Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 6

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

209
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 6: PHÙ TRA BẮC MINH HẢI MANG MANG Đi đâu cho thiếp theo cùng, Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam.[1] Trông vời biển Bắc mênh mang, Đã yêu thiếp nguyện sắt son một bề. Ân Tố Tố trước mắt thấy Bạch Qui Thọ, Thường Kim Bằng, Nguyên Quảng Ba, Mạch Kình, Quá Tam Quyền chết nằm ngang dọc, người nào động thủ với y cũng không thoát khỏi, giờ nghe Tạ Tốn khiêu chiến với Trương Thúy Sơn, chàng võ công tuy cao, nhưng cũng không phải là địch thủ, nên nói: Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 6

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 6 PHUØ TRA BAÉC MINH HAÛI MANG MANG AÂn Toá Toá tröôùc maét thaáy Baïch Qui Thoï, Thöôøng Kim Baèng, Nguyeân Quaûng Ba, Maïch Kình, Quaù Tam Quyeàn cheát naèm ngang doïc, ngöôøi naøo ñoäng thuû vôùi y cuõng khoâng thoaùt khoûi, giôø nghe Taï Toán khieâu chieán vôùi Tröông Thuùy Sôn, chaøng voõ coâng tuy cao, nhöng cuõng khoâng phaûi laø ñòch thuû, neân noùi: - Taï tieàn boái, ñao Ñoà Long ñaõ vaøo tay oâng, moïi ngöôøi ai naáy boäi phuïc oâng voõ coâng cao cöôøng, oâng coøn muoán gì nöõa? Taï Toán noùi: - Lieân quan ñeán thanh ñao Ñoà Long naøy, coù maáy caâu coá laõo töông truyeàn, coâ coù bieát khoâng? AÂn Toá Toá ñaùp: - Coù nghe noùi qua. Taï Toán noùi: - Cöù theo ñoù thì thanh ñao naøy laø voõ laâm chí toân, ai caàm noù coù theå hieäu leänh thieân haï, khoâng ai daùm khoâng theo. Trong thanh ñao naøy roát raùo coù caùi bí maät gì, maø laïi khieán cho thieân haï quaàn huøng khaâm phuïc? AÂn Toá Toá ñaùp: - Taï tieàn boái caùi gì cuõng bieát, vaõn boái ñang muoán thænh giaùo. Taï Toán noùi: - Toâi cuõng khoâng bieát nöõa. Toâi muoán tìm moät choã ôû thanh tónh, ñeå coù thôøi gian suy nghó veà chuyeän ñoù. AÂn Toá Toá noùi: - OÀ, theá thì hay bieát bao. Taï tieàn boái taøi trí hôn ngöôøi, neáu nhö oâng cuõng khoâng nghó ra, ngöôøi khaùc laøm sao coù theå laøm ñöôïc. Taï Toán noùi: - Ha ha, hoï Taï naøy ñaâu phaûi laø loaïi cuoàng voïng töï ñaïi. Noùi veà voõ coâng, hieän nay treân ñôøi ngöôøi gioûi hôn toâi cuõng khoâng phaûi laø ít. Chöôûng moân phaùi Thieáu Laâm Khoâng Vaên ñaïi sö … Noùi ñeán ñaây, y ngöøng laïi moät laùt, treân maët thoaùng qua moät neùt buoàn meânh mang. - … Thieáu Laâm töï Khoâng Trí, Khoâng Tính hai vò ñaïi sö, Tröông Tam Phong ñaïo tröôûng cuûa phaùi Voõ Ñöông, laïi coøn chöôûng moân caùc phaùi Nga Mi, Coân Loân, ngöôøi naøo http://hello.to/kimdung 199
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khoâng laø ngöôøi thaân mang tuyeät hoïc? Phaùi Thanh Haûi aån ôû bieân cöông phía taây, voõ coâng cuõng coù choã ñoäc ñaùo bí maät. Coøn taû höõu Quang Minh söù giaû cuûa Minh giaùo …ha ha, thaät laø gheâ gôùm. Roài tôùi Baïch Mi Öng Vöông Aân giaùo chuû trong Thieân Öng giaùo cuûa coâ cuõng laø moät kyø taøi treân ñôøi khoù gaëp, toâi chaéc gì ñaõ thaéng noåi oâng ta. AÂn Toá Toá ñöùng leân, noùi: - Ña taï tieàn boái ca ngôïi. Taï Toán noùi: - Toâi ñöôïc thanh ñao naøy, ngöôøi ngoaøi ai chaû theøm muoán. Hoâm nay treân ñaûo Vöông Baøn Sôn khoâng ai laø ñòch thuû cuûa toâi, ñoù cuõng laø Aân giaùo chuû tính nhaàm thoâi. Oâng ta töôûng chæ caàn Baïch ñaøn chuû, Thöôøng ñaøn chuû hai ngöôøi cuõng dö söùc ñoái phoù vôùi caùc phaùi Haûi Sa, bang Cöï Kình, ñaâu ngôø giöõa ñöôøng laï i coù hoï Taï naøy nhuùng tay vaøo … AÂn Toá Toá noùi chen vaøo: - Khoâng phaûi Aân giaùo chuû tính sai ñaâu, maø taïi vì oâng aáy coù vieäc quan troïng, khoâng phaân thaân ra ñöôïc. Taï Toán ñaùp: - Cöù cho laø nhö theá, neáu Aân giaùo chuû coù maët taïi ñaây, moät laø toâi voõ coâng nhieàu laém so vôùi oâng ta cuõng chæ keû taùm laïng, ngöôøi nöûa caân thoâi, hai laø nghó ñeán tình nghóa vôùi coá nhaân, neân khoâng theå naøo ra maët sang ñoaït. Cöù nhö theá, hoï Taï naøy ñaâu coù ñeán laøm gì. Aân giaùo chuû tröôùc nay vaãn cho laø mình tính toaùn khoâng bao giôø sô hôû, hoâm nay ñao rôi vaøo tay toâi, teân tuoåi oâng ta khoâng khoûi bò thöông toån. AÂn Toá Toá nghe Taï Toán noùi ñoái vôùi Aân giaùo chuû coù “coá nhaân chi tình”, trong loøng cuõng hôi yeân taâ m, neân naøng coá tình tieáp tuïc noùi chuyeän noï chuyeän kia ñeå daãn duï, ngoõ haàu y khoâng ñoøi tæ voõ vôùi Tröông Thuùy Sôn nöõa: - Nhaân söï nan tri, thieân yù nan lieäu, moïi vieäc beân ngoaøi khoâng phaûi muoán gì ñöôïc naáy. Chính vì theá maø ngöôø i ta noùi laø möu söï taïi nhaân, thaønh söï taïi thieân. Taï tieàn boái phuùc traïch thaâm haäu, laáy ñöôïc thanh ñao naøy mang ñi deã daøng, ngöôøi khaùc thieân phöông baùch keá ñem heát taâm cô ra chieám noù, vaäy maø laïi khoâng ñöôïc gì. Taï Toán noùi: - Töø khi thanh ñao naøy coù treân ñôøi, khoâng bieát bao nhieâu phen ñoåi chuû, cuõng khoâng bieát ñem laïi cho ngöôøi caàm noù bao nhieâu caùi hoïa saùt thaân. Hoâm nay toâi ñöôïc thanh ñao naøy mang ñi, bieát ñaâu ngaøy mai laïi coù cao thuû maïnh hôn tôùi gieát toâi roài ñoaït maát? Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá hai ngöôøi nhìn nhau, ñeàu caûm thaáy y noùi caâu naøy quaû coù thaâm yù. Tröông Thuùy Sôn nghó ñeán tam sö ca Du Ñaïi Nham chæ môùi lieân can http://hello.to/kimdung 200
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñeán thanh ñao, maø tôùi nay cheát soáng chöa ñoaùn ñöôïc, coøn mình chæ môùi nhìn thaáy baûo ñao thoâi, tính meänh ñaõ phaûi giao cho ngöôøi ngoaøi. Taï Toán thôû daøi, noùi: - Hai ngöôøi vaên voõ song toaøn, töôùng maïo tuaán nhaõ, ta phaûi ra tay gieát ñi, chaúng khaùc gì ñaäp naùt moât ñoâi ngoïc khí quí baùu hieám coù, thaät laø ñaùng tieác. Theá nhöng ôû vaøo tình theá baét buoäc, khoâng gieát khoâng xong. AÂn Toá Toá haõi sôï hoûi: - Sao theá? Taï Toán ñaùp: - Toâi laáy ñöôïc thanh ñao naøy ñem ñi, neáu treân ñaûo naøy ñeå laïi moät ai soáng soùt, chaúng maáy ngaøy moïi ngöôøi ñeàu bieát laø ñao Ñoà Long ñang ôû trong tay hoï Taï. Ngöôøi naøy ñeán kieám, ngöôøi khaùc ñeán kieám, hoï Taï laïi khoâng phaûi laø ngöôøi voâ ñòch trong thieân haï, laøm sao khoâng khoûi coù luùc saåy tay? Khoâng noùi chi ngöôøi khaùc, chæ rieâng Baïch Mi Öng Vöông khoâng thoâi, hoï Taï ñaõ chaéc ñaâu thaéng ñöôïc oâng ta. Huoáng chi Thieân Öng giaùo ngöôøi nhieàu theá maïnh, coøn Taï moã chæ ñôn chieác moät thaân moät mình? Noùi xong y laëng leõ laéc ñaàu, noùi tieáp: - Noäi ngoaïi coâng phu cuûa AÂn Thieân Chính cöông maõnh khoâng ai saùnh kòp, Taï moã voán kính phuïc laém. Nhôù laïi khi xöa … oâi … Y laïi thôû daøi, roài buoàn baõ laéc ñaàu. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Thì ra giaùo chuû cuûa Thieân Öng giaùo teân goïi Baïch Mi Öng Vöông AÂn Thieân Chính”. Chaøng laïnh luøng ñaùp: - Hoùa ra oâng chæ muoán gieát ngöôøt bòt mieäng ñaáy thoâi. Taï Toán ñaùp: - Ñuùng theá. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Vaäy thì vieäc gì oâng phaûi keå toäi phaùi Haûi Sa, bang Cöï Kình, hay Thaàn Quyeàn moân laø m chi? Taï Toán ha haû cöôøi, noùi: - Caùi ñoù laø ñeå cho chuùng cheát maø khoâng oaùn giaän, luùc laâm töû trong loøng khoâng töùc toái ñaáy thoâi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Tieàn boái quaû thaät coù loøng töø bi. Taï Toán noùi: - Treân ñôøi nay coù ai maø khoâng cheát? Cheát sôùm vaøi naêm hay muoän vaøi naêm cuõng coù khaùc nhau bao nhieâu. Tröông nguõ hieäp vaø AÂn coâ nöông ñang tuoåi xuaân thì, hoâm http://hello.to/kimdung 201
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính nay taùng thaân nôi Vöông Baøn Sôn ñaûo, töïa hoà ñaùng tieác laém thay. Theá nhöng moät traêm naêm sau nhìn laïi, coù coøn nhö theá nöõa ñaâu. Naêm xöa Taàn Coái khoâng haõm haïi Nhaïc Phi, khoâng leõ Nhaïc Phi soáng ñeán ngaøy nay? Con ngöôøi ta luùc cheát mieãn sao trong loøng yeân oån, hôïp lyù, ñöøng coù quaù thoáng khoå, theá laø ñuû roài. Chuùng ta laø ngöôøi hoïc voõ, neáu muoán cheát hoaøn toaøn thö thaùi, thaät khoâng phaûi deã. Chính theá maø toâi muoán cuøng hai vò tæ thí moät phen, ai thua thì cheát, theá laø coâng bình laém roài. Hai ngöôøi tuoåi ít hôn toâi, toâi nhöôøng caùc ngöôi ñöôïc lôïi theá. Binh khí, quyeàn cöôùc, noäi coâng, aùm khí, khinh coâng, thuûy coâng, muoán choïn gì thì choïn, toâi ñeàu haàu tieáp. AÂn Toá Toá noùi: - Oâng lôùn loái nhæ, muoán tæ ñaáu coâng phu gì cuõng ñöôïc, coù phaûi theá khoâng? Naøng nghe Taï Toán noùi nhö theá, bieát raèng hoâm nay khoâng caùc gì thoaùt ñöôïc caùi caûnh khoù khaên naøy. Ñaûo Vöông Baøn Sôn leânh ñeânh giöõa bieån, Thieân Öng giaùo laïi tin chaéc hai ñaøn chuû Baïch Thöôøng coù maët, khoâng theå sô soùt, neân khoâng ñöa cöôøng vieän ñeán laøm gì. Naøng tuy noùi cöùng, nhöng nghe gioïng cuõng hôi run. Taï Toán söïng laïi, nghó thaàm neáu naøng laïi ñoøi mình tæ thí theâu thuøa vaù may, chaûi ñaàu ñaùnh phaán, thì laøm sao ñöôïc neân lôùn tieáng noùi: - Ñöông nhieân laø chæ voõ coâng thoâi, chöù khoâng leõ caû chuyeän aên côm uoáng röôïu? Noùi vaäy chöù coù thi aên côm uoáng röôïu, hai ngöôøi cuõng khoâng thaéng ñöôïc caùi tuùi côm huõ röôïu naøy ñaâu. Chuùng ta chæ ñaáu moät laàn xem ai thaéng ai thua, hai ngöôøi thua thì ra tay töï saùt. Chao oâi, moät ñoâi ngöôøi ngoïc ñeïp ñeõ nhö theá kia, toâi thaät khoâng ñang taâm chính mình haï thuû. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá nghe y noùi “moät ñoâi ngöôøi ngoïc”, khoâng khoûi hai maù ñoû böøng. AÂn Toá Toá boãng nhöôùng ñoâi loâng maøy, hoûi laïi: - Theá tieàn boái thua coù töï saùt khoâng? Taï Toán cöôøi ñaùp: - Toâi laøm sao thua ñöôïc? AÂn Toá Toá noùi: - Tæ thí phaûi coù thua ñöôïc. Tröông nguõ hieäp ñaây laø danh gia ñeä töû, bieát ñaâu chaúng coù moät moân coâng phu thaéng ñöôïc oâng? Taï Toán cöôøi: - Baèng tuoåi treû nhö nguõ hieäp, daãu chieâu soá coù cao thì noäi löïc cuõng khoâng thaâm haäu ñöôïc. http://hello.to/kimdung 202
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn nghe hai ngöôøi lôøi qua tieáng laïi, trong buïng tính toaùn: “Coâng phu naøo cuûa mình coù theå ngang tay vôùi y ñöôïc? Khing coâng chaêng? Chöôûng phaùp môùi hoïc chaêng? “ Boãng nhieân linh cô nhaát ñoäng, chaøng noùi: - Taï tieàn boái, neáu nhö oâng nhaát ñònh eùp toâi phaûi ñoäng thuû, khoâng loä caùi xaáu ra thì khoâng xong. Neáu toâi thua tieàn boái, dó nhieân ruùt kieám töï saùt, theá nhöng neáu nhö hai ngöôøi ngang nhau thì sao? Taï Toán laéc ñaàu: - Khoâng coù chuyeän ngang nhau. Traän ñaàu ngang nhau, thì sang traän thöù hai, bao giôø thaéng baïi roõ raøng môùi thoâi. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñöôïc roài, neáu nhö vaõn boái thaéng ñöôïc moät chieâu nöûa thöùc, quaû khoâng daùm baûo tieàn boái laøm gì laøm gì, chæ xin tieàn boái ñaùp öùng moät chuyeän thoâi. Taï Toán ñaùp: - Moät lôøi ñaõ ñònh, theá nguõ hieäp muoán tæ thí moân gì? AÂn Toá Toá trong buïng raát lo, haï gioïng hoûi: - Chaøng muoán tæ thí moân gì theá? Coù chaéc aên khoâng? Tröông Thuùy Sôn cuõng haï gioïng ñaùp: - Khoâng bieát nöõa, cöù heát söùc thoâi. AÂn Toá Toá noùi nhoû: - Neáu thaáy khoâng xong, hai ñöùa mình tuøy cô chaïy troán, khoâng leõ troùi tay chòu cheát. Tröông Thuùy Sôn cöôøi buoàn, khoâng traû lôøi, nghó buïng: “Thuyeàn beø bò phaù huûy caû roài, treân hoøn ñaûo nhoû tí xíu naøy, chaïy choã naøo baây giôø?”. Chaøng söûa laïi aùo quaàn, laáy chieác phaùn quan buùt ñuùc baèng theùp töø trong löng ra. Taï Toán noùi: - Treân choán giang hoà ai cuõng khen ngôïi Ngaân Caâu Thieát Hoaïch Tröông Thuùy Sôn, hoâm nay song ñaàu lang nha boång cuûa toâi haân haïnh ñöôïc lónh giaùo. Coøn chieác hoå ñaàu caâu baèng baïc vuïn ñaâu? Sao nguõ hieäp khoâng laáy ra luoân theå? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Toâi khoâng muoán tæ thí binh khí vôùi tieàn boái, chæ thi vieát vaøi chöõ thoâi. Noùi xong, chaøng chaäm raõi ñi ñeán gaàn vaùch ñaù nôi ngoïn nuùi ôû phía beân traùi, hít moät hôi daøi, hai chaân nhuùn moät caùi, phoùng mình nhaûy leân. Voõ coâng cuû a phaùi Voõ Ñöông voán dó ñöùng vaøo baäc nhaát thieân haï, luùc naøy laïi laø luùc gaëp phaûi hieåm nguy soáng cheát, leõ naøo laïi khoâng heát söùc ra tay? Thaân hình tung leân khoaûng hôn moät tröôïng, laäp töùc chaøng söû duïng coâng phu tuyeät kyõ Theâ Vaân Tuùng, chaân phaûi ñaïp vaøo vaùch nuùi moät caùi, möôïn söùc, laïi voït leân hai tröôïng nöõa. Phaùn quan buùt trong tay nhaém thaúng vaøo maët ñaù, http://hello.to/kimdung 203
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính xoeït xoeït xoeït maáy tieáng, ñaõ vieát xong chöõ “voõ”. Moät chöõ vöøa vieát xong, thaân hình chaøng nhö muoán rôi xuoáng. Tröông Thuùy Sôn uoán mình tay traùi vung chieác ngaân caâu, ñaõ truùng moät choã nhoâ ra treân vaùch, chieác moùc chòu caû söùc naëng ñong ñöa. Tay phaûi laïi tieáp tuïc vieát chöõ “laâm”. Hai chöõ naøy, moãi neùt moãi gaïch, ñeà u do Tröông Tam Phong ñeâm khuya suy nghó ñaén ño maø saùng taïo ra, beân trong bao haøm cöông nhu, aâm döông, tinh thaàn khí theá, phaûi noùi laø ñaït ñeán cao ñieåm coâng phu cuûa phaùi Voõ Ñöông. Tuy Tröông Thuùy Sôn coâng löïc coøn non, neùt buùt haèn vaøo ñaù chöa saâu maáy nhöng hai chöõ roàng bay phöôïng muùa, buùt löïc huøng kieän, töôûng nhö duøng khoaùi kieám tröôøng thöông ñuïc thaønh. Vieát hai chöõ xong, chaøng vieát tieáp chöõ “chí”, chöõ “toân”. Caøng vieát caøng nhanh, chæ thaáy ñaù vuïn laû taû rôi xuoáng, töôûng nhö linh xaø uoán khuùc, troâng nhö maõnh thuù vöôn mình, khoaûnh khaéc ñaõ xong hai möôi boán chöõ. Vieäc khaéc chöõ leân vaùch ñaù coù khaùc gì hính aûnh trong thô Lyù Baïch: Tieâu phong saäu vuõ kinh taùp taùp, Laïc hoa phi tuyeát haø mang mang. Khôûi lai höôùng bích baát ñình thuû, Nhaát haøng soå töï ñaïi nhö ñaåu. Hoaûng hoaûng nhö vaên quæ thaàn kinh, Thôøi thôøi chæ kieán long xaø taåu. Taû baøn höõu tuùc nhö kinh loâi, Traïng ñoàng Sôû Haùn töông coâng chieán. (Gioù rít möa sa rôi loäp boäp, Hoa rôi tuyeát thoåi reùt caêm caêm. Treân vaùch vieát ra khoâng ngöøng laïi, Moät haøng chöõ to baèng caùi ñaáu. Baøng hoaøng nghe töïa quæ thaàn kinh, Ñaâu ñaâu cuõng thaáy roàng raén löôïn, Queùt phaûi, uoán traùi nhö saám chôùp, Khaùc gì Sôû Haùn ñang giao tranh) Tröông Thuùy Sôn vieát ñeán neùt cuoái cuûa chöõ “phong” roài, caû ngaân caâu laãn thieát buùt cuøng ñaåy maïnh vaøo vaùch nuùi, uoán mình rôi xuoáng ñaát, nheï nhaøng kheùo leùo laøm sao ñöùng ngay beân caïnh Aân Toá Toá. Taï Toán chaêm chaêm nhìn ba haøng ñaïi töï treân vaùch nuùi moät luùc thaät laâu, khoâng noùi moät lôøi. Sau cuøng y thôû daøi moät tieáng: - Toâi khoâng vieát noåi, xin chòu thua. http://hello.to/kimdung 204
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Neân bieát laø töø “voõ laâm chí toân” cho ñeán “thuøy döõ tranh phong” toång coäng hai möôi boán chöõ, voán do Tröông Tam Phong yù ñaùo thaàn hoäi, suy ñi nghó laïi maø saùng cheá ra, ñeàu do ôû buùt yù. Moät neùt ngang, moät neùt doïc, moät caùi chaám, moät caùi phaûy, ñeàu laø toaøn do dung hôïp nhöõng gì tinh dieäu nhaát cuûa voõ coâng. Giaù nhö chính Tröông Tam Phong ñeán ñaây, nhöng tröôùc chöa qua moät ñeâm cuøng cöïc suy nghó, aét cuõng khoâng coù ñöôïc caùi taâm caûnh nhö theá. Ví duø coù suy nghó hoài laâu, muoán vieát hai möôi boán chöõ leân vaùch nuùi, cuõng khoâng theå naøo ñaït ñöôïc trình ñoä xuaát thaàn nhaäp hoùa theá naøy. Taï Toán coù bieát ñaâu nguyeân do beân trong, töôûng raèng vì vieäc baûo ñao Ñoà Long tröôùc maét phaùt khôûi tranh chaáp, Tröông Thuùy Sôn laäp töùc töï yù vieát ra ba haøng chöõ maø töø laâu coá laõo vaãn truyeàn. Thöïc ra, ngoaøi hai möôi boán chöõ naøy neáu baûo Tröông Thuùy Sôn vieát nhöõng chöõ khaùc, so saùnh neùt buùt yeáu maïnh, noâng saâu seõ thaáy khaùc xa ngay. AÂn Toá Toá möøng quaù, voã tay reo: - Theá laø oâng thua, phaûi giöõ lôøi nheù. Taï Toán nhìn Tröông Thuùy Sôn noùi: - Tröông nguõ hieäp ñem voõ hoïc loàng vaøo thö phaùp, môû ra moät con ñöôøng môùi, khieán cho ngöôøi ngöôøi phaûi môû to maét, boäi phuïc, boäi phuïc. Nguõ hieäp coù ñieàu gì sai baûo, mau noùi ra ñi. Bò baét buoäc phaûi vaâng lôøi, y mieãn cöôõng noùi ra, trong loøng thaät laø thaát voïng. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Vaõn boái chæ laø keû maït hoïc haäu tieán, coù chuùt ngheà moïn, may ñöôïc tieàn boái khen ngôïi, ñaâu daùm noùi chuyeän “sai baûo” chæ caàu xin chaáp thuaän moät vieäc thoâi. Taï Toán hoûi: - Caàu chuyeän gì theá? Tröông Thuùy Sôn noùi: - Tieàn boái laáy thanh ñao Ñoà Long naøy ñem ñi, nhöng tha cho moïi ngöôøi treân ñaûo, chæ baét moïi ngöôøi theà ñoäc, khoâng ñöôïc tieát loä bí maät. Taï Toán ñaùp: - Toâi ñaâu coù ngu ñeán möùc tin vaøo lôøi theà cuûa ngöôøi khaùc. AÂn Toá Toá noùi: - Hoùa ra tieàn boái noùi nhöng laïi chaúng giöõ lôøi. Tieàn boái noùi neáu thua, seõ nghe lôøi ngöôøi ta sai baûo, sao baây giôø laïi khoâng chòu? Taï Toán noùi: - Toâi khoâng giöõ lôøi thì laøm gì ñöôïc toâi? Nhöng nghó laïi y thaáy mình noùi vaäy thaät laø ngang ngöôïc, neân noùi: - Tính meänh hai ngöôøi thì toâi tha cho, ngöôøi khaùc thì khoâng ñöôïc. http://hello.to/kimdung 205
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Thuùy Sôn noùi: - Hai kieám só cuûa phaùi Coân Loân laø danh gia ñeä töû, tröôùc nay chöa laøm ñieàu gì aùc … Taï Toán bòt moàm chaøng laïi noùi: - Caùi gì maø ñieàu aùc ñieàu laønh, döôùi maét ta khoâng coù gì khaùc nhau caû. Hai ngöôøi mau xeù vaûi aùo, nuùt chaët loã tai, laáy hai tay bòt theâm beân ngoaøi. Neáu muoán soáng thì ñöøng coù sô hôû. Maáy caâu ñoù y noùi thaät nhoû töïa hoà sôï ngöôøi khaùc nghe thaáy. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá ñöa maét nhìn nhau, khoâng bieát y noùi theá laø nghóa gì, nhöng thaáy y noùi heát söùc trònh troïng, aét beân trong coù duyeân côù, ñaønh laøm theo lôøi xeù vaït aùo nheùt vaøo trong tai, laïi laáy hai tay bòt chaët. Ñoät nhieân Taï Toán haù moàm to, döôøng nhö caát tieáng huù. Hai ngöôøi tuy khoâng nghe roõ, nhöng khoâng heïn maø cuøng giaät naûy mình. Taát caû moïi ngöôøi trong Thieân Öng giaùo, Cöï Kình bang, Haûi Sa phaùi, Thaàn Quyeàn moân, ngöôøi naøo ngöôøi naáy haù moàm leø löôõi, maët loä veû kinh ngaïc, roài bieán ngay thaønh thoáng khoå coù veû nhö chòu khoâng noåi, khoâng khaùc gì ñang chòu tra taán. Qua moät laùt nöõa, töøng ngöôøi töøng ngöôøi laên ra ñaát, co quaép quaèn quaïi. Cao Töôûng hai ngöôøi cuûa phaùi Coân Loân sau khi kinh hoaûng lieàn goài xuoáng xeáp baèng nhaém maét vaän noäi coâng choáng laïi vôùi tieáng huù. Hai ngöôøi treân traùn töøng haït moà hoâi to baèng haït ñaäu rôi xuoáng nhö möa, caùc baép thòt maët lieân tieáp giöït giöït, maáy laàn coá ñöa tay che tai, nhöng tay ñeán coøn caùch vaønh tai chöøng vaøi taác, laïi phaûi boû xuoáng. Ñoät nhieân caû hai ngöôøi cuøng nhaûy voït leân cao ñeán hôn moät tröôïng, rôi bòch xuoáng ñaát naèm baát ñoäng. Taï Toán ngaäm mieäng ngöøng huù, ra hieäu cho Tröông Aân hai ngöôøi laáy vaûi ra khoûi tai, noùi: - Nhöõng ngöôøi naøy nghe tieáng huù cuûa toâi, taát caû ñeàu baát tænh, nhöng seõ khoâng ai cheát. Coù ñieàu khi tænh laïi roài, thaàn trí seõ thaùc loaïn, thaønh ngöôøi ñieân, khoâng coøn suy nghó ñöôïc, vaø cuõng khoâng coøn nhôù gì nhöõng chuyeän ñaõ qua. Tröông nguõ hieäp, ñieàu nguõ hieäp yeâu caàu toâi laø tha cheát cho taát caû nhöõng ngöôøi treân Vöông Baøn Sôn ñaûo, toâ i ñaõ tha roài. Tröông Thuùy Sôn khoâng ñaùp, nghó thaàm: “Ngöôi tuy tha cheát cho hoï, nhöng nhöõng ngöôøi naøy soáng maø coù khaùc gì ñaõ cheát, coù khi gieát hoï ñi laïi coøn ñôõ taøn khoác hôn”. Loøng chaøng ñoái vôùi vieäc taøn ñoäc cuûa Taï Toán thaä t laø caêm haän, nhöng thaáy boïn Cao Taéc Thaønh, Töôûng Ñaøo naèm hoân meâ la lieät, maët maøy vaøng eäch, troâng khoâng coøn laø ngöôøi, http://hello.to/kimdung 206
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính nghó buïng tieáng huù cuûa y khoâng thoâi ñaõ thaàn uy nhö theá, quaû thöïc ñaùng sôï. Neáu nhö mình khoâng bieát tröôùc laáy vaûi bòt tai, ñeán baây giôø khoâng bieát ra sao. Taï Toán maët maøy thaûn nhieân, laïnh luøng noùi: - Thoâi mình ñi. Tröông Thuùy Sôn hoûi: - Ñi ñaâu baây giôø? Taï Toán ñaùp: - Ñi veà. Vieäc treân ñaûo Vöông Baøn Sôn ñaõ xong roài, ôû laïi ñaây laøm gì? Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá hai ngöôøi nhìn nhau, nghó thaàm: “Coøn phaûi ñi chung thuyeàn vôùi teân ma ñaàu naøy moät ngaøy moät ñeâm, möôøi hai giôø ñoù, khoâng bieát coøn nhöõng bieán coá gì nöõa?”. Taï Toán daãn hai ngöôøi ñeán sau moät nuùi nhoû ôû phía taây hoøn ñaûo. ÔÛ ñoù coù moät caùi vònh ñaäu moät chieác thuyeàn ba coät buoàm, chính laø chieác thuyeàn y duøng ñeå ñeán ñaûo. Taï Toán ñi ñeán beân caïnh thuyeàn, cuùi mình noùi: - Môøi hai vò leân thuyeàn. AÂn Toá Toá cöôøi khaåy: - Luùc naøy tieàn boái sao khaùch saùo quaù nhæ. Taï Toán ñaùp: - Hai vò laø khaùch quí ñeán thuyeàn cuûa toâi, sao laïi khoâng tieáp ñaõi cho ñuû leã nghóa? Ba ngöôøi leân thuyeàn xong, Taï Toán ñöa tay ra leänh cho thuûy thuû nhoå neo giong thuyeàn ra. Treân thuyeàn coù ñeán möôøi saùu, möôøi baûy thuûy thuû, nhöng ngöôøi caàm laùi ra leänh gì, cuõng ñeàu giô tay vaïch chaân, khoâng noùi moät tieáng, döôøng nhö ai ai cuõng ñeàu caâm caû. AÂn Toá Toá noùi: - Tieàn boái quaû thöïc laø hay, kieám sao ñöôïc caùi thuyeàn toaøn ngöôøi vöøa caâm vöøa ñieác. Taï Toán cöôøi nhaït, ñaùp: - Caùi ñoù coù gì khoù ñaâu, toâi chæ tìm moät thuyeàn maø taát caû thuûy thuû ñeàu khoâng bieát chöõ, choïc ñieác tai hoï, sau ñoù baét hoï uoáng thuoác caâm, theá laø xong. Tröông Thuùy Sôn boãng thaáy rôûn gai oác. AÂn Toá Toá voã tay cöôøi: - Hay thaät laø hay, vöøa caâm vöøa ñieác, duø oâng coù bí maät gì, hoï cuõng khoâng tieát laäu caû. Tieác raèng hoï coøn phaûi laùi thuyeàn, neáu khoâng maét hoï cuõng ñaâm muø luoân theå. Tröông Thuùy Sôn löôøm naøng, traùch: - AÂn coâ nöông, moät coâ gaùi nhö coâ, côù sao taøn nhaãn ñeán theá? Ñaây laø moät ñaïi thaûm söï ôû nhaân gian, coù gì ñaùng cöôøi ñaâu? http://hello.to/kimdung 207
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Toá Toá leø löôõi, toan bieän baïch, nhöng vöøa ñònh noùi ra, nhìn laïi saéc maët chaøng, voäi ngöø ng laïi. Taï Toán thaûn nhieân noùi: - Sau naøy veà ñaïi luïc, luùc ñoù toâiseõ ñem taát caû boïn hoï choïc muø maét. Tröông Thuùy Sôn lieác nhìn nhöõng ngöôøi cheøo thuyeàn, trong buïng thöông caûm: “Chæ moät ngaøy moät ñeâm nöõa, ñeán ñoâi maét caùc ngöôøi cuõng khoâng coøn”. Buoàm keùo leân, muõi thuyeàn töø töø chuyeån qua. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Taï tieàn boái, nhöõng ngöôøi coøn ôû treân ñaûo thì sao? Bao nhieâu thuyeàn beø ñeàu bò oâng huûy heát roài, hoï veà baèng gì? Taï Toán ñaùp: - Tröông töôùng coâng, vieäc oâng nghó quaû khoâng sai. Theá nhöng coù ñieàu khoâng neân nghó ñoâng nghó taây nhieàu quaù. Cöù ñeå cho hoï ôû treân ñaûo töï soáng töï lo, ra sao thì ra, khoâng hôn ö? Tröông Thuùy Sôn bieát y laø ngöôøi khoâng theå ñem lyù maø noùi cho nghe, ñaønh ngoài yeân, thaáy thuyeàn moãi luùc moät xa hoøn ñaûo, nghó thaàm: “Treân ñaûo tuy phaàn lôùn laø ngöôøi taùc aùc ña ñoan, nhöng gaëp caûnh ñoù thaät laø thaûm thieát, neáu khoâng ai ñeán cöùu, e raèng trong voøng möôøi ngaøy laø cheát heát”. Chaøng laïi nghó tieáp: “Hai ñeä töû cuûa phaùi Coân Loân cheát treân ñaûo, sö tröôûng cuûa hoï theå naøo chaúng ñi tìm, roài ra voõ laâm trung nguyeân chæ ngaøy moät ngaøy hai seõ gaëp côn soùng gioù”. Trong nhöõng naêm qua, Voõ Ñöông thaát hieäp tung hoaønh giang hoà, moïi vieäc ñeàu chieám thöôïng phong, theá maø hoâm nay ñaønh chòu thuùc thuû, maïng soáng naèm trong tay ngöôøi khaùc, khoâng coù caùch naøo phaûn khaùng. Tröông Thuùy Sôn caøng nghó caøng buoàn, laïi caøng töùc toái, ñaønh cuùi ñaàu suy nghó, khoâng lyù gì ñeán Taï Toán vaø AÂn Toá Toá nöõa. Moät laùt sau, chaøng ngöûng leân nhìn qua cöûa soå xem phong caûnh bieån caû, thaáy maët trôøi saép chìm vaøo nhöõng ñôït soùng, chieáu leân maët bieån thaønh nghìn vaïn con raén laäp loøe chaïy laêng quaêng. Chaøng coøn ñang xuaát thaàn, boãng döng giaät mình: “Tòch döông sao laïi laën ôû phía sau thuyeàn?”. Chaøng quay ñaàu laïi noùi vôùi Taï Toán: - Ngöôøi laùi ñi sai höôùng roài, thuyeàn cuûa chuùng ta ñang ñi veà höôùng ñoâng. Taï Toán ñaùp: - Thì höôùng ñoâng, khoâng sai ñaâu. AÂn Toá Toá kinh haõi hoûi: - Höôùng ñoâng laø bieån caû meânh moâng, mình ñi ñaâu baây giôø? Sao oâng khoâng baûo taøi coâng chuyeån höôùng? Taï Toán ñaùp: http://hello.to/kimdung 208
