intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm sinh lý: Sinh lý học thận

Chia sẻ: Nguyễn My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

1.373
lượt xem
581
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các câu hỏi trắc nghiệm sinh lý học thận sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa, tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn ôn tập tốt môn sinh lý. Mời các bạn tham khảo để ôn tập, hệ thống kiến thức cũng như làm quen với các dạng câu hỏi có khả năng ra trong đề thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh lý: Sinh lý học thận

 1. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï SINH LYÏ HOÜC THÁÛN 1. Âãø phán biãût tãú baìo biãøu mä cuía äúng læåün gáön vaì tãú baìo cuía äúng læåün xa, ngæåìi ta dæûa vaìo âàûc âiãøm cáúu truïc naìo sau âáy: A. ÄÚng læåün xa coï maìng âaïy daìy hån B. ÄÚng læåün gáön coï maìng âaïy daìy hån C. ÄÚng læåün gáön coï båì baìn chaíi räüng hån. D. ÄÚng læåün gáön taûo thaình phæïc håüp caûnh cáöu tháûn E. ÄÚng læåün xa coï êt chäù näúi chàût giæîa caïc tãú baìo hån 2. Cáúu truïc tãú baìo naìo sau âáy khäng âuïng âäúi våïi Nephron? A. Tãú baìo biãøu mä nhaïnh xuäúng cuía quai Henle moíng, khäng coï båì baìn chaíi, êt ty laûp thãø B. Tãú baìo biãøu mä cuía cáöu tháûn laì nhæîng tãú baìo coï chán baïm vaìo maìng âaïy C. Tãú baìo biãøu mä äúng læåün gáön coï båì baìn chaíi taûo båíi caïc vi nhung mao D. Tãú baìo biãøu mä åí äúng læåün xa coï båì baìn chaíi vaì nhiãöu ty laûp thãø nhæ åí äúng læåün gáön ng E. Coï khoaíng 8 äúng læåün xa håüp thaình äúng goïp vuìng voí 3. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng âäúi våïi vë trê cuía caïc nephron? i Th A. Âa säú nephron nàòm hoaìn toaìn trong vuìng voí B. Cáöu tháûn, äúng læåün gáön vaì äúng læåün xa nàòm åí trong vuìng voí tháûn C. Mäüt säú êt nephron nàòm åí vuìng tuyí D. Mäüt säú nephron nàòm åí vuìng cáûn tuyí o E. Mäüt säú quai Henle thoüc sáu vaìo vuìng tuyí 4. Täø chæïc caûnh cáöu tháûn âæåüc hçnh thaình båíi: N A. Äúng læåün xa vaì tãú baìo tiãút renin B. Sæû thay âäøi cáúu truïc cuía tãú baìo âäüng maûch âãún vaì tãú baìo äúng læåün xa C. ÄÚng læåün xa vaì äúng goïp D. Âäüng maûch âãún, âäüng maûch âi vaì quai henleï E. Âäüng maûch âãún, âäüng maûch âi vaì tãú baìo biãøu mä äúng læåün gáön 5. Bäü maïy caûnh cáöu tháûn: A. Do tiãøu âäüng maûch âi vaì äúng læåün xa nàòm saït nhau taûo thaình B. Nhæîng nephron nàòm saït nhau taûo thaình täø chæïc caûnh cáöu tháûn C. Baìi tiãút ra Angiotensin II laìm tàng huyãút aïp D. Khi Glucose huyãút tæång tàng lãn thç täø chæïc caûnh cáöu tháûn seî tàng tiãút Renin E. Trong táút caí caïc bãûnh cao huyãút aïp, täø chæïc caûnh cáöu tháûn seî giaím tiãút Renin YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 1
 2. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï 6. Nephron: A. 80% nàòm åí vuìng voí tháûn , 20% nàòm åí vuìng tuíy tháûn B. Gäöm coï 2 pháön: tiãøu cáöu tháûn vaì bao Bowman C. Nephron vuìng voí tháûn coï cáúu taûo maûch thàóng Vasa recta D. Coï chæïc nàng loüc huyãút tæång âãø taûo thaình dëch loüc cáöu tháûn E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 7. ÄÚng tháûn: A. Táút caí tãú baìo äúng tháûn âãöu coï váûn chuyãøn têch cæûc træì nhaïnh xuäúng quai Henle B. Tãú baìo äúng læåün gáön coï protein mang cuía glucose C. Tãú baìo äúng læåün xa nàòm bãn caûnh maûch thàóng Vasa recta D. Táút caí caïc âoaûn cuía äúng tháûn âãöu tháúm næåïc E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 8. Tuáön hoaìn tháûn: A. Maïu âãún tháûn tæì 2 nguäön: maïu ténh maûch vaì maïu âäüng maûch ng B. Læu læåüng huyãút tæång âi âãún tháûn khoaíng 1200 ml/phuït C. AÏp suáút åí mao maûch cuía nephron ráút cao D. Maïu trong tiãøu âäüng maûch âi coï âäü quaïnh cao hån tiãøu âäüng maûch âãún i E. AÏp suáút tháøm tháúu trong tiãøu âäüng maûch âi laì æu træång Th 9. Hãû maûch maïu cuía nephron bao gäöm caïc pháön sau âáy, ngoaûi træì: A. Tiãøu âäüng maûch vaìo B. Tiãøu âäüng maûch ra o C. Læåïi mao maûch dinh dæåîng trong cáöu tháûn D. Læåïi mao maûch quanh äúng N E. Quai mao maûch thàóng Vasa recta 10. Maìng loüc cáöu tháûn: A. Loüc huyãút tæång âãø taûo thaình næåïc tiãøu B. Gäöm coï 3 låïp: tãú baìo biãøu mä bao Bowman, maìng âaïy vaì tãú baìo coï chán C. Cho táút caí caïc thaình pháön trong maïu âi qua træì albumin D. Coï kêch thæåïc läù loüc giaím dáön tæì phêa bao Bowman vaìo loìng mao maûch E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 11. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi maìng loüc cáöu tháûn vaì sæû tháúm qua maìng loüc? A. Tãú baìo näüi mä cuía mao maûch cáöu tháûn coï nhæîng khe håí coï âæåìng kênh khoaíng 160 A0 B. Maìng âaïy coï läù loüc âæåìng kênh khoaíng 110 A0 C. Låïp tãú baìo biãøu mä cuía bao Bowman coï läù loüc âæåìng kênh laì 70 A0 YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 2
 3. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï D. Toaìn bäü albumin coï troüng læåüng phán tæí låïn khäng loüc qua maìng loüc cáöu tháûn âæåüc E. Sæû tháúm qua maìng phuû thuäüc vaìo kêch thæåïc phán tæí váût cháút 12. Maìng loüc cáöu tháûn gäöm caïc cáúu truïc sau âáy, ngoaûi træì: A. Tãú baìo näüi mä cuía mao maûch cáöu tháûn. B. Maìng âaïy. C. Caïc khoaíng khe. D. Macula densa E. Tãú baìo biãøu mä cuía cáöu tháûn. 13. Caïc aïp suáút coï taïc duûng âáøy næåïc vaì caïc cháút hoaì tan tæì mao maûch cáöu tháûn vaìo bao Bowman: A. Aïp suáút thuyí ténh trong mao maûch cáöu tháûn vaì aïp suáút thuyí ténh trong bao Bowman B. Aïp suáút thuyí ténh trong mao maûch cáöu tháûn vaì aïp suáút keo trong mao maûch cáöu tháûn ng C. Aïp suáút thuyí ténh trong mao maûch cáöu tháûn vaì aïp suáút keo trong bao Bowman D. Aïp suáút thuyí ténh trong bao Bowman vaì aïp suáút keo trong mao maûch cáöu tháûn i E. Aïp suáút keo trong mao maûch cáöu tháûn vaì aïp suáút keo trong bao Bowman Th 14. Cå chãú loüc åí cáöu tháûn: A. Pk âáøy caïc cháút tæì mao maûch âi vaìo bao Bowman B. Ph giæî caïc cháút åí laûi trong mao maûch C. Pb tàng lãn laìm tàng quaï trçnh loüc o D. Quaï trçnh loüc chè xaíy ra khi Ph > 0 N E. Ph tàng laìm Pl tàng vaì tàng täúc âäü loüc 15. Yãúu täú chuí yãúu aính hæåíng âãún täúc âäü loüc cáöu tháûn laì: A. Læu læåüng maïu âãún tháûn B. Hãû säú loüc Kf C. AÏp suáút thuíy ténh trong bao Bowman D. AÏp suáút thuíy ténh trong mao maûch cáöu tháûn E. AÏp suáút keo trong huyãút tæång 16. Cå chãú loüc cáöu tháûn: A. Ph giæî næåïc vaì caïc cháút hoìa tan åí laûi maûch maïu B. Pk âáøy næåïc vaì caïc cháút hoìa tan ra khoíi maûch maïu C. Pb âáøy næåïc vaì caïc cháút hoìa tan tæì boüc bowman tråí laûi maûch maïu D. Ph vaì Pk âãöu âáøy næåïc vaì caïc cháút hoìa tan ra khoíi maûch maïu YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 3
 4. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï E. Pk vaì Pb âãöu giæî næåïc vaì caïc cháút hoìa tan åí maûch maïu 17. Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún læu læåüng loüc cáöu tháûn; A. Giaîn âäüng maûch vaìo, co âäüng maûch ra laìm tàng læu læåüng loüc B. Giaîn âäüng maûch vaìo, giaîn âäüng maûch ra laìm tàng læu læåüng loüc C. Kêch thich tháön kinh giao caím laìm tàng læu læåüng loüc D. Co caí âäüng maûch vaìo vaì âäüng maûch ra laìm tàng læu læåüng loüc E. Huyãút aïp âäüng maûch hãû thäúng laìm tàng læu læåüng loüc 18. Mæïc loüc cáöu tháûn vaì doìng maïu tháûn tàng lãn trong træåìng håüp naìo sau âáy? A. Tiãøu âäüng maûch vaìo co, tiãøu âäüng maûch ra giaîn B. Caí hai tiãøu âäüng maûch vaìo vaì ra âãöu giaîn C. Caí hai tiãøu âäüng maûch vaìo vaì ra âãöu co D. Chè coï âäüng maûch vaìo co E. Chè coï âäüng maûch ra co 19. Dëch loüc cáöu tháûn: ng A. Coï näöng âäü caïc cháút âiãûn giaíi nhæ huyãút tæång B. Coï näöng âäü protein gáön tæång âæång huyãút tæång C. Coï näöng âäü glucose tæång âæång huyãút tæång i Th D. Coï aïp suáút tháøm tháúu cao hån huyãút tæång E. Cáu C vaì D âãöu âuïng 20. Loüc åí cáöu tháûn: A. Dëch loüc cáöu tháûn coï näöng âäü glucose nhæ huyãút tæång trong maïu âäüng maûch o B. Maïu åí tiãøu âäüng maûch âãún coï âäü quaïnh cao hån tiãøu âäüng maûch âi C. Täúc âäü loüc cáöu tháûn bçnh thæåìng laì 180 lêt/24 giåì N D. Loüc chè xaíy ra khi aïp suáút thuíy ténh trong mao maûch låïn hån aïp suáút keo E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 21. Mæïc loüc cáöu tháûn bë chi phäúi båíi caïc yãúu täú sau âáy, ngoaûi træì: A. Aïp suáút thuyí ténh cuía mao maûch cáöu tháûn tàng laìm tàng loüc B. Aïp suáút keo cuía protien huyãút tæång giaím laìm giaím loüc C. Co tiãøu âäüng maûch vaìo laìm giaím loüc D. Kêch thêch tháön kinh giao caím laìm co tiãøu âäüng maûch vaìo vaì giaím loüc E. Aïp suáút âäüng maûch hãû thäúng tàng laìm tàng loüc 22. Dëch loüc cáöu tháûn: A. Coï thaình pháön nhæ huyãút tæång trong maïu âäüng maûch B. Coï thaình pháön Protein nhæ huyãút tæång C. Coï thaình pháön giäúng dëch baûch huyãút thu nháûn tæì äúng ngæûc YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 4
 5. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï D. Coï cuìng aïp suáút tháøm tháúu våïi huyãút tæång E. Coï thaình pháön khäng giäúng våïi huyãút tæång trong maïu âäüng maûch 23. Bãûnh nhán viãm cáöu tháûn cáúp coï albumin trong næåïc tiãøu laì do: A. Troüng læåüng phán tæí cuía albumin bë giaím âi B. Mæïc loüc cáöu tháûn tàng lãn âáøy albumin âi qua maìng loüc C. Khaí nàng taïi háúp thu albumin cuía äúng læåün gáön giaím xuäúng D. Maìng âaïy cáöu tháûn bë täøn thæång nãn máút âiãûn têch ám E. Cáu C vaì D âuïng 24. Täúc âäü loüc cuía cáöu tháûn bçnh thæåìng laì: A. 100 ml/1 phuït D. 180 lêt/24 giåì B. 125 ml/1 phuït E. Cáu B vaì D âãöu âuïng C. 150 ml/1 phuït 25. Khi èa chaíy máút næåïc, læåüng næåïc tiãøu giaím laì do: A. Huyãút aïp giaím B. AÏp suáút keo cuía maïu tàng ng C. AÏp suáút thuyí ténh trong mao maûch cáöu tháûn giaím D. Cáu A vaì C âuïng i Th E. Caí 3 cáu A, B vaì C âãöu âuïng 26. Toaìn bäü maïu trong cå thãø âæåüc loüc qua cáöu tháûn trong; A. 2 phuït D. 8 phuït B. 4 phuït E. 10 phuït o C. 6 phuït N 27. Mäüt ngæåìi bçnh thæåìng sau khi uäúng 1000ml NaCl 9‰ thç: A. AÏp suáút tháøm tháúu cuía næåïc tiãøu tàng B. AÏp suáút tháøm tháúu cuía huyãút tæång tàng C. Tàng baìi tiãút ADH D. Tàng baìi tiãút Aldosteron E. Thãø têch næåïc tiãøu tàng 28. Khi coï màût ADH, læåüng dëch loüc âæåüc taïi háúp thu nhiãöu nháút åí: A. ÄÚng læåün gáön B. Quai Henle C. ÄÚng læåün xa D. ÄÚng goïp vuìng voí E. ÄÚng goïp vuìng tuyí YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 5
 6. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï 29. Khi khäng coï màût ADH læåüng dëch loüc âæåüc taïi háúp thu maûnh nháút åí: A. ÄÚng læåün gáön B. Quai Henle C. ÄÚng læåün xa D. ÄÚng goïp vuìng voí E. ÄÚng goïp vuìng tuyí 30. Taïi háúp thu Glucose åí äúng tháûn: A. Glucose âæåüc taïi háúp thu hoaìn toaìn åí äúng læåün gáön B. Glucose âæåüc taïi háúp thu hoaìn toaìn åí táút caí caïc âoaûn cuía äúng tháûn C. Glucose âæåüc taïi háúp thu theo cå chãú têch cæûc nguyãn phaït D. Taïi háúp thu Glucose khäng phuû thuäüc vaìo Glucose maïu E. Cáu A vaì D âuïng 31. Taïi háúp thu glucose xaíy ra åí: A. ÄÚng læåün gáön B. Quai Henle C. ÄÚng læåün xa D. ÄÚng goïp vuìng voí ng E. ÄÚng goïp vuìng tuyí i Th 32. Taïi háúp thu glucose theo cå chãú: A. Váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït (âäöng váûn chuyãøn våïi Na+) åí båì baìn chaíi vaìo trong tãú baìo, sau âoï khuãúch taïn coï cháút mang qua båì bãn vaì båì âaïy B. Váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït (váûn chuyãøn ngæåüc chiãöu våïi Na+) åí båì baìn o chaíi vaìo trong tãú baìo, sau âoï khuãúch taïn coï cháút mang qua båì bãn vaì båì âaïy N C. Khuãúch taïn coï cháút mang qua diãöm baìn chaíi, sau âoï váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït (âäöng váûn chuyãøn våïi Na+) qua