intTypePromotion=1

Thông tư số 13/2005/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
103
lượt xem
4
download

Thông tư số 13/2005/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 13/2005/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 13/2005/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 13/2005/TT-BXD Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2005 THÔNG TƯ THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 95/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2005 C A CHÍNH PH V VI C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng; B Xây d ng hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a Chính ph v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP) như sau: I. M U ĐƠN TRONG H SƠ Đ NGH C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n l n đ u đ i v i nhà theo m u hư ng d n t i ph l c s 01 c a Thông tư này; 2. Đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n l n đ u đ i v i công trình xây d ng theo m u hư ng d n t i ph l c s 02 c a Thông tư này; 3. Đơn đ ngh c p đ i, c p l i gi y ch ng nh n và trư ng h p do mua, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t mà bên chuy n quy n s h u đã có gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng theo m u hư ng d n t i ph c l c s 03 c a Thông tư này; 4. Đơn đ ngh xác nh n thay đ i trên gi y ch ng nh n đã đư c c p theo m u hư ng d n t i ph l c s 04 c a Thông tư này. II. GI Y T V T O L P NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG H SƠ Đ NGH C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Gi y t v t o l p nhà , công trình xây d ng áp d ng đ i v i cá nhân trong nư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9 c a Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP đư c hư ng d n c th như sau: 1.1. Đ i v i nhà , công trình xây d ng đư c t o l p t trư c ngày Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP có hi u l c thi hành thì ph i có b n sao m t trong nh ng gi y t sau đây: a) Gi y phép xây d ng nhà , công trình xây d ng đ i v i trư ng h p ph i xin gi y phép xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 5 Đi u 50 c a Lu t Đ t đai ho c có tên trong s đăng ký ru ng đ t, s đ a chính đ i v i nhà , công trình xây d ng đư c xây d ng trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2004); c) H p đ ng mua bán nhà thu c s h u nhà nư c theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ho c gi y t v thanh lý, hoá giá nhà thu c s h u nhà nư c t trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994; d) Gi y t v giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đ i đoàn k t;
  2. đ) Gi y t v s h u nhà , công trình xây d ng do cơ quan có th m quy n c p qua các th i kỳ; gi y t v nhà đ t do cơ quan có th m quy n c p qua các th i kỳ mà nhà đ t đó không thu c di n Nhà nư c xác l p s h u toàn dân theo quy đ nh c a Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i khoá XI "v nhà đ t do Nhà nư c đã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách v qu n lý nhà đ t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991", Ngh quy t s 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 c a U ban thư ng v Qu c h i "quy đ nh vi c gi i quy t đ i v i m t s trư ng h p c th v nhà đ t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà đ t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991"; e) Gi y t v mua bán, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k nhà , công trình xây d ng đã có ch ng nh n c a công ch ng ho c ch ng th c c a U ban nhân dân t c p xã tr lên; gi y t c a Toà án ho c cơ quan hành chính nhà nư c có th m quy n gi i quy t v n đ s h u nhà , công trình xây d ng đã có hi u l c pháp lu t; trư ng h p mua nhà c a doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà đ u tư xây d ng đ bán thì ph i có h p đ ng mua bán nhà đã đư c hai bên ký k t; g) Trư ng h p ngư i đ ngh c p gi y ch ng nh n có m t trong nh ng gi y t quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ và e kho n này nhưng không đúng tên trong các gi y t đó thì trong đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v vi c t o l p nhà , công trình xây d ng do mua, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua các hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t; h) Trư ng h p ngư i đ ngh c p gi y ch ng nh n không có m t trong nh ng gi y t quy đ nh t i các đi m a, b, c, d, đ và e kho n này thì ph i có gi y t xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v nhà , công trình xây d ng không có tranh ch p v s h u và đư c xây d ng trư c khi có quy ho ch xây d ng đ i v i trư ng h p đã có quy ho ch chi ti t xây d ng đô th ho c quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng. 1.2. Đ i v i nhà , công trình xây d ng đư c t o l p t ngày Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP có hi u l c thi hành thì ph i có b n sao gi y t theo quy đ nh sau: a) Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c xây d ng m i thì ph i có gi y phép xây d ng. Trư ng h p không ph i xin phép xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t v xây d ng thì ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c quy t đ nh giao đ t ho c quy t đ nh cho thuê đ t ho c h p đ ng thuê đ t. b) Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c mua bán, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i có văn b n v giao d ch đó theo quy đ nh c a pháp lu t kèm theo gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình c a bên chuy n quy n s h u; c) Trư ng h p mua nhà c a doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà đ u tư xây d ng đ bán thì doanh nghi p ph i làm các th t c đ cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n cho bên mua. Gi y t t o l p nhà trong trư ng h p này bao g m: - H p đ ng mua bán nhà do hai bên ký k t; - Quy t đ nh phê duy t d án ho c quy t đ nh đ u tư ho c gi y phép đ u tư do cơ quan có th m quy n c p; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c quy t đ nh giao đ t ho c quy t đ nh cho thuê đ t ho c h p đ ng thuê đ t. 2. Gi y t (b n sao) v t o l p nhà , công trình xây d ng áp d ng đ i v i ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nư c ngoài quy đ nh t i kho n 2 Đi u 10 c a Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP đư c hư ng d n c th như sau: 2.1. Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c đ u tư xây d ng m i theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i có gi y phép đ u tư và gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c h p đ ng thuê đ t;
  3. 2.2. Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c mua bán, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i có văn b n v giao d ch đó theo quy đ nh c a pháp lu t kèm theo gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng c a bên chuy n quy n s h u. 3. Gi y t (b n sao) v t o l p nhà , công trình xây d ng áp d ng đ i v i t ch c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 11 c a Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP đư c hư ng d n c th như sau: 3.1. Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c đ u tư xây d ng m i theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i có: a) Quy t đ nh phê duy t d án ho c quy t đ nh đ u tư d án ho c gi y phép đ u tư ho c gi y phép xây d ng do cơ quan có th m quy n c p; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t ho c h p đ ng thuê đ t; Trư ng h p t ch c là doanh nghi p có ch c năng kinh doanh nhà mà đ u tư xây d ng đ bán thì doanh nghi p ph i làm các th t c đ cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n cho bên mua theo quy đ nh t i đi m c kho n 1.2 c a m c này. 3.2. Nhà , công trình đư c t o l p thông qua vi c mua bán, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t thì ph i có văn b n v giao d ch đó theo quy đ nh c a pháp lu t kèm theo gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng c a bên chuy n quy n s h u. 4. B n sao các gi y t v t o l p nhà , công trình xây d ng quy đ nh t i Ph n II c a Thông tư này không ph i có công ch ng ho c ch ng th c. Khi n p h sơ, ngư i đ ngh c p gi y ph i đem theo b n chính đ cơ quan ti p nh n h sơ đ i chi u. Trong trư ng h p ngư i đ ngh c p gi y n p b n sao có công ch ng ho c ch ng th c thì khi n p h sơ không ph i mang b n chính đ đ i chi u. 5. Khi n p đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n, t ch c, cá nhân đ ngh c p gi y ch ng nh n ph i n p kinh phí c p gi y ch ng nh n theo quy đ nh cho cơ quan ti p nh n đơn. Cơ quan ti p nh n đơn ph i có phi u thu theo quy đ nh. Trong trư ng h p không đư c c p gi y ch ng nh n thì ph i hoàn tr l i kinh phí này cho ngư i n p. III. TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Trình t , th t c c p l n đ u, c p đ i, c p l i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng và vi c xác nh n thay đ i trên gi y ch ng nh n đư c th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP. 2. Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng do mua bán, nh n t ng cho, đ i, nh n th a k ho c thông qua hình th c khác theo quy đ nh c a pháp lu t đư c th c hi n như sau: 2.1. T ch c, cá nhân nh n quy n s h u làm đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n kèm theo văn b n v giao d ch tương ng theo quy đ nh c a pháp lu t, gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng và n p kinh phí c p đ i gi y ch ng nh n theo quy đ nh cho U ban nhân dân c p huy n n u là cá nhân, n p cho S Xây d ng n u là t ch c. Cơ quan ti p nh n h sơ ph i có gi y biên nh n h sơ và biên lai thu kinh phí c p gi y ch ng nh n; 2.2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ, U ban nhân dân c p t nh (S Xây d ng đ i v i trư ng h p đư c u quy n ký gi y ch ng nh n) ho c U ban nhân dân c p huy n ph i c p gi y ch ng nh n m i cho ch s h u. 3. Trư ng h p ch s h u nhà đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t theo Ngh đ nh s 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph mà chuy n d ch quy n s h u thì đư c S Xây d ng n u là t ch c, U ban nhân dân c p huy n n u là cá nhân xác nh n vi c thay đ i ch s h u t i trang 3 c a gi y ch ng nh n đó.
  4. Trư ng h p ch s h u có nhu c u c p đ i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t đã đư c c p theo Ngh đ nh s 60/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph b ng gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP thì: 3.1. Ch s h u có đơn đ ngh c p đ i kèm theo gi y ch ng nh n đã đư c c p và n p kinh phí c p đ i gi y ch ng nh n theo quy đ nh t i S Xây d ng n u là t ch c, t i U ban nhân dân c p huy n n u là cá nhân. Cơ quan ti p nh n h sơ ph i có gi y biên nh n h sơ và biên lai thu kinh phí c p đ i gi y ch ng nh n; 3.2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n đ h sơ, U ban nhân dân c p t nh (S Xây d ng đ i v i trư ng h p đư c u quy n ký gi y ch ng nh n) ho c U ban nhân dân c p huy n ph i c p đ i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà m i cho ch s h u. Cơ quan c p gi y ch ng nh n ph i ghi vào trang 3 c a gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t n i dung: "Ch s h u nhà đã đư c c p đ i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà m i theo Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 c a Chính ph " và sao 01 b n đ lưu h sơ trư c khi giao l i gi y ch ng nh n này cho ch s h u. 4. Ngư i n p đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n đư c c p gi y thông báo theo m u hư ng d n t i ph l c s 05 c a Thông tư này. Khi đã th c hi n đ i chi u các gi y t và ki m tra b n v sơ đ , cơ quan c p gi y ph i vi t gi y biên nh n theo hư ng d n t i ph l c s 06 c a Thông tư này. 5. Trư c khi nh n gi y ch ng nh n, ch s h u ph i n p biên lai thu l phí trư c b (tr trư ng h p ch s h u đư c c p đ i, c p l i, xác nh n thay đ i, c p gi y l n đ u mà đã n p l phí trư c b , trư ng h p không ph i n p và đư c mi n n p theo quy đ nh c a pháp lu t); n p b n chính các gi y t v t o l p nhà , công trình xây d ng cho cơ quan c p gi y đ lưu h sơ (tr các gi y t v quy n s d ng đ t, quy t đ nh phê duy t d án, quy t đ nh đ u tư d án, gi y phép đ u tư) và ký nh n vào s đăng ký quy n s h u nhà , s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng. Khi giao gi y ch ng nh n, cơ quan c p gi y ch ng nh n ph i g i kèm theo phi u xác nh n đã c p gi y ch ng nh n (theo m u hư ng d n t i ph l c s 07 c a Thông tư này) đ ch s h u n p cho U ban nhân dân c p xã nơi có nhà , công trình xây d ng đó bi t và theo dõi. 6. Ngư i đ ngh c p gi y ch ng nh n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng n i dung trong đơn và các gi y t khác trong h sơ. Trong trư ng h p cơ quan c p gi y ch ng nh n c p sai thì ph i c p l i và không đư c thu kinh phí c p l i. 7. Trư ng h p đang có tranh ch p, khi u n i v quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng thì ch th c hi n vi c c p gi y sau khi đã gi i quy t xong tranh ch p, khi u n i đó theo quy đ nh c a pháp lu t. IV. ĐO V SƠ Đ NHÀ , CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Vi c đo v sơ đ nhà , công trình xây d ng ph i b o đ m các nguyên t c sau đây: 1.1. Nhà , công trình xây d ng đã có b n v th hi n hình dáng, kích thư c các c nh c a m t b ng nhà , công trình xây d ng ho c m t b ng c a t ng t ng đ i v i nhà , công trình xây d ng có nhi u t ng và không có thay đ i gi a b n v so v i th c t thì không ph i đo v l i; 1.2. Nhà , công trình xây d ng chưa có b n v ho c có b n v nhưng th c t đã có thay đ i thì ph i đo v l i theo quy đ nh c a Thông tư này; 1.3. Nhà t i đô th không thu c các d án nhà ho c d án khu đô th m i mà do ch nhà t đo v thì b n v sơ đ ph i có ch ký c a ch nhà và c a t đo v . Trong trư ng h p nhà có ph n xây d ng trên đ t c a ch khác ho c nhà riêng l có chung tư ng, khung c t v i nhà , công trình xây d ng c a ch khác thì b n v sơ đ ph i có xác nh n c a các ch đó. N u các ch s d ng đ t, ch s h u nhà đó không ch u xác nh n thì U ban nhân dân c p phư ng nơi có nhà có trách nhi m ki m tra và xác nh n vào b n v làm cơ s đ cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n cho ngư i đ ngh c p gi y;
