intTypePromotion=3

Thực hành X quang tim mạch

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
149
lượt xem
61
download

Thực hành X quang tim mạch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'thực hành x quang tim mạch', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành X quang tim mạch

 1. Thùc Thùc hµnh x quang tim m¹ch TS Ph¹m Minh Th«ng
 2. Radiologie Echographie TDM IRM Angio convetionnelle Radiologie Neuroradiologie Radiologie Radiologie vas ORL et intervention Radiologie Radiologie Radiologie Radiologie Digestive osseuse urinaire pulmonaire
 3. C¸c C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim th¨ Siªu ©m: Th¨m dß h×nh th¸i ®éng cña tim C§ réng r·i: van tim, tim thiªn thiªn, dÞch mµng tim.
 4. C¸c C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim th¨ CLVT: BÖnh van tim (-). Khèi u tim BÖnh m¹ch m¸u: phång §MC
 5. C¸c C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m tim th¨ CHT: Gi¶i phÉu BÖnh m¹ch m¸u
 6. Gi¶i Gi¶i phÉu XQ tim
 7. Gi¶i Gi¶i phÉu XQ tim
 8. Gi¶i Gi¶i phÉu XQ tim
 9. T- T- thÕ chôp th¼ng A. Buång tim ph¶i. B. Buång tim tr¸i, C. C¸c bê tim
 10. T- T- thÕ nghiªng tr¸i A. C¸c buång tim P: 1.NP; 2.TP; 3.§MP; 4.TMCT B. C¸c buång T: 1.Quai §MC; 2.NT; 3.TT C. C¸c cung tim: 1.§MC; 2.§MP; 3.TP; 4.NT; 5.TT
 11. T- T- thø chÕch tr- íc ph¶i( OAD) A.Buång tim P: 1.TMCT; 2.§MP; 3.NP; 4.TP; B. Buång tim T: 1.Quai §MC; 2.NT; 3. TT C. Cung tim: 1.TMCT; 2. NP; 3.Quai §MC. 4.§MP; 5. TT
 12. T- T- thÕ chÕch tr- íc tr¸i( OAG) A. Buång tim P: 1.TMCT; 2.§MP; 3.NP; 4.TP B. Buång tim T: 1.Quai §MC; 2. NT; 3. TT C. C¸c cung: 1 vµ 3:Cung §MC; 2. NP; 4. TT
 13. C¸c C¸c ®- êng kÝnh cña tim
 14. C¸c C¸c biÕn thÓ cña h×nh tim b×nh th- êng h× b× a. Tim th¼ng ®øng víi ng- êi lång ngùc dµi b. Tim n»m ngang víi lång ngùc ng¾n c. Tim ng- êi cã tuæi
 15. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i thÊt tr¸i -Th¼ng: cung d- íi tr¸i kÐo dµi vµ næi, mán tim d- íi c¬ hoµnh. -Nghiªng T, OAG: phÇn d- íi bê sau næi -TQ: ®o¹n trªn hoµnh bÞ chÌn Ðp
 16. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i nhÜ tr¸i -Th¼ng: NT ®Ëm gi÷a khèi tim. Sang P: bê P cã 2 vßng ®ång t©m. Sang T: låi phÇn d- íi cung gi÷a T. Lªn cao: PQGT n»m ngang. -Nghiªng T, OAD: phÇn trªn bê sau låi. -TQ: bÞ chÌn Ðp
 17. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i thÊt ph¶i -Th¼ng: cung d- íi T kÐo dµi, mán tim n©ng cao trªn c¬ hoµnh. -Nghiªng T: cung d- íi tr- íc næi. -OAG: cung d- íi P låi ra tr- íc.
 18. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Ph× ®¹i nhÜ ph¶i -Th¼ng: cung d- íi P næi. -OAD: cung d- íi P låi lÊp kho¶ng s¸ng sau tim.
 19. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Tim to toµn bé a. Trµn dÞch mµng tim b. Suy tim
 20. TriÖu TriÖu chøng häc X quang Phång ®éng m¹ch chñ - VÞ trÝ: §MC lªn- quai §MC. -XQ: h×nh réng ra vïng cuèng m¹ch. -PB: u trung thÊt- CLVT, chôp m¹ch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản