intTypePromotion=1

Về Tết nguyên tiêu ở Việt Nam và Trung Quốc

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Về Tết nguyên tiêu ở Việt Nam và Trung Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giúp độc giả hiểu rõ hơn về lịch sử và ý nghĩa của Tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc và Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Về Tết nguyên tiêu ở Việt Nam và Trung Quốc

134<br /> <br /> NG6N NGf & Bin S6NG<br /> <br /> S6 10 (240)-2015<br /> <br /> VE TET NGUYEN TIEU<br /> Of TRUNG QUOC VA VT|;T NAM<br /> T 6 T NGUYEN TIEU (LANTERN) IN VIET NAM AND CHINA<br /> N G U Y S N T H J LUYf N<br /> <br /> (ThS; Dfi hpc Ngofi ngft, DHQG H i N$i)<br /> Abstract: Vietnam culture is much influenced by Chinese culture, which is represented in the<br /> customs, holidays, behavior, etc. L.antem Festival of Vietnam and China also have many<br /> sunilarities, both of which are the first full moon night of a year, and all have flower l i ^ t<br /> activities,...However in terms of the origin, meaning and cuisine, the two countries still differ<br /> fixim each other.<br /> Key words: Festivals; Lantern Festival; Full Moon in January.<br /> 1. Khii quit vl tit NguySn tieu<br /> ngu6i li c6 ni$t s6 vj Ih&l tien Thi£n dinh kh6ng<br /> 6 Trung Qu6c, tit nguyfin tieu hay tet Thinjmg ddng y vdi quyet djnh niy cila Nggc Hoing. Hp<br /> Nguy&i Ii mOt tet/ le h§i co ttuyin cua Trang dS lilu minh xuing hf gidi dl hiai kl cho chiing<br /> Quoc vio ngiy 15 (ngiy rSm) thing gifing Am sinh. Thl Ii vio ngiy dd, nhi nhi treo dfin long<br /> ijch Theo sich Trung Hoa, 1§ Thupng Nguyfin vi bin phio hoa dl (ren Thifin dlnh tudng ling<br /> khfing phii Ii mgt ngiy I§ Ph$L Trudc dSy chhih nhi ciia ciia hp i£ bj phdng hoi. Nhd dd mi loii<br /> Ii tit Tigng Nguyen. Vio djp niy, nhi vua h^i ngudi mdi thoit khdi cinh d i ^ vong.<br /> hop cic Tiang nguyen de thit ti$c vi mdi vio<br /> 2) Thdi Hin v a D l cd mpt cung ntt tfin li<br /> vudn Ihugng Uyin tham hoa, n g ^ cinh, lim<br /> Nguyfin tifiu da qua nhieu cii Tit m i khdng dupc<br /> dm.<br /> doin tM vdi gia dhih, buin cho so phfn nfin da tim<br /> d Vi^ Nam, Sim thing gieng dang xa d ^ d i ^ din mpt cii gilng toan kit lilu cupc ddi. May<br /> tich nguyfin thi^y ciJa Tnmg Hoa mi n h ^ vio<br /> ttiay, c6 gii dupc Ddng Phuong Sdc, vifin sing<br /> Phat giio. Dii ldnh dien nhi Ph$t kh6ng ndi den<br /> ttiin ciia Hin Vu Dl cihi sing. D I giiip cung nil<br /> ngiy rSm Thing Gifing nhung ttong dSn chung<br /> thl diy li djp ifin chiia cung sao giii hfn, udc thda Idng nhd thuong cha m?, Dong Phuong Sdc<br /> nghTram$t kl: Ong biy mpt bin bdi qufi tifin phi<br /> nguydn dilm linh.<br /> Tling An, tat c i nhihig ngudi din bdi diu nhln<br /> 2. D$e dilm ciia tit Nguyen tifiu<br /> dupc m$t qufi ghi ddng chO' "mudi siu thing<br /> Zl. vi nguin gic<br /> 2.1.1. NguSn gde tit Nguyen lieu d Trung gifing bj Ida ttiifiu". Sau dd, dng tilt 1$ttifim:ill<br /> Qudc: Ngiy rtm thing Gifing tOn; li Tet Nguyfin ngiy mudi ba thing gifing Ngpc Hoing sfi sai m$t<br /> tifiu, li ngiy i ^ diu tien cua nim mdi. Ngiy niy tifin nii i o dd giing txkti dk hda ttiifiu Tiing An,<br /> cdn dut^ biet den li "HOi hoa ding" hay " I i h$i mpi ngudi muln sing, hiy tiu Ifin nhi vua dl ttm<br /> dfin hoa". Tfi Trung Ciulc, ngudi din ttiudng i& cich ttioit nfn. Dupc tin thin hda sfi dit ttiinh<br /> chiic l i hOi dfin long de Id ni$m dfim rim v6 Tring An, Hin Vu Dl vOi tri$u muu sT Dfing<br /> ciing quan hgng niy, cimg Ii dl chfah tfiirc kit Phuong Sdc dai dl bin cich dii phd. Ddng<br /> thiic nhihig ngiy Tit Nguyfin din c l Iruyln. Phuong Sdc vd suy nghTm^t liic rli tiu vdi vua:<br /> Xung quanh nguon glc cua tl niy hi^n cd cic Nghe ndi ttiin lua rit ttlich in binh bdi, hong<br /> tich tmy$n khic nhau. Ching ban:<br /> cung cd Nguyin tifiu khfio tay, cd thl giao cho co<br /> I) Ngiy xiia ngiy xua cd mpt confliifinnga tir lim binh dai Hda Thin. Dong thdi ban I$nh cho<br /> mbl diifin dinh bay xuing ha gidi di bj m$t ngudi din chiing Tiing An din ngiy dd moi nhi phii<br /> thp sin bin chit E)l tei ttii cho con ttiifin nga, treo hudc ciia m$t chile dfin ling dd dl Ngpc<br /> Ngpc Hoing da sai mfit dpi quan Thifin dhih diing Hoing hrdng lim ttiinh Tiudng An dudi t i n<br /> ngiy 15 ttiing 1 xuBng hda ttiifiu toin bp con dang bj liiattiifiu.De t ^ g cdng lim binh d\i Hda<br /> ngudi vi dOng vjt dudi h? gidi. Rat may cho loii Thin, nhi vua da cho Nguyfin tifiu vl doin ty vdi<br /> <br /> S6 10 (240V2015<br /> <br /> NG6N NGg & Bin<br /> <br /> gia (flnh, cdn ngudi ddi ^ on "d?p nan Ifta" cfta<br /> cd gdi ndn d§t cho c h i £ banh tirdi vd ngfiy idm<br /> tfafing peng c ^ ten "Nguydn tieu". NguM dfin<br /> Trung Qudc quan nifm ngdy NgiQ«n tieu ddng<br /> n ^ a vdi "Tit dofin vien" hay 'Tit tinh yeu".<br /> 2.1.2. Nguon goc tit Nguyen tiiu oia Vi^t<br /> Nam: Phgt gido trong hon ngan nfim du nhgp vdo<br /> Vift Nam dd gin kit cdc phong tyc vfin hda Vift<br /> Rfim tiifing gieng kfadng phdi id mft ngogi if, tft<br /> mpt ngdy ll h$i xa Ig cd ngudn gde tft Trung Hoa<br /> dd biln ddi tfadnh mpt ngdy Tit mang bfin sfic rat<br /> ri6ng cda ngudi dfin Vift thim nfauin Pfagt pfa^.<br /> Rfim Ihang giSng Id mdt trong nhihig ngdy tfim<br /> Idn Uong nfim md ngudi Vift ( ^ bift Id Ph|t tft<br /> tfaudng vilng cfafta le Pfagt, cau ^ a dgo binh an,<br /> phong dilu vu thu$n, qudc tfadi dfin an. Do rfim<br /> tiifing gieng trung hpp vdi le Thupng nguydn vd<br /> Tit Nguydn tidu trong dan gian, ddng thdi ngdy<br /> ndy Id rim diu tidn cfta ndm mdi, thdi dilm<br /> thfcfa hpp nfait dl ciu nguyfn an Idnh cho cd<br /> nfim, nen thu hut sy tham gia ddng dfio ciia gidi<br /> Ph§t til vd todn till dfin chftng. Ngudi dfin Vift<br /> Nam coi ngdy tet Nguyen tieu Id ngdy ll pfa§t<br /> Idn nhit trong nfim, cfiu ndi: "li phdt qtumh<br /> ndm khong bdng ngdy rdm thdng gien^^
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2