Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiên cô bảo kiếm - tập 37

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

57
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiên cô bảo kiếm - tập 37

 1. 492 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Hoài Thöù Ba Möôi Baûy HOÛA LINH THAÙNH MAÃU C hính vaøo luùc naøy, lieàn thaáy töø beân trong nguyeät moân coù möôøi maáy boùng ngöôøi voït ra, laäp töùc vaây kín boïn Nhaïc Tieåu Tuaán, Tieåu Thuùy vaø Chuùc Xaûo Xaûo. Nhaïc Tieåu Tuaán nghieâng ñaàu nhìn Chuùc Xaûo Xaûo cöôøi noùi: – Chuùc coâ nöông, toát nhaát coâ nöông baûo chuùng ñöøng coù manh ñoäng, nhôõ gaây thöông tích ñeán ngöôøi coâ nöông, thì taïi haï bieát aên noùi laøm sao vôùi Thaùnh maãu? Chuùt caûm xuùc vöøa roài nhen nhuùm khieán Chuùc Xaûo Xaûo laëng haún, nhöng luùc nghe Nhaïc Tieåu Tuaán noùi moät caâu nhö ra leänh thì côn haän laïi troãi leân, baát giaùc höø moät tieáng laïnh luøng chaúng theøm noùi moät tieáng naøo. Boïn ngöôøi kia ñöông nhieân chæ vaây quanh laáy boïn hoï, nhöng khoâng coù teân naøo daùm manh ñoäng ra tay khi chöa coù leänh. Vöøa khi aáy, töø trong nguyeät moân boùng Laïc Ban Ñình trôû ra, cöù nhìn khuoân maët laõo naëng neà haàm haàm, ñuû bieát vöøa roài coù leõ ñaõ bò Hoûa Linh Thaùnh Maãu giaùng cho moät traän xoái xaû, laõo buoâng gaèn maáy tieáng: – Thaùnh maãu môøi coâng töû vaøo trong. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét nhìn nhanh vaøo trong, chæ thaáy con ñöôøng laùt ñaù chaïy daøi xuyeân qua moät saân vöôøn roäng, tieáp ñeán laø moät daõy nhaø naêm gian, gian giöõa chính ñang coù raát nhieàu boùng ngöôøi. Quay ñaàu nhìn Chuùc Xaûo Xaûo cöôøi noùi: – Coâ nöông saép gaëp laïi leänh ñöôøng, taïm thôøi chòu phieàn moät chuùt ñi. Chuùc Xaûo Xaûo haän thì raát haän, nhöng luùc naøy nhìn göông maët Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi thì loøng laïi caøng xoân xao. Quay ngoaét ñaàu böôùc ñi, khoâng theøm noùi vôùi chaøng moät tieáng naøo, roõ raøng töø haän ñeán hôøn doãi. Nhaïc Tieåu Tuaán böôùc theo chaân beân ngöôøi Chuùc Xaûo Xaûo, ñoaøn ngöôøi vaây kia voäi traùnh sang hai beân. Cöù nhìn thaàn thaùi hieân ngang cuûa chaøng ñi thaúng vaøo saøo huyeät ñoái phöông, töïa hoà nhö khoâng xem phaùi Khoâng Ñoäng vaøo ñaâu. Nhöng kyø thöïc trong loøng chaøng thaàm lo laéng. Neân bieát Tieân Nöõ mieáu tuy chæ laø haønh dinh taïm thôøi cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, nhöng khoâng theå noùi ñaây khoâng phaûi laø hang huøm huyeät hoå. Do vaäy böôùc chaân khí khaùi, thaàn saéc an nhieân, nhöng trong loøng thì phaäp phoàng hoài hoäp. Ngay treân baäc theàm moät chieác gheá Thaùi sö keà saün, beân treân moät laõo phu nhaân tuoåi ngoaøi nguõ tuaàn, maët gaày nhoû, maét saùng mi daøi, thaân vaän ñaïi hoàng baøo, thaàn thaùi 492 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 2. 493 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long toaùt leân veû laïnh luøng uy hieáp ngöôøi. Ngay sau löng baø ta coù boán phu nhaân aùo xanh thò haàu, löng ñeo tröôøng kieám, ngöôøi naøo tuoåi cuõng traïc boán möôi. Khoâng khí trang nghieâm ñeán ñoä naëng neà khoù thôû. Nhaïc Tieåu Tuaán ñi beân caïnh Chuùc Xaûo Xaûo, tieáp sau löng chaøng laø Tieåu Thuùy vaø Höõu hoä phaùp Khoâng Ñoäng, Laïc Ban Ñình. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ngoài treân gheá Thaùi sö, nhìn thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán naém laáy coå tay aùi nöõ cuûa mình keùo ñi vaøo, maø giôø ñeán tröôùc maët baø ta vaãn chöa chòu buoâng ra. Thaùi ñoä naøy töï nhieân khieán baø caûm thaáy bò xuùc phaïm, neân chöa hoûi caâu naøo buoâng gioïng laïnh luøng noùi ngay: – Gaõ thanh nieân, tröôùc maët laõo thaân coøn chöa chòu buoâng Xaûo Xaûo ra, thöïc chaúng ra theå thoáng gì caû. Nhaïc Tieåu Tuaán chæ hôi cuùi ngöôøi goïi laø haønh leã ñaùp laïi: – Laõo tieàn boái haún laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu, taïi haï laàn naøy ñeán ñaây khoâng phaûi ñeå caàu kieán. Hoûa Linh Thaùnh Maãu saéc maët caøng laïnh hôn noùi nhö ra leänh: – Thaû nhi nöõ ta ra. Nhaïc Tieåu Tuaán giöõ gioïng oân hoøa noùi: – Taïi haï buoäc phaûi laøm vaäy cuõng chæ laø baát ñaéc dó, Thaùnh maãu xin minh xeùt. Taïi haï chæ muoán duøng leänh aùi trao ñoåi ngöôøi, do ñoù tröôùc khi ñöôïc moät caùi gaät ñaàu ñoàng yù cuûa Thaùnh maãu, thì taïi haï khoâng theå buoâng tay leänh aùi ra ñöôïc. Hoûa Linh Thaùnh Maãu xöa nay ra leänh ít ai daùm nghòch laïi, nghe theá töùc giaän taùi maët noùi: – Laõo thaân baûo chuùng noù thaû Tieåu Thuùy veà baùo tin ñem kieám ñoåi ngöôøi, ngöôi sao laïi daùm naém cöùng tay nöõ nhi ta? – Khoâng sai. Ñoåi kieám laáy ngöôøi laø chuû kieán cuûa quyù giaùo, Chuùc coâ nöông baûo taïi haï trao kieám tröôùc, thaû ngöôøi sau. Taïi haï caûm thaáy chuyeän nhö vaäy laø khoâng coâng baèng. Vaïn nhaát taïi haï trao kieám roài maø ngöôøi thì vaãn chöa ñöôïc tha, taïi haï aên noùi theá naøo vôùi Huy phu nhaân? Hoûa Linh Thaùnh Maãu coù leõ vì thieân kim aùi nöõ cuûa mình coøn naèm trong tay Nhaïc Tieåu Tuaán, neùm chuoät sôï vôõ bình, neân coá neùn giaän traàm gioïng noùi: – Hieän taïi ngöôi trao Haáp Kim Kieám ra, thì coù theå ñöa Huy Hueä Quaân veà. – Laáy kieám ñoåi ngöôøi laø ñieàu kieän quyù giaùo ñöa ra, Huy phu nhaân cuõng khoâng hoaøn toaøn ñoàng yù. Vaû laïi phaùi Khoâng Ñoäng cuõng laø danh moân chính phaùi, chaúng ngôø baét coùc ngöôøi buoäc ñoåi kieám, thöû hoûi Thaùnh maãu veà lyù coù ñuùng khoâng? Hoûa Linh Thaùnh Maãu maët sa saàm heùt leân: 493 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 3. 494 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thoái moàm. Laõo thaân soáng ñeán ngaàn naøy tuoåi, haù coøn ñôïi ngöôi daïy ñôøi. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi cöôøi ñaùp: – Trôøi ñaát tuy roäng, nhöng lyù thì chæ coù moät, taïi haï chính muoán noùi tôùi caùi lyù. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaõ muoán boäc phaùt, nhöng vaãn coá neùn giaän, laïnh gioïng hoûi: – Vaäy ngöôi muoán gì? – Taïi haï thaáy duøng ngöôøi ñoåi ngöôøi thì môùi coâng baèng. Hoûa Linh Thaùnh Maãu saéc maët bieán ñoåi. Ñoät nhieân cöôøi gaèn maáy tieáng deã sôï: – Khuïc, khuïc, khuïc... Gaõ thanh nieân, ngöôi töôûng raèng Xaûo Xaûo naèm trong tay ngöôi thì laõo thaân khoâng daùm ñoäng ñeán ngöôi ñaáy chaéc? – Höø, chaúng leõ Hoûa Linh Thaùnh Maãu caäy ngöôøi ñoâng theá maïnh... Ñeán nöôùc naøy thì Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng theå chòu noåi, ngöôøi vöôn thaúng, tay voã vaøo thaønh gheá theùt lôùn: – Caùc ngöôi baét teân cuoàng ñoà naøy cho ta. Ñöùng ngay sau löng baø ta, hai trong boán thanh y phu nhaân lieàn nhaûy phaét ra tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhöng chaøng neùt maët vaãn bình tænh noùi lôùn: – Phaûi chaêng Thaùnh maãu khoâng muoán duøng ngöôøi ñoåi ngöôøi? Hoûa Linh Thaùnh Maãu töùc anh aùch theùt lôùn: – Laõo thaân duø coù ñoàng yù thaû Huy Hueä Quaân, nhöng tieåu töû ngöôi nhaát ñònh phaûi bò phaân thaønh ba khuùc. Baø vöøa heùt xong, thì hai phu nhaân ñaõ thaáy saán tôùi phaùt traûo taán coâng, ngöôøi choäp vaøo baû vai phaûi chaøng, ngöôøi thì choäp vaøo ngöïc chaøng. Ñuùng taïi luùc naøy, chaøng boãng nghe beân tai gioïng nhoû nheï: – Caån thaän. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi lôùn noùi: – Baèng vaøo nhò vò maø ñoøi baét Nhaïc Tieåu Tuaán naøy thì khoâng xong ñaâu. Vöøa döùt caâu, khoâng ñôïi chieâu ñoái phöông kòp chaïm vaøo ngöôøi, chaøng buoâng nhanh tay Xaûo Xaûo ra, roài hai tay cuøng luùc vung ñoàng choäp vaøo coå tay cuûa hai phu nhaân, cuõng baèng vaøo moät theá caàm naû thuû, keùo tôùi roài ñaåy maïnh moät caùi, khieán thaân hình hai phu nhaân vaêng hoûng ñaát bay veà sau. Chaøng ra tay cöïc nhanh, vöøa ñaåy xong laø tay choäp laïi coå tay Xaûo Xaûo thaàn thaùi an nhieân, töïa hoà nhö chöa coù chuyeän gì xaûy ra. Neân bieát Chuùc Xaûo Xaûo luùc naøy nöõa ngöôøi bò teâ daïi, chæ thoaùng thaáy boùng ngöôøi nhaøo tôùi nhaøo lui, chung quy coâ ta khoâng hay bieát vöøa roài, trong moät tíc taéc, Nhaïc Tieåu 494 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 4. 495 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tuaán ñaõ buoâng tay mình ra. Laïi noùi hai thanh y phu nhaân voán laø trong boán tyø nöõ thaân caän cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, ngay töø nhoû ñaõ ñöôïc Hoûa Linh Thaùnh Maãu taän tuïy truyeàn voõ coâng chính truyeàn cuûa Khoâng Ñoäng phaùi. Thaân thuû hoûa haàu ngöôøi naøo cuõng cao thaâm, chaúng ngôø trong nhaùy maét bò thanh nieân naøy haát vaêng ngöôïc ra ngoaøi maø khoâng kòp nhaän ra ñoái phöông söû duïng thaân thuû naøo ñeå haï thuû. Coù ñieàu, boïn hoï tuy bò vaêng ra ngoaøi nhöng vôùi moät theá Lyù Ngö Ñaûo Mình, ñaõ ñaùp chaân xuoáng ñaát, roài khoâng heïn maø cuøng moät luùc ñoàng phoùng ngöôïc trôû laïi tröôùc maët Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhöng laàn naøy ñaõ nghe “Soaït, soaït” hai tieáng, hai phu nhaân trong tay lieàn thaáy ñaõ naém chaëc hai thanh tröôøng kieám saùng loaùng. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa maét nhìn hoï mæm cöôøi, noùi: – Nhò vò coøn muoán ñoäng binh khí vôùi taïi haï aø? Haûo, xin cöù ra tay. Phu nhaân beân traùi haèn hoïc noùi: – Coù gioûi haõy thaû tieåu thö ta ra roài ñaáu moät traän. Nhaïc Tieåu Tuaán cöôøi lôùn: – Chuùc coâ nöông laø con tin cuûa taïi haï, laøm sao taïi haï coù theå thaû ra deã daøng vaäy ñöôïc. Trong luùc noùi, tay phaûi chaøng ñaõ ngaàm naém laáy cuoän kieám giaét ôû thaét löng. “Xoeït” moät tieáng, aùnh kieám loaùng leân, thanh nhuyeãn kieám ñaõ naèm ôû trong tay, noùi tieáp: – Nhò vò muoán ñoäng kieám vôùi taïi haï thì cöù töï nhieân, khoâng caàn phaûi lo laéng cho Chuùc coâ nöông. Chuùc coâ nöông ôû beân ngöôøi taïi haï thì cuõng an toaøn gioáng nhö ôû beân ngöôøi Thaùnh maãu roài. Phu nhaân beân traùi töùc giaän noùi: – Höø, ngöôi ñònh ñem tieåu thö ra uy hieáp chuùng ta sao? – Buoàn cöôøi. Taïi haï ñaõ noùi vaäy coù nghóa laø ôû beân ngöôøi taïi haï. Chuùc coâ nöông tuyeät ñoái an toaøn, khoâng tin thì caùc vò cöù thöû xem. Neáu nhö muõi kieám cuûa nhò vò ñöøng noùi laø chaïm ñöôïc vaøo ngöôøi taïi haï, maø chæ caàn chaïm ñöôïc vaøo ngöôøi Chuùc coâ nöông, thì taïi haï chaúng nhöõng laäp töùc thaû tay Chuùc coâ nöông ra, ñoàng thôøi töï thaân taïi haï thuùc thuû chòu troùi, tuøy quyù giaùo xöû trí. Hai phu nhaân töïa hoà nhö khoâng tin noåi tai mình, moät gaõ thieáu nieân coøn nhoû tuoåi, maø daùm thaùch boïn hoï lieân thuû xuaát kieám chæ caàn chaïm vaøo ngöôøi laø chòu thua. Ñaõ vaäy, beân ngöôøi haén laïi coøn phaûi baûo veä cho Chuùc Xaûo Xaûo cuõng nhö haén, khoâng heà bò kieám chaïm ñeán, thöû hoûi coù tin noåi khoâng chöù? Ñeán nhö Hoûa Linh Thaùnh Maãu vöøa roài tuy thaáy Nhaïc Tieåu Tuaán ra tay baèng moät 495 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 5. 496 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long theá caàm naõ thuû haát vaêng hai thò tyø cuûa mình, nhöng luùc naøy nghe vaäy thì cuõng khoâng theå tin noåi. Baø thaàm hieåu boán tyø nöõ cuûa mình thaân thuû voõ hoïc theá naøo, vì ñích thaân baø truyeàn thuï voõ coâng, boïn hoï coù theå ñöôïc coi laø haïng cao thuû nhaát löu trong Khoâng Ñoäng, leõ naøo duøng kieám lieân thuû taán coâng laïi khoâng ñoäng ñöôïc ñeán vaït aùo cuûa Xaûo Xaûo? Theá nhöng cöù nhìn thaàn thaùi khí khaùi uy laãm cuûa Nhaïc Tieåu Tuaán thì chöøng nhö khoâng giaû, baø ta baây giôø lieàn leân tieáng: – Haûo, caùc ngöôi thöû moät chieâu xem. Thaân hình chuyeån ñoäng, moät taû moät höõu töï di hoaùn vò taïo thaønh nhaát tieàn nhaát haäu ra theá yû doác, song kieám hôïp bích vung leân coá traùnh höôùng Xaûo Xaûo, ñaâm vaøo ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán. Khoâng Ñoäng kieám phaùp löøng danh nhôø nheï nhaøng maø linh xaûo, hai ngöôøi tuy chæ coâng vaøo moät theá kieám theá nhöng moät chieâu ñoù hai kieám hôïp bích, kieám nhö con linh xaø rung leân uoán löôïn phaùt ra kieám aûnh nhö möa, choäp tôùi ngöôøi Nhaïc Tieåu Tuaán, tieàn haäu möôøi taùm ñaïi huyeät ñaïo ñeàu naèm trong taàm phong toûa. Moät chieâu kieám maø phong toûa ñeán möôøi taùm ñaïi huyeät ñaïo caû tröôùc laàn sau ngöôøi thì ñuû thaáy nhanh ñeán chöøng naøo roài. Theá nhöng, ñuùng luùc laøn möa kieám ñoå xuoáng, Nhaïc Tieåu Tuaán tay keùo Xaûo Xaûo saùt beân mình laùch nheï moät caùi ñaõ thoaùt ra maøn kieám aûnh. Chaøng chæ baèng moät boä nhaûy cheách naøy ñuû traùnh ra khoûi maøn kieám, nhöng cuõng vöøa kheùo hai kieám löôùt tôùi taïo thaønh moät goùc cheát. Chæ coù ñieàu, khi taàm kieám ñaõ heát thì chæ coøn caùch ngöôøi chaøng ñuùng moät phaân nöõa, nhöng hai phu nhaân ñaõ laäp thaønh moät theá yû doác, cho neân duø chæ moät thoán nöõa cuõng khoâng sao ñaâm tôùi ñöôïc. Hai phu nhaân maët xanh nhö taøu laù, roài ñoû raàn leân vì kinh ngaïc laãn hoå theïn, boïn hoï chæ ñöôïc leänh thaùnh maãu thöû moät chieâu, cho neân luùc aáy ñaønh thaâu kieám nhaûy veà sau moät boä. Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng töïa hoà nhö khoâng tin vaøo maét mình, baây giôø chæ thaáy baø ta nhaém hôø maét laïi töïa hoà nhö traàm tö ñieàu gì, moät tieáng cuõng chaúng noùi. Nhaïc Tieåu Tuaán mæm cöôøi, hoûi: – Baây giôø thì nhò vò tin roài chöù? Laïi noùi Chuùc Xaûo Xaûo, trong loøng tuy raát haän chaøng, nhöng khi thaáy hai phu nhaân nhaûy vaøo taán coâng thì baát giaùc laïi thaàm lo cho chaøng. Sau ñoù thaáy hai phu nhaân bò chaøng haát vaêng ra, naøng ñöùng beân caïnh nhöng trong loøng thì töï nhieân caûm thaáy nheï nhaøng raát nhieàu. Bôûi vì Xaûo Xaûo thaàm hieåu boïn tyø nöõ thaân caän cuûa maãu thaân mình coâng löïc voõ hoïc tinh thaâm ai cuõng hôn haún mình. Hieän taïi ngay tröôùc maët maãu thaân laïi bò chaøng haát vaêng, töï nhieân coâ ta caûm thaáy deã chòu. Ñoàng thôøi caûm thaáy chaøng khoâng chæ nhaân phaåm coát caùch hôn ngöôøi, maø voõ hoïc cuõng cao thaâm, loøng coâ ta töï nhieân thaàm caûm phuïc. 496 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 6. 497 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long Tay chaøng naém laáy coå tay coâ ta, ban ñaàu thì thaáy caûm giaùc khoù chòu, nhöng ñeán luùc naøy thì boãng nhieân caûm nhaän ñöôïc moät luoàng khí aám aùp deã chòu khieán caû ngöôøi noùng röïc leân, baát giaùc theïn maø cuùi thaáp ñaàu. Hoûa Linh Thaùnh Maãu sau moät luùc nhaém maét traàm tö, boãng môû choaøng maét ra noùi: – Caùc ngöôi thöû theâm vaøi chieâu nöõa. Sau moät hoài suy nghó baø môùi ra leänh tieáp tuïc thöû vaøi chieâu kieám, chöùng toû baø ta vaãn chöa nhìn ra noåi lai lòch thaân phaùp vöøa roài maø Nhaïc Tieåu Tuaán thi trieån traùnh chieâu kieám cuûa thuû haï baø. Giôø muoán thuû haï thöû theâm vaøi chieâu laø coù yù ñöùng ngoaøi ngaém xem cho ra lai lòch cuûa chaøng. Ñaõ vaäy laïi ra leänh vaøi chieâu, nhöng khoâng bieát vaøi chieâu coù nghóa laø maáy chieâu, ñöông nhieân chaúng coù giôùi haïn cuï theå. Hai phu nhaân nghe leänh laäp töùc saán tôùi, phu nhaân beân traùi chæa thaúng muõi kieám vaøo ngöôøi chaøng noùi lôùn: – Ngöôi caån thaän. Döùt lôøi tröôøng kieám ñaùnh ra theá Vaân Long Tam Hieän, moät chieâu ba thöùc, aùnh kieám xanh rôøn toûa saùng caû khoâng gian. Phu nhaân beân phaûi cuõng lieàn phaùt kieám ra chieâu Phong Hoå Töù Xuaát, moät chieâu boán thöùc, kieám boå xuoáng caùnh traùi Nhaïc Tieåu Tuaán. Nhaïc Tieåu Tuaán tay traùi naém tay Xaûo Xaûo keùo lui veà moät boä, nhöng trong luùc lui boä thì chaøng ñaõ ngaàm hoaùn vò, thaân hình boãng xoay moät caùi keùo luoân caû thaân hình nhoû nhaén cuûa Xaûo Xaûo laùch khoûi maøn kieám, ñoàng thôøi tieáp caän phu nhaân beân phaûi. Boä phaùp cöïc kyø tinh vi ñieâu luyeän, hai phu nhaân khoâng kòp nhaän thaáy, ñeán khi phaùt hieän thì hai maøn kieám ñaõ daùn vaøo nhau, baây giôø môùi bieát khoâng coøn thaáy boùng Nhaïc Tieåu Tuaán vaø Xaûo Xaûo ñaâu nöõa. Phu nhaân beân phaûi thaáy beân ngöôøi maùt laïnh vì tieáng gioù, thì giaät thoùt mình voäi xaø ngöôøi sang traùi ñeå neù traùnh, ñoàng luùc phoùng kieám nhanh nhö chôùp ñaâm tôùi chieâu thöù hai. Phu nhaân beân traùi thaáy theá cuõng ra chieâu hoã trôï. Thöïc ra, Nhaïc Tieåu Tuaán ñaõ khoâng nhaân cô hoäi ñeå phaûn coâng, neáu khoâng thì phu nhaân beân traùi ñaõ bò truùng kieám töø laâu roài. Luùc naøy boïn hoï duøng töøng chieâu phoái hôïp raát aên yù vaây coâng Nhaïc Tieåu Tuaán, theá nhöng baèng vaøo khinh coâng thaëng thöøa Tî kieám Voâ AÛnh, ñöông nhieân kieám phaùp cuûa boïn hoï khoâng laøm gì noåi chaøng ta. Laïi noùi thôøi gian gaàn ñaây chaøng thöôøng xuyeân luyeän chieâu kieám maø Kim Thieát Khaåu truyeàn thuï cho chaøng, caøng luyeän thì chieâu kieám töï nhieân caøng tinh thaâm, maø trong kieám thuaät cuõng coù choã sôû ñaéc. Luùc naøy thaáy hai phu nhaân ra kieám, chaøng chæ neù traùnh, nhöng töø trong töøng 497 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 7. 498 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chieâu kieám cuûa boïn hoï, chaøng ñaõ nhaän ra choã sô hôû, ñieàu naøy ñöông nhieân phaûi laø moät ngöôøi chuyeân taâm luyeän kieám ñeå taâm nghieân taäp laâu ngaøy môùi coù ñöôïc giaùc quan ñoù. Chaøng nghó nhanh neáu baây giôø duøng chieâu kieám vöøa hoïc ñöôïc ñeå xuaát chieâu, thì choã sô hôû cuûa boïn hoï khoù theå traùnh noåi thöùc uoán ngöôïc kieám trong chieâu naøy. Chaøng phaùt hieän ra ñöôïc ñieàu naøy thì laïi muoán thöû moät laàn, baây giôø keùo caû ngöôøi Chuùc Xaûo Xaûo thoaùt ra maøn kieám cuûa boïn hoï, cöôøi lôùn noùi: – Taïi haï ñaõ nhöôïng nhò vò ba chieâu, chieâu thöù tö naøy taïi haï chaúng khaùch khí nöõa ñaâu. Hai phu nhaân thaáy lieân thuû taán coâng ba chieâu kieám ñeàu bò chaøng traùnh thoaùt deã daøng, haàm haàm vöøa töùc giaän vöøa theïn khi naøo chòu thoâi. Luùc aáy chaúng caàn nghe noùi gì, lieác nhau moät caùi roài laïi nhaûy vaøo taán coâng tieáp. Phu nhaân beân traùi phoùng kieám ra chieâu Tröïc Ñieåm Long Chaâu, nhaém vaøo yeát haàu chaøng ñaâm tôùi. Phu nhaân beân phaûi muùa kieám vuø vuø ngöôïc laïi ra chieâu Baøn Long Dieãu Boä, kieám quang ngôøi ngôøi bao truøm caû caùnh phaûi cuûa chaøng. Laàn naøy quaû nhieân chaøng khoâng neù traùnh, ngöôøi ñöùng baát ñoäng chôø hai theá moät kieám ñoái phöông ñeán gaàn ngöôøi, khi aáy môùi thaáy tay kieám vung leân. Moät chieâu kieám cuûa chaøng phaùt ra raát taàm thöôøng, thoaït troâng thì thaáy töïa hoà nhö chöa thaïo duøng kieám, caên baûn theá kieám chieâu thöùc khoâng thaønh chöông ñieån. Nhöng phaûi laø ngöôøi tình thoâng veà kieám phaùp môùi nhìn thaáy heát bieán aûo tinh dieäu trong moät chieâu kieám ñoù. Khi muõi kieám trong tay chaøng ñaåy ra ñöôïc nöûa taàm, ñoät nhieân voøng laïi, baây giôø môùi nghe thaáy keng keng hai tieáng ñinh tai keøm theo kieám theùp chaïm nhau toùe löûa saùng ngôøi. Hai phu nhaân thoaït nhìn ñaõ thaáy chieâu kieám cuûa mình truùng ñích vaøo ngöôøi ñoái phöông, caên baûn hoï thaáy theá kieám cuûa chaøng taàm thöôøng neân khinh thöôøng maø khoâng ñeå taâm. Ñeán luùc bò kieám cuûa chaøng ñaùnh bay ra, phaûi noùi laø moät chieâu baït kieám, boán laïng baït thieân caân, khieán boïn hoï hai thaân hình maát ñaø tröôït boä thoaùi lui veà sau hai ba böôùc, caû ngöôøi coøn chaán ñoäng khoâng thoâi. Hoûa Linh Thaùnh Maãu vöøa roài nhìn thaáy chaøng thi trieån boä phaùp traùnh kieám, thaáy töông töï nhö Thieân Baùt Boä cuûa Thieân Sôn phaùi, cho neân nghi chaøng laø ngöôøi cuûa Thieân Sôn, trong loøng ñaõ caûm thaáy kyø. Ñeán luùc naøy thaáy chæ ra tay moät kieám taàm thöôøng maø ñaùnh baät hai kieám cuûa hai tyø nöõ mình thì khoâng khoûi giaät mình kinh ñoäng, maët bieán saéc traàm gioïng quaùt: – Ngöøng tay. Hai phu nhaân bò ñaùnh baät moät kieám raát haän, ñònh nhaøo trôû laïi trí maïng, khoâng ngôø bò quaùt lui ñaønh thaâu kieám luûi thuûi lui ra ngoaøi. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñoâi maét ñoû ngaàu nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán hoûi: 498 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 8. 499 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Gaõ thanh nieân, ngöôi laø moân haï cuûa Thieân Sôn? Thì ra, qua chieâu kieám nay baø ta nhaän ra töïa hoà nhö kieám phaùp cuûa Thieân Sôn moân, cho neân môùi hoûi vaäy. Nhaïc Tieåu Tuaán ñònh buoät mieäng ñaùp khoâng phaûi, nhöng chôït nghó Toáng Traán Sôn nghe noùi laø moân haï cuûa Thieân Sôn moân, maø Thieân Sôn kieám phaùp thì thieân haï voâ ñòch, hieän taïi mình ñôn thöông ñoäc maõ vaøo taän saøo huyeät cuûa chuùng, theá raát nguy hieåm, chaúng baèng cöù nhaän ñaïi huø chuùng moät phen, nghó nhanh roài ñaùp: – Khoâng sai. Hoûa Linh Thaùnh Maãu nghe thì khoâng khoûi bieán saéc traàm ngaâm hoài laâu khoâng leân tieáng, sau moät hoài höø moät tieáng laïnh luøng noùi: – Thoâi ñöôïc. Ngöôi nhanh thaû Xaûo Xaûo, laõo thaân seõ thaû Huy Hueä Quaân. Gioïng noùi coøn laïnh luøng, nhöng roõ raøng baø ta ñaõ thaáy ñoåi thaùi ñoä meàm moûng. Nhaïc Tieåu Tuaán thaâu nhuyeãn kieám laïi, cuùi ngöôøi noùi: – Ña taï thaùnh maãu. Roài buoâng coå tay Xaûo Xaûo ra, Tieåu Thuùy ñöùng sau löng nay giôø phaùt hoaûng noùi nhoû: – Nhaïc töôùng coâng chôù neân thaû coâ ta ra, nhôõ boïn hoï vaãn khoâng chòu buoâng tha tieåu thö thì laøm sao? – Khoâng ñaâu, Hoûa Linh Thaùnh Maãu danh döï giang hoà raát lôùn, haù coù theå nuoát lôøi thaát tín? Vöøa noùi chaøng vöøa phaát nheï tay giaûi khai huyeät ñaïo cho Xaûo Xaûo, ñoaïn oâm quyeàn thi leã noùi: – Chuùc coâ nöông, vöøa roài taïi haï maïo phaïm, thaät thaát leã, xin coâ nöông löôïng thöù. Chuùc Xaûo Xaûo maët öûng ñoû vì theïn, moät tieáng cuõng khoâng noùi, phoùng chaân boå ngöôøi nhanh veà phía Hoûa Linh Thaùnh Maãu töïa hoà nhö con chim non thaáy röøng nhôù goïi leân: – Meï. Cöû chæ vaø thaàn