phè   ùc thuéc  tr   Trung  ng  µnh  Ëp  ¬ th l (hoÆc   îc  ñ   íng  Ýnh   ñ   û  ® Th t Ch ph u quyÒn  µnh  Ëp) quyÕt  nh  Öc  ç  îth×  ån  ç  î® îc chi tõ ng©n  th l  ®Þ vi h tr  ngu h tr        s¸ch ®Þa  ¬ng  õc¸ckho¶n  ç  î   ph (tr     h tr  cho  doanh  nghiÖp  µ   íc®∙  îcbè  Ý Nh n   ®   tr   tõ ng©n    s¸ch Trung  ng    ¬ theo  Õ   ¹ch tõng  k ho   n¨m hoÆc  kho¶n  ç  î ùctiÕp h tr    tr   cho doanh  nghiÖp  theo Quy Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ).   ®Þ c Th t   ph 5.Trêng  îp lòlôtthiªntai ®Þch  ¹,ho¶  ¹n,s©u  Önh, dÞch  Önh...   h       ,   ho   ho   b   b   do c¸c nguyªn  ©n   Êt  nh b kh¶  kh¸ng  ú  õng  êng  îp  ô  Ó   ña  tu t tr h c th c doanh  nghiÖp  Ï® îcgi¶i s       Õt theo c¸cquy  nh  Ön  µnh. quy      ®Þ hi h II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  îchëng  ®  kho¶n  î Êp  µichÝnh: tr c t  1.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó doanh  nghiÖp  µ   íc® îcxem  Ðt trî Êp: Nh n     x    c ­ M Æt   µng, dÞch  ô  éc    h   v thu danh  ôc  îcÊp  Thñ  íng  Ýnh  ñ  m tr  do  t Ch ph quy  nh. ®Þ ­ Ph¶i cã  Õ   ¹ch  îc c¬      k ho ®   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  phª duyÖt.   ­ Ph¶i ®¶m     b¶o  è îng,chÊt l ng,thêigian  Ö m   ô  îc giao  sl    î     nhi v®  hoÆc   ® Æt  µng. Trêng  îp cã  ù  h   h   s thay ® æi  Ò   è îng,kÕt  Êu  Æt   µng  îc c¬    vsl   cm h ®  quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ng    ®å ý b»ng    v¨n b¶n  µ  v ph¶i® îc    bè  Ýtrong kÕ   ¹ch ng©n  tr     ho   s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m. ­Møc  î Êp    tr c ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ ­ Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ    l    v thu nép  ©n  ng s¸ch. 1.2.C Êp      ph¸tkho¶n  î Êp  µichÝnh: tr c t  C¨n  vµo  Õ   ¹ch  îcÊp  µng  cø  k ho tr  h n¨m  ∙  îc phª  Öt,c¬  ®®  duy   quan  µi t  chÝnh  Ï t¹m  Êp  s  c cho  doanh  nghiÖp 70%   è  î Êp  s tr  c theo  Õn    ùc hiÖn  ti ®é th   kÕ  ho¹ch. Khi kÕt thóc toµn bé  c«ng viÖc hoÆc  n¨m  tµi Ýnh, doanh   ch nghiÖp  µ   íc® îchëng  Nh n     kho¶n  î Êp  ã  tr c c tr¸chnhiÖ m   c¸o kÕt    b¸o    qu¶  Öc  vi thùc  Ön  Ö m   ô  hi nhi v kinh  doanh  îc Nhµ   íc trîcÊp  µichÝnh  íic¬  ®  n   t  v   quan  giao kÕ   ¹ch hoÆc   Æt  µng  µ  ¬    ho   ® h v c quan  µichÝnh  ïng cÊp.C¬   t  c    quan  giao  kÕ   ¹ch  ho hoÆc   Æt   µng  µ  ¬  ® h v c quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra
  3. 3 ®¸nh    Õt  gi¸k qu¶  Öc  ùc hiÖn  Ò   Æt   è îng,chÊt l ng,hiÖu  vi th   vm sl    î   qu¶  kinh tÕ    x∙héicña     s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  µ   oanh  d vm ® nghiÖp  îctrî Êp  µi Ýnh: ®    c t  ch ­  Õ u   N doanh nghiÖp kh«ng  ¶m   ® b¶o  è îng  µ  Êt îng  s l v ch l s¶n  È m   ph hµng  ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v theo  Õ   ¹ch  k ho hoÆc   Æt   µng  ×  ¬  ® h th c quan  µi t  chÝnh  sau      æi  íic¬  khitrao ® v   quan  giao kÕ   ¹ch    ho hoÆc   Æt  µng  ÏquyÕt  ® h s  ®Þnh  håi sè  Òn    thu    ti chikh«ng  em   ¹ hiÖu  ® li   qu¶  µ  è  Òn  õa  ép  ©n   v s ti th n ng s¸ch hoÆc     chuyÓn  µnh  th kho¶n  Êp    c ph¸tn¨m  sau. ­ N Õu     doanh nghiÖp  ùc  Ön  y       th hi ®Ç ®ñ c¸c chØ     Ò   Æt   è îng, tiªuv m sl   chÊt l ng  îc giao  µ   Én   î ®   m v cßn  Õu  ×  ¬  thi th c quan  µichÝnh  Ï cÊp  t  s  ph¸tbæ     sung  è  s cßn  Õu trongkÕ   ¹ch dù    îcduyÖt. thi     ho   to¸n®   C¸c  êng  îp  ã  Õn  ng  Ò     vµ  Ö m   ô  t  Êt ngoµi kÕ   tr h c bi ®é v gi¸c¶  nhi v ®é xu     ho¹ch  îc giao,c¬  ®    quan  µichÝnh  ïng  ¬  t  c c quan  giao  Õ   ¹ch  k ho hoÆc   Æt   ® hµng xem   Ðt gi¶iquyÕt  õng  êng  îp cô  Ó  x    t tr h   th trong tæng    møc  î Êp  ∙  è  tr c ®b trÝtrong kÕ   ¹ch hoÆc   a  µo  ù        ho   ® v d to¸nn¨m  sau. 1.3.Qu¶n  ývµ  ¹ch to¸nkho¶n  î Êp  µichÝnh:   l  h     tr c t  ­ K Õ   ¹ch  µichÝnh: Hµng    ho t    n¨m    vµo  c¨n cø  quy  nh  µ  íng dÉn  ña  ®Þ vh   c Bé  µichÝnh,c¨n cø  µo  Ö m  ô  T      v nhi v s¶n  Êts¶n  È m   µ  xu   ph v cung øng  Þch  ô  d v Nhµ   íc giao;c¸c doanh  n     nghiÖp  ©y  ùng  Õ   ¹ch  chitµichÝnh  xd k ho thu      trong  ®ã   ã  Õ   ¹ch  îcÊp  µichÝnh  c k ho tr  t  b¸o c¸o  ¬  c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp ®Þ th l  doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng cÊp. Trong  ¹m    ù        t  c    ph vid to¸nthu chi ng©n  s¸ch hµng n¨m  ® îc duyÖt, ¬  quan quyÕt ®Þnh  thµnh lËp doanh   c nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   Èm      th tra,tæng  îp vµ  ×nh c¬  h   tr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    ­  ¹ch  H to¸n kho¶n  îcÊp  µichÝnh: Doanh    tr  t    nghiÖp  îc h¹ch  ®  to¸n kinh     phÝ   îcÊp  µo  tr  v doanh  thu  îcÊp, trîgi¸cña  tr       doanh nghiÖp. Kho¶n  îcÊp    tr  nµy kh«ng ph¶ichÞu  Õ    thu doanh  thu. 2.§èivíi      doanh  nghiÖp  îchëng  î   µichÝnh: ®  tr  t   gi¸ 2.1.§iÒu  Ön      ki ®Ó doanh  nghiÖp  µ   íc® îcxem  Ðt trî Nh n     x    gi¸: ­ Danh  ôc    m s¶n  È m   µng    ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  îc xÐt  î   d v®  tr  ph¶i® îc gi¸    c¬  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Õt ®Þnh. quy   ­ S¶n  È m   µng    ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  îc trîgi¸ph¶i®¶m   d v®        b¶o  è îng, sl   chÊt l ng thêigian,vµ    s¶n  È m    î       gi¸c¶  ph theo quy  nh  ®Þ hoÆc   Æt  µng  ña  ® h c Nhµ   íc.Trêng  îp cã  ù  n  h   s thay ® æi  Ò   è îng,kÕt  Êu  Æt   µng, ph¶i® îc   vsl   cm h      c¬  quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  ng    ®å ý b»ng   v¨n b¶n. ­ Møc   îgi¸cho  õng  tr    t s¶n  È m   µng  ph h ho¸ ph¶i ® îc c¬      quan  ã  Èm   c th quyÒn quy  nh. ®Þ ­ Thùc  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   Õ     ®Þ v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ    l    v thu nép  ©n  ng s¸ch. 2.2.C Êp      ph¸tkho¶n  î tr gi¸: C¨n  vµo  Õ   ¹ch trî   µng  cø  k ho     h gi¸ n¨m cho  õng s¶n  È m   t  ph hoÆc   Þch  ô  d v ®∙  îcphª duyÖt,c¬  ®     quan  µichÝnh  Ït¹m  Êp  t  s   c cho  doanh  nghiÖp 70%   è  î s tr  gi¸theo  Õn ®é   ùc hiÖn  Õ   ¹ch tõng    ti   th   k ho   s¶n  È m   µng    ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô. d v  Khi kÕt  óc toµn  é    th   b c«ng  Öc  vi hoÆc   n¨m  µichÝnh, doanh  t    nghiÖp  µ   íc Nh n   ® îc hëng    c¸c kho¶n  îgi¸cã  tr    tr¸ch nhiÖm     b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  Öc  ùc  Ön  vi th hi nhiÖ m   ô  v kinh doanh    s¶n  È m   µng    ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  îctrî   ¬   d v ®     C quan  gi¸.
  4. 4 giao  Õ   ¹ch  k ho hoÆc   Æt   µng  µ  ¬  ® h v c quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸chnhiÖ m   Óm     ki trakÕt    qu¶  Öc  ùc hiÖn  µ  Öu  vi th   v hi qu¶  kinh tÕ    éi cña  ÷ng    x∙ h   nh s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  îcNhµ   íctrî d v®  n   gi¸. ­  Õ u   N doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi kh«ng    è îng  µ  ®ñ s l v kh«ng  ¶m     ® b¶o chÊt l ng s¶n  È m   µng     î   ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v theo  Õ   ¹ch hoÆc   Æt  µng  k ho   ® h th× c¬    quan  µichÝnh  t  sau      æi  íi ¬  khitrao® v   quan  c giao kÕ   ¹ch hoÆc   Æt     ho   ® hµng  ÏquyÕt  nh    åisè  Òn    s  ®Þ thu h   ti chikh«ng  Öu hi qu¶  µ  è  Òn thõa  ép  v s ti   n ng©n  s¸ch hoÆc     chuyÓn  µnh  th kho¶n  Êp    c ph¸tn¨m  sau. ­N Õu     doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  y      th   ®Ç ®ñ c¸c chØ    Ò   Æt   è îng vµ  tiªuv m sl   chÊt l ng  îc giao  µ   Én   î ®   m v cßn  Õu  ×  ¬  thi th c quan  µichÝnh  Ï cÊp  t  s  ph¸tbæ     sung  è  s cßn  Õu trongkÕ   ¹ch vµ  ù    îcduyÖt. thi     ho   d to¸n®   C¸c  êng  îp cã  Õn  ng  Ò     vµ  Ö m   ô  t  Êt kh¸c ngoµi tr h   bi ®é v gi¸c¶  nhi v ®é xu       kÕ   ¹ch  îcgiao,c¬  ho ®    quan  µichÝnh  Ïcïng víic¬  t  s      quan  giao kÕ   ¹ch    ho xem   xÐt gi¶i     Õt tõng tr ng  îp cô  Ó  quy     ê h   th trong tæng    møc  î     tr  