intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuật ngữ trong ngành du lịch

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

987
lượt xem
363
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ trong ngành du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ trong ngành du lịch

  1. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! THU T NG TRONG NGÀNH DU L CH* A Account payable M t s cái theo dõi các s ti n ph i tr s ghi l i các kho n ti n Công ty b n Ti n ph i tr n h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n các Công ty cung c p Account receivable M t s cái theo dõi các s ti n ph i thu s ghi l i các kho n ti n khách hàng Ti n ph i thu n h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n Hãng c a b n Airline route map/Airline Sơ bao trùm toàn b các khu v c m t hãng hàng không bay t i rout network Sơ tuy n bay/m ng ư ng bay Airline schedule L ch trình các chuy n bay c a m t hãng hàng không c th - s ngày và th i L ch bay gian bay, i m xu t phát, tuy n bay, i m d ng (quá c nh) và i m n Amendment fee Các m c phí do hãng hàng không, i lý du l ch, Hãng l hành thu c a khách Phí s a i hàng khi khách thay i hành trình bay. ASEAN Hi p h i các qu c gia ông Nam Á. Các qu c gia thành viên là: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Availability S n ph m v n chưa bán h t (ví d ch trong m t tour du l ch, phòng khách Còn bán s n vào m t êm c th nào ó, ch ng i trên m t chuy n bay c th ) B Back office Các ho t ng trong m t Hãng l hành không liên quan t i quan h m t i H u trư ng m t v i m t khách hàng Baggage allowance S hành lý t i a mà m t hành khách có th em theo khi làm th t c vào c a Lư ng hành lý cho phép trên m t chuy n bay c th nào ó. Ph thu c vào các khu v c IATA trên th gi i mà ch tiêu này có th ư c tính theo s ki n ho c s cân (kg). Boarding pass C p cho hành khách i máy bay sau khi làm th t c vào c a t i sân bay. Th Th lên máy bay lên máy bay cung c p các thông tin chi ti t v s gh hành khách và c a ra máy bay. Booking file Yêu c u t ch c a khách hàng trên h th ng t gi ch trên máy tính H sơ t ch (CRS/GDS) ghi l i toàn b thông tin chi ti t v hành trình. Brochure M t cu n sách in nh trong ó có l i gi i thi u và nh minh h a v các i m Tài li u gi i thi u n và s n ph m, ư c thi t k nh m cung c p cho các khách hàng ti m năng các thông tin v c i m và l i ích khi s d ng s n ph m tour du l ch c a Hãng du l ch và nh m thi t l p ho t ng bán hàng Bus schedule L ch cung c p d ch v chuyên ch c a m t công ty xe buýt – s ngày và th i gian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n. 1
  2. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! L ch ch y xe buýt gian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n. Business Tourist Khách du l ch t i m t i m n v i m c ích kinh doanh bao g m c khách Khách du l ch là thương gia t i d h i ngh , h i th o, tri n lãm và các s ki n kinh doanh c bi t C Cancellation penalty Ti n ph t m t khách hàng ph i tr do hu b d ch v c a m t Công ty cung Ph t do hu b c p s n ph m Carrier B t kỳ Công ty cung c p phương ti n v n chuy n nào, thư ng hay dùng Hãng v n chuy n ch m t hãng hàng không Check-in Các th t c c n ph i hoàn t t khi m t khách i máy bay ăng ký t i qu y th Th t c vào c a t c vào c a hàng không t i sân bay. Check-in time Kho ng th i gian t i thi u hành khách ph i hoàn thành th t c vào c a t i sân Th i gian vào c a bay Commission Kho n ti n Hãng l hành du l ch tr cho i lý du l ch Hoa h ng Compensation Ti n tr cho m t khách hàng b i hoàn cho m t d ch v không ư c th c B i thư ng hi n. Complimentary Mi n phí (Ch nh ng th / ư c mi n phí, thư ng hay i kèm khi mua hàng Mi n phí hóa ho c ăng ký s d ng m t d ch v nào ó. Ví d mua m t cu n sách gi i thi u thư ng kèm m t b n mi n phí. Credit card guarantee M t khách hàng có th cho khách s n bi t s th tín d ng c a mình như m t m b o b ng th tín d ng s mb os n lưu trú. N u khách hàng không n thì khách s n s thu m t kho n phí h y b t th tín d ng c a khách hàng. CRS/GDS H th ng t gi ch trên máy tính ho c h th ng phân ph i toàn c u. H th ng ư c s d ng trên toàn th gi i t ch trên máy bay cho h u h t các hãng hàng không trên th gi i. Customer file H sơ ghi l i t t c các thông tin v khách hàng c a Hãng l hành. H sơ khách hàng D DBLB Thu t ng khách s n c p t i m t phòng ôi (cho hai ngư i m t giư ng c to nh t (King size) ho c c v a (Queen size) có phòng t m kèm theo Deposit Kho n ti n do Hãng l hành thu c a khách hàng m b o khách s l y tc c ch ; ho c kho n ti n do Hãng l hành tr cho Công ty cung c p mb o có ch cho khách hàng c a mình Destination Nơi mà khách s t i 2
  3. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! i m n Destination Knowledge Là nh ng ki n th c v i m n c n ư c cung c p cho khách hàng Ki n th c v i m n Direct M t khách du l ch t ch tr c ti p v i Hãng l hành không s d ng ngư i Tr c ti p trung gian như i lý Du l ch ho c Môi gi i Distribution Các kênh thông qua ó m t khách hàng có th t mua các s n ph m c a Cung c p Hãng l hành du l ch Documentation T t c các tài li u gi y t khách hàng c n có th c hi n chuy n i. Có th Tài li u gi y t bao g m h chi u, th th c, vé máy bay, vé xe buýt, vé tàu ho , phi u lưu trú, phi u v n chuy n (transfer voucher)… Domestic travel i du l ch trong ph m vi m t nư c Du l ch trong nư c E E Ticket Vé máy bay ư c mua qua m ng. IATA t ra th i h n cho n 2008 t t c Vé i n t các vé máy bay ph i ư c xu t theo hình th c vé i n t Educational Tour Chuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làm Tour du l ch tìm hi u s n vi c trong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c c ph m Du l ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c Công ty cung c p ti p ón; mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph m Excursion/promotion airfare Vé máy bay giá r hơn nhưng ph i tuân theo m t s h n ch . Có th là ph i Vé máy bay khuy n m i/h thanh toán trư c, kh năng có ch th p, ph thu c vào mùa cao i m và th p giá i m, ph t n u hu vé. Expatriate resident(s) of M t ngư i nư c ngoài sinh s ng t m th i t i Vi t Nam. Thu t ng này bao Vietnam g m toàn th gia ình – (ví d ) nh ng ngư i nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Ngư i nư c ngoài sinh s ng Nam và gia ình hi n t i c a anh /cô ta nh ng ngư i cũng ang s ng t i Vi t t i Vi t Nam Nam trong th i h n h p ng làm vi c c a anh ta F Familiarisation Visit/Trip Chuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làm Chuy n i/chuy n thăm làm trong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c c Du quen l ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c công ty cung c p ti p ón; mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph m Final payment T ng s ti n khách hàng ư c yêu c u tr cho Hãng l hành sau khi tr i Kho n thanh toán l n cu i kho n ti n ã t c c trư c Flyer M t tài li u gi i thi u trong ó ghi các thông tin mô t (và ôi khi có nh Tài li u gi i thi u minh h a) v s n ph m và i m n c a m t tour du l ch; ư c thi t k sao cho h p d n khách hàng FOC Vé mi n phí; còn g i là complimentary 3
  4. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! G Geographic features S h p d n t nhiên c a m t t nư c: ví d núi, sông, bãi bi n, v nh, o c i m a lý Gross rate Giá mà khách hàng tr mua s n ph m ho c d ch v Giá g p Guide book Sách xu t b n gi i thi u v i m n: ví d Lonely Planet Sách hư ng d n H High season Th i gian cao i m i du l ch t i m t qu c gia c th nào ó; (ví d ) khi Mùa ông khách/ cao i m i m n t ư c m c h p d n cao nh t c a nó; vì v y ó là th i gian ph bi n nh t n thăm; do ó ây là th i gian mà giá khách s n và giá vé máy bay t nh t I Inbound Tour Operator M t Hãng l hành bán s các tour tr n gói trong m t nư c cho nh ng khách Hãng l hành trong nư c hàng các nư c khác ho c cho nh ng ơn v t ch c tour n i a Inbound tourism Nh ng ngư i i du l ch t nư c khác t i Vi t Nam. Thu t ng “domestic Khách du l ch t nư c ngoài inbound” có th mô t trư ng h p m t khách du l ch i t TP HCM ra thăm vào Hà N i và là khách hàng s d ng các s n ph m du l ch c a i m n là Hà N i. Inclusive tour M t chuy n du l ch có t ch c dành cho khách bao g m vé máy bay, nơi lưu Chuy n du l ch giá tr n gói trú, di chuy n, thăm quan… Independent Traveller or M t khách du l ch ch mua vé máy bay và có th mua m t ho c hai êm ngh Tourist u tiên t i i m n; M t khách l hành ho c du l ch c l p s l p k ho ch Khách l hành ho c du l ch l ch trình trong nư c mình và s t thêm phòng ngh và tour du l ch n i a cl p sau khi n. Itinerary component Các thành ph n c a m t l ch trình du l ch c a khách hàng ví d nơi , chuy n Thành ph n l ch trình du l ch, vé máy bay, t ch máy bay… Itinerary Chương trình i du l ch c a m t tour theo nhóm ho c cá nhân, bao g m t t c L ch trình các thành ph n ã t tính t chuy n bay i cho n chuy n bay v International tourist M t ngư i i t i và ngh l i m t nư c khác v i th i gian liên t c không Khách du l ch qu c t nhi u hơn m t năm v i m c ích ngh ngơi, làm ăn và các m c ích khác 4
  5. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! L Log on, log off ăng ký vào làm vi c và thoát kh i chương trình làm vi c trên m t máy tính, ăng nh p, ăng xu t có s d ng mã s truy c p c bi t Low Season Th i gian ít ph bi n nh t t i m t i m n c th nào ó và do ó thông Mùa v ng khách thư ng giá vé máy bay và khách s n s th p nh t Loyalty programme M t chương trình t ng thư ng cho các khách hàng thư ng xuyên i l i trên Chương trình khách hàng m t hãng hàng không ho c m t nhóm các hãng hàng không nh t nh nào ó; thư ng xuyên ho c thư ng xuyên lưu trú t i m t khách s n ho c m t chu i khách s n nh t nh M Manifest Danh sách toàn b các khách hàng i trong m t nhóm (Hãng l hành) ho c B ng kê c a các hành khách trên m t chuy n bay (hãng hàng không) Mark-up S ti n mà m t Hãng l hành ho c m t Hãng l hành bán s du l ch nư c ngoài s c ng thêm vào chi phí s n ph m c a Công ty cung c p có th tr hoa h ng cho các i lý du l ch bán các s n ph m tour du l ch c a h và thu ư c m t biên l i nhu n cho công ty c a h MICE H p hành, Khuy n m i, H i ngh , Tri n lãm N Nett rate Giá g p tr i s ti n hoa h ng Giá nett O Outbound travel i t Vi t Nam n nư c khác ; thu t ng “domestic outbound” có th dùng Du l ch ra nư c ngoài mô t trư ng h p m t khách du l ch t Hà N i t i thăm TP HCM, và có th là khách hàng ti m năng c a i lý du l ch t i Hà N i P 5
  6. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Passport M t lo i gi y t s d ng khi i du l ch, yêu c u b t bu c khi xu t nh p c nh H chi u ra nư c ngoài Preferred product M t i lý du l ch có th thu x p v i m t Công ty cung c p s n ph m (ví d S n ph m ư c ưu ãi Hãng l hành) bán các d ch v c a Công ty cung c p này. i l i Công ty cung c p s tr cho i lý du l ch m c hoa h ng cao hơn cho m i giao d ch bán hàng. Product Knowledge Ki n th c v qu ng cáo bán s các chuy n du l ch, l ch bay và giá vé các hãng Ki n th c v s n ph m hàng không, các công ty cho thuê xe, lưu trú t i khách s n… Product Manager Ngư i ch u trách nhi m xác nh và l a ch n các s n ph m, d ch v và các Giám c s n ph m Công ty cung c p, nh m m c ích ưa các s n ph m và d ch v ó vào chương trình du l ch c a mình. R Rail schedule Gi kh i hành và gi n c a tàu ho . L ch ch y tàu Reconfirmation of booking Nhi u hãng hàng không (bao g m c Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam) Xác nh n l i vi c t ch yêu c u hành khách ph i g i i n tho i và xác nh n vi c t ch trên máy bay c a h trư c chuy n i. Vi c này ph i th c hi n 72 ti ng trư c khi chuy n bay xu t phát. Record Locator Hay còn g i là Booking File. Thông tin khách hàng ư c ghi vào h th ng H sơ t ch CRS/GDS. M i hành khách t ch có m t mã s t ch duy nh t nh n d ng t ch c a khách ó. Retail Travel Agency i di n cho Công ty cung c p các s n ph m du l ch và bán các s n ph m này i lý bán l du l ch cho khách hàng nh n hoa h ng ho c phí t ch . Room only M t phòng t t i khách s n không bao g m b t kỳ b a ăn nào. Ch t phòng 6
  7. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! S Seasonality Các kho ng th i gian trong năm khi giá phòng khách s n và giá vé máy bay Theo mùa thay i ph thu c vào mùa ông khách và v ng khách. SGLB M t phòng ơn trong m t khách s n (dành cho m t ngư i – ch m t giư ng) v i m t bu ng t m kèm theo Single supplement S ti n b sung tính thêm vào giá phòng tiêu chu n công b mà khách s n thu Ti n thu thêm phòng ơn thêm c a m t khách mu n s d ng m t phòng m t mình. (Giá phòng tiêu chu n công b d a trên cơ s hai ngư i m t phòng) Source market Nư c xu t phát c a các khách du l ch n t nư c ngoài Th trư ng ngu n Supplier of product M t hãng hàng không, công ty cho thuê xe, công ty ư ng s t, hãng tàu th y, Công ty cung c p s n khách s n, công ty b o hi m du l ch... ph m T Timetable L ch cung c p d ch v c a m t hãng hàng không, tàu ho ho c xe buýt. L ch trình 7
  8. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Tour Voucher Ch ng t do m t Hãng l hành bán s , công ty cho thuê xe, khách s n… xu t ra Phi u d ch v du l ch và ưa cho khách hàng trư c khi b t u hành trình. Công ty cung c p s thu các phi u tương ng và th c hi n các d ch v theo tho thu n. Tour Wholesaler M t công ty thu gom k t h p các s n ph m và d ch v du l ch v i nhau trong Hãng l hành bán s s n ph m tour và bán chúng thông qua m t i lý bán l du l ch th trư ng ngu n Transfer Thư ng bao g m trong các chuy n du l ch tr n gói. Phi u v n chuy n s ư c ưa ón phát cho khách hàng m i khi khách c n ư c ưa i / ón v t i và t sân bay t i m i thành ph khách d ng chân d c ư ng. Travel Advisories Các c nh báo do các Chính ph ho c các cơ quan Liên h p Qu c như T ch c Thông tin c nh báo khách Y t th gi i ưa ra v các r i ro an ninh/ s c kh e/ r i ro khi i t i m t i m du l ch n ho c qu c gia nào ó. Travel Desk Agent M t ngư i l p k ho ch tư v n/bán hàng ho c tư v n/du l ch. Là nhân viên làm Nhân viên i lý l hành trong m t i lý du l ch và giúp khách hàng gi i quy t t t c các yêu c u t ch i du l ch ví d i ngh , kinh doanh ho c thăm b n bè và thân nhân Travel Trade Là m t thu t ng chung nói v các i lý bán s và bán l du l ch và Hãng l Kinh doanh l hành hành du l ch, bao g m c các Hãng l hành du l ch trong nư c Traveller M t ngư i i kh i nơi h c cư trú t i m t i m n m i và l i ó ít nh t là m t L khách ho c khách du êm vì b t kỳ lý do gì. l ch TRPB M t phòng cho 3 ngư i trong khách s n v i m t bu ng t m kèm theo. Có th có 3 giư ng ơn, 2 giư ng ôi ho c m t giư ng c to v a (Queen bed) và m t giư ng ơn TWNB Phòng kép trong khách s n (dành cho 2 ngư i – hai giư ng ơn) và có m t phòng t m kèm theo U UNWTO Tên c p nh t (2006) c a T ch c Du l ch Th gi i, nh m phân bi t v i tên c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO) V Visa Gi y t c n có nh p c nh vào m t nư c nh t nh nào ó Th th c TCDL T ng c c Du l ch Vi t Nam Vietnam National Administration of Tourism Voucher Biên lai là m t gi y biên nh n thông qua ó m t bên th ba (thư ng là m t i Biên lai lý du l ch ho c hãng hàng không) xác nh n khách hàng ã tr ti n. Qua vi c ch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cung 8
  9. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! ch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cung c p m t t p h p các d ch v ghi trên biên lai và g i hóa ơn cho bên th ba thanh toán. W Wholesaler M t công ty k t h p các s n ph m và d ch v trong các s n ph m tour và bán Hãng l hành bán s chúng thông qua các i lý bán l du l ch th trư ng ngu n * Trích d n t giáo trình “Tiêu chu n k năng ngh Du L ch Vi t Nam – Nghi p v i u hành tour” do T ng c c Du l ch Vi t Nam ph i h p v i U ban Châu Âu - D án s VNM/B7-301/IB/97/0234 do EU tài tr . 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2