intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT/BTC-BLĐTHXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
100
lượt xem
6
download

Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT/BTC-BLĐTHXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT/BTC-BLĐTHXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát và quản lý kinh phí uỷ quyền chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng thuộc ngân sách Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 135/1998/TTLT/BTC-BLĐTHXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t liªn tÞch Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi sè 135/1998/TTLT/BTC-BL§TBXH ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 1998 híng dÉn cÊp ph¸t vµ qu¶n lý kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng thuéc ng©n s¸ch TW Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29-4-1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh u ®·i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sÜ, gia ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng; - C¨n cø LuËt ng©n s¸ch Nhµ níc; Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn cÊp ph¸t vµ qu¶n lý kinh phÝ u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng thuéc Ng©n s¸ch Trung ¬ng nh sau: I- Nh÷ng nguyªn t¾c chung 1. Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 28/ CP ngµy 29-4-1995 cña ChÝnh phñ. C¬ quan tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc cÊp ph¸t ®Çy ®ñ, kÞp thêi kinh phÝ cho c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. Ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chÞu tr¸ch nhiÖm chñ tr× phèi hîp víi ngµnh Tµi chÝnh qu¶n lý nguån kinh phÝ trî cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc chi tr¶ c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi cã c«ng thuéc ph¹m vi ngµnh qu¶n lý theo ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Kinh phÝ u ®·i ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng do Bé Tµi chÝnh cÊp uû quyÒn cho c¸c Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ®Ó chuyÓn cÊp cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi theo dù to¸n ®· duyÖt cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 4. Hµng n¨m, quý Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp dù to¸n chi tiÕt vÒ kinh phÝ trî cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng göi Bé Tµi chÝnh ®Ó lµm c¨n cø x©y dùng dù to¸n vµ cÊp ph¸t kinh phÝ. 5. QuyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. II- néi dung chi kinh phÝ uû quyÒn trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng 1. Chi trî cÊp u ®·i hµng th¸ng vµ trî cÊp mét lÇn cho c¸c ®èi tîng sau:
  2. 2 - Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc th¸ng 8/1945. - Anh hïng lùc lîng vò trang Nh©n d©n, Anh hïng lao ®éng, Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng. - Th¬ng binh, bÖnh binh vµ ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh. - LiÖt sÜ vµ gia ®×nh liÖt sÜ. - Ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng hoÆc ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï ®Çy. - Ngêi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc, b¶o vÖ Tæ quèc vµ lµm nghÜa vô quèc tÕ. 2. C¸c kho¶n chi u ®·i kh¸c: - Mua b¸o Nh©n d©n hµng ngµy cho ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc th¸ng 8/1945. - Trî cÊp mai t¸ng phÝ. - Trî cÊp lÔ b¸o tö liÖt sÜ. - Trî cÊp thê cóng liÖt sÜ. - B¶o hiÓm y tÕ. - Tµu xe kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸m ®Þnh th¬ng tËt, phÝ gi¸m ®Þnh y khoa, thuèc ®Æc trÞ cho th¬ng binh, bÖnh binh. - Trang cÊp ®Æc biÖt cho th¬ng binh, bÖnh binh nÆng. - Dông cô chØnh h×nh cho th¬ng binh vµ ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th- ¬ng binh. - §iÒu trÞ, ®iÒu dìng th¬ng binh, bÖnh binh nÆng vµ ngêi cã c«ng. - Quµ tÆng cña Chñ tÞch níc vµ ¨n thªm ngµy lÔ tÕt. - Hç trî th¬ng binh, bÖnh binh nÆng vÒ an dìng t¹i gia ®×nh. - C«ng t¸c mé vµ nghÜa trang liÖt sÜ. - Trî cÊp u ®·i trong gi¸o dôc, ®µo t¹o. 3. Chi ho¹t ®éng c¸c trung t©m nu«i d¬ng th¬ng binh, bÖnh binh nÆng do Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý gåm: Ngoµi c¸c kho¶n chi u ®·i nªu t¹i ®iÓm 1 vµ 2 trªn, c¸c Trung t©m nu«i d- ìng th¬ng binh, bÖnh binh cßn ®îc chi c¸c kho¶n sau: - Söa ch÷a nhµ cöa, c¬ së h¹ tÇng cña Trung t©m nu«i dìng. - Mua s¾m, söa ch÷a ®å dïng, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn phôc vô th- ¬ng binh, bÖnh binh. - Chi thanh to¸n dÞch vô c«ng céng, vËt t v¨n phßng, th«ng tin, tuyªn truyÒn, liªn l¹c. - Tµu xe cho th¬ng binh, bÖnh binh vÒ th¨m gia ®×nh. - Chi phÝ ®ãn tiÕp gia ®×nh th¬ng binh, bÖnh binh. - Chi s¸ch b¸o, sinh ho¹t v¨n ho¸ cho th¬ng binh trong khu nu«i dìng.
  3. 3 Chi cho c¸c Trung t©m nu«i dìng lu©n phiªn cho th¬ng binh, bÖnh binh vµ ngêi cã c«ng sÏ híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch "Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®iÒu dìng ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng". 4. Chi cho c«ng t¸c qu¶n lý: §Ó ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô vÒ qu¶n lý ®èi tîng, qu¶n lý hå s¬ vµ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng; hµng n¨m ngµnh Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®îc dù to¸n 1,5% tæng sè chi tr¶ ®Ó chi phÝ c¸c néi dung sau: - Chi in Ên mÉu biÓu giÊy tê qu¶n lý. - Chi tËp huÊn nghiÖp vô. - Chi mua s¾m, söa ch÷a nhá, mua s¾m ®å dïng v¨n phßng (kÐt s¾t, tñ hå s¬, m¸y tÝnh...) phôc vô c«ng t¸c chi tr¶. - Chi tr¶ thï lao c¸n bé chi tr¶ t¹i x·, phêng. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm ph©n bæ phÝ qu¶n lý cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tæng phÝ ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ kh«ng vît so víi møc phÝ 1,5% cña toµn ngµnh. III- qu¶n lý kinh phÝ 1. Dù to¸n kinh phÝ Dù to¸n kinh phÝ Ng©n s¸ch Trung ¬ng uû quyÒn chi tr¶ c¸c chÕ ®é trî cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ néi dung chi nªu t¹i phÇn II Th«ng t nµy theo ®èi tîng vµ chÕ ®é chi tiªu hiÖn hµnh. Dù to¸n ph¶i lËp theo ®óng biÓu mÉu, theo môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc vµ kÌm theo thuyÕt minh nªu râ c¨n cø vµ c¬ së tÝnh to¸n. Dù to¸n ®îc lËp theo c¸c bíc sau: 1.1. LËp dù to¸n kinh phÝ: - Hµng n¨m Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi), trung t©m nu«i dìng th¬ng binh, bÖnh binh thuéc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi lËp dù to¸n kinh phÝ chi cho ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng thuéc ®¬n vÞ m×nh göi cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tríc ngµy 20 th¸ng 7 n¨m tríc. - Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi kiÓm tra xÐt duyÖt dù to¸n kinh phÝ cña c¸c Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Trung t©m nu«i dìng th¬ng binh vµ dù to¸n chi t¹i Së ®Ó tæng hîp thµnh dù to¸n kinh phÝ cña Së ®Ó göi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tríc ngµy 1 th¸ng 8 n¨m tríc. - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi kiÓm tra xÐt duyÖt dù to¸n kinh phÝ cña c¸c Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, tæng hîp thµnh dù to¸n kinh phÝ Ng©n s¸ch Trung ¬ng uû quyÒn vÒ chi tr¶ c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc.
  4. 4 - Bé Tµi chÝnh xem xÐt dù to¸n kinh phÝ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n chi Ng©n s¸ch Nhµ níc b¸o c¸o ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi phª duyÖt. 1.2- Th«ng b¸o dù to¸n: - C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®îc Quèc héi vµ ChÝnh phñ phª duyÖt Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× ph©n bæ kinh phÝ uû quyÒn cho c¸c ®Þa ph¬ng göi Bé Tµi chÝnh, ®Ó Bé Tµi chÝnh tæng hîp, th«ng b¸o cho c¸c ®Þa ph¬ng ngay tõ ®Çu n¨m kÕ ho¹ch. - Trªn c¬ së kinh phÝ uû quyÒn ®· th«ng b¸o cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW; Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chi tiÕt dù to¸n theo néi dung chi vµ theo môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc ®Ó th«ng b¸o cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®ång göi Bé Tµi chÝnh, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Kho b¹c n¬i Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi giao dÞch. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi th«ng b¸o chi tiÕt dù to¸n cho Phßng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Trung t©m nu«i dìng th¬ng binh, bÖnh binh ®ån göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW vµ Kho b¹c n¬i ®¬n vÞ giao dÞch ®Ó lµm c¨n cø chuyÓn cÊp kinh phÝ vµ kiÓm so¸t chi theo quy ®Þnh. 2. CÊp ph¸t kinh phÝ: - Kinh phÝ Ng©n s¸ch Trung ¬ng uû quyÒn chi tr¶ c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng ®îc cÊp vµo ch¬ng 160 lo¹i 15 kho¶n 09 vµ c¸c môc t¬ng øng theo môc lôc Ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. - Hµng quý, c¨n cø vµo dù to¸n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; Bé Tµi chÝnh cÊp kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ cÊp u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng vÒ Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®ång göi th«ng b¸o cÊp ph¸t kinh phÝ cho Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - C¨n cø vµo th«ng b¸o ph©n bæ dù to¸n n¨m vµ dù to¸n ng©n s¸ch quý cña Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp kinh phÝ theo tiÕn ®é thùc hiÖn ®Ó Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cÊp cho c¸c Phßng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Trung t©m nu«i dìng th¬ng binh. 3. QuyÕt to¸n kinh phÝ: B¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng ph¶i thÓ hiÖn ®Çy ®ñ mäi kho¶n chi, nh÷ng kho¶n chi mua s¾m, söa ch÷a cã gi¸ trÞ 100 triÖu ®ång trë lªn ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ vÒ ®Êu thÇu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. B¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i cã ®ñ biÓu mÉu, thuyÕt minh, x¸c nhËn cña Kho b¹c n¬i ®¬n vÞ giao dÞch. Tr×nh tù xÐt duyÖt quyÕt to¸n n¨m nh sau: - Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Trung t©m nu«i dìng th¬ng binh, bÖnh binh lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tæng hîp kinh phÝ ®îc duyÖt quyÕt to¸n chi cña Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ c¸c Trung nu«i dìng th¬ng binh, bÖnh binh cïng víi kinh phÝ ®· chi t¹i Së ®Ó lËp thµnh b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn vÒ trî cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng
  5. 5 cña tØnh göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ xÐt duyÖt, ®ång göi Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi. - Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cã tr¸ch nhiÖm duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ Ng©n s¸ch Trung ¬ng uû quyÒn chi tr¶ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n ®· thÈm duyÖt vÒ Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, ®ång göi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè. - Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thÈm tra quyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn vÒ chi tr¶ chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng cña Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Trªn c¬ së biªn b¶n thÈm ®Þnh cña Liªn Bé, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ th«ng b¸o duyÖt quyÕt to¸n cho Së Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; Bé Tµi chÝnh tæng hîp tæng quyÕt to¸n kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng ®Ó tæng hîp quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ níc hµng n¨m. 4- C«ng t¸c kiÓm tra: - Së Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Kho b¹c Nhµ níc ®Þnh kú kiÓm tra viÖc sö dông kinh phÝ uû quyÒn chi tr¶ c¸c chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh kiÓm tra quyÕt to¸n n¨m cña c¸c ®Þa ph¬ng vµ tæ chøc kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc sö dông kinh phÝ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÕ ®é u ®·i ®èi víi ngêi cã c«ng c¸ch m¹ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. IV- tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng th nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ n¨m ng©n s¸ch 1998 vµ thay thÕ cho c¸c Th«ng t sè 29/TT-LB ngµy 13-11-1995 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸, Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp, híng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Liªn Bé ®Ó bæ sung söa ®æi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2