ghitrong kÕ   ¹ch gi¸   ho   hoÆc   a  µo  ù    ® v d to¸nn¨m  sau. 2.3.Qu¶n  ývµ  ¹ch to¸nkho¶n  î   l  h     tr gi¸: ­ K Õ   ¹ch  µichÝnh: Hµng    ho t    n¨m    vµo  c¨n cø  quy  nh  µ  íng dÉn  ña  ®Þ vh   c Bé  µichÝnh,c¨n cø  µo  Ö m  ô  T      v nhi v s¶n  Êts¶n  È m   µ  xu   ph v cung  øng  Þch  ô  d v Nhµ   íctrî   n     doanh  gi¸, nghiÖp  ©y  ùng  Õ   ¹ch      µichÝnh  xd k ho thu chit   trong ®ã     cã  Õ   ¹ch trî   k ho     s¶n  È m   µng    gi¸ ph h ho¸ hoÆc   Þch  ô  c¸o c¬  d v b¸o    quan  Õt quy ®Þnh   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µichÝnh  ïng  Êp.  ¬   t  c c C quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  ã  Öm   ô  Èm  nh, tæng  îp b¸o  c nhi v th ®Þ   h  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph (hoÆc  ¬  c quan  îcuû  Òn)  ®   quy xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x    ­ H¹ch    to¸n kho¶n  îgi¸:Doanh    tr    nghiÖp  îc h¹ch  ®  to¸n kho¶n  îgi¸vµo    tr    doanh thu  îcÊp,  îgi¸ cña  tr  tr    doanh nghiÖp. Kho¶n  îgi¸nµy    tr    kh«ng  ph¶i   chÞu  Õ  thu doanh  thu. Doanh nghiÖp  ¹ch to¸nriªngkho¶n  h     kinh phÝ  î   µy  i víi õng      tr  n ®è     gi¸ t s¶n phÈ m,  µng    h ho¸ s¶n  ÊthoÆc   Þch  ô  xu   d v cung øng  îcNhµ   íctrî ®  n   gi¸. 3.§èivíi      doanh  nghiÖp  îchëng  ®  kho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay: h tr  i l∙su     3.1.§iÒu  Ön    ki doanh  nghiÖp  îchëng  ®  kho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay: h tr  i l∙su     ­ S¶n    ph¶m   µng    Þch  ô  h ho¸,d v ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ     t Ch ph hoÆc   ¬  c quan  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn  Õt ®Þnh. ®  t  ph u quy quy   ­ Ph¶i®¶m       b¶o  è îng,chÊt l ng thêigian vµ    s¶n  È m,  Þch  ô  sl    î       gi¸c¶  ph d v theo quy  nh  ña  µ   íc.Trêng  îp cã  ù  ®Þ c Nh n   h   s thay ® æi  Ò   è îng,gi¸c¶    v s l     ph¶i   ® îcc¬    quan  Õt ®Þnh  Öc  ç  î   ÊttiÒn vay  ng    quy   vi h tr  il∙su     ®å ý b»ng    v¨n b¶n. ­ Kho¶n  ç  îl∙ suÊt  Òn  h tr   i ti vay ph¶i bè  Ý trong  Õ   ¹ch  ©n    tr   k ho ng s¸ch  hµng  n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®  c th quy phª duy 3.2.C Êp      ph¸tkho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay: h tr  i l∙su     Hµng  ý    vµo  è    ÊttiÒn vay  ùc tÕ    qu c¨n cø  s l∙su   i   th   ph¸tsinhcña    s¶n  È m   ph hµng  ho¸ hoÆc   Þch  ô  d v cung  øng  ã    Ën  ña  ©n  µng  (c x¸c nh c ng h hoÆc     tæ chøc  Ýn  ông  td cho  vay),c¬    quan  µichÝnh  Ï cÊp  t  s  ph¸tkho¶n  ç  îl∙ suÊt   h tr   i   tiÒn vay  .    Õt  óc  µn  é  ®ã Khi k th to b c«ng  Öc  vi hoÆc   n¨m  µichÝnh, doanh  t    nghiÖp  µ   íc® îchëng  Nh n     kho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay  ã  h tr  i l∙su     c tr¸chnhiÖ m        b¸o c¸o kÕt qu¶  ùc  Ön  i  íitõng  th hi ®è v   s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  îc hç  îl∙ suÊt d v ®   tr    i   tiÒn vay.  
  5. 5 3.3­Qu¶n  ývµ  ¹ch to¸nkho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay:   l  h     h tr  i l∙su     ­ K Õ   ¹ch  µichÝnh: Hµng    ho t    n¨m    vµo  c¨n cø  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph vµ  íng  Én  ña  é   µi chÝnh, c¨n  vµo  Öm   ô  h d c BT    cø  nhi v s¶n  Êt  xu s¶n  È m   ph hoÆc   cung  øng  Þch  ô  µ   µ   ícgiao,doanh  d v m Nh n     nghiÖp  îchëng  ®  kho¶n  ç  h trî   ÊttiÒn vay  ©y  ùng  Õ   ¹ch thu chitµichÝnh   i l∙su     xd k ho         trong®ã   ã  Õ   ¹ch   c k ho   hç  î   Êt tiÒn  tr  i l∙ su   vay b¸o    ¬  c¸o c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  vµ  c¬   quan tµi Ýnh  ïng cÊp.  ¬  quan   ch c C quyÕt ®Þnh  thµnh lËp  doanh  nghiÖp  ã  Ö m   ô  c nhi v xem   Ðt,tæng  îp  x  h b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  c¸o  t Ch ph (hoÆc   c¬ quan  îcThñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn)  Õt ®Þnh. ®  t  ph u quy quy     Trong  ¹m    ù        ©n  ph vid to¸nthu ching s¸ch hµng    n¨m  îcduyÖt,Thñ íng ®    t  ChÝnh  ñ  ph (hoÆc  ¬  c quan  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn)  Õt  nh   ®  t  ph u quy quy ®Þ møc   ç  îl∙ suÊt tiÒn  h tr   i   vay  i  íitõng  ®è v   s¶n  È m,  µng  ph h ho¸,dÞch  ô    v cung  øng  ña  c doanh  nghiÖp  hoÆc   õng lo¹ doanh  t  i   nghiÖp. ­  ¹ch  H to¸n kho¶n  ç  îl∙ suÊt  Òn    h tr   i ti vay: Doanh    nghiÖp  îc sö  ông  ® d kho¶n  ç  î   Êt tiÒn  h tr  i l∙ su   vay    ï ®¾ p     Ý   ®Ó b   chiph s¶n  Êt s¶n  È m   xu   ph hoÆc   dÞch  ô  v cung øng  îchëng  ®  kho¶n  ç  î   ÊttiÒn vay. h tr  i l∙su     Doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nriªngkho¶n  h     kinh phÝ  ç  î   Êt tiÒn vay  µy    h tr  i l∙su     n cho  õng s¶n  È m,  µng    t  ph h ho¸ s¶n  ÊthoÆc   Þch  ô. xu   d v 4­ Doanh    nghiÖp  îchç  î u  : ®   tr  ®Ç t 4.1­§iÒu  Ön      ki ®Ó doanh  nghiÖp  µ   íc® îchç  î u  : Nh n     tr  ®Ç t ­ Doanh    nghiÖp  íi ® îc thµnh  Ëp  a  îc cÊp  èn  m    l ch ®   v ban  u   ®Ç theo    quy ®Þnh. ­C¸c    doanh  nghiÖp c«ng  ch  ang  ¹t®éng  µ   ùc sù  Õu vèn    Ý® ho   m th   thi   ®Ó thùc hiÖn  Ö m  ô  îcgiao.   nhi v®  ­ C¸c doanh nghiÖp  ang  ùc  Ön  ÷ng  Öm   ô  ® th hi nh nhi v quan  äng:nh  tr   th¾ng  Çu  èc  Õ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng;thu mua   th qu t x d csht    n«ng s¶n  Êt khÈu, xu     s¶n  Êtnguyªn liÖu hµng    xu      ho¸ thay thÕ  Ëp  Èu... ang    nh kh  ® gÆp   ã  kh kh¨n vÒ     vèn. ­C¸c    doanh nghiÖp kinh doanh  ã  Öu    c hi qu¶  kinhtÕ    s¶n  È m   µng    ph h ho¸ t¨ngtr ng    ë cao,tiªuthô ® îcs¶n  È m...  ã  inép  Õ       ph , l∙  c , thu (trong ®ã   ã  Õ  î   c thu l   i tøc)ngµy  µng    ng  Õu vèn    c t¨ngnh thi   kinhdoanh.   ­Kho¶n  ç  î u      h tr ®Ç tph¶i® îcbè  Ýtrong kÕ   ¹ch ng©n      tr     ho   s¸ch hµng      n¨m ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®  c th quy phª duy 4.2­C Êp      ph¸tkho¶n  ç  î u  : h tr  ®Ç t 4.2.1­Ng ©n     s¸ch Nhµ   íchç  î u      ©y  ùng, mua   ¾ m   µis¶n    n   tr  ®Ç t®Ó x d   s t  cè  nh:  ®Þ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  u    ® îc c¬  cø  k ho ®Ç t   quan  Õt  nh  µnh  Ëp quy ®Þ th l  doanh  nghiÖp  phª duyÖt; doanh    nghiÖp  îc hëng  ®  kho¶n  ç  î®Ç u    ®Ó   h tr  t mua  ¾ m   µis¶n  è  nh  ùc hiÖn  s t  c ®Þ th   theo  NghÞ   nh  ®Þ 42/CP  µy  ng 16/7/1996  cña  Ýnh  ñ  Ò   Òu  Ö  Ch ph v §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v NghÞ   nh  ®Þ 43/CP  ngµy 16/7/1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi Ban  µnh  h quy  Õ   u   Çu  ch ®Ê th trong   x©y  ùng. d 4.2.2­Ng ©n     s¸ch nhµ  íchç  î èn    n   tr  v kinh doanh      ®Ó mua   ¾ m   µis¶n u  s t  l ®éng  èn u  ng). (V l ®é a) C¨n  ®Ó   îcxem   Ðt hç  î µ:   cø  ®   x   tr  l
  6. 6 ­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l doanh nghiÖp  ña  ¬  c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn. ­GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   ­ B¸o  tµichÝnh  µ    c¸o    v c«ng khaitµichÝnh  ña     c doanh nghiÖp n¨m  íc tr   khi® îc®Ç u    Õu  µdoanh     t(n l   nghiÖp  ang  ¹t®éng). ® ho   ­K Õ   ¹ch s¶n  Êtkinh doanh  ∙  ¨ng  ý.   ho   xu     ®® k b) Sau    Óm     khi ki tra xem   Ðt  i  íitõng  x ®è v   doanh  nghiÖp, n Õu     doanh  nghiÖp  ã    iÒu  Ön  c ®ñ ® ki theo c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ   ç  î × sau       ®Þ c Nh n   h tr    th khi trao® æi  íi ¬    v   quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  c quy   th l  nghiÖp,c¬    quan  µichÝnh  t  quyÕt  nh  ®Þ møc  ç  î Kho¶n  ç  î u    µy  îch¹ch      ån  èn  h tr  . h tr ®Ç tn ®   to¸nt¨ngngu v Nhµ   íc,doanh  n  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  l   b¶o  µn  èn  to v theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  µnh. l    hi h 5­  ç   înguån  èn  H tr  v cho  doanh nghiÖp    tr¶ c¸c kho¶n  î  n   ¹n    n ®Õ h khi doanh nghiÖp  huy  ng  èn    u  ,kinh doanh  ã  Öu  ®é v ®Ó ®Ç t    c hi qu¶  ng  ÷ng  nh nh n¨m  u   ®Ç gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   