Tiểu luận: Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thịi Hồng Thúy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:23

0
40
lượt xem
10
download

Tiểu luận: Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển với tiềm năng to lớn từ mảng thị trường OTC và cổ phần hóa. Sự tăng điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua phản ánh tình hình hồi phục của nền kinh tế Việt Nam cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Công ty TNHH quản lý quỹ Manulife Việt Nam

 1. CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM THUYẾT TRÌNH : 1. Nguyễn Thị Hồng Thúy (Nhóm trưởng) 2. Đinh Thị Tiếng 3. Trần Thị Bích Thủy 4. Trần Đức Tài 5. Nguyễn Thị Ngọc Hiền 6. Võ Dương Quốc Huy 7. Trần Hoàng Lâm 8. Võ Thị Thanh Thảo 9. Nguyễn Minh Thiện 10. Nguyễn Văn Thanh
 2. LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN : ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................
 3. MỤC LỤC
 4. LỜI MỞ ĐẦU Thò tröôøng chöùng khoaùn naêm 2012 cuõng ñaùnh daáu nhieàu söï kieän noåi baät, trong ñoù coù moät soá söï kieän ñaõ gaây aûnh höôûng khoâng toát ñeán taâm lyù cuûa giôùi ñaàu tö. Tuy nhieân, vaøo nhöõng tuaàn cuoái naêm 2012, taâm lyù vaø nieàm tin cuûa nhaø ñaàu tö caû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi ñaõ daàn oån ñònh vaø dieãn bieán cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn cuõng ñaõ phaûn aùnh trung thöïc hôn nhöõng chuyeån bieán tích cöïc cuûa kinh teá vó moâ. tập trung tìm kiếm những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi cao nhất thông qua sự am hi ểu sâu r ộng v ề th ị tr ường trong n ước c ủa chúng tôi. Đội ngũ chuyên viên tận tâm và nhi ều kinh nghi ệm c ủa chúng tôi đã và s ẽ tiếp tục cố gắng để đem lại lợi ích tốt nhất cho các nhà đ ầu t ư nh ư chúng tôi đã cam kết và thực hiện trong thời gian qua. Điều này đã được chứng minh b ằng k ết qu ả ho ạt động rất tốt của Quỹ kể từ khi thành lập. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển v ới ti ềm năng to l ớn t ừ m ảng thị trường OTC và cổ phần hóa. Sự tăng điểm của thị trường ch ứng khoán Vi ệt Nam trong thời gian qua phản ánh tình hình h ồi ph ục c ủa n ền kinh t ế Vi ệt Nam cũng nh ư kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghi ệp trong n ước. Chúng tôi hi v ọng xu hướng đi lên này sẽ còn tiếp tục trong những năm t ới m ặc dù có th ể s ẽ có nh ững s ự điều chỉnh trong quá trình này do th ị tr ường Vi ệt Nam v ẫn còn b ị chi ph ối m ạnh b ởi những nhà đầu tư cá nhân.
 5. I/ GIỚI THIỆU CHUNG Vietnam Asset Management Ltd. (gọi tắt là VAM ) được thành lập vào năm 2006 tại British Virgin Islands thuộc vương quốc Anh, Vietnam Asset Managemet Limited (VAM) là công ty quản lý quỹ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư vào cổ phiếu của các công ty tư nhân và công ty cổ phần Việt Nam. VAM cũng tham gia vào hoạt động tư vấn tài chính tại thị trường này. VAM cung cấp dịch vụ quản lý cả quỹ đóng và quỹ mở cho các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các nhà đầu tư tư nhân và tổ chức tại Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông. VAM có hai nhà đầu tư chiến lược là UOB Kay Hian và Dubai Ventures Group. Là nhà quản lý quỹ đầu tư năng động mang phong cách phân tích chuyên sâu tập trung vào giá trị của từng doanh nghiệp (“bottom-up”), VAM chuyên tập trung tìm kiếm những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi cao nhất thông qua việc phân tích sâu rộng thị trường, đánh giá và định giá các công ty thông qua một quy trình đánh giá khắt khe bao gồm việc đánh giá định tính toàn diện và đánh giá định lượng dựa trên những phương pháp và mô hình nghiên cứu độc quyền được xây dựng bởi đội ngũ quản lý của VAM. Trên các phương pháp phân tích dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư dài hạn. Với hơn 50 năm kinh nghi ệm đầu t ư ở nước ngoài và sự am hiểu sâu rộng thị trường trong nước của đội ngũ chuyên viên đầu tư, VAM đã xây dựng được một cơ sỡ dữ liệu phân tích các công ty đại di ện khoảng 80% giá trị thị trường niêm yết,
 6. II/ THÔNG TIN CHUNG Tên đầy đủ : Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management Ltd. Tên viết tắt : VAM Địa chỉ: Unit 11-08, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thànnh phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 8 3910 3757 Fax: +84 8 3910 3794 Web : http://www.vietnamam.com/ III/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / CỐ VẤN CẤP CAO John Lyn, MBA Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Lyn có 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và đầu tư vào cổ phần của các công ty tư nhân (private equity). Ông từng gi ữ các vị trí quan trọng tại các định chế tài chính lớn trên thế giới như Công ty JP Morgan Chase
 7. (New York, Kuala Lumpur, Singapore và Hồng Kông), Tập đoàn Citigroup (Úc), Công ty Chứng khoán Schroders (Singapore) và Công ty Chứng khoán HSBC (Singapore). Hiện tại, ông là thành viên Hội đồng Quản trị của nhiều công ty c ổ phần và t ư nhân tại Malaysia và Singapore. Ông cũng là Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát của EtikaDairies. Nguyen Xuan Minh, CFA Giám Đốc Ông Minh có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và quản lý quỹ. Trước khi đồng sáng lập VAM, ông có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý qu ỹ đầu tư tại Công ty Franklin Templeton Investments. Ông gia nhập Tập đoàn Templeton Emerging Market Group dưới sự lãnh đạo của TS.Mark Mobius vào năm 1997 ở vị trí chuyên viên phân tích đầu tư và sau đó là Trưởng Đại diện của Templeton tại Việt Nam. Vào năm 1998, ông chuyển đến Singapore công tác và giữ vị trí Phó Chủ tịch của Công ty cho đến tháng 12 năm 2006. . Ông có bằng Thạc sỹ về Kỹ thuật Dầu khí của Học viện Dầu khí Gubkin ở Matx- cơ-, một bằng Thạc sỹ về Tài chính Ứng dụng và Đầu t ư của Học vi ện Ch ứng khoán Úc. Ông có bằng Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghi ệp (CFA) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ tại Việt Nam. Ông sử dụng thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Nga.
 8. Esmond Choo Giám Đốc Ông Choo có 24 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bảo hi ểm và chứng khoán ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Ông hiện là một trong nh ững Giám đốc Điều hành của công ty UOB Kay Hian, trực tiếp phụ trách việc quản lý và phát triển kinh doanh mảng Thị trường Chứng khoán Vốn (Equity Capital Markets). Trước khi gia nhập UOB Kay Hian, ông từng là Giám đốc Đi ều hành c ủa Công ty Chứng khoán RHB-Cathay. Ông từng cộng tác với Coopers & Lybrand tại Singapore và Melbourne, và là cựu Chủ tịch Ủy ban về Luật Kế toán Nghiệp vụ Tín thác thuộc Hiệp hội Môi giới Bảo hiểm Singapore. IV/ ĐỘI NGŨ VAM 1/ Nguyễn Xuân Minh, CFA
 9. Tổng Giám Đốc Kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Đầu Tư 2/ Nguyễn Hoài Thu, CFA Giám Đốc Đầu Tư Kiêm Trưởng Ban Nghiên Cứu 3/ Thiều Thị Nhật Lệ, MBA Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh 4/ Đào Lộc Thành Chuyên Viên Phân Tich Đầu Tư 5/ Nguyễn Thị Hạnh Lê Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư V/ CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC Công ty UOB Kay Hian Năm 2007, VAM chào đón cổ đông chiến lược là công ty UOB Kay Hian (“UOBKH”) từ Singapore. Với đại diện có mặt trong Hội đồng Quản trị của VAM, UOBKH có thể chủ động tham gia tích cực hơn vào các quyết định kinh doanh của VAM. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sự hợp tác quan trọng này sẽ tạo thêm nhiều cơ hội phát triển kinh doanh và nâng cao hơn nữa kết quả hoạt động của VAM. UOB Kay Hian Holdings (UOBKH) là công ty chứng khoán lớn nhất Singapore. UOBKH được thành lập vào năm 2000 từ việc sáp nhập giữa công ty Kay Hian Holdings (một công ty môi giới chứng khoán Singapore) và UOB Securities (công ty chứng khoán của Tập đoàn ngân hàng khổng lồ United Overseas Bank của Singapore). Thông qua việc sáp nhập này, UOBKH đã mở rộng phạm vi họat động kinh doanh cũng như đối tượng khách hàng đến các thị tr ường ASEAN và Hồng Kông/Trung Quốc.
 10. VI/ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC Năm 2008, VAM thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Công ty Quản lý quỹ uy tín Hong Leong Asset Management Bhd (HLGAM) tại Malaysia, tung ra chiến dịch “Đầu tư vào Việt Nam” với việc chào bán các quỹ tín thác đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam đến các nhà đầu tư tại Malaysia. HLGAM là công ty con của tập đoàn tài chính hàng đầu Malaysia HLG Capital Herhad. Lĩnh vực kinh doanh chính của HLGAM là quản lý và phân phối các quỹ tín thác dạng mở (open-ended unit trusts) thông qua nhiều kênh phân phối sâu rộng khắp lãnh thổ Malaysia. VII/ PHONG CÁCH ĐẦU TƯ Là nhà quản lý quỹ đầu tư năng động mang phong cách phân tích chuyên sâu tập trung vào giá trị của từng doanh nghiệp (“bottom-up”), chúng tôi tập trung tìm kiếm những cơ hội đầu tư có khả năng sinh lợi cao nhất thông qua việc phân tích sâu rộng thị trường, đánh giá và định giá các công ty thông qua một quy trình đánh giá khắc khe. Chúng tôi chỉ đầu tư vào những công ty mà chúng tôi hiểu rất rõ và tin t ưởng vào khả năng tăng trưởng tốt của công ty. Chúng tôi không đầu tư theo phương châm từ trên xuống dưới, có nghĩa là chúng tôi không đầu tư vào các cổ phi ếu có vốn hóa lớn chỉ vì lý do những cổ phiếu này chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số Index. Chúng tôi là những nhà đầu tư dài hạn và không có ý đ ịnh chạy theo nh ững c ổ phiếu “nóng” trên thị trường. VIII/ QUY TRÌNH ĐẦU TƯ Tuân theo một quy trình đầu tư chặt chẽ bao gồm việc đánh giá định tính và định lượng toàn bộ giá trị dựa trên những phương pháp phân tích và mô hình riêng do chúng tôi xây dựng. Về phương diện định tính, chúng tôi quan tâm nhiều đến chất lượng quản lý của công ty mà chúng tôi muốn đầu tư. Chúng tôi nhìn vào mô hình kinh doanh c ủa công ty, tính năng động của lĩnh vực kinh doanh và tất cả các yếu tố khác có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Giá trị của VAM là ở chỗ chúng tôi nghiên cứu nhằm phát hiện những công ty đang trải qua hay hưởng lợi từ sự phát triển mang
 11. tính chuyển mình của nền kinh tế, của lĩnh vực hoạt động cũng như của bản thân công ty. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với những công ty mà chúng tôi đã đầu tư để cùng sát cánh với họ trong quá trình phát triển và tư vấn cho công ty trong những quyết định mang tính chiến lược. Chúng tôi cũng trao đổi với những bên có liên quan đến công ty như các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh để có được sự đánh giá chính xác hơn về tình hình hoạt động và tính bền vững c ủa công ty. Về phương diện định lượng, VAM phân tích ý tưởng đầu tư rất cẩn trọng thông qua việc sử dụng mô hình tài chính nội bộ kết hợp với nhiều kỹ thuật định giá giá trị khác. IX/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VCAS VCAS là hệ thống phần mềm ưu việt chuyên biệt cho ngành quản lý quỹ đầu t ư được xây dựng bởi các chuyên gia của VAM. Hệ thống VCAS phục vụ đắc lực cho việc phân tích công ty, quản lý danh mục đầu tư và hoạt động mua bán chứng khoán của các quỹ do VAM quản lý, góp phần làm tăng thêm hiệu quả đầu tư của VAM. 1/ Dữ Liệu Đầu Vào a. Phân tích công ty Thông tin của các công ty VAM chọn lọc để đầu t ư sẽ đ ược phân tích và l ưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống. Các dữ liệu này luôn được xem lại và cập nhật liên tục để đảm bảo thông tin cung cấp đúng giá trị thực c ủa các công ty vào th ời điểm đưa ra quyết định đầu tư. b. Giao dịch Chứng khoán Hệ thống VCAS cũng có chức năng lưu giữ thông tin về hoạt động giao dịch chứng khoán của VAM. Thông tin các giao dịch chứng khoán của các quỹ do VAM quản lý đã thực hiện trong ngày sẽ được Chuyên viên Quản trị Hành chính Quỹ lưu vào hệ thống cuối mỗi ngày. Những thông tin này sẽ được hệ thống xử lý và sau đó có thể được tra cứu bất cứ lúc nào c. Quản lý Danh mục Đầu tư
 12. Với cơ sở dữ liệu đầy đủ và toàn diện được cập nhật hàng ngày liên quan đ ến việc phân tích công ty, hoạt động đầu tư và giao dịch chứng khoán c ủa VAM, hệ thống VCAS hỗ trợ rất hiệu quả cho hoạt động quản lý danh mục đầu tư tại VAM - Lưu trữ và giám sát các hoạt động mua - bán chứng khoán, - Theo dõi cơ cấu danh mục đầu tư và hiệu quả đầu tư. - Cập nhật giá cổ phiếu niêm yết và OTC. - Theo dõi danh sách các cổ phiếu được giao dịch hàng ngày thông qua t ừng công ty chứng khoán và mức phí chiết khấu của họ - Theo dõi thông tin về tỷ giá hối đoái, và. - Xuất báo cáo các quỹ. 2. Thông Tin Đầu Ra – Báo Cáo Dữ liệu trong hệ thống VCAS có thể được xuất ra dưới nhiều dạng báo cáo vào bất cứ thời điểm nào để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Một số loại báo cáo thường được hệ thống VCAS xuất ra để phục vụ cho hoạt động của VAM bao gồm báo cáo phân tích các công ty, báo cáo tình hình hoạt đ ộng c ủa danh mục đầu tư, báo cáo giao dịch mua bán chứng khoán của các quỹ, và báo cáo hàng tháng của các quỹ gửi đến nhà đầu tư. a. Báo cáo phân tích công ty Một bản báo cáo phân tích công ty được VCAS xuất ra bao gồm thông tin t ổng quan của doanh nghiệp, đánh giá năng lực của ban quản trị, phân tích mô hình SWOT, các tỷ số tài chính, dự báo kết quả hoạt động , triển vọng phát tri ển c ủa doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp. b. Báo cáo giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục vốn đầu tư Một bản báo cáo giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục vốn đ ầu t ư s ẽ được cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình mua – bán chứng khoán và cấu trúc danh mục vốn đầu tư của các quỹ của VAM. c. Báo cáo của các quỹ đầu tư Báo cáo của một quỹ đầu tư sẽ có đầy đủ các thông tin cập nhật về thị trường, danh mục vốn đầu tư, tình hình hoạt động của các quỹ VAM đang quản lý trong sự so sánh tương quan với các quỹ khác đầu tư vào thị tr ường chứng khoán Vi ệt Nam. d. Công Cụ Tìm Kiếm Chuyên Sâu
 13. Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu của VCAS cũng cung cấp các công c ụ tìm kiếm thông tin chuyên sâu giúp cho việc đối chiếu, so sánh hoạt đ ộng gi ữa các công ty quản lý quỹ đầu tư và các doanh nghiệp khác hoạt động trên thị tr ường tài chính. X/ CÁC DỊCH VỤ CỦA VAM : 1/ QŨY ĐẦU TƯ: Vietnam emerging market fund: Được thành lập vào năm 2007 tại Cayman Islands, VVSF là quỹ đầu tư dạnh đóng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác. Tính đến cuối tháng 3 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 10,7 đô la Mỹ. Cùng với việc NAV tăng khoảng 3.68% so với tháng trước, Quỹ vẫn tăng 13.11% tính từ đầu năm, 7% tính từ khi quỹ thành lập và mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Đô la M ỹ), cao hơn 0,31% tính trong 1 tháng và 71% kể từ khi quỹ thành lập. NAV/ Giá trị thay đổi (%) chứn g chỉ Tổng Tính Từ khi quỹ NAV từ 1T 3T 6T 1N 2N 3N 4N 5N thành đầu lập năm VEMF 7. 7.9 2.6 9.8 11.9 9.8 18.1 17.9 - 39.9 -19.8 -25 5 12.6 VN-Index - - 3.5 17.9 24.6 17.9 10.8 6.2 - 48.6 -27 -67.2 10.4 Phân khúc đầu tư
 14. Các lĩnh vực đầu tư chính VAM Vietnam strategic Fund Được thành lập từ đầu năm 2007 tại Cayman Islands, VEMF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tháng, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm y ết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyển đổi hay những công cụ phái sinh khác . Tính đến cuối tháng 3 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 7,5 đô la Mỹ. Cùng với việc NAV tăng khoảng 2.6% so với tháng trước, NAV của quỹ tiếp tục tăng 9.81% tính từ đầu năm, mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Đô la Mỹ) 42.19% kể từ khi quỹ thành lập. Tổng Giá trị thay đổi (%) NAV/ NAV chứn Tính Từ khi g chỉ từ 1T 3T 6T 1N 2N 3N 4N 5N thành quỹ đầu lập năm VVS 10.7 3.9 3.7 13.1 17.5 13.1 25 48.6 20.4 101. 25.7 7 F 5 VN- - - 3.5 18 24.7 18 10.8 6.3 - 48.6 - -64 Index 10.4 26.9 Phân khúc đầu tư Các lĩnh vực đầu tư chính Hong leong Vietnam fund Hong Leong Vietnam Fund (“HLGVF”) là một Quỹ Tín thác được thành lập vào năm 2008 tại Malaysia. HLGVF là quỹ đầu tư dạng mở với tần suất mở quỹ hàng tuần, chuyên đầu tư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng
 15. (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ cũng có thể đầu tư vào các công cụ nợ có thể chuyễn đổi hay những công cụ phái sinh khác. Tính đến cuối tháng 2 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 0,6588 Ring-git Malaysia (tương đương 0,2126 đô la Mỹ). Cùng với vi ệc NAV tăng 8.68% so với tháng trước, Quỹ vẫn tăng 19.51% tính từ đầu năm, 43.2% k ể từ khi quỹ thành lập, mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Ring-git), cao hơn 3.38% tính trong 1 tháng, và 97.14% kể t ừ khi quỹ thành lập. Tổng Giá trị thay đổi (%) NAV/ NAV chứn g chỉ Tính quỹ Từ khi từ 1T 3T 6T 1N 2N 3N 4N 5N thành đầu lập năm HLG 0.716 27. 8.7 19.5 20.5 19.5 31.3 34.5 -0.6 47.2 43.1 43.2 VF 8 VN- - - 5.3 21.6 24.7 21.6 10.6 9 - 26.4 -28.3 -53.9 Index 15.8 Phân khúc đầu tư Các lĩnh vực đầu tư chính Hong leong Vietnam strategic Fund
 16. Hong Leong Vietnam Strategic Fund ("HVSF") là một Quỹ Tín thác được thành lập vào năm 2010 tại Malaysia. HVSF là quỹ đầu tư dạng mở, chuyên đầu t ư vào chứng khoán của các công ty cổ phần hóa, các công ty chào bán c ổ ph ần l ần đầu ra công chúng (IPO), các công ty OTC, và công ty niêm yết tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 3 năm 2013, mỗi chứng chỉ quỹ có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 0,1133 Ring-git Malaysia (tương đương 0,037 đô la Mỹ). Cùng với vi ệc NAV tăng 3,1% so với tháng trước, Quỹ vẫn tăng 10,65% tính từ đầu năm, 13,3% kể từ khi quỹ thành lập, mức tăng trưởng của chứng chỉ quỹ vẫn tốt hơn chỉ số VNIndex (tính bằng Ring-git), cao hơn 32,2% kể từ khi quỹ thành lập. Tổng Giá trị thay đổi (%) NAV/ NAV chứn Tính Từ khi g chỉ từ 1T 3T 6T 1N 2N 3N 4N 5N thành quỹ đầu lập năm HVS 0.1133 13. 3.1 10.6 12.9 10.6 14.7 24.2 13.3 0 0 13.3 F 1 VN- - - 3.3 18.2 25.5 18.2 11.5 8.4 - 24.1 -29.8 -18.9 Index 16.1 Phân khúc đầu tư
 17. Các lĩnh vực đầu tư chính 2/ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN RIÊNG VAM cũng cung cấp dịch vụ quản lý tài tài khoản đầu tư riêng cho các đối tượng khách hàng là nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các tài khoản riêng của họ. 3/ TƯ VẤN TÀI CHÍNH Với kiến thức sâu rộng về thị trường vốn, kinh nghiệm dồi dào trên các thị trường tài chính quốc tế và khả năng tiếp cận sâu rộng đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, các ngân hàng và các công ty, VAM hoàn toàn đủ năng lực đáp ứng tất cả những yêu cầu tư vấn về tài chính doanh nghiệp phức t ạp nhất c ủa khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh c ủa khách hàng thông qua: • Tối ưu hóa cấu trúc vốn, • Tư vấn tài chính doanh nghiệp trong các lĩnh vực như cổ phần hóa, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), sáp nhập và mua lại (M&A), và sang nh ượng tài sản hay hoạt động kinh doanh. • Tư vấn về chiến lược kinh doanh và tài chính. • Tư vấn về đầu tư tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận. XI/ TỔNG QUAN VỀ VIỆT NAM Nền tảng phát triển kinh tế vững chắc Với dân số 87 triệu người, trong đó 93% biết chữ, 75% dưới 40 tuổi, Vi ệt Nam có thế mạnh lớn về nguồn nhân lực và tiềm năng tăng trưởng mạnh của thị trường tiêu dùng nội địa. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể trong thời gian qua với chỉ số tăng trưởng bình quân hàng năm (CAGR) đạt 12.3% trong giai đoạn 1988 -2010. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP hằng năm trung bình đạt khoảng 7.2% trong vòng 10 năm qua, chỉ đứng sau Trung Quốc trong khu vực Châu Á. Điều này minh chứng sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh t ế Vi ệt Nam. Ngoài ra, Việt Nam nổi lên là một thị trường đầu tư hấp dẫn với chi phí nhân công mang tính cạnh tranh, nền chính trị được đánh giá là ổn định cao trong khu vực với các
 18. chính sách của chính phủ chú trọng phát triển lợi thế cạnh tranh, c ơ sở hạ t ầng, nguồn cung ứng điện quốc gia cũng như các chính sách cắt gi ảm thâm hụt ngân sách nhà nước. Tỷ lệ sử dụng hàng hóa, dịch vụ tính trên đầu người còn thấp Với tỷ lệ sử dụng hàng hóa, dịch vụ tính trên đầu người còn thấp, Việt Nam là thị trường hấp dẫn để các nhà đầu tư mang các sản phẩm, dịch vụ mới thâm nhập vào thị trường. Theo các báo cáo thống kê gần đây cho thấy người tiêu dùng Việt Nam rất sẵn lòng chấp nhận các sản phẩm, dịch vụ mới; 88% gi ới tr ẻ t ại các thành phố lớn đều truy cập internet hằng ngày; kết hợp với sức tiêu dùng m ạnh trong nước hứa hẹn nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước phát triển kinh doanh. Giàu tài nguyên thiên nhiên Với tổng trữ lượng dầu thô và khí đốt của 9 mỏ dầu ngoài khơi của mình, Vi ệt Nam chỉ xếp sau Úc trong khu vực Đông Nam Á về tài nguyên dầu mỏ. Nguồn tài nguyên này được cho là sẽ tăng lên nếu công tác thăm dò và khai thác đ ược m ở rộng thêm. Theo một khảo sát địa chất gần đây, Việt Nam là nhà cung ứng than đá hàng đầu trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam cũng có nguồn d ự tr ữ dồi dào và phong phú các loại khoáng sản quý khác như magiê, vàng, phốt-pho, thi ếc và đồng. Thị trường chứng khoán phát triển nhanh Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng rất nhanh trong thập niên qua. Khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 2000, sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) chỉ có hai cổ phiếu niêm yết. Tính đến thời điểm hiện tại, số l ượng c ổ phiếu niêm yết đã vượt qua 650 mã ở cả hai sàn cùng với tổng giá tr ị vốn hóa toàn thị trường đạt hơn 30 tỷ đôla Mỹ. Ngoài ra, thị trường chứng khoán phi t ập trung (OTC) và thị trường giao dịch riêng lẽ thậm chí có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn từ 3 đến 4 lần giá trị vốn hóa của thị trường niêm yết. XII/ SÖÏ KHAÙC BIEÄT TRONG CAÙCH LAØM VIEÄC VAM: Đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm: Những chuyên gia đầu tư của VAM là những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong việc quản lý quỹ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản