intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
87
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC về việc hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng t liªn tÞch bé  v¨n h ãa ­ th«ng tin    ­ bé  tµi h Ý n h    c sè 58/2003/TTLT­B V H T T­B T C  n g µy  17 th¸ng 10 n¨ m  2003  h íng d É n   ¶ o  h é  q u y Ò n  t¸c b  gi¶   c¬ q u a n   ¶i q u a n   t¹i h ® èi   h µ n g  hãa x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u víi k k C¨n  Bé    cø  luËtD©n   cña    sù  níc Céng hßa      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     ngµy  28/10/1995; C¨n  LuËt H¶iquan  29/2001/QH10  cø      sè  ngµy  29/6/2001; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   76/CP  sè  ngµy 29/11/1996  cña ChÝnh phñ híng  dÉn    thihµnh mét  quy  sè  ®Þnh    vÒ quyÒn      t¸cgi¶ trong Bé      luËtD©n   (d   sù  íi ®©y        viÕtt¾tlµNghÞ  ®Þnh  76/CP); sè  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  60/CP  sè  ngµy 6/6/1997 cña ChÝnh phñ híng dÉn  thihµnh      c¸cquy  ®Þnh  cña  luËtD©n   vÒ  Bé    sù  quan   hÖ d©n  cã  sù  yÕu      tèníc ngoµi(d     íi®©y        viÕtt¾tlµNghÞ  ®Þnh  60/CP); sè  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   101/2001/N§­   sè  CP ngµy  31/12/2001  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt H¶i quan  thñ tôch¶i     vÒ        quan, chÕ  kiÓm       ®é  tragi¸m      s¸th¶iquan  íi (d   ®©y  viÕtt¾t lµ NghÞ        ®Þnh sè  101/2001/N§­CP. Bé  V¨n hãa    ­ Th«ng    TµichÝnh  tin,Bé    híng dÉn    b¶o  quyÒn      i hé  t¸cgi¶ t¹  c¬ quan    h¶iquan ®èi    víihµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  li   cã  ªnquan ®Õn   quyÒn      sau: t¸cgi¶nh  I.  Gi¶i thÝch thu Ët n g ÷ Mét  tõng÷  dông  sè    sö  trongTh«ng     tnµy  îchiÓu  sau: ®   nh  1."T¸cgi¶"lµnh÷ng          ngêi® îcquy      ®Þnh    t¹ §iÒu  i 745  luËtD©n   Bé    sù. 2. "Chñ  h÷u      së  t¸cphÈm"    lµ nh÷ng    c¸ nh©n,  chøc  îc quy  tæ  ®   ®Þnh    t¹i §iÒu  746  luËtD©n   Bé    sù. 3. "T¸c phÈm   îc b¶o  t¹      ®   hé  iViÖt Nam"    gåm     i c¸c lo¹ h×nh    t¸cphÈm   îc ®   b¶o  quy  hé  ®Þnh  i t¹ §iÒu    747  luËtD©n     Bé    sù,§iÒu  NghÞ  4  ®Þnh  76/CP; sè    kh«ng  néi dung  quy  cã    nh  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  1  749  luËtD©n   vµ    Bé    sù  lµ mét  trong c¸ct¸cphÈm         sau: 3.1.T¸c phÈm       cña        t¸cgi¶lµc«ng  d©n  ViÖtNam;   3.2.T¸c    phÈm  thuéc  h÷u  së  cña c«ng d©n, ph¸p nh©n,  chøc  tæ  ViÖt  Nam   3.3.T¸c    phÈm  cña ngêi níc ngoµi,ph¸p        nh©n   níc ngoµi® îc s¸ng        t¹ovµ  thÓ  hiÖn    díih×nh  thøc vËtchÊtnhÊt ®Þnh            t¹ ViÖtNam; i   3.4.T¸c    phÈm   cña ngêinícngoµi,ph¸p        nh©n    nícngoµilÇn    ®Çu     îc tiªn®   c«ng    bè,phæ   biÕn    t¹ ViÖtNam; i  
 2. 2 3.5.T¸c    phÈm  cña ngêi níc ngoµi,ph¸p        nh©n    níc ngoµi ® îc b¶o  t¹     hé  i   ViÖtNam     theo c¸c®iÒu        ícquèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc   tham gia; C¸c    t¸cphÈm   îcb¶o  ph¶i® îcthÓ  ®   hé      hiÖn    díimét h×nh thøc    vËt chÊt  nhÊt ®Þnh, kh«ng ph©n  biÖt h×nh    thøc, ng«n    ng÷ thÓ hiÖn, chÊt îng      l t¸c phÈm,  c«ng  hoÆc   ®∙  bè  cha c«ng    ® îc cÊp  bè, ®∙    hoÆc  cha  îc cÊp  ®   GiÊy  chøng nhËn b¶n quyÒn    t¸cgi¶. 4. "C«ng      bè, phæ   biÕn    t¸cphÈm"    lµthÓ hiÖn    t¸cphÈm   ícc«ng  tr   chóng  díi  d¹ng thuyÕttr×nh,tr bÇy, xuÊt b¶n,biÓu      ng        diÔn,ph¸tthanh,truyÒn        h×nh  vµ    c¸ch×nh  thøc vËtchÊtkh¸c.       5. "T¸c phÈm       lÇn ®Çu     îc c«ng    tiªn®   bè, phæ  biÕn  i t¹ ViÖt Nam"        lµ t¸c phÈm  cña  ngêinícngoµi,ph¸p        nh©n    nícngoµicha  îcc«ng      ®   bè, phæ   biÕn  ë  bÊt kú      nícnµo  íckhi® îcc«ng    tr       bè,phæ   biÕn    t¹ ViÖtNam. i   T¸c phÈm   îc coilµ t¸cphÈm   ®         lÇn ®Çu     îc c«ng    tiªn®   bè, phæ   biÕn    t¹i ViÖt Nam         khit¸cphÈm   ® îcc«ng    ®ã    bè,phæ  biÕn  ViÖt Nam   ë    trong thêih¹n      30 ngµy tÝnh    tõngµy    t¸cphÈm   ® îcc«ng    ®ã    bè,phæ   biÕn  ®Çu     bÊt lÇn  tiªnë    kú    nícnµo. 6."T¹m    dõng lµm        thñ tôch¶iquan" lµviÖc  quan        c¬  h¶iquan  thêich­ t¹m    a lµm        thñ tôc h¶iquan        ®èi víil«hµng  hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    nghi khicã    ngê    viph¹m  quyÒn    t¸cgi¶. 7. "Th«ng    quan"    lµ viÖc  quan    c¬  h¶i quan quyÕt ®Þnh hµng hãa  îc ®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 8. "Hµng    hãa  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu    vi ph¹m quyÒn        t¸cgi¶" lµ nh÷ng  hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    vi ph¹m quyÒn  nh©n th©n, quyÒn      tµis¶n  cña      t¸cgi¶,chñ  h÷u    së  t¸cphÈm, gåm  nh÷ng hµng hãa    díi®©y: 8.1.Hµng    hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      lµ c¸c b¶n sao    t¸cphÈm     mµ viÖc  s¶n  xuÊt vµ/hoÆc u    l th«ng    c¸cb¶n sao    t¸cphÈm   kh«ng  îcsù  ®   cho  phÐp  cña  chñ  h÷u    së  t¸cphÈm  ®ã. 8.2.Hµng    hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      lµ c¸c b¶n sao    t¸cphÈm   néi cã    dung    viph¹m quyÒn    t¸cgi¶. II. èi tîng ® îc q u y Ò n  yªu c Ç u  v µ p h¹ m  vi yªu c Ç u  b ¶ o  h é   § q u y Ò n  t¸c gi¶ t¹i ¬ q u a n  h ¶i q u a n  c 1.    îng  îc quyÒn  §èi t ®   yªu cÇu b¶o    héi quyÒn    t¸c gi¶  ic¬  t¹  quan    h¶i quan:   C¸c ®èi îng  t sau ®©y   îc yªu  ®   cÇu  quan    c¬  h¶iquan b¶o  quyÒn    hé  t¸c gi¶: 1.1 T¸c gi¶,chñ  h÷u          së  t¸cphÈm   t¸cphÈm   îcb¶o  t¹ ViÖtNam; cã    ®   hé    i   1.2.C¸    nh©n,  chøc  îc cÊp  tæ  ®   phÐp  dông      sö  c¸c t¸cphÈm   îc b¶o  ®   hé  t¹ ViÖtNam;   i   1.3.C¸    nh©n, tæ    chøc  chøc  cã  n¨ng  dÞch  quyÒn      îcc¸c®èi t vô  t¸cgi¶®      ­ îng nªu      t¹ ®iÓm     1.2.Môc    i 1.1.vµ    IITh«ng   tnµy  quyÒn; ñy  1.4.Tæ     chøc  qu¶n    thÓ  lýtËp  quyÒn      li   t¸cgi¶cã  ªnquan.
 3. 3 2.Ph¹m      vib¶o  quyÒn      hé  t¸cgi¶cña  quan    c¬  h¶iquan: Th«ng  tnµy  îc¸p dông        hµng  ®     ®èi víitÊtc¶  hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã  ªnquan  li   ®Õn  quyÒn      îcb¶o        êng    t¸cgi¶®   hé,trõc¸ctr hîp sau: 2.1.Hµng    hãa  viÖn    trînh©n  ®¹o; 2.2.Hµng    hãa  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt cã    phôc  cho      thêih¹n  vô  c«ng    t¸c,sinh  ho¹tcña  chøc,c¸nh©n      tæ      nícngoµitrongthêigian ë          ViÖtNam;   2.3.Hµng    hãa  nhËp     t¹m  ­t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊt­t¸ nhËp  thêih¹n ®Ó   ng       i cã      tr bµy, tr     i   iÓn l∙m,gií thiÖu    s¶n phÈm  hoÆc     ®Ó gióp ngêi tiªudïng      ph©n biÖt,   nhËn  biÕthµng      viph¹m  quyÒn    t¸cgi¶; 2.4.Hµng    hãa    qu¸ c¶nh;   2.5.Hµng    hãa    lµ quµ biÕu, qu¸    tÆng trong tiªuchuÈn  îc miÔn      ®   thuÕ;  Hµnh      lýc¸nh©n theo quy    ®Þnh        t¹ luËth¶iquan. i III.T h ñ  tôc thùc thi ¶ o  h é  q u y Ò n  t¸c    b  gi¶  t¹i ¬ q u a n  h ¶i q u a n  c 1. Nép    ®¬n  cÇu  yªu  b¶o  quyÒn      i quan    hé  t¸cgi¶ t¹  c¬  h¶iquan  íi (d  ®©y  gäit¾tlµ"§¬n          yªu cÇu  b¶o  hé"): §Ó   îc b¶o  quyÒn      i quan    ®   hé  t¸cgi¶ t¹ c¬  h¶i quan, c¸c ®èi îng      t nªu   t¹i ®iÓm   môc    1  IITh«ng  tnµy  íi (d  ®©y        gäit¾tlµ"ngêiyªu cÇu")cã        thÓ  nép §¬n  yªu cÇu    b¶o  theo quy  hé    ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.1 hoÆc     1.2 môc  I II Th«ng     tnµy: 1.1.Nép    ®¬n    yªu cÇu b¶o  dµih¹n:Trêng    hé      hîp cha  th«ng    mét  cã  tinvÒ  l«hµng    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  thÓ    cô  viph¹m quyÒn      t¸cgi¶,ngêiyªu cÇu      cã  thÓ nép  ®¬n  cÇu  yªu  b¶o  dµih¹n  hé    §¬n  yÕu cÇu b¶o  kÌm  hé  theo    c¸c giÊy  têsau:   1.1.1.§¬n    yÕu cÇu b¶o  quyÒn      i quan    hé  t¸cgi¶ t¹ c¬  h¶i quan (Theo  mÉu     t¹ phô    kÌm  i lôc1  theo Th«ng     tnµy). 1.1.2.GiÊy  quyÒn  êng      ñy  (tr hîp ngêinép    ®¬n       îng quy  lµc¸c ®èi t   ®Þnh  t¹ ®iÓm     1.4 Môc      i 1.3 vµ    IITh«ng   tnµy). 1.1.3.       liÖu chøng  Tµi minh  quyÒn    yªu cÇu: 1.1.3.1.  GiÊy  chøng nhËn  b¶n quyÒn      t¸cgi¶(nÕu    cã).NÕu     yªu cÇu b¶o  hé trong  êng  tr hîp  kh«ng  GiÊy  cã  chøng nhËn quyÒn  b¶n      t¸cgi¶ th× trong  §¬n  cÇu  yªu  b¶o    hé, ngêi yªu    cÇu  ph¶ichøng    minh  cam   vµ  ®oan  quyÒn    t¸c gi¶cña    m×nh        ®èi víi phÈm     t¸c yªu cÇu  îcb¶o  ®   hé. 1.1.3.2.  Hîp ®ång  dông    sö  t¸cphÈm   êng    (tr hîp ngêinép    ®¬n        lµ c¸c ®èi t   îng quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.2.Môc    IITh«ng   tnµy); 1.1.3.3.  GiÊy    têchøng  minh  quyÒn      îcchuyÓn  t¸cgi¶®   giao,thõa  (tr   kÕ  ­ êng         îng ® îcchuyÓn  hîp lµc¸c®èi t     giao,thõa kÕ);     1.1.3.4.C¸c    giÊy  kh¸c  tê  chøng minh  quyÒn yªu cÇu cña m×nh   theo  ph¸p luËtViÖt Nam         hoÆc     c¸c ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   ký    ®∙  kÕt  hoÆc   tham    êng        gia (tr hîp t¸cgi¶,chñ  h÷u  së  cña    t¸cphÈm  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     3.3.,  3.4.vµ      3.5.Môc   ITh«ng  tnµy);
 4. 4 1.1.4.B¶n          m« t¶ t¸cphÈm   mÉu   vµ  hoÆc  ¶nh chôp    t¸cphÈm  trong ®ã    cÇn lµm  c¸c  râ  dÊu hiÖu    ®Ó nhËn  biÕt,ph©n    biÖt gi÷a    hµng    vi ph¹m    víi hµng kh«ng    viph¹m. 1.1.5.TiÒn  øng    t¹m  hoÆc  chøng    tõ b¶o    l∙nhcña  chøc  tæ  tÝn dông    ®Ó ®¶m  b¶o  thanh  to¸n c¸c chi phÝ  thiÖth¹iph¸tsinh  viÖc  quan          vµ        do  c¬  h¶i quan  t¹m  ®∙  dõng  lµm  tôc ®èi    thñ    víihµng  hãa  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo  ®Ò  nghÞ  cña  ngêi yªu    cÇu trong tr   êng  hîp hµng t¹m  dõng  îc x¸c ®Þnh    ®     lµ kh«ng    viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶.TiÒn  øng  t¹m  hoÆc  chøng    tõ b¶o    l∙nhtrong tr  ­ êng    hîp nµy  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1.1.5.1.TiÒn    t¹m øng    lµ mét kho¶n tiÒn  thÓ, tèithiÓu    tr   cô      lµ:20  iÖu ®ång; hoÆc   1.1.5.2.Chøng      tõ b¶o    l∙nh cho mét kho¶n tiÒn  thÓ, tèithiÓu    cô      lµ:50  tr   iÖu®ång; hoÆc   1.1.5.3.Chøng      tõ b¶o    l∙nh cña  chøc  tæ  tÝn dông cam  kÕt thanh to¸n  mäi    chiphÝ  thiÖth¹iph¸tsinh do  vµ          viÖc  quan    c¬  h¶iquan  t¹m  ®∙  dõng lµm  thñ    tôc ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo    ®Ò nghÞ  cña ngêi yªu     cÇu  trong tr   êng    hîp hµng  dõng  îcx¸c ®Þnh    t¹m  ®     lµkh«ng    viph¹m  quyÒn    t¸c gi¶. Trêng    hîp ngêiyªu    cÇu  nép  ®∙  §¬n  cÇu  yªu  b¶o  t¹ c¬  hé  i quan      h¶iquan  theo h×nh  thøc  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1 Môc  III Th«ng   tnµy  nhng    th«ng  l¹ cã  i tinvÒ    mét    l« hµng  thÓ    cô  viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶ cña m×nh  còng  thÓ  th×  cã  göi §¬n    yªu  cÇu  b¶o  theo  viÖc  i quan    hé  vô  tí c¬    h¶iquan  t¹m  dõng  lµm thñ  tôc cho      l«hµng   mµ m×nh  nghingê      viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶ quy ®Þnh  it¹ ®iÓm     1.2 Môc  I   II  Th«ng   tnµy.Trong  êng      tr hîp nµy ngêinép    ®¬n  îcmiÔn    ®   c¸cgiÊy  tê,tµiliÖu quy        ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.2.4.  Môc  I II Th«ng     tnµy. 1.2.Nép    §¬n  cÇu  yªu  b¶o  theo  viÖc:Trêng    nghingê  l« hé  vô    hîp cã    vÒ    hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thÓ    cô  viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶,ngêiyªu    cÇu  nép  §¬n    yªu cÇu b¶o  theo vô  hé    viÖc      ®Ó yªu cÇu  quan    c¬  h¶iquan  thùc hiÖn    t¹m  dõng lµm        thñ tôc h¶iquan      ®èi víimét    l«hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thÓ  cô  nªu  trong §¬n      yªu cÇu b¶o    hé.§¬n    yªu cÇu b¶o  kÌm  hé  theo c¸cgiÊy têsau:         1.2.1.§¬n  cÇu    yªu  b¶o  quyÒn        quan    hé  t¸cgi¶t¹ c¬  i h¶iquan  (theo mÉu     t¹  iPhô    kÌm  lôc1  theo Th«ng   tnµy),trong ®ã      nªu   c¸c th«ng    l«hµng  tinvÒ    cô  thÓ  ®ang  cÇu  dõng,®ñ    quan    yªu  t¹m    ®Ó c¬  h¶iquan   x¸c ®Þnh  îcl«hµng  ®     ®ã,    nh: Tªn,®Þa     chØ  ngêi xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  hµng      ho¸;níc xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu; níc xuÊt xø          l« hµng; ph¬ng    thøc vËn  ,     ph¬ng  t¶i  tiÕtvÒ  chi tiÖn  vËn  , t¶i h∙ng vËn  , vËn  t¶i sè  ®¬n;  c¶ng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  kiÕn;®¬n  dù    vÞ    h¶iquan  lµm      kiÕn;m«         hµng  thñ tôcdù    t¶chitiÕtvÒ  nghingê    hoÆc   mÉu   hoÆc   ¶nh chôp  hµng  nghingê; tªnngêis¶n          xuÊt,ngêiph©n      phèihµng    nghi   ngê    viph¹m. 1.2.2.Chøng  ban    cø  ®Çu   viÖc  vÒ  nghingê    hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    viph¹m quyÒn      t¸cgi¶,nh: 1.2.2.1.Nguån    gèc xuÊt xø    cña    l« hµng  kh«ng thuéc    níc,khu vùc; c¸     nh©n, tæ    chøc  îcphÐp  ®   s¶n xuÊtb¶n    sao    hîp ph¸p cña      t¸cphÈm; 1.2.2.2.  MÉu   hoÆc   ¶nh  chôp  b¶n  sao    viph¹m  (nÕu  cã). 1.2.3.TiÒn  øng    t¹m  hoÆc  chøng    tõ b¶o    l∙nhcña  chøc  tæ  tÝn dông    ®Ó ®¶m  b¶o thanh to¸n c¸c chi phÝ  thiÖth¹iph¸tsinh  viÖc  quan          vµ        do  c¬  h¶i
 5. 5 quan  t¹m  ®∙  dõng lµm thñ    tôc ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu theo  ®Ò  nghÞ  cña ngêi yªu    cÇu trong tr   êng  hîp hµng t¹m dõng  îc x¸c ®Þnh    ®     lµ kh«ng    viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶.TiÒn  øng  t¹m  hoÆc  chøng    tõ b¶o    l∙nhtrong tr  ­ êng    hîp nµy  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1.2.3.1.  TiÒn  øng  t¹m  hoÆc   chøng    tõ b¶o    l∙nhb»ng  20%         trÞgi¸l«hµng  theo gi¸ghitrong hîp ®ång            nép vµo    t¶ikho¶n  göicña  quan    t¹m    c¬  h¶iquan  i t¹  Kho    b¹c Nhµ    níc;hoÆc 1.2.3.2.  TiÒn  øng  t¹m  hoÆc   chøng    tõ b¶o    l∙nhcña  chøc  dông    tæ  tÝn  víi møc  thÓ,tèi cô     thiÓu lµ20  iÖu®ång  êng        tr   (tr hîp cha  biÕttrÞgi¸l«hµng          nghi  ngê    viph¹m);hoÆc   1.2.3.3.Chøng      tõ b¶o    l∙nh cña  chøc  tæ  tÝn dông cam  kÕt thanh to¸n  mäi    chiphÝ  thiÖth¹iph¸tsinh do  vµ          viÖc  quan    c¬  h¶iquan  t¹m  ®∙  dõng lµm  thñ    tôc ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo    ®Ò nghÞ  cña ngêi yªu     cÇu  trong tr   êng    hîp hµng  dõng  îcx¸c ®Þnh    t¹m  ®     lµkh«ng    viph¹m  quyÒn    t¸c gi¶. 1.2.4.  C¸c  giÊy tê,tµiliÖu quy          ®Þnh  i   t¹ c¸c®iÓm     1.1.2,1.1.3,1.1.4Môc        II  I Th«ng   tnµy. 1.3.Ngêiyªu cÇu        ph¶inép  phÝ    lÖ  theo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    2.TiÕp    nhËn  xö    vµ  lý§¬n    yªu cÇu  b¶o  hé 2.1.C¬    quan  tiÕp nhËn  xö      vµ  lý§¬n    yªu cÇu  b¶o  hé: 2.1.1.Tæng    Côc    H¶i quan tiÕp nhËn    ®¬n trong tr   êng    hîp ®¬n  nép theo  h×nh thøc quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1.Môc  I II Th«ng   t nµy nÕu ph¹m    cÇu  viyªu  c¬  quan    h¶iquan thùc thib¶o  thuéc ®Þa      hé    bµn qu¶n    lýcña  Côc    2  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè    trëlªn. 2.1.2.Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè  tiÕp nhËn ®¬n   ®èi      víic¸c h×nh  thøc nép ®¬n quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1;1.2 Môc  I II Th«ng   t nµy  nÕu ph¹m    vi yªu cÇu  quan      c¬  h¶iquan  thùc thi     b¶o  thuéc ®Þa  hé    bµn  qu¶n   lýcña Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè. 2.1.3.Chi Côc        H¶i quan tiÕp nhËn ®¬n ®èi      víic¸c h×nh thøc nép  ®¬n  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm  1.1;1.2Môc  I   II  Th«ng   tnµy  nÕu ph¹m    cÇu  quan  viyªu  c¬  h¶iquan    thùc thib¶o  chØ      hé  thuéc ®Þa  bµn qu¶n    lýcña  Chi Côc    H¶i quan  ®ã.  2.2.TiÕp    nhËn  xö    vµ  lý§¬n    yªu cÇu  b¶o  hé: Sau    khitiÕp nhËn    §¬n  cÇu  yªu  b¶o    quan    hé, c¬  h¶iquan ph¶ikiÓm      tra ®¬n  nµy  c¸c hå      vµ    s¬, tµiliÖu kÌm    theo    ®Ó quyÕt ®Þnh  chÊp  cã  nhËn §¬n  yªu cÇu    b¶o  ®ã  hé  hay  kh«ng. 2.2.1.  §iÒu  kiÖn    ®Ó chÊp  nhËn  §¬n    yªu cÇu  b¶o  hé: 2.2.1.1.Ngêi yªu      cÇu    lµ ngêi cã    quyÒn nép §¬n yªu cÇu b¶o  quy  hé  ®Þnh    t¹ ®iÓm   Môc    i 1  IITh«ng   tnµy; 2.2.1.2.     dung    Néi yªu cÇu  b¶o  n»m   hé  trong ph¹m      viquyÒn  cña  ngêiyªu     cÇu  b¶o hé; 2.2.1.3.Thêi h¹n  thêi®iÓm       vµ    yªu cÇu b¶o  n»m   hé  trong thêih¹n      b¶o  hé  quyÒn      t¸cgi¶quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i 766  luËtD©n     Bé    sù,§iÒu  NghÞ  14  ®Þnh 
 6. 6 sè 76/CP, c¸c HiÖp      ®Þnh  song ph¬ng  c¸c ®iÒu    vµ    íc quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam     ®∙  kÕt  ký  hoÆc   tham  gia; 2.2.1.4.T¸c    phÈm  yªu cÇu b¶o  ph¶ilµ t¸cphÈm   îc b¶o  t¹  hé        ®   hé  iViÖt  Nam; 2.2.1.5.§¬n  cÇu    yªu  b¶o  vµ  s¬  hé  hå  kÌm  theo  ®ñ   cã  th«ng        tin®Ó h¶i quan  c¬  tiÕn  cã  së  hµnh    c¸c biÖn ph¸p b¶o  quyÒn      hé  t¸cgi¶ theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng     i tnµy. 2.2.1.6.  Ngêiyªu cÇu      nép tiÒn b¶o    ®¶m  hoÆc  chøng    tõb¶o    l∙nhcña  tæ  chøc  dông  tÝn  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.1.5hoÆc     1.2.3Môc  I   II  Th«ng  tnµy. 2.2.2.  Thêih¹n chÊp      nhËn  ®¬n    yªu cÇu  b¶o  hé; 2.2.2.1.§èi víi§¬n        yªu cÇu b¶o  ® îc nép  hé    theo ®iÓm   1.1. Môc   I   II  Th«ng  t nµy, viÖc    chÊp nhËn  ®¬n hay kh«ng ®Òu  ph¶i® îc th«ng      b¸o b»ng  v¨n b¶n    cho ngêiyªu    cÇu  biÕttrong thêih¹n  ngµy.§èivíitr       10        êng    hîp kh«ng  chÊp nhËn    th× ph¶inªu      kh«ng    râ lýdo  chÊp nhËn. 2.2.2.2.§èi víi§¬n        yªu  cÇu  b¶o  ® îc nép  hé    theo ®iÓm   1.2 Môc   I II  Th«ng  tnµy,nÕu    kh«ng chÊp  nhËn  ®¬n ph¶ith«ng  ngay    b¸o  trong ngµy    cho  ngêiyªu    cÇu  biÕtvµ    nªu      kh«ng  râ lýdo  chÊp nhËn. ViÖc    th«ng  trong tr b¸o   ­ êng    hîp nµy  îcthùc hiÖn  ®     b»ng    fax hoÆc   ®iÖn tho¹i ®ång      , thêiph¶i® îcgöi       b»ng    v¨n b¶n cho ngêiyªu cÇu      biÕt.   3. KiÓm      tra, ph¸t hiÖn    hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu nghi ngê      vi ph¹m  quyÒn    t¸cgi¶: Sau    khichÊp  nhËn  §¬n  cÇu  yªu  b¶o    quan    hé,c¬  h¶iquan  thùc hiÖn    nh  sau: 3.1.TriÓn    khaith«ng    cÇu    tinyªu  b¶o  ®Õn     hé  c¸c ®¬n  h¶iquan    vÞ    ®Ó thùc hiÖn.   3.2.KiÓm       trahµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu nghingê      viph¹m quyÒn  t¸cgi¶:   C¨n  vµo    cø  c¸c th«ng    tincung cÊp  trong ®¬n  hå  yªu    vµ  s¬  cÇu  b¶o hé  quyÒn      quan    t¸cgi¶,c¬  h¶i quan    îc cung  n¬i ®   cÊp th«ng    tr¸chnhiÖm   tincã    theo      dâi®Ó kiÓm       tra,ph¸thiÖn hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu nghingê      vi ph¹m quyÒn    t¸cgi¶. 3.3.Ra    quyÕt ®Þnh  dõng    t¹m  lµm        thñ tôch¶iquan: 3.3.1.Chi    côc  ëng  tr Chi Côc  H¶i quan    n¬i ph¸t hiÖn    hµng ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  nghi ngê        viph¹m quyÒn      quyÕt  t¸cgi¶ ra  ®Þnh  t¹m dõng  lµm        thñ tôch¶iquan  (theomÉu       t¹ Phô    kÌm  i lôc2  theo Th«ng     tnµy). 3.3.1.1.  Trêng    hîp thùc hiÖn    theo §¬n      yªu cÇu  b¶o  dµih¹n        hé    th× khix¸c ®Þnh  viph¹m, c¬  cã      quan    h¶iquan    ra quyÕt ®Þnh  t¹m dõng    mµ kh«ng cÇn  ngêiyªu cÇu      ph¶icã    thªm ®¬n. 3.3.1.2. Trêng       hîp thùc hiÖn    theo  §¬n  cÇu  yªu  b¶o  theo  viÖc  hé  vô  th×  khicã    th«ng      tinvÒ mét   l« hµng  thÓ, c¬  cô    quan    h¶i quan quyÕt ®Þnh t¹m  dõng theo §¬n      yªu cÇu  b¶o  theo vô  hé    viÖc nµy. 3.3.2.ViÖc  quyÕt    ra  ®Þnh  t¹m dõng  îc thùc  ®   hiÖn    khi chñ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ®Õn   lµm        thñ tôch¶iquan.