  5. 1.4. Nhà , công trình xây d ng t i nông thôn thì b n v sơ đ ph i có xác nh n c a U ban nhân dân xã v đ a ch , v trí trên th a đ t và s t ng c a nhà , công trình xây d ng. 2. V sơ đ nhà 2.1. Đ i v i nhà riêng l : Trư ng h p nhà 1 t ng thì b n v sơ đ ph i th hi n hình dáng th a đ t, trên đó th hi n hình dáng m t b ng, ghi kích thư c các c nh, di n tích sàn c a t ng 1 và v mũi tên ký hi u c a ra vào chính c a nhà . Trư ng h p nhà nhi u t ng nhưng các t ng gi ng nhau thì th hi n b n v sơ đ như nhà 1 t ng và ghi di n tích sàn c a t ng 1 nhân v i s t ng, đ ng th i ghi chú s t ng c a nhà đó. Trư ng h p nhà nhi u t ng, trong đó có m t s t ng gi ng nhau, m t s t ng khác nhau thì th hi n m t b ng t ng 1 và m t b ng các t ng khác t ng 1 và ghi chú các s li u v các t ng như quy đ nh t i đi m này (ví d hư ng d n t i ph l c s 08 và s 09 c a Thông tư này). 2.2. Đ i v i căn h trong nhà chung cư thì v nét li n hình dáng m t b ng t ng có căn h và v nét li n hình dáng m t b ng căn h , trong đó v mũi tên ký hi u l i đi vào c u thang và ký hi u c a ra vào căn h đ ng th i ghi rõ s căn h , kích thư c các c nh và di n tích sàn căn h (ví d hư ng d n t i ph l c s 10 c a Thông tư này). 2.3. Đ i v i nhà t i đô th n m ngoài d án thì cơ quan c p gi y ch ng nh n thông qua t đo v đ th c hi n. Trong trư ng h p ch nhà t đo v thì t đo v c a cơ quan c p gi y ch ng nh n ph i h p v i U ban nhân dân c p phư ng nơi có nhà đó ki m tra, ch nh s a b n v trư c khi th hi n trên gi y ch ng nh n. 3. V sơ đ công trình xây d ng B n v sơ đ công trình ph i th hi n đư c hình dáng m t b ng c a th a đ t, ký hi u c a chính ra vào công trình, c a ra vào chính c a t ng h ng m c công trình và th hi n v trí, hình dáng m t b ng, ghi kích thư c các c nh, di n tích sàn c a t ng h ng m c công trình. Trư ng h p th a đ t quá r ng thì ch v ph n khuôn viên đ t có công trình xây d ng chính (ví d hư ng d n t i ph l c s 11 c a Thông tư này). V. TH HI N B N V SƠ Đ TRONG GI Y CH NG NH N 1. B n v sơ đ trên gi y ch ng nh n th hi n theo hư ng d n t i ph n IV c a Thông tư này. Căn c vào s t ng c a nhà ho c s h ng m c c a công trình xây d ng mà b trí sơ đ trong trang gi y ch ng nh n cho phù h p. B n v sơ đ nhà , công trình xây d ng không yêu c u đúng t l . 2. Hư ng c a b n v sơ đ nhà , công trình xây d ng đư c l y t c nh theo chi u ngang phía dư i c a trang gi y ch ng nh n làm m c đ v đư ng, ph , ngõ, ngách đi vào c a chính c a nhà , công trình xây d ng (m t ti n c a nhà ho c công trình xây d ng), không l y theo hư ng quy đ nh v v b n đ . 3. B n v sơ đ trong gi y ch ng nh n ph i đư c b trí h p lý theo nguyên t c: 3.1. Trư ng h p nhà có m t t ng ho c có nhi u t ng nhưng các t ng có hình dáng và kích thư c trùng nhau thì ch v m t sơ đ gi a khuôn gi y t i M c III c a gi y ch ng nh n; 3.2. Trư ng h p nhà có nhi u t ng và các t ng khác nhau thì tuỳ thu c vào s lư ng sơ đ ph i v mà chia khuôn gi y t i M c III thành 2 ph n, trong đó ph n bên trái t dư i lên: v sơ đ th a đ t và m t b ng t ng 1, ti p đ n v t ng 2, t ng 3...., ph n bên ph i t dư i lên: v sơ đ m t b ng các t ng còn l i; 3.3. Trư ng h p trong công trình xây d ng có m t ho c m t s h ng m c công trình có nhi u t ng thì v sơ đ m t b ng t ng 1 và đánh d u ch m đ m tương ng v i s t ng t i m t góc c a sơ đ h ng m c công trình đó. VI. TH HI N N I DUNG TRÊN GI Y CH NG NH N 1. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng do B Xây d ng phát hành kèm theo Thông tư này và đư c s d ng th ng nh t trong c nư c.
  6. 2. S Xây d ng ph i l p s theo dõi vi c nh n và c p phát gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng theo nguyên t c s gi y ch ng nh n đã c p cho ch s h u và s gi y b hư h ng trong quá trình th hi n các n i dung trên gi y (n u có) ph i b ng s gi y ch ng nh n đã phát ra. Đ nh kỳ sáu tháng m t l n và hàng năm, U ban nhân dân c p huy n ph i có báo cáo g i S Xây d ng và S Xây d ng ph i có báo cáo g i B Xây d ng v t ng s gi y ch ng nh n đã nh n, s gi y ch ng nh n đã c p phát, s gi y ch ng nh n đã c p cho ch s h u và s gi y ch ng nh n b hư h ng (n u có) trên đ a bàn. 3. Cơ quan c p gi y ch ng nh n ph i ghi đ y đ các thông s trên gi y ch ng nh n. Trong trư ng h p có thông s không xác đ nh đư c thì đánh d u g ch ngang (-). Ví d : Không xác đ nh đư c năm xây d ng thì dòng Năm xây d ng: (-) 4. Hư ng d n ghi m t s n i dung trong gi y ch ng nh n: 4.1. Ph n U ban nhân dân: n u là U ban nhân dân c p huy n c p gi y thì ghi c tên huy n và t nh; n u là U ban nhân dân c p t nh ho c S Xây d ng c p gi y thì ch ghi tên U ban nhân dân t nh, thành ph (ví d : "huy n thanh trì-thành ph hà n i" ho c "thành ph thanh hoá-t nh thanh hoá" ho c "t nh H i Dương". 4.2. Ph n mã s gi y ch ng nh n: Mã s gi y ch ng nh n có 15 ô, cách ghi như sau: Tính t trái sang ph i, 2 ô đ u tiên ghi mã s t nh, thành ph tr c thu c trung ương; 3 ô ti p theo ghi mã s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; 5 ô ti p theo ghi mã s xã, phư ng, th tr n; 3 ô ti p theo ghi s quy n s đăng ký quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng; 2 ô cu i ghi s t trong s đăng ký quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng. Mã s các cơ quan hành chính c p t nh, c p huy n và c p xã th ng nh t ghi theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 c a Th tư ng Chính ph ''v vi c ban hành b ng Danh m c và mã s các đơn v hành chính Vi t Nam''. 4.3. V ghi tên ch s h u (Muc I); ghi đ y đ h tên ch s h u, s ch ng minh thư nhân dân (n u có). N u ch s h u là ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thì ghi s h chi u, ngày, tháng, năm c p. Trong trư ng h p nhà thu c s h u c a v ch ng thì ph i ghi c tên v và ch ng. Trư ng h p nhà thu c s h u chung nhưng có ch s h u chung đã ch t mà chưa gi i quy t chia th a k theo quy đ nh thì ghi h tên ngư i đó và ghi thêm là: (đã ch t). Ví d : Ông Nguy n Văn A, CMTND s : 012345456 Và v : Bà Tr n Th B (đã ch t) Trư ng h p ch s h u là t ch c thì ghi tên t ch c đó theo gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh ho c theo quy t đ nh thành l p ho c theo gi y phép đ u tư. 4.4. Đ a ch nhà : Đ i v i nhà t i đô th thì ghi s nhà, ngõ, ngách (n u có), đư ng (ho c ph ), phư ng, qu n (huy n, th xã, thành ph thu c t nh). Đ i v i nhà t i nông thôn thì ghi đ a ch c th : xóm, thôn, xã, huy n. Đ i v i căn h chung cư: Ngoài các thông tin quy đ nh t i đi m này, ph i ghi thêm s căn h , s t ng có căn h và tên c a nhà chung cư. 4.5. V di n tích sàn (nhà , căn h ) đư c ghi như sau: a) Đ i v i nhà m t t ng thì ghi di n tích m t b ng xây d ng c a nhà đó, trư ng h p có tư ng chung thì ch tính 1/2 di n tích m t b ng tư ng chung đó; b) Đ i v i nhà nhi u t ng thì ghi t ng di n tích sàn m t b ng xây d ng c a các t ng, trư ng h p có tư ng chung các t ng thì tính di n tích như quy đ nh t i đi m a kho n này; c) Đ i v i căn h trong nhà chung cư thì ghi di n tích sàn căn h (tr di n tích m t b ng tư ng, c t chung);
  7. 4.6. V c p (h ng) nhà , công trình xây d ng: a) C p, h ng nhà ghi theo quy đ nh t i Thông tư s 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 c a B Xây d ng hư ng d n phương pháp xác đ nh di n tích s d ng và phân c p nhà ; b) C p công trình xây d ng ghi theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 209/ 2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 4.7. V ghi s t ng (t ng): n u là nhà riêng l thì ghi s t ng c a ngôi nhà chính. Trư ng h p có gác xép thì không tính là m t t ng và di n tích sàn c a gác xép đư c tính là di n tích sàn nhà ph . N u là căn h trong nhà chung cư thì ghi s t ng có căn h và t ng s t ng c a nhà chung cư, cách ghi đư c th c hi n dư i d ng phân s (ví d căn h s 505, trong nhà chung cư 15 t ng thì ghi 5/15, trong đó 5 là s t ng c a căn h , 15 là t ng s t ng c a nhà chung cư). 4.8. V k t c u nhà , công trình xây d ng: ch ghi các k t c u ch y u tư ng, khung, sàn, mái (ví d tư ng, khung, sàn BTCT; mái ngói); 2 4.9. Di n tích sàn xây d ng, di n tích đ t đư c tính b ng m và l y sau d u ph y 2 con s (ví d 2 2 124,43 m ho c 32,00 m ); 4.10. Ph n ngày, tháng, năm ký gi y ch ng nh n: s d ng d u d p ho c vi t tay. 4.11. Ph n ghi tên ngư i ký gi y ch ng nh n: ghi tên ngư i đư c phân công ký gi y, ví d : a) Trư ng h p Phó ch t ch UBND c p t nh ho c Phó ch t ch UBND c p huy n ký thay Ch t ch thì ghi như sau: TM. U ban nhân dân (ghi rõ t nh, huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh)...... KT. Ch t ch Phó Ch t ch (ký tên, đóng d u và ghi rõ h tên ngư i ký) b) Trư ng h p S Xây d ng đư c U ban nhân dân c p t nh u quy n ký gi y ch ng nh n thì ghi như sau: TM. U ban nhân dân (ghi rõ t nh, thành ph )....... TUQ. Ch t ch Giám đ c S Xây d ng (ký tên, đóng d u và ghi rõ h tên ngư i ký) 4.12. Đóng d u vào gi y ch ng nh n: Trư ng h p U ban nhân dân c p huy n ký gi y ch ng nh n thì đóng d u c a U ban nhân dân c p huy n. Trư ng h p U ban nhân dân c p t nh ho c S Xây d ng ký gi y ch ng nh n thì đóng d u c a U ban nhân dân c p t nh; 4.13. Ghi h sơ g c: s d ng d u ho c vi t tay và đư c ghi như sau: s , ký hi u c a Quy t đ nh c p gi y ch ng nh n và s th t vào s đăng ký quy n h u nhà . (ví d 123/QĐ-UB. 1455). Dư i ph n ghi h sơ g c dùng đ ghi các thông tin v c p đ i, c p l i trong trư ng h p c p đ i, c p l i. (ví d C p đ i l n th nh t; C p l i l n th hai...); 4.14. V ghi nh ng thay đ i sau khi c p gi y ch ng nh n t i M c IV c a gi y ch ng nh n: C t (1) ghi ngày, tháng, năm S Xây d ng ho c U ban nhân dân c p huy n xác nh n vi c thay đ i; c t (2) ghi nh ng n i dung thay đ i; c t (3) ký, đóng d u c a cơ quan xác nh n (đư c phép đóng d u ch ng l n lên nhau). Nh ng thay đ i này cũng ph i đư c th hi n vào b n sao gi y ch ng nh n đã lưu t i cơ quan c p gi y. 5. Vi c s d ng ph n m m máy tính đ th hi n các n i dung trong gi y ch ng nh n đư c th c hi n theo hư ng d n c a C c Qu n lý nhà-B Xây d ng. VII. S ĐĂNG KÝ QUY N S H U NHÀ VÀ S ĐĂNG KÝ QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG
  8. 1. M i s đăng ký quy n s h u nhà và s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng đư c đóng thành quy n có 99 t . M i t có 2 m t dùng đ ghi các n i dung cho m t nhà ho c m t công trình xây d ng đã đư c c p gi y ch ng nh n. M u s đăng ký quy n s h u nhà theo hư ng d n t i ph l c s 12, m u s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng theo hư ng d n t i ph l c s 13 c a Thông tư này và đư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. 2. Căn c vào nhu c u th c t nhà , công trình xây d ng c n c p gi y ch ng nh n, S Xây d ng và U ban nhân dân c p huy n l p s đăng ký quy n s h u nhà , s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng. S Xây d ng hư ng d n U ban nhân dân c p huy n th ng nh t cách đánh s th t s đăng ký quy n s h u t i m i phư ng, xã, th tr n đ không có s trùng l p. 3. Đ i v i nh ng đ a phương đã l p s theo dõi vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t theo Ngh đ nh s 60/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph mà th hi n đư c các n i dung c a m u s đăng ký quy n s h u hư ng d n t i Thông tư này thì không ph i l p l i s đăng ký quy n s h u nhà m i. 4. Cơ quan l p và qu n lý s đăng ký quy n s h u: 4.1. S Xây d ng l p và qu n lý s đăng ký quy n s h u nhà , s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng đ i v i nh ng trư ng h p do U ban nhân c p t nh ho c S Xây d ng c p gi y ch ng nh n; 4.2. U ban nhân dân c p huy n l p và qu n lý s đăng ký quy n s h u nhà , s đăng ký quy n s h u công trình xây d ng đ i v i nh ng trư ng h p do U ban nhân dân c p huy n c p gi y ch ng nh n. VIII. LƯU TR VÀ QU N LÝ H SƠ V S H U NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. H sơ lưu tr bao g m: 1.1. Đơn đ ngh c p gi y ch ng nh n (bao g m đơn đ ngh c p m i, c p đ i, c p l i, c p khi chuy n d ch quy n s h u và đơn đ ngh xác nh n thay đ i sau khi c p gi y); 1.2. Gi y t biên nh n h sơ; gi y t xác nh n c a các cơ quan liên quan v vi c m t gi y ch ng nh n (n u có); 1.3. Gi y t t o l p nhà , công trình xây d ng; 1.4. B n v sơ đ nhà , công trình xây d ng; 1.5. B n sao gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng đã c p cho ch s h u ho c gi y ch ng nh n cũ trong trư ng h p c p đ i, c p khi chuy n d ch quy n s h u và c p khi h t trang ghi nh ng thay đ i sau khi c p gi y ch ng nh n; 1.6. Các gi y t khác có liên quan đ n nhà , công trình xây d ng. 2. Cơ quan lưu tr và qu n lý h sơ: 2.1. S Xây d ng có trách nhi m lưu tr các h sơ, gi y t liên quan đ n v n đ s h u nhà , s h u công trình xây d ng do U ban nhân dân c p t nh và S Xây d ng c p gi y ch ng nh n; 2.2. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m lưu tr các h sơ, gi y t liên quan đ n v n đ s h u nhà , s h u công trình xây d ng do U ban nhân dân c p huy n c p gi y ch ng nh n. 3. N i dung lưu tr và qu n lý h sơ: 3.1. Lưu tr các h sơ quy đ nh t i đi m 1 Ph n VIII c a Thông tư này theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v lưu tr h sơ; 3.2. L p cơ s d li u qu n lý h sơ b ng h th ng m ng máy tính đ ph c v cho vi c th ng kê, báo cáo k t qu th c hi n và ph c v yêu c u qu n lý nhà , công trình xây d ng; 3.3. S Xây d ng và U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m cung c p s li u v nhà , công trình xây d ng cho các cơ quan có liên quan khi có yêu c u. 4. Vi c báo cáo k t qu th c hi n Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP đư c th c hi n như sau:
  9. 4.1. Hàng quý, U ban nhân dân c p huy n g i báo cáo v S Xây d ng v tình hình th c hi n Ngh đ nh trên đ a bàn theo m u hư ng d n t i ph l c s 14 c a Thông tư này đ S Xây d ng t ng h p báo cáo U ban nhân dân c p t nh; 4.2. Hàng quý, S Xây d ng ph i có báo cáo g i U ban nhân dân c p t nh v tình hình th c hi n Ngh đ nh trên đ a bàn theo m u hư ng d n t i ph l c s 15 c a Thông tư này; 4.3. Ch m nh t vào ngày 15/7 hàng năm và ngày 15/01 c a năm sau, U ban nhân dân c p t nh có báo cáo k t qu th c hi n 6 tháng đ u năm và báo cáo k t qu th c hi n c năm trên đ a bàn g i B Xây d ng đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph theo m u hư ng d n t i ph l c s 16 c a Thông tư này; 4.4. Ngoài các báo cáo đ nh kỳ quy đ nh t i đi m 4.1, 4.2 và 4.3 kho n này thì S Xây d ng ho c U ban nhân dân các c p ph i có báo cáo khi có yêu c u. IX. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n m t s n i dung sau: 1.1. Căn c vào Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP, hư ng d n t i Thông tư này và tình hình c th c a đ a phương, quy đ nh c th các gi y t v t o l p nhà , công trình xây d ng, quy trình c p gi y ch ng nh n và ch đ o, t ch c tri n khai th c hi n, b o đ m th c hi n nhanh chóng, thu n ti n và không gây phi n hà cho nhân dân; 1.2. Căn c vào quy đ nh v kinh phí c p gi y ch ng nh n t i kho n 6 Đi u 22 c a Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP và th c t c a đ a phương đ quy đ nh c th m c kinh phí c p gi y ch ng nh n, b o đ m nguyên t c các b ph n tham gia c p gi y ch ng nh n có kinh phí đ th c hi n. Vi c s d ng kinh phí ph i ti t ki m và có quy t toán hàng năm, ph n kinh phí s d ng không h t ph i n p vào ngân sách Nhà nư c; 1.3. Ch đ o S Xây d ng l p chương trình, k ho ch th c hi n c th ; t ch c t p hu n v chuyên môn, nghi p v c p gi y ch ng nh n cho cán b chuyên môn c a huy n và c a S ; ch đ o U ban nhân dân các qu n, huy n ph i h p v i cơ quan báo chí tuyên truy n, ph bi n đ nhân dân bi t và th c hi n t t quy đ nh c a Chính ph ; 1.4. Căn c vào nhu c u c p gi y ch ng nh n, l p k ho ch tăng cư ng l c lư ng, đ u tư trang thi t b đ đ y nhanh ti n đ c p gi y ch ng nh n và ph c v cho công tác qu n lý nhà , công trình xây d ng trên đ a bàn. 1.5. Ch đ o vi c qu n lý h sơ v s h u nhà , công trình xây d ng trên đ a bàn th ng nh t t i S Xây d ng và U ban nhân dân c p huy n (bao g m c h sơ liên quan đ n vi c c p gi y ch ng nh n theo Ngh đ nh s 60/CP ngày 05/7/1994 trư c đây). 2. C c Qu n lý nhà có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng hư ng d n, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng c a các đ a phương; t ng h p tình hình th c hi n vi c c p gi y đ B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph . X. HI U L C THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP có hi u l c thi hành. 2. U ban nhân dân c p t nh ch đ o U ban nhân dân c p dư i và các cơ quan ch c năng c a đ a phương tri n khai th c hi n đúng Ngh đ nh s 95/2005/NĐ-CP c a Chính ph và quy đ nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh có ý ki n g i v B Xây d ng đ hư ng d n gi i quy t theo th m quy n ho c trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  10. T ng Văn Nga FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2