intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh lý: Sinh lý học thần kinh

Chia sẻ: Nguyễn My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
969
lượt xem
493
download

Trắc nghiệm sinh lý: Sinh lý học thần kinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn sinh lý cung cấp cho các bạn sinh viên chuyên ngành y những câu hỏi trắc nghiệm hay nhất về học phần sinh lý học thần kinh. Tài liệu sẽ giúp các bạn tổng hợp những kiến thức căn bản trong quá trình học môn sinh lý. Mời các bạn tham khảo để ôn tập và củng cố kiến thức, chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh lý: Sinh lý học thần kinh

 1. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý SINH LYÏ HOÜC THÁÖN KINH 1. Vãö màût giaíi pháùu, hãû tháön kinh chia laìm 2 pháön: A. Hãû tháön kinh âäüng váût vaì hãû tháön kinh thæûc váût B. Naîo bäü vaì tuíy säúng C. Tháön kinh giao caím vaì phoï giao caím D. Hãû tháön kinh trung æång vaì hãû tháön kinh ngoaûi biãn E. Dáy tháön kinh soü vaì dáy tháön kinh säúng 2. Hçnh thæïc hoaût âäüng cå baín cuía hãû tháön kinh laì: A. Caím giaïc D. Hoaût âäüng tháön kinh cao cáúp B. Váûn âäüng E. Phaín xaû C. Thæûc váût 3. Âån vë cáúu taûo cå baín cuía hãû tháön kinh laì: A. Xy naïp B. Nå ron ng D. Âuäi gai cuía nå ron E. Såüi truûc cuía nå ron C. Thán cuía nå ron i Th 4. Thán nå ron khäng coï chæïc nàng naìo sau âáy: A. Dinh dæåîng cho nå ron B. Tiãúp nháûn xung âäüng tháön kinh truyãön âãún nå ron C. Phaït sinh xung âäüng tháön kinh o D. Dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh âi ra khoíi nå ron N E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 5. Bäü pháûn cuía nå ron tiãúp nháûn xung âäüng tháön kinh truyãön âãún laì: A. Såüi truûc D. Chuí yãúu åí thán, 1 pháön åí âuäi B. Âuäi gai gai C. Thán E. Chuí yãúu åí âuäi gai, 1 pháön åí thán 6. Noïi vãö såüi truûc cuía nå ron, cáu naìo sau âáy sai: A. Mäùi nå ron chè coï mäüt såüi truûc B. Pháön cuäúi såüi truûc tiãút ra cháút trung gian hoïa hoüc C. Pháön cuäúi såüi truûc chæïa receptor tiãúp nháûn cháút trung gian hoïa hoüc D. Pháön cuäúi såüi truûc coï xy naïp E. Såüi truûc laì bäü pháûn duy nháút dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh âi ra khoíi nå ron 7. Noïi vãö âuäi gai cuía nå ron, cáu naìo sau âáy âuïng: 1
 2. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý A. Mäùi nå ron thæåìng chè coï mäüt âuäi gai B. Pháön cuäúi âuäi gai coï cuïc táûn cuìng C. Âuäi gai coï thãø tiãút ra cháút trung gian hoaï hoüc D. Âuäi gai coï thãø taûo ra mäüt pháön cuía xy naïp E. Âuäi gai laì bäü pháûn duy nháút tiãúp nháûn xung âäüng tháön kinh truyãön âãún nå ron 8. Xy naïp laì chäù näúi giæîa: A. Hai nå ron åí trung æång B. Hai nå ron åí ngoaûi biãn C. Nå ron våïi tãú baìo cå quan D. Nå ron váûn âäüng våïi nå ron caím giaïc E. Nå ron våïi nå ron hoàûc nå ron våïi tãú baìo cå quan 9. Cáúu taûo cuía xy naïp hoïa hoüc: A. Pháön træåïc xy naïp thuäüc såüi truûc cuía nå ron ng B. Pháön sau xy naïp coï thãø laì âuäi gai cuía nå ron C. Khe xy naïp laì nåi täøng håüp cháút trung gian hoaï hoüc D. Tuïi xy naïp vaì receptor nàòm caûnh nhau åí trãn maìng tãú baìo i Th E. Cáu A vaì B âuïng 10. Mäüt xy naïp hoïa hoüc gäöm coï 3 pháön: A. Tãú baìo træåïc xy naïp, khe xy naïp, nå ron sau xy naïp B. Tãú baìo træåïc xy naïp, khe xy naïp, tãú baìo sau xy naïp o C. Cuïc táûn cuìng cuía nå ron træåïc xy naïp, khe xy naïp, nå ron sau xy naïp N D. Cuïc táûn cuìng cuía nå ron træåïc xy naïp, khe xy naïp, maìng tãú baìo sau xy naïp E. Tuïi xy naïp, khe xy naïp, receptor 11. So våïi xy naïp âiãûn hoüc, xy naïp hoïa hoüc quan troüng hån, vç: A. Chiãúm âa säú trong hãû tháön kinh B. Dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh ráút nhanh C. Chè cho xung âäüng tháön kinh truyãön theo 1 chiãöu D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Chè coï cáu A vaì C âuïng 12. Noïi vãö receptor, cáu naìo sau âáy khäng âuïng: A. Nàòm trãn maìng tãú baìo sau xy naïp B. Coï âiãøm gàõn våïi mäüt säú cháút trung gian hoïa hoüc âàûc hiãûu C. Laì mäüt loaûi protein xuyãn maìng 2
