intTypePromotion=3

Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Trung Quốc

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
4
download

Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu và phân tích một số đặc điểm nổi bật của từ tiếng Trung Quốc, có liên hệ với tiếng Việt, qua đó chỉ ra những điểm cần chú ý khi học sinh Việt Nam học từ vựng tiếng Trung Quốc. Mục đích là bổ sung thêm cho học sinh những kiến thức cơ bản về từ vựng tiếng Trung Quốc, nâng cao hơn nữa hiệu quả học từ của học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu đặc điểm cơ bản của từ vựng tiếng Trung Quốc

72<br /> <br /> N G 6 N N G P A Bin<br /> <br /> S6NG<br /> <br /> S6 lO (240V2015<br /> <br /> TIM HIEU B^C DEEM CO BAN<br /> CUA T f VVNG TIENG TRUNG QUOC<br /> LEARN ABOUT FEATURES OF CHINESE VOCABULARY<br /> DINH THJ HdNG THU<br /> (IS; B ^ hf c Ngofi ngft, BHQG Hd Npi)<br /> Abstract: As we all know, learning a language, one must master the vocabulary of the<br /> language. For Vietnamese students who want to leam Chinese, apparently the only way is to<br /> master C3iinese vocabulary. This article provides Vietnam students a useM reference about<br /> features of Chinese vocabulary.<br /> Key words: Learning; vocabulary; Chinese vocabulary; Vietnamese students.<br /> 1. B$t van d^<br /> Nhttng ngucri hpc ngo^ ngtt diu thiy<br /> dupc tim quan trpng ciia vifc hpc tit, bdi tit<br /> vvtng la thdnh tl quan trpng ciu thdnh ngdn<br /> ngtt, tii vyng bao hdm ngtt dm, ngtt phdp vd<br /> hdm chiia ca ylu to vdn hda, tit cung la don<br /> vj t ^ cdu thvtc thi chiic ndng giao tilp bdng<br /> ldi ndi. E)oi vdi nhiing hpc sinh Vift Nam<br /> muln hpc tieng Trung (Juoc thl vifc hpc tir<br /> vyng tilng Trung Quoc la mpt nhifm vy bdt<br /> bupc.<br /> Theo kit qud dieu tra ndm 2011 ciia gido<br /> vien trong khoa Ngon ngtt vd Vdn hda Trung<br /> Quoc Tnidng DHNN-DHQGHN vl thvrc<br /> tr^ng hpc tit vvmg cua hpc sinh tiong khoa<br /> cho thiy, hifu qud hpc ttt vvmg cua hpc sinh<br /> chita cao, von ttt cua hpc sinh chua d^t<br /> chuin, tic dp phdt triln von ttt tuong doi<br /> ch^im so vdi yeu cau trong "Khimg cdc cip<br /> ttt v^ng vd chtt Trung Quic tilnh d9 tilng<br /> Ttimg Quoc" dii vdi hpc sinh nude ngodi do<br /> Phdng Klido thf trinh dp tilng Trung Quoc<br /> thupe Vdn phdng tieu ban ISnh d^io d^y hpc<br /> tilng Trung (Julc cho ngudi nude ngodi ciia<br /> Tnmg Quic ban hdnh ndm 2001 (2001 ¥ f<br /> <br /> N$i dung bai vilt ndy gidi thif u vd phdn<br /> tfch m$t s6 d$c dilm nli b ^ cita tir tilng<br /> Trung Qu6c, cd liln hf vdi tilng Vift, qua<br /> dd clil ra nhttng diem cin chii ^ khi hpc sinh<br /> Vift Nam hpc tii vvmg tilng Trung (Julc.<br /> Myc dfeh la bd sung thim cho hpc smh<br /> nhiing kiln thiic ca bdn vl tit vyng tieng<br /> Trung Quic, nang cao hem ntta hifu qud hpc<br /> tir ciia hpc sinli.<br /> 2. Npi dung<br /> 2.1. Hinh thUc cha viet vi ngit tm cia<br /> tu* khdng cd stf Uen thdng<br /> Hinh thitc vdn tvt (chtt vilt) vd hinh thiic<br /> ngft am (dm dpc) cua tit tilng Trung Quic<br /> ton t^ rieng bift vdi nliau. D?ic film ndy ddi<br /> hdi khi hpc, ngudi hpc phdi nhd chtt (cdch<br /> vilt chtt, gim cdc ndt chtt vd thli tvt viet cdc<br /> ndt ciu thdnh chtt dd), phdi nhd dupc phifn<br /> am cdch dpc cua chtt dd mpt cdch rifng bift,<br /> d$c l$p, bdi khdng thl ddnh vin dvia vdo cdc<br /> ndt chtt, vd ngui?c l^i khd cd thl cfin cit vdo<br /> cdc chtt phifn dm dl vilt chtt. Ddy dupc coi<br /> la mOt thdch thiic diu tien md ngitdi hpc<br /> phdi vupt qua khi hpc ttt tilng Trung Quoc.<br /> Bfn c?ui d§c diltn "hinh dm khdng gdn<br /> ket" thi hifn tupng cttng mOt chtt nhung cd<br /> H a R 5 t J ^ 5 X i I » ^ « ^ ' > f f l * i ^ ^ 5 X i S hai hojc nhilu hoii hai dm dpc cung ldm cho<br /> * ¥ # « a i S a M < 5 X ® * ¥ a 5 C % 5 R ? ngudi hpc tilng Tnmg Quic gjp ft nhilu<br /> _^„ , „ khd khdn. Vf dy chtt i t cd dm dpcld "xif"<br /> <br /> SSAffl) ).<br /> <br /> s l 10 (240)-201S<br /> <br /> NG6N NGf & BOI S6NG<br /> <br /> trong cdc ttudng hpp Idlffi, lUlif, JlllSE..., vd<br /> cung cd dm dpc Id "xu4" trong cdc tiudng<br /> hpp SUT—jSiUl, AJftift...; chtt JScddm<br /> dpc Id "Ifi" trong cdc tnidng hpp S5i+, SSX<br /> '..., cflng cd dm dpc Id "ldi" trong cdc trudng<br /> hpp^a, S 7 - 3 ? , iSfrJi.7,avncdn<br /> cd Sm dpc Id "ldi" trong cdc tnrdng hpp ^<br /> !S,gS.<br /> Thdng thudng trong tilng Trung Quic,<br /> m$t chtt (zi) cung Id m$t dm tilt. Id mpt ttt,<br /> cd khi Id mOt ttt tl. Khi tham gia t;io ttt, cd<br /> m$t sl tnidng hpp cd syr thay dii vl m^t<br /> ngttfim.Dilu ndy gdy ra khdng tt khd khdn<br /> vd nhim lin cho ngudi hpc trong qud trinh<br /> hpc vd stt dvmg. Trong khi dd, cdc dc ylu t l<br /> tieng Vift thi vln gitt nguyfn tiong moi<br /> tnidng hpp (d$c l$p Id ttt hay Id ylu t l t ^<br /> ttt).<br /> 2.2. Ranh gidi cda tir khdng rd ring<br /> Trong tilng Trung Quic, khi vilt, mli<br /> cho diu Id mOt chtt vudng rieng bift, nfn<br /> ngudi hpc sf chi nh$n thiy svi tdch bift giiia<br /> cdc chtt md khdng de n h ^ ra ranh gidi giiia<br /> cdc ttt. Vi dy nhu ^5, ^mpt ttt ; "SM, M *<br /> cung Id m^t ttt.<br /> Ngodi ra, hifn tupng '*ttt li hpp" ciing Id<br /> m$t d ^ dilm cin chii j klii hpc ttt tilng<br /> Trung Quic. Ttt "ttt li hpp" Id nhttng ttt<br /> phiic hpp dupc ciu thdnh ttt hai ttt tl, hai ttt<br /> tl ndy ddi khi xuit hifn lien vdi nhau (liln<br /> sdt. Idling cd ttt ndo chen vdo giiia) vi ddi<br /> khi dupe dttng tdch rdi nhau (gitta hai ttt cd<br /> mpt liay nhilu hon m$t ttt chen vdo giiia hai<br /> ttt). V! dy: S t t cd liic xuat hifn liln nhau:<br /> "ft SS^afflffilt", cflng cd khi M *ipc<br /> phfin tdch ra dl dttng: "tti Wit, S f f l - g<br /> <br /> g»/ Sff]-Sg»ft»1t";»» : "te ^<br /> <br /> *•; 4 n<br /> <br /> 73<br /> <br /> : cd thl ndi "SII^'H", cflng cd<br /> <br /> thl ndi: "•tea^SW^IJi , =F*sai«<br /> BS"; g « : -ttZiftaS , fflteB^gMX<br /> JB 7 " Theo sl lifu thing ke trudc day,<br /> trong Khung cdc cip ttt vyng vd chtt Tnmg<br /> Quic dii vdi hpc sinh nude ngodi cd 248 ttt<br /> li hpp, chilm 2.81% I Trong gido trinh «5X<br /> ^ ® t S » cia Nxb Djii hpc Ngdn ngtt vd<br /> van hda Bdc Kinh do Ducmg K^ Chdu chfl<br /> bifn, ndm 1999, hifn tupng ttt li hpp xuit<br /> hifn ttt bdi 14, tin suit xuit hifn tucmg dii<br /> cao. Cd the ndi, ddy Id mOt hifn tupng ddng<br /> dupc chfl ^ khi hpc ttt tilng Trung Quic.<br /> 2.5. Bfc diim m$l si ldp lb dfc bi$l<br /> Trong qud trinh hpc tieng Trung Qwc,<br /> hpc sinh s6 lin lupt tilp xiic vdi cdc ldp ttt<br /> khdc nhau trong hf thong ttt vvmg tieng<br /> Trung Quic: ttt dja phuang, ttt vay mupn, ttt<br /> ngtt CO, ttt ngtt mdi, ttt diing tiong khiu ngtt,<br /> ttt dflng trong v3n chuong,...Tim hilu vd<br /> ndm dupc d$c diem cfla nhiing ldp ttt ndy, sf<br /> gittp ngudi hpc tilp thu vd stt dyng dupc<br /> chung mpt cdc chfnh xde hon:<br /> 2.3.1. Tu vay mu^ mang nhiiu yiu ti<br /> dich nghid<br /> Dvia vdo nhfhig cdch thttc vay mupn, cd<br /> thl phan chia ttt vay mupn ldm ba nhdm<br /> chfnh vdi nhttng d$c dilm nhu sau:<br /> A. Djch am thuin tiiy: hodn todn dii djch<br /> fim dpc cfla ttt ngo^ ngtt goc. VI dy:<br /> a a ^ Mdidangldo; Mcdonald's; § t e<br /> Jfta: guitai; j^Dl Kdobfi: copy; Iflll* Kafei:<br /> coffee; # ! * J L YT mfi er :E-mail; » t t<br /> FfinsT; fans.<br /> B. Djchfimkit hpp djch nghia: vtta dvra<br /> fim cfla ttt glc, ding thdi cflng kit hprp ylu<br /> tl djch nghb. Vi dy:<br /> <br /> 74<br /> <br /> NGON N G f & Bin S 6 N G<br /> <br /> S6 10 (240)-2015<br /> <br /> ^<br /> <br /> Trong t i ^ ^ Trung Qu6c, cd mgt so tii<br /> don am tilt, ngoai vi?c cd thl sft dyng nhir<br /> mOt tft dOc lap cdn cd thl 14 thanh to c4u tgo<br /> Ria Rl*: coca-cola; i ^ ^ ^ J * : golf, ^ @ nen mOt so lugng ldn c4c tft phftc hgp vdi to<br /> ^ : jeep; g ± * : Jazz; 5^16: bar,<br /> it^^i c4ch la mOt tft to/ngft to. Theo thing H ciia<br /> chung tdi, trong gido trinh dang dugc su<br /> pizza.<br /> C. Mugn hinh: vay mugn mOt bp phgn dyng cho hgc sinh nlm thft nh^ cua Khoa<br /> chft vilt cua tft ngogi ngft glc. VI dy:<br /> Ngon ngft v4 VSn hda Tnmg Quic: tft to (6<br /> rr Wiit:- IT era; X 3fe: X-rays; Tllfll - T la thdnh t l cau th4nh hon 40 tft phftc khk<br /> nhau, vi dy; ^/tstSt'O.'C^lt, ^ ' t . \ jft'Ls '><br /> shirt;<br /> /i>,v.v.; tft to A la thdnh t l tgo nfin 36 tit<br /> DVD ft: DVD player.<br /> Th\rc tl dgy hpc cho thay, thong thudng phftc kh4c nhau, vl dy: A.K, A ^ , SA,<br /> nguoi hpc khi g§p nhGng tijr ng& niiy neu SUA,v.v. De dang nhgn thiy nhftng tir to<br /> nhin tur goc dg chft viet tin s£ rat kh6 dl don am tilt ndy cd m$t khd nSng tgo tft rSt<br /> nhgn biet d6 14 tu vay mugn vk do kh6ng ldn vdi cdc v; tri khac nhau (d diu, d cull, it<br /> biet dd 14 tu vay mugn nen tgi d\ia vao chft gifta). Troi^ Khung cdc cip tft vyng vd cM<br /> H ^ dk doan bilt nghia. H$ qua dan din vilt Trung Quoc ddnh cho ngudi nude ngoM,<br /> ngudi hgc khoi^ tim thay mli quan h$ gifta cip dO A cd: 458 tft don am tilt trong tli^<br /> chft vilt va nghia ma chimg mang t4i. Thft sl 1033 tft, 485 tft don am ndy deu Id nhQng<br /> nfta, mgt tft nude ngoM cd thl dugc Dh|^ don vi tft tl ciu t ^ nen tft; 8822 tft trong<br /> vao tieng Han vdi c4c c^h "phiSn 3m" khac Khung cdc cip chft Hdn ddnh cho ngudi<br /> nhau va dugc the hign bSng c4ch viet chft nude ngo4i 14 dugc to hgp th4nh tft 2905 tir<br /> Hdn khac nhau. Vi dy: "hormone" c6 till la tl.<br /> Cd the ndi, ddy Id mOt trong nhfing il$c<br /> i ^ ^ S va cung cd khi la J 5 ^ ^ ; "vitamin"<br /> diem cd lpi cho hpc sinh trong qud trinh hgc<br /> cung cd hai tft tuong ftng ^^M. vk ^ ^ ' ^<br /> tilng Tnmg Quic, d ^ bift Id dii vdi hgc<br /> sinh Vift Nam, bdi hpc sinh Vift Nam di rit<br /> ; Intemet cd ba tft tirong ftng:<br /> Wi^,... Uan the nko dk nhgn bilt hilu dung quen vdi khdi nifm "tilng" - don vj ciu t^<br /> ttt trong tilng Vift (gilng vdi "ttt tl" cila<br /> vk ghi nhd dugc cdc tft vay mugn trong tilng tilng Tnmg Quic). Ndm dupc d ^ dilm ndy<br /> Tnu^ Quoc la ca mgt van dl khd khSn dii sf tip giflp lit hifu qud cho vifc nhfin bilt tii<br /> nhd ttt, dodn nghia ttt,...<br /> vdi hgc sinh Vi$t Nam.<br /> Bfn c ^ dd, trong khi hpc ttt cung nln<br /> 2.3.2. Tu ngu cd nhiiu nghTa, cdch diing<br /> chfl ^ den mOt sl ttt t l thdng dving vtta ci<br /> da dgng<br /> khd<br /> ndng t ^ ttt ldn, vj tri Ichi tham gia ciu<br /> D ^ diem ndi b$t cua nhftng tft H ^ c6 14<br /> da nghia, cd the kiem nhieu chftc p&ng k h ^ t^o ttt ciing cd tfnh In djnh cao, vf dy:<br /> Nhung tft to vdi y nghia chl "ngudi" nhu<br /> nhau trong cau, c4ch dung da dgng. D4y 14<br /> m0t kho khSn nfta trong vigc hgc tft v\mg #, ¥, ±, a.( i3«,^«,##; ^m,m*.<br /> tieng Han doi vdi ngudi hgc.<br /> 2.4. Cdc tit to difn am du^c sit d^ng vdi s a « ; »#,»¥.*¥; ll±,A±,=g±;<br /> tan suit cao<br /> m.^)l:<br /> : shampoo<br /> <br /> model; ftS^g?: club; # i K<br /> <br /> SllO(240)-2ni.S<br /> <br /> N G 6 N NGtr&BdlSdNG<br /> <br /> 75<br /> <br /> Ttt to bilu thj •y nghia "ddng, xttng ddng,<br /> Tuy nhifn, cin nlian mgnh idng, khdng<br /> ddng dupc": nj (Ria, Rift,"!*,RTIft, V.V.). phdi mpi ttt phttc tilng trung QuIe deu cd<br /> Ttt tl bieu thj y "phu djnh" ho^c "khdng the "suy" ra nhu v§y (trudng hpp^W Id<br /> thu0c m0t pham vi ndo dd": # (#/L, #ffi, mOt vf dvi).<br /> #«,v.v.).<br /> 3. Ket lu$n<br /> Tim hieu vl nhfing djc dilm mang tfnh<br /> Ttt tl vdi ^ nghia bilu thj "tinh chit" cfla<br /> d ^ thfl rieng cfla tilng Trung Quic, nhu djc<br /> mOt s\f v$t, hifn tupng ndo dd: tt ( S f t t t , diem nlifin bilt ttt, ttt li hpp, ttt vay mupn, ttt<br /> ngtt cl... sf giup ngudi hpc hilu vd xde djnh<br /> 2 * t t , » ^ t t , V.V.).<br /> Ttt tl vdi ^ nghia bieu thj "chuyin hda ve dupc nhttng khd klidn cung nhu tipng dilm<br /> chit ho$c tr^ng thdi" cfla mpt s\r v^t, hifn trong qud trinh hpc, nhit Id trong giai dojn<br /> tilp xuc vdi tilng Tiung Quic. Bilt vl<br /> tupng ndo dd: \tmt.mt.mY.,^it,<br /> a diu<br /> nhttng d ^ dilm cd Ipi nhu ttt tl donfimtilt<br /> Sift, V.V.).<br /> dupc stt dvmg nhilu trong tieng Tiung Quic,<br /> Ttt tl vdi y nghia bilu thj "nliSn thttc cd vdi chitc ndng ldm ttt vd ldm dan vj ciu<br /> ho^ quan dilm dii vdi svt vfit, hifn tupng": tgo ttt; vdi ttt tilng Tnmg Quic, mpt logi vdn<br /> tvt bilu j , cd the dodn bilt nghia ttt dvta vdo<br /> M i,'&wM,K^M.m^m., ^m, v.v.). cdc chtt hay nghia cfla cdc ttt tl ciu thdnli,...<br /> 2.S. Cd the dodn biit nghta cda tir phdc sf giflp ngudi hpc vfin dvmg vd phdt huy hom<br /> thdng qua cdc tie ti<br /> nfta nhihig uu thl sSn cd, tvt tin, duy tri vd<br /> Nhu da ndi d trfn, dan vj ciu t ^ ttt tilng nudi dudng httng thu vdi vifc hpc tilng<br /> Trung Quoc Id ttt tl. Ttt phttc hpp thudng Tiung Quic.<br /> dupc ciu t ^ bdi 2 ho$c nhilu hem 2 ttt tl<br /> T A I L i f u THAM K H A O<br /> \. Nguyin Vdn Khang (1986), Budc<br /> theo cdc phuong thttc kiidc nhau, nhimg<br /> nghia cfla cdc ttt tl vdi nghia ciia ttt do ddu lim hieu d$c diim du nhdp cdc yiu ti<br /> chiing t ^ nfn thudng cd mOt mli quan hf Hdn Viit. Trong cuin Nhiing vin dl ngdn<br /> ngtt hpc vl cdc ngdn ngtt phuang Ddng.<br /> rit chjt chg vdi nhau. Chdng hjui, cdc tft H<br /> Vifn Ngdn ngtt hpc.<br /> S (bdng den), MtCi b?n bf), StafetH (mdy<br /> 2. Nguyin Vdn Khang (2007), Tii ngoai<br /> gi^t) ^^ (dau diu) cd m$t -j nghia hodn lai trong tiing Viit. Nxb Gido dvic.<br /> chhih rli, nhimg cutog vin cd thl dvta vdo<br /> 3. Nguyin Thifn Gidp (2002), Tit wng<br /> nghia cfla cdc tft t l ciu t^o nfn chiing vd hgc tiing Viit. Nxb Gido dvic.<br /> phuang thttc ciu t ^ ttt dl tim hilu vl nghia<br /> 4. Nguyin Dttc Tin (2001), NhOng van<br /> cfla ttt. Nhd svt kit hpp nhu v^y md ngudi di dgy vd flQC liing Viit Irong nhd trudng.<br /> hpe cd thl dvra vdo cau tnic dl dodn nghia: Nxb Dgi hpc Quic gia UN.<br /> 5. 3E»^ (1998).<br /> S=igm^^mi6<br /> khi hpc dupc ttt ^ 3 ! (fan bdng dd) dupc<br /> ciu thdnh bdi hai ttt tl Id ^ (bdng) vd 3*<br /> (fan) thl cd thl dvta vdo dd dl suy ra nghia<br /> 6. Tj-ZJ^ (2010), iXmWX^^. Jb<br /> cfla cdc ttt cd ciu t^io tuang tvt nhu; Rie^, ^<br /> g§,WlK6,v.v.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản