intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
124
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH - Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG Sè 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2005 Híng dÉn viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch nhµ níc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 175-CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng, NghÞ ®Þnh sè 143/2004/N§-CP ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng §Ó thèng nhÊt qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng, liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr- êng híng dÉn néi dung vµ mét sè chÕ ®é chi tiªu thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng nh sau: PHÇN I QUI §ÞNH CHUNG 1. Th«ng t nµy qui ®Þnh viÖc qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ sù nghiÖp kinh tÕ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng do ng©n s¸ch Nhµ níc b¶o ®¶m. 2. NhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng do c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng thùc hiÖn do ng©n s¸ch trung ¬ng b¶o ®¶m kinh phÝ ho¹t ®éng; nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn do ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng b¶o ®¶m. 3. C¸c nhiÖm vô vÒ b¶o vÖ m«i trêng thuéc c¸c nguån kinh phÝ kh¸c b¶o ®¶m (nh chi tõ nguån sù nghiÖp khoa häc, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, Quü b¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam) kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. PHÇN II QUI §ÞNH Cô THÓ 1. Ph©n cÊp nhiÖm vô chi b¶o vÖ m«i trêng. a. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch trung ¬ng, gåm:
  2. 2 - §iÒu tra c¬ b¶n c¸c thµnh phÇn m«i trêng (®Êt, níc, kh«ng khÝ, ®a d¹ng sinh häc…); ®iÒu tra thèng kª chÊt th¶i, t×nh h×nh « nhiÔm, suy tho¸i vµ sù cè m«i trêng t¹i c¸c khu vùc träng ®iÓm, khu c«ng nghiÖp, c¸c ®iÓm tån lu chÊt ®éc hãa häc do chiÕn tranh ®Ó l¹i; - §iÒu tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò m«i trêng vµ c¸c t¸c ®éng lªn m«i trêng phôc vô viÖc x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch, chiÕn lîc, quy ho¹ch ph¸t triÓn m«i trêng vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, x©y dùng c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh møc phôc vô qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng; - Ho¹t ®éng quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng do c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ Trung ¬ng qu¶n lý; thu thËp, xö lý, lu gi÷, cung cÊp th«ng tin, sè liÖu ®iÒu tra vµ quan tr¾c vÒ m«i trêng; x©y dùng b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i trêng quèc gia hµng n¨m, c¸c b¸o c¸o m«i trêng ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt; - X©y dùng, tæ chøc tr×nh diÔn thö nghiÖm m« h×nh qu¶n lý vÒ b¶o vÖ m«i trêng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ trong b¶o vÖ m«i trêng; - Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng; - X©y dùng c¬ së d÷ liÖu quèc gia, c¬ së d÷ liÖu c¸c vïng kinh tÕ - x· héi, c¸c lu vùc s«ng lín vÒ m«i trêng; - C¸c ho¹t ®éng thanh tra; kiÓm tra, kiÓm so¸t « nhiÔm m«i trêng, qu¶n lý chÊt th¶i, sù cè m«i trêng; ho¹t ®éng sau thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng; - CÊp, gia h¹n, thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng vµ c¸c giÊy phÐp kh¸c vÒ m«i trêng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; - ChØ ®¹o, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng; - Tæ chøc ®µo t¹o, hîp t¸c quèc tÕ, tËp huÊn, héi nghÞ, héi th¶o chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ b¶o vÖ m«i trêng; - Chi gi¶i thëng vÒ m«i trêng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp trong nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; - Mua s¾m, s÷a ch÷a trang thiÕt bÞ phôc vô c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n b¶o vÖ m«i trêng; - Vèn ®èi øng c¸c dù ¸n liªn quan tíi ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng; - Kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c Ban chØ ®¹o, Ban ®iÒu hµnh, V¨n phßng thêng trùc vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn; - C¸c nhiÖm vô kh¸c cã liªn quan ®Õn b¶o vÖ m«i trêng. Riªng nhiÖm vô thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®îc b¶o ®¶m tõ nguån thu “PhÝ lËp vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-
  3. 3 êng” theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. b. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, gåm: - §iÒu tra c¬ b¶n c¸c thµnh phÇn m«i trêng (®Êt, níc, kh«ng khÝ, ®a d¹ng sinh häc…) phôc vô c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi t¹i ®Þa ph¬ng; - §iÒu tra ®¸nh gi¸ t×nh h×nh « nhiÔm m«i trêng t¹i c¸c vïng träng ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp, ®iÓm tån lu chÊt ®éc hãa häc do chiÕn tranh ®Ó l¹i t¹i ®Þa ph¬ng; - Ho¹t ®éng cña c¸c tr¹m quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i trêng cña ®Þa ph- ¬ng; thu thËp, xö lý, trao ®æi, lu gi÷ th«ng tin, sè liÖu vÒ m«i trêng; x©y dùng b¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i trêng vµ c¸c b¸o c¸o kh¸c vÒ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng; - LÊy mÉu vµ ph©n tÝch mÉu lÇn ®Çu thùc hiÖn viÖc thu phÝ vÒ b¶o vÖ m«i trêng; - §iÒu tra, kh¶o s¸t, thö nghiÖm x©y dùng, triÓn khai ¸p dông c¸c m« h×nh mÉu vÒ qu¶n lý vµ b¶o vÖ m«i trêng t¹i ®Þa ph¬ng; - Thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng t¹i ®Þa ph¬ng; - X©y dùng c¬ së d÷ liÖu vÒ b¶o vÖ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng; - C¸c ho¹t ®éng thanh tra; kiÓm tra, kiÓm so¸t « nhiÔm m«i trêng, qu¶n lý chÊt th¶i, sù cè m«i trêng; ho¹t ®éng sau thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng t¹i ®Þa ph- ¬ng theo ph©n cÊp; - CÊp, gia h¹n, thu håi giÊy chøng nhËn ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng vµ c¸c giÊy phÐp kh¸c vÒ m«i trêng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt; - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt; tËp huÊn, héi nghÞ, héi th¶o nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ b¶o vÖ m«i trêng t¹i ®Þa ph¬ng; - Chi gi¶i thëng m«i trêng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch ®ãng gãp trong nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng t¹i ®Þa ph¬ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; - Mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n vÒ b¶o vÖ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng; - Vèn ®èi øng c¸c dù ¸n quèc tÕ vÒ b¶o vÖ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng; - C¸c nhiÖm vô kh¸c cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng cña ®Þa ph¬ng; ViÖc ph©n ®Þnh nhiÖm vô chi cô thÓ vÒ b¶o vÖ m«i trêng cña ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch cÊp x· do ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. Riªng nhiÖm vô thÈm ®Þnh B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng do ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo ph©n cÊp ®îc ®¶m b¶o tõ nguån thu “PhÝ lËp vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng” theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè
  4. 4 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. 2. Mét sè møc chi cô thÓ: - ChÕ ®é chi cho c¸c néi dung liªn quan ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. - Th«ng t nµy híng dÉn mét sè møc chi cô thÓ (theo phô lôc ®Ýnh kÌm). 3. LËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: ViÖc lËp dù to¸n, cÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi cho c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng thùc hiÖn theo c¸c qui ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. Th«ng t nµy híng dÉn cô thÓ mét sè néi dung sau: a. VÒ lËp vµ ph©n bæ dù to¸n: Hµng n¨m c¨n cø vµo ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Th«ng t híng dÉn lËp dù to¸n ng©n s¸ch cña Bé Tµi chÝnh, t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô vÒ b¶o vÖ m«i trêng cña n¨m tríc, v¨n b¶n híng dÉn cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ nhÞªm vô b¶o vÖ m«i trêng cña n¨m kÕ ho¹ch; c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc giao trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ë Trung - ¬ng vµ ®Þa ph¬ng lËp dù to¸n chi b¶o vÖ m«i trêng cïng víi dù to¸n n¨m cña ®¬n vÞ göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn ®Ó tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp, ®ång göi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng ®Ó phèi hîp thùc hiÖn. C¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp tæng hîp dù to¸n chi b¶o vÖ m«i trêng vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ®îc lËp vµ x¸c ®Þnh cho c¸c nhãm c«ng viÖc nªu t¹i phô lôc cña Th«ng t theo nguyªn t¾c sau: - §èi víi c¸c nhiÖm vô chi b¶o vÖ m«i trêng ®· cã ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt: Dù to¸n kinh phÝ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc nh©n (x) ®¬n gi¸ hiÖn hµnh. §Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt do Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr- êng ban hµnh sau khi thèng nhÊt víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan. - §èi víi c¸c nhiÖm vô chi cha cã ®Þnh møc kinh tÕ – kü thuËt: Dù to¸n kinh phÝ ®îc lËp theo khèi lîng c«ng viÖc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ c¸c chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ níc. C¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao; c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¬ quan, ®¬n vÞ ë ®Þa ph¬ng ph©n bæ cô thÓ dù to¸n chi nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng cïng víi dù to¸n ng©n s¸ch n¨m cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ tæng hîp göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó thÈm ®Þnh theo qui ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc. b. VÒ triÓn khai thùc hiÖn nhÞªm vô, dù to¸n vµ thanh quyÕt to¸n: - VÒ thÈm quyÒn phª duyÖt c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n vÒ b¶o vÖ m«i trêng:
  5. 5 + Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chñ tr× phª duyÖt c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n m«i tr- êng träng ®iÓm cÊp quèc gia (cã tÝnh chÊt liªn ngµnh, liªn vïng). + C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ thùc hiÖn phª duyÖt c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n, c¸c nhiÖm vô cÊp Bé, ngµnh thuéc ph¹m vi Bé, ngµnh phô tr¸ch; triÓn khai nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng trong ph¹m vi dù to¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao vµ thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo qui ®Þnh. + Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng thùc hiÖn phª duyÖt c¸c dù ¸n, ®Ò ¸n, nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng ®îc ph©n cÊp cho ®Þa ph¬ng thùc hiÖn. - Kinh phÝ thùc hiÖn cho c¸c nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ph¶n ¶nh vµ quyÕt to¸n vµo lo¹i 12 kho¶n 11 “C¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra, th¨m dß, kh¶o s¸t, t vÊn…” trong lÜnh vùc m«i trêng, theo ch- ¬ng t¬ng øng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ chi tiÕt theo môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. 4. Thanh tra, kiÓm tra: C¸c c¬ quan chñ qu¶n ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan tµi chÝnh vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ m«i trêng cïng cÊp kiÓm tra ®Þnh kú, ®ét xuÊt c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o vÖ m«i trêng, viÖc qu¶n lý sö dông, thanh quyÕt to¸n kinh phÝ b¶o vÖ m«i trêng, nh»m b¶o ®¶m sö dông kinh phÝ ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶. PHÇN III Tæ CHøC THùC HIÖN Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Mäi qui ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng ®Ó nghiªn cøu, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp .
  6. 6 MéT Sè MøC CHI THùC HIÖN NHIÖM Vô B¶O VÖ M¤I TR¦êNG (Phô lôc kÌm theo Th«ng t Liªn tÞch sè 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Bé Tµi chÝnh - Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng) STT Néi dung chi §¬n vÞ Møc chi Ghi chó tÝnh (1.000 ®) A §èi víi c¸c ®Ò ¸n, dù ¸n I X©y dùng vµ xÐt duyÖt ®Ò ¸n, dù ¸n 1 X©y dùng ®Ò c¬ng Tuú theo quy m«, a X©y dùng ®Ò c¬ng chi tiÕt §Ò c¬ng 300 - 600 tÝnh chÊt vµ b Tæng hîp hoµn chØnh ®Ò c- §Ò ¸n, dù 500 nhiÖm vô cña ¬ng tæng qu¸t ¸n -1000 tõng ®Ò ¸n, dù ¸n 2 XÐt duyÖt ®Ò c¬ng a Chñ tÞch héi ®ång Ngêi/buæi 150 b Thµnh viªn héi ®ång, th ký Ngêi/buæi 100 c §¹i biÓu ®îc mêi tham dù Ngêi/buæi 50 d NhËn xÐt cña ph¶n biÖn Héi Bµi viÕt 70 ®ång xÐt duyÖt ®Ò c¬ng e Bµi nhËn xÐt cña ñy viªn Héi Bµi viÕt 40 ®ång 3 LÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh ®Ò ¸n, Bµi viÕt 100 - 200 Trêng hîp kh«ng dù ¸n b»ng v¨n b¶n cña chuyªn thµnh lËp Héi gia vµ nhµ qu¶n lý ®ång II Chi thùc hiÖn ®Ò ¸n, dù ¸n, nhiÖm vô 1 §iÒu tra, kh¶o s¸t a LËp mÉu phiÕu ®iÒu tra PhiÕu 150 (kho¶ng 30 chØ tiªu) b Cung cÊp th«ng tin PhiÕu 7 -10 c Chi cho ®iÒu tra viªn Ngµy c«ng/ 25 Ngêi d Chi cho ngêi phiªn dÞch tiÕng Ngêi/ngµy 30 ChØ ¸p dông cho d©n téc ®iÒu tra thuéc e Chi cho ngêi dÉn ®êng Ngêi/ngµy 20 vïng nói cao, vïng s©u cÇn cã ngêi ®Þa ph¬ng dÉn ®êng vµ ngêi phiªn dÞch cho ®iÒu tra viªn. f C«ng kh¶o s¸t, lÊy mÉu C«ng 20 - 30 Thêi gian 01 c«ng (thuª ngoµi) kho¶ng 8 giê vµ tuú theo tÝnh chÊt cña mÉu
  7. 7 g Chi c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé ®i Theo qui ®Þnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t hiÖn hµnh h Ph©n tÝch mÉu c¸c chØ tiªu Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i m«i trêng Th«ng t sè 83/2002/TT-BTC ngµy 25/9/2002 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý phÝ, lÖ phÝ vÒ tiªu chuÈn, ®o lêng, chÊt lîng. 2 Tæng hîp, ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò ¸n, dù ¸n a B¸o c¸o ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ B¸o c¸o 1.000- Theo ph¬ng thøc theo chuyªn ®Ò 3.000 hîp ®ång b B¸o c¸o tæng hîp, hoµn thiÖn §Ò ¸n, dù 4.000- ®Ò ¸n, dù ¸n ¸n 12.000 III Héi nghÞ, héi th¶o 1 Héi nghÞ Møc chi thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh vÒ chÕ ®é chi tiªu héi nghÞ trong níc. 2 Héi th¶o Møc chi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 45/2001/TTLT/BTC- BKHCNMT ngµy 18/6/2001 cña Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh – Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. 3 Chuyªn gia ph©n tÝch, ®¸nh Bµi viÕt 100-200 Tèi ®a 02 chuyªn gi¸ chuyªn ®Ò gia/ chuyªn ®Ò IV Tæng kÕt nghiÖm thu 1 Chñ tÞch héi ®ång Ngêi/buæi 150 2 Thµnh viªn héi ®ång, th ký Ngêi/buæi 100 3 §¹i biÓu ®îc mêi tham dù Ngêi/buæi 50 4 Bµi nhËn xÐt cña ph¶n biÖn Bµi viÕt 200 5 Bµi nhËn xÐt cña ñy viªn Bµi viÕt 100 B Ho¹t ®éng thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng 1 §iÒu tra, kh¶o s¸t t¹i hiÖn trêng ¸p dông nh ®iÓm 1, môc II, phÇn A nªu trªn 2 Häp Héi ®ång thÈm ®Þnh a Chñ tÞch héi ®ång Ngêi/buæi 200 b Thµnh viªn héi ®ång, th ký Ngêi/buæi 150 c Bµi nhËn xÐt cña ñy viªn Héi Bµi viÕt 150 ®ång d §¹i biÓu ®îc mêi tham dù Ngêi/buæi 50 3 LÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh b»ng Bµi viÕt 100-250 Trong trêng hîp v¨n b¶n cña chuyªn gia vµ nhµ kh«ng thµnh lËp qu¶n lý Héi ®ång. C Gi¶i thëng vÒ m«i trêng 1 Héi ®ång xÐt tÆng a Chñ tÞch héi ®ång Ngêi/buæi 150 b Thµnh viªn héi ®ång, th ký ngêi/buæi 100
  8. 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2