båì bãn vaì båì âaïy D. Khuãúch taïn coï cháút mang qua diãöm baìn chaíi, sau âoï váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït (váûn chuyãøn ngæåüc chiãöu våïi Na+) qua båì bãn vaì båì âaïy E. Váûn chuyãøn têch cæûc nguyãn phaït qua diãöm baìn chaíi, sau âoï váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït (âäöng váûn chuyãøn våïi Na+) qua båì bãn vaì båì âaïy 33. Mæïc váûn chuyãøn täúi âa cuía 1 cháút: A. Laì khaí nàng taïi háúp thu cao nháút cuía cháút âoï trong 1 phuït B. Laì khaí nàng baìi tiãút cao nháút cuía cháút âoï trong 1 phuït C. Laì khaí nàng loüc cao nháút cuía cháút âoï trong 1 phuït D. Laì khaí nàng taïi háúp thu hay baìi tiãút cháút âäü åí mæïc âäü cao nháút trong 1 phuït YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 6
 7. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï E. Laì khaí nàng täúi æu cháút âoï âaìo thaíi ra næåïc tiãøu 34. Ngæåîng taïi háúp thu âæåìng cuía tháûn laì: A. 120mg/100ml huyãút tæång D. 180mg/100ml huyãút tæång B. 140mg/100ml huyãút tæång E. 100mg/100ml huyãút tæång C. 160mg/100ml huyãút tæång 35. Khi näöng âäü glucose huyãút tæång cao hån ngæåîng âæåìng cuía tháûn thç: A. Bàõt âáöu xuáút hiãûn glucose trong næåïc tiãøu vaì âáy laì tiãu chuáøn chênh âãø cháøn âoaïn bãûnh âaïi âæåìng B. Mæïc taïi háúp thu glucose cuía äúng læåün gáön âaî âaût âæåüc trë säú cao nháút C. Bàõt âáöu xuáút hiãûn glucose trong dëch loüc cáöu tháûn D. ÄÚng læåün gáön khäng coï khaí nàng taïi háúp thu hãút glucose trong dëch loüc cáöu tháûn E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 36. Taïi háúp thu Na+: ng A. Na+ âæåüc taïi háúp thu åí táút caí caïc âoaûn cuía äúng tháûn B. Na+ âæåüc taïi háúp thu theo cå chãú váûn chuyãøn têch cæûc åí båì loìng äúng C. Ngaình xuäúng cuía quai Henleï chè taïi háúp thu Na+ i D. Taïi háúp thu Na+ khäng phuû thuäüc Angiotensin II Th E. Na+ âæåüc taïi háúp thu chuí yãúu åí äúng læåün gáön 37. Taïi háúp thu Na+ åí äúng læåün gáön theo cå chãú A. Khuãúch taïn âån thuáön taûi båì loìng äúng, váûn chuyãøn têch cæûc nguyãn phaït taûi båì bãn vaì båì âaïy o B. Khuãúch taïn âån thuáön taûi båì loìng äúng, váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït taûi båì N bãn vaì båì âaïy C. Váûn chuyãøn têch cæûc nguyãn phaït taûi båì loìng äúng, khuãúch taïn âån thuáön taûi båì bãn vaì båì âaïy D. Váûn chuyãøn têch cæûc nguyãn phaït taûi båì loìng äúng, váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït åí båì bãn vaì båì âaïy E. Váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït taûi båì loìng äúng, khuãúch taïn âån thuáön taûi båì bãn vaì båì âaïy 38. Taïi háúp thu næåïc åí äúng tháûn: A. Næåïc âæåüc taïi háúp thu chuí yãúu åí äúng læåün gáön B. Næåïc âæåüc taïi háúp thu åí táút caí caïc âoaûn cuía äúng tháûn C. ADH vaì Aldosteron laìm tàng taïi háúp thu næåïc åí äúng læåün gáön D. Ngaình lãn cuía quai Henleï chè cho næåïc tháúm qua YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 7
 8. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï E. Næåïc âæåüc taïi háúp thu khäng phuû thuäüc aïp suáút tháøm tháúu 39. Taïi háúp thu åí äúng læåün gáön: A. Táút caí Na+ âæåüc taïi háúp thu âãöu keïo theo glucose B. Glucose âæåüc taïi háúp thu theo cå chãú têch cæûc thæï cáúp åí båì âaïy C. Taïi háúp thu HCO3- nhåì enzym carbonic anhydrase D. Acid amin âæåüc taïi háúp thu nhåì sæû häù tråü cuía glucose E. Dëch âi ra khoíi äúng læåün gáön laì dëch nhæåüc træång 40. Caïc cháút sau âáy âãöu âuïng våïi sæû taïi háúp thu acid amin vaì protein åí äúng læåün gáön, ngoaûi træì: A. Coï 30g protein âæåüc loüc qua cáöu tháûn mäùi ngaìy B. Protein âæåüc taïi háúp thu bàòng áøm baìo tæì loìng äúng vaìo tãú baìo biãøu mä C. Protein âæåüc váûn chuyãøn tæì tãú baìo vaìo dëch keî nhåì cå chãú khuãúch taïn D. Acid amin âæåüc váûn chuyãøn tæì loìng äúng vaìo tãú baìo bàòng cå chãú váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït âäöng váûn chuyãøn E. Acid amin âæåüc váûn chuyãøn tæì tãú baìo vaìo dëch keî bàìng cå chãú khuãúch taïn ng 41. Coï mäüt læåüng ráút êt protein trong dëch loüc cáöu tháûn vç: A. Táút caí caïc protein huyãút tæång âãöu quaï låïn so våïi kêch thæåïc cuía läù loüc i B. Âiãûn têch dæång cuía läù loüc âaî âáøy luìi caïc phán tæí protein huyãút tæång Th C. Sæû kãút håüp caí hai lyï do: kêch thæåïc läù loüc vaì âiãûn têch ám cuía läù loüc D. Caïc tãú baìo biãøu mä cuía cáöu tháûn chuí âäüng taïi háúp thu caïc phán tæí protein âaî âæåüc loüc E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai o 42. Mäüt cháút duìng âãø âaïnh giaï chæïc nàng loüc cuía tháûn: N A. Âæåüc loüc hoaìn toaìn qua cáöu tháûn, khäng âæåüc taïi háúp thu vaì baìi tiãút åí äúng tháûn B. Âæåüc loüc hoaìn toaìn qua cáöu tháûn, âæåüc taïi háúp thu nhæng khäng âæåüc baìi tiãút åí äúng tháûn C. Âæåüc loüc hoaìn toaìn qua cáöu tháûn, khäng âæåüc taïi háúp thu nhæng âæåüc baìi tiãút åí äúng tháûn D. Âæåüc loüc hoaìn toaìn qua cáöu tháûn, âæåüc taïi háúp thu vaì baìi tiãút åí äúng tháûn E. Táút caí 4 cáu trãn âãöu sai 43. Dëch tæì quai Henleï ra laì dung dëch: A. Nhæåüc træång D. Âaî âæåüc pha loaîng B. Âàóng træång E. Tæång âäúi loaîng C. Æu træång YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 8
 9. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï 44. Taïi háúp thu åí quai Henle: A. Nhaïnh xuäúng quai Henle chè cho næåïc âi qua B. Nhaïnh lãn quai Henle khäng cho næåïc âi qua C. Quai Henle háúp thu næåïc nhiãöu hån Na+ D. Nhaïnh lãn moíng quai Henle khäng cho Na+ âi qua E. Lasix æïc chãú taïi háúp thu Na+ åí quai Henle 45. Quai Henle: A. Ngaình xuäúng taïi háúp thu næåïc vaì ure, ngaình lãn taïi háúp thu Na+ vaì ure B. Ngaình xuäúng taïi háúp thu Na+ vaì ure, ngaình lãn taïi háúp thu næåïc vaì ure C. Taûi choïp quai Henle coï näöng âäü Na+ tháúp nháút D. Dëch ra khoíi quai Henle laì dëch âàóng træång E. Baìi tiãút mäüt læåüng låïn K+ vaì H+ 46. Cå chãú chuí yãúu gáy ra hiãûn tæåüng tàng näöng âäü ngæåüc doìng åí quai Henle laì: A. Sæû taïi háúp thu næåïc åí nhaïnh xuäúng ng B. Sæû taïi háúp thu thuû âäüng Na+ vaì Cl- åí nhaïnh lãn moíng C. Sæû taïi háúp thu têch cæûc Na+ vaì Cl- åí nhaïnh lãn moíng D. Sæû taïi háúp thu têch cæûc Na+ vaì Cl- åí nhaïnh lãn daìy i E. Cáu A vaì D âãöu âuïng Th 47. Taïc duûng cuía Aldosteron lãn äúng tháûn: A. Aldosteron laìm tàng taïi háúp thu Na+ chuí yãúu åí äúng læåün xa B. AÏp suáút tháøm tháúu dëch ngoaûi baìo tàng laìm tàng baìi tiãút Aldosteron C. Aldosteron maïu tàng laìm tàng taïi háúp thu Na+ vaì K+ åí äúng tháûn o D. Aldosteron do tuíy thæåüng tháûn tiãút ra N E. Aldosteron baìi tiãút khäng phuû thuäüc vaìo læåüng maïu bë máút 48. Aldosterol gáy aính hæåíng låïn nháút lãn: A. ÄÚng læåün gáön B. Pháön moíng cuía quai Henle C. Pháön daìy cuía quai Henle D. Cáöu tháûn E. ÄÚng goïp 49. Taïi háúp thu vaì baìi tiãút åí äúng læåün xa: A. Taïi háúp thu glucose theo cå chãú têch cæûc thæï cáúp cuìng våïi Na+ B. Baìi tiãút NH3 tàng lãn khi cå thãø nhiãùm kiãöm C. Aldosteron laìm tàng tênh tháúm cuía tãú baìo biãøu mä âäúi våïi næåïc YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 9
 10. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï D. Taïi háúp thu Na+ coï sæû häù tråü cuía ADH E. Baìi tiãút H+ theo cå chãú têch cæûc nguyãn phaït 50. Quaï trçnh baìi tiãút NH3 cuía äúng læåün xa coï taïc duûng: A. Laìm tàng quaï trçnh baìi tiãút H+ cuía äúng læåün xa B. Giuïp cå thãø chäúng laûi tçnh traûng nhiãùm kiãöm C. Laìm kiãöm hoïa næåïc tiãøu D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Chè coï cáu A vaì C âuïng 51. Taïi háúp thu caïc cháút åí äúng tháûn: A. Taïi háúp thu âäöng âãöu åí táút caí caïc âoaûn cuía äúng tháûn B. Taïi háúp protid åí äúng læåün xa keïm hån äúng læåün gáön C. Taïi háúp thu glucose åí äúng læåün xa theo cå chãú âi cuìng våïi Na+ D. Taïi háúp thu chuí yãúu åí äúng læåün gáön E. Caí 3 cáu B, C vaì D âãöu âuïng 52. Aldosterone coï taïc duûng maûnh nháút åí âoaûn naìo cuía äúng tháûn? A. Cáöu tháûn B. Âoaûn moíng cuía quai henleï i ng C. ÄÚng læåün gáön Th D. Âoaûn daìy cuía quai henleï E. ÄÚng goïp 53. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi taïc duûng cuía ADH trãn tháûn: A. Tàng baìi xuáút Na+ o B. Tàng mæïc loüc cáöu tháûn N C. Tàng sæû baìi xuáút næåïc D. Tàng tênh tháúm cuía äúng læåün xa vaì äúng goïp âäúi våïi næåïc E. Tàng tênh tháúm cuía quai henleï âäúi våïi næåïc 54. Taïi háúp thu åí äúng goïp: A. Aldosteron häù tråü taïi háúp thu thuû âäüng Na+ B. Taïi háúp thu næåïc laì chuí yãúu C. Taïi háúp thu caïc cháút coï vai troì cuía ADH D. Vuìng voí tháûn quanh äúng goïp æu træång laìm tàng háúp thu næåïc E. Cáu B vaì D âuïng 55. Angiotensin II laìm tàng huyãút aïp do: A. Laìm tàng thãø têch maïu YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 10
 11. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï B. Laìm giaím baìi xuáút Na+ trong næåïc tiãøu C. Gáy co maûch toaìn thán D. Laìm tàng haìm læåüng Na+ åí trong maïu E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 56. Taïi háúp thu åí quai Henle: A. Nhaïnh xuäúng quai Henle chè taïi háúp thu Na+ B. Nhaïnh lãn quai Henle khäng taïi háúp thu næåïc C. Quai Henle háúp thu næåïc nhiãöu hån Na+ D. Nhaïnh lãn moíng quai Henle khäng taïi háúp thu Na+ E. Quai Henle chè taïi háúp thu Na+ 57. Cháút âæåüc sæí duûng âãø thàm doì chæïc nàng loüc cáöu tháûn: A. Laì cháút khäng âæåüc taïi háúp thu åí äúng tháûn B. Laì cháút phaíi âæåüc loüc åí cáöu tháûn vaì khäng âæåüc baìi tiãút thãm åí äúng tháûn C. Laì cháút chè âæåüc loüc åí cáöu tháûn, khäng âæåüc taïi háúp thu vaì baìi tiãút åí äúng tháûn ng D. Laì cháút phaíi coï troüng læåüng phán tæí beï E. Laì cháút mang âiãûn têch dæång 58. Men carbonic anhydrase coï vai troì quan troüng trong táút caí caïc kháu sau âáy, i Th ngoaûi træì: A. Taûo HCO3- trong tãú baìo äúng læåün gáön B. Taûo CO2 trong loìng äúng læåün gáön C. Taûo HCO3- trong tãú baìo äúng læåün xa o D. Taûo CO2 trong loìng äúng læåün xa E. Taûo ion H+ trong tãú baìo äúng N 59. Täø chæïc caûnh cáöu tháûn tham gia âiãöu hoìa huyãút aïp thäng qua sæû baìi tiãút: A. Angiotensinogen D. Renin B. Angiotensin I E. Aldosteron C. Angiotensin II 60. Hormon naìo sau âáy do tháûn baìi tiãút: A. Cortisol , ADH D. Renin , Erythropoietin B. Aldosteron E. Angiotensinogen C. Gastrin 61. AngiotensinII laìm tàng huyãút aïp do: A. Laìm tim co boïp maûnh YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 11
 12. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï B. ÆÏc chãú baìi tiãút hormon ADH C. Kêch thêch hoaût âäüng cuía hãû tháön kinh giao caím D. ÆÏc chãú baìi tiãút hormon Aldosteron E. Laìm co maûch toaìn thán 62. Trung tám khaït nàòm åí: A. Âäöi thë D. Haình naîo B. Saït nhán trãn thë E. Cáöu naîo C. Tuyãún yãn 63. Cå chãú âiãöu chènh Ph trong cå thãø liãn quan âãún: A. Taïi háúp thu H+ D. Tàng baìi tiãút Aldosteron B. Taïi háúp thu Na+ E. Liãn quan âãún hãû R-A-A C. Baìi tiãút NH3 keïo theo K+ 64. Khi bë täøn thæång nhán trãn thë thç: A. Læåüng næåïc tiãøu êt dáön D. Coï trçnh traûng tàng tiãút ADH B. Næåïc tiãøu tråí nãn æu træång C. Bë bãûnh âaïi nhaût ng E. Taïi háúp thu næåïc tàng 65. Táút caí caïc hoaût âäüng dæåïi âáy âãöu thãø hiãûn chæïc nàng âiãöu hoìa näüi mäi cuía i tháûn, ngoaûi træì: Th A. Âiãöu hoìa thãø têch dëch ngoaûi baìo B. Âiãöu hoìa pH C. Âiãöu hoìa säú læåüng häöng cáöu D. Âiãöu hoìa aïp suáút tháøm tháúu o E. Âiãöu hoìa näöng âäü caïc cháút âiãûn giaíi N 66. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi taïc duûng cuía ADH trãn tháûn ? A. Tàng sæû baìi xuáút næåïc B. Tàng tênh tháúm cuía quai Henle âäúi våïi næåïc C. Tàng mæïc loüc cáöu tháûn D. Tàng baìi xuáút Na+ E. Tàng tênh tháúm cuía äúng læåün xa vaì äúng goïp âäúi våïi næåïc 67. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi renin A. Renin âæåüc baìi tiãút båíi tãú baìo cáöu tháûn B. Sæû baìi tiãút cuía renin dáùn tåïi máút Na+ vaì næåïc tæì huyãút tæång C. Renin biãún âäøi angiotensinogen thaình angiotensin I D. Renin biãún âäøi angiotensin I thaình angiotensin II YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 12
 13. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï E. Tàng huyãút aïp âäüng maûch tháûn gáy kêch thêch sæû baìi tiãút renin 68. Nhæîng cháút chênh sau âáy quyãút âënh âäü tháøm tháúu cuía huyãút tæång. Ngoaûi træì: A. Na+ D. Hemoglobin B. Cl- E. Glucose C. Albumin 69. Khi thiãúu ADH, pháön næåïc loüc âæåüc taïi háúp thu nhiãöu nháút taûi nåi naìo sau âáy cuía äúng tháûn A. Quai henleï E. ÄÚng goïp voí B. ÄÚng læåün gáön C. ÄÚng goïp tuyí D. ÄÚng læåün xa 70. Pháön naìo sau âáy cuía äúng tháûn khäng váûn chuyãøn têch cæûc Na+ tæì loìng äúng tháûn. A. ÄÚng læåün gáön D. ÄÚng læåün xa B. Ngaình xuäúng cuía quai henleï E. ÄÚng goïp C. Ngaình lãn cuía quai henleï ng 71. Âäü tháøm tháúu cuía dëch khi âi qua caïc pháön khaïc nhau cuía nephron laì nhæ sau ngoaûi træì: A. Dëch âàóng tæång khi vaìo quai henleï i B. Dëch æu træång khi qua ngaình xuäúng cuía quai henleï Th C. Dëch âàóng træång khi råìi quai henleï D. Dëch âàóng træång khi vaìo äúng goïp E. Dëch æu træång khi råìi äúng goïp o 72. Thãø têch næåïc tiãøu tàng lãn trong caïc træåìng håüp sau âáy, ngoaûi træì: A. Bãûnh âaïi thaïo nhaût D. AÏp suáút âäüng maûch tháûn giaím N B. Bãûnh âaïi âæåìng E. Truyãön manitol C. Uäúng næåïc nhiãöu 73. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng âäúi våïi vai troì cuía tháûn trong sæû baìi tiãút ion K+ A. K+ âæåüc båm tæì dëch keî vaìo tãú baìo biãøu mä cuía äúng læåün xa vaì äúng goïp theo cå chãú váûn chuyãøn têch cæûc nguyãn phaït B. K+ âæåüc váûn chuyãøn têch cæûc thæï phaït tæì tãú baìo vaìo loìng äúng læåün xa vaì äúng goïp C. Sæû baìi tiãút ion K+ phuû thuäüc vaìo sæû taïi háúp thu Na+ D. Na+ âæåüc båm ra dëch keî êt, sæû baìi tiãút K+ giaím, ion K+ æï âoüng laûi trong cå thãø gáy tàng kali huyãút. E. Tàng kali huyãút gáy loaûn nhëp tim, nàûng coï thãø gáy suy tim hay ngæìng tim dáùn tåïi chãút 74. Caïc cáu sau âáy âãöu âuïng våïi chæïc nàng âiãöu hoaì näüi mäi cuía tháûn, ngoaûi træì: YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 13
 14. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï A. Tháûn âiãöu hoaì thaình pháön vaì näöng âäü caïc cháút trong huyãút tæång B. Âiãöu hoaì aïp suáút tháøm tháúu cuía dëch ngoaûi baìo C. Âiãöu hoaì säú læåüng tiãøu cáöu D. Âiãöu hoaì näöng âäü ion H+ vaì âäü pH cuía cå thãø E. Âiãöu hoaì huyãút aïp 75. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng âäúi våïi caïc cháút âæåüc taïi háúp thu vaì baìi tiãút båíi äúng tháûn? A. Coï nhæîng cháút âæåüc taïi háúp thu hoaìn toaìn nhæ glucose, Protein, lipid B. Coï nhæîng cháút âæåüc taïi háúp thu theo yãu cáöu nhæ vitamin vaì urã C. Coï nhæîng cháút âæåüc baìi tiãút hoaìn toaìn nhæ H+, CO2, NH3 D. Coï nhæîng cháút âæåüc baìi tiãút theo yãu cáöu nhæ caïc cháút âiãûn giaíi thæìa E. Næåïc âæåüc taïi háúp thu theo aïp suáút tháøm tháúu 76. Âån vë cáúu taûo cuía tháûn laì ..........., mäùi tháûn bao gäöm khoaíng ................ A. Nephron, 1.000 D. Tiãøu cáöu tháûn, 120.000 B. Nephron, 120.000 E. Tiãøu cáöu tháûn, 1.200.000 C. Nephron, 1.200.000 ng 77. Yãúu täú naìo sau âáy thãø hiãûn vai troì cuía tháûn trong taûo häöng cáöu: i A. Tháûn baìi tiãút renin Th B. Baín thán tháûn laì mäüt cå quan saín sinh häöng cáöu tæì tãú baìo gäúc C. Tháûn âaïp æïng våïi tçnh traûng thiãúu oxy bàòng caïch baìi tiãút erythropoietin, thuïc âáøy sæû saín sinh häöng cáöu cuía tuyí xæång D. Tháûn cung cáúp caïc yãúu täú cáön thiãút âãø taûo häöng cáöu o E. Tháûn khäng coï chæïc nàng taûo häöng cáöu N 78. Aldosterol trong maïu tàng dáùn âãún: A. Tàng taïi háúp thu HCO3- åí äúng tháûn B. Tàng thãø têch næåïc tiãøu C. Tàng baìi tiãút næåïc vaì Na+ åí äúng tháûn D. Tàng læu læåüng loüc åí cáöu tháûn E. Tàng taïi háúp thu Na+ vaì baìi tiãút K+ åí äúng tháûn 79. Nephron nàòm hoaìn toaìn åí vuìng voí tháûn Â/S 80. Aïp suáút keo cuía huyãút tæång giaím seî laìm giaím mæïc loüc cáöu tháûn Â/S 81. Maìng loüc cáöu tháûn coï kêch thæåïc laì 70 A0 Â/S 82. Dëch loüc coï cuìng aïp suáút tháøm tháúu våïi huyãút tæång Â/S 83. Maïu trong tiãøu âäüng maûch âi coï âäü quaïnh cao hån tiãøu âäüng maûch âãún Â/S YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 14
 15. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï 84. Co tiãøu âäüng maûch âãún vaì giaîn tiãøu âäüng maûch âi laìm tàng læu læåüng loüc cáöu tháûn Â/S 85. Glucose âæåüc taïi háúp thu åí táút caí caïc pháön cuía äúng tháûn Â/S 86. Ngæåîng taïi háúp thu âæåìng tháûn laì 180 mg/100mL huyãút tæång (180 mg%) Â/S 87. Na+ âæåüc taïi háúp thu têch cæûc åí båì loìng äúng Â/S 88. Aldosterol laìm tàng taïi háúp thu Na+ åí äúng læåün xa vaì äúng goïp Â/S 89. Næåïc âæåüc taïi háúp thu chuí yãúu åí äúng læåün gáön Â/S 90. Protein âæåüc taïi háúp thu chuí yãúu åí äúng læåün xa Â/S 91. HCO3- âæåüc taïi háúp thu træûc tiãúp vaìo maïu Â/S 92. Dëch loüc cáöu tháûn coï thaình pháön nhæ huyãút tæång trong maïu âäüng maûch Â/S 93. Aïp suáút thuyí ténh cuía mao maûch cáöu tháûn coï taïc duûng âáøy næåïc vaì caïc cháút hoìa ng tan tæì mao maûch cáöu tháûn vaìo bao Bowman. Â/S 94. Na+ âæåüc taïi háúp thu têch cæûc nguyãn phaït åí båì âaïy i Â/S 95. Nhaïnh lãn cuía quai Henle coï tênh tháúm næåïc cao Â/S Th 96. Quaï trçnh taïi háúp thu Na+ maûnh åí äúng læåün xa nhåì sæû häù tråü cuía Aldosteron Â/S 97. Angiotensinogen laì hormon do tháûn baìi tiãút ra Â/S o 98. Renin do tháûn baìi tiãút ra Â/S N 99. Aldosteron coï taïc duûng taïi háúp thu Na+ åí äúng læåün gáön Â/S 100. ADH laìm tàng taïi háúp thu næåïc åí quai Henle Â/S 101. Khi thiãúu ADH, dëch loüc âæåüc taïi háúp thu nhiãöu nháút åí äúng læåün gáön Â/S 102. Khi coï ADH, dëch loüc âæåüc taïi háúp thu nhiãöu nháút åí äúng læåün xa Â/S 103. Glucose âæåüc taïi háúp thu duy nháút åí äúng læåün gáön Â/S 104. Maûch thàóng Vassa recta âoïng vai troì quan troüng trong quaï trçnh ... ... næåïc tiãøu. 105. Læu læåüng loüc cáöu tháûn laì ... ... ... âæåüc loüc åí táút caí caïc nephron cuía ... ... ... trong mäüt phuït 106. Khi näöng âäü glucose trong huyãút tæång ... ... ngæåîng âæåìng cuía tháûn thç äúng tháûn khäng taïi háúp thu hãút, nãn trong næåïc tiãøu coï .... vaì gáy hiãûn tæåüng ... .... YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 15
 16. Sưu tầm YHDP 08-14.Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï tháûn 107. Aïp suáút loüc cáöu tháûn âæåüc kyï hiãûu laì Pl: Pl = ... - (Pk + ...) 108. Maìng loüc cáöu tháûn gäöm .... ..... theo thæï tæû âi tæì loìng ... .... vaìo bao Bowman 109. Täúc âäü loüc cáöu tháûn laì ... .... .... âæåüc loüc trong 1 phuït åí toaìn bäü ... ... cuía caí 2 tháûn. 110. Bçnh thæåìng læu læåüng loüc cáöu tháûn laì ......... ml/phuït 111. Mæïc váûn chuyãøn täúi âa cuía mäüt cháút (Tm) laì khaí nàng ... ... ... hay .... .... cháút âoï åí mæïc âäü cao nháút trong mäüt phuït. 112. Cháút âæåüc sæí duûng âãø thàm doì chæïc nàng loüc cuía cáöu tháûn laì cháút chè âæåüc .... åí cáöu tháûn, khäng âæåüc ... ... .... vaì baìi tiãút åí äúng tháûn. 113. Täø chæïc caûnh cáöu tháûn âæåüc cáúu taûo båíi nhæîng thaình pháön naìo? ng 114. Trçnh baìy thaình pháön cuía dëch loüc cáöu tháûn? 115. Hormon naìo do tháûn baìi tiãút ra vaì taïc duûng cuía chuïng? i Th 116. Haîy nãu caïc quaï trçnh tham gia vaìo chæïc nàng taûo næåïc tiãøu cuía tháûn? 117. Maìng loüc cáöu tháûn âæåüc cáúu taûo båíi nhæîng täø chæïc naìo? 118. Haîy kãø tãn caïc aïp suáút tham gia vaìo cå chãú loüc åí cáöu tháûn? o 119. Taïi háúp thu proteing vaì acid amin? N 120. Trçnh baìy vai troì cuía tháûn trong âiãöu hoaì pH maïu? YHDP 08 - 14. Lưu hành nội bộ 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2