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toâi khoâng noùi tröôùc vôùi hai vò roài ö? Toâi ñöôïc thanh ñao Ñoà Long roài, seõ ñi tìm moät nôi thanh tónh, ñeå suy nghó moät thôøi gian, tìm hieåu xem vì ñaâu con ñao naøy ñöôïc goïi laø voõ laâm chí toân, laøm sao laïi hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng. Trung nguyeân ñaïi luïc laø nôi nhieàu raéc roái, neáu ngöôøi ta bieát toâi coù baûo ñao, hoâm nay coù keû ñeán tìm caùch ñoaït, ngaøy mai coù keû ñeán aên caép, cöù lo vieäc ñaùnh ñuoåi hoï cuõng thaät laø nhieâu kheâ, laøm sao coøn tónh taâm ñöôïc? Neáu nhö ngöôøi ñeán tìm laïi laø cao thuû nhö Tröông Tam Phong tieân sinh hay Thieân Öng giaùo giaùo chuû, hoï Taï ñaâu ñaõ chaéc gì thaéng. Thaønh thöû toâi phaûi ñi ra ngoaøi bieån khôi, tìm moät hoøn ñaûo naøo khoâng coù daáu chaân ngöôøi ñeå ôû. AÂn Toá Toá ñaùp: - Vaäy tieàn boái ñöa chuùng toâi veà tröôùc vaäy. Taï Toán cöôøi: - Caùc ngöôi veà ñeán trung nguyeân, haønh taøng cuûa toâi bò loä roài coøn gì? Tröông Thuùy Sôn nhoûm ngöôøi daäy, saüng gioïng: - Theá oâng ñònh sao ñaây? Taï Toán ñaùp: - Chæ coøn caùch buoäc hai vò ôû treân hoang ñaûo ñoù vôùi toâi soáng moät ñôøi tieâu dao khoaùi hoaït. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Theá lôõ möôøi naêm, taùm naêm oâng chöa tìm ra bí maät trong thanh ñao thì sao? Taï Toán cöôøi ñaùp: - Thì caùc ngöôøi ñaønh ôû treân ñaûo vôùi toâi möôøi naêm, taùm naêm, ngaøy naøo toâi nghó chöa ra, thì coøn ôû theâm moät ngaøy. Hai vò trai taøi gaùi saéc, tình ñaàu yù hôïp, ôû treân ñaûo keát thaønh vôï choàng, sinh con ñeû caùi, khoâng hay laém sao? Tröông Thuùy Sôn giaän quaù, voã baøn quaùt leân: - Oâng khoâng ñöôïc noùi nhaêng noùi cuoäi. Chaøng lieác qua, thaáy AÂn Toá Toá theïn thuøng cuùi ñaàu, hai maù ñoû böøng. Tröông Thuùy Sôn trong loøng kinh haõi, chaøng coù linh caûm raèng neáu cuøng AÂn Toá Toá ôû beân nhau laâu, e raèng mình khoù loøng töï cheá. Taï Toán laø moät cöôøng ñòch, caùi taâm vieân yù maõ trong loøng mình cuõng laø moät cöôøng ñòch, quaû thöïc boán beà ñeàu ñaày raãy nguy cô, laøm sao thoaùt ra khoûi caøng sôùm caøng toát. Nghó theá chaøng beøn coá neùn löûa giaän, noùi: - Taï tieàn boái, taïi haï laø ngöôøi noùi bieát giöõ lôøi, quyeát khoâng tieát loä haønh tung cuûa tieàn boái. Baây giôø toâi seõ laäp troïng theä, quyeát khoâng noùi cho ai bieát nhöõng gì troâng thaáy, nghe thaáy ngaøy hoâm nay. Taï Toán noùi: http://hello.to/kimdung 209
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông nguõ hieäp laø hieäp nghóa danh gia, moät lôøi ñaùng nghìn vaøng, naëng nhö non, treân choán giang hoà ñaõ nghe töø laâu. Theá nhöng hoï Taï naøy hoài hai möôi taùm tuoåi ñaõ coù moät lôøi nguyeàn, caùc ngöôøi coi ngoùn tay toâithì bieát. Noùi roài ñöa baøn tay traùi ra, Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá thaáy ngoùn tay uùt ñaõ bò chaët ñöùt, chæ coøn laïi boán ngoùn tay. Taï Toán chaäm raõi noùi tieáp: - Vaøo naêm ñoù, moät ngöôøi maø toâi suøng kính nhaát, yeâu kính nhaát ñaõ laøm nhuïc toâi, laøm cho toâi nhaø tan ngöôøi cheát, cha meï vôï con, chæ moät ñeâm cheát heát khoâng coøn moät ai. Vì theá toâi chaët tay laäp theä, ngaøy naøo hoï Taï naøy coøn soáng, quyeát khoâng tin moät ngöôøi naøo. Naêm nay toâi boán möôi moát tuoåi, möôøi ba naêm qua toâi chæ laøm baïn vôùi caàm thuù, toâi tin caàm thuù maø khoâng tin ngöôøi. Möôøi ba naêm qua, toâi gieát ngöôøi nhieàu hôn gieát caàm thuù. Tröông Thuùy Sôn caûm thaáy rôûn gai oác, môùi bieát taïi sao y mang voõ coâng tuyeät theá nhöng treân choán giang hoà chaúng nghe teân tuoåi, chaúng nghe noùi tôùi. Caùi thaûm söï y gaëp phaûi hoài treû haún ít thaáy treân traàn gian naøy, neân môùi chaùn ñôøi, soáng xa traàn tuïc, coi moïi ngöôøi laø keû thuø nhö theá. Chaøng voán thoáng haän söï taøn aùc, baïo ngöôïc cuûa Taï Toán voâ cuøng, nhöng giôø nghe y noùi nhö theá, khoâng khoûi daâng leân moät noãi ñoàng tình, traàm ngaâm giaây laùt, noùi: - Taï tieàn boái, thaâm thuø ñaïi haän cuûa oâng chaéc ñaõ baùo phuïc roài. Taï Toán ñaùp: - Chöa ñöôïc. Ngöôøi haïi toâi voõ coâng raát cao, toâi chöa thaéng ñöôïc y ñaâu. Tröông Thuùy Sôn vaø AÂn Toá Toá hai ngöôøi khoâng heïn maø cuøng “OÀ” leân moät tieáng, noùi: - Coøn gioûi hôn oâng ö? Ngöôøi ñoù laø ai theá? Taï Toán ñaùp: - Vieäc gì toâi phaûi noùi teân y ra ñeå theâm nhuïc? Neáu khoâng vì caùi thaâm cöøu ñaïi haän ñoù, toâi ñaâu phaûi ñi cöôùp thanh ñao Ñoà Long laøm chi? Vieäc gì maø phaûi khoå sôû nghó cho ra bí maät cuûa thanh ñao naøy? Tröông töôùng coâng, toâi môùi gaëp oâng ñaõ thaáy hôïp tính, neáu khoâng cöù nhö tính tình bình thöôøng cuûa toâi, quyeát khoâng ñeå nguõ hieäp soáng ñeán giôø phuùt naø y. Toâi ñeå cho hai ngöôøi soáng theâm moät thôøi gian nöõa, theá ñaõ laø phaù leä roài, e raèng seõ coù chuyeän khoâng hay. AÂn Toá Toá hoûi: - Sao laïi soáng theâm moät thôøi gian nöõa? Taï Toán thaûn nhieân ñaùp: - Ñôïi ñeán khi toâi tìm ra bí maät trong thanh ñao Ñoà Long roài, tröôùc khi rôøi ñaûo toâi seõ gieát hai ngöôøi. Toâi tìm ra chaäm moät ngaøy, hai ngöôøi soáng theâm moät ngaøy. http://hello.to/kimdung 210
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính AÂn Toá Toá noùi: - Höø, thanh ñao naøy baát quaù naëng neà saéc beùn, löûa nung khoâng chaûy thoâi, chöù beân trong coù gì bí maät ñaâu? Caùi chuyeän “hieäu leänh thieân haï, maïc caûm baát toøng” chaúng qua chæ laø noùi ñeán vieäc thanh ñao naøy laø moùn binh khí ñöùng ñaàu thieân haï, khoâng gì saùnh ñöôïc maø thoâi. Taï Toán thôû daøi: - Neáu ñuùng laø nhö theá, ba ngöôøi mình seõ phaûi ôû treân hoang ñaûo moät thôøi gian laâu. Boãng nhieân maët y ñoåi thaønh saàu thaûm, tuyeät voïng, döôøng nhö e raèng caâu noùi cuûa AÂn Toá Toá raát coù theå laø söï thöïc, xem ra vieäc baùo thuø caû ñôøi khoâng sao thaønh ñöôïc. Tröông Thuùy Sôn thaáy thaàn saéc y nhö theá, nhòn khoâng noåi toan noùi vaøi caâu an uûi. Naøo ngôø Taï Toán phaåy tay moät caùi, thoåi taét ngoïn neán, noùi: - Thoâi ñi nguû. Y thôû daøi, trong aâm thanh bao haøm noãi thoáng khoå voâ cuøng voâ taän, noãi tuyeät voïng voâ bieân voâ teá, töôûng ñaâu khoâng phaûi tieáng ngöôøi, maø laø tieáng keâu cuûa moät con thuù bò thöông saép cheát. Tieáng than ñoù laãn vôùi tieáng soùng bieån yø aàm beân ngoaøi, Tröông Aân hai ngöôøi nghe maø khoâng khoûi ruøng mình. Gioù töø ngoaøi theo cöûa khoang thoåi vaøo, AÂn Toá Toá aùo quaàn moûng maûnh, moät laùt sau daàn daàn chòu khoâng noåi neân run raåy. Tröông Thuùy Sôn haï gioïng hoûi: - AÂn coâ nöông, coâ laïnh phaûi khoâng? AÂn Toá Toá ñaùp: - Chöa sao. Tröông Thuùy Sôn côûi aùo daøi, noùi: - Coâ khoaùc leân ngöôøi ñi. AÂn Toá Toá trong loøng caûm kích, noùi: - Khoâng caàn ñaâu. Anh cuõng laïnh maø. Tröông Thuùy Sôn ñaùp: - Toâi chòu laïnh ñöôïc. Noùi roài ñem tröôøng baøo ñaët vaøo tay naøng. AÂn Toá Toá caàm laáy khoaùc leân vai, thaáy aùo coøn hôi aám cuûa Tröông Thuùy Sôn, caûm thaáy ngoït ngaøo eâm dòu, trong boùng ñeâm naøng baát giaùc mæm cöôøi. Tröông Thuùy Sôn laïi chæ nghó keá thoaùt thaân, nghó ñi nghó laïi chæ coøn moät ñöôøng: “Khoâng gieát Taï Toán khoâng theå thoaùt ñöôïc”. Chaø ng laéng tai nghe, beân caïnh tieáng yø aøo aàm aàm cuûa soùng bieån, chaøng nghe tieáng thôû ngöng troïng cuûa Taï Toán, hieån nhieân y ñaõ nguû say, nghó thaàm: “Ngöôøi naøy laäp troïng theä, treân ñôøi quyeát chaúng tin ai, nhöng sao y cuøng mình ñi chung moät thuyeàn, sao vaãn yeân taâm naèm nguû, chaúng leõ y khoâng sôï ta haï http://hello.to/kimdung 211
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính thuû gia haïi sao? Nhöng daàu sao chaêng nöõa, mình cuõng phaûi maïo hieåm taán coâng. Neáu trì hoaõn, suoát cuoäc ñôøi coøn laïi mình seõ phaûi ôû chung vôùi y taïi moät hoang ñaûo”. Chaøng len leùn ñeán beân caïnh AÂn Toá Toá, ñònh gheù tai noùi nhoû maáy caâu, naøo ngôø ngay luùc ñoù AÂn Toá Toá laïi quay ñaàu. Hai ngöôøi ñuïng phaûi nhau, moâi cuûa Tröông Thuùy Sôn ñeå ngay leân maù beân phaûi cuûa naøng. Tröông Thuùy Sôn giaät mình kinh haõi, ñònh bieän baïch vaøi lôøi ñeå naøng bieát khoâng phaûi mình coù yù khinh baïc, nhöng chöa bieát noùi sao. AÂn Toá Toá trong loøng thaät vui söôùng, lieàn nghieâng ñaàu töïa ngay leân vai chaøng, caûm thaáy bieát bao eâm ñeàm ngoït ngaøo, mong sao con thuyeàn naøy cöù ñi maõi, ñi maõi treân bieån caû khoâng bao giôø tôùi beán, duø coù caû traêm naêm cuõng ñöôïc. Boãng naøng thaáy Tröông Thuùy Sôn gheù tai noùi nhoû: - AÂn coâ nöông, coâ ñöøng giaän toâi nheù. AÂn Toá Toá ñaõ theïn ñeán maët ñoû nhö moät ñoùa phuø dung, cuõng haï gioïng: - Ñöôïc chaøng ñeå yù tôùi, em thaät haøi loøng. Naøng tuy haønh söï muoán gì laøm naáy, gieát ngöôøi khoâng chôùp maét, nhöng trong aùi tình, cuõng naøo coù khaùc chi nhöõng coâ gaùi bieát yeâu laàn ñaàu. Loøng naøng vöøa möøng vöøa lo, vöøa luùng tuùng vöøa hoaûng loaïn, neáu khoâng phaûi trong ñeâm toái, chaéc naøng khoâng daùm noùi ra caâu ñoù. Tröông Thuùy Sôn söïng ngöôøi, khoâng ngôø caâu xin loãi cuûa mình, laïi khieán naøng thoå loä chaân tình. AÂn Toá Toá kieàu dieãm khoâng ai saùnh kòp, môùi gaëp nhau moät laàn naøng ñaõ ñoái vôùi mình ñaày tình yù, baây giôø chæ trong chín chöõ, ñaõ noùi leân heát caùi taám loøng yeâu thöông. Tröông Thuùy Sôn ñang tuoåi thanh xuaân, tuy bieát töï cheá trong leã nghóa, nhöng ñaâu coù phaûi laø goã ñaù gì, thaáy thaân hình meàm maïi cuûa naøng töïa treân vai mình, muøi thôm dòu daøng ngaây ngaát xoâng leân muõi, ñang ñònh noùi vaøi lôøi tình töù, boãng chôït nghó: “Tröông Thuùy Sôn ôi, ñaïi ñòch ngay tröôùc maét, sao laïi khoâng lo ñeán? Lôøi daïy baûo cuûa aân sö, khoâng leõ queân heát saïch roài sao? Daãu cho naøng vôùi ta yù tình töông hôïp, naøng laïi laø aân nhaân cuûa tam ca chaêng nöõa, nhöng daãu sao cuõng xuaát thaân taø giaùo, haønh vi baát chính, coù muoán laáy naøng cuõng phaûi baåm roõ leân sö phuï, neáu ñöôïc laõo nhaân gia thuaän roài, nhôø ngöôøi mai moái, chöù ñaâu coù ôû nôi toái taêm naøy, laøm ñieàu saèng baäy ñöôïc?”. Chaøng nghó ñeán ñaây, lieàn thaúng ngöôøi leân, noùi nhoû: - Hai ñöùa mình phaûi nghó caùch cheá ngöï ngöôøi naøy, tìm caùch thoaùt thaân môùi ñöôïc. AÂn Toá Toá trong loøng ñang meâ man say ñaém, boãng nghe chaøng noùi, khoâng khoûi ngô ngaån, hoûi laïi: - Sao theá? Tröông Thuùy Sôn haï gioïng: http://hello.to/kimdung 212
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Hai ñöùa mình ñang ôû trong caûnh tuyeät hieåm, neáu nhö ñöông khi y nguû ra tay aùm kích, khoâng phaûi laø haønh vi ñaïi tröôïng phu. Chi baèng ñeå anh goïi y daäy, cuøng y ñaáu chöôûng löïc, em neùm kim chaâm ñaû thöông y. Laáy hai ñòch moät, tuy coù thaéng cuõng khoâng thöôïng voõ, nhöng mình so vôùi y cheânh leäch quaù xa, ñaønh phaûi caùch aáy thoâi. Caâu noùi ñoù chaøng noùi kheõ nhö tieáng muoãi vo ve, mieäng laïi gheù taän saùt tai AÂn Toá Toá, naøo ngôø AÂn Toá Toá chöa traû lôøi, Taï Toán ôû phía sau khoang ñaõ cöôøi ha haû, noùi: - Neáu ngöôi baát ngôø ra tay ñaùnh leùn, maëc duø hoï Taï naøy ñaâu coù ñeå cho ai thaâu taäp, nhöng cuõng coøn moät chuùt hi voïng, baây giôø laïi muoán ra tay theo ñöôøng quang minh chính ñaïi, baûo toaøn tieáng danh moân hieäp nghóa cuûa moân phaùi, thì chæ coù chuoác laáy khoå vaøo thaân thoâi. Tieáng “thoâi” vöøa döùt, thaân hình y laéc moät caùi, ñaõ ñeán ngay tröôùc maët Tröông Thuùy Sôn, vung chöôûng ñaùnh ngay vaøo ngöïc chaøng. Tröông Thuùy Sôn khi ñang nghe y noùi ñaõ ngöng tuï chaân khí, aùm vaän noäi coâng, khi chöôûng cuûa y vöøa ñaùnh ra laäp töùc giô chöôûng phaûi, duøng sö moân taâm truyeàn Mieân Chöôûng choáng laïi, hai chöôûng ñuïng nhau, chæ nghe boäp moät tieáng nhoû, chöôûng löïc baøi sôn ñaûo haûi cuûa ñoái phöông ñaõ aøo tôùi. Tröông Thuùy Sôn bieát Taï Toán coâng löïc hôn mình xa laéc, neân ñaõ döï ñònh chæ thuû maø khoâng coâng, ñöôïc phuùt naøo hay phuùt ñoù. Vì theá hai ngöôøi chöôûng löïc ñuïng nhau, chöôûng cuûa chaøng bò ñaåy luøi laïi ñeán taùm taác. Taùm taác sai bieät ñoù, laïi khieán cho chaøng thuû ngöï caøng deã daøng hôn, duø Taï Toán vaän ï kình theá naøo, nhaát thôøi vaãn khoâng phaù ñöôïc chöôûng löïc phoøng ngöï cuûa Tröông Thuùy Sôn. Taï Toán lieân tieáp ñaåy ra ba luoàng löïc ñaïo, chæ caûm thaáy chöôûng löïc cuûa ñoái phöông so vôùi mình yeáu hôn nhieàu, theá nhöng yeáu maø khoâng suy, nheï maø khoâng kieät, chöôûng löïc cuûa y caøng ñaùnh ra caøng maïnh, nhöng Tröông Thuùy Sôn vaãn choáng ñôõ ñöôïc. Taï Toán laïi ñöa tay traùi ra, nhaém ngay ñænh ñaàu Tröông Thuùy Sôn eùp xuoáng. Tröông Thuùy Sôn tay traùi co laïi, duøng chieâu “Hoaønh Giaù Kim Löông” 1 ñôõ laáy. Voõ coâng cuûa phaùi Voõ Ñöông söû duïng coát duøng meàm maïi, khít khao laøm sôû tröôøng, so vôùi phaùi khaùc khoâng ñaâu saùnh kòp, hai ngöôøi tuy coâng löïc hôn keùm nhau xa, nhöng Tröông Thuùy Sôn vaän duïng sö moân taâm phaùp, trong nhaát thôøi Taï Toán chöa laøm gì chaøng ñöôïc. Hai ngöôøi ñaáu chöôûng moät hoài, Tröông Thuùy Sôn moà hoâi chaûy xuoáng nhö möa, toaøn thaân öôùt ñaãm, trong buïng keâu thaàm: “Sao AÂn coâ nöông giôø naøy coøn chöa ra tay? Y luùc naøy ñang heát söùc taán coâng ta, neáu AÂn coâ nöông duøng kim chaâm baén vaøo caùc huyeät ñaïo cuûa y, duø khoâng haï ñöôïc thì y cuõng phaûi thu chöôûng choáng ñôõ, chæ caàn moät chôùp maét laø y seõ bò truùng chöôûng cuûa ta, bò thöông ngay”. 1 Ñôõ ngang xaø vaøng http://hello.to/kimdung 213
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Söï vieäc ñoù Taï Toán ñaõ nghó tôùi, y vaãn töôûng raèng neáu Tröông Thuùy Sôn bò caû hai chöôûng cuûa y cuøng ñaùnh moät löôït seõ bò troïng thöông ngay, naøo ngôø tuoåi chaøng tuy coøn treû, nhöng noäi coâng taøi ngheä laïi khoâng phaûi bình thöôøng, choáng ñôõ ñöôïc ñeán heát moät tuaàn traø roài maø chöa nuùng theá. Hai ngöôøi tæ ñaáu chöôûng löïc, nhöng cuõng vaãn nghe ngoùng ñoäng tónh cuûa AÂn Toá Toá. Tröông Thuùy Sôn ngöng khí ôû ngöïc, khoâng daùm môû mieäng goïi naøng. Taï Toán thì khoâng ñeán noãi ñoù, y noùi: - Tieåu coâ nöông, coâ khoâng ra tay laø khoân, neáu khoâng ta bieán chöôûng thaønh quyeàn, moät quyeàn ñaùnh ra, yù trung nhaân cuûa coâ seõ ñöùt heát gaân coát. AÂn Toá Toá noùi: - Taï tieàn boái, chuùng toâi baèng loøng ñi theo oâng, oâng thu chöôûng laïi ñi. Taï Toán noùi: - Tröông töôùng coâng, ngöôi nghó sao? Tröông Thuùy Sôn caøng theâm noùng ruoät, trong buïng keâu thaàm: “Baén ngaân chaâm, baén ngaân chaâm, caùi dòp may ngaøn naêm moät thuôû naøy, sao khoâng baét laáy?”. AÂn Toá Toá voäi noùi: - Taï tieàn boái mau thu chöôûng laïi ñi, neáu khoâng toâi seõ thí maïng ñoù. Taï Toán kyø thöïc cuõng sôï AÂn Toá Toá baát ngôø ra tay duøng ngaân chaâm baén leùn, trong khoang thuyeàn chaät heïp, chaâm laïi nhoû beù, trong ñeâm toái baén ra khoâng hình khoâng boùng, khoâng tieáng ñoäng, khoâng deã gì traùnh neù, duø y coù laäp töùc chöôûng löïc toáng ra, ñaùnh cheát Tröông Thuùy Sôn, cuõng khoâng kòp. Y nghó thaàm: “Tieåu coâ nöông naøy kinh khieáp uy theá cuûa ta, khoâng daùm xuaát thuû, chöù trong tình caûnh naøy, coù leõ caû ba ngöôøi cuøng cheát caû” beøn noùi: - Neáu hai ngöôøi khoâng coù yù khaùc, ta coù theå tha maïng cho ñöôïc. AÂn Toá Toá ñaùp: - Khoâng, chuùng toâi khoâng coù yù khaùc ñaâu. Taï Toán noùi: - Vaäy coâ thay y theà ñi. AÂn Toá Toá traàm ngaâm, noùi: - Tröông nguõ ca, hai ñöùa mình khoâng phaûi laø ñòch thuû cuûa Taï tieàn boái, thoâi mình ñi theo oâng ta ra hoang ñaûo ôû vaøi thaùng, moät naêm. Baèng trí tueä thoâng minh cuûa oâng aáy, vieäc tìm ra bí maät cuûa thanh ñao naøy khoâng phaûi laø khoù, ñeå em thay anh laäp lôøi theà nheù. Tröông Thuùy Sôn nghó thaàm: “Laäp lôøi theà quæ gì? Mau baén kim chaâm, baén kim chaâm ñi”. Theá nhöng khoå noãi chaøng khoâng theå môû mieäng, trong ñeâm toái khoâng caùch http://hello.to/kimdung 214
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính gì ra hieäu cho naøng, huoáng chi caû hai tay ñeàu dính chaët vaøo tay ñoái phöông, coù muoán ra hieäu cuõng khoâng ñöôïc. AÂn Toá Toá tröôùc sau khoâng nghe Tröông Thuùy Sôn noùi moät lôøi naøo, neân noùi: - Chuùng toâi AÂn Toá Toá vaø Tröông Thuùy Sôn quyeát yù theo Taï tieàn boái soáng treân hoang ñaûo cho ñeán khi tìm ra bí maät cuûa ñao Ñoà Long môùi thoâi. Neáu hai ngöôøi chuùng toâi coù dò taâm, xin cheát döôùi ñao kieám. Taï Toán cöôøi: - Chuùng ta laø ngöôøi hoïc voõ, cheát döôùi ñao kieám coù gì laø laï ñaâu? AÂn Toá Toá nghieán raêng, ñaùp: - Ñöôïc roài, vaäy thì toâi khoâng soáng ñeán hai möôi. Taï Toán cöôøi ha haû, thu chöôûng löïc veà. Tröông Thuùy Sôn toaøn thaân löïc khí maát heát, ngaõ bòch xuoáng saøn thuyeàn. AÂn Toá Toá voäi vaøng ñaùnh löûa thaép ñeøn leân, thaáy chaøng maët vaøng nhö ngheä, hôi thôû yeáu ôùt, trong loøng kinh hoaûng, laáy voäi chieác khaên tay trong boïc ra, lau moà hoâi maët muõi cho yù trung nhaân. Taï Toán cöôøi noùi: - Ñeä töû phaùi Voõ Ñöông, quaû thaät danh baát hö truyeàn, gioûi thaät laø gioûi. Tröông Thuùy Sôn ñang giaän AÂn Toá Toá laøm maát cô hoäi baèng vaøng, khoâng phaùt xaï ngaân chaâm ñaû thöông ñòch, nhöng thaáy naøng nöôùc maét chaïy quanh, maët ñaày lo laéng, quaû thöïc ñoái vôùi mình chí tình, trong loøng noåi leân moái caûm kích, thôû daøi moät tieáng, toan noùi vaøi lôøi traán an, boãng thaáy maét toái saàm, trong côn meâ man coøn nghe loaùng thoaùng tieáng AÂn Toá Toá keâu leân: - Hoï Taï kia, ngöôi ñaùnh cheát Tröông nguõ ca, ta quyeát soáng cheát vôùi ngöôi. Taï Toán chæ cöôøi ha haû. Ñoät nhieân thaân hình Tröông Thuùy Sôn chao qua moät beân, laên ñi maáy voøng, roài coù tieáng Taï Toán, AÂn Toá Toá cuøng keâu leân thaát thanh, trong tieáng ngöôøi coù laãn tieáng gioù rít leân vuø vuø, tieáng soùng aàm aàm, töôûng nhö haøng traêm, haøng nghìn laøn soùng cuøng ñoå aâp ï tôùi. Tröông Thuùy Sôn thaáy toaøn thaân öôùt ñaãm, moàm muõi ñaày nöôùc maën, ñang meâ man, bò nöôùc laïnh taït vaøo, laäp töùc tænh laïi. YÙ nghó ñaàu tieân ñeán vôùi chaøng laø: “Boä ñaém thuyeàn hay sao?”. Chaøng khoâng bieát bôi neân trong loøng hoaûng hoát, voäi vaøng coá gaéng ñöùng leân. Döôùi chaân vaùn thuyeàn chao qua beân traùi, nöôùc trong thuyeàn haét caû ra ngoaøi, nhöng cuoàng phong vaãn huù leân, chung quanh vaãn toaøn laø nöôùc bieån. Chaøng chöa hieåu chuyeän gì, boãng nghe Taï Toán quaùt leân: - Tröông Thuùy Sôn, mau ra sau thuyeàn giöõ tay laùi. http://hello.to/kimdung 215
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Caâu ñoù tieáng vang voïng nhö saám reàn, tuy trong khi gioù to soùng caû, vaãn ñaày veû uy nghieâm. Tröông Thuùy Sôn khoâng kòp suy nghó, nhaûy ra sau thuyeàn, chæ thaáy thoaùng moät boùng ñen bay leân, moät thuûy thuû ñaõ bò haát ra ngoaøi bieån khôi, xa ñeán maáy tröôïng, bò nhöõng laøn soùng cuoán maát huùt. Tröông Thuùy Sôn chöa ñeán ñöôïc ñaàu thuyeàn, ñaõ bò moät laøn soùng khaùc aäp ñeán. Laøn soùng ñoù chaúng khaùc gì moät böùc töôøng nöôùc, chæ nghe aàm moät tieáng lôùn ñaõ cuoán vaêng heát nhöõng maûnh vaùn thuyeàn. Luùc naøy voõ coâng moät ñôøi caàn luyeän cuûa Tröông Thuùy Sôn môùi coù dòp duøng, hai chaân baùm chaët treân maët thuyeàn chaúng khaùc gì ñoùng ñinh vaøo vaùn, khoâng lay chuyeån chuùt naøo. Ñôïi ñeán luùc soùng qua ñi, chaøng chuyeån qua tieãn boä ñaõ tieán saùt ñuoâi thuyeàn, giô tay giöõ chaët tay laùi. Laïi nghe nhöõng tieáng chí chaùt lieân hoài, ñoù laø Taï Toán duøng lang nha boång quaät ngang, ñaùnh gaõy coät buoàm chính vaø coät buoàm phía tröôùc. Hai coät buoàm ñoù mang theo hai caùnh buoàm rôi luoân xuoáng bieån. Theá nhöng gioù quaù lôùn, luùc naøy tuy chæ coøn coät buoàm ôû sau ñuoâi coøn caêng gioù , thuyeàn cuõng vaãn nghieâng qua ngaû laïi, troài huïp quay cuoàng treân maët bieån. Taï Toán coá heát söùc ñeå keùo taám buoàm ñoù xuoáng, theá nhöng duø thaân mang tuyeät theá voõ coâng, nhöng tröôùc caùi uy cuûa ñaát trôøi, cuõng ñaønh boù tay. Chieác buoàm ñoù bò gioù thoåi qua, nghieâng ñeán ñuïng maët nöôùc, Taï Toán ngoaïc moàm chöûi: - Giaëc trôøi giaø, thoåi gioù gì döõ vaäy. Xem chöøng neáu coøn do döï, thuyeàn seõ laät uùp, y ñaønh phaûi giô lang nha boång ñaùnh gaõy noát caùi coät buoàm coøn laïi. Ba caùi coät buoàm ñeàu gaõy caû roài, con thuyeàn naøy trong soùng to gioù caû bieán thaønh moät hoàn ma voâ ñònh, chæ theo gioù maø troâi. Tröông Thuùy Sôn keâu lôùn: - AÂn coâ nöông, coâ ñang ôû ñaâu? Chaøng keâu luoân maáy laàn, khoâng nghe tieáng traû lôøi, keâu ñeán laàn sau cuøng, trong thaûm thieát döôøng nhö laãn tieáng ngheïn ngaøo. Boãng döng töø ñaâu coù moät baøn tay vòn vaøo ñaàu goái chaøng, roài moät ngoïn soùng lôùn aøo qua ñaàu, trong khoái nöôùc bieån coù ngöôøi oâm chaët laáy ngang löng. Khi laøn soùng ñaõ qua khoûi maët thuyeàn, ngöôøi trong loøng chaøng ñöa tay níu coå, eâm aùi noùi: - Tröông nguõ ca, anh nhôù em ñeán theá sao? Chính laø tieáng cuûa AÂn Toá Toá. Tröông Thuùy Sôn möøng quaù, tay phaûi giöõ laùi, ñöa tay traùi ra oâm chaët laáy naøng, thoát leân: - Taï trôøi taï ñaát. http://hello.to/kimdung 216
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Trong loøng chaøng vöøa sôï vöøa möøng, töï nhuû: “Naøng ñang ôû beân caïnh ta ñaây, naøng khoâng rôi xuoáng bieån”. Trong thôøi khaéc maø baát cöù luùc naøo cuõng coù theå bò soùng to gioù caû vuøi daäp xuoáng bieån khôi, söï soáng vaø söï cheát chæ caùch nhau gang taác, Tröông Thuùy Sôn môùi nhaän ra raèng, söï quan hoaøi cuûa chaøng vôùi AÂn Toá Toá coøn nhieàu hôn an nguy cuûa chính mình. AÂn Toá Toá noùi: - Tröông nguõ ca, hai ñöùa mình cheát chung vôùi nhau. Tröông Thuùy Sôn noùi: - Ñuùng theá, Toá Toá, hai ñöùa mình cheát chung vôùi nhau. Neáu ôû vaøo caûnh ngoä thoâng thöôøng, chính taø khaùc bieät, bao ñieàu xa caùch, duø coù buïng yeâu thöông nhau, cuõng khoâng theå naøo trong giaây laùt hai loøng nhö moät. Vaøo luùc naøy hai ngöôøi oâm chaët laáy nhau, chung quanh trôøi toái ñen nhö möïc, thaân thuyeàn raêng raéc khoâng ngöøng, baát cöù luùc naøo cuõng coù theå vôõ naùt, nhöng trong loøng laïi cöïc kyø eâm ñeàm, ngoït ngaøo, vui söôùng. Tröông Thuùy Sôn ñoái chöôûng vôùi Taï Toán moät phen, tinh löïc hao toån gaàn heát, nhöng giôø ñaây ñöôïc caùi aân tình oân nhu cuûa AÂn Toá Toá kích ñoäng, tinh thaàn phaán chaán, duø cho boán beà soùng to gioù caû, chaøng vaãn giöõ vöõng tay laùi, khoâng heà dao ñoäng. Taát caû nhöõng thuûy thuû caâm ñieác ñaõ bò rôi xuoáng bieån, maø cuoàng phong baïo vuõ cöù ñeán laø ñeán, khoâng heà coù moät daáu hieäu gì baùo tröôùc. Thì ra döôùi ñaùy bieån ñoät nhieân coù ñoäng ñaát, laïi theâm nhöõng doøng haûi löu kích ñoäng neân sinh gioâng baõo, neáu Taï Toán vaø Tröông Thuùy Sôn khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi mang haõn höõu voõ coâng, laøm sao chòu noåi. Cuõng may chieác thuyeàn naøy raát kieân coá, neân tuy noùc khoang, vaùn thuyeàn ñaõ bò vôõ tan troâi maát, thaân thuyeàn vaãn khoâ ng sao. Treân ñaàu maây ñen vaãn muø mòt, möa xuoáng nhö truùt, boán beân soùng bieån nhö nhöõng ngoïn nuùi lôùn, coøn noùi gì phaân bieät ñaâu laø ñoâng taây nam baéc. Kyø thöïc duø coù bieän ñöôïc phöông höôùng, coät buoàm ñaõ gaõy, hoï cuõng khoâng sao laùi ñöôïc thuyeàn ñi ñöôïc. Taï Toán ñi xuoáng phía sau, noùi: - Tröông huynh ñeä, may laø coù ngöôi. Thoâi ñeå ta laùi thay, hai ngöôøi vaøo khoang nghæ moät choác. Tröông Thuùy Sôn ñöùng leân giao laïi tay laùi cho y, naém tay AÂn Toá Toá vöøa ñònh böôùc ñi, boãng moät côn soùng ôû ñaâu aøo tôùi, haát vaêng hai ngöôøi ra ngoaøi. Ngoïn soùng ñoù ñeán thaät ñoät ngoät, hai ngöôøi khoâng sao phoøng bò kòp. Tröông Thuùy Sôn vöøa caûm thaáy kinh hoaøng thaân hình ñaõ tung voït leân khoâng, luùc rôi xuoáng, döôù i chaân laø soùng bieån saâu tít roài, chæ coøn kòp vung tay choäp laáy coå tay AÂn Toá http://hello.to/kimdung 217
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2