 7. 7 3.3.3.QuyÕt    ®Þnh  dõng  t¹m  lµm        thñ tôc h¶iquan  ph¶i® îcgöicho        ngêi   yªu cÇu  chñ    vµ  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 3.3.4.ViÖc    quyÕt ®Þnh    t¹m  thêih¹n  dõng  kÐo      t¹m  vµ  dµithêih¹n  dõng  lµm        thñ tôch¶iquan  îcthùc hiÖn  ®     theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    14  ®Þnh sè  101/2001/N§­  CP cña ChÝnh  phñ (QuyÕt ®Þnh  kÐo      dµi thêih¹n t¹m dõng  theo mÉu       t¹ Phô    kÌm  i lôc3  theo Th«ng     tnµy). 4.KiÓm         trax¸c®Þnh  t×nh  tr¹ngph¸p lývÒ        quyÒn      xö        t¸cgi¶vµ  lý®èi víi hµng    t¹m  ho¸ bÞ  dõng: ViÖc    x¸c minh  t×nh tr¹ngph¸p    quyÒn        lývÒ  t¸cgi¶ ®èi    víihµng    ho¸ t¹m  dõng    lµ viÖc kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸,hå        s¬, c¸c chøng  ®i  cø  kÌm  x¸c vµ    ®Þnh  xem     l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  vi ph¹m   cã    quyÒn     t¸c gi¶ hay  kh«ng. 4.1.QuyÒn   tr¸chnhiÖm     vµ    cña  chøc, c¸ nh©n  ªnquan  tæ      li   trong viÖc    kiÓm       tra,x¸c ®Þnh t×nh tr¹ngph¸p    quyÒn        lývÒ  t¸cgi¶ ®èi    víihµng    ho¸ t¹m  dõng: 4.1.1.  QuyÒn  tr¸chnhiÖm  vµ    cña  ngêiyªu cÇu  dõng:     t¹m  4.1.1.1.Yªu    cÇu  quan    c¬  h¶i quan cho lÊy mÉu   l« hµng  tõ    ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  dõng      t¹m  ®Ó x¸c ®Þnh    l«hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã    viph¹m quyÒn      t¸cgi¶hay kh«ng. 4.1.1.2.Tr×nh    bµy  cung  vµ  cÊp trung thùc    c¸c th«ng    tin,b»ng chøng  cho  quan    c¬  h¶iquan  ®Ó   ®ñ  chøng minh    l«hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ®∙  viph¹m    quyÒn      t¸cgi¶cña m×nh. 4.1.1.3.XuÊt    tr×nh b»ng  chøng  hoÆc  kÕt luËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (nÕu      cã) ®Ó chøng  minh    l« hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    viph¹m  quyÒn      ícc¬  t¸cgi¶tr   quan   h¶iquan. 4.1.2.  QuyÒn  tr¸chnhiÖm  vµ    cña  chñ  hµng; 4.1.2.1.Yªu    cÇu  quan  c¬  H¶i quan cho lÊy mÉu   l« hµng  tõ    ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu t¹m dõng    ®Ó chøng minh    l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  kh«ng    viph¹m quyÒn    t¸cgi¶. 4.1.2.2.  Tr×nh  bµy  cung  vµ  cÊp trung thùc c¸cth«ng          tin,b»ng  chøng  íc tr   c¬ quan    h¶i quan    ®Ó chøng minh    l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu kh«ng    vi ph¹m quyÒn   t¸cgi¶. 4.1.2.3.XuÊt    tr×nh b»ng chøng  hay  kÕt luËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    ®Ó chøng  minh    l« hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu kh«ng    vi ph¹m  quyÒn      ícc¬  t¸cgi¶tr   quan    h¶iquan. 4.1.3.  QuyÒn  tr¸chnhiÖm  vµ    cña  quan    c¬  h¶iquan; 4.1.3.1.C¨n  thùc tÕ    cø    hµng    ho¸,b»ng chøng, th«ng    ® îc ®Ó       tincã    x¸c ®Þnh    l«hµng  viph¹m  cã    quyÒn      t¸cgi¶hay kh«ng. 4.1.3.2.  Trêng    hîp kh«ng  kh¼ng  ®Þnh  îcl«hµng  viph¹m  ®     cã    quyÒn    t¸c gi¶hay    kh«ng      th× yªu cÇu  ngêiyªu cÇu  dõng      t¹m  chøng minh. 4.1.3.3. Trêng    kÕt  hîp cã  luËn cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  vÒ  t×nh tr¹ng ph¸p        lývÒ quyÒn      t¸cgi¶ cña    l« hµng th×  quan    c¬  h¶i quan  lý xö    c¨n cø    vµo  kÕt  luËn  ®ã.
 8. 8 4.1.4.QuyÒn   tr¸chnhiÖm     vµ    cña  quan  c¬  nhµ      níc vÒ v¨n ho¸    ­ th«ng  tin: Khi ® îc c¬      quan    h¶i quan  ng  tr cÇu  kiÒn. Côc  ý    B¶n  quyÒn      t¸cgi¶ V¨n  häc  NghÖ   ­  thuËt,Së     V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin c¸c tØnh, thµnh    phè, C¬     quan  Thanh    trachuyªn ngµnh         v¨n ho¸ ­th«ng    tr¸chnhiÖm: tincã    4.1.4.1.  Tham     giaxem     xÐt,nghiªncøu  s¬,mÉu     hå    hµng  ho¸; 4.1.4.2.  NÕu   cÇn thiÕtth× thµnh  tæ      lËp  gi¸m ®Þnh. Thµnh    gi¸m    viªntæ  ®Þnh    îctham  sÏ®   kh¶o  kiÕn  ý  cña  ngêiyªu    cÇu  chñ  vµ  hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu. 4.1.4.3.§a  kÕt    ra  luËn  kiÕn  vµ  nghÞ biÖp ph¸p  lýl« hµng    xö      ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu. 4.2.C¨n  x¸c ®Þnh    cø    t×nh tr¹ngph¸p    quyÒn        lývÒ  t¸cgi¶ cña hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  dõng: t¹m  4.2.1.C¨n  x¸c    cø  ®Þnh  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu t¹m dõng    vi ph¹m  quyÒn    t¸cgi¶: 4.2.1.1.ý    kiÕn kÕt  luËn cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  chØ     ra hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  t¹m dõng    vi ph¹m quyÒn      t¸cgi¶ (nÕu    cã); hoÆc 4.2.1.2.B»ng    chøng  c¸c bªn  do    cung cÊp cho phÐp  quan    c¬  h¶i quan  x¸c®Þnh    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  dõng    t¹m  viph¹m  quyÒn    t¸cgi¶. 4.2.2.  C¨n  x¸c®Þnh  cø    hµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  dõng  t¹m  kh«ng  viph¹m    quyÒn    t¸cgi¶: Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu t¹m dõng  îc xem     ®   lµ kh«ng    vi ph¹m  quyÒn      t¸cgi¶trongc¸ctr     êng    hîp sau  ®©y; 4.2.2.1.Ngêi yªu      cÇu ®¬n  ph¬ng    rót §¬n yªu cÇu b¶o  hoÆc     hé  ®Ò nghÞ chÊm     døt quyÕt ®Þnh  dõng    t¹m  (nÕu    cã);hoÆc 4.2.2.2.ý    kiÕn kÕt luËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn chØ  hµng  ra  hãa  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu t¹m dõng   kh«ng     vi ph¹m quyÒn      t¸c gi¶ (nÕu    cã); hoÆc 4.2.2.3.KÕt    thóc thêih¹n      theo quyÕt  ®Þnh t¹m dõng    mµ ngêi yªu    cÇu  kh«ng  a    îcb»ng  ® ra ®   chøng minh  b¹ch tr   quan      ícc¬  h¶iquan  hoÆc   kh«ng  ­ ® a    ra kÕt luËn hay quyÕt ®Þnh cña  quan  c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  viÖc  vÒ  l«hµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  dõng    t¹m  viph¹m quyÒn    t¸cgi¶. 5. Xö      lýsau      khix¸c ®Þnh  t×nh tr¹ngph¸p    quyÒn        lývÒ  t¸cgi¶ cña hµng  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu  dõng: t¹m  5.1.Trêng        hîp x¸c ®Þnh  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  dõng  vi t¹m  cã    ph¹m  quyÒn    t¸cgi¶; 5.1.1.  C¨n  xö  cø  lý: 5.1.1.1. quan     C¬  h¶iquan    ra quyÕt  ®Þnh  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh    ®èi víihµnh      vixuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸    viph¹m quyÒn      t¸cgi¶ theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ   ph¹tviph¹m    xö      hµnh chÝnh  trong lÜnh    vùc v¨n    ho¸ th«ng tin.
 9. 9 5.1.1.2.Trong  êng    tr hîp  quan  c¬  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn   quyÕt cã    ®Þnh  lýhµnh    xö    vixuÊt,nhËp    khÈu hµng      ho¸ viph¹m  quyÒn      c¬  t¸cgi¶ th×  quan    h¶iquan  thùc hiÖn    theo quyÕt ®Þnh  lýcña  quan      xö    c¬  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. 5.1.2. lý:  Xö  Khixö    quan      lý,c¬  h¶iquan  thùc hiÖn  sau:   nh  5.1.2.1.Ra    quyÕt  ®Þnh  lýviph¹m  xö      hµnh  chÝnh ®èi      víil« hµng xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu    viph¹m quyÒn      t¸cgi¶ hoÆc  thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh  lý xö    cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn (nÕu  cã). 5.1.2.2.Buéc    ngêi viph¹m      thanh to¸n c¸c chiphÝ        ph¸tsinh tõ viÖc        t¹m  dõng lµm  tôc h¶i quan  båi th thñ      vµ    êng  thiÖth¹icho      ngêi yªu    cÇu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.   5.1.2.3.Hoµn      tr¶ cho ngêi yªu    cÇu t¹m dõng kho¶n  tiÒn b¶o ®¶m  ®∙  nép trong  êng  tr hîp ngêi yªu    cÇu  b¶o  quyÒn      hé  t¸c gi¶ nép ®¬n  theo quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.2 Môc  I II Th«ng     tnµy. 5.2 Trêng hîp x¸c ®Þnh  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu t¹m dõng  kh«ng    viph¹m quyÒn    t¸cgi¶; Chi Côc  ëng      tr Chi Côc    H¶iquan  quyÕt ®Þnh:   5.2.1.  TiÕp    tôclµm        thñ tôch¶iquan  cho    l«hµng; 5.2.2.Sö    dông  kho¶n tiÒn t¹m øng    ®Ó thanh to¸n c¸c chiphÝ  thiÖt       vµ    h¹iph¸tsinh  viÖc      do  t¹m dõng    l« hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  g©y    ra. NÕu   tiÒn t¹m  sè    øng  kh«ng  ®Ó   ®ñ  thanh      to¸nc¸ckho¶n  nµy      th× yªu cÇu ng­ êiyªu cÇu      nép    bæ sung. 5.2.3.§èi víingêi yªu          cÇu  nép §¬n  yªu cÇu b¶o  theo  hé  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     1.2 Môc  I II Th«ng  tnµy;Hoµn      tr¶cho  ngêiyªu    cÇu  b¶o  kho¶n  hé  tiÒn  t¹m øng cßn  i l¹ sau    thanh    khi®∙  to¸n hÕt        c¸c chiphÝ  båi th vµ    êng  thiÖth¹i     cho chñ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 5.2.4.§èi víingêi yªu          cÇu nép §¬n yªu cÇu b¶o  theo  hé  quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     1.1 Môc  I II Th«ng  tnµy:Yªu    cÇu ngêiyªu    cÇu  b¶o  tiÕp tôc nép    hé      bæ sung tiÒn t¹m øng    ®Ó ®¸p  øng quy ®Þnh    vÒ nép tiÒn t¹m øng hoÆc  b¶o  l∙nht¹ ®iÓm      i 1.1.5Môc  I   II Th«ng     tnµy. 6.Xö      lýmét  tr sè  êng      hîp ph¸tsinh kh¸c:   6.1.Trong  êng    tr hîp Toµ  cã  b¶n  ¸n  v¨n  yªu cÇu  quan    c¬  h¶i quan  bµn  giao hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ®ang  t¹m dõng  th×  quan    c¬  h¶i quan  bµn giao hµng      ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu cho Toµ      lýtheo thñ tôctè ¸n ®Ó xö            tông d©n  hoÆc     sù  h×nh  theo quy  sù    ®Þnh cña  ph¸p luËthiÖn      hµnh. 6.2.Trong  êng      tr hîp ngêiyªu cÇu  dõng        t¹m  rót®¬n  ngêiyªu cÇu  do      t¹m  dõng  chñ  vµ  hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã  ®∙  tho¶  thuËn    gi¶iquyÕt    l« hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    quan    th× c¬  h¶iquan  cÇu    cã  ªn yªu  c¸cbªn  li   quan xuÊttr×nh tho¶ thuËn  chÊp        vµ  nhËn  thùc hiÖn    theo tho¶ thuËn.Sau          khi ®∙ thanh        to¸nc¸c chiphÝ, thiÖth¹iph¸tsinh li             ªnquan  ®Õn  viÖc  dõng,c¬  t¹m    quan    h¶i quan  hoµn    tr¶tiÒn  t¹m øng  hoÆc   chøng    tõ b¶o    l∙nh cña  chøc  tæ  tÝn dông  cho ngêiyªu    cÇu  dõng  tiÕp tôc hoµn  t¹m  vµ      thµnh        thñ tôc h¶iquan  cho    l«hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo quy    ®Þnh.
 10. 10 IV. hi Õ u  n¹i µ gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i  K  v  q Trêng hîp chñ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, chñ  h÷u    së  quyÒn    t¸c gi¶ li     ªnquan  kh«ng ®ång t×nh    víikÕt luËn  lýviph¹m    quyÒn  xö      th× cã  khiÕu  n¹i®Õn   quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn   gi¶iquyÕt khiÕu  .   n¹i Thñ      tôc,thêihiÖu khiÕu  ;         thÈm  n¹i  thêih¹n,thñ tôc vµ  quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹ithùc hiÖn  theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ     khiÕu    c¸c quy  n¹ivµ    ®Þnh kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   V. C¸c bi Ö n  p h¸p h ç  trî © n g  c a o n¨ng lùc thùc thi ¶ o  h é   n  b q u y Ò n  t¸c gi¶ c ñ a c ¬ q u a n  h ¶i q u a n 1. T¨ng    cêng hîp    t¸ccña chñ  h÷u  së  quyÒn      t¸cgi¶ ®èi    quan    víic¬  h¶i quan: 1.1.Chñ  h÷u    së  quyÒn      t¸cgi¶ph¶ichñ    ®éng trong viÖc    cung  cÊp  th«ng  tinli     ªnquan    tíquyÒn        i t¸cgi¶®Ò nghÞ  îcb¶o  t¹ h¶iquan. ®   hé      i 1.2.Phèi hîp    quan        víic¬  h¶i quan  iÓn khaic¸c líptËp  tr         huÊn, ®µo      t¹o c«ng chøc    h¶iquan trongviÖc    nhËn  biÕthµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    hîp ph¸p vµ    hµng   ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    viph¹m  quyÒn    t¸cgi¶. 1.3.Chñ  h÷u    së  quyÒn      thÓ  trîkinh phÝ  t¸cgi¶ cã  hç      cho  quan    c¬  h¶i quan    lýtiªuhuû      khixö      c¸c l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    viph¹m quyÒn    t¸c gi¶. 2.Båidìng kiÕn        thøc vÒ    quyÒn      t¸cgi¶cho  c«ng  chøc    h¶iquan: Bé V¨n      ho¸ ­ Th«ng        tin, Tæ chøc  c¸c qu¶n    lýtËp thÓ quyÒn        t¸cgi¶,c¸c t¸cgi¶,chñ  h÷u        së  t¸cphÈm   îc b¶o  cã  ®   hé  tr¸chnhiÖm       båi dìng,cËp    nhËt  kiÕn thøc vÒ    quyÒn      t¸cgi¶cho c«ng  chøc    h¶iquan. 3.X©y    dùng  së  liÖu ®iÖn    b¶o  quyÒn    c¬  d÷    tövÒ  hé  t¸cgi¶: Côc  B¶n quyÒn T¸c    gi¶ V¨n häc    ­ NghÖ  thuËt(Bé    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin) vµ Tæng côc    H¶i quan  (Bé    TµichÝnh) phèihîp x©y        dùng  së  liÖu phôc  c¬  d÷    vô  c«ng    t¸cb¶o  quyÒn        quan    hé  t¸cgi¶t¹ c¬  i h¶iquan. VI. æ  c h ø c thùc hi Ö n  T 1.Tæng    côc    H¶i quan (Bé    TµichÝnh),Côc    B¶n quyÒn      T¸c gi¶V¨n häc    ­ NghÖ  thuËt,Thanh      trachuyªn ngµnh    V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tin(Bé V¨n      ho¸ ­Th«ng  tin)chÞu    tr¸chnhiÖm     híng dÉn    chøc, c¸ nh©n  li   c¸c tæ      cã  ªnquan    thihµnh  Th«ng   tnµy. 2. C¸c  chøc, c¸ nh©n  li     tæ      cã  ªnquan chÞu tr¸ch nhiÖm     thùc hiÖn    c¸c quy  ®Þnh, híng dÉn        t¹ Th«ng   i tnµy. 3.Th«ng     tnµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ®¨ng  C«ng  b¸o.
 11. 11 4. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng    t nµy nÕu  víng  ¾c   cã  m hoÆc  cã  néi dung    cha  th×      râ  c¸c c¸ nh©n,  chøc  ªnquan  tæ  li   b¸o c¸o kÞp      thêivÒ Bé  V¨n     ho¸ ­Th«ng    TµichÝnh    îchíng dÉn. tin,Bé    ®Ó ®    
 12. 12 P h ô  lôc 1 cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Öt N a m c Vi §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc ® ¬ n  yªu c Ç u  b ¶ o  h é  q u y Ò n  t¸c gi¶  t¹i ¬ q u a n  h ¶i q u a n  c KÝnh    . . .................. göi: . .................1 .. . T«i/Chóng    . . ...............................2 t«ilµ: . . ..............................  .. C¬  ph¸p lýcña  së     ®¬n    yªu cÇu:.. . ...................3. . . ................... . §Ò   nghÞ  quan    c¬  h¶i quan  thùc hiÖn      c¸c biÖn ph¸p  b¶o  quyÒn    hé  t¸c gi¶ theo    quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªntÞch  58/2003/TTLT­ t li   sè  BVHTT­BTC   ngµy  17/10/2003  cña  V¨n  Bé  ho¸  Th«ng    Bé    ­  tinvµ  Tµi chÝnh  híng dÉn  b¶o hé  quyÒn      i quan    t¸cgi¶ t¹ c¬  h¶i quan  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  dµnh  cho  quyÒn      t¸cgi¶ nªu  i t¹ §¬n  nµy trong thêih¹n:. . .......  trong     . . .........vµ    ph¹m  . . ........... vi: . ............4 Tr×nh  bµy  së  c¬  x¸c ®Þnh  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu    vi ph¹m  quyÒn    t¸cgi¶: .. . .......................................5. . . ....................................... . Gi¶itr×nh kh¶      n¨ng  thiÖth¹ithùc tÕ  viÖc        do  nhËp khÈu  b¶n sao      bÊt hîp ph¸p cña      t¸cphÈm  g©y  . . ................................... ra:. . ..................................6 . 1  C¬  quan  tiÕp nhËn    ®¬n  quy  ®Þnh    t¹ §iÓm     i 2.1 Môc  I II  Th«ng   tnµy. Tªn,®Þa  2    chØ,  §T, sè  sè    Fax,email,   kinh doanh      së  trô   cña  chñ  h÷u  së  quyÒn      t¸cgi¶ hoÆc  Tªn,®Þa     chØ,  §T, sè  sè    Fax, email,   kinh doanh      së  trô   cña  ngêi®¹idiÖn      cho  chñ  h÷u  së  quyÒn      t¸cgi¶lµm  viÖc    quan    víi c¬  h¶iquan  (nÕu cã)   C¸c  3 th«ng    tinvÒ: ­ M«         t¶ t¸cphÈm   yªu cÇu b¶o    i   hé: lo¹  phÈm,    t¸c tªn chñ  h÷u  së  quyÒn  t¸cgi¶nguyªn thuû cña            t¸cphÈm,      t¸cgi¶cña    t¸cphÈm; ­Sè, ngµy  îccÊp      ®   GiÊy  ®¨ng  quyÒn      ký  t¸cgi¶(nÕu  cã) ­Ph¹m      viquyÒn      îcb¶o  t¸cgi¶®   hé; ­Thêih¹n      b¶o  hé; ­ NÕu       t¸cphÈm  thuéc diÖn  îc hëng  b¶o  t¹  ®   sù  hé  iViÖt Nam     theo    c¸c hiÖp ®Þnh  hay  ®iÒu    íc Quèc  mµ   tÕ  ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham      gia,gi¶i tr×nh kh¶ n¨ng  dông  ¸p  hiÖp ®Þnh/®iÒu    íc Quèc  ®èi    tÕ  víiviÖc b¶o  t¸c hé    phÈm   t¹ ViÖtNam; ®ã   i   ­C¸c    th«ng    viÖc  dông    tinvÒ  sö  t¸cphÈm:
 13. 13 +  íc,ngêi s¶n  N     xuÊt hoÆc   ªnquan  li   ®Õn  viÖc s¶n xuÊt b¶n    sao    hîp ph¸p t¸cphÈm     së        trªnc¬  hîp ®ång  ªndoanh,li   li     ªnkÕt.. . . +  íc,ngêi s¶n  N     xuÊt  îc chñ  h÷u  ®   së  quyÒn    t¸c gi¶ cho phÐp hoÆc   ®ång  cho  ý  s¶n  xuÊtc¸cb¶n      sao    hîp ph¸p,tªncña        t¸cphÈm. +  íc,ngêi s¶n  N     xuÊt ® îc s¶n      xuÊt b¶n    sao hîp ph¸p    t¸cphÈm  theo sù  cho  phÐp  hoÆc  ®ång  cña  ý  chñ  h÷u  së  quyÒn      t¸cgi¶nguyªn thuû      mµ kh«ng  cÇn  cho  sù  phÐp cña chñ  h÷u  së  quyÒn      t¸cgi¶hiÖn  thêi. + Ph¹m    dông    visö  t¸cphÈm   trong c¸ctho¶ thuËn  nªu        hay  cho phÐp  nµy  (VD: quyÒn    s¶n xuÊt,quyÒn      ph¸thµnh, quyÒn  dông    sö  vµo s¶n phÈm  c«ng  nghiÖp,sè îng b¶n    l   sao  îcphÐp, n¬itiªuthô,thêih¹n.. ) ®             .. 4  Tr×nh bµy    néi dung yªu cÇu, thêih¹n      yªu cÇu b¶o  vµ  hé  ®Þa   ®iÓm   yªu cÇu b¶o  (toµn quèc  hé    hoÆc   ®Þa  ph¬ng  thÓ).NÕu   cô    ®¬n  cÇu  îc yªu  ®   nép theo quy ®Þnh    t¹ ®iÓm     i 1.2 Môc  I II Th«ng   tnµy    th× kh«ng  cÇn ®iÒn    thêi h¹n  5   Nªu    c¸cth«ng    tinvÒ: ­C¸c    ®iÓm   ph©n  biÖtgi÷a hµng        viph¹m  hµng    vµ  hîp ph¸p; ­ Th«ng    nícs¶n    tinvÒ    xuÊt,ngêis¶n      xuÊt,níctiªuthô,ngêitiªuthô c¸c                 b¶n  sao      bÊt hîp ph¸p (nÕu    cã); ­ Th«ng        tinvÒ l« hµng  nghi ngê      vi ph¹m  thÓ  cô  (nÕu cã) (ngêi xuÊt     khÈu,ngêinhËp      khÈu,tªnph¬ng      tiÖn chuyªn chë,c¶ng          ®i,c¶ng ®Õn, tuyÕn  ® êng vËn chuyÓn, h×nh    thøc x©m     ph¹m quyÒn, m«       t¶hµng   ho¸ nghingê,sè      l   îng,träng l          îng,trÞgi¸l«hµng.. ) .. ­Th«ng    trî   tinhç    kh¸c(nÕu    cã)
 14. 14 p h ô  lôc 2 Tæng  côc    H¶i quan cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m Côc   H¶i  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc quan... . ... . ... Chi   côc   H¶i   .. . ngµy.. . ., . th¸ng.. . . n¨m  quan... . . 200... Sè:.. . .......... . . ......... Q uy Õt  Þ nh ® V/v t¹m    dõng  lµm        thñ tôch¶iquan      ®èi víihµng    ho¸ cã    yªu cÇu b¶o  quyÒn    hé  t¸cgi¶ ­ C¨n  cø  Th«ng  t li  tÞch sè  58/2003/TTLT­   ªn BVHTT­BTC  ngµy  17/10/2003 cña  V¨n  Bé  hãa    ­ Th«ng    Bé    tinvµ  Tµi chÝnh  híng dÉn b¶o hé  quyÒn        quan    t¸cgi¶t¹ C¬  i H¶i quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; ­ C¨n  ®¬n  cÇu    cø  yªu  b¶o  quyÒn      hé  t¸cgi¶ sè.. .  . .ngµy.. .  . . .cña  . chñ  së  h÷u quyÒn     t¸c gi¶ («ng/bµ/§¬n  vÞ/tæ chøc.. . ..  ® îc chÊp  . . ..®∙    ) nhËn theo  C«ng    v¨n sè.. .  . .ngµy.. .cña.. . .. . . . . . ., quy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: T¹m  dõng lµm  thñ tôc H¶i quan ®èi víi  l« hµng xuÊt   khÈu/nhËp  khÈu  cña  ®¬n  vÞ/c¸ nh©n... .    . .(Tªn,®Þa   .   chØ)  thuéc vËn  ®¬n  sè.. .  . .ngµy.. . . . . . . chuyÓn     vËn  trªntµu.. . ..(®èivíi . . .  ..     hµng nhËp  khÈu)/thuéctê     khaixuÊt khÈu      sè.. .ngµy..   . . .®¨ng  t¹    . ký  i Chi côc    H¶i quan.. . .(®èivíihµng  . . .     xuÊt khÈu) v×  nghingê        bÞ    viph¹m  quyÒn      t¸cgi¶ cña  (Nªu    tªn,®Þa  chØ,    §T, Fax cña  chñ quyÒn)  (do.. .lµm    . . ®¹idiÖn  (nªu tªn,®Þa       chØ,  ®iÖn tho¹i fax     , cña ngêi ®¹i diÖn) víinéi dung              viph¹m  sau: (nªu hµnh    nghi ngê    nh      vibÞ    vi ph¹m). §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùctrong10    ngµy  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu 3: (Tªn    c¸c ®¬n      vÞ, c¸ nh©n  ªnquan),c¸c c¸n  trùc thuéc li       bé      Chi côc      H¶iquan.. . ....cã  . . ...  tr¸chnhiÖm    ..   thihµnh  quyÕt ®Þnh    nµy. Chi côc  ëng      tr chicôc    h¶iquan... . .
 15. 15 N¬i nhËn:   ­Nh    §iÒu  3 ­TCHQ     (®Ó  B/c) ­Côc      H¶i quan.. (®Ó  . B/c) ­Lu   p h ô  lôc 3 Tæng  côc    H¶i quan cé n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   c viÖt n a m Côc   H¶i  §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc quan... . ... . ... Chi   côc   H¶i   .. . ngµy.. . ., . th¸ng.. . . n¨m  quan... . . 200... Sè:.. . .......... . . ......... Q uy Õt  Þ nh ® V/v kÐo        dõng    dµithêih¹n t¹m  lµm        thñ tôcH¶i quan      ®èi víihµng    ho¸ cã    yªu cÇu  b¶o  quyÒn    hé  t¸cgi¶. ­ C¨n  cø  Th«ng  t li  tÞch sè  58/2003/TTLT­   ªn BVHTT­BTC  ngµy  17/10/2003 cña  V¨n  Bé  hãa    ­ Th«ng    Bé    tinvµ  Tµi chÝnh  híng dÉn b¶o hé  quyÒn        quan    t¸cgi¶t¹ C¬  i H¶i quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh sè..   . ngµy.. .vÒ  . .  viÖc  . t¹m dõng lµm  tôc H¶i  thñ    quan      ®èi víihµng    yªu cÇu  ho¸ cã    b¶o  quyÒn    hé  t¸cgi¶; ­ C¨n  ®¬n    cø  cña («ng/bµ/®¬n vÞ/tæ chøc..   viÖc  cÇu  . vÒ  ) yªu  kÐo    dµi thêih¹n    t¹m dõng lµm thñ    tôc H¶i quan theo QuyÕt ®Þnh sè.. . .ngµy.. . . . . . . . . nãitrªn;   Sau    khixem  xÐt ®¬n  ¸p  ®∙  dông    ®ñ ®iÒu kiÖn  îc phÐp  ®   kÐo      dµi thêi h¹n t¹m    dõng  lµm        thñ tôcH¶iquan, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: KÐo    dµithªm  ngµy  dõng  10  t¹m  lµm        thñ tôc H¶i quan      ®èi víi hµng    yªu cÇu  ho¸ cã    b¶o  quyÒn      tõngµy.. . ..10 vÖ  t¸cgi¶kÓ    . . ... . §iÒu 2: (Tªn    c¸c ®¬n      vÞ, c¸ nh©n  ªnquan),c¸c c¸n  trùc thuéc li       bé      Chi côc      H¶iquan..  tr¸chnhiÖm    . cã    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy. Chi côc  ëng      tr chicôc    h¶iquan... . .. N¬i nhËn:  
 16. 16 ­Nh    §iÒu  2 ­TCHQ     (®Ó  B/c) ­Côc      H¶i quan.. (®Ó  . B/c) ­Lu     Ngµy  10 hÕt  hiÖu    lùccña  quyÕt ®Þnh  íc   tr
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2