thaùi cuûa coâ ta khieán caû Höõu hoä phaùp Laïc Ban Ñình vaø boán phu nhaân tyø nöõ cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñeàu baát ngôø. Vôùi tính tình öông böôùng kieâu haõnh cuûa Chuùc Xaûo Xaûo thì boïn hoï quaù roõ. Thöôøng ngaøy chæ caàn thaáy ngöôøi naøo khoâng vöøa maét thì ñaõ meät chuyeän, quyeát khoâng bao giôø tha. Huoáng gì laàn naøy bò gaõ thieáu nieân naøy choäp tay khoáng cheá caû buoåi keùo töø Cöïu Uyeån Loâi Ñöôøng veà ñeán taän ñaây tröôùc maët bao ngöôøi, hoå nhuïc laø vaäy, haù coâ ta laïi tha quaù deã daøng vaäy chaêng? Ñieàu naøy khieán cho caû Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng bò baát ngôø, baø vuoát ve con gaùi trong loøng mình, trìu meán noùi: 499 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 9. 500 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Xaûo xaûo, con ngoan cuûa ta chòu khoå quaù. Xaûo Xaûo duùi ñaàu vaøo loøng meï lí nhí trong mieäng: – Khoâng ñaâu. Khoâng ñaâu tuy coâ naøng noùi lí nhí trong mieäng nhö tieáng muoãi vo ve, theá nhöng laøm sao ra khoûi tai Hoûa Linh Thaùnh Maãu, baø ngô ngaån caû ngöôøi, roõ raøng caâu noùi naøy chaúng phaûi noùi ñôõ cho Nhaïc Tieåu Tuaán laø gì? Baø laø ngöôøi lòch laõm giang hoà, laïi laø meï leõ naøo khoâng bieát taâm lyù cuûa con gaùi, baát giaùc aùnh maét ngöôùc nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán töø ñaàu ñeán chaân, thaàm gaät ñaàu trong loøng, quay nhìn Laïc Ban Ñình noùi: – Höõu hoä phaùp, ngöôi nhanh thaû Huy Hueä Quaân ra. Laïc Ban Ñình lónh meänh ñi ngay. Ñoät nhieân coù tieáng töø sau bình phong laïnh luøng noùi: – Khoâng caàn. Nghe gioïng noùi ngöôøi naøy cuõng nhaän ra haøm chöùa chieàu phaãn noä laãn oaùn traùch. Tröôùc tröôùng cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu, thöû hoûi ai daùm baïo gan buoâng lôøi voâ leã nhö vaäy? Laïc Ban Ñình chaân vöøa dôïm böôùc khöïng laïi traàm gioïng quaùt: – Keû naøo? Tieåu Thuùy ngöôïc laïi ñaõ nhaän ra gioïng noùi ngöôøi naøy, quay nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán phaán chaán noùi nhanh: – Nhaïc töôùng coâng, laõo phu nhaân ñaõ ñeán. Nhaïc Tieåu Tuaán nghe thì ñöa maét nhìn, quaû nhieân lieàn thaáy Huy phu nhaân tay naém tröôøng kieám, haàm haàm töø sau bình phong böôùc ra. Ngay sau löng baø ta coøn coù theâm moät ngöôøi thaàn saéc uû ruõ, hai tay buoâng thoõng, maët traéng beäch thaát thaàn, chính laø gaõ laøm vöôøn Vöông Töù. Ngöôøi cuoái cuøng môùi chính laø Huy Hueä Quaân, maùi toùc buoâng xoõa roái bôøi, tay naém kieám aùp giaûi Vöông Töù. Ba ngöôøi vöøa töø sau bình phong xuaát hieän, Laïc Ban Ñình thaát saéc, chaúng ñôïi leänh thaùnh maãu, lieàn theùt lôùn: – Baây ñaâu? Laäp töùc thaáy boán naêm teân ñaïi haùn tay naém cöông ñao saùng loaùng töø trong phoøng aøo ra vaây laáy boïn hoï. Boán tyø nöõ cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu cuõng lieàn ruùt tröôøng kieám ra phoái hôïp vôùi naêm tay ñaïi haùn kia taïo thaønh theá bao vaây kín caû boán maët, nhöng chöa coù leänh cuûa Thaùnh maãu thì boïn hoï chöa ai daùm ra tay manh ñoäng. Hoûa Linh Thaùnh Maãu ñaåy nheï ngöôøi Xaûo Xaûo ñöùng leân, saéc maët thaâm traàm nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán laïnh gioïng noùi: 500 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 10. 501 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Thì ra caùc ngöôi öôùc heïn nhau keùo ñeán ñaây. Nhaïc Tieåu Tuaán nghó nhanh caùch ñoái phoù, noùi nhanh: – Taïi haï voán ñaïi dieän cho Huy phu nhaân ñeán Loâi Ñöôøng Cöïu Uyeån ñoåi ngöôøi, nhöng vì caùc ngöôi khoâng chòu thaû Huy tieåu thö ra, Huy phu nhaân chôø laâu soát ruoät neân töï tìm ñeán ñaây, maãu töû tình thaâm ñoù laø chuyeän thöôøng tình thoâi. Tieåu Thuùy luùc naøy ñaõ ngheânh ñoùn boïn hoï, goïi leân vui veû: – Phu nhaân, tieåu thö. Huy Hueä Quaân giao Vöông Töù cho Tieåu Thuùy caên daën: – Tieåu Thuùy, giöõ chaët haén. Noùi roài aùnh maét loä thu thuûy nhìn Nhaïc Tieåu Tuaán trìu meán noùi: – Ña taï Nhaïc töôùng coâng. Gioïng naøng aám aùp ngoït ngaøo deã ñoäng loøng ngöôøi, chæ coù ñieàu dung maïo naøng heát söùc bình thöôøng, khoâng gioáng nhö con haàu Tieåu Thuùy saéc xaûo maën maø. Hoûa Linh Thaùnh Maãu neùt maët sa saàm noùi: – ÔÛ ñaây khoâng phaûi laø phuû ñeä cuûa caùc ngöôi, muoán taâm söï haøn huyeân gì thì cöù ñôïi veà quyù phuû haõy noùi. Huy phu nhaân “Höø” leân moät tieáng laïnh luøng, aùnh maét röïc löûa nhìn Hoûa Linh Thaùnh Maãu noùi: – Ngöôi aét haún laø Hoûa Linh Thaùnh Maãu phaùi Khoâng Ñoäng. Hoaøi Döông phuû vôùi quyù phaùi voán ñeàu laø voõ laâm ñoàng ñaïo, xöa naøy chöa heà coù hieàm khích thuø oaùn gì, côù gì ngöôi laïi baét coùc con gaùi ta, thöû hoûi coøn ñaïo nghóa giang hoà gì nöõa chöù? Hoûa Linh Thaùnh Maãu laïnh gioïng noùi: – Boån phaùi thueâ ngöôøi laën vôùt Trinh Coâ kieám maát khoâng bieát bao nhieâu tieàn cuûa nhaân löïc maø keát quaû chaúng ñöôïc gì. Vaäy maø leänh aùi boãng nhieân khoâng coâng maø laïi ñöôïc. Luaän giang hoà ñaïo nghóa thì kieám phaûi thuoäc veà boån phaùi, laõo thaân yeâu caàu caùc ngöôi mang kieám ñoåi ngöôøi thì coù gì khoâng ñuùng chöù? Huy Hueä Quaân “Höø” moät tieáng khinh bæ noùi: – Thanh kieám ñoù ta mua ñöôïc töø moät tay ngö phuû, hoaøn toaøn khoâng phaûi aên cöôùp töø tay ngöôøi Khoâng Ñoäng, caùc ngöôi tö caùch gì maø laïi buoäc ta phaûi trao kieám? Hoûa Linh Thaùnh Maãu traàm gioïng quaùt: – Con nha ñaàu, töø ba möôi naêm naøy chöa töøng coù ngöôøi naøo daùm buoâng lôøi voâ traïng nhö vaäy tröôùc maët ta. Ta voán neå maët Thieân Sôn laõo nhaân môùi ñoàng yù vôùi Nhaïc Tieåu Tuaán thaû ngöôi ra. Hieän taïi meï ngöôi ñaõ ñeán thì toát laém ta chính ñang muoán dieän kieán vôùi Hoaøi Döông phuû moät laàn... Huy phu nhaân chaúng chuùt hoaûng sôï, cöôøi nhaït noùi: 501 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 11. 502 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Khaùch tuøy yù chuû, ngöôi muoán gì laõo thaân ñeàu saün saøng haàu tieáp, quyeát chaúng choái töø, coù ñieàu laõo thaân muoán ngay taïi ñaây tröôùc heát keát lieãu moät chuyeän... Noùi ñeán ñoù, boãng baø ta quay ñaàu saéc gioïng quaùt: – Vöông Töù, ngöôi noùi ñi, ngöôi bò ngöôøi naøo mua chuoäc maø daùm baùn ñöùng tieåu thö? Vöông Töù luùc naøy tuy huyeät ñaïo bò khoáng cheá, nhöng thaàn trí vaø mieäng löôõi vaãn tónh taùo aên noùi bình thöôøng. Nhìn thaáy Hoûa Linh Thaùnh Maãu tröôùc maët, chung quanh laïi laø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng vaây kín thì yeân taâm, phaùt tieáng cöôøi cuoàng ngaïo noùi: – Huy phu nhaân nhaàm roài, taïi haï khoâng bò ngöôøi naøo mua chuoäc caû, maø caên baûn taïi haï laø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng phaùi. Huy phu nhaân cöôøi nhaït: – Toát laém, noùi vaäy ngöôi laø ngöôøi cuûa Khoâng Ñoäng ñöôïc phaùi ñeán thaâm nhaäp naèm phuïc trong Hoaøi Döông phuû. Noùi ñeán ñoù maét baø ta laïnh nhö tieàn, thaàn thaùi uy nghi, traàm gioïng noùi tieáp: – Giang hoà haéc baïch löôõng ñaïo ñeàu coù moät quy luaät nghieâm ngaët, keû naøo daùm thaâm nhaäp tieàm phuïc phaùi khaùc thì cheát, ngöôi coù leõ bieát ñieàu naøy? Laõo thaân nhaàm luùc naøy taïi tröôùc maët ngöôøi cuûa quyù phaùi, tröôùc heát xöû trí ngöôi... Vöông Töù ban ñaàu thì coøn caäy theá maø cöùng ñaàu, nhöng luùc naøy nghe moät caâu thì laïnh ngöôøi sôï gai oùc, laêm le nhìn quanh noùi: – Höõu hoä phaùp cöùu... Chöõ “Maïng” chöa kòp thoaùt khoûi cöûa mieäng, thì haén ruù leân moät tieáng theâ thaûm, roài ngoeûo ñaàu sang moät beân roài khuïy xuoáng naèm daøi treân ñaát. Thì ra Huy phu nhaân ñaõ nhanh nhö chôùp phoùng moät chöôûng vaøo ngöïc caét ñöùt taâm maïch cuûa haén. – Cheát vaäy ñaõ laø phöôùc cho ngöôi laém roài ñaáy. Huy phu nhaân noùi vaäy laø ñaõ roõ, voán quy luaät xöû trí ngöôøi khaùc phaùi xaâm nhaäp ñeàu duøng cöïc hình nguõ ñao phaân thaây cöïc kyø taøn baïo, theá nhöng baø ta ra tay nhanh goïn nhö vaäy laø nhaân töø laém roài. Laïc Ban Ñình voán khoâng kòp ngaên caûn Huy phu nhaân, luùc naøy chæ trôù maët la leân: – Huy phu nhaân sao laïi... Nhöng Huy phu nhaân ñaõ caét ngang baèng tieáng cöôøi nhaït, vaën hoûi laïi: – Laõo thaân xöû trí khoâng ñuùng ö? Giaû söû ngöôøi naøy cuûa boån phaùi thaâm nhaäp quyù phaùi, thöû hoûi Höõu hoä phaùp xöû trí theá naøo? Laïc Ban Ñình bò hoûi thì cöùng hoïng ñöùng baát ñoäng, chæ coù Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng moät chuùt bieåu hieän treân neùt maët. Huy phu nhaân quay maët nhìn Hoûa Linh Thaùnh Maãu cöôøi nhaït noùi: 502 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 12. 503 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long – Hoûa Linh Thaùnh Maãu, laõo thaân chuyeän ñaõ giaûi quyeát xong, coù gì cöù noùi nhanh, laõo thaân khoâng tieän tieáp laâu. – Haûo. Hoûa Linh Thaùnh Maãu chæ buoâng goïn moät tieáng laïnh luøng, roài quay ñaàu ñaùnh maét nhìn aû haàu chaáp thanh baûo kieám. AÛ haàu hieåu yù lieàn tieán leân moät böôùc hai tay daâng kieám leân cho baø ta. Hoûa Linh Thaùnh Maãu naém laáy thanh kieám, xoeït moät tieáng, kieám ruùt ra khoûi voõ chæ thaáy trong tay baø ta moät thanh tröôøng kieám aùnh theùp xanh choùi maét. – Caùc ngöôi chæ caàn coù ai tieáp noåi laõo thaân ba chieâu kieám, thì coù theå rôøi khoûi ñaây. Huy phu nhaân noùi ngay: – Laõo thaân ñöông nhieân phuïng tieáp. Noùi roài vung kieám leân moät ñöôøng theùt lôùn: – Cöôøng taân baát aùp chuû, Hoûa Linh Thaùnh Maãu, ngöôi ra chieâu tröôùc ñi. Nhaïc Tieåu Tuaán ñöa tay caûn laïi noùi: – Phu nhaân xin chaäm tay. – Nhaïc töôùng coâng, coù chuyeän gì? – Phu nhaân taïm thôøi thoaùi lui, ñeå taïi haï tieáp ba chieâu kieám cuûa thaùnh maãu. Phu nhaân noùi döùt khoaùt: – Nhaïc coâng töû vaø tieåu nöõ cöù lui ra, laõo thaân phaûi töï tieáp vaøi chieâu tuyeät hoïc cuûa Khoâng Ñoäng. Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng lui, laïi noùi tieáp: – AÙi nöõ cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu chính laø bò taïi haï baét, neân môùi khieán thaùnh maãu töùc giaän. Ba chieâu kieám naøy cöù ñeå taïi haï tieáp thaùnh maãu. Neân taïm lui quan saùt, neáu nhö ta tieáp khoâng noåi thì do phu nhaân ra tay vaäy. Chaøng voán hoâm qua cöù ngôõ laø Huy phu nhaân khoâng bieát voõ coâng, neân môùi öôõn ngöïc ra thay maët phu nhaân ñeán Loâi Ñöôøng Cöïu Uyeån trao ñoåi ngöôøi. Nhöng vöøa roài khi thaáy Huy phu nhaân ra tay naém kieám töø sau bình phong böôùc ra, vöøa cöùu ñöôïc Huy Hueä Quaân vöøa baét ñöôïc Vöông Töù, thì bieát thaân thuû baø ta khoâng phaûi taàm thöôøng. Theá nhöng, nhaân vì nhôù laïi Thaân Phi Quyønh cöù daën doø maáy laàn laø traùnh khoâng neân choïc giaän Hoûa Linh Thaùnh Maãu, cho neân chaøng thaàm nghó chæ vì coâng löïc cuûa baø ta quaù thaâm haäu. Bôûi vaäy thaáy luùc naøy Huy phu nhaân ñònh ñaáu kieám vôùi baø ta, lieàn nghó ngay Huy phu nhaân quyeát khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu. Baûn thaân chaúng caên baûn kieám thuaät chöa phaûi laø thaëng thöøa, theá nhöng hoïc ñöôïc moät chieâu tuyeät kieám cuûa nhaân vaät ñeä nhaát kieám Toáng ñaïi laõo gia, thì vieäc tieáp ba 503 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
 13. 504 Tieân Coâ Baûo Kieám Nguyeân taùc: Coå Long chieâu kieám cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu khoâng theå noùi laø khoâng coù theå. Hoûa Linh Thaùnh Maãu chöøng nhö khoâng kieân nhaãn ñöôïc nöõa, noùi ngay: – Caùc ngöôi thöông löôïng xong chöa? Nhaïc Tieåu Tuaán khoâng ñeå cho Huy phu nhaân kòp ñaùp, cöôøi noùi: – Taïi haï khoâng ñôïi thöông löôïng, nguyeän tieáp Hoûa Linh Thaùnh Maãu ba chieâu. Soaït moät tieáng, kieám lieàn theo lôøi noùi ruùt ra hoaønh ngang tröôùc ngöïc thuû theá. Chuùc Xaûo Xaûo töø ñaàu ñeán giôø chæ ñöùng beân theo doõi, khoâng noùi khoâng raèng, luùc naøy trong loøng phaùt hoaûng, khoâng neùn noåi la leân: – Ngöôi muoán cheát. Coâ ta khaåu khí chöøng nhö laø raát haän, nhöng trong caâu naøy haøm yù traùch moùc chaøng taïi sao laïi öôõn ngöïc tieáp kieám cuûa meï naøng? Hoûa Linh Thaùnh Maãu gioïng laïnh nhö baêng quaùt: – Haûo. Ngöôi caån thaän. Döùt tieáng quaùt, kieám vung leân phaùt chieâu, theá kieám khoâng nhanh, nhöng kieám löôùt ra muoán ngaøn kieám aûnh, töïa hoà nhö laù ñoå muøa thu, hö thöïc nan phaân. Nhaïc Tieåu Tuaán cuøng ngöôøi ñoäng thuû khoâng theå noùi laø ít, theá nhöng luùc naøy nhìn thaáy theá kieám cuûa Hoûa Linh Thaùnh Maãu kyø aûo laïnh luøng, nhaát thôøi khoâng traùnh khoûi luùng tuùng chöa bieát hoùa giaûi theá naøo. Quaù caáp thì sinh bieán, chaúng hieåu noù coù hieäu duïng hay khoâng, Nhaïc Tieåu Tuaán vaän ñuû kình löïc vaøo thanh nhuyeãn kieám roài phaùt ñuùng chieâu kieám maø Kim Thieát Khaåu truyeàn thuï cho chaøng. Ñaây môùi goïi laø cuøng taéc bieán, chaøng phaùt chieâu tuyeät kieám chöøng nhö chæ caàu löôõng baïi caâu thöông, nhöng chæ nghe coong coong lieàn hai tieáng kim khí chaïm nhau ñinh tai nhöùc oùc chöa bieát keát cuïc theá naøo. oOo 504 Nguoàn: 4vn.net thaùng 6 naêm 2003 Vieät Kieám © 2001 - 2003
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2