intTypePromotion=1

Thuật ngữ trong ngành du lịch

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
974
lượt xem
361
download

Thuật ngữ trong ngành du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ trong ngành du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ trong ngành du lịch

  1. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! THU T NG TRONG NGÀNH DU L CH* A Account payable M t s cái theo dõi các s ti n ph i tr s ghi l i các kho n ti n Công ty b n Ti n ph i tr n h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n các Công ty cung c p Account receivable M t s cái theo dõi các s ti n ph i thu s ghi l i các kho n ti n khách hàng Ti n ph i thu n h n ph i thanh toán, ã thanh toán ho c còn n Hãng c a b n Airline route map/Airline Sơ bao trùm toàn b các khu v c m t hãng hàng không bay t i rout network Sơ tuy n bay/m ng ư ng bay Airline schedule L ch trình các chuy n bay c a m t hãng hàng không c th - s ngày và th i L ch bay gian bay, i m xu t phát, tuy n bay, i m d ng (quá c nh) và i m n Amendment fee Các m c phí do hãng hàng không, i lý du l ch, Hãng l hành thu c a khách Phí s a i hàng khi khách thay i hành trình bay. ASEAN Hi p h i các qu c gia ông Nam Á. Các qu c gia thành viên là: Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam Availability S n ph m v n chưa bán h t (ví d ch trong m t tour du l ch, phòng khách Còn bán s n vào m t êm c th nào ó, ch ng i trên m t chuy n bay c th ) B Back office Các ho t ng trong m t Hãng l hành không liên quan t i quan h m t i H u trư ng m t v i m t khách hàng Baggage allowance S hành lý t i a mà m t hành khách có th em theo khi làm th t c vào c a Lư ng hành lý cho phép trên m t chuy n bay c th nào ó. Ph thu c vào các khu v c IATA trên th gi i mà ch tiêu này có th ư c tính theo s ki n ho c s cân (kg). Boarding pass C p cho hành khách i máy bay sau khi làm th t c vào c a t i sân bay. Th Th lên máy bay lên máy bay cung c p các thông tin chi ti t v s gh hành khách và c a ra máy bay. Booking file Yêu c u t ch c a khách hàng trên h th ng t gi ch trên máy tính H sơ t ch (CRS/GDS) ghi l i toàn b thông tin chi ti t v hành trình. Brochure M t cu n sách in nh trong ó có l i gi i thi u và nh minh h a v các i m Tài li u gi i thi u n và s n ph m, ư c thi t k nh m cung c p cho các khách hàng ti m năng các thông tin v c i m và l i ích khi s d ng s n ph m tour du l ch c a Hãng du l ch và nh m thi t l p ho t ng bán hàng Bus schedule L ch cung c p d ch v chuyên ch c a m t công ty xe buýt – s ngày và th i gian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n. 1
  2. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! L ch ch y xe buýt gian ho t ng, i m xu t phát, tuy n xe ch y và i m n. Business Tourist Khách du l ch t i m t i m n v i m c ích kinh doanh bao g m c khách Khách du l ch là thương gia t i d h i ngh , h i th o, tri n lãm và các s ki n kinh doanh c bi t C Cancellation penalty Ti n ph t m t khách hàng ph i tr do hu b d ch v c a m t Công ty cung Ph t do hu b c p s n ph m Carrier B t kỳ Công ty cung c p phương ti n v n chuy n nào, thư ng hay dùng Hãng v n chuy n ch m t hãng hàng không Check-in Các th t c c n ph i hoàn t t khi m t khách i máy bay ăng ký t i qu y th Th t c vào c a t c vào c a hàng không t i sân bay. Check-in time Kho ng th i gian t i thi u hành khách ph i hoàn thành th t c vào c a t i sân Th i gian vào c a bay Commission Kho n ti n Hãng l hành du l ch tr cho i lý du l ch Hoa h ng Compensation Ti n tr cho m t khách hàng b i hoàn cho m t d ch v không ư c th c B i thư ng hi n. Complimentary Mi n phí (Ch nh ng th / ư c mi n phí, thư ng hay i kèm khi mua hàng Mi n phí hóa ho c ăng ký s d ng m t d ch v nào ó. Ví d mua m t cu n sách gi i thi u thư ng kèm m t b n mi n phí. Credit card guarantee M t khách hàng có th cho khách s n bi t s th tín d ng c a mình như m t m b o b ng th tín d ng s mb os n lưu trú. N u khách hàng không n thì khách s n s thu m t kho n phí h y b t th tín d ng c a khách hàng. CRS/GDS H th ng t gi ch trên máy tính ho c h th ng phân ph i toàn c u. H th ng ư c s d ng trên toàn th gi i t ch trên máy bay cho h u h t các hãng hàng không trên th gi i. Customer file H sơ ghi l i t t c các thông tin v khách hàng c a Hãng l hành. H sơ khách hàng D DBLB Thu t ng khách s n c p t i m t phòng ôi (cho hai ngư i m t giư ng c to nh t (King size) ho c c v a (Queen size) có phòng t m kèm theo Deposit Kho n ti n do Hãng l hành thu c a khách hàng m b o khách s l y tc c ch ; ho c kho n ti n do Hãng l hành tr cho Công ty cung c p mb o có ch cho khách hàng c a mình Destination Nơi mà khách s t i 2
  3. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! i m n Destination Knowledge Là nh ng ki n th c v i m n c n ư c cung c p cho khách hàng Ki n th c v i m n Direct M t khách du l ch t ch tr c ti p v i Hãng l hành không s d ng ngư i Tr c ti p trung gian như i lý Du l ch ho c Môi gi i Distribution Các kênh thông qua ó m t khách hàng có th t mua các s n ph m c a Cung c p Hãng l hành du l ch Documentation T t c các tài li u gi y t khách hàng c n có th c hi n chuy n i. Có th Tài li u gi y t bao g m h chi u, th th c, vé máy bay, vé xe buýt, vé tàu ho , phi u lưu trú, phi u v n chuy n (transfer voucher)… Domestic travel i du l ch trong ph m vi m t nư c Du l ch trong nư c E E Ticket Vé máy bay ư c mua qua m ng. IATA t ra th i h n cho n 2008 t t c Vé i n t các vé máy bay ph i ư c xu t theo hình th c vé i n t Educational Tour Chuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làm Tour du l ch tìm hi u s n vi c trong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c c ph m Du l ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c Công ty cung c p ti p ón; mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph m Excursion/promotion airfare Vé máy bay giá r hơn nhưng ph i tuân theo m t s h n ch . Có th là ph i Vé máy bay khuy n m i/h thanh toán trư c, kh năng có ch th p, ph thu c vào mùa cao i m và th p giá i m, ph t n u hu vé. Expatriate resident(s) of M t ngư i nư c ngoài sinh s ng t m th i t i Vi t Nam. Thu t ng này bao Vietnam g m toàn th gia ình – (ví d ) nh ng ngư i nư c ngoài kinh doanh t i Vi t Ngư i nư c ngoài sinh s ng Nam và gia ình hi n t i c a anh /cô ta nh ng ngư i cũng ang s ng t i Vi t t i Vi t Nam Nam trong th i h n h p ng làm vi c c a anh ta F Familiarisation Visit/Trip Chuy n thăm m t i m n ho c s d ng m t d ch v c a m t ngư i làm Chuy n i/chuy n thăm làm trong ngành du l ch, có th i m t mình ho c theo nhóm, ư c T ng c c Du quen l ch, Hãng l hành bán s , Hãng l hành và/ho c công ty cung c p ti p ón; mang t i cơ h i l n u tiên ư c tr i nghi m v i m n và s n ph m Final payment T ng s ti n khách hàng ư c yêu c u tr cho Hãng l hành sau khi tr i Kho n thanh toán l n cu i kho n ti n ã t c c trư c Flyer M t tài li u gi i thi u trong ó ghi các thông tin mô t (và ôi khi có nh Tài li u gi i thi u minh h a) v s n ph m và i m n c a m t tour du l ch; ư c thi t k sao cho h p d n khách hàng FOC Vé mi n phí; còn g i là complimentary 3
  4. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! G Geographic features S h p d n t nhiên c a m t t nư c: ví d núi, sông, bãi bi n, v nh, o c i m a lý Gross rate Giá mà khách hàng tr mua s n ph m ho c d ch v Giá g p Guide book Sách xu t b n gi i thi u v i m n: ví d Lonely Planet Sách hư ng d n H High season Th i gian cao i m i du l ch t i m t qu c gia c th nào ó; (ví d ) khi Mùa ông khách/ cao i m i m n t ư c m c h p d n cao nh t c a nó; vì v y ó là th i gian ph bi n nh t n thăm; do ó ây là th i gian mà giá khách s n và giá vé máy bay t nh t I Inbound Tour Operator M t Hãng l hành bán s các tour tr n gói trong m t nư c cho nh ng khách Hãng l hành trong nư c hàng các nư c khác ho c cho nh ng ơn v t ch c tour n i a Inbound tourism Nh ng ngư i i du l ch t nư c khác t i Vi t Nam. Thu t ng “domestic Khách du l ch t nư c ngoài inbound” có th mô t trư ng h p m t khách du l ch i t TP HCM ra thăm vào Hà N i và là khách hàng s d ng các s n ph m du l ch c a i m n là Hà N i. Inclusive tour M t chuy n du l ch có t ch c dành cho khách bao g m vé máy bay, nơi lưu Chuy n du l ch giá tr n gói trú, di chuy n, thăm quan… Independent Traveller or M t khách du l ch ch mua vé máy bay và có th mua m t ho c hai êm ngh Tourist u tiên t i i m n; M t khách l hành ho c du l ch c l p s l p k ho ch Khách l hành ho c du l ch l ch trình trong nư c mình và s t thêm phòng ngh và tour du l ch n i a cl p sau khi n. Itinerary component Các thành ph n c a m t l ch trình du l ch c a khách hàng ví d nơi , chuy n Thành ph n l ch trình du l ch, vé máy bay, t ch máy bay… Itinerary Chương trình i du l ch c a m t tour theo nhóm ho c cá nhân, bao g m t t c L ch trình các thành ph n ã t tính t chuy n bay i cho n chuy n bay v International tourist M t ngư i i t i và ngh l i m t nư c khác v i th i gian liên t c không Khách du l ch qu c t nhi u hơn m t năm v i m c ích ngh ngơi, làm ăn và các m c ích khác 4
  5. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! L Log on, log off ăng ký vào làm vi c và thoát kh i chương trình làm vi c trên m t máy tính, ăng nh p, ăng xu t có s d ng mã s truy c p c bi t Low Season Th i gian ít ph bi n nh t t i m t i m n c th nào ó và do ó thông Mùa v ng khách thư ng giá vé máy bay và khách s n s th p nh t Loyalty programme M t chương trình t ng thư ng cho các khách hàng thư ng xuyên i l i trên Chương trình khách hàng m t hãng hàng không ho c m t nhóm các hãng hàng không nh t nh nào ó; thư ng xuyên ho c thư ng xuyên lưu trú t i m t khách s n ho c m t chu i khách s n nh t nh M Manifest Danh sách toàn b các khách hàng i trong m t nhóm (Hãng l hành) ho c B ng kê c a các hành khách trên m t chuy n bay (hãng hàng không) Mark-up S ti n mà m t Hãng l hành ho c m t Hãng l hành bán s du l ch nư c ngoài s c ng thêm vào chi phí s n ph m c a Công ty cung c p có th tr hoa h ng cho các i lý du l ch bán các s n ph m tour du l ch c a h và thu ư c m t biên l i nhu n cho công ty c a h MICE H p hành, Khuy n m i, H i ngh , Tri n lãm N Nett rate Giá g p tr i s ti n hoa h ng Giá nett O Outbound travel i t Vi t Nam n nư c khác ; thu t ng “domestic outbound” có th dùng Du l ch ra nư c ngoài mô t trư ng h p m t khách du l ch t Hà N i t i thăm TP HCM, và có th là khách hàng ti m năng c a i lý du l ch t i Hà N i P 5
  6. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Passport M t lo i gi y t s d ng khi i du l ch, yêu c u b t bu c khi xu t nh p c nh H chi u ra nư c ngoài Preferred product M t i lý du l ch có th thu x p v i m t Công ty cung c p s n ph m (ví d S n ph m ư c ưu ãi Hãng l hành) bán các d ch v c a Công ty cung c p này. i l i Công ty cung c p s tr cho i lý du l ch m c hoa h ng cao hơn cho m i giao d ch bán hàng. Product Knowledge Ki n th c v qu ng cáo bán s các chuy n du l ch, l ch bay và giá vé các hãng Ki n th c v s n ph m hàng không, các công ty cho thuê xe, lưu trú t i khách s n… Product Manager Ngư i ch u trách nhi m xác nh và l a ch n các s n ph m, d ch v và các Giám c s n ph m Công ty cung c p, nh m m c ích ưa các s n ph m và d ch v ó vào chương trình du l ch c a mình. R Rail schedule Gi kh i hành và gi n c a tàu ho . L ch ch y tàu Reconfirmation of booking Nhi u hãng hàng không (bao g m c Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam) Xác nh n l i vi c t ch yêu c u hành khách ph i g i i n tho i và xác nh n vi c t ch trên máy bay c a h trư c chuy n i. Vi c này ph i th c hi n 72 ti ng trư c khi chuy n bay xu t phát. Record Locator Hay còn g i là Booking File. Thông tin khách hàng ư c ghi vào h th ng H sơ t ch CRS/GDS. M i hành khách t ch có m t mã s t ch duy nh t nh n d ng t ch c a khách ó. Retail Travel Agency i di n cho Công ty cung c p các s n ph m du l ch và bán các s n ph m này i lý bán l du l ch cho khách hàng nh n hoa h ng ho c phí t ch . Room only M t phòng t t i khách s n không bao g m b t kỳ b a ăn nào. Ch t phòng 6
  7. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! S Seasonality Các kho ng th i gian trong năm khi giá phòng khách s n và giá vé máy bay Theo mùa thay i ph thu c vào mùa ông khách và v ng khách. SGLB M t phòng ơn trong m t khách s n (dành cho m t ngư i – ch m t giư ng) v i m t bu ng t m kèm theo Single supplement S ti n b sung tính thêm vào giá phòng tiêu chu n công b mà khách s n thu Ti n thu thêm phòng ơn thêm c a m t khách mu n s d ng m t phòng m t mình. (Giá phòng tiêu chu n công b d a trên cơ s hai ngư i m t phòng) Source market Nư c xu t phát c a các khách du l ch n t nư c ngoài Th trư ng ngu n Supplier of product M t hãng hàng không, công ty cho thuê xe, công ty ư ng s t, hãng tàu th y, Công ty cung c p s n khách s n, công ty b o hi m du l ch... ph m T Timetable L ch cung c p d ch v c a m t hãng hàng không, tàu ho ho c xe buýt. L ch trình 7
  8. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Tour Voucher Ch ng t do m t Hãng l hành bán s , công ty cho thuê xe, khách s n… xu t ra Phi u d ch v du l ch và ưa cho khách hàng trư c khi b t u hành trình. Công ty cung c p s thu các phi u tương ng và th c hi n các d ch v theo tho thu n. Tour Wholesaler M t công ty thu gom k t h p các s n ph m và d ch v du l ch v i nhau trong Hãng l hành bán s s n ph m tour và bán chúng thông qua m t i lý bán l du l ch th trư ng ngu n Transfer Thư ng bao g m trong các chuy n du l ch tr n gói. Phi u v n chuy n s ư c ưa ón phát cho khách hàng m i khi khách c n ư c ưa i / ón v t i và t sân bay t i m i thành ph khách d ng chân d c ư ng. Travel Advisories Các c nh báo do các Chính ph ho c các cơ quan Liên h p Qu c như T ch c Thông tin c nh báo khách Y t th gi i ưa ra v các r i ro an ninh/ s c kh e/ r i ro khi i t i m t i m du l ch n ho c qu c gia nào ó. Travel Desk Agent M t ngư i l p k ho ch tư v n/bán hàng ho c tư v n/du l ch. Là nhân viên làm Nhân viên i lý l hành trong m t i lý du l ch và giúp khách hàng gi i quy t t t c các yêu c u t ch i du l ch ví d i ngh , kinh doanh ho c thăm b n bè và thân nhân Travel Trade Là m t thu t ng chung nói v các i lý bán s và bán l du l ch và Hãng l Kinh doanh l hành hành du l ch, bao g m c các Hãng l hành du l ch trong nư c Traveller M t ngư i i kh i nơi h c cư trú t i m t i m n m i và l i ó ít nh t là m t L khách ho c khách du êm vì b t kỳ lý do gì. l ch TRPB M t phòng cho 3 ngư i trong khách s n v i m t bu ng t m kèm theo. Có th có 3 giư ng ơn, 2 giư ng ôi ho c m t giư ng c to v a (Queen bed) và m t giư ng ơn TWNB Phòng kép trong khách s n (dành cho 2 ngư i – hai giư ng ơn) và có m t phòng t m kèm theo U UNWTO Tên c p nh t (2006) c a T ch c Du l ch Th gi i, nh m phân bi t v i tên c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO) V Visa Gi y t c n có nh p c nh vào m t nư c nh t nh nào ó Th th c TCDL T ng c c Du l ch Vi t Nam Vietnam National Administration of Tourism Voucher Biên lai là m t gi y biên nh n thông qua ó m t bên th ba (thư ng là m t i Biên lai lý du l ch ho c hãng hàng không) xác nh n khách hàng ã tr ti n. Qua vi c ch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cung 8
  9. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! ch p nh n biên lai Hãng l hành du l ch ho c Công ty cung c p s ph i cung c p m t t p h p các d ch v ghi trên biên lai và g i hóa ơn cho bên th ba thanh toán. W Wholesaler M t công ty k t h p các s n ph m và d ch v trong các s n ph m tour và bán Hãng l hành bán s chúng thông qua các i lý bán l du l ch th trư ng ngu n * Trích d n t giáo trình “Tiêu chu n k năng ngh Du L ch Vi t Nam – Nghi p v i u hành tour” do T ng c c Du l ch Vi t Nam ph i h p v i U ban Châu Âu - D án s VNM/B7-301/IB/97/0234 do EU tài tr . 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2