intTypePromotion=1

Ứng dụng sinh trắc học trong chứng thực mạng riêng ảo

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
8
download

Ứng dụng sinh trắc học trong chứng thực mạng riêng ảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo giới thiệu mô hình triển khai và kết quả thử nghiệm thiết lập mạng riêng ảo với công cụ mã nguồn mở OpenVPN triển khai tại lớp mạng quản trị của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm tiền đề cho việc phát triển các ứng dụng nâng cao độ an toàn bảo mật hạ tầng kỹ thuật dựa trên sinh trắc học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng sinh trắc học trong chứng thực mạng riêng ảo

PHAT TRIEN L/NG DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> UNG DUNG SINH TRAC HOC<br /> TRONG CHUNG THUC<br /> MANG RIENG AO<br /> <br /> Nguyen Tai Tuyen, Nguyen Diirc Huy<br /> <br /> <br /> <br /> Ng^y nay, img dung sinh trkc bpc nhu rihan dang tinh nang an tokn cho he thdng. Bai bko gibi thieu<br /> dau van tay trong chimg thue mang rieng ao VPN mb hlnh trien khai vk ket qua thu ngMem tMet lap<br /> (VirMal Private Network) dupe xky dung tren co sd mang rieng ao vdi cdng eu ma ngudn md OpenVPN<br /> phan mem ma ngudn md OPenVPN vk phan mem trien khai tai lop mang quan tri cua HVCNBCVT<br /> phkt trien dpc dau vkn tay FFP-SDK (Free Fuiger thbng lam tien de cho viec phkt trien cac img dung<br /> Print SDK) da dupe trien khai nMeu noi tren the nkng cao dp an toan bao mat ha tkng ky thuat dua<br /> gibi. tren sinh trkc hoc.<br /> De timg bube img dung cbng nghe sinh tike bpc<br /> trong an tokn mang tai Viet Nam, nhbm ngMen cim MO H I N H TRIEN KHAI<br /> thubc Hoc vien Cbng nghe Buu chuih Vien thbng<br /> Mo hinh ket ndi VPN<br /> (HVCNBCVT) da ngMen cim img dung cdng nghe<br /> Hlrih 1 dudi day md ta mb hlnh trien khai mang<br /> smh trkc hpc (nhan dang van tay) vko giai doan<br /> rieng ao phuc vu thit nghiem tai lbp mang quan tri<br /> chimg thue ket ndi mang rieng ao nhkm nkng eao<br /> cua HVCNBCVT, co sd Ha Dbng. Mky chu (Server)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VPN<br /> server<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 1: Mo hinh trien khai VPN cho quan tri<br /> ung dung ciia H VBCVT co sa Ha Dong.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TAP CHi CNTT & T T K Y 2 ( 1 . 2 0 1 0 ) | 41<br /> PHAT TRIEN LTNG DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bo ID<br /> ^^. Thiet l#p ^ ^ VPN Server<br /> nh^n d?ng • n g u - a i ^ VPN Client<br /> "^^phien V P N ^ ^<br /> - ^ ^ dung<br /> <br /> Dau dQc<br /> van tay Ns. \<br /> Server chi/ng thyc<br /> DO lieu ID n g u i j dung<br /> DO' lieu van tay<br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 2: Mo hinh trien khai ung dijng sinh trac hoc trong xac thuc VPN.<br /> <br /> <br /> May tram<br /> chimg thuc VPN dupc dat tai vimg mang qukn tri va<br /> - Ckl dat he dieu hknh Wmdows XP SP3<br /> 0ao tiep vdi lbp mang dich vu. Ngubi lam viectoxa<br /> se ket ndi VPN den Server nay qua Uitemet de thuc - Ckl dat bb OpenVPN CUent 2.1-rel5<br /> Men ckc tkc vu quan tri he thdng. Tokn bd du Ueu - C41 dat bb Dirver cho dau dpc van tay BioLlnk<br /> trayen nhan giira mky tinh cua ngudi qukn tri va ckc UMMB-MatehBook V3.5<br /> may chii dich vu se dupc ma hba va dbng gdi trong<br /> ban tin VPN gika may tinh nay vbi mky chu VPN. Dau doc van tay<br /> Sit dung tool phat trien cua Match Book V3.S<br /> Md hinh u'ng dung sinh tr^c hpc BioLink.<br /> Tai pha thit ngMem, nhbm tac gia sit dung bb dpc<br /> sinh trkc vkn tay de xkc rihan ngubi quan tri. Mbi<br /> mdt mau vkn tay se Mong img vbi mbt D cua nguoi<br /> quan tri. ID nky se dupc su dung de chimg thuc ket<br /> ndi vdi mky chii VPN (VPN Server). Mb hlnh chimg<br /> thuc niy dupc mb ta tiong Hlnh 2.<br /> <br /> <br /> CAC THONG SO HE THONG THU"<br /> NGHIEM<br /> May chu VPN<br /> - He dieu hanh: Linux CentOS 5.2<br /> Hinh 3: BioLlnk U-Match 3.5<br /> - VPN Server: OpenVPN-2.0.9, pMen bkn su dung<br /> cho Redhat Linux Mterprise Server 5 CONG Cy SCr D U N G V A X A Y D l i N G CAC<br /> - Dia cM IP Uitemet: 203.162.92.4 MODULE<br /> - Dia cM IP ndi bb: 10.170.82.98 - GNU C: Su dung de phkt trien Module nhan dang<br /> -Dal dia cM cap dbng cho VPN CUent: U) cho OpenVPN.<br /> 10.170.82.210- 10.170.82.220 - Visual SMdio 2005: Su dung xay dung module<br /> quan ly dii Ueu van tay vk Module xac thuc nguoi<br /> <br /> <br /> <br /> 42 TAP CHi CNTT & TT KY 2 (1.2010)<br /> PHAT TRIEN LTNG DUNG<br /> <br /> <br /> ^ C h u o n g t r i n h quan ly du lieu van lay<br /> User Took Help<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> huydd<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hinh 4: Tao lap co sa dCr lieu nguoi dung<br /> <br /> iot.i^.vi.^ • •• aom(r>">a<br /> 4 «,37;D63 - 9.170. BO. 11 203.162.91.6 TCP joitia > ax tsTO] seq-0<br /> 6 i2.«aoos - B, 170. BO. 11 203.162.91.6 TCP<br /> H>.17O.80.U 91 [SYN] sei<br /> 7 15.7814Jl . _ IO.17O.80.U<br /> 10 ;i.90GS39 203.162.91.6 TCP raven-nrp > Bl [SYMJ Sei<br /> 10.170.SO.11 203.162.91.6 TCP u r l f l - p o r t > e i [SYNi sei<br /> 2e 34.450868 10.170.80. U<br /> 29 37.436024 203.162.91.6 31 I'SiHI sei<br /> 10.170.80.U 203.162.90.. 6<br /> » 43. S63UB urld-port ><br /> *i,\m\>^;w^t^ • i r U E \-M\\-i.KKUimZJI<br /> 3 66.3109 10.1-&.30.11 ;03.1fj3.cil.5 31 [ - ><br /> 79 66. 332822 10.170. ao. 11 203.162.91.5 GET / p t U H b / MTTP/1.1<br /> 62 66.411482 10.170.80.11 20J.162.91.5 h i c l - n o n U o r > 31 [ACI"]<br /> 84 66.452963 10.170. 80. U hacl-monlxor > 81 [aci']<br /> 37 66.4W071 10.170.80.11 203.162.91.S hacl-raonltor > 31 [ACK]<br /> 89 66.641624 10.170.80.11 hac1-mon1tor > 81 [ACK]<br /> 90 69.6J8787 10.170.80.11 20J.162.91.i GET / f j v l c o n . i c o KTTP/1.<br /> 93 69.714323 10.170.80.11 203.162.91.S hacl-ftionltor > 31 [ACK]<br /> <br /> <br /> <br /> E Frame 76 c™>gw32|5SLl[LZ02IP .ov1920S<br /> mau vao may dpc.<br /> Kiem tra lai mkn bang each ebon ID tai danh sach<br /> Tea ding nhap: ]<br /> ID ben phai va chpn muc User/Verify.<br /> MatJda'u: I<br /> <br /> Ding nhap I Huy bo<br /> Budc 2: Bat gdi tin khi chWa ket noi VPN<br /> <br /> Su dung cong cu wnreshark de bat goi tin gui<br /> nhan tii card mang ciia may demo, sau do dimg Disconnect | Recofwed<br /> <br /> trlnh duyet de tniy nhap cac ling dung. Du Ueu thu<br /> Hinh 7. chuong trinh xac thuc VPN.<br /> duac nhu Hlnh 5.<br /> Vol dil Ueu thu dupc nhu Hlnh 5, ta eo the thay cac<br /> Nhan dang van tay<br /> goi tin gui nhan giUa may demo vol may chu ling<br /> dung mpt each chi tiet. Xin dat ngon tay vao may<br /> quet va ddi ket qua<br /> Bitdc 3: Thiet lap VPN vdi bg nhan dang van Ki^m1ralD1,a6n:466<br /> <br /> tay<br /> Cancel<br /> Khoi dpng chuong trinh VPN CUent co tich hap<br /> module nhan dang bang each gpi C:\VPN\FingerVPN.<br /> Hinh 8. Kiem tra sinh trie van tay nguoi dung<br /> exe, chuong trlnh VPN se duac kleh boat va co mpt<br /> bleu tupng mau do (dlscoimected) nam a taskbar Kleh boat chiic nang quet van tay bang each chon<br /> nhu HUih 6: button tuong ung, module nhan dang se dupc kich<br /> Chpn diip chupt vao bleu tupng nay, chuong trinh boat va yeu cau ngudi diing dat tay len may doc<br /> xac thuc VPN se bien ra nhu Hmh 7. nhu HUih 8.<br /> Chuong trinh doe se kiem tra mau nhan dupc voi<br /> cae mau trong du Ueu va tra ve diem so tuong ling,<br /> diem cang eao thi ehiing to mau nhan cang chinh<br /> xac. Diem so bang 0 kbl hai mau hoan toan khong<br /> giong nhau.<br /> Trong trudng hpp nhan dang dting, he thdng se<br /> hien tbi thong bao va thiet lap phien VPN vol VPN<br /> Server nhu HUih 9.<br /> Khi phien VPN thiet lap thanh cong, bleu tupng<br /> VPN se chuyen sang dang mau xanh nhu Hlnh 10'<br /> Trong Hlnh 10, VPN Server da • ''- -^i^ chi IP noi<br /> bp cho may demo la 10.170.72.21L ., jjj^„<br /> demo da co the tray nhap vao 16p ir,, . ,> j^ ^^<br /> nhu vl du lenh ping den dia ebi noi bo o ; ^,<br /> Hinh 6. bieu tupng VPN chua duoc i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2