intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận tốt nghiệp: Hệ thống trao đổi thông tin

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

98
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Hệ thống trao đổi thông tin" thực hiện nhằm mục tiêu phục vụ việc trao đổi thông tin về nội dung của các môn học giữa các bạn sinh viên với nhau và với các giảng viên; các bạn sinh viên có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức, các giảng viên có thể nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên để có những thay đổi về nội dung, phương pháp và bài giảng cho phù hợp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận tốt nghiệp: Hệ thống trao đổi thông tin

ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH<br /> TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN<br /> KHOA TOAÙN-TIN HOÏC<br /> BOÄ MOÂN ÖÙNG DUÏNG TIN HOÏC<br /> CHUYEÂN NGAØNH TOAÙN-TIN ÖÙNG DUÏNG<br /> ------ooo------<br /> <br /> TIEÅU LUAÄN TOÁT NGHIEÄP<br /> <br /> Ñeà taøi:<br /> <br /> Giaûng vieân höôùng daãn : ThS.Phaïm Theá Baûo<br /> GV. Haø Vaên Thaûo<br /> Giaûng vieân phaûn bieän : ThS.Nguyeãn Giang Sôn<br /> Sinh vieân thöïc hieän<br /> : Leâ Nguyeãn Thoaïi Nhö<br /> Maõ soá sinh vieân<br /> : 9800132<br /> Lôùp<br /> : 98T1<br /> <br /> NIEÂN KHOÙA 1998-2002<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> ...............................................................................................................................................<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Đầu tiên em xin chân thành cám ơn các thầy cô đã hết lòng chỉ bảo và dạy dỗ em<br /> trong suốt bốn năm học vừa qua.<br /> Em xin đặc biệt cám ơn thầy Phạm Thế Bảo và thầy Hà Văn Thảo đã tận tình<br /> hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài này.<br /> Em xin cám ơn khoa Toán-Tin học, bộ môn ứng dụng Tin học và các thầy cô đã tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đề tài này.<br /> Xin cám ơn anh Võ Đức Cẩm Hải đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện đề tài.<br /> Cám ơn bạn Lưu Hữu Thuận đã giúp đỡ và đóng góp ý kiến giúp Như hoàn chỉnh<br /> tốt hơn đề tài của mình.<br /> Cuối cùng xin dành lời cám ơn đến gia đình và người thân đã động viên em trong<br /> quá trình thực hiện đề tài.<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> Do sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, việc học tập hiện nay<br /> không chỉ giới hạn ở hình thức học trên lớp mà còn có hình thức học tập thông qua mạng.<br /> Việc học tập trên mạng ngày càng được phát triển và phổ biến ở hầu hết các trường Đại<br /> học và Phổ thông. Đối với những người không có thời gian học trên lớp thì họ vẫn có thể<br /> học từ xa thông qua Internet với những thao tác đơn giản. Và song song với việc học trên<br /> Internet, họ còn có thể trao đổi kiến thức với nhau cũng như đưa ra những thắc mắc và sẽ<br /> được giải đáp một cách hợp lý.<br /> Việc xây dựng trên Web như là một môi trường giúp cho việc trao đổi thông tin về<br /> nội dung của các môn học giữa các bạn sinh viên với nhau và giữa sinh viên với các giảng<br /> viên là cần thiết. Chính vì vậy em xin giới thiệu đề tài “Hệ thống trao đổi thông tin trên<br /> Web” xem như là một hình thức hỗ trợ việc học tập cho các bạn sinh viên trong Khoa.<br /> Trong giới hạn thời gian cho phép để hoàn thành đề tài cho nên ứng dụng có thể<br /> chưa đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cho việc học tập của các bạn cũng như đối với các<br /> giảng viên bộ môn. Nếu điều kiện cho phép đề tài này sẽ được hoàn chỉnh hơn và phù hợp<br /> với nhu cầu hơn. Hy vọng rằng đề tài này sẽ được ứng dụng rộng rãi trong các Khoa như là<br /> một hình thức hỗ trợ học tập.<br /> <br /> Phạm<br /> Thế Bảo<br /> <br /> Digitally signed by Phạm Thế Bảo<br /> DN: cn=Phạm Thế Bảo, c=VN,<br /> o=Khoa Tóan - Tin học trường Đại<br /> học khoa học Tp.HCM, Vietnam,<br /> ou=NCLAB,<br /> email=ptbao@mathdep.hcmuns.<br /> edu.vn<br /> Reason: I am the author of this<br /> document<br /> Date: 2006.08.20 09:46:48 +07'00'<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN......................................................................................... ii<br /> LỜI CÁM ƠN.......................................................................................................................iii<br /> LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................................... iv<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................................. v<br /> CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU ......................................................................................................... 1<br /> I.GIỚI THIỆU ................................................................................................................... 1<br /> II.MỤC ĐÍCH VÀ CHỨC NĂNG.................................................................................... 1<br /> 1.Người quản trị ............................................................................................................ 1<br /> 2.Người sử dụng ............................................................................................................ 1<br /> III.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ............................................................................................. 2<br /> 1.Về mặt ứng dụng ........................................................................................................ 2<br /> 2.Về mặt kỹ thuật .......................................................................................................... 2<br /> CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ............................................... 3<br /> I.MÔ HÌNH LẬP TRÌNH MẠNG .................................................................................... 3<br /> 1.Mô hình client/server.................................................................................................. 3<br /> 2.Mô hình hai tầng......................................................................................................... 3<br /> 3.Mô hình ba tầng.......................................................................................................... 4<br /> II.KHẢO SÁT MỘT SỐ CÔNG NGHỆ........................................................................... 5<br /> 1.CGI (Common Gateway Interface) ............................................................................ 5<br /> 2.ASP (Active Server Page) .......................................................................................... 6<br /> 3.JSP (Java Server Page) ............................................................................................... 6<br /> III.SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ ................................................................ 6<br /> 1.So sánh công nghệ ...................................................................................................... 6<br /> 2.Lựa chọn công nghệ ................................................................................................... 7<br /> IV.KHẢO SÁT CHI TIẾT VỂ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG............................................... 8<br /> 1.HTML (HyperText Markup Language) ..................................................................... 8<br /> 2. JSP (Java Server Page) .............................................................................................. 9<br /> 3.Java Servlet............................................................................................................... 14<br /> 4.JavaBean................................................................................................................... 16<br /> 5.JDBC (Java Database Connectivity) ........................................................................ 17<br /> CHƯƠNG III: KIẾN TRÚC HOẠT ĐỘNG VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG........................ 21<br /> I.KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ............................................................................................ 21<br /> II.THIẾT KẾ TỔNG QUÁT ........................................................................................... 21<br /> 1.Quản trị hệ thống ...................................................................................................... 21<br /> 2.Người sử dụng .......................................................................................................... 22<br /> III.CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG............................................................................................. 22<br /> IV.THIẾT KẾ DỮ LIỆU................................................................................................. 23<br /> V.THIẾT KẾ XỬ LÝ ...................................................................................................... 26<br /> 1. Đối với người sử dụng............................................................................................. 26<br /> 2. Đối với quản trị........................................................................................................ 29<br /> 2. Đối với quản trị........................................................................................................ 30<br /> CHƯƠNG IV: TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT............................................................................. 32<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=98

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2