 3. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. Näúi våïi kãnh ion hoàûc liãn kãút våïi enzym E. Khi kãút håüp våïi cháút laû seî khäng kãút håüp våïi cháút trung gian hoïa hoüc âàûc hiãûu næîa 13. Noïi vãö cháút trung gian hoïa hoüc, cáu naìo sau âáy sai: A. Coï khoaíng 40 cháút trung gian hoïa hoüc trong hãû tháön kinh B. Chæïa åí trong cuïc táûn cuìng C. Khi âaî giaíi phoïng ra seî kãút håüp vénh viãùn våïi receptor âàûc hiãûu D. Âoïng vai troì quan troüng trong sæû dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh qua xy naïp E. Khi bë æï âoüng trong cå thãø seî gáy ra nguy hiãøm 14. Khi cháút trung gian hoïa hoüc gàõn vaìo receptor seî gáy ra hiãûn tæåüng: A. Laìm måí kãnh ion hoàûc hoaût hoïa hay æïc chãú enzym gàõn vaìo receptor B. Laìm maìng sau xy naïp chuyãøn sang âiãûn thãú âäüng C. Kêch thêch tãú baìo sau xy naïp D. ÆÏc chãú tãú baìo sau xy naïp E. Laìm máút taïc duûng cuía receptor ng 15. Caïc cháút trung gian hoïa hoüc thæåìng gàûp nháút laì: i A. Acetylcholin vaì histamin Th B. Epinephrin vaì serotonin C. Acetylcholin vaì glutamat D. Epinephrin vaì norepinephrin o E. Acetylcholin vaì norepinephrin N 16. Âiãûn thãú maìng tãú baìo tháön kinh khi nghè chuí yãúu do: A. Na+ åí bãn trong maìng cao hån bãn ngoaìi B. K+ åí bãn ngoaìi maìng cao hån bãn trong C. Cl- åí bãn trong maìng cao hån bãn ngoaìi D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Caí 3 cáu trãn âãöu sai 17. Sæû dáùn truyãön qua xy naïp tháön kinh váûn âäüng - cå ván: A. Laì sæû dáùn truyãön theo cå chãú hoaï hoüc B. Tàng lãn khi bë nhiãùm âäüc phospho hæîu cå C. Giaím âi trong bãûnh nhæåüc cå D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Caí 3 cáu trãn âãöu sai 3
 4. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý 18. Sæû dáùn truyãön qua xy naïp tháön kinh phoï giao caím - cå trån phãú quaín: A. Laì sæû dáùn truyãön theo cå chãú âiãûn hoüc B. Tàng lãn khi bë nhiãùm âäüc phospho hæîu cå C. Tàng lãn khi duìng thuäúc kêch thêch β 2 D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Caí 3 cáu trãn âãöu sai 19. Sæû dáùn truyãön qua xy naïp tháön kinh phoï giao caím - cå trån äúng tiãu hoaï: A. Laì sæû dáùn truyãön theo cå chãú væìa âiãûn hoüc væìa hoaï hoüc B. Giaím âi khi bë nhiãùm âäüc phospho hæîu cå C. Tàng lãn khi duìng thuäúc kêch thêch β 2 D. Caí 3 cáu trãn âãöu âuïng E. Caí 3 cáu trãn âãöu sai 20. Cháút trung gian hoaï hoüc åí xy naïp tháön kinh phoï giao caím - cå trån phãú quaín laì: A. Acetylcholin B. Dopamin ng C. Norepinephrin i Th D. Glutamat E. Serotonin 21. Cháút trung gian hoaï hoüc åí xy naïp tháön kinh giao caím - cå trån phãú quaín laì: A. Acetylcholin D. Glutamat o B. Dopamin E. Epinephrin N C. Norepinephrin 22. Cháút trung gian hoaï hoüc åí xy naïp tháön kinh phoï giao caím - cå trån ruäüt laì: A. Acetylcholin D. Glutamat B. Dopamin E. Epinephrin C. Norepinephrin 23. Cháút trung gian hoaï hoüc åí xy naïp tháön kinh váûn âäüng - cå ván laì: A. Acetylcholin D. Glutamat B. Dopamin E. Curase C. Norepinephrin 24. Haîy sàõp xãúp caïc hiãûn tæåüng sau âáy theo thæï tæû âuïng: 1. Tuïi xy naïp våî 2. Ca2+ âi vaìo cuïc táûn cuìng 4
 5. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý 3. Cháút trung gian hoïa hoüc kãút håüp våïi receptor 4. Xung âäüng tháön kinh âi âãún cuïc táûn cuìng 5. Enzym thay âäøi hoaût âäüng hoàûc kãnh ion måí ra 6. Cháút trung gian hoïa hoüc giaíi phoïng vaìo khe xy naïp A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 B. 4, 3, 5, 1, 2, 6 C. 3, 5, 1, 4, 6, 2 D. 4, 2,1, 6, 3, 5 E. 4, 1, 2, 3, 5, 6 25. ÅÍ xy naïp tháön kinh phoï giao caím - cå trån phãú quaín, cháút trung gian hoïa hoüc coï taïc duûng: A. Gáy giaîn phãú quaín B. Gáy co phãú quaín C. Kêch thêch β 2 adrenergic receptor D. Kêch thêch muscarinic receptor ng E. Cáu A vaì D âãöu âuïng i 26. ÅÍ xy naïp tháön kinh giao caím - cå trån phãú quaín, cháút trung gian hoïa hoüc coï taïc Th duûng: A. Hoaût hoïa adenylat cyclase B. Gáy giaîn phãú quaín o C. Kêch thêch β 2 adrenergic receptor gáy co phãú quaín D. Kêch thêch muscarinic receptor gáy giaîn phãú quaín N E. Cáu A vaì B âãöu âuïng 27. Mäüt xung âäüng tháön kinh muäún truyãön qua âæåüc xy naïp cáön phaíi coï âiãöu kiãûn naìo sau âáy: A. Hæåïng dáùn truyãön phaíi âi vãö phêa caïc âuäi gai B. Phaíi laìm tàng täøng håüp cháút trung gian hoïa hoüc C. Phaíi laìm tàng læåüng Ca2+ âi vaìo cuïc táûn cuìng D. Phaíi laìm giaíi phoïng 1 læåüng nháút âënh cháút trung gian hoïa hoüc vaìo khe xy naïp E. Phaíi kêch thêch tãú baìo sau xy naïp 28. Trong 1 nå ron, xung âäüng tháön kinh âæåüc dáùn truyãön: A. 1 chiãöu åí såüi truûc, 1 chiãöu åí xy naïp B. 2 chiãöu åí såüi truûc, 2 chiãöu åí xy naïp C. 1 chiãöu åí såüi truûc, 2 chiãöu åí xy naïp 5
 6. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. 2 chiãöu åí såüi truûc, 1 chiãöu åí xy naïp E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng tuìy theo tæìng træåìng håüp 29. Cháút naìo sau âáy laìm tàng dáùn truyãön qua xy naïp: A. Ephedrin D. Mg2+ B. Reserpin E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng C. Aldomet 30. Cháút naìo sau âáy laìm giaím dáùn truyãön qua xy naïp: A. Atropin D. Ca2+ B. Neostigmin E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai C. Phospho hæîu cå 31. Enzym cholinesterase coï taïc duûng: A. Tàng täøng håüp acetylcholin B. Tàng kãút håüp cholin våïi acetat âãø taûo acetylcholin ng C. Kêch thêch sæû kãút håüp cuía receptor våïi acetylcholin D. Tàng giaíi phoïng acetylcholin vaìo khe xy naïp E. Phán giaíi acetylcholin thaình cholin vaì acetat i Th 32. Physostigmin coï taïc duûng: A. Tàng giaíi phoïng acetylcholin vaìo khe xy naïp B. Chiãúm receptor cuía acetylcholin C. Âiãöu trë bãûnh liãût ruäüt cå nàng do æïc chãú taûm thåìi cholinesterase o D. ÆÏc chãú vénh viãùn acetylcholin gáy nguy hiãøm cho cå thãø N E. Tàng phán huíy acetylcholin thaình cholin vaì acetat 33. Triãûu chæïng naìo sau âáy khäng coï åí bãûnh nhán nhiãùm âäüc phospho hæîu cå: A. Èa chaíy D. Mäi læåîi khä B. Nän mæía E. Rung cå ván C. Âau buûng 34. Khi âiãöu trë atropin cho bãûnh nhán nhiãùm âäüc phospho hæîu cå, triãûu chæïng naìo sau âáy khäng thuyãn giaím: A. Nän D. Rung cå ván B. Âau buûng E. Tàng tiãút âåìm giaíi C. Co âäöng tæí 35. Cå chãú bãûnh lyï cuía nhiãùm âäüc phospho hæîu cå laì: A. Tàng täøng håüp acetylcholin gáy nhiãùm âäüc acetylcholin 6
 7. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý B. Giaím täøng håüp cholinesterase gáy æï âoüng acetylcholin C. Khäng täøng håüp âæåüc acetylcholin laìm máút dáùn truyãön qua xy naïp D. Cholinesterase bë æïc chãú gáy æï âoüng nàûng nãö acetylcholin E. AÏi tênh cuía receptor våïi acetylcholin tàng lãn laìm tàng dáùn truyãön qua xy naïp 36. Curase chiãúm receptor cuía acetylcholin taûi xy naïp naìo sau âáy: A. Tháön kinh giao caím - cå trån phãú quaín B. Tháön kinh phoï giao caím - tim C. Tháön kinh váûn âäüng - cå ván D. Tháön kinh X - cå trån phãú quaín E. Tháön kinh váûn âäüng - cå chi dæåïi 37. Propranolon chiãúm receptor cuía norepinephrin taûi xy naïp naìo sau âáy: A. Tháön kinh giao caím - cå trån phãú quaín B. Tháön kinh phoï giao caím - tim C. Tháön kinh váûn âäüng - cå ván D. Tháön kinh X - cå trån phãú quaín ng E. Tháön kinh váûn âäüng - cå chi dæåïi i Th 38. Atropin chiãúm receptor cuía acetylcholin taûi xy naïp naìo sau âáy: A. Tháön kinh giao caím - cå trån phãú quaín B. Tháön kinh giao caím - tim C. Tháön kinh váûn âäüng - cå ván o D. Tháön kinh X - cå trån phãú quaín N E. Tháön kinh váûn âäüng - cå chi dæåïi 39. Sæû khaïc nhau trong cå chãú taïc duûng cuía tenormin vaì propranolon laì: A. Tenormin æïc chãú β 1, propranolon æïc chãú β 2 B. Tenormin æïc chãú β 2, propranolon æïc chãú β 1 C. Tenormin æïc chãú caí β 1 vaì β 2, propranolon chè æïc chãú β 1 D. Tenormin chè æïc chãú β 2, propranolon æïc chãú caí β 1 vaì β 2 E. Tenormin chè æïc chãú β 1, propranolon æïc chãú caí β 1 vaì β 2 40. Khi âiãöu trë atropin âãún mæïc âäü no atropin cho bãûnh nhán bë nhiãùm âäüc phospho hæîu cå, dáúu hiãûu naìo sau âáy seî xuáút hiãûn: A. Âäöng tæí co nhoí bàòng âáöu âinh ghim B. Yãúu cå ván C. Mäi læåîi khä 7
 8. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. Nhëp tim giaím xuäúng E. Cáu A vaì C âuïng 41. Taïc duûng cuía atropin åí xy naïp laìì: A. ÆÏc chãú täøng håüp acetylcholin trong cuïc táûn cuìng B. Tàng phán giaíi acetylcholin trong khe xy naïp C. ÆÏc chãú giaíi phoïng acetylcholin vaìo khe xy naïp D. Chiãúm receptor cuía acetylcholin E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 42. Atropin khäng coï taïc duûng âiãöu trë bãûnh naìo sau âáy: A. Hen phãú quaín B. Loeït daû daìy C. Nhiãùm âäüc phospho hæîu cå D. Cån âau co thàõt âæåìng tiãu hoïa E. Nhëp nhanh xoang ng 43. Chæïc nàng caïc rãù tháön kinh cuía tuíy säúng laì: A. Rãù træåïc dáùn truyãön caím giaïc, rãù sau dáùn truyãön váûn âäüng i Th B. Rãù træåïc dáùn truyãön caí caím giaïc láùn váûn âäüng, rãù sau chè dáùn truyãön váûn âäüng C. Rãù træåïc dáùn truyãön váûn âäüng, rãù sau dáùn truyãön caím giaïc D. Rãù phaíi dáùn truyãön caím giaïc, rãù traïi dáùn truyãön váûn âäüng E. Mäùi rãù væìa dáùn truyãön caím giaïc væìa dáùn truyãön váûn âäüng o 44. Noïi vãö âàûc âiãøm cáúu taûo tuíy säúng, cáu naìo sau âáy sai: N A. Tuíy säúng âæåüc chia thaình 31 âäút tuíy B. Pháön tháúp nháút cuía tuíy säúng nàòm ngang gian âäút säúng thàõt læng 1-2 C. Tuíy säúng laì pháön trung æång cuía hãû tháön kinh nàòm trong äúng säúng D. Mäùi âäút tuíy coï 2 dáy tháön kinh âi ra åí mäùi bãn E. Cháút tràõng nàòm ngoaìi, cháút xaïm nàòm trong 45. Âàûc âiãøm naìo sau âáy khäng phaíi cuía âæåìng thaïp: A. Bàõt cheïo B. Xuáút phaït tæì voí naîo C. Chi phäúi âäüng taïc tay âaïnh âaìng xa khi âi D. Táûn cuìng åí caïc cå ván E. Chi phäúi váûn âäüng chuí âäüng åí cäø, thán vaì tæï chi 46. Âàûc âiãøm naìo sau âáy khäng phaíi cuía âæåìng caím giaïc sáu coï yï thæïc: 8
 9. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý A. Dáùn truyãön caím giaïc baín thãø B. Táûn cuìng åí tiãøu naîo C. Xuáút phaït tæì caïc bäü pháûn nháûn caím åí gán, cå vaì khåïp D. Âi vaìo tuíy säúng qua rãù sau E. Dáùn truyãön xung âäüng tháön kinh tæì ngoaûi vi âi lãn trung æång 47. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi âæåìng caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc: A. Dáùn truyãön âãún voí naîo caím giaïc thàng bàòng âãø phäúi håüp âäüng taïc B. Dáùn truyãön âãún tiãøu naîo caím giaïc træång læûc cå âãø phäúi håüp âäüng taïc C. Dáùn truyãön caím giaïc baín thãø D. Táûn cuìng åí thuìy âènh voí naîo E. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc tinh tãú 48. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi chæïc nàng cuía 2 boï Goll vaì Burdach: A. Dáùn truyãön caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc B. Dáùn truyãön caím giaïc sáu coï yï thæïc C. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc thä så ng D. Dáùn truyãön caím giaïc âau i Th E. Dáùn truyãön caím giaïc noïng laûnh 49. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi chæïc nàng cuía 2 boï Gowers vaì Flechsig: A. Dáùn truyãön caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc B. Dáùn truyãön caím giaïc sáu coï yï thæïc o C. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc thä så N D. Dáùn truyãön caím giaïc âau E. Dáùn truyãön caím giaïc noïng laûnh 50. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi chæïc nàng cuía boï Dejerin træåïc: A. Dáùn truyãön caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc B. Dáùn truyãön caím giaïc sáu coï yï thæïc C. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc thä så D. Dáùn truyãön caím giaïc âau E. Dáùn truyãön caím giaïc noïng laûnh 51. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi chæïc nàng cuía boï Dejerin sau: A. Dáùn truyãön caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc B. Dáùn truyãön caím giaïc sáu coï yï thæïc C. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc thä så 9
 10. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. Dáùn truyãön caím giaïc âau, noïng laûnh E. Dáùn truyãön caím giaïc xuïc giaïc tinh tãú 52. Caím giaïc xuïc giaïc tinh tãú âæåüc dáùn truyãön båíi boï tháön kinh naìo sau âáy: A. Boï Goll vaì Burdach B. Boï Gowers C. Boï Flechsig D. Boï Dejerin træåïc E. Boï Dejerin sau 53. Phaín xaû laì nhæîng âaïp æïng cuía cå thãø âäúi våïi: A. Caïc kêch thêch cuía mäi træåìng ngoaìi thäng qua hãû tháön kinh B. Caïc kêch thêch thäng qua naîo C. Caïc kêch thêch cuía mäi træåìng ngoaìi thäng qua tuíy säúng D. Caïc kêch thêch thäng qua hãû tháön kinh trung æång E. Caïc kêch thêch thäng qua hãû tháön kinh 54. Noïi vãö phaín xaû tuyí, cáu naìo sau âáy âuïng: ng A. Cung phaín xaû thæåìng coï 5 bäü pháûn i Th B. Âæåìng truyãön vãö laì dáy xuïc giaïc C. Âæåìng truyãön ra coï thãø laì dáy baìi tiãút D. Khi mäüt bäü pháûn bë täøn thæång, phaín xaû thæåìng tàng lãn E. Khäng bë aính hæåíng båíi voí naîo o 55. Táút caí phaín xaû sau âáy âãöu coï trung tám åí tuyí säúng, ngoaûi træì: N A. Phaín xaû baìi tiãút mäö häi B. Phaín xaû âaûi tiãûn C. Phaín xaû nän D. Phaín xaû tiãøu tiãûn E. Caïc phaín xaû sinh duûc 56. Noïi vãö phaín xaû gán, cáu naìo sau âáy sai: A. Laì mäüt phaín xaû tuíy ráút quan troüng B. Bäü pháûn nháûn caím laì gán cå C. Coï trung tám nháút âënh åí tuíy säúng D. Coï thãø bë aính hæåíng båíi voí naîo E. Khi täøn thæång trung æång, phaín xaû gán luän luän tàng 57. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû xæång quay laì: 10
 11. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý A. C4 - C5 D. C5 - C6 - C7 B. C5 - C6 E. C6 - C7 - C8 C. C4 - C5 - C6 58. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû nhë âáöu caïnh tay laì: A. C4 - C5 D. C5 - C6 - C7 B. C5 - C6 E. C6 - C7 - C8 C. C4 - C5 - C6 59. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû tam âáöu caïnh tay laì: A. C4 - C5 D. C5 - C6 - C7 B. C5 - C6 E. C6 - C7 - C8 C. C4 - C5 - C6 60. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû baïnh cheì laì: A. L4 - L5 D. L3 - L4 - L5 B. L3 - L4 C. L2 - L3 - L4 ng E. L1 - L2 - L3 61. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû gán goït laì: i Th A. L4 - L5 D. S1 - S2 - S3 B. L1 - S2 E. S1 - S2 C. L1 - S1 - S2 62. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû da buûng trãn laì: o A. T5 - T6 - T7 D. T9 - T10 - T11 N B. T6 - T7 - T8 E. T10 - T11 - T12 C. T7 - T8 - T9 63. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû da buûng giæîa laì: A. T5 - T6 - T7 D. T9 - T10 - T11 B. T6 - T7 - T8 E. T10 - T11 - T12 C. T7 - T8 - T9 64. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû da buûng dæåïi laì: A. T5 - T6 - T7 D. T9 - T10 - T11 B. T6 - T7 - T8 E. T10 - T11 - T12 C. T7 - T8 - T9 65. Âoaûn tuíy chi phäúi phaín xaû da bçu laì: A. L1 - L2 - L3 B. L2 - L3 11
 12. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý C. L1 - L3 E. L1 - L2 D. L3 - L4 66. Khi phaín xaû gán tàng, thç: A. Täøn thæång trung æång B. Täøn thæång ngoaûi biãn C. Giai âoaûn âáöu cuía täøn thæång trung æång D. Giai âoaûn sau cuía täøn thæång ngoaûi biãn E. Khäng coï dáúu hiãûu Babinski 67. Khi phaín xaû gán giaím, thç: A. Täøn thæång trung æång B. Täøn thæång ngoaûi biãn C. Giai âoaûn âáöu cuía täøn thæång trung æång D. Khäng coï dáúu hiãûu Babinski E. Cáu B vaì C âuïng ng 68. ÅÍ treí trãn 2 tuäøi vaì ngæåìi låïn, khi coï dáúu hiãûu Babinski, thç: A. Täøn thæång trung æång i Th B. Täøn thæång ngoaûi biãn C. Giai âoaûn âáöu cuía täøn thæång trung æång D. Phaín xaû gán tàng E. Phaín xaû gán giaím o 69. Nghiãûm phaïp Jendrasik âæåüc sæí duûng khi thàm khaïm: N A. Phaín xaû gán chi trãn B. Phaín xaû da buûng C. Phaín xaû da bçu D. Phaín xaû gán chi dæåïi E. Phaín xaû tam âáöu caïnh tay 70. Noïi vãö phaín xaû Babinski, cáu naìo sau âáy khäng âuïng: A. Laì mäüt phaín xaû da B. Coï dáúu hiãûu Babinski khi ngoïn caïi vãønh lãn vaì caïc ngoïn khaïc xoìe ra nhæ nan quaût C. Coï dáúu hiãûu Babinski laì coï täøn thæång boï thaïp D. Khi coï dáúu hiãûu Babinski thç phaín xaû gán luän luän tàng E. Bçnh thæåìng, treí duåïi 2 tuäøi coï thãø coï dáúu hiãûu Babinski 12
 13. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý 71. Noïi vãö phaín xaû da, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Phaín xaû da coï biãøu hiãûn laì khi gaîi vaìo da thç da co laûi B. Khi täøn thæång trung æång, phaín xaû da luän luän tàng C. Khi phaín xaû da giaím hoàûc máút, chàõc chàõn laì täøn thæång ngoaûi biãn D. Coï giaï trë åí lám saìng hån phaín xaû gán E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 72. Noïi vãö haình naîo, cáu naìo sau âáy sai: A. Nàòm åí vë trê tháúp nháút cuía hãû tháön kinh trung æång B. Laì nåi xuáút phaït cuía dáy tháön kinh soü säú X C. Laì trung tám cuía nhiãöu phaín xaû sinh maûng D. Chæïa trung tám hä háúp E. Coï 3 chæïc nàng: dáùn truyãön, phaín xaû vaì âiãöu hoìa træång læûc cå 73. Phaín xaû naìo sau âáy âæåüc duìng âãø cháøn âoaïn loaûi nhëp nhanh këch phaït: A. Phaín xaû giaím aïp B. Phaín xaû âiãöu hoìa taûi tim ng C. Phaín xaû nuäút i Th D. Phaín xaû Goltz E. Phaín xaû màõt - tim 74. Táút caí phaín xaû sau âáy âãöu coï trung tám åí haình naîo, ngoaûi træì: A. Phaín xaû sàûc o B. Phaín xaû âaûi tiãûn N C. Phaín xaû nän D. Phaín xaû baìi tiãút dëch tiãu hoaï E. Phaín xaû nhai 75. Noïi vãö phaín xaû giaím aïp, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Âæåìng truyãön vãö laì dáy Cyon vaì Hering B. Bäü pháûn nháûn caím nàòm åí trong van âäüng maûch chuí C. Âæåìng truyãön ra laì dáy Ludwig D. Laì mäüt phaín xaû khäng cáön thiãút E. Trung tám cao cáúp nàòm åí voí naîo 76. Noïi vãö phaín xaû màõt - tim, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Âæåìng truyãön vãö laì dáy thë giaïc B. Bäü pháûn nháûn caím nàòm åí mi màõt 13
 14. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý C. Âæåìng truyãön ra laì dáy X D. Laì mäüt phaín xaû coï âiãöu kiãûn E. Trung tám cao cáúp nàòm åí vuìng thë giaïc thuäüc thuìy cháøm 77. Noïi vãö phaín xaû Goltz, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Âæåìng truyãön vãö laì nhaïnh caím giaïc cuía dáy X B. Bäü pháûn nháûn caím nàòm åí thaình buûng C. Âæåìng truyãön ra laì dáy X D. Laì mäüt phaín xaû coï låüi E. Cáu A vaì C âãöu âuïng 78. Haình naîo coï vai troì sinh maûng laì vç: A. Coï chæïc nàng dáùn truyãön caím giaïc vaì váûn âäüng B. Coï nhán cuía nhiãöu dáy tháön kinh soü C. Coï nhæîng trung tám âiãöu hoìa hä háúp vaì tim maûch ng D. Coï trung tám âiãöu hoìa váûn âäüng vaì baìi tiãút cuía äúng tiãu hoïa E. Nåi boï thaïp bàõt cheïo vaì coï nhán tiãön âçnh 79. Haình naîo coï chæïc nàng âiãöu hoìa træång læûc cå vç: i Th A. Chæïa nhán âoí laìm tàng træång læûc cå B. Chæïa nhán tiãön âçnh laìm giaím træång læûc cå C. Chæïa nhán âoí laìm giaím træång læûc cå D. Chæïa nhán tiãön âçnh laìm tàng træång læûc cå o E. Chæïa nhán âoí vaì nhán tiãön âãø âiãöu hoìa træång læûc cå N 80. Tçnh traûng duäùi cæïng máút naîo xaíy ra khi: A. Càõt ngang naîo con váût phêa trãn nhán âoí B. Càõt ngang naîo con váût ngay phêa dæåïi nhán âoí C. Càõt ngang naîo con váût dæåïi nhán tiãön âçnh D. Phaï huíy haình naîo E. Täøn thæång voí naîo 81. Bãûnh nhán bë täøn thæång voí naîo bãn traïi seî coï biãøu hiãûn naìo sau âáy: A. Tay vaì chán bãn traïi co B. Tay vaì chán bãn phaíi co C. Tay phaíi co, chán phaíi duäùi D. Tay traïi co, chán traïi duäùi E. Hai tay co, hai chán duäùi 14
 15. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý 82. Mäüt bãûnh nhán coï caïc triãûu chæïng åí chán phaíi nhæ sau: liãût chán, phaín xaû baïnh cheì vaì gán goït giaím, khäng coï dáúu hiãûu Babinski, khäng máút caím giaïc. Khaí nàng bãûnh nhán bë täøn thæång åí âáu: A. Täøn thæång åí naîo bãn traïi B. Täøn thæång boï thaïp C. Täøn thæång rãù træåïc tuíy säúng D. Täøn thæång rãù sau tuíy säúng E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng tuìy theo tæìng træåìng håüp 83. Khi bë máút naîo, bãûnh nhán coï biãøu hiãûn: A. Co chi trãn, co chi dæåïi B. Duäùi chi trãn, co chi dæåïi C. Co chi trãn, duäùi chi dæåïi D. Chi trãn chi dæåïi âãöu duäùi E. Co næía ngæåìi, duäùi næía ngæåìi ng 84. Phäúi håüp váûn âäüng chuí âäüng âæåüc thæûc hiãûn båíi cáúu truïc tháön kinh naìo sau âáy: A. Caïc nhán xaïm dæåïi voí i B. Tiãøu naîo cäø Th C. Voí naîo vaì tiãøu naîo måïi D. Nhán tiãön âçnh E. Nhán âoí o 85. Noïi vãö chæïc nàng cuía caïc pháön tiãøu naîo, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Nguyãn tiãøu naîo tæïc thuìy nhäüng âiãöu hoìa træång læûc cå N B. Tiãøu naîo cäø âiãöu hoìa caïc âäüng taïc chuí âäüng C. Tiãøu naîo måïi âiãöu hoìa caïc âäüng taïc tæû âäüng D. Voí naîo phäúi håüp våïi nguyãn tiãøu naîo âãø âiãöu hoìa âäüng taïc chuí âäüng E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 86. Âæåìng dáùn truyãön tháön kinh naìo sau âáy khäng liãn hãû våïi tiãøu naîo: A. Âæåìng thaïp B. Âæåìng caím giaïc âau, noïng laûnh C. Âæåìng caím giaïc thàng bàòng xuáút phaït tæì mã cung D. Âæåìng caím giaïc sáu coï yï thæïc E. Âæåìng caím giaïc sáu khäng coï yï thæïc 87. Tiãøu naîo giuïp cho chuïng ta thæûc hiãûn âæåüc caïc chæïc nàng sau, ngoaûi træì: 15
 16. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý A. Dãù daìng âi laûi bàòng 2 chán B. Nàòm yãn trãn giæåìng C. Traïnh váúp ngaî khi âi laûi D. Âiãöu khiãøn xe 2 baïnh E. Viãút âæåüc chæî 88. Häüi chæïng tiãøu naîo khäng coï triãûu chæïng naìo sau âáy: A. Tàng træång læûc cå B. Run C. Sai táöm, sai hæåïng D. Máút thàng bàòng E. Giáût nhaîn cáöu 89. Noïi vãö vuìng dæåïi âäöi, cáu naìo sau âáy sai: A. Laì mäüt pháön cuía gian naîo B. Táûp håüp khoaíng 40 nhán xaïm ng C. Coï 2 loaûi nå ron: nå ron baìi tiãút hormon vaì nå ron baìi tiãút cháút trung gian hoïa hoüc i D. Væìa coï chæïc nàng tháön kinh væìa coï chæïc nàng näüi tiãút Th E. Êt coï liãn hãû våïi tuyãún yãn 90. Vuìng dæåïi âäöi khäng coï chæïc nàng naìo sau âáy : A. Âiãöu hoìa tuáön hoaìn o B. Âiãöu hoìa thán nhiãût N C. Âiãöu hoìa caím giaïc theìm àn D. Âiãöu hoìa phaín xaû thàng bàòng E. Âiãöu hoìa caím giaïc khaït 91. Noïi vãö hãû tháön kinh tæû âäüng, cáu naìo sau âáy sai: A. Chi phäúi hoaût âäüng cuía caïc taûng, maûch maïu, dinh dæåîng cho tãú baìo... B. Coìn âæåüc goüi laì hãû tháön kinh thæûc váût C. Chia laìm 2 hãû: giao caím vaì phoï giao caím D. Hoaût âäüng hoaìn toaìn tæû âäüng E. Trung tám cao nàòm åí vuìng dæåïi âäöi 92. Dëch naîo tuíy coï caïc tênh cháút vaì thaình pháön bçnh thæåìng nhæ sau: A. Protein 15 - 45 g/L B. Glucose 5 - 7 g/L 16
 17. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý C. NaCl 9% D. AÏp læûc 12 mm Hg E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 93. Noïi vãö sæû læu thäng cuía dëch naîo tuíy, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Tæì naîo tháút III, dëch naîo tuíy âäø vaìo naîo tháút bãn qua läù Monro B. Tæì naîo tháút bãn, dëch naîo tuíy âäø vaìo naîo tháút III qua cäúng Sylvius C. Tæì naîo tháút IV, dëch naîo tuíy âäø vaìo naîo tháút bãn qua läù Magendie D. Tæì naîo tháút III, dëch naîo tuíy âäø vaìo naîo tháút IV qua cäúng Sylvius E. Tæì naîo tháút III, dëch naîo tuíy âäø vaìo naîo tháút IV qua läù Luschka 94. Dëch naîo tuíy: A. Säú læåüng åí ngæåìi træåíng thaình khoaíng 40 ml B. Trong 24 giåì âæåüc âäøi måïi 5 - 10 láön C. Coï haìm læåüng âæåìng bàòng 2/3 âæåìng maïu D. Coï dæåïi 50 baûch cáöu lympho/1 mm3 E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng ng 95. Mäüt bãûnh nhán coï kãút quaí xeït nghiãûm dëch naîo tuíy nhæ sau: maìu sàõc håi måì, i baûch cáöu 300/mm3, lympho chiãúm 70%, protein tàng væìa, glucose vaì NaCl giaím. Th Hæåïng cháøn âoaïn æu tiãn laì: A. Viãm maìng naîo do phãú cáöu B. Viãm maìng naîo do lao o C. Viãm maìng naîo do virus D. Viãm maìng naîo do virus kãút håüp haû âæåìng huyãút N E. Giai âoaûn âáöu cuía viãm maìng naîo muí 96. Caïc vuìng chæïc nàng trãn voí naîo theo baín âäö Brodmann âæåüc âënh vë nhæ sau: A. Vuìng vë giaïc laì vuìng 34 thuäüc thuìy âènh B. Vuìng thênh giaïc laì vuìng 17 thuäüc thuìy thaïi dæång C. Vuìng caím giaïc laì caïc vuìng 1, 2 vaì 3 thuäüc häöi traïn lãn D. Vuìng khæïu giaïc laì vuìng 34 thuäüc hãû viãön E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 97. Caïc vuìng thë giaïc trãn voí naîo theo baín âäö Brodmann âæåüc âënh vë nhæ sau: A. Laì caïc vuìng 17, 18 vaì 19 thuäüc thuìy thaïi dæång B. Vuìng 17 laì vuìng thë giaïc nháûn thæïc C. Vuìng 18, 19 laì vuìng thë giaïc thäng thæåìng 17
 18. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. Khi vuìng 18 vaì 19 bë täøn thæång thç khäng nhçn tháúy âæåüc moüi váût E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 98. Caïc vuìng thênh giaïc trãn voí naîo theo baín âäö Brodmann âæåüc âënh vë nhæ sau: A. Laì caïc vuìng 22, 41 vaì 42 thuäüc thuìy thaïi dæång B. Vuìng 41 vaì 42 laì vuìng thênh giaïc nháûn thæïc C. Vuìng 22 laì vuìng thênh giaïc thäng thæåìng D. Khi vuìng 22 bë täøn thæång thç khäng nghe tháúy ám thanh E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 99. Vuìng váûn âäüng cuía voí naîo: A. Nàòm åí häöi traïn lãn B. Coï diãûn têch låïn nháút C. Vuìng váûn âäüng cuía baìn tay coï diãûn têch räüng hån caïc bäü pháûn khaïc D. Hoaût âäüng theo qui luáût bàõt cheïo E. Caí 4 cáu trãn âãöu âuïng 100. Caïc vuìng låìi noïi cuía voí naîo: ng A. Phán bäú âãöu åí hai bãn voí naîo i Th B. Khi vuìng Broca täøn thæång, bãûnh nhán seî bë cám vaì âiãúc C. Vuìng Wernicke chênh laì caïc vuìng 44 vaì 45 cuía thuìy traïn D. Khi vuìng Broca bë täøn thæång, bãûnh nhán váùn coï thãø hoüc âæåüc chæî E. Khi vuìng Wernicke bë täøn thæång, bãûnh nhán váùn coï thãø hoüc âæåüc chæî o 101. Hãû giao caím vaì phoï giao caím giäúng nhau åí âàûc âiãøm naìo sau âáy: N A. Trung tám tháúp B. Cháút trung gian hoïa hoüc cuía såüi træåïc haûch C. Cháút trung gian hoïa hoüc cuía såüi sau haûch D. Receptor tiãúp nháûn åí cå quan E. Kêch thæåïc cuía såüi træåïc haûch vaì såüi sau haûch 102. Noïi vãö trung tám cao cuía hãû tháön kinh tæû âäüng, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Trung tám cuía giao caím nàòm phêa træåïc vuìng dæåïi âäöi B. Trung tám cuía phoï giao caím nàòm phêa sau vuìng dæåïi âäöi C. Trung tám cuía caí 2 hãû âãöu nàòm phêa træåïc vuìng dæåïi âäöi D. Trung tám cuía caí 2 hãû âãöu nàòm phêa sau vuìng dæåïi âäöi E. Caí 4 cáu trãn âáöu sai 103. Noïi vãö trung tám tháúp cuía hãû giao caím, cáu naìo sau âáy âuïng: 18
 19. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý A. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T3 âãún L1 B. Phêa trãn nàòm åí haình naîo, phêa dæåïi nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy L2 âãún L4 C. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T1 âãún S1 D. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T1 âãún L3 E. Phêa trãn nàòm åí haình naîo, phêa dæåïi nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy S2 âãún S4 104. Noïi vãö trung tám tháúp cuía hãû phoï giao caím, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T3 âãún L1 B. Phêa trãn nàòm åí haình naîo, phêa dæåïi nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy L2 âãún L4 C. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T1 âãún S1 D. Nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy T1 âãún L3 E. Phêa trãn nàòm åí haình naîo, phêa dæåïi nàòm åí sæìng bãn âäút tuíy S2 âãún S4 105. Receptor tiãúp nháûn acetylcholin âæåüc goüi laì: A. Noradrenergic receptor B. α receptor C. β receptor ng D. Cholinergic receptor i Th E. Baroreceptor 106. Receptor tiãúp nháûn noradrenalin âæåüc goüi laì: A. Noradrenergic receptor B. α receptor o C. β receptor N D. Cholinergic receptor E. Baroreceptor 107. Haûch giao caím caûnh säúng bao gäöm caïc haûch sau, ngoaûi træì: A. Haûch cäø trãn B. Haûch cäø dæåïi C. Haûch cäø giæîa D. Haûch âaïm räúi dæång E. Haûch læng vaì buûng 108. Haûch phoï giao caím bao gäöm caïc haûch sau, ngoaûi træì: A. Haûch mi B. Haûch tai C. Haûch muîi 19
 20. Sưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý D. Haûch dæåïi haìm E. Haûch voìm kháøu caïi 109. Noïi vãö cháút trung gian hoïa hoüc cuía hãû tháön kinh tæû âäüng, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Táút caí såüi sau haûch giao caím âãöu baìi tiãút norepinephrin B. Pháön låïn såüi sau haûch phoï giao caím baìi tiãút acetylcholin C. Såüi giao caím chi phäúi cho tuyãún thæåüng tháûn baìi tiãút ra norepinephrin D. Chè coï såüi sau haûch phoï giao caím baìi tiãút acetylcholin E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 110. Cháút trung gian hoïa hoüc cuía såüi sau haûch phoï giao caím laì: A. Epinephrin B. Norepinephrin C. Dopamin D. Acetylcholin E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai ng 111. Cháút trung gian hoïa hoüc cuía såüi sau haûch giao caím laì: A. Epinephrin i Th B. Norepinephrin C. Dopamin D. Acetylcholin E. Cáu B vaì D âãöu âuïng o 112. Noïi vãö haûch giao caím, cáu naìo sau âáy âuïng: N A. Nàòm åí sæìng bãn cháút xaïm tuyí säúng B. Coï chæïa xy naïp tháön kinh - tháön kinh C. Laì nåi tiãúp xuïc giæîa nå ron trung æång vaì nå ron ngoaûi vi D. Cháút trung gian hoaï hoüc taûi haûch giao caím laì norepinephrin E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 113. Noïi vãö haûch phoï giao caím, cáu naìo sau âáy âuïng: A. Âãöu nàòm ngay trong caïc cå quan B. Coï chæïa xy naïp tháön kinh - cå quan C. Laì nåi tiãúp xuïc giæîa nå ron trung æång vaì nå ron näüi taûi cuía cå quan D. Cháút trung gian hoaï hoüc taûi haûch phoï giao caím laì acetylcholin E. Caí 4 cáu trãn âãöu sai 114. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi taïc duûng cuía hãû tháön kinh tæû âäüng lãn tim: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản