intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 8-BKH/DN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

51
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 8-BKH/DN về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành, để thực hiện NĐ 50/CP ngày 28/8/96 của CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước và NĐ 38/CP ngày 28/4/97 của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 50/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 8-BKH/DN

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 8-BKH/DN Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 1997 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 8-BKH/DN NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1997 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 50/CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1996 C A CHÍNH PH V THÀNH L P, T CH C L I, GI I TH VÀ PHÁ S N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C VÀ NGHN NNH S 38/CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1997 C A CHÍNH PH V S A I VÀ B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 50/CP Thi hành Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c (sau ây g i t t là Ngh nh 50/CP) và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh 50/CP, B K ho ch và u tư hư ng d n c th th t c thành l p, ăng ký kinh doanh, t ch c l i doanh nghi p Nhà nư c (DNNN) và thay i sau ăng ký kinh doanh như sau: I. THÀNH L P M I DNNN 1. Ngư i ngh thành l p DNNN 1.1. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i t t là B trư ng) là ngư i ngh thành l p các DNNN thu c B . 1.2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là Ch t ch UBND c p t nh) là ngư i ngh thành l p các DNNN thu c t nh. 1.3. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, thành ph , th xã tr c thu c c p t nh (sau ây g i t t là Ch t ch UBND c p huy n) là ngư i ngh thành l p các DNNN ho t ng công ích thu c huy n. 1.4. H i ng qu n tr (H QT) c a T ng công ty nhà nư c là ngư i ngh thành l p các ơn v thành viên c a T ng công ty. 2. án thành l p DNNN 2.1. Các B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh trình Th tư ng Chính ph án thành l p các T ng công ty nhà nư c, các DNNN tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh, các DNNN có m c v n i u l t i th i i m thành l p tương ương m c v n d án u tư nhóm A quy nh trong ph l c kèm theo i u l qu n lý u tư xây d ng cơ b n kèm
 2. theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph (sau ây g i t t là m c v n d án u tư nhóm A). H i ng qu n tr c a T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ã ký quy t nh thành l p trình Th tư ng Chính ph án thành l p các ơn v thành viên c a T ng công ty mình. Sau khi thông qua án thành l p DNNN, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c tr c ti p ký ho c u quy n cho B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh ký quy t nh thành l p DNNN nêu t i i m 3.1, 3.2, m c 3, ph n I c a Thông tư này. 2.2. Các B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh g i n B trư ng B K ho ch và u tư án thành l p các DNNN c l p, không là thành viên c a T ng công ty nhà nư c, ho t ng kinh doanh, có m c v n i u l t i th i i m thành l p th p hơn m c v n d án u tư nhóm A. Sau khi xem xét án thành l p các DNNN này, B trư ng B K ho ch và u tư có văn b n tho thu n B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh ký quy t nh thành l p. 2.3. Các án thành l p DNNN nêu t i i m 2.1, 2.2 trên ây ph i ư c Th tư ng Chính ph ho c B trư ng B K ho ch và u tư xem xét thông qua trư c. Sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n, án ư c g i n ngư i quy t nh thành l p doanh nghi p ho c ngư i ư c u quy n ký quy t nh thành l p doanh nghi p cùng v i h sơ ngh thành l p DNNN. Các án thành l p DNNN nêu t i i m 3.3, 3.4, m c 3, ph n I c a Thông tư này ư c g i n ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p doanh nghi p cùng v i h sơ ngh thành l p DNNN. 3. Quy t nh thành l p DNNN 3.1. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p các T ng công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph , m t s DNNN c bi t quan tr ng có m c v n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p tương ương m c v n d án u tư nhóm A. 3.2. Th tư ng Chính ph thông qua án thành l p DNNN nêu t i i m 2.1, m c 2, ph n I c a Thông tư này, sau ó u quy n cho: - B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B N i v ký quy t nh thành l p DNNN tr c ti p ph c v qu c phòng, an ninh. - B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t, Ch t ch UBND c p t nh ký quy t nh thành l p T ng công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình quy nh t i Quy t nh s 90/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph , m t s DNNN có m c v n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p tương ương m c v n d án u tư nhóm A;
 3. - B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t ký quy t nh thành l p các ơn v thành viên c a T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ã ký quy t nh thành l p T ng công ty. 3.3. B trư ng quy t nh thành l p các ơn v thành viên c a T ng công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph u quy n cho B trư ng ký quy t nh thành l p T ng công ty và các DNNN ho t ng công ích do mình sáng l p. 3.4. Ch t ch UBND c p t nh quy t nh thành l p các ơn v thành viên c a T ng công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph u quy n cho Ch t ch UBND c p t nh ký quy t nh thành l p T ng công ty và các DNNN ho t ng công ích do Ch t ch UBND c p huy n thu c a phương mình ngh thành l p ho c do mình sáng l p. 3.5. B trư ng B K ho ch và u tư xem xét án thành l p DNNN nêu t i i m 2.2, m c 2, ph n I c a Thông tư này, sau ó có văn b n tho thu n B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh ký quy t nh thành l p các DNNN c l p, không là thành viên c a T ng công ty nhà nư c, ho t ng kinh doanh, có m c v n i u l t i th i i m thành l p th p hơn m c v n d án u tư nhóm A do các B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh ngh thành l p. 4. H sơ ngh thành l p DNNN 4.1. H sơ ngh thành l p DNNN g m: a. T trình ngh thành l p DNNN do ngư i ngh thành l p doanh nghi p ký trình, n i dung theo Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này; b. án thành l p DNNN, n i dung theo Ph l c s 2 kèm theo Thông tư này; i v i các án thành l p DNNN nêu t i i m 2.1, m c 2, ph n I c a Thông tư này, trong h sơ ngh thành l p ph i kèm theo ý ki n ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph và i v i các án thành l p DNNN nêu t i i m 2.2, ph i kèm theo văn b n tho thu n c a B trư ng B K ho ch và u tư. c. M c v n i u l và ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài chính v ngu n và m c v n i u l ư c c p. V n i u l t i th i i m thành l p DNNN là s v n ghi trong i u l c a doanh nghi p khi thành l p. V n i u l t i th i i m thành l p không th p hơn m c v n pháp nh i v i ngành ngh kinh doanh quy nh t i Ph l c s 2 kèm theo Ngh nh 50/CP. Trư ng h p doanh nghi p kinh doanh nhi u ngành ngh thì m c v n i u l không ư c th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh có m c v n pháp nh cao nh t. Ngư i ngh thành l p DNNN ph i b o m v n c a Nhà nư c ã có s n cho doanh nghi p t i th i i m ngh thành l p, bao g m v n Nhà nư c u tư xây d ng cơ b n ã c p cho doanh nghi p, v n do T ng công ty nhà nư c i u ng t các doanh nghi p thành viên khác, v n Nhà nư c cho vay ưu ãi, v n b ng ti n ã ư c ghi trong k ho ch ngân sách s n sàng c p cho doanh nghi p khi ư c thành l p.
 4. Vi c xác nh n v n i u l khi thành l p DNNN th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. d. D th o i u lê v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p; . Ki n ngh v hình th c t ch c c a doanh nghi p; T ng công ty nhà nư c, ơn v thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, DNNN c l p có t ch c H i ng qu n tr , DNNN c l p ho t ng kinh doanh ho c ho t ng công ích và t ch c các ơn v kinh t ph thu c c a DNNN. e. ý ki n b ng văn b n c a B qu n lý ngành kinh t - k thu t i v i ngành ngh kinh doanh chính; ý ki n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c p các lo i gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh i v i ngành ngh kinh doanh có i u ki n. i v i ngành ngh nêu t i i m 1.1, m c 1, ph n IV c a thông tư này ph i có ý ki n c a Th tư ng Chính ph ; g. B n thuy t trình v các gi i pháp b o v môi trư ng; h. ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch UBND c p t nh v quy n s d ng t và các v n khác có liên quan n a phương nơi doanh nghi p óng tr s chính và t cơ s s n xu t, kinh doanh; 4.2. H sơ ngh thành l p DNNN ư c g i n ngư i có thNm quy n quy t nh ho c ư c u quy n ký quy t nh thành l p DNNN nêu t i m c 3, ph n I c a Thông tư này. 5. ThNm nh thành l p DNNN Trư c khi quy t nh thành l p DNNN, ngư i có thNm quy n quy t nh ho c ư c u quy n ký quy t nh thành l p DNNN (sau ây g i t t là ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p) ph i l p H i ng thNm nh (H T ) g m các chuyên gia am hi u nh ng n i dung c n thNm nh xem xét h sơ ngh thành l p doanh nghi p. N i dung xem xét thNm nh h sơ ngh thành l p DNNN quy nh t i kho n 2, i u 7 c a Ngh nh 50/CP. Ban ch o Trung ương i m i doanh nghi p là u m i ti p nh n và x lý các án thành l p DNNN ph i trình Th tư ng Chính ph , các h sơ ngh thành l p DNNN do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. Ti u ban Ch o i m i doanh nghi p c a các B , UBND c p t nh là u m i ti p nh n và x lý h sơ ngh thành l p DNNN thu c quy n B trư ng, Ch t ch UBND c p t nh quy t nh ho c ư c u quy n ký quy t nh thành l p doanh nghi p. Tuỳ theo tính ch t, quy mô và ph m vi ho t ng c a DNNN ư c ngh thành l p, cơ quan u m i ti p nh n và x lý h sơ ki n ngh v i ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p danh sách thành viên H T và sao g i h sơ ngh thành l p DNNN n các thành viên H T . Ch t ch H T có trách nhi m t ng h p ý ki n c l p c a các thành viên H T v DNNN ư c ngh thành l p, trình ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p.
 5. Trong th i h n 20 ngày (hai mươi ngày) k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a ngư i ngh thành l p DNNN, cơ quan u m i ti p nh n và x lý h sơ ph i t ch c xong vi c l y ý ki n c a H T . Trong th i h n 10 ngày (mư i ngày) k t ngày nh n ư c báo cáo c a Ch t ch H T , ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ph i có quy t nh v vi c thành l p ho c không thành l p DNNN ã ư c ngh . Ngư i ký quy t nh thành l p DNNN phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p. Các quy t nh thành l p DNNN ư c g i n Ban ch o Trung ương i m i doanh nghi p, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B qu n lý ngành kinh t - k thu t có liên quan theo dõi. II. ĂNG KÝ KINH DOANH 1. H sơ ăng ký kinh doanh ( KKD) i v i DNNN Trong th i h n 45 ngày (b n mươi lăm ngày) k t ngày ký quy t nh thành l p, doanh nghi p ph i n p m t b h sơ KKD t i S K ho ch và u tư c p t nh nơi doanh nghi p óng tr s chính, g m: 1.1. Quy t nh thành l p DNNN c a ngư i có thNm quy n nêu t i m c 3, ph n I c a Thông tư này (b n chính); i v i các DNNN nêu t i i m 3.2, trong h sơ KKD ph i kèm theo văn b n u quy n c a Th tư ng Chính ph và i v i các DNNN nêu t i i m 3.5 ph i kèm theo văn b n tho thu n c a B trư ng B K ho ch và u tư (b o sao). 1.2. i u l v t ch c và ho t ng c a doanh nghi p ã ư c cơ quan có thNm quy n phê chuNn (b n chính); 1.3. Gi y xác nh n c a cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p v m c v n i u l t i th i i m thành l p doanh nghi p (b n chính). 1.4. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh hi n hành i v i nh ng ngành ngh kinh doanh có i u ki n (b o sao) ho c ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n c p các lo i gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh (b n chính); 1.5. Gi y ch ng nh n quy n s d ng h p pháp i v i nhà, t c a doanh nghi p nơi t tr s chính và m t b ng s n xu t, kinh doanh (b n sao). - Gi y ch ng nh n quy n s d ng h p pháp i v i nhà c a doanh nghi p là m t trong các gi y sau ây: h p ng thuê nhà; gi y phép xây d ng nhà (n u là nhà doanh nghi p t xây d ng mà chưa k p làm th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà); gi y ch ng nh n quy n s h u nhà; văn b n giao nhà cho doanh nghi p s d ng c a cơ quan có thNm quy n.
 6. - Gi y ch ng nh n quy n s d ng h p pháp i v i t là m t trong các gi y sau ây: gi y ch ng nh n quy n s d ng t; h p ng thuê t, văn b n giao t cho doanh nghi p s d ng c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai. - a ch tr s chính c a doanh nghi p, s i n tho i, Fax, Telex. 1.6. Quy t nh b nhi m Ch t ch và các thành viên H QT i v i T ng công ty nhà nư c và DNNN c l p quy mô l n có thành l p H QT; quy t nh b nhi m T ng giám c ho c Giám c doanh nghi p (b n chính). Các b n sao trong h sơ ph i có xác nh n c a cơ quan ã c p b n chính ho c c a công ch ng nhà nư c. 2. Ngành ngh kinh doanh trong h sơ KKD Ngành ngh kinh doanh trong h sơ KKD ư c xác nh theo quy nh t i Ngh nh s 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph ban hành h th ng ngành kinh t qu c dân và Quy t nh s 143 TCTK/PPC ngày 22 tháng 12 năm 1993 c a T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê v vi c ban hành h th ng ngành kinh t c p II, c p III và c p IV. 3. Th i h n c p gi y ch ng nh n KKD Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S K ho ch và u tư c p t nh ph i c p gi y ch ng nh n KKD cho doanh nghi p. Ngày c p gi y ch ng nh n KKD không ư c vư t quá 60 ngày (sáu mươi ngày) k t ngày ký quy t nh thành l p doanh nghi p; sau khi c p gi y ch ng nh n KKD cho doanh nghi p, S K ho ch và u tư g i b n sao gi y ch ng nh n KKD t i các cơ quan theo quy nh t i kho n 6, i u 9 c a Ngh nh 50/CP. Doanh nghi p ph i ăng báo theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 50/CP. 4. ăng ký kinh doanh i v i ơn v kinh t ph thu c: 4.1. ơn v kinh t ph thu c c a doanh nghi p là các ơn v c p dư i tr c ti p c a doanh nghi p, h ch toán ph thu c vào doanh nghi p, th c hi n nh ng nhi m v do doanh nghi p giao, trong ph m vi ngành ngh kinh doanh ã ghi trong gi y ch ng nh n KKD c a doanh nghi p. Doanh nghi p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v kinh t ph thu c c a mình. ơn v kinh t ph thu c c a doanh nghi p có th mang các tên g i: chi nhánh, trung tâm, tr m, tr i, xí nghi p, m , nông trư ng, lâm trư ng... ư c quy nh c th trong i u l c a doanh nghi p. 4.2. H sơ ăng ký kinh doanh g m: - Văn b n ch p thu n c a UBND c p t nh nơi t tr s ơn v kinh t ph thu c (b n chính);
 7. - Quy t nh thành l p ơn v kinh t ph thu c c a ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 1, kho n 2, i u 11 c a Ngh nh 50/CP (b n chính); - Văn b n quy nh ch c năng nhi m v c a ơn v kinh t ph thu c (b n chính); - Văn b n b nhi m ngư i ng u ơn v kinh t ph thu c (b n chính); - Gi y ch ng nh n quy n s d ng h p pháp v nhà, t c a ơn v kinh t ph thu c (b n sao); - a ch tr s , s i n tho i, Fax, Telex c a ơn v kinh t ph thu c; - Gi y ch ng nh n KKD c a doanh nghi p (b n sao). 4.3. Trong th i h n 30 ngày (ba mươi ngày) k t ngày ký quy t nh thành l p ơn v kinh t ph thu c, doanh nghi p n p h sơ KKD c a ơn v kinh t ph thu c t i S K ho ch và u tư c p t nh nơi doanh nghi p t tr s c a ơn v kinh t ph thu c. Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) k t ngày nh n ư c h sơ h p l , S K ho ch và u tư c p t nh c p gi y ch ng nh n KKD cho ơn v kinh t ph thu c c a doanh nghi p. 4.4. Trư ng h p doanh nghi p có yêu c u t các ơn v kinh t ph thu c trong cùng t nh nơi t tr s chính c a doanh nghi p thì ph i ư c UBND c p huy n nơi t tr s các ơn v kinh t ph thu c ó ch p thu n b ng văn b n. Doanh nghi p ph i khai báo v i S K ho ch và u tư c p t nh ho c có th KKD cho các ơn v kinh t ph thu c này, h sơ KKD quy nh t i i m 4.2, m c 4, ph n II c a Thông tư này (riêng văn b n ch p thu n c a UBND c p t nh ư c thay th b ng văn b n ch p thu n c a UBND c p huy n nơi t tr s c a ơn v kinh t ph thu c). 4.5. Văn phòng i di n c a doanh nghi p ch làm ch c năng giao d ch do doanh nghi p u quy n, không th c hi n ho t ng kinh doanh. Văn phòng i di n c a doanh nghi p không ph i làm th t c xin c p gi y ch ng nh n KKD, mà ch ti n hành ăng ký ho t ng t i S K ho ch và u tư c p t nh sau khi ư c UBND c p t nh nơi t Văn phòng i di n c a doanh nghi p ch p thu n b ng văn b n. III. T CH C L I DNNN 1. Vi c h p nh t các DNNN c l p thành m t DNNN c l p m i; vi c chia tách m t DNNN c l p thành l p các DNNN c l p m i; vi c chuy n m t ơn v kinh t ph thu c c a DNNN, m t ơn v s nghi p thành DNNN c l p do ngư i ký quy t nh thành l p các doanh nghi p ó quy t nh và th c hi n theo úng th t c thành l p DNNN và KKD ã quy nh t i ph n I và ph n II c a Thông tư này. Trong quá trình th c hi n vi c h p nh t ho c chia tách DNNN c l p, ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ph i quy t nh xoá tên các DNNN c l p ư c h p nh t ho c ư c chia tách trư c khi ký quy t nh thành l p DNNN m i, ng
 8. th i thông báo cho các cơ quan có liên quan thu h i gi y ch ng nh n KKD và con d u. 2. Vi c sáp nh p m t ho c m t s doanh nghi p (g i là doanh nghi p ư c sáp nh p) vào m t DNNN c l p khác, ph i ư c ngư i ký quy t nh thành l p các doanh nghi p ó quy t nh phương án sáp nh p và xoá tên các doanh nghi p ư c sáp nh p. DNNN c l p sau khi ti p nh n doanh nghi p ư c sáp nh p v n gi nguyên pháp nhân, không ph i làm l i th t c thành l p doanh nghi p, nh ng ph i ăng ký thay i v n i u l , thay i ngành ngh kinh doanh (n u có) v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD cho doanh nghi p. 3. Vi c chuy n m t DNNN thành ơn v s nghi p do ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ó quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n qu n lý các ho t ng s nghi p liên quan n vi c chuy n i c a doanh nghi p. 4. Vi c h p nh t, sáp nh p, chia tách các ơn v thành viên T ng công ty nhà nư c; vi c chuy n i các lo i hình ơn v thành viên trong T ng công ty; vi c k t n p thành viên m i ho c gi i quy t cho các ơn v thành viên ra kh i T ng công ty nhà nư c, do H QT T ng công ty ngh , ngư i ký quy t nh thành l p T ng công ty xem xét, quy t nh. Vi c t ch c l i d n n hình thành ơn v thành viên m i là DNNN h ch toán c l p thì ph i th c hi n theo úng th t c thành l p DNNN và KKD quy nh t i ph n I và ph n II c a Thông tư này. Trư ng h p doanh nghi p c l p ngoài T ng công ty mu n tham gia T ng công ty thì doanh nghi p ó ph i có ơn xin gia nh p T ng công ty g i H QT và ph i ư c ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ó ng ý b ng văn b n. IV. THAY I SAU ĂNG KÝ KINH DOANH 1. Thay i, b sung ngành ngh kinh doanh: 1.1. i v i nh ng ngành ngh kinh doanh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép: Ngành ngh kinh doanh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép g m: - S n xu t và lưu thông thu c n , thu c c, hoá ch t c, ch t phóng x ; - Khai thác các lo i khoáng s n quý, qu ng phóng x ; - S n xu t và cung ng i n, nư c có quy mô l n; - S n xu t các phương ti n phát sóng truy n tin, d ch v bưu chính, vi n thông, truy n thanh, truy n hình, xu t b n; - V n t i vi n dương, v n t i hàng không; - S n xu t, s a ch a vũ khí, khí tài. Khi DNNN có yêu c u b sung kinh doanh nh ng ngành ngh này, ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ph i xin phép Th tư ng Chính ph . Sau khi có ý ki n
 9. ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph thì ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p m i quy t nh vi c b sung ngành ngh kinh doanh này cho doanh nghi p. 1.2. i v i nh ng ngành ngh kinh doanh ph i có ch ng ch hành ngh ho c gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh hi n hành: Khi DNNN có yêu c u b sung kinh doanh nh ng ngành ngh này, ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p ph i có văn b n ngh n cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh ho c gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xem xét. Ch sau khi ư c các cơ quan này c p ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ho c có ý ki n tho thu n b ng văn b n thì ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p m i quy t nh b sung ngành ngh kinh doanh này cho doanh nghi p. 1.3. N u DNNN có yêu c u thay i, b sung ngành ngh kinh doanh d n n làm thay i ngành ngh c p I c a doanh nghi p quy nh t i Ngh nh s 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph ban hành h th ng ngành kinh t qu c dân ho c d n n thay i nhi m v , ngành ngh kinh doanh chính c a doanh nghi p ã ghi trong quy t nh thành l p doanh nghi p thì ph i ư c ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p xem xét, quy t nh. 1.4. Sau khi có quy t nh thay i, b sung các ngành ngh kinh doanh nói trên c a ngư i ký quy t nh thành l p, doanh nghi p ph i th c hi n vi c ăng ký nh ng thay i, b sung này v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD cho doanh nghi p. 1.5. Trư ng h p doanh nghi p có yêu c u thay i, b sung ngành ngh kinh doanh không thu c các quy nh nêu t i các i m 1.1, 1.2, 1.3, m c 1, ph n IV c a Thông tư này thì doanh nghi p ch c n ăng ký thay i, b sung v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD cho doanh nghi p. Sau khi ã ăng ký thay i, b sung ngành ngh kinh doanh, doanh nghi p ph i báo cáo v i ngư i ký quy t nh thành l p doanh nghi p bi t. 1.6. Vi c thay d i, b sung ngành ngh kinh doanh ph i phù h p v i v n i u l , trư ng h p doanh nghi p có yêu c u b sung ngành ngh kinh doanh có m c v n pháp nh cao hơn v n i u l hi n có c a doanh nghi p thì doanh nghi p ch ư c ch p thu n b sung ngành ngh kinh doanh sau khi ã ư c b sung v n i u l b o m không th p hơn m c v n pháp nh c a ngành ngh kinh doanh này. 1.7. Vi c thay i, b sung ngành ngh kinh doanh i v i các doanh nghi p thành viên T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, Th tư ng Chính ph u quy n cho Ch t ch H QT c a T ng công ty xem xét, quy t nh b o m phù h p v i v n i u l và i u ki n công ngh c a t ng doanh nghi p. i v i nh ng ngành ngh kinh doanh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép ho c ph i có ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh theo quy nh hi n hành, Ch t ch H QT ch quy t nh thay i, b sung ngành ngh kinh doanh này cho doanh nghi p thành viên sau khi có ý ki n ng ý b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph ho c c a cơ quan có thNm quy n c p ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh. Sau khi quy t nh thay i, b sung ngành ngh kinh doanh cho doanh nghi p thành viên, Ch t ch H QT ph i báo cáo Th
 10. tư ng Chính ph ; doanh nghi p thành viên ph i th c hi n vi c ăng ký nh ng thay i này v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD. 2. Thay i tên doanh nghi p: Ngư i ký quy t nh thành l p DNNN xem xét và quy t nh vi c i tên doanh nghi p theo ngh c a H QT ( i v i doanh nghi p có H QT) ho c Giám c ( i v i doanh nghi p không có H QT), v i i u ki n tên m i không trái v i ngành ngh kinh doanh c a doanh nghi p và phù h p v i hư ng d n c a các ngành có liên quan. Sau khi có quy t nh i tên, doanh nghi p ph i ăng ký v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD, kh c l i con d u và ăng báo theo quy nh. Vi c i tên cho doanh nghi p thành viên các T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ký quy t nh thành l p, Th tư ng Chính ph u quy n cho Ch t ch H QT xem xét, quy t nh, sau ó báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Thay iv n i ul : N u có s thay i v n i u l , sau khi có xác nh n b ng văn b n c a cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p, doanh nghi p ph i ăng ký m c v n i u l m i t i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n KKD. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này áp d ng cho các DNNN quy nh t i i u 1 và i u 2 c a Lu t doanh nghi p nhà nư c. 2. Trình t , th t c thành l p doanh nghi p do các DNNN cùng góp v n i u l , th c hi n theo Lu t Công ty. 3. Th t c thành l p doanh nghi p do các t ch c ng, oàn th chính tr - xã h i (sau ây g i t t là oàn th ) u tư v n ư c v n d ng th c hi n theo quy nh c a Ngh nh 50/CP và các văn b n hư ng d n có liên quan. H sơ ngh thành l p doanh nghi p c a các t ch c ng, oàn th c p Trung ương có ngành ngh kinh doanh chính thu c B qu n lý ngành kinh t - k thu t nào thì ư c g i n B trư ng B qu n lý ngành kinh t - k thu t ó t ch c thNm nh và quy t nh thành l p doanh nghi p. H sơ ngh thành l p doanh nghi p c a các t ch c ng, oàn th các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c g i n Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c thNm nh và quy t nh thành l p doanh nghi p. Vi c KKD i v i doanh nghi p c a các t ch c ng, oàn th , ư c v n d ng th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư liên B s 01-TT/LB ngày 13 tháng 2 năm 1992, Thông tư liên B s 04-TT/LB ngày 11 tháng 6 năm 1992 c a U ban K ho ch Nhà nư c và B Tài chính hư ng d n thi hành quy ch v thành l p và gi i th DNNN ban hành kèm theo Ngh nh s 3888/H BT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a H i ng B trư ng. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
 11. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, doanh nghi p k p th i ph n ánh B K ho ch và u tư nghiên c u, s a i, b sung nh ng n i dung ã hư ng d n cho phù h p. Tr n Xuân Giá ( ã ký) PH L C S 1 N I DUNG T TRÌNH NGHN THÀNH L P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C 1. M c ích thành l p doanh nghi p - Các căn c xác inh s c n thi t c a vi c ngh thành l p doanh nghi p - M c ích thành l p doanh nghi p 2. c trưng doanh nghi p ư c ngh thành l p - Tên doanh nghi p - Tr s chính c a doanh nghi p và nơi s n xu t, kinh doanh - Hình th c t ch c c a doanh nghi p (T ng công ty nhà nư c, ơn v thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, DNNN c l p có t ch c H i ng qu n tr , DNNN c l p ho t ng kinh doanh ho c ho t ng công ích, t ch c các ơn v kinh t ph thu c doanh nghi p...) - Ngành ngh s n xu t kinh doanh chính - S n phNm s n xu t, d ch v cung ng ch y u - V n i u l , chia ra các ngu n v n (v n ngân sách nhà nư c, v n vay ưu ãi, v n huy ng khác...). Kh năng m b o v n i u l ã có s n c a ngư i ngh thành l p doanh nghi p - Các bi n pháp b o v môi trư ng, x lý ch t th i ( i v i doanh nghi p có yêu c u này) 3. Các ki n ngh và cam k t sau khi doanh nghi p ư c quy t nh thành l p 4. H sơ ngh thành l p DNNN kèm theo t trình - án thành l p DNNN - D th o i u l v t ch c và ho t ng c a DNNN
 12. -... PH L C S 2 N I DUNG ÁN THÀNH L P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C - Tên doanh nghi p - D ki n tr s chính và nơi s n xu t, kinh doanh - Danh m c s n phNm s n xu t, d ch v cung ng d ki n kinh doanh ho t ng công ích I. S c n thi t ph i thành l p doanh nghi p: - Quy ho ch phát tri n ngành, lãnh th - Phân tích nhu c u th trư ng - Phân tích, d báo xu hư ng phát tri n c a ngành trong nư c và ngoài nư c - Phân tích, ánh giá năng l c các doanh nghi p cùng ngành - Các chính sách kinh t - xã h i có liên quan n phát tri n ngành - Kh ng nh s c n thi t ph i thành l p DNNN - Nhi m v , m c tiêu và d ki n quy mô c a doanh nghi p II. D ki n các i u ki n c n thi t cho ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p sau khi ư c thành l p - D ki n ngu n nguyên, nhiên, v t li u; d ki n quy ho ch vùng nguyên li u - Lao ng: ngu n lao ng, trình lao ng và kh năng thu hút lao ng - D ki n trình trang b công ngh -V n i ul Trong ó: + V n ngân sách + V n vay ưu ãi + Huy ng khác (nêu rõ hình th c huy ng ngu n v n này) Kh năng m b o v n i u l khi thành l p doanh nghi p.
 13. Hình th c và ti n thanh toán v n huy ng khi doanh nghi p i vào s n xu t kinh doanh. D ki n nhu c u, bi n pháp t o v n lưu ng khi doanh nghi p i vào ho t ng - D ki n ti n xây d ng cơ b n (n u doanh nghi p có XDCB): + Th i gian kh i công, hoàn thành + Th i gian ch y th và chính th c i vào ho t ng III. T ch c s n xu t, kinh doanh, d ch v c a doanh nghi p sau khi ư c thành l p 1. Hình th c t ch c: T ng công ty nhà nư c, ơn v thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, DNNN c l p có t ch c H i ng qu n tr , DNNN c l p ho t ng kinh doanh ho c ho t ng công ích, t ch c các ơn v kinh t ph thu c doanh nghi p... 2. D ki n k ho ch s n xu t kinh doanh cho năm u khi doanh nghi p chính th c i vào ho t ng và s ki n cho 4 năm ti p theo - Công su t thi t k , d ki n kh năng huy ng công su t thi t k - D ki n s n lư ng, ch t lư ng, chi phí, giá thành, doanh thu, l i nhu n cho các s n phNm, d ch v ch y u - Kh năng áp ng yêu c u th trư ng, tiêu th và kh năng c nh tranh c a s n phNm, d ch v trong và ngoài nư c - Các bi n pháp ch y u v công ngh , t ch c lao ng, b sung v n, gi i quy t nguyên nhiên v t li u và ti p th , thay i m u mã s n phNm và chi m lĩnh th trư ng... 3. D ki n tác ng n môi trư ng và các bi n pháp b o v môi trư ng như các v n x lý ch t th i, nư c th i, khí th i, ti ng n... (n u có) 4. D ki n hi u qu kinh t - xã h i - D ki n t l l i nhu n trên t ng chi phí, giá thành, giá bán; d ki n thu nh p c a ngư i lao ng, th i gian hoàn v n, tr n , các kho n n p ngân sách - D ki n t su t l i nhu n trên doanh thu; l i nhu n trên v n kinh doanh; l i nhu n trên v n ngân sách và có ngu n g c t ngân sách... - Các l i ích v m t xã h i, môi trư ng... k c nh ng h u qu không t t (n u có)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2