intTypePromotion=3

Thông tư số 104/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
236
lượt xem
28
download

Thông tư số 104/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 104/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá do Bộ Tài chính ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 104/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 104/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 170/2003/N -CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH GIÁ VÀ NGHN NNH S 75/2008/N -CP NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2008 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 170/2003/N -CP NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH GIÁ Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá (sau ây g i t t là Ngh nh s 170/2003/N -CP); Căn c Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá (sau ây g i t t là Ngh nh s 75/2008/N -CP); B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP và Ngh nh s 75/2008/N -CP như sau: A. QUY NNH CHUNG Thông tư này hư ng d n th c hi n bình n giá; quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v trong vi c l p, trình, thNm nh phương án giá, quy t nh giá; h sơ phương án giá và n i dung phương án giá; h sơ và th t c hi p thương giá; ki m soát các y u t hình thành giá; ăng ký giá; kê khai giá hàng hóa, d ch v . B. NH NG QUY NNH C TH I. TH C HI N BÌNH N GIÁ HÀNG HOÁ, DNCH V 1. Danh m c hàng hoá, d ch v th c hi n bình n giá quy nh t i kho n 2, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP ư c quy nh c th t i Ph l c s 1a kèm theo Thông tư này và danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá thu c thNm quy n quy t nh c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh) theo quy nh t i i m 3, kho n 2, i u 1, Ngh nh s 75/2008/N -CP. 2. i u ki n áp d ng các bi n pháp bình n giá Khi giá th trư ng trong nư c c a hàng hóa, d ch v thu c danh m c dư i ây và ư c c th hoá t i Ph l c s 1a Thông tư này có bi n ng b t thư ng: tăng quá cao ho c gi m quá th p không h p lý so v i m c giá th trư ng trong nư c trư c khi bi n
 2. ng theo quy nh dư i ây trong các trư ng h p x y ra thiên tai, h a ho n, d ch b nh, ch h a, kh ng ho ng kinh t ; các t ch c cá nhân l m d ng v th c quy n, liên k t c quy n v giá, u cơ, găm hàng, bi n ng cung c u hàng hóa, d ch v ho c do các tin n b a t loan tin th t thi t không có căn c v vi c tăng giá ho c gi m giá nh hư ng n phát tri n kinh t xã h i và i s ng c a nhân dân t ng vùng, khu v c hay c nư c; c th : a) Xăng, d u: Th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 6/4/2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u và các hư ng d n c a B Tài chính. b) Xi măng, thép xây d ng: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng bình quân t 15% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. c) Khí hoá l ng: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng bình quân t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. d) Phân bón hóa h c: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. e) Thu c b o v th c v t: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 15% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. f) Thu c thú y: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l tăng t 15% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. g) Mu i: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán mu i do diêm dân s n xu t bán cho các t ch c, cá nhân s n xu t kinh doanh (sau ây g i t t là doanh nghi p) mua mu i gi m ít nh t 20% so v i giá trư c khi có bi n ng. h) S a: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l s a tăng t 20 % tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. i) ư ng ăn: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c giá bán l ư ng tr ng và ư ng tinh luy n trên th trư ng tăng t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng k) Thóc (lúa): Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c giá bán thóc trên th trư ng c a nông dân gi m ít nh t 15% so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. l) G o t thư ng: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. m) Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i (bao g m các lo i thu c thu c danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh theo quy nh c a B Y t ): Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, giá bán l trên th trư ng tăng t 15% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. n) Cư c d ch v v n chuy n hành khách b ng ư ng s t lo i gh ng i c ng: Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c, tăng t 20% tr lên so v i giá quy nh trư c ó.
 3. o) M t s lo i th c ăn chăn nuôi gia súc (ngô, u tương, khô d u u tương): Trong th i gian t i thi u 15 ngày liên t c giá bán tăng t 20% tr lên so v i giá th trư ng trư c khi có bi n ng. p) Hàng hóa d ch v thu c danh m c bình n giá do y ban nhân dân c p t nh quy nh thì S Tài chính tham mưu trình U ban nhân dân c p t nh quy nh c th i u ki n áp d ng các bi n pháp bình n giá phù h p v i tình hình th c t t i a phương. 3. ThNm quy n quy t nh các bi n pháp bình n giá Khi giá hàng hoá, d ch v bi n ng b t thư ng theo quy nh t i Kho n 2 M c I Ph n B Thông tư này thì cơ quan qu n lý nhà nư c v giá quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá theo thNm quy n. 3.1. B Tài chính căn c tình hình th c t l p báo cáo và trình Th tư ng Chính ph quy t nh công b áp d ng m t hay m t s bi n pháp bình n giá theo quy nh t i i m 1, kho n 3, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP, c th như sau: a) Các bi n pháp i u ch nh cung c u hàng hóa. b) Mua vào, bán ra hàng d tr qu c gia. c) Ki m soát hàng hóa t n kho. d) Các bi n pháp tài chính, ti n t . 3.2. B Tài chính căn c tình hình th c t quy t nh công b áp d ng m t hay m t s bi n pháp bình n giá theo quy nh t i i m 2, kho n 3, i u 1, Ngh nh s 75/2008/N -CP, c th như sau: a) Quy nh giá t i a, t i thi u, khung giá i v i hàng hóa, d ch v thu c di n bình n giá làm căn c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh quy t nh m c giá mua bán c th . b) Ki m soát các y u t hình thành giá i v i hàng hóa, d ch v thu c di n bình n giá B Tài chính, các B , ngành có liên quan ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh tri n khai t ch c th c hi n theo quy nh t i i u 22a, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP và quy nh t i m c V, ph n B, Thông tư này. c) ăng ký giá, kê khai giá: th c hi n theo quy nh t i i u 22b, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP và quy nh t i m c VI và VII, ph n B Thông tư này. d) Công khai thông tin v giá theo quy nh i u 22c, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP. ) Các bi n pháp v kinh t , hành chính khác theo thNm quy n g m: - Quy t nh ình ch th c hi n các m c giá hàng hóa và d ch v do doanh nghi p ã quy t nh và yêu c u th c hi n các m c giá trư c khi có bi n ng b t thư ng.
 4. - Ph t c nh cáo, ph t ti n, thu ph n chênh l ch giá tăng b t h p lý vào Ngân sách nhà nư c ho c ngh cơ quan c p gi y ăng ký kinh doanh thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh t ch c các oàn ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý giá, bán hàng hóa d ch v theo úng giá do cơ quan có thNm quy n quy nh; ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng hóa, d ch v theo giá niêm y t. X ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, gi m giá thành s n phNm; các bi n pháp h tr tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3.3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá theo quy nh t i i m 3, kho n 3, i u 1, Ngh nh s 75/2008/N -CP, c th như sau: a) Các bi n pháp theo thNm quy n i u hòa cung c u hàng hóa, d ch v ; b) Các bi n pháp tài chính, ti n t ; c) ăng ký giá, kê khai giá: th c hi n theo quy nh t i i u 22b, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP và quy nh t i m c VI và VII, ph n B Thông tư này. d) Công khai thông tin v giá theo quy nh t i i u 22c, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP. ) Các bi n pháp v kinh t , hành chính khác theo thNm quy n bao g m: - Quy t nh ình ch th c hi n các m c giá hàng hóa và d ch v do doanh nghi p ã quy t nh và yêu c u th c hi n các m c giá trư c khi có bi n ng b t thư ng. - Ph t c nh cáo, ph t ti n, thu chênh l ch giá do tăng giá b t h p lý vào ngân sách nhà nư c ho c thu h i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh t ch c các oàn ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a nhà nư c v qu n lý giá, bán hàng hóa, d ch v theo úng giá do cơ quan có thNm quy n quy nh; ki m tra vi c niêm y t giá và bán hàng hóa, d ch v theo giá niêm y t. X ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá theo quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, gi m giá thành s n phNm. 4. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giá trong vi c th c hi n bình n giá 4.1. i v i hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá thu c thNm quy n quy t nh và công b thi hành các bi n pháp bình n giá c a Th tư ng Chính ph và B trư ng B Tài chính, C c Qu n lý giá (B Tài chính) có trách nhi m: a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan k p th i ki n ngh B trư ng B Tài chính quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá theo thNm quy n ho c báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh và công b áp
 5. d ng các bi n pháp bình n giá th c hi n t ng vùng, khu v c ho c trên ph m vi c nư c. b) Tham mưu cho B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph i u ch nh danh m c hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá phù h p v i di n bi n th c t giá c th trư ng và yêu c u qu n lý áp d ng trong t ng th i kỳ. c) Ch trì ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n ki m soát các y u t hình thành giá i v i các m t hàng quy nh t i kho n 10 i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP và quy nh t i m c V Thông tư này ho c tham mưu cho B trư ng B Tài chính ch o các cơ quan chuyên môn thu c B ho c S Tài chính c p t nh ki m soát các y u t hình thành giá i v i các doanh nghi p kinh doanh trên a bàn c a a phương. d) K p th i báo cáo B trư ng B Tài chính tình hình t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá và l p báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph tình hình t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá. 4.2. i v i hàng hóa, d ch v th c hi n bình n giá thu c thNm quy n quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá c a Th tư ng Chính ph , c a B trư ng B Tài chính ho c c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, S Tài chính có trách nhi m: a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trong t nh k p th i ki n ngh Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b áp d ng các bi n pháp bình n giá theo thNm quy n th c hi n t i a phương. b) Ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan trong t nh th c hi n ki m soát các y u t hình thành giá i v i các m t hàng thu c thNm quy n theo quy nh t i kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP, quy nh t i m c V Thông tư này và theo ch o c a B trư ng B Tài chính; th c hi n ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giá và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan như: ki m tra vi c niêm y t giá, bán hàng hóa và d ch v theo giá niêm y t; vi c ăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin v giá i v i lo i hàng hóa, d ch v thu c danh m c ph i ăng ký giá, kê khai giá (theo thNm quy n), phát hi n và x lý k p th i i v i các hành vi vi ph m theo quy nh c a Pháp l nh Giá và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; ki m tra vi c ch p hành các bi n pháp bình n giá. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan: Qu n lý th trư ng, Công Thương, Thu , H i quan, Công an... ki m tra, thanh tra và x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i các hi n tư ng c quy n, liên minh c quy n, c nh tranh không úng pháp lu t v giá, l i d ng ch trương i u hành giá c a Nhà nư c, l i d ng s bi n ng c a th trư ng, tình hình thiên tai, d ch b nh tăng giá, ép giá b t h p lý. d) K p th i báo cáo B Tài chính, y ban nhân dân c p t nh v tình hình t ch c th c hi n các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh và công b áp d ng trên a bàn a phương.
 6. 5. Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh khi kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá có trách nhi m th c hi n các bi n pháp bình n giá do Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo quy nh c a Ngh nh s 75/2008/N -CP và Thông tư này. Khi c n thi t, theo yêu c u b ng văn b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n, doanh nghi p s n xu t, kinh doanh ph i báo cáo: chi phí s n xu t và các y u t hình thành giá, giá thành, giá bán hàng hóa, d ch v thu c danh m c bình n giá, ăng ký giá, kê khai giá. II. QUY N H N, TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN TRONG VI C L P, TRÌNH, TH M NNH PHƯƠNG ÁN GIÁ, QUY T NNH GIÁ 1. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Chính ph : 1.1. Phương pháp xác nh giá t, khung giá các lo i t, phương pháp xác nh khung giá cho thuê t, m t nư c do B Tài nguyên và Môi trư ng l p phương án giá, trình Chính ph quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân c p t nh. 1.2. Khung giá ho c giá chuNn nhà thu c s h u nhà nư c bán ho c cho thuê, khung giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i do B Xây d ng l p phương án giá, trình Chính ph quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B , ngành có liên quan, U ban nhân dân c p t nh và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính. 1.3. Nguyên t c và phương pháp xác nh giá các lo i r ng do B Nông nghi p và phát tri n nông thôn xây d ng trình Chính ph ban hành, sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B có liên quan và y ban nhân dân c p t nh. 2. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Th tư ng Chính ph : 2.1. Khung giá cho thuê nhà công v do B Xây d ng l p phương án giá, trình Th tư ng Chính ph quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B , các ngành có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính. 2.2. Bi u giá bán l i n do C c i u ti t i n l c l p phương án giá báo cáo B Công Thương xem xét B Công Thương trình Th tư ng Chính ph phê duy t sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính. 2.3. Giá cư c d ch v i v i thư thư ng trong nư c có kh i lư ng n 20 gram và i n tho i n i h t do các doanh nghi p cung ng d ch v l p phương án giá báo cáo B Thông tin và Truy n thông xem xét t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh sau khi có ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính. 2.4. Giá báo Nhân dân do cơ quan Báo Nhân dân l p phương án giá, trình Th tư ng Chính ph quy t nh, sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B , cơ quan có liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a B Tài chính.
 7. 3. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Tài chính: 3.1. Giá bán ho c giá cho thuê tài s n c a Nhà nư c là công trình k t c u h t ng ph c v l i ích qu c gia, l i ích công c ng theo quy nh c a pháp lu t không qua hình th c u giá; th c hi n theo hình th c l a ch n nhà th u là ch nh th u, t th c hi n, c bi t theo quy nh c a Lu t u th u do các ơn v ư c cơ quan có thNm quy n giao qu n lý tài s n l p, trình phương án giá B qu n lý tài s n thNm nh và có văn b n ngh B trư ng B Tài chính quy t nh. 3.2. Giá mua t i a, giá bán t i thi u i v i hàng d tr qu c gia: - Giá mua t i a, giá bán t i thi u, chi phí nh p, chi phí xu t i v i hàng d tr qu c gia trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr Qu c gia do C c D tr qu c gia ư c giao qu n lý thu c thNm quy n quy nh giá c a B Tài chính (không bao g m hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh và cơ y u), C c D tr qu c gia l p phương án giá g i C c Qu n lý giá thNm nh trình B trư ng B Tài chính quy t nh. - Giá mua t i a, giá bán t i thi u (không bao g m hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh và cơ y u); chi phí nh p, chi phí xu t i v i hàng d tr qu c gia trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr Qu c gia do các B , ngành ư c giao qu n lý (k c hàng d tr qu c gia v qu c phòng, an ninh và cơ y u) thu c thNm quy n quy nh giá c a B Tài chính, thì cơ s tr c ti p qu n lý hàng d tr qu c gia l p phương án trình B , ngành ư c giao qu n lý phê duy t và có văn b n g i C c Qu n lý giá thNm nh trình B trư ng B Tài chính quy t nh. 3.3. Giá s n phNm d ch v công ích ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n t hàng, giao k ho ch; hàng hóa d ch v s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c thanh toán b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, th c hi n theo hình th c l a ch n nhà th u là ch nh th u, t th c hi n theo quy nh c a Lu t u th u và không thông qua hình th c u giá (tr hàng hóa, d ch v s n xu t, cung ng theo t hàng; s n phNm, d ch v công ích thu c thNm quy n nh giá c a các B , ngành khác và c a U ban nhân dân c p t nh theo quy nh c a pháp lu t) do ơn v s n xu t, cung ng hàng hóa, d ch v l p phương án giá báo cáo B qu n lý ngành phê duy t và có văn b n g i C c Qu n lý giá thNm nh trình B trư ng B Tài chính quy t nh. 3.4. Khung giá cư c v n chuy n hàng không n i a; giá d ch v c t cánh, h cánh; i u hành bay i, n; h tr ho t ng bay; soi chi u an ninh; ph c v hành khách; giá d ch v khác t i c ng hàng không, sân bay theo quy nh c a pháp lu t v hàng không do ơn v cung ng d ch v l p phương án trình C c Hàng không Vi t Nam phê duy t và có văn b n g i C c Qu n lý giá thNm nh trình B trư ng B Tài chính quy t nh. 3.5. Khung giá nư c s ch cho sinh ho t do C c Qu n lý giá l p phương án giá, trình B trư ng B Tài chính quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, y ban nhân dân c p t nh. 3.6. Giá hàng hóa, d ch v thu c lĩnh v c c quy n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t (tr danh m c ư c quy nh t i kho n 4, i u 1 Ngh nh 75/2008/N -CP) do
 8. doanh nghi p l p phương án giá, C c Qu n lý giá thNm nh và trình B trư ng B Tài chính quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các B có liên quan. 3.7. Mi n, gi m giá cư c d ch v bưu chính, vi n thông trong trư ng h p thông tin khNn c p do B Thông tin và Truy n thông ngh , C c Qu n lý giá thNm nh, trình B trư ng B Tài chính quy t nh. 3.8. C c Qu n lý giá ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan ki m tra vi c th c hi n các quy t nh giá c a B trư ng B Tài chính. 4. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Công Thương: Căn c vào Bi u giá bán l i n do Th tư ng Chính ph phê duy t, B trư ng B Công Thương hư ng d n giá bán i n c th cho các i tư ng tiêu dùng trong m ng lư i i n qu c gia sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. B trư ng B Công Thương phê duy t i v i khung giá phát i n; khung giá bán buôn i n; giá d ch v truy n t i i n, u n i lư i i n truy n t i, phân ph i i n, i u h th ng i n, i u hành giao d ch th trư ng i n l c; các giá d ch v ph tr , i u ti t th trư ng i n l c, tham gia th trư ng i n; giá bán l i n nông thôn, mi n núi, h i o. 5. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông: 5.1. Giá cư c d ch v i v i thư cơ b n (thư thư ng) trong nư c có kh i lư ng n 20 gram và i n tho i n i h t: B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh giá c th sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t phương án giá cư c. 5.2. Giá cư c d ch v bưu chính công ích; d ch v vi n thông công ích; d ch v bưu chính dành riêng do doanh nghi p cung ng d ch v l p phương án giá, trình B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh, sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Tài chính. 5.3. Giá cư c d ch v vi n thông chi m th ph n kh ng ch c a doanh nghi p có th ph n kh ng ch ; giá cư c k t n i gi a các doanh nghi p vi n thông và m t s lo i giá cư c d ch v bưu chính, vi n thông khác theo quy nh c a Th tư ng Chính ph do doanh nghi p cung ng d ch v l p phương án giá trình B trư ng B Thông tin và Truy n thông quy t nh theo quy nh t i Quy t nh s 39/2007/Q -TTg ngày 21/2/2007 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý cư c d ch v bưu chính, vi n thông và Thông tư s 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 c a B Thông tin và Truy n thông hư ng d n th c hi n quy nh v qu n lý giá cư c d ch v bưu chính, vi n thông. 6. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Y t : Giá t i a i v i các lo i thu c do ngân sách nhà nư c và b o hi m y t chi tr th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 79/2006/N -CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph
 9. quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Dư c và Thông tư Liên t ch s 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 c a B Y t , B Tài chính và B Công Thương hư ng d n th c hi n qu n lý nhà nư c v giá thu c dùng cho ngư i. 7. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Xây d ng: Căn c vào khung giá ho c giá bán, giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c cho i tư ng chính sách, giá thuê mua nhà xã h i, giá thuê nhà công v do Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh, B trư ng B Xây d ng hư ng d n y ban nhân dân c p t nh quy t nh giá bán, giá cho thuê nhà c th t i a phương. 8. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Căn c vào nguyên t c và phương pháp xác nh giá các lo i r ng do Chính ph quy nh, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n y ban nhân dân c p t nh quy t nh giá các lo i r ng c th t i a phương. 9. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Qu c phòng: 9.1. Giá hàng hóa, d ch v ph c v qu c phòng do các doanh nghi p thu c B Qu c phòng s n xu t, cung ng theo t hàng, giao k ho ch, ch nh th u thanh toán b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c l p phương án giá, C c Tài chính (B Qu c phòng) thNm nh trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh, g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 9.2. Giá hàng d tr qu c gia v qu c phòng trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr qu c gia do các ơn v thu c B Qu c phòng ư c giao nhi m v qu n lý hàng d tr qu c gia l p phương án giá; C c Tài chính (B Qu c phòng) thNm nh và trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh sau khi th ng nh t v nguyên t c v i B Tài chính, g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 10. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Công an: 10.1. Giá hàng hóa, d ch v ph c v an ninh chính tr , tr t t xã h i do các doanh nghi p thu c B Công an s n xu t, cung ng theo t hàng, giao k ho ch, ch nh th u thanh toán b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c l p phương án giá, V Tài chính (B Công an) thNm nh trình B trư ng B Công an quy t nh, g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 10.2. Giá hàng d tr qu c gia v an ninh chính tr , tr t t xã h i trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr qu c gia do các ơn v thu c B Công an ư c giao nhi m v qu n lý hàng d tr qu c gia l p phương án giá, V Tài chính (B Công an) thNm nh trình B trư ng B Công an quy t nh sau khi th ng nh t v