µi Ýnh:   t  ch §iÒu  Ön  îchç  î ki ®   tr : ­ Lµ    doanh  nghiÖp  µ  íc cã  µis¶n  îc ®Ç u    nh n   t   ®  t b»ng  ån  èn    ngu v huy ®éng  µ   ùc sù  m th   ph¸thuy  Öu    hi qu¶  trong s¶n  Êt,tiªuthô  îc s¶n  È m,    xu     ®   ph kinh doanh  ã  ic¸ckho¶n  ép  ©n    c l∙    , n ng s¸ch nhµ  íct¨ngh¬n  víi íckhihuy    n    so        tr ®éng  èn  u  . v ®Ç t ­ Doanh nghiÖp huy  ng  èn  u    thùc  Ön  ng  ®é v ®Ç t hi ®ó theo  ù  ® îc d ¸n    cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy ­ Sau      khidoanh nghiÖp  ∙  ® huy  ng  µn  é    ån  èn  îp  ®é to b c¸c ngu v h ph¸p  cña  × nh  µ   Én  a        m m v ch ®ñ tr¶c¸ckho¶n  î®Õ n   ¹n. n  h ­ Møc   îc hç  î   ®   tr  trong n¨m    kh«ng cao  ¬n  è  ép  ©n   h s n Ng s¸ch t¨ng thªm     so  íi íckhihuy  ng  èn  u    ña  v      tr ®é v ®Ç tc doanh  nghiÖp. ­ Kho¶n  ç  înµy    h tr  ph¶i ® îc bè  Ý trong  Õ   ¹ch  ©n       tr   k ho Ng s¸ch  µ   íc Nh n   hµng  n¨m  ∙  îcphª duyÖt. ®®     C Êp    µ  ¹ch to¸n: ph¸tv h   C¨n  vµo  ¹n  cø  h møc  î Êp  îcghitrong kÕ   ¹ch  ©n   tr c ®     ho Ng s¸ch Nhµ   íc;   n  c¨n  vµo  cø  nhu  Çu  èn  ç  îtr¶ nî    c v h tr    c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n    nh   n  h x¸c ®Þ theo  nguyªn  ¾c  ãitrªnvµ  t n     møc       ëng    ®é t¨ng tr c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch Nhµ   íc   n  c¬ quan  µichÝnh  Õt ®Þnh  t  quy   møc  Êp    c ph¸tkho¶n  ç  î h tr cho  doanh  nghiÖp. Kho¶n  ç  î µy  h tr n doanh  nghiÖp  ¹ch to¸nvµo  ån  èn  ©n  h   ngu v ng s¸ch Nhµ     níc,doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýb¶o  µn  èn  l  to v theo  Õ     ch ®é qu¶n  ý l  tµichÝnh  Ön  µnh.   hi h III.C « n g  t¸c    ki Ó m  tra,  thanh tra v µ  x ö  l ý 1­ Doanh    nghiÖp  µ   íc® îchëng    Nh n     c¸c kho¶n  ç  î µichÝnh  h tr    t ph¶ithùc     hiÖn  Õ     c¸o tµichÝnh  µ  Õ     ch ®é b¸o      v ch ®é c«ng  khaitµichÝnh  îcthùc hiÖn     ®    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng  06­ t TC/TCDN   µy  ng 24/2/1997  ña  é   µi chÝnh  c BT  vÒ   Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víidoanh  l    ®è     nghiÖp  c«ng  ch  µ  Ý v Th«ng   è  ts
  7. 7 73­TC/TCDN   µy  ng 12/11/1996 cña  é  µichÝnh  Ò   Öc  íng dÉn  Ëp,c«ng    BT  v vi h   l  bè c«ng khaib¸o  tµichÝnh  µ  Óm       c¸o    v ki trab¸o  tµichÝnh  µng  c¸o    h n¨m  ña  c doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2­ C¸c  doanh nghiÖp  µ   íc ® îc hëng    Nh n     c¸c kho¶n  ç  îtµichÝnh  ã  h tr    c tr¸chnhiÖ m   ©n  Ých  â viÖc    ph t r  qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ç  î µichÝnh  h tr    t cña  µ   íc;®ång  êith ng  Nh n   th   ê xuyªn b¸o c¸o  ×nh  ×nh  Õn    ùc  Ön  t h ti ®é th hi nhiÖ m  ô  v s¶n  ÊthoÆc   xu   cung øng  Þch  ô  îchç  î µichÝnh. d v ®   tr    t Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícNhµ   ícvµ    tr   n   ph¸p luËt    vÒ   Ýnh  Ýnh    Ýnh  t ch x¸c,t trung thùc cña      µichÝnh.     b¸o c¸o t   3. C¬     quan  µichÝnh  ã  t  c tr¸ch nhiÖm   Óm       ki tra,thanh    êng  tra th xuyªn  hoÆc   nh  ú  Öc  ®Þ k vi qu¶n  ýsö  ông    l  d c¸c kho¶n  ç  î ña  µ   íccho  h tr c Nh n   doanh  nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp  îchëng  ®  kho¶n  ç  î µichÝnh  ã  h tr    t c tr¸chnhiÖm     cung  cÊp  y    ×nh  ×nh,sè  Öu vµ    ®Ç ®ñ t h   li   c¸c chøng  õ cã  ªnquan    t   li   c¸c kho¶n  ç  î h tr  cña  µ   íccho    ¬  Nh n   c¸cc quan  chøc  n¨ng. M äi  êng  îp viph¹m  ©y    Öth¹ivÒ   tr h    g ra thi     kinhtÕ,chitiªusainguyªn t¾c,           kh«ng  ng  ôc  ch, kh«ng  ng  Õ     ×  éi ®ång  ®ó m ®Ý   ®ó ch ®é th H   qu¶n  Þ (®èivíi tr      doanh  nghiÖp  ã  éi ®ång  ch  qu¶n  Þ),Tæng   tr   gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c  ®èi víi ®è (     doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  éi®ång  ch  qu¶n  Þ)tuú theo møc    Öth¹iviph¹m   tr       ®é thi       ph¶ixö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh, ®Ò n   ï hoÆc       l   lu   ch   b  truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   IV. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. C¨n  vµo      cø  c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng    µy, c¸c Bé,  ¬  tn     c quan  ngang  Bé,  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, c¸c doanh  ¬   nghiÖp  µ   íc tuú  Nh n   theo  Ö m   ô  nhi v kinh doanh    hay c«ng  ch  îc giao,thùc Ý ®      hiÖn    ×nh  c¸c h thøc  ç  î Ých  îp.C¸c  êng  îp  h tr  th h  tr h kh¸c víiquy  nh  íc khi    ®Þ tr     thùc hiÖn    ph¶i® îcsù  èng  Êt b»ng        th nh   v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  Ngoµi nh÷ng    quy  nh   ña  ®Þ c Th«ng   nµy, c¸c doanh  t    nghiÖp cßn ph¶i   thùc hiÖn      c¸c quy  nh  ®Þ kh¸cvÒ     qu¶n  ýtµichÝnh  µ    l    v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 2. Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.C¸c    tn c hi l     k  quy  nh    íi ®Þ tr¸v   i Th«ng   µy  tn ®Ò u     á. Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng m ¾ c     Þ    é, Uû   b∙ib   qu¸ tr     cgv   ®Ò ngh c¸c B   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è, c¸c doanh    ph     nghiÖp  µ   ícph¶n  Nh n   ¸nh  Ò   v Bé  µichÝnh  T  nghiªncøu  öa  æi      s® bæ sung cho  ïhîp. ph    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2