Tiếng Anh dùng cho Macromedia Flash

Chia sẻ: Phuong Uyen Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
377
lượt xem
140
download

Tiếng Anh dùng cho Macromedia Flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Understanding ActionScript overview ActionScript, the scripting language of Macromedia Flash MX, allows you to create a  movie that behaves exactly as you want. You don't need to understand every ActionScript  element to begin scripting; if you have a clear goal, you can start building scripts with  simple actions. You can incorporate new elements of the language as you learn them to  accomplish more complicated tasks. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh dùng cho Macromedia Flash

 1. Tiếng Anh dùng cho Macromedia Flash: Bài 1 Understanding ActionScript overview 1. script = một tập các chỉ lệnh để báo cho chương trình cách thực hiện (đừng dịch từ này  sang tiếng Việt làm gì cho mệt, chỉ hiểu nghĩa thôi là đủ rồi)  2. language = ngôn ngữ (VD : Pascal, Delphi, Visual Basic) 3. create = tạo ra, tạo nên ­> creator (n)  4. element = thành phần, thành tố 5. incorporate = hợp nhất 6. complicated = phức tạp = complex (giống như bài Complicated Heart của MLTR đó ) 7. syntax = cú pháp 8. reverse = đảo ngược 9. include = bao gồm  exclude = không bao gồm, loại ra 10. provide = cung cấp 11. keyword = từ khóa (VD : for, while,…) 12. operator = toán tử (+,­,x, :,…) 13. allow = cho phép 14. store = lưu trữ 15. retrieve = get = lấy ra 16. information = thông tin 17. built­in : xây dựng sẵn 18. function : hàm 19. object = đối tượng 20. style = phong cách ­ > stylish (sành điệu) 21. resemble = tương tự, tương đồng 22. previous = trước đây next = kế tới 23. chapter = chương 24. introduce = giới thiệu (mọi người thường hay gọi ngắn gọn là intro đó, có nhớ không) 25. object­oriented = hướng đối tượng 26. overview = khái quát 27. term = thuật ngữ 28. basic = cơ bản 29. concept = khái niệm 30. variable = biến 31. constant = hằng số 32. parameter = tham số
 2. 33. statement = phát biểu, câu lệnh 34. conditional = điều kiện (if.. then…else…) 35. loop = vòng lặp (for, while) 36. construct = xây dựng, dựng (hình) 37. contain = chứa đựng content = nội dung 38. detailed = chi tiết 39. entry = mục nhập (hiểu sao cũng được, là từ họ hàng với “enter” đó…) 40. right away = ngay lập tức Đoạn văn : Understanding ActionScript overview ActionScript, the scripting language of Macromedia Flash MX, allows you to create a  movie that behaves exactly as you want. You don't need to understand every ActionScript  element to begin scripting; if you have a clear goal, you can start building scripts with  simple actions. You can incorporate new elements of the language as you learn them to  accomplish more complicated tasks.  Like other scripting languages, ActionScript follows its own rules of syntax, reserves  keywords, provides operators, and allows you to use variables to store and retrieve  information. ActionScript includes built­in objects and functions and allows you to create  your own objects and functions.  The ActionScript syntax and style closely resemble that of JavaScript. Flash MX  understands ActionScript written in any previous version of Flash.  This chapter introduces you to ActionScript as an object­oriented scripting language and  provides an overview of ActionScript terms and basic programming concepts such as  functions, variables, statements, operators, conditionals, and loops. It also deconstructs a  sample script so that you can begin to understand ActionScript syntax. The online  ActionScript Dictionary contains a detailed entry for every ActionScript element Bài 2 : ActionScript terminology(phần1) 1. terminology = thuật ngữ = term 2. like = as = tương tự 3. own = chính nó, tự nó (VD : on her own = của chính cô ta) 4. follow = theo sau (nghe giống như giáo trình tiếng Anh : FOLLOW ME đó) 5. order = thứ tụ 6. alphabetical = xếp theo thứ tự chữ cái  7. Action = hành động 8. instruct = chỉ dẫn 9. movie = đoạn phim
 3. 10. playhead = thanh tiến trình trong flash (khi nhấn Enter thì có  một thanh chạy theo thời gian, nó đó) 11. manual = sổ tay, sách học, làm bằng tay, làm một cách thủ công 12. specific = nhất định 13. label = nhãn 14. interchangeable = có thể thay thế lẫn nhau 15. value = giá trị 16. boolean = luận lý, có tính lôgic 17. Class = lớp 18. data type = kiểu dữ liệu 19. define = xác định ­> definition = định nghĩa 20. constructor = xây dựng 21. meaning = ý nghĩa 22. indicate = cho biết, chỉ, ra dấu 23. keyboard = bàn phím (hông phải cây đàn organ nha) 24. compare = so sánh 25. property = tính chất 26. method = phương pháp,phương thức 27. code = đoạn mã (từ này cũng ít ai dịch ra nghĩa tiếng Việt làm gì, cứ gọi “cót” hay “cốt”  gì đó nghe oai hơn ) 28. Circle = vòng tròn center = tâm ; radius = bán kính ; diameter = đường kính ; sphere = hình cầu ;  circumference = perimeter = chu vi ; square = diện tích ; volumn = thể tích ; arc = cung  tròn  29. set = tập hợp 30. operation = quá trình hoạt động, phép toán 31. perform = thực hiện 32. string = chuỗi 33. null = đối tượng rỗng 34. undefined = đối tượng không xác định 35. Event = Sự kiện 36. occur = xảy ra = happen 37. generate = phát ra, phát sinh ­> generation = thế hệ 38. enter = đến, chạm đến 39. load = nạp 40. Event handlers = (tạm dịch) Phần kiểm soát hành động 41. manage = quản lí, kiểm soát 42. kind = loại 43. toolbox = hộp công cụ
 4. 44. subcategory = (tạm dịch) hạng con, phạm trù con Đoạn văn : ActionScript terminology Like any scripting language, ActionScript uses its own terminology. The following list  provides an introduction to important ActionScript terms in alphabetical order.  ACTIONS are statements that instruct a movie to do something while it is playing. For  example, gotoAndStop sends the playhead to a specific frame or label. In this manual, the  terms action and statement are interchangeable.  BOOLEAN is a true or false value.  CLASSES are data types that you can create to define a new type of object. To define a  class, you create a constructor function.  CONSTANTS are elements that don't change. For example, the constant Key.TAB always  has the same meaning: it indicates the Tab key on a keyboard. Constants are useful for  comparing values.  CONSTRUCTORS are functions that you use to define the properties and methods of a  class. For example, the following code creates a new Circle class by creating a constructor  function called Circle:  function Circle(x, y, radius){ this.x = x; this.y = y; this.radius = radius; } DATA TYPES are a sets of values and the operations that can be performed on them. The  ActionScript data types are string, number, boolean, object, movieclip, function, null, and  undefined.  EVENTS are actions that occur while a movie is playing. For example, different events are  generated when a movie clip loads, the playhead enters a frame, the user clicks a button  or movie clip, or the user types at the keyboard.  EVENT HANDLERS are special actions that manage events such as mouseDown or load.  There are two kinds of ActionScript event handlers: actions and methods. There are only  two event handler actions, on and onClipEvent. In the Actions toolbox, each ActionScript  object that has event handler methods has a subcategory called Events.  Bài 3 : Actionscript Terminology (phần 2) 1. Expression = biểu thức 2. legal = hợp lệ, hợp pháp
 5. 3. combination = sự kết nối, kết hợp  4. symbol = biểu tượng, kí hiệu 5. represent = đại diện 6. consist of = bao gồm 7. operand = số hạng, toán hạng 8. block = khối  9. reusable = tái sử dụng được 10. pass = chuyển tới 11. return = trả về 12. version = phiên bản 13. currently = hiện tại 14. Identifier = từ định danh 15. underscore = dấu gạch ( _ ) 16. sign = kí hiệu 17. subsequent = theo sau, tiếp theo 18. instance = phiên bản 19. belong to = lệ thuộc vào 20. certain = nhất định 21. unique = độc nhất 22. target = xác định, mục tiêu 23. Property inspector : Công cụ kiểm tra Properties của Flash 24. assign = giao nhiệm vụ, gán 25. master symbol = biểu tượng gốc 26. reserved = dành riêng 27. declare = khai báo 28. local = cục bộ 29. collection = tập hợp 30. particular = cá biệt 31. predefine = định nghĩa trước, xác định trước 32. calculate = tính toán 33. manipulate = thao tác, điều khiển bằng tay (thường dùng cho Sound); thao túng (thị  trường chứng khoán) 34. placeholder = (tạm dịch) nơi lưu trữ 35. argument = đối số, tham số, (có khi còn mang nghĩa là “lý lẽ, sự tranh luận”) 36. attribute = thuộc tính 37. visible = thấy được 38. hidden = ẩn 39. hierachical = có tính phân cấp 40. address = địa chỉ
 6. 41. root = gốc, rễ 43. direct = chỉ đường 44. equal sigh = dấu bằng (“=”) Đoạn văn : ActionScript terminology EXPRESSIONS are any legal combination of ActionScript symbols that represent a value.  An expression consists of operators and operands. For example, in the expression x + 2, x  and 2 are operands and + is an operator.  FUNCTIONS are blocks of reusable code that can be passed parameters and can return a  value. For example, the getProperty function is passed the name of a property and the  instance name of a movie clip, and it returns the value of the property. The getVersion  function returns the version of the Flash Player currently playing the movie.  IDENTIFIERS are names used to indicate a variable, property, object, function, or method.  The first character must be a letter, underscore (_), or dollar sign ($). Each subsequent  character must be a letter, number, underscore, or dollar sign. For example, firstName is  the name of a variable.  INSTANCES are objects that belong to a certain class. Each instance of a class contains  all the properties and methods of that class. All movie clips are instances with properties  (for example, _alpha and _visible) and methods (for example, gotoAndPlay and getURL)  of the MovieClip class.  INSTANCE NAMES are unique names that allow you to target movie clip and button  instances in scripts. You use the Property inspector to assign instance names to instances  on the Stage. For example, a master symbol in the library could be called counter and the  two instances of that symbol in the movie could have the instance names scorePlayer1  and scorePlayer2. The following code sets a variable called score inside each movie clip  instance by using instance names:  _root.scorePlayer1.score += 1; _root.scorePlayer2.score ­= 1; KEYWORDS are reserved words that have special meaning. For example, var is a  keyword used to declare local variables. You cannot use a keyword as an identifier. For  example, var is not a legal variable name.  METHODS are functions assigned to an object. After a function is assigned, it can be  called as a method of that object. For example, in the following code, clear becomes a  method of the controller object:  function reset(){ this.x_pos = 0; this.x_pos = 0;
 7. } controller.clear = reset; controller.clear(); OBJECTS are collections of properties and methods; each object has its own name and is  an instance of a particular class. Built­in objects are predefined in the ActionScript  language. For example, the built­in Date object provides information from the system  clock.  OPERATORS are terms that calculate a new value from one or more values. For example,  the addition (+) operator adds two or more values together to produce a new value. The  values that operators manipulate are called operands.  PARAMETERS (also called ARGUMENTS) are placeholders that let you pass values to  functions. For example, the following welcome function uses two values it receives in the  parameters firstName and hobby:  function welcome(firstName, hobby) { welcomeText = "Hello, " + firstName + "I see you enjoy " + hobby; } PROPERTIES are attributes that define an object. For example, _visible is a property of all  movie clips that defines whether a movie clip is visible or hidden.  TARGET PATHS are hierarchical addresses of movie clip instance names, variables, and  objects in a movie. You name a movie clip instance in the movie clip Property inspector.  (The main Timeline always has the name _root.) You can use a target path to direct an  action at a movie clip or to get or set the value of a variable. For example, the following  statement is the target path to the variable volume inside the movie clip stereoControl:  _root.stereoControl.volume VARIABLES are identifiers that hold values of any data type. Variables can be created,  changed, and updated. The values they store can be retrieved for use in scripts. In the  following example, the identifiers on the left side of the equal signs are variables:  x = 5; name = "Lolo"; customer.address = "66 7th Street"; c = new Color(mcinstanceName); (hết phần FLASH TERMINOLOGY)
 8. Bài 4. Equality operators (toán tử “so sánh bằng”) 1. Equality = bằng nhau, so sánh bằng 2. determine = xác định, quyết định 3. whether = có hay không = if 4. reference = tham chiếu (thường dùng cho mảng hay cho objects) 5. common = phổ biến 6. assignment = phép gán 7. incorrect = sai, không chính xác 8. strict = nghiêm 9. conversion = sự chuyển đổi 10. inequality = bất đẳng thức 11. inversion = phép nghịch đảo Đoạn văn Equality operators  You can use the equality (==) operator to determine whether the values or identities of two  operands are equal. This comparison returns a Boolean (true or false) value. If the  operands are strings, numbers, or Boolean values, they are compared by value. If the  operands are objects or arrays, they are compared by reference.  It is a common mistake to use the assignment operator to check for equality. For example,  the following code compares x to 2:  if (x == 2) In that same example, the expression x = 2 is incorrect because it doesn't compare the  operands, it assigns the value of 2 to the variable x.  The strict equality (===) operator is like the equality operator, with one important  difference: the strict equality operator does not perform type conversion. If the two  operands are of different types, the strict equality operator returns false. The strict  inequality (!==) operator returns the inversion of the strict equality operator.  The following table lists the ActionScript equality operators:  == Equality === Strict equality
 9. != Inequality !== Strict inequality (hết bài 4) Bài 5 : Assignment operators (toán tử “gán”) 1. multiple = nhiều, phức tạp, (trong lĩnh vực toán còn có nghĩa “bội số”) 2. compound = kép, ghép, phức hợp (trong lĩnh vực hóa học còn có nghĩa “hợp chất”) 3. equivalent = tương đương 4. verbose = lắm lời, dài dòng 5. slightly = nhỏ, ở mức độ không đáng kể lắm 6. Addition = phép cộng 7. Subtraction = phép trừ 8. Multiplication = phép nhân 9. Division = phép chia 10. Modulo = phép chia module 11. bitwise shift left = (tạm dịch) dịch sang trái 1 bit (Bạn nào học lập trình Pascal qua sẽ  biết cái này thôi) Đoạn văn  Assignment operators You can use the assignment (=) operator to assign a value to a variable, as in the  following:  password = "Sk8tEr"; You can also use the assignment operator to assign multiple variables in the same  expression. In the following statement, the value of a is assigned to the variables b, c and  d:  a = b = c = d; You can also use compound assignment operators to combine operations. Compound  operators perform on both operands and then assign that new value to the first operand.  For example, the following two statements are equivalent:  x += 15;
 10. x = x + 15; The assignment operator can also be used in the middle of an expression, as in the  following:  // If the flavor is not vanilla, output a message. if ((flavor = getIceCreamFlavor()) != "vanilla") { trace ("Flavor was " + flavor + ", not vanilla."); }  This code is equivalent to the slightly more verbose code that follows:  flavor = getIceCreamFlavor(); if (flavor != "vanilla") { trace ("Flavor was " + flavor + ", not vanilla."); } The following table lists the ActionScript assignment operators:  = Assignment += Addition and assignment ­= Subtraction and assignment *= Multiplication and assignment %= Modulo and assignment /= Division and assignment = Bitwise shift right and assignment >>>= Shift right zero fill and assignment ^= Bitwise XOR and assignment |= Bitwise OR and assignment &= Bitwise AND and assignment Bài 6 : Arrays 1. array = mảng 2. assume = giả sử 3. piece = mảnh 4. similar = tương tự 5. as = because = bởi vì 6. except = ngoại trừ 7. hold = nắm giữ
 11. 8. refer = liên hệ, tham khảo 9. index = chỉ mục 10. organised = có tổ chức 11. related = liên hệ 12. distinguish = phân biệt 13. suppose = giả sử, cho rằng 14. quote = phát biểu 15. numerous = đông đảo, nhiều 16. problem = vấn đề  17. data = dữ liệu 18. position = vị trí 19. mention = đề cập  20. zero based = có yếu tố zero (số không) 21. basically = một cách đơn giản 22. brilliant = rực rỡ, chói lòa, lỗi lạc 23. aware of = ý thức đến, nhận thấy 24. initializer = phần tạo các phần tử ban đầu 25. entirely = trọn vẹn, hoàn toàn 26. up to you = tùy vào bạn 27. prefer = thích hơn 28. access = truy cập 29. fortunately = một cách may mắn Đoạn văn  ARRAYS  If you are interested in arrays then I assume you already know about variables. Variables  are a container for one piece of data, this piece of data can be a number, a string or a  boolean value. Arrays are similar to variables as they too are containers for data, except that they can  hold more than one piece of data, each element (piece of data) is referred to by an index. Arrays can be use to keep your scripts more organised, they are usually used to group  together multiple values that are in some way related to each other, the values use an  index to distinguish them from each other. Suppose you wanted to write out 3 quotes for  use in your movie and use variables for each quote, you could define 3 variables as 
 12. follows : quote1 = “Flash is cool” quote2 = “Flash is my favourite program” quote3 = “Flash rules” However a better way may be to use an array, there are numerous ways of creating an  array but I will show you the easiest way first :  name_of_array = new Array() So to store our quotes in an array we could use : quotes = new Array() OK that’s great we now have an array, but the problem is we don’t have any data inside if  our array, that’s not very useful so we will now place data inside of our array, we do this by  using an index number, the index number refers to the position in the array. To place a piece of data inside the first element of our array we would use :  quotes[0] = “Flash is cool” As I mentioned before, arrays in Flash are zero based, meaning that the first element in  the array has an index of zero (0) So to place a piece of data inside the second element of our array we would use :  quotes[1] = “Flash is my favouite program” We use this syntax to fill an element of an array with a piece of data :  name_of_array[index] = value Where name_of_array is the name of your array, the index is the position in your array  and the value is the piece of data you want to add to your array. So the code we created earlier using variables :  quotes1 = “Flash is cool” quotes2 = “Flash is my favourite program”
 13. quotes3 = “Flash rules” can also be written as follows using arrays : quotes = new Array() quotes[0] = “Flash is cool” quotes[1] = “Flash is my favourite program” quotes[2] = “Flash rules”
Đồng bộ tài khoản