 10. nguyên t c v i B Tài chính, ng th i g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 11. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B N i v : Giá mua, bán hàng d tr qu c gia v cơ y u trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr qu c gia do ơn v thu c B N i v ư c giao nhi m qu n lý hàng d tr qu c gia l p phương án giá trình B trư ng B N i v quy t nh sau khi th ng nh t v nguyên t c v i B Tài chính, g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 12. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng: Căn c vào phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t do Chính ph quy nh, B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n U ban nhân dân c p t nh quy t nh giá t c th t i a phương. 13. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i hàng d tr qu c gia thu c thNm quy n quy t nh giá c a B trư ng các B khác: i v i hàng d tr qu c gia trong năm k ho ch theo quy nh c a Pháp l nh D tr qu c gia, căn c vào thNm quy n theo phân c p v qu n lý hàng d tr qu c gia c a Chính ph , căn c vào m c giá mua t i a, giá bán t i thi u do B trư ng B Tài chính quy t nh, th trư ng các B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia quy nh giá c th th c hi n mua, bán theo quy nh c a pháp lu t và g i quy t nh giá v B Tài chính báo cáo và ki m tra khi c n thi t. 14. Quy n h n, trách nhi m c a các cơ quan, ơn v i v i tài s n, hàng hoá, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a U ban nhân dân c p t nh: 14.1. Cơ quan chuyên ngành ho c cơ quan ư c phân công hư ng d n xây d ng phương án giá trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n b ng văn b n c a các cơ quan liên quan và ý ki n thNm nh b ng văn b n c a cơ quan tài chính cùng c p, g m: - Giá cư c v n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt trong ô th , khu công nghi p do Nhà nư c t ch c u th u ho c t hàng cung c p d ch v v n chuy n hành khách; - Giá cư c v n chuy n hành khách công c ng b ng ư ng s t trong ô th ; - Giá báo c a cơ quan ng b ng C ng s n Vi t Nam t nh, thành ph tr c thu c trung ương khi có quy t nh c a Nhà nư c v vi c h tr kinh phí t ngu n v n ngân sách nhà nư c; - Giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c; giá bán ho c giá cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c cho các i tư ng tái nh cư; i tư ng chính sách; giá
 11. bán ho c cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c làm văn phòng ho c kinh doanh; giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i; giá cho thuê nhà công v ; - Giá bán l i n sinh ho t t i khu v c nông thôn, mi n núi, h i o mà vi c u tư và ho t ng i n l c không có hi u qu kinh t ; - Giá nư c s ch cho sinh ho t, cho các m c ích s d ng khác; - Giá s n phNm, d ch v công ích ư c s n xu t theo t hàng, giao k ho ch; giá hàng hóa, d ch v ư c s n xu t theo t hàng c a Nhà nư c thu c ngân sách a phương th c hi n theo phương th c l a ch n nhà th u là ch nh th u, t th c hi n theo quy nh c a Lu t u th u và không qua hình th c u giá. - M c tr giá, tr cư c v n chuy n hàng hóa thu c danh m c ư c tr giá, tr cư c v n chuy n chi t ngu n v n ngân sách nhà nư c; M c giá ho c khung giá bán l hàng hóa ư c tr giá, tr cư c v n chuy n; Giá cư c v n chuy n cung ng hàng hóa, d ch v thi t y u thu c danh m c ư c tr giá ph c v ng bào mi n núi, vùng sâu, vùng xa và h i o; - Giá r ng, giá cho thuê các lo i r ng c th t i a phương. 14.2. Cơ quan chuyên ngành ho c cơ quan ư c phân công hư ng d n xây d ng phương án giá trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh: - Giá c th các lo i t, giá cho thuê t, m t nư c t i a phương; Căn c hư ng d n trên ây, y ban nhân dân c p t nh phân công c th cơ quan có thNm quy n hư ng d n, l p, trình, thNm nh phương án giá i v i t ng hàng hóa, d ch v c th theo quy nh c a pháp lu t. III. H SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ VÀ N I DUNG PHƯƠNG ÁN GIÁ 1. H sơ phương án giá ho c i u ch nh giá (sau ây g i chung là h sơ phương án giá) bao g m: 1.1. Công văn ngh cơ quan có thNm quy n nh giá, i u ch nh giá. 1.2. B n gi i trình phương án giá (b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá và thuy t minh v cơ c u tính giá ó). 1.3. Văn b n t ng h p ý ki n tham gia c a các cơ quan liên quan (kèm theo b n sao ý ki n c a các cơ quan theo quy nh). 1.4. Văn b n thNm nh phương án giá c a các cơ quan có ch c năng thNm nh theo quy nh. 1.5. Các tài li u liên quan khác. 2. N i dung gi i trình phương án giá bao g m:
 12. 2.1. S c n thi t và các m c tiêu ph i nh giá ho c i u ch nh giá (tình hình s n xu t, kinh doanh c a hàng hoá, d ch v c n nh giá ho c i u ch nh giá; di n bi n giá c th trư ng trong nư c và th gi i; s c n thi t ph i thay i giá..). 2.2. Căn c nh giá ho c i u ch nh giá (các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan). 2.3. B n tính toán giá thành hàng hóa d ch v (n u s n xu t trong nư c), giá v n nh p khNu (n u là hàng hóa nh p khNu); giá bán hàng hoá, d ch v , cơ c u các m c giá ki n ngh ph i th c hi n theo Quy ch tính giá do B Tài chính quy nh. So sánh m c giá ngh v i m c giá c a hàng hóa, d ch v c a m t s nư c trong khu v c và th trư ng trong nư c (n u có). 2.4. Tác ng c a m c giá m i i v i ho t ng c a các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh khác, n ngân sách nhà nư c, tác ng n i s ng, xã h i, thu nh p c a ngư i tiêu dùng. 2.5. Các bi n pháp t ch c tri n khai th c hi n m c giá m i. 3. H sơ phương án giá g i cơ quan thNm nh: th c hi n theo m u th ng nh t t i ph l c s 2 kèm theo Thông tư này. IV. H SƠ VÀ TH T C HI P THƯƠNG GIÁ 1. H sơ hi p thương giá g m: 1.1. Văn b n ch o yêu c u hi p thương giá c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c văn b n ngh hi p thương giá c a m t trong hai (ho c c hai) bên mua và bên bán g i cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá. 1.2. Phương án giá hi p thương: a) Bên bán ph i hi p thương giá b t bu c theo ch o c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên bán ngh hi p thương giá thì bên bán ph i l p phương án giá hi p thương g i cơ quan có thNm quy n hi p thương giá gi i trình rõ nh ng n i dung sau: - Tình hình s n xu t - tiêu th , cung - c u c a hàng hoá, d ch v ; - Phân tích m c giá ngh hi p thương: + L p b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá, phân tích thuy t minh cơ c u tính giá (có phân tích, so sánh v i cơ c u hình thành giá trư c khi ư c yêu c u ho c ngh hi p thương giá). + Phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t, kinh doanh n ho t ng tài chính, i s ng ngư i lao ng trong doanh nghi p và nghĩa v v i ngân sách nhà nư c. + Nh ng v n mà bên bán chưa th ng nh t ư c v i bên mua, l p lu n c a bên bán v nh ng v n chưa th ng nh t.
 13. + Các ki n ngh (n u có). b) Bên mua ph i hi p thương giá b t bu c theo ch o c a cơ quan có thNm quy n ho c chính bên mua ngh hi p thương giá thì bên mua ph i l p phương án giá hi p thương g i cơ quan có thNm quy n hi p thương giá gi i trình nh ng n i dung sau: - L p b ng t ng h p cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá c a hàng hóa, d ch v do mình s n xu t ra tính theo giá u vào m i mà bên bán d ki n bán. Thuy t minh cơ c u tính giá (có phân tích, so sánh v i m c giá u vào trư c khi ư c yêu c u ho c ngh hi p thương giá). - Phân tích tác ng c a m c giá m i n hi u qu s n xu t, kinh doanh, n ho t ng tài chính, i s ng c a ngư i lao ng trong doanh nghi p, giá bán c a s n phNm, kh năng ch p nh n c a ngư i tiêu dùng, so sánh v i giá hàng hóa, d ch v cùng lo i trên th trư ng và nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c. - Nh ng v n mà bên mua chưa th ng nh t v i bên bán, l p lu n c a bên mua v nh ng v n chưa th ng nh t ó. - Các ki n ngh khác (n u có). 1.3. Khi có ch o hi p thương giá b t bu c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n thì c hai bên mua và bán u ph i l p h sơ hi p thương giá theo hư ng d n trên. 1.4. H sơ hi p thương giá th c hi n theo m u th ng nh t t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư này và do hai bên mua và bán l p, g i trư c cho cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá ít nh t 3 b và ng g i cho bên i tác mua (ho c bán). 2. Th t c và trình t hi p thương giá. 2.1. Cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá th c hi n theo quy nh t i kho n 8, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP. 2.2. Thành ph n tham gia t ch c hi p thương giá hàng hoá, d ch v bao g m: cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá; i di n có thNm quy n c a bên mua, bên bán và cơ quan có liên quan theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá. 2.3. Trình t hi p thương giá: a) Sau khi nh n ư c y H sơ hi p thương giá theo quy nh t i kho n 1, m c IV, ph n B Thông tư này trong kho ng 5 ngày (ngày làm vi c), cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá quy t nh th i gian c th ti n hành h i ngh hi p thương giá, thông báo b ng văn b n cho các bên tham gia hi p thương giá bi t. Trong trư ng h p h sơ hi p thương giá c a các doanh nghi p chưa th c hi n y theo quy nh, cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá có văn b n yêu c u các bên tham gia hi p thương giá th c hi n úng quy nh.
 14. b) Cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá trình bày m c ích, yêu c u, n i dung hi p thương giá; yêu c u bên mua, bên bán trình bày h sơ, phương án hi p thương giá ng th i nghe ý ki n c a các cơ quan có liên quan tham gia hi p thương giá. c) Cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá k t lu n và ghi biên b n (có ch ký c a cơ quan t ch c hi p thương giá, i di n bên mua, bên bán), thông báo k t qu hi p thương và hình th c công b k t qu hi p thương giá hai bên mua và bán thi hành. d) Doanh nghi p hi p thương giá có quy n rút l i h sơ hi p thương giá t th a thu n v i nhau v m c giá mua, giá bán c a hàng hóa, d ch v ngh hi p thương giá trư c khi cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá. 2.4. Trách nhi m c a cơ quan t ch c hi p thương giá: a) Trong th i h n sau 15 ngày (ngày làm vi c), k t ngày nh n ư c yêu c u hi p thương giá c a Th tư ng Chính ph , B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; ngh hi p thương giá c a bên mua ho c bên bán, ng th i nh n ư c h sơ hi p thương giá theo quy nh t i kho n 1 M c IV ph n B Thông tư này, cơ quan có thNm quy n ph i t ch c hi p thương giá. b) Trư c th i i m t ch c hi p thương giá, cơ quan có thNm quy n t ch c hi p thương giá ph i ti n hành thu th p, phân tích nh ng thông tin c n thi t có liên quan n hàng hóa, d ch v hi p thương giá; phân tích các y u t hình thành giá nh hư ng n bên bán và bên mua, t o i u ki n cho hai bên mua và bán tho thu n th ng nh t v i nhau v m c giá. c) Quy t nh m c giá hi p thương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t bên mua và bên bán thi hành. V. KI M SOÁT CÁC Y U T HÌNH THÀNH GIÁ 1. Vi c ki m soát các y u t hình thành giá th c hi n theo quy nh t i i u 22 a, kho n 10, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP. 2. Danh m c hàng hóa, d ch v thu c di n ph i ki m soát các y u t hình thành giá g m: 2.1. Hàng hóa, d ch v thu c thNm quy n quy t nh giá c a Nhà nư c quy nh t i kho n 4, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP. 2.2. Hàng hóa, d ch v thu c danh m c th c hi n bình n giá khi có bi n ng b t thư ng quy nh t i kho n 2, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP và ph l c s 1a kèm theo Thông tư này. 2.3. Hàng hóa, d ch v thu c danh m c ph i ăng ký giá quy nh t i kho n 1, kho n 3, i u 22b Ngh nh s 75/2008/N -CP; i m 1.3, kho n 1, M c VI và ph l c s 1b kèm theo Thông tư này.
 15. 2.4. Hàng hóa, d ch v ph i ki m soát các y u t hình thành giá theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph ho c Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 3. Vi c x lý các vi ph m trong lĩnh v c giá th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá và nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan. VI. ĂNG KÝ GIÁ HÀNG HÓA, DNCH V 1. Danh m c hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá: Hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá quy nh t i Ph l c s 1b kèm theo Thông tư này. 2. Doanh nghi p ph i ăng ký giá: Doanh nghi p s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c di n ph i ăng ký giá là các T p oàn kinh t , T ng Công ty, Công ty C ph n, Công ty TNHH có trên 50% v n s h u nhà nư c trong v n i u l doanh nghi p. Căn c tình hình bi n ng giá c th trư ng t ng th i i m c th , B Tài chính s thông báo b sung các doanh nghi p ph i th c hi n ăng ký giá. 3. Hình th c, n i dung và th t c ăng ký giá 3.1. ăng ký giá ư c th c hi n dư i hình th c g i h sơ ăng ký giá theo m u quy nh th ng nh t t i Ph l c s 4 cho cơ quan ti p nh n ăng ký giá theo quy nh t i kho n 4, m c VI, ph n B Thông tư này. - ăng ký giá l n u ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh b t u ăng ký giá v i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá theo quy nh t i Thông tư này. - ăng ký l i giá ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh nh n ư c yêu c u ph i ăng ký l i c a cơ quan có thNm quy n. 3.2. N i dung h sơ ăng ký giá g m: - M c giá ăng ký là giá do doanh nghi p s n xu t, kinh doanh quy t nh tính theo: nguyên t c, phương pháp Chính ph quy nh; Quy ch tính giá do B trư ng B Tài chính ban hành và hư ng d n c th c a các B ngành có liên quan; phù h p v i tiêu chuNn, quy cách, ch t lư ng hàng hóa, d ch v . - D ki n th i gian m c giá có hi u l c. - Thuy t minh cơ c u tính giá theo các y u t hình thành giá (kèm theo văn b n ăng ký giá). 3.3. Th t c ăng ký giá:
 16. - Doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v ph i ăng ký giá theo danh m c quy nh t i Ph l c 1b c a Thông tư này, l p h sơ ăng ký giá g i cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá. - H sơ ăng ký giá ư c l p thành ba b g i các cơ quan ch c năng tài chính, ngành chuyên qu n và lưu tr t i ơn v . - Cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá có trách nhi m ki m tra, óng d u n và ghi rõ ngày tháng năm nh n h sơ theo úng th t c hành chính. - Khi cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá phát hi n giá do doanh nghi p ăng ký có y u t không h p lý ph i có văn b n g i doanh nghi p yêu c u phân tích rõ nh ng y u t không h p lý và yêu c u doanh nghi p ăng ký l i giá. - Trong th i gian t i a b y ngày (theo ngày làm vi c và tính t ngày ghi trên d u công văn n c a cơ quan ti p nh n h sơ) n u không có yêu c u ăng ký l i giá t phía cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá, doanh nghi p s n xu t, kinh doanh t ch c bán hàng hóa, d ch v theo giá ã ăng ký ( i v i lo i hàng hóa d x y ra hi n tư ng u cơ, găm hàng hư ng chênh l ch giá s có văn b n quy nh cho t ng trư ng h p c th ). 4. Cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá 4.1. B Tài chính (C c Qu n lý giá) ti p nh n h sơ ăng ký giá hàng hóa, d ch v quy nh t i Ph l c 1b Thông tư này (tr danh m c t i i m 20 Ph l c 1b) c a doanh nghi p thu c ph m vi Chính ph , Th tư ng Chính ph , B , ngành qu n lý quy nh t i kho n 2, m c VI, ph n B Thông tư này. 4.2. B , ngành qu n lý chuyên ngành ti p nh n h sơ ăng ký giá hàng hóa, d ch v quy nh t i Ph l c 1b Thông tư này (tr danh m c t i i m 20 Ph l c 1b) c a doanh nghi p thu c ph m vi B , ngành qu n lý quy nh t i kho n 2, m c VI, ph n B Thông tư này. 4.3. S Tài chính, S chuyên qu n ngành hàng ti p nh n h sơ ăng ký giá hàng hóa, d ch v quy nh t i Ph l c 1b Thông tư này i v i doanh nghi p s n xu t, kinh doanh thu c c p t nh qu n lý quy nh t i kho n 2, m c VI, ph n B Thông tư này. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân: 5.1. i v i cơ quan ti p nh n ăng ký giá: cơ quan ti p nh n h sơ ăng ký giá có trách nhi m ph i xem xét h sơ ăng ký giá trong th i h n t i a không quá 7 ngày làm vi c. - Ti p nh n ăng ký giá do doanh nghi p ăng ký; ki m tra tính h p lý, h p pháp c a h sơ; rà soát n i dung giá ăng ký; ư c phép yêu c u doanh nghi p d ng vi c bán hàng theo giá ăng ký khi phát hi n giá do doanh nghi p ăng ký có nh ng y u t không h p lý và yêu c u doanh nghi p ăng ký l i. - Th c hi n công tác b o m t i v i h sơ do doanh nghi p ăng ký giá, b o m t b n thuy t minh cơ c u hình thành giá, m c giá trong th i gian m c giá ăng ký m i c a
 17. doanh nghi p chưa có hi u l c th c hi n; ch s d ng m c giá doanh nghi p ăng ký ph c v m c tiêu bình n giá, ki m soát vi c th c hi n các nghĩa v tài chính theo lu t nh khi c n thi t. 5.2. i v i doanh nghi p ăng ký giá: - Trư c khi ban hành Quy t nh giá bán hàng hóa, d ch v , doanh nghi p có trách nhi m ăng ký giá ph i th c hi n ăng ký giá v i cơ quan có thNm quy n. - Doanh nghi p ăng ký giá hàng hóa, d ch v g i h sơ ăng ký giá cho cơ quan ti p nh n ăng ký giá quy nh t i i m 4.1 và 4.2, kho n 4, m c VI, ph n B Thông tư này th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư này. H sơ ăng ký giá ư c l p thành 3 b (1 b ơn v lưu, 1 b g i cơ quan ti p nh n ăng ký giá c a B Tài chính, 1 b g i B ngành qu n lý). - Doanh nghi p ăng ký giá hàng hóa, d ch v g i h sơ ăng ký giá cho cơ quan ti p nh n ăng ký giá quy nh t i i m 4.3, kho n 4, m c VI, ph n B Thông tư này th c hi n theo hư ng d n t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư này. H sơ ăng ký giá ư c l p thành 3 b (1 b ơn v lưu, 1 b g i S Tài chính, 1 b g i S chuyên qu n). - Doanh nghi p ăng ký giá ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m c giá ăng ký. - Công b công khai thông tin v giá; niêm y t giá bán ã ăng ký công khai trong toàn h th ng, th c hi n úng giá niêm y t, ng th i ph i ch p hành các bi n pháp bình n giá theo quy nh c a pháp lu t khi th trư ng có bi n ng b t thư ng. VII. KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DNCH V 1. Danh m c hàng hóa, d ch v ph i kê khai giá 1.1. Danh m c hàng hóa, d ch v ph i kê khai giá bao g m các hàng hóa, d ch v theo Ph l c s 1c kèm theo Thông tư này (tr danh m c tài s n, hàng hóa, d ch v do Nhà nư c nh giá quy nh t i kho n 4, i u 1 Ngh nh s 75/2008/N -CP; danh m c hàng hóa, d ch v quy nh t i kho n 1, m c VI, ph n B, Thông tư này). 1.2. Căn c tình hình th c t t i a phương, y ban nhân dân c p t nh quy nh danh m c hàng hóa, d ch v ph i kê khai giá theo a bàn a phương cho phù h p (ngoài danh m c quy nh t i Ph l c 1c). 2. Doanh nghi p ph i kê khai giá T t c các doanh nghi p s n xu t kinh doanh hàng hóa, d ch v theo danh m c quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c VII Thông tư này u ph i kê khai giá. 3. Hình th c, n i dung và th t c kê khai giá 3.1. Kê khai giá ư c th c hi n dư i hình th c doanh nghi p s n xu t, kinh doanh g i văn b n kê khai giá cho cơ quan ti p nh n kê khai giá (bao g m kê khai giá l n u, kê khai l i giá).
 18. 3.2. N i dung h sơ kê khai giá: - M c giá kê khai là giá bán cho khách hàng do doanh nghi p s n xu t kinh doanh quy nh phù h p v i quy cách, tiêu chuNn, ch t lư ng hàng hóa, d ch v (ho c m c giá mà doanh nghi p ã th a thu n ư c v i khách hàng). - B ng giá kê khai ho c quy t nh giá. 3.3. Th t c kê khai giá: - Doanh nghi p l p h sơ kê khai giá g i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá quy nh t i Thông tư này khi có quy t nh thay i giá. - Kê khai giá l n u ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh b t u kê khai giá v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá theo quy nh t i Thông tư này. - Kê khai l i giá ư c th c hi n khi doanh nghi p s n xu t, kinh doanh i u ch nh tăng ho c gi m giá so v i m c giá c a l n kê khai trư c và li n k . 4. Cơ quan ti p nh n kê khai giá 3.1. B Tài chính (C c Qu n lý giá) ti p nh n h sơ kê khai giá c a doanh nghi p nhà nư c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c Trung ương (B , ngành) qu n lý quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c VII, ph n B Thông tư này. 3.2. Các B , ngành ti p nh n h sơ kê khai giá c a doanh nghi p nhà nư c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c B , ngành qu n lý quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c VII, phân B Thông tư này. 3.2. S Tài chính ti p nh n h sơ kê khai giá c a các doanh nghi p nhà nư c s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v thu c cơ quan c p t nh qu n lý quy nh t i i m 1.2 kho n 1 m c VII ph n B Thông tư này. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các t ch c, cá nhân 5.1. i v i cơ quan ư c nh n h sơ kê khai giá: a) Khi nh n ư c h sơ kê khai giá, ti n hành ki m tra tính h p lý, h p pháp c a h sơ, không th c hi n phê duy t giá hàng hóa, d ch v do doanh nghi p kê khai; ch ghi ngày, tháng, năm nh n văn b n và óng d u n h sơ kê khai theo th t c hành chính. b) Ch s d ng m c giá do doanh nghi p kê khai ph c v m c tiêu bình n giá khi giá th trư ng có bi n ng b t thư ng và ki m soát vi c th c hi n các nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 5.2. i v i doanh nghi p kê khai giá:
 19. a) Doanh nghi p ph i kê khai giá có trách nhi m kê khai giá bán hàng hóa, d ch v c a mình theo danh m c quy nh t i ph l c s 1c và hư ng d n t i ph l c s 5 kèm theo Thông tư này v i cơ quan ti p nh n h sơ kê khai giá. b) H sơ kê khai giá hàng hóa, d ch v quy nh t i i m 1.1, kho n 1, m c VII, ph n B Thông tư này ư c l p thành 4 b : 1 b lưu t i doanh nghi p kê khai giá, 1 b g i B , ngành qu n lý, 1 b g i C c Qu n lý giá (B Tài chính), 1 b g i S Tài chính. H sơ kê khai giá hàng hóa, d ch v quy nh t i i m 1.2 kho n 1 m c VII ph n B, Thông tư này ư c l p thành 3 b : 1 b lưu t i doanh nghi p kê khai giá, 1 b g i S Tài chính, 1 b g i S Công Thương. S Tài chính c p t nh có trách nhi m t ng h p và nh kỳ hàng tháng g i báo cáo tình hình kê khai giá hàng hóa, d ch v t i a phương v C c Qu n lý giá (B Tài chính). c) Doanh nghi p kê khai giá th c hi n bán hàng hóa, d ch v theo giá kê khai công b công khai thông tin v giá và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính úng n i v i các m c giá ã kê khai. C. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 9/3/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá và nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài chính nghiên c u gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW ng và các ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án Nhân dân t i cao; Tr n Xuân Hà - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - S Tài chính, S Công Thương các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - H i ThNm nh giá Vi t Nam (VVA); - T i u hành th trư ng trong nư c (B Công Thương); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, C c QLG.
 20. Ph l c s 1a (Ban hành kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 c a B Tài chính ) DANH M C HÀNG HÓA, DNCH V TH C HI N BÌNH N GIÁ 1. Xăng, d u; 2. Xi măng; 3. Thép xây d ng; 4. Khí hóa l ng; 5. Phân bón hóa h c; 6. Thu c b o v th c v t; 7. Thu c thú y: Vac xin l m m long móng; vac xin cúm gia c m; Các lo i kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin d ng thu c tiêm, thu c viên, thu c b t (tên g c và tên thương m i); 8. Mu i do diêm dân s n xu t; 9. S a; 10. ư ng ăn ( ư ng tr ng và ư ng tinh luy n) 11. Thóc, g o; 12. Thu c phòng, ch a b nh cho ngư i bao g m các lo i thu c thu c danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh theo quy nh c a B Yt . 13. Cư c v n chuy n hành khách b ng ư ng s t lo i gh ng i c ng; 14. Th c ăn chăn nuôi gia súc: ngô, u tương, khô d u u tương. 15. Hàng hóa, d ch v khác theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh. Ph l c s 1b (Ban hành kèm theo Thông tư s 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 c a B Tài chính ) DANH M C HÀNG HÓA, DNCH V TH C HI N ĂNG KÝ GIÁ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản