intTypePromotion=1

Tiểu luận: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
151
lượt xem
17
download

Tiểu luận: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

 1. Tiểu luận Đề tài: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể 1
 2. L Ờ I MỞĐẦ U V iệ t Nam đ ang trong qu á t r ình hộ i nhậ p v à p h á t tri ể n v ớ i n ề n kinh t ế t hế g iớ i. N ền kinh t ế c ủ a nư ớc ta hi ện nay là nề n kinh tế t h ị t r ườ ng có s ự q u ả n lý c ủ a nh à nư ớc, đ ượ c diề u ch ỉnh b ở i luậ t kinh tế. C ó n hư vậ y n h à nư ớc m ớ i c ó t h ể c h ủđộ ng ki ể m so á t c á c ho ạ t đ ộ ng kinh doanh, đ ồ ng t h ờ i gó p phầ n đ ẩ y m ạ nh sả n xu ấ t, c ả i thi ệ n đ ờ i số ng c ủ a nhâ n d â n, b ảo v ệ l ợ i ích chí nh đ áng c ủa n g ườ i s ản xu ấ t, ngư ờ i ti ê u d ù ng, v à lợ i ích hợp p há p c ủ a th ươ ng nh â n, gó p phầ n t ích lu ỹ n h ằm thú c đ ẩy to àn b ộ n ề n k inh tế t ă ng trư ở ng nhanh và b ền v ữ ng. Lu ậ t kinh t ế là m ộ t c ô ng c ụ q uan t r ọ ng trong quả n lý vĩ m ô c ủa nh à n ước, nó sẽ g iú p cho ho ạ t đ ộ ng sả n x uấ t kinh doanh vàđ ầ u tư l inh ho ạ t, đ ú ng hư ớ ng đ ạ t hiệ u qu ả c ao. Mộ t n ề n kinh tế b ấ t k ỳ n à o c ũ ng chứ a đ ựng trong nó n hữ ng m ố i q uan h ệ v à s ợ i d â y liê n k ế t nhữ ng m ôí q uan hệđó l à nh ữ ng h ợp đ ồ ng k inh t ế. H ợp đ ồ ng kinh tế l à h ì nh th ức c ủa m ố i quan h ệ t rao đ ổ i s ả n p hẩ m h à ng ho á . Trong n ề n kinh t ế n ướ c ta hi ệ n nay luô n có s ự ký kế t hợp đ ồ ng g i ữ a c á c thà nh ph ầ n kinh t ế , nó l à q uan h ệ h ợp ph áp m à c á c đ ơ n v ị tổ c h ức c ũ ng nh ư c á n hâ n tham gia v ào kinh doanh đ ề u ph ải th ực hi ện nó t rong qu á t r ì nh tồ n tạ i v à p h á t tri ển. Đ ề t à i: Trì nh b ầy đ ặ c đ i ể m m ộ t b ả n hợp đ ồ ng kinh t ế.Ch ứng minh nhữ ng đ ặ c đ iểm đ ó q ua m ộ t b ả n h ợp đ ồ ng c ụ th ể 2
 3. 3
 4. N ỘI D UNG 1 . Khá i niệ m v ề h ợp đ ồ ng kinh t ế : T heo nghiê n c ứ u ph áp lý , kh ái ni ệm hợp đ ồ ng kinh tếđ ư ợc hiể u t heo 2 ngh ĩa. T heo ngh ĩa kh ách quan, h ợp đ ồ ng kinh t ế l à sự tổ ng h ợp nhữ ng q uy phạm ph áp luậ t đ i ề u ch ỉ nh c ấ c quan h ệ kinh tế g iữa cá c đ ơ n v ị kinh t ế . L à m ộ t ch ếđị nh ph áp lýđ ặc thù c ủa ph áp luậ t x ã hộ i ch ủ n gh ĩa, ch ếđộ h ợp đ ồ ng kinh t ế q ui đ ị nh cá c nguy ê n t ắc k ý kế t hợp đ ồ ng, th ủ t ục, tr ì nh t ự ký kế t hợp đ ồ ng, c ác đ i ề u ki ện c ó hi ệu l ự c cuả h ợp đ ồ ng kinh t ế c ũ ng n h ư cá c nguyê n t ắ c v à n ộ i dung thự c hi ệ n h ợp đ ồ ng kinh t ế , c á c đ i ề u k i ệ n v à g iả i quy ế t h ậu qu ả c ủ a việ c thay đ ổ i, huỷ b ỏ , đ ì nh chỉ h ợp đ ồ ng k inh tế , tr á ch nhi ệm do vi phạm h ợp đ ồ ng kinh tế.... T heo ngh ĩa ch ủ q uan, H ợp đ ồ ng kinh tế là sự t ho ả t hu ậ n b ằ ng v ăn b ả n ho ặ c tà i liệ u giao d ị ch giữ a c á c b ên ký k ế t h ợp đ ồ ng v ề v i ệc thự c h i ệ n c ác qu á t r ì nh c ủ a cô ng vi ệ c sả n xu ấ t kinh doanh trong đ óđ ị nh r õ q uy ề n và ngh ĩ a v ụ c ủ a m ỗ i b ê n H ợp đ ồ ng kinh tế là sự t hố ng nh ấ t ý ch í c ủ a c á c ch ủ th ể h ợp đ ồ ng k inh tế , là kế t quả c ủ a sự b à y tỏý c hí t rong qu á t r ì nh b à n b ạ c c ủ a c ác chủ t h ể h ợp đ ồ ng kinh tế n hằ m phá t sinh hay chấ m d ứ t quan hệ kinh doanh g i ữ a họ vớ i nhau, là c ô ng c ụđ iề u ch ỉnh quan h ệ k i nh doanh. C h ếđộ p h áp lu ậ t v ề h ợp đ ồ ng là tổ ng hợp c á c qui phạ m pháp lu ậ t d o nh à nư ớc ban h à nh đ ểđ iề u ch ỉnh cá c quan h ệ k inh doanh giữ a c ác ch ủ t h ể k inh doanh v ớ i nhau. Chếđộ p h á p luậ t hợp đ ồ ng kinh tế b ao gồ m c á c q ui đ ị nh v ề k há i niệ m hợp đ ồ ng kinh tế , nguy ê n t ắ c ký k ết và t h ự c hi ện h ợp đ ồ ng kinh t ế , đ i ề u ki ện chủ t hể h ợp đ ồ ng kinh t ế, th ủ t ục k ý k ế t h ợp đ ồ ng kinh t ế , hợ p đ ồ ng kinh tế v ô h iệ u, thay đ ổ i, đ ì nh ch ỉ và t hanh lý h ợp đ ồ ng kinh tế , quy ề n v à n gh ĩ a v ụ cá c b ê n trong vi ệ c th ực th ực hi ệ n b ả n h ợp đ ồ ng k inh tế , trá ch nhiệ m v ậ t chấ t do vi ph ạm h ợp đ ồ ng. 4
 5. 5
 6. 2. N ộ i dung củ a m ộ t b ả n h ợp đ ồ ng kinh t ế : N ộ i dung c ủa h ợp đ ồ ng kinh t ế là to à n b ộ n hữ ng đ iề u kho ả n m à c á c b ê n đ ã t ho ả t huậ n, th ể h iệ n quyề n v à n gh ĩa v ụ g i ằ ng buộ c giữa c ác b ê n v ới nhau. V ề p h ươ ng di ện k hoa họ c ph áp lý , c ă n c ứ v ào t ính chấ t, v ai trò củ a đ iề u kho ả n, nộ i dung c ủ a h ợp đ ồ ng kinh t ếđ ượ c chia th à nh 3 l o ạ i đ i ều kho ả n: + ) Đ i ều kho ả n ch ủ yế u: L à n hữ ng đ iề u kho ả n c ơ b ả n, quan trọ ng n h ấ t c ủa h ợp đ ồ ng . + ) Đ i ều kho ả n th ườ ng l ệ : Là n hữ ng đ iều kho ản đ ãđượ c pháp luậ t g hi nh ận n ế u cá c b ê n kh ô ng ghi v à o b ản h ợp đ ồ ng th ì coi nh ư là c ác b ê n m ặ c nhiê n cô ng nh ậ n v à có n gh ĩa v ụ t hực hi ệ n cá c qui đ ịnh đ ó . + ) Đ i ề u kho ả n tu ỳ nghi: L à n hữ ng đ iề u kho ả n do cá c b ê n tự t ho ả t hu ậ n v ớ i nhau khi chưa có q ui đ ị nh c ủa nh à n ướ c, do c á c b ê n linh ho ạ t đ ư a vào m à k hô ng trá i pháp lu ậ t. T heo qui đ ị nh c ủ a ph áp l ệ nh h ợp đ ồ ng kinh t ế, nộ i dung c ủ a b ả n h ợp đ ồ ng kinh tế b ao g ồ m nh ững đ i ề u kho ả n c ụ t hể s au: - ) Ngà y, th á ng, n ă m ký k ế t hợp đ ồ ng kinh t ế, t ê n, đ ị a ch ỉ , số tà i k ho ả n vàđ ị a c h ỉ n g â n hà ng củ a 2 b ê n, họ tê n ngư ời đ ạ i diệ n, ngư ờ i đ ứng t ê n đ ă ng k ý kinh doanh. - ) S ố l ượ ng, kh ố i lượ ng s ả n phẩ m hay k ế t qu ả cô ng việ c phả i đ ạ t đ ư ợc. - )Ch ấ t lượ ng, chủ ng lo ạ i, qui c á ch s ả n ph ẩm ho ặ c yê u c ầu k ỹ t hu ậ t c ủ a cô ng vi ệc. - )Giá c ả và n h ững kh ả nă ng đ iề u ch ỉ nh gi á k hi có b iế n đ ộ ng . - )B ả o h à nh trong th ời gian nh ấ t đ ị nh. - )Nghi ệ m thu, giao nh ậ n (đ ị a đ iểm v à th ờ i gian, ph ươ ng th ứ c giao n h ậ n h àng ho á v à k ế t quả c ô ng việ c). - )Phươ ng th ức thanh to á n: h ình th ứ c v à t h ể t h ức thanh to á n c ũ ng n h ư t h ờ i h ạ n t hanh to á n. 6
 7. - )Tr á ch nhi ệ m do vi ph ạm h ợp đ ồ ng kinh tế . - )Th ờ i h ạ n có h iệ u l ực c ủ a h ợp đ ồ ng kinh t ế t rong đ ó t h ời h ạ n có h i ệ u lự c bao lâ u v à t hờ i đ iểm b ắ t đ ầu có h i ệ u lự c h ợp đ ồ ng. -)C á c biệ n ph á p b ảo đ ảm thực hi ệ n hợp đ ồ ng kinh t ế. -)C á c đ iề u kho ả n n ếu th ấ y c ầ n thi ế t tu ỳ t heo m ỗ i ch ủ ng lo ạ i hợp đ ồ ng. Đ ể t h ực hi ệ n b ản h ợp đ ồ ng m ộ t c ách đ ầ y đ ủ v àđú ng, c á c b ê n ph ả i t u â n th ủ t heo nguyê n t ắc th ực hi ện h ợp đ ồ ng. + ) Nguyê n tắ c th ực hiệ n đ ú ng: ch ấp h à nh th ực hiệ n đ ú ng h ợp đ ồ ng l à k hô ng tựý t hay đ ổ i đ ố i tượ ng n à y b ằ ng đ ố i tư ợ ng khá c ho ặ c khô ng đ ư ợc thay thế v i ệ c thự c hiệ n nó b ằ ng c ách tr ả m ộ t số t i ề n nhấ t đ ị nh ho ặc k h ô ng th ực hiệ n nó . Nguy ên t ắc thực hi ệ n đ ầ y đ ủ : nguyê n tắ c n à y cóý n gh ĩ a là t hự c hi ệ n m ộ t c á ch đ ầ y đ ủ, chính x á c t ấ t c ả c á c đ iề u kho ả n đ ã t ho ả t huậ n trong h ợp đ ồ ng. Đ â y là n guyê n t ắc bao trù m, đ ò i hỏ i cá c b ê n t h ự c hiệ n mngh ĩa v ụ củ a m ì nh m ộ t cá ch đ ầ y đ ủđú ng đ ắ n, ch ính x ác c á c c am k ế t khô ng phâ n bi ệ t đ i ề u kho ả n chủ y ế u, đ i ề u kho ả n th ườ ng l ệ hay t u ỳ n ghi. + ) Nguy ê n tắ c giú p đ ỡ l ẫn nhau trong qu á t r ình th ực hiệ n h ợp đ ồ ng C uố i c ù ng là p h ần k ế t thú c hợp đ ồ ng: Khi muố n k ết thú c m ộ t quan h ệ hợ p đ ồ ng kinh tế c ác b ê n ph ả i giả i quy ế t nhữ ng tồ n đ ọ ng, đ á nh gi á n h ữ ng k ế t qu ảđ ã đ ạ t đ ư ợc và ch ưa đ ạ t đ ư ợc đ ể x ác đ ịnh quyề n v à ngh ĩ a v ụ c ủ a c á c b ê n. K ế t thú c h ợp đ ồ ng trong nhữ ng trư ờ ng hợp sau đ ây: - H ợp đ ồ ng đ ãđư ợc th ực hiệ n xong - Th ờ i h ạ n có h i ệ u lự c c ủa h ợp đ ồ ng đ ã h ế t v à k hô ng c ó sự t ho ả t hu ậ n k éo d à i thờ i h ạn - H ợp đ ồ ng b ịđ ì nh chỉ ho ặc do hai b ên đ ồ ng d ỡ b ỏ 7
 8. 3.Phân tích những điều khoản chủ yếu của một bản h ợp đồng cụ thể: H Ợ PĐ ỒNGMUABÁNGẠO S ố 0 18/VNP -GL1998 G iữa: GALLUCK LIMITED P h ò ng A. 3/F, Causeway Tower, 1 6 -22 Đ ư ờ ng Causeway V ịnh Causeway HONGKONG T el: 8153084, 8955992, Fax: 5764980 T elex: 61355 WSGTC HK (Đượ c g ọ i là N gư ờ i mua) Cô ng ty Xu ất nh ậ p khẩ u lươ ng thực H à N ộ i(VINAFOODHANOI) V à: 4 0 đ ườ ng Hai B à T rưng - H à N ộ i - V i ệ t Nam T el: 256771, Telex: 411526 - V NF VT(Đượ c gọ i là N gư ờ i b á n) H ai b ê n cù ng đ ồ ng ý về h ợp đ ồ ng mua v à b á n g ạo vớ i c á c đ iề u k i ệ n như sau: 1 . H à ng ho á : G ạo trắ ng Vi ệt Nam 2 . Quy cá ch ph ẩm ch ấ t: - T ấm: 35% l à tố i đ a - T hu ỷ p h ầ n: Tố i đ a 45% - T ạp chấ t: Tố i đ a 0,4% - G ạo vụ m ù a 1997 - 1 998 3 . Số lư ợ ng: 100.000 MT tr ê n d ướ i 5% theo sự lự a chọ n c ủ a ngư ờ i b á n. 4 . Gi á c ả : xxx USD m ộ t MT (t ịnh ) G iao h àng th á ng  9 - 1 998. a . Ló t h àng, có t t í nh v ào kho ả n c ủ a ch ủ tà u/ngư ờ i mua. b . Chi phíđ i ều ki ệ n ở t rê n c ầu c ả ng đ ượ c t í nh và o t à i kho ả n c ủa n g ườ i b á n (do ng ườ i b á n ch ị u). c . Chi ph í k i ểm kiệ n trê n t à u đ ượ c tí nh v à o t à i kho ả n c ủa ng ườ i m ua/chủ tà u. 8
 9. d. T ấ t c ả c ác kho ả n thu ế x u ấ t kh ẩ u ở n ư ớc xu ấ t x ứ d o ngư ờ i b á n c h ị u. e. Tất cả các kho ản thuế n hập, thuế khác ở nước đến v.v.. vàở các nước bên ngoài Việt Nam sẽđược tính vào tài khoản của người mua/chủ tàu. 5 . Th ờ i hạ n giao hà ng: 20 -25 ng à y sau ng à y m ở L /C. 6 . Bao b ì : G ạo ph ả i đ ượ c đ ó ng trong bao đ ay đ ơn m ớ i trọ ng lư ợng t ị nh m ỗ i bao 50kg, kho ả ng 50,6kg c ả b ì, kh âu tay ở m iệ ng bao b ằ ng c h ỉđây xe đ ôi thích hợp cho việc bốc vác và vận tải đ ường biển; người bán sẽ cung cấp 0,2% bao đay mới miễn phí ngoài tổ ng số b ao đ ược xếp lên tàu. 7 . Bả o hi ểm: Ngườ i mua sẽ p hả i ch ị u 8 . Ki ểm tra v à x ô ng khó i h à ng ho á : a . Giấ y ch ứng nh ậ n chấ t lư ợ ng, trọ ng l ượ ng và b ao b ì d o V inacontrol c ấp ở c ả ng x ế p h à ng có t ính chung thẩ m v à c hi ph í d o ngườ i B á n ch ịu.b. b. Vi ệc x ô ng khó i h à ng ho á p h ả i đ ư ợc thự c hi ệ n trê n boong t à u sau khi ho à n th à nh vi ệc b ố c hà ng với c ác chi ph í d o ngườ i b á n ch ị u. N hư ng cá c kho ả n chi tiê u cho đ ộ i thu ỷ th ủở t r ê n b ờ t rong thờ i gian x ô ng k h ó i g ồ m c ả c á c chi ph í v ềă n uố ng, chỗở v àđ i l ại ở k h á ch h à ng ch ủ tà u p hả i ch ịu. c . Th ờ i gian x ô ng kh ó i khô ng tí nh là t hời gian x ếp hà ng. 9 . Cá c đ iề u kho ả n về x ế p hà ng: a . Ngườ i mua s ẽ thô ng b á o ETA c ủ a con tà u và c á c nộ i dung chi t i ế t c ủ a nó 1 5 ng à y (sau khi t à u nhổ neo) v à t huy ề n trưở ng s ẽ t hô ng b áo E TA c ủ a t à u, kh ố i l ượ ng sẽ đư ợc x ế p l ê n t à u v à n hữ ng thô ng tin c ầ n thi ế t k h á c 72/48/24 giờ t r ướ c khi tà u đ ến c ả ng x ếp h à ng. b . Th ờ i gian x ếp h à ng b ắ t đ ầ u tí nh từ 1 h trư a n ế u NOR đ ượ c trao t r ư ớc buổ i trư a và từ 8 h s áng c ủa ng à y l àm vi ệ c ti ếp theo n ế u như N OR đ ư ợc trao vào buổ i chi ề u t rong gi ờ l àm vi ệ c, trong trư ờ ng h ợp t à u đ ợ i đ ể t h ả n eo v ì cả ng tắ c ngh ẽ n thì t h ờ i gian xếp h à ng đ ượ c tí nh sau 72 gi ờ kể t ừ k hi trao NOR. 9
 10. c. Tố c đ ộ x ếp hà ng: 80 MT m ỗ i ng à y l àm việ c li ê n t ụ c 24h thờ i tiế t c ho ph ép l àm vi ệc, ch ủ nh ậ t, ng à y ngh ỉđ ư ợc trừ ra th ậm ch í n ế u có sử d ụng, trê n cơ s ở c óí t nh ấ t 4 đ ế n 5 h ầm t àu/h ầm hà ng làm vi ệc b ì nh t h ườ ng v à t ấ t c ả cầ n c ẩ u/cầ n tr ụ c v à c uộ n d â y t ờ i sẵ n s à ng trong trạ ng t h á i tố t, n ế u í t hơ n th ì tí nh theo t ỉ lệ . d . Ngư ời b á n s ẽ t hu x ế p m ộ t đ ị a đ iể m b ỏ neo an to à n tạ i m ộ t c ả ng a n to à n cho t à u c ó sứ c ch ứa t ừ 1 0.000MT - 20.000MT đ ể b ố c hà ng. e . Kho ả ng th ờ i gian từ 1 7h chi ề u thứ b ả y và n gà y trướ c m ộ t ngà y n gh ỉ c ho đ ế n 8h s á ng c ủ a ngà y l àm việ c ti ếp theo khô ng t í nh là t h ờ i gian x ế p h à ng th ậm ch í có s ử d ụ ng. f. Tr ư ớc khi trao NOR , con tà u ph ả i c ó g i ấ y phé p qu ả cả ng, ngay s au khi t à u c ập (b ỏ n eo), thuy ề n trư ở ng sẽ y ê u c ầ u Vinacontrol kiể m tra c á c hầm t ầ u/h ầ m h àng v à cấ p giấ y chứng nh ậ n c á c hầm t à u/hầ m h à ng k h ô sạ ch, khô ng c ó cá c t ác nh â n g ây h ạ i v à t h í ch h ợp đ ể c h ở lươ ng thự c v à n h ững chi ph í n h ư v ậ y sẽđ ượ c t í nh và o t à i kho ả n c ủa ch ủ t à u và t h ờ i g ian khô ng tí nh l à t hờ i gian x ếp h à ng. g . Ph ạ t x ế p hà ng chậm/thưở ng x ếp h à ng nhanh nế u c ó , sẽ t heo như m ứ c quy đ ị nh trong h ợp đ ồ ng thu ê t à u chuyế n; nh ưng tố i đ a l à 4 .000/2.000 USD m ộ t ngà y ho ặ c t ính theo t ỷ lệ v à p h ả i đ ượ c gi ả i quy ế t ( thanh to á n) trự c tiế p giữ a ngư ờ i mua và n gư ờ i b á n trong vò ng 90 ng ày k ể t ừ n gà y k ý B /L. h . Đ ể cóđư ợc nh ững chứ ng từ g iao hà ng nh ư : - C á c ho áđơ n thươ ng m ạ i - G i ấy chứ ng nhậ n chấ t l ượ ng, trọ ng lư ợng bao b ì - G i ấy c hứ ng nhậ n xu ấ t x ứ B ê n c ó t rá ch nhiệ m phả i thô ng b á o c á c chi tiế t v ề g iao hà ng b ằ ng đ iệ n t í n/telex/Fax trong vò ng 24h sau khi ho à n th à nh giao h à ng. V ậ n đ ơn sẽđ ượ c c ấp ngay sau khi ho àn th à nh việ c giao h à ng và t r ư ớc khi x ô ng khó i v àđượ c giao ngay cho ngườ i m ua đ ể m ua b ảo hiểm. 10
 11. i. Trong tr ườ ng h ợp hà ng ho áđ ã sẵ n sà ng đ ể x ếp lê n tà u nhưđ ã đư ợc d ựđị nh trong h ợp đ ồ ng n à y nh ư ng ngư ời mua khô ng ch ỉđị nh tà u đ ể b ố c h à ng th ì tấ t cả r ủ i ro, thiệ t hạ i, nh ữ ng chi ph í c ó liê n quan đ ế n h à ng ho á d o ng ườ i mua chị u tr ên cơ s ở b ồ i th ường th ực tế c ủa ng ư ờ i b á n; ngư ợc l ạ i, n ếu kh ô ng c ó h àng đ ể b ố c lê n con tà u đ ãđư ợc ch ỉđị nh ở c ả ng b ố c h à ng, th ì c ướ c khố ng sẽ d o ngư ờ i b á n tr ả t rê n c ơ sở b ả n đ ò i b ồ i thườ ng t h ự c t ế c ủ a ngườ i mua và n g ườ i mua sẽ x u ấ t tr ình nhữ ng ch ứng từ s au c ho Vietcombank đ ể n h ận P.B (th ời gian đ ư ợc t í nh t ừ 2 0 -25 ngà y k ể từ n g à y m ở L /C). - N OR có c hữ ký c ủ a ngư ờ i b á n. - B i ê n b ả n đ ư ợ c k ý g iữ a thuy ề n trư ởng v à n gư ờ i b á n x á c nhậ n r ằ ng c on t à u đ ượ c chỉđị nh đ ã đ ế n c ả ng x ếp hà ng đ ể n hậ n số h à ng trong h ợp đ ồ ng như ng ngư ờ i b á n khô ng c ó h à ng đ ể b ố c lê n t àu. - X ác nh ậ n c ủ a Vietcombank. 1 0. Thanh to á n: a . Sau khi ký k ế t h ợp đ ồ ng n à y, ng ườ i mua ho ặ c ng ườ i đ ư ợ c mua c h ỉđị nh (SHYE LIAN (HK) MANUFACTURING CO.LTD ho ặc ngườ i đ ư ợc ch ỉđịnh kh á c) sẽ t elex đ ề n ghị n gư ờ i b á n m ở P .B vớ i 1% tổ ng gi á t r ị LC tạ i Vietcombank H à N ộ i trong v ò ng 2 ng ày ngườ i b á n s ẽ m ở P .B v à t hô ng b á o cho ng ườ i mua, sau đ ó , 4 ng à y sau khi nh ậ n đ ư ợc x á c nhậ n c ủ a Vietcombank, ngư ời mua s ẽ l ậ p tứ c m ở m ộ t LC đ ượ c x á c nh ận, k h ô ng hu ỷ n gang b ằ ng đ iệ n t í n phù h ợ p v ớ i h ợp đ ồ ng n à y t ạ i ngâ n h à ng q uố c t ế h ạ ng nh ấ t thanh to á n ngay b ằ ng T.T.R có t hể c h ấ p nh ậ n đ ư ợc đ ố i v ớ i 40.000 MT cho Vinafood Hanoi hư ởng qua ngâ n h à ng Ngo ại th ươ ng V iệ t Nam. Đ ố i v ới 60.000MT ngư ờ i b á n c ũ ng chấp nh ậ n rằ ng ng ườ i mua ho ặ c n g ườ i đ ượ c mua ch ỉđị nh sẽ m ở m ộ t thư t í n d ụ ng thanh to á n ngay có t h ể c huy ển như ợ ng đ ư ợ c khô ng hu ỷ n gang b ằ ng đ iệ n b áo phù h ợp v ớ i hợp đ ồ ng n à y c ó t hể c hấ p nh ậ n v ớ i chuy ể n ti ề n b ằ ng đ iệ n. Trong tr ườ ng h ợp 11
 12. ng ườ i b á n yê u cầ u x á c nh ậ n L/C, L/C sẽđ ư ợc x ác nh ậ n cho ngườ i b á n h ư ởng. Tro ng trư ờ ng h ợp b ố n ng à y kể t ừ n gà y ng ườ i mua nhậ n đ ư ợ c x á c n h ậ n c ủa Vietcombank, nh ư ng L/C khô ng đ ư ợc m ở t h ì n g ườ i b á n s ẽ t hu h ồ i P.B từ V ietcombank và s au đ ó h ợp đ ồ ng nà y tựđộ ng đ ư ợc xo á b ỏ . N gườ i b á n sẽ thu hồ i P.B tr ê n cơ sở x u ất tr ì nh c á c ch ứ ng t ừ v ận t ả i c ho Vietcombank. b . Việ c xu ấ t tr ình nh ữ ng chứ ng từ s au đ â y cho ngâ n h à ng ngo ạ i t h ươ ng Vi ệ t Nam, đ ượ c thanh to á n trong v ò ng 3 -5 ng à y là m vi ệ c c ủ a n g â n hà ng sau khi nhậ n đ ượ c b ứ c telex đ ã đư ợ c ki ểm tra từ V ietcombank c h ứng tỏ rằ ng nh ữ ng ch ứ ng t ừ n ày đ ãđư ợ c k i ểm tra v à p hù h ợp v ớ i c ác đ iề u kho ả n c ủa L/C. - Mộ t b ộđầ y đ ủ v ậ n đ ơ n sạ ch đ ã x ếp hà ng l ê n t à u ba b ả n gố c có g hi " C ư ớc ph í t r ả sau". - H o áđơ n thươ ng m ạ i làm th à nh ba b ả n. - G iấ y ch ứng nh ậ n ch ấ t lượ ng, trọ ng l ượ ng v à b ao b ì d o V inacontrol cấ p ở cả ng b ố c h à ng s ẽ có g i á t r ị p há p lý c u ố i c ù ng đ ượ c l àm th à nh 6 b ả n. - G i ấ y ch ứ ng nh ậ n xuấ t x ứ d o Phò ng th ươ ng m ạ i Vi ệ t Nam c ấp đ ư ợc l àm thà nh 6 b ả n. - G i ấ y chứ ng nhậ n hà ng ho áđượ c x ô ng khó i do ngư ời (cơ q ua Vi ệ t N am) có t h ẩ m quy ề n cấ p, đ ượ c là m th à nh 6 b ản. - G iấ y c hứ ng nh ậ n v ệ s inh do c ơ q uan Việ t Nam c ó t hẩ m quyề n c ấp đ ư ợc l àm th à nh 6 b ả n. - N hữ ng chi ti ết thô ng b áo gử i h à ng b ằng đ iệ n tí n/Telex/Fax trong v ò ng 24h sau khi ho à n th à nh vi ệ c b ố c hàng. 1 1. B ấ t kh ả k há ng 12
 13. Đ iề u kho ản b ấ t khả kh á ng c ủa Ph ò ng Th ương m ạ i quố c t ế ( ICC ấ n p hẩ m số 4 21) theo hợp đ ồ ng n ày đ ượ c k ế t hợp th ành 1 b ộ p h ậ n trong h ợp đ ồ ngnà y. 1 2. Trọ ng t à i: B ấ t c ứ s ự k h ác biệ t v à /ho ặ c tranh ch ấ p n ào ph á t sinh từ v à t rong q uan h ệ vớ i h ợ p đ ồ ng n à y m à k hô ng đ ượ c gi ả i quy ế t b ằ ng thươ ng l ượ ng s ẽ p hả i đ ư a ra x ử t heo lu ậ t và tập qu á n trọ ng t à i c ủ a Phò ng Th ươ ng m ạ i q uố c t ếở P aris ho ặ c nh ững n ơ i khá c do hai b ê n tho ả t hu ận. 1 3. C á c đ iề u kho ả n kh á c: B ấ t c ứ sự t hay đ ổ i đ iề u kho ả n v àđ iề u ki ệ n n ào c ủa h ợ p đ ồ ng nà y p hả i đ ư ợc hai b ên tho ả t huậ n b ằng v ă n b ả n. Hợp đồng này được làm thành 6 bản gốc tiếng Anh, 3 bản cho mỗi bên. H ợp đ ồ ng nà y ph ụ t hu ộ c v ào x ác nh ận cu ố i cù ng c ủ a ngư ờ i mua h à ng telex (18 thá ng 6/1999 l à m uộ n nhấ t). Đ ư ợc l à m ở H à N ộ i, ng ày 9 th á ng 6/1999) N g ườ i b á n N g ư ờ i mua G iá m đ ố c G iám đ ố c đ iề u h ành (Đã k ý, đ ó ng d ấ u) ( Đã k ý ) N guy ễ n Đ ứ c Edd S.D. Chan Theo cá c đ i ề u kho ả n ở hợp đ ồ ng tr ê n ta s ẽ p hâ n tí ch đ ượ c nhữ ng q uy đ ị nh v ề cá c đ iề u kho ả n trong h ợp đ ồ ng. 4. Phân tích những điều khoản chủ yếu của hợp đồng. N ộ i dung c ủ a h ợp đ ồ ng kinh tế là to à n b ộ n hữ ng đ iề u kho ả n m à h ai b ê n đ ã t ho ả t hu ậ n, th ể h iệ n quyề n v à ngh ĩ a v ụ c ủa hai b ê n. Nh ữ ng đ iề u k ho ả n trong n ộ i dung h ợp đ ồ ng c ó t h ể c hia ra là m ba lo ạ i:Đ i ề u kho ả n c h ủ y ế u, đ iề u kho ả n thư ờ ng lệ ,đ i ều kho ản tu ỳ n ghi. 13
 14. Đ iề u kho ả n ch ủ y ế u l à n hữ ng đ i ề u kho ả n b ắ t buộ c c á c b ê n ph ả i tho ả t hu ậ n v à g hi vào vă n b ả n h ợp đ ồ ng.N ế u khô ng ghi v ào h ợp đ ồ ng th ì h ợp đ ồ ng khô ng có g i á tr ị . N ộ i dung h ợp đ ồ ng ở t r ên có 1 1 đ iề u kho ả n và c á c đ i ề u kho ả n quy đ ị nh t ạ i c á c a,b,c,d, kho ản 1, đ i ề u nà y làđ iề u kho ả n ch ủ y ế u c ủ a c á c hợp đ ồ ng kinh t ế .C á c đ iề u kho ả n kh ác li ê n quan tr ực ti ếp đ ế n đ ặ c đ i ể m củ a t ừ ng lo ạ i c ủa t ừ ng lo ạ i h ợp đ ồ ng kinh t ế c ũ ng l àđ i ề u kho ả n ch ủ y ế u c ủ a l o ạ i h ợp đ ồ ng kinh tếđó (theo đ iề u 12) N hữ ng đ i ề u kho ả n chủ y ế u m à cầ n phả i có trong hợp đ ồ ng là Đ iề u kho ả n m ộ t: Ng ày, thá ng, n ăm ký h ợp đ ồ ng kinh tế , đ ịa ch ỉ, s ố t à i kho ả n v à n gâ n h à ng giao d ị ch c ủ a c á c b ê n họ , t ên, ng ườ i đ ạ i di ện, n g ườ i đ ứng t ê n đ ă ng ký k inh doanh . N gườ i ký h ợp đ ồ ng kinh tế p h ả i làđ ạ i diệ n h ợp phá p c ủa ph áp nh â n c ủ a ngư ời đ ứng tê n đ ă ng ký k inh doanh Đ ạ i di ệ n hợp ph áp củ a ph á p nh â n ho ặ c ng ườ i đ ă ng ký k inh doanh c ó t h ể u ỷ q uyề n b ằ ng vă n b ả n cho ngườ i kh á c thay m ì nh ký hợp đ ồ ng k inh t ế .Ngư ời đ ượ c u ỷ q uy ề n chỉđ ượ c k ý hợp đ ồ ng kinh tế trong ph ạm v i đ ư ợc u ỷ q uy ề n v à k hô ng đ ư ợ c uỷ q uyề n l ạ i cho n g ườ i th ứ b a . H ợp đ ồ ng kinh t ếđ ượ c ký k ế t b ằ ng v ăn b ả n, tà i liệ u giao d ịch, c ô ng vă n đ i ệ n b áo, đ ơ n ch ào hà ng đ ơ n đ ặ t h à ng .H ợp đ ồ ng kinh tếđ ư ợc c oi là h ình thà nh và có h iệ u lực ph áp lý t ừ t h ời đ iểm c á c b ên đ ã k ý vào v ă n b ả n ho ặ c từ khi cá c b ê n nh ậ n đ ược t à i li ệ u giao d ị ch th ự c hi ệ n sự t ho ả thu ậ n về tấ t c ả n hữ ng đ iề u kho ả n ch ủ y ế u củ a h ợp đ ồ ng trừ t rư ờng h ợp ph áp lu ậ t có q uy đ ị nh khá c đ ố i v ớ i h ợp đ ồ ng kinh t ế Đ iề u kho ả n hai : Đ ố i tượ ng c ủ a h ợp đ ồ ng kinh t ế tính b ằ ng số l ư ợng , khố i lượ ng ho ặ c giá t rị q uy ướ c đ ã t ho ả t hu ậ n.Trong đ ó : - Đ ố i tư ợ ng c ủ a hợp đ ồ ng làđ i ề u kho ả n v ề t ê n h à ng. - Đ i ề u kho ả n v ề s ố lư ợ ng x á c đ ị nh b ằ ng c á c đ ơ n v ị t í nh số l ượ ng, t r ọ ng lư ợng, khố i lư ợ ng, chi ề u d à i di ệ n t í ch. 14
 15. Đ iề u kho ả n ba : Chấ t lư ợng ch ủ ng lo ạ i quy c á ch, tính đ ồ ng b ộ c ủa s ả n ph ẩm, hà ng ho á ho ặc y ê u c ầ u k ỹ t huậ t . C h ấ t lượ ng hà ng đ ượ c ghi trong h ợ p đ ồ ng l à tă ng c ác đ ặ c t ính c á c q uy c á ch, tá c d ụ ng hi ệ u su ấ t... N ó i l ê n m ặt “ch ấ t" c ủ a h à ng ngh ĩa là x á c đ ị nh c ác tí nh chấ t h ữ u í ch b ê n trong v à h ì nh th á i b ê n ngo ài c ủ a hà ng ho á b ao g ồ m c ác thuộ c t í nh tự n hi ê n và n go ạ i h ì nh c ủa h à ng đ ó t rong h ợp đ ồ ng mua b á n ch ấ t l ượ ng l à c ơ sởđể hai b ên mua b á n, đ àm ph á n về g iao n h ậ n h à ng v à q uy ế t đ ịnh m ức gi á c ả c ủ a h à ng. N ế u ch ấ t lư ợ ng khô ng p hù h ợp v ớ i tho ả t hu ận, b ê n mua có q uy ề n đ ò i b ồ i thư ờng thiệ t h ạ i s ử a c h ữa thay th ế h àng đ ế n m ứ c c ó th ể từ c hố i nh ậ n h à ng và h u ỷ b ỏ hợp đ ồ ng. - D ù ng thuy ế t minh m ô tảđể x á c đ ịnh ch ấ t lư ợ ng. Theo quy cá ch m ô tảđể m ua b á n h à ng, d ựa vào đ ẳng c ấp, đ ố i v ớ i nô ng sả n phẩm ph ụ k h ó q uy đ ị nh đ ư ợc ti ê u chu ẩ n thố ng nh ấ t do đ ó t hư ờng d ù ng “ ch ấ t l ư ợng b ì nh quâ n tố t”, ch ấ t lượ ng d ự a v à o s ách giớ i thiệ u và h ình ảnh m ẫ u, d ự a tr ê n nh ã n hi ệ u h àng ho á , d ự a tr ê n tê n c ủa n ơ i sả n xuấ t đ ể b i ểu t h ị c h ấ t lư ợng Đ iề u kho ả n b ố n : G iá c ả là m ộ t đ i ều kho ản đ ặ c biệ t quan tr ọ n g, l àđ i ề u kho ả n trung t âm c ủ a hợp đ ồ ng. C á c b ê n mua b á n đ ều tranh th ủđặ t gi á c ả có lợ i cho p h ía m ì nh - G iá t í nh theo đ ơ n v ị hà ng: trọ ng l ượng, chi ề u d à i, b ề m ặ t, khố i l ư ợng, chi ế c, hay t í nh theo t á h o ặc hàng tr ăm đ ơn v ị . N ế u h à ng giao g ồ m nhi ề u lo ạ i c h ấ t l ượ ng khá c nhau th ì g iá m ộ t đ ơ n v ị h à ng t í nh theo t ừ ng lo ạ i t ừng m á c K hi giao h à ng có p h ẩm chấ t , ch ủ ng lo ạ i khac nhau , giáđư ợc quy đ ị nh cho từ ng lo ạ i m ặt hà ng , t ừng lo ạ i phẩ m ch ấ t v á từ ng lo ạ i m á c kh á c n hau . khi giao h àng thiế t b ị to à n b ộ g iá t h ườ ng d ượ c đ ị nh theo gi á t rị c ủ a t ừng chuyế n giao h à ng ho ặ c t ừng b ộ p h ậ n m áy đ ã đư ợ c n ê u rõ t rong 15
 16. b ả n phụ l ục k èm theo hợp đ ồ ng. N ế u giá t í nh theo trọ ng lượ ng , ph ả i quy đ ị nh rõ : trọ ng lư ợ ng cả b ì, trọ ng lư ợ ng tị nh hay trọ ng lư ợ ng c ả b ì coi n h ư t ịnh, ho ặc phả i t ho ả t hu ậ n rõ x em gi á b ao b ì c óđược t í nh trong h à ng h à y khô ng. Nhữ ng quy đ ị nh n à y c ũ ng cầ n phả i n ê u rõ k hi t ính gi á c hi ế c. - P h ươ ng pháp đ ị nh giá : Tu ỳ t heo tho ả t hu ậ n trong h ợp đ ồ ng , giá c ó t h ể l à m ộ t trong c á c lo ại sau giá cốđịnh , gi á c ốđị nh sau và g i á t rư ợ t + G iá cốđị nh l à g i áđư ợ c quy đ ịnh lú c k ý k ế t h ợ p đ ồ ng v à k hô ng t hay đ ổ i c ả q u á tr ình thự c hi ệ n hợp đ ồ ng . Gi á cốđị nh d ù ng trong c á c h ợp đ ồ ng giao h à ng ngay hay giao ngay trong th ờ i gian ngắ n , có lú c g iao hà ng trong th ờ i h ạ n d à i c ũ ng d ù ng gi á cốđ ịnh , thư ờng hay quy ư ớc t rong hợ p đ ồ ng là “ g iá c ốđị nh , khô ng thay đ ổ i” + G iá c ốđị nh sau đ ư ợc x á c đ ị nh trong qu á t r ì nh thự c hi ệ n hợp đ ồ ng . Trong h ợp đ ồ ng đ ị nh th ờ i đ iể m t ính giá v à n guy ê n tắ c đ ị nh gi á + G iáđ ị nh l ạ i là g i áđ ã đư ợc x á c đ ị nh trong h ợp đ ồ ng lú c k ý kế t , n h ư ng trong h ợp đ ồ ng c ó q uy ư ớ c : n ế u trong qu á t r ì nh thự c hiệ n h ợp đ ồ ng gi á t h ị t rư ờ ng tă ng hay giả m , gi áđã g hi trong h ợp đ ồ ng sẽ t hay đ ổ i t heo quy ư ớc t ă ng giảm gi á . Trong h ợp đ ồ ng th ườ ng quy đ ị nh nguồ n t à i l i ệ u đ ểđị nh gi á , g iáđ ị nh l ạ i th ườ ng d ù ng cho h à ng nguy ê n li êụ cô ng n ghi ệp thự c ph ẩm gia vị m ua d à i hạ n + G i á d i đ ộ ng là gi áđư ợc t ính d ứ t kho á t lú c thự c hiệ n hợp đ ồ ng b ằ ng c á ch đ iề u chỉ nh giá cơ s ởđ ã g hi trong h ợp đ ồ ng có t ính đ ế n thay đ ổ i v ề c hi ph í sả n xu ấ t trong qu á t r ì nh chu ẩ n b ị h à ng . + N h ững sả n ph ẩm h àng ho á t huộ c danh m ục nh à nư ớc quy đ ị nh g i á , nh ưng ch ư a có t h ẩ m quyề n quyế t đ ịnh c ụ t h ể t h ì gi á t rong h ợp đ ồ ng l à g í a t ạm t í nh do hai b ê n tho ả t hu ận . Khi có g iá ch í nh thức c ác b ê n ký k ế t h ợp đ ồ ng ph ải ghi l ạ i giias trong h ợp đ ồ ng và t hanh to á n theo giá c h í nh th ức. N ếu hợ p đ ồ ng kinh t ếđ ã hế t hi ệ u lự c m à c hư a c ó g i á c h í nh t h ứ c th ì cá c b ên k ý hợp đ ồ ng đ ượ c phé p thanh to án theo gi áđ ề n gh ị t rong p hươ ng á n giáđ ã t r ì nh x é t duyệ t . 16
 17. 5. Kiế n ngh ị  V ề m ặ t t í ch c ự c cầ n ph á t huy Việc Nhà nước qui định về hợp đông kinh tế và các đ iều khoản chủ yếu của hợp đồ ng kinh tếđã giúp Nhà nước kiểm soát được các ho ạt độ ng đ a dạng của kinh doanh ,đồng thời góp phần đẩy mạnh sản xuất ,cải thiện đời số ng của nhân dân ,bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân . * V ề những hạn chế cần thay đổi : - Tr ư ớc đ â y nhữ ng đ iề u kho ả n chủ y ếu bao gồ m : + Đ i ều kho ản v ề tê n h àng, ng à y th á ng, n ăm ký k ế t hợo đ ồ ng, đ ị a c h ỉ. + Đ i ề u kho ả n về số lư ợng,khố i lư ợ ng + Đ i ề u kho ả n về q uy cá ch , chấ t lư ợng + Đ i ề u kho ả n về g i á cả - Theo em nhữ ng đ iề u kho ả n ch ủ y ếu n ê n bao gồ m 4 đ i ề u kho ả n trê n v à t h êm 2 đ iề u kho ả n sau : + Đ iề u kho ả n v ề p h ương th ức thanh to á n :V ì vi ệ c thanh to á n giữ a hai b ê n l à r ất quan trọ ng , ơđâ y thanh to án b ằ ng h à ng ho á hay b ằng tiề n m ặ t, n ế u b ằ ng tiề n th ì t hanh to á n b ă ng hinh th ứ c u ỷ n hiệm chi (chuyể n ti ề n), h ay l à s ử d ụng th ươ ng phi ế u ,thanh to á n b ằ ng sé c ,thư t í n d ụ ng . V ềđồ ng ti ề n thanh to á n ,v ấ n đ ề nay đ ượ c đ ặ t ra trong quan h ệ m ua b á n h à ng ho á v ớ i th ư ơ ng nhâ n nư ớ c ngo à i .Trong trư ờ ng h ợp n à y c á c b ê n đ ượ c quyề n tho ả t huậ n đ ồ ng ti ề n thí ch h ợp m à c ác b ê n có t hể c h ấp n h ậ n đ ư ợc (ví d ụđồ ng thanh to á n l àđô la m ỹ h ay là b ằ ng tiề n Việ t Nam). V ề t h ời h ạ n thanh to á n, c á c b ê n tho ả t hu ận v ớ i nhau khi n à o th ì t hanh to á n v àđ iề u nà y ta nê n “că n c ứ v ào th ờ i gian v à p hươ ng th ứ c giao h à ng". + Đ iề u kho ả n vềđị a đ iể m và t hờ i h ạ n giao nhậ n h à ng :V ì theo em đ ịa đ i ể m và t h ờ i h ạn giao nhậ n h à ng l à r ấ t quan trọ ng ,v ìđô i khi m ộ t 17
 18. chuy ến h à ng n ếu giao ởđị a đ i ểm nà y thì c ó lợ i cho ngư ời b á n v à k hô ng c ó l ợ i cho ng ườ i mua nh ư ng n ế u giao ởđị a đ i ểm kh á c th ì n g ượ c l ạ i . T h ờ i h ạ n giao h àng ởđ ay đ ô i khi nó tạo ra thờ i c ơ kinh doanhv ì n hi ề u khi chú ng ta ký m ộ t h ợp đ ồ ng khi đ ó h à ng ho á c hư a khan hi ếm n h ư ng khi ký hợp đ ồ ng xong t h ì hà ng ho á lạ i khan hiế m d ẫ n đ ế n b ê n b á n khô ng muố n giao h à ng cho b ê n mua, ch ính v ì v ậ y m à p hả i quy đ ịnh r õ t hờ i h ạ n giao nhậ n h à ng. 18
 19. KẾTLUẬN T rong kinh doanh xu ấ t nh ậ p khẩ u quố c t ế t h ì h ợp đ ồ ng kinh tế là r ấ t quan trọ ng. N ó q uy ế t đ ị nh sự t h ành cô n g c ủ a vi ệ c kinh doanh. N ó i t ó m l ạ i hợp đ ồ ng là sự tho ả thu ậ n gi ữa c á c c á n h â n, tổ c hức đ ể x á c l ập t hay đ ổ i hay ch ấm d ứ t quy ề n v à n gh ĩa v ụ c ủa hai b ê n tham gia m ộ t quan h ệ n h ấ t đ ị nh v àđ ể t h ực hi ệ n kế ho ạch củ a m ình. H ợp đ ồ ng l à sự t hố ng n h ấ t ý c h í g iữa c á c b ê n ký k ế t tr ê n c ơ sở t ự n guyệ n b ì nh đ ẳng tuy nhi ên s ự t ho ả t hu ậ n , th ố ng nh ấ t ý c h íđó p h ả i ph ù h ợp , tô n trọ ng ý c h í l ợ i ích c hung củ a cả x ã hộ i, c ủa Nh à nư ớc T rong đ i ề u ki ệ n m ộ t nề n kinh t ế h à ng ho á n hiề u th à nh ph ầ n , c ác q uan h ệ h ợp đ ồ ng kinh tế g iữa cá c đ ơn v ị k inh t ế mang m ộ t nộ i dung m ới, b ả n Đ i ề u l ệ v ề c h ếđộ hợp đ ồ ng kinh tế b an h à nh kèm theo N Đ 5 4 - CP ngà y 10 -3 -1975. K hô ng cò n phù hợp nữa. Đ á p ứng y ê u c ầ u khá ch quan c ủ a vi ệ c đ iề u ch ỉ nh c á c quan h ệ k inh tế g iữa cá c đ ơ n v ị k inh t ế, Nh à n ư ớ c ta đ ã b an hà nh Ph áp l ệnh h ợp đ ồ ng kinh t ế. Ph áp lệ nh hợp đ ồ ng kinh t ế ra đ ời l à m ộ t b ướ c phá t tri ể n m ớ i c ủ a ph áp lu ậ t h ợp đ ồ ng kinh t ếở nư ớ c ta, n óđ ã t hể c h ế ho áđư ợc nh ữ ng tư tư ở ng lớn v ềđổ i m ới c ơ c h ế q uả n lý k inh t ế c ủ a Đ ả ng. Ph áp lu ậ t hợp đ ồ ng kinh tế l à cô ng c ụ p háp lý c h ủ y ế u v à q uan trọ ng đ iề u ch ỉnh c ác quan h ệ h ợp đ ồ ng kinh t ế . 19
 20. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2