intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng công tác huấn luyện thể lực chuyên môn trong giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

16
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy tiến hành đánh giá thực trạng công tác huấn luyện thể lực chuyên môn trong giảng dạy môn Võ thuật Công an nhân dân (CAND) cho học viên (HV) trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy (ĐHPCCC). Thông qua đó, làm cơ sở để lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn (TLCM) trong huấn luyện môn Võ thuật CAND cho đối tượng nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng công tác huấn luyện thể lực chuyên môn trong giảng dạy môn võ thuật Công an nhân dân cho học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

  1. 36 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng coâng taùc huaán luyeän theå löïc chuyeân moân trong giaûng daïy moân voõ thuaät Coâng an nhaân daân cho hoïc vieân tröôøng Ñaïi hoïc Phoøng chaùy chöõa chaùy ThS. Trònh Vaên Giaùp Q TOÙM TAÉT: Söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu khoa hoïc ABSTRACT: thöôøng quy tieán haønh ñaùnh giaù thöïc traïng coâng Using regular scientific research methods to taùc huaán luyeän theå löïc chuyeân moân trong giaûng assess the current status of the training daïy moân Voõ thuaät Coâng an nhaân daân (CAND) cho professional physical fitness task in teaching hoïc vieân (HV) tröôøng Ñaïi hoïc Phoøng chaùy Chöõa People's Police martial arts for students at the chaùy (ÑHPCCC). Thoâng qua ñoù, laøm cô sôû ñeå löïa University of Fire Fighting and Prevention. choïn caùc baøi taäp phaùt trieån theå löïc chuyeân moân Through this as a basis, we select exercises to (TLCM) trong huaán luyeän moân Voõ thuaät CAND develop professional physical fitness in training cho ñoái töôïng nghieân cöùu. People's Police martial arts for research subjects. Töø khoùa: thöïc traïng, theå löïc chuyeân moân, Keywords: current status, physical fitness, Hoïc vieân, voõ thuaät, tröôøng Ñaïi hoïc Phoøng chaùy students, martial arts, University of Fire Fighting Chöõa chaùy. and Prevention 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Thöïc tieãn coâng taùc huaán luyeän cho thaáy caùc toá 2.1. Thöïc traïng trình ñoä TLCM trong taäp luyeän chaát theå löïc, ñaëc bieät laø TLCM coù vai troø raát quan moân Voõ thuaät CAND cuûa HV tröôøng ÑHPCCC troïng trong taäp luyeän voõ thuaät noùi chung vaø moân Voõ Ñeå tìm hieåu vaø ñaùnh giaù chính xaùc thöïc traïng trình thuaät CAND noùi rieâng. Vieäc phaùt trieån toát caùc toá chaát ñoä TLCM trong taäp luyeän moân Voõ thuaät CAND cuûa HV TLCM seõ goùp phaàn thuùc ñaåy nhanh söï hình thaønh vaø tröôøng ÑHPCCC, chuùng toâi ñaõ nghieân cöùu löïa choïn hoaøn thieän kyõ naêng kyõ xaûo ñoäng taùc, giuùp cho HV ñöôïc 7 Test ñaùnh giaù TLCM cho HV tröôøng ÑHPCCC nhanh choùng naém baét, thöïc hieän thuaàn thuïc, chính xaùc vaø xaây döïng tieâu chuaån ñaùnh giaù cho caùc test ñaõ löïa, caùc vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc ñoäng taùc kyõ chieán thuaät test ñöôïc löïa choïn goàm: töø ñoù naâng cao chaát löôïng giaûng daïy, hoïc taäp moân Voõ 1. Xoaïc doïc (cm); thuaät CAND. 2. Di chuyeån chöõ V ñaám thaúng 2 tay lieân tieáp 15s Nghieân cöùu thöïc traïng coâng taùc huaán luyeän (soá laàn) TLCM trong giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND laø moät 3. Ñaù moùc 1 chaân lieân tuïc vaøo ñích 10s (soá laàn); trong nhöõng cöù lieäu caàn thieát, quan troïng, laøm cô sôû 4. Ñaám thaúng 2 tay lieân tieáp vaøo bao caùt 30s (soá laàn); löïa choïn baøi taäp phaùt trieån TLCM trong huaán luyeän moân moân Voõ thuaät CAND. Tuy nhieân, trong thöïc teá 5. Ñaù moùc keùp 1 chaân (mang chì 1kg) 30s (soá laàn); chöa coù coâng trình nghieân cöùu naøo veà vaán ñeà naøy. 6. Ruùt goái + ñaù thaúng 1 chaân 15s (soá laàn); Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc tieãn, ñeà taøi tieán haønh 7. Löôùt ñaù moùc 2 ñích (caùch nhau 3m) 60s (soá laàn); nghieân cöùu: “thöïc traïng coâng taùc huaán luyeän Sau ñoù tieán haønh kieåm tra ngaãu nhieân 40 hoïc vieân TLCM trong giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND cuûa khoùa D32_tröôøng Ñaïi hoïc PCCC. Keát quaû ñöôïc trình HV tröôøng ÑHPCCC”. baøy taïi baûng 1 vaø 2 Quaù trình nghieân cöùu ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc Qua baûng 1 vaø 2 cho thaáy: trình ñoä TLCM trong taäp phöông phaùp sau: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, luyeän moân Voõ thuaät CAND cuûa HV tröôøng ÑHPCCC phoûng vaán toaï ñaøm, quan saùt sö phaïm, kieåm tra sö chöa thöïc söï ñoàng ñeàu. Caùc HV coù trình ñoä TLCM ñaït phaïm vaø toaùn hoïc thoáng keâ loaïi gioûi chæ chieám tæ leä thaáp (7,5%). Ña soá caùc HV coù SOÁ 3/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG Baûng 1. Baûng ñieåm ñaùnh giaù trình ñoä TLCM trong giaûng daïy moân voõ thuaät CAND cho HV tröôøng Ñaïi hoïc PCCC VAØ TRÖÔØNG HOÏC 37 1 Caùc test 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5,34 - 5,95 - 6,55 - 7,15 - 7,75 - 8,35 - 9,95 - 9,55 - ≥ 1 Xoaïc doïc (cm) ≤ 5,34 5,94 6,54 7,14 7,74 8,34 8,94 9,54 10,14 10,14 Ñaám thaúng 2 tay lieân tuïc vaøo ñích 2 ≥ 45 44 43 42 41 40 39 38 37 ≤ 36 15s (soá laàn) Ñaù moùc 1 chaân lieân tuïc vaøo ñích 3 ≥ 20 19 18 17 16 15 14 13 12 ≤ 11 10s (soá laàn) Di chuyeån chöõ V ñaám thaúng 2 tay 4 (mang chì 0,5kg) lieân tieáp vaøo ñích ≥ 22 21 20 19 18 17 16 15 14 ≤ 13 15s (soá laàn) Ñaù moùc keùp 1 chaân (mang chì 1kg) 5 ≥ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ≤ 10 30s (soá laàn) 6 Ruùt goái + ñaù thaúng 1 chaân 15s (soá laàn) ≥ 19 18 17 16 15 14 13 12 11 ≤ 10 Löôùt ñaù moùc 2 ñích (caùch nhau 3m) 7 ≥ 61 60 59 58 57 56 55 54 53 ≤ 52 60s (soá laàn) Baûng 2. Thöïc traïng trình ñoä TLCM trong taäp luyeän voõ trình ñoä TLCM ôû möùc trung bình vaø yeáu, trong ñoù caùc thuaät CAND cuûa HV tröôøng ÑHPCCC (n = 40) HV coù trình ñoä theå löïc ôû möùc trung bình chieám 42,5%, Phaân loaïi toång hôïp Soá löôïng Tyû leä ñaëc bieät caùc HV coù trình ñoä TLCM ôû möùc yeáu coøn STT chieám tæ leä khaù cao (chieám 25%). trình ñoä TLCM (n = 40) (%) 1 Gioûi 3 7,5% 2.2. Thöïc traïng söû duïng baøi taäp TLCM trong 2 Khaù 9 22,5% giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND taïi tröôøng ÑHPCCC 3 Trung bình 17 42,5% Ñeà taøi ñaõ tieán haønh quan saùt, toång hôïp vaø thoáng keâ 4 Yeáu 10 25% caùc baøi taäp TLCM ñaõ ñöôïc söû duïng trong huaán luyeän 5 Keùm 1 2,5% moân voõ thuaät CAND. Keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 3. Baûng 3. Thöïc traïng söû duïng baøi taäp TLCM trong ÔÛ 17 baøi taäp ñöôïc trình baøy taïi baûng 3, phaàn coâng suaát giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND taïi tröôøng ÑHPCCC thöïc hieän caùc baøi taäp neáu ñaït ñöôïc nhö keát quaû ghi ôû phaàn coâng suaát thì seõ ñaït yeâu caàu cuûa noäi dung baøi taäp. SL söû Cöôøng Quaõng TT Baøi taäp Qua baûng 3 cho thaáy, caùc baøi taäp TLCM hieän nay duïng ñoä (%) nghæ (s) 1 Gaùc chaân eùp deûo 16/90 90 30 ñang söû duïng trong giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND cho 2 Tyø vai baïn taäp laêng chaân veà sau 12/90 75 60 HV tröôøng Ñaïi hoïc PCCC thì coøn raát ít vaø raát ñôn ñieäu, Di chuyeån 2 böôùc haát chaân töø thieáu ña daïng, haàu heát caùc baøi taäp ñöôïc söû duïng theo 3 12/90 80 60 trong ra ngoaøi 4 Gaùc chaân eùp deûo 13/90 80 60 kinh nghieäm cuûa giaûng vieân, daãn ñeán söï nhaøm chaùn 5 Tyø vai baïn taäp laêng chaân veà sau 13/90 80 60 trong taäp luyeän vaø khoâng phaùt trieån toái ña, toaøn dieän caùc Di chuyeån 2 böôùc haát chaân töø toá chaát TLCM caàn thieát cuûa ngöôøi taäp. Töø ñoù aûnh höôûng 6 17/90 85 30 trong ra ngoaøi tôùi hieäu quaû hoïc taäp, giaûng daïy moân voõ thuaät Coâng an Ñöùng leân ngoài xuoáng ñaù 7 19/90 70 60 nhaân daân cho HV tröôøng ÑHPCCC. thaúng hai chaân lieân tieáp 30s 8 Taïi choã baät coùc ñoåi chaân 30s 19/90 85 30 2.3. Thöïc traïng chöông trình moân hoïc Voõ thuaät 9 Ñaù thaúng 1 chaân (ñeo keïp 13/90 90 60 CAND taïi tröôøng ÑHPCCC chì) 20s Ñöùng leân ngoài xuoáng ñaù Chöông trình moân hoïc Voõ thuaät CAND trong tröôøng 10 8/90 90 30 ÑHPCCC ñöôïc xaây döïng döïa treân chöông trình khung thaúng hai chaân lieân tieáp 30s 11 Choáng ñaåy vôùi soá laàn toái ña 25/100 80 60 moân Voõ thuaät CAND do Boä Coâng an ban haønh. Bao 12 Ñaù moùc 1 chaân lieân tuïc vaøo 12/100 90 30 goàm 3 phaàn chính: phaàn 1: phaàn lyù luaän chung; phaàn 2: bao caùt 30s phaàn kyõ thuaät cô baûn; phaàn 3: Phaàn chieán thuaät voõ thuaät Taïi choã ruùt goái keát hôïp ñaù 13 thaúng 1 chaân lieân tuïc 30s 10/100 80 60 CAND. Cuùi ngöôøi chaïy baät chaân toác - Hình thöùc giaûng daïy: noäi dung chöông trình ñöôïc 14 ñoä keát hôïp ñaám thaúng 2 tay 8/100 75 60 tieán haønh giaûng daïy ôû hai hình thöùc chính ñoù laø giôø hoïc lieân tuïc xuoáng döôùi 30s voõ thuaät CAND chính khoùa vaø giôø hoïc voõ thuaät ngoaøi Ñaùnh khuyûu tyø ngöûa, ñaù queùt 15 quaät ngaõ lieân tuïc 30s 12/100 75 30 giôø chính khoùa (baét buoäc). 16 Baät löôùt tyø ngöûa, ñaù queùt quaät 11/100 65 60 Qua nghieân cöùu vaø thöïc teá laøm coâng taùc giaûng daïy ngaõ lieân tuïc 30s moân Voõ thuaät CAND taïi tröôøng ÑHPCCC, chuùng toâi 17 Caét keùo lieân tuïc 45s 15/100 65 60 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
  3. 38 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 4. Thöïc traïng cô sôû vaät chaát phuïc vuï giaûng daïy Voõ thuaät CAND taïi tröôøng ÑHPCCC. Ñeà taøi ñaõ tieán moân Voõ thuaät CAND cho HV tröôøng ÑHPCCC haønh ñieàu tra, thoáng keâ. Keát quaû ñöôïc trình baøy taïi baûng Ñôn Soá löôïng 4 vaø baûng 5. Trang thieát bò Toång TT vò Cô sôû Cô sôû Cô sôû Qua baûng 4, 5 cho thaáy, hieän nay caùc ñieàu kieän veà cô taäp luyeän soá tính 1 2 3 sôû vaät chaát vaø trang thieát bò phuïc vuï cho coâng taùc giaûng 1 Nhaø taäp voõ thuaät Caùi 01 01 01 03 daïy moân Voõ thuaät CAND noùi chung vaø huaán luyeän theå 2 Thaûm taäp m2 300 150 250 700 löïc noùi rieâng ñöôïc ñaûm baûo ñaày ñuû caû veà soá löôïng, chaát 3 Phoøng taäp theå löïc Caùi 01 01 01 03 4 Taï gaùnh Caùi 10 06 06 löôïng vaø chuûng loaïi. Trình ñoä chuyeân moân cuûa caùc giaûng 22 5 Taï tay (loaïi 0,5kg) Caùi 24 16 12 52 vieân laøm coâng taùc giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND taïi 6 Bao caùt Caùi 04 0 0 04 tröôøng ÑHPCCC töông ñoái ñoàng ñeàu, caùc giaùo vieân cuõng 7 Ñích ñaù (loaïi to) Caùi 08 06 05 19 ñaûm baûo ñuû tieâu chuaån chöùc danh giaûng daïy theo tieâu 8 Ñích ñaù (loaïi nhoû) Caùi 12 08 08 28 chuaån quy ñònh cuûa Boä Coâng an. Ñaây laø ñieàu kieän raát 9 Ñích ñaám Caùi 20 14 12 46 thuaän lôïi phuïc vuï cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp moân Voõ 10 Laêm pô Caùi 20 16 10 46 thuaät CAND noùi chung cuõng nhö huaán luyeän theå löïc noùi 11 Daây nhaûy Caùi 25 22 18 65 rieâng cho HV tröôøng ÑHPCCC. Baûng 5. Thöïc traïng trình ñoä chuyeân moân cuûa giaûng vieân giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND taïi tröôøng 3. KEÁT LUAÄN ÑHPCCC Trình ñoä Soá Soá - Trình ñoä TLCM trong taäp luyeän moân Voõ thuaät Chöùc danh Tæ leä CAND cuûa HV tröôøng ÑHPCCC chöa thöïc söï ñoàng TT chuyeân löôïng Tæ leä % löôïng giaûng daïy % moân (n = 10) (n = 10) ñeàu. Caùc HV coù trình ñoä TLCM ñaït loaïi gioûi chæ chieám 1 Tieán só 0 0% Giaûng vieân 01 10% tæ leä thaáp, ña soá caùc HV coù trình ñoä TLCM ôû möùc trung chính bình vaø yeáu. 2 Thaïc só 03 30% Giaûng vieân 02 20% - Caùc baøi taäp TLCM hieän nay ñang söû duïng trong 3 Ñaïi hoïc 06 60% Trôï giaûng 07 70% Giaùo vieân giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND cho HV tröôøng Ñaïi hoïc 4 Trung caáp 01 10% 0 0% PCCC thì coøn raát ít vaø raát ñôn ñieäu, thieáu ña daïng, haàu taäp söï heát caùc baøi taäp ñöôïc söû duïng theo kinh nghieäm cuûa nhaän thaáy hieän nay chöông trình moân hoïc Voõ thuaät giaûng vieân. CAND môùi chæ taäp trung quan taâm nhieàu tôùi vieäc hoaøn thieän kyõ thuaät ñoäng taùc, chieán thuaät cho ngöôøi hoïc. Vieäc - Chöông trình moân hoïc Voõ thuaät CAND taïi tröôøng huaán luyeän theå löïc noùi chung vaø huaán luyeän TLCM noùi Ñaïi hoïc PCCC môùi taäp trung quan taâm nhieàu tôùi vieäc rieâng trong giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND chöa thöïc hoaøn thieän kyõ thuaät ñoäng taùc, chieán thuaät cho ngöôøi söï ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Ñieàu naøy aûnh höôûng raát hoïc maø chöa thöïc söï quan taâm ñuùng möùc tôùi huaán nhieàu tôùi söï phaùt trieån TLCM cuûa ngöôøi hoïc, töø ñoù aûnh luyeän TLCM. höôûng raát lôùn tôùi hieäu quaû vaø chaát löôïng hoïc taäp, giaûng - Ñieàu kieän veà cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò phuïc daïy moân hoïc Voõ thuaät CAND cho HV. vuï cho coâng taùc giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND noùi chung vaø huaán luyeän theå löïc noùi rieâng taïi tröôøng Ñaïi 2.4. Thöïc traïng cô sôû vaät vaø trình ñoä chuyeân moân hoïc PCCC ñöôïc ñaûm baûo ñaày ñuû caû veà soá löôïng, chaát cuûa giaûng vieân giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND taïi löôïng vaø chuûng loaïi. Trình ñoä chuyeân moân cuûa caùc tröôøng ÑHPCCC giaûng vieân giaûng daïy töông ñoái ñoàng ñeàu. Ñaây laø ñieàu Ñeå ñaùnh giaù thöïc traïng trang thieát bò cô sôû vaät chaát kieän thuaän lôïi cho vieäc giaûng daïy vaø hoïc taäp moân Voõ vaø trình ñoä chuyeân moân cuûa giaûng vieân giaûng daïy moân thuaät CAND noùi chung vaø huaán luyeän theå löïc noùi rieâng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Coâng an vaø UÛy ban TDTT (1999), Thoâng tö lieân tòch soá 01/1999/TTLT/BCA- UBTDTT veà vieäc ban haønh tieâu chuaån reøn luyeän chieán só coâng an khoûe, Haø Noäi. 2. Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo : chæ thò soá 14 TD/QS ngaøy 24/6/1997 veà vieäc thöïc hieän tieâu chuaån reøn luyeän thaân theå theo löùa tuoåi, giôùi tính 3. Caùc Baùo caùo toång keát coâng taùc Giaùo duïc vaø ñaøo taïo cuûa Hoïc vieän ANND töø naêm 2006 ñeán naêm 2015. Nguoàn baøi baùo: ñeà taøi cô sôû naêm 2018 “Nghieân cöùu öùng duïng heä thoáng baøi taäp TLCM nhaèm naâng cao hieäu quaû giaûng daïy moân Voõ thuaät CAND cho HV tröôøng ÑHPCCC”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 8/3/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/4/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 26/5/2019) SOÁ 3/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2