20 thủ thuật trong Windows 7 cho người sử dụng

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
206
lượt xem
125
download

20 thủ thuật trong Windows 7 cho người sử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vừa qua, Microsoft đã tung ra phiên bản mới Windows 7 nhằm như một bản "chữa ngượng" cho Windows Vista. Phiên bản này đã được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao. Sau đây là 20 thủ thuật tiện ích mà bạn nên biết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20 thủ thuật trong Windows 7 cho người sử dụng

  1. 20 th thu t trong Windows 7 cho ng i s d ng V a qua, Microsoft ã tung ra phiên b n m i Windows 7 nh m nh m t b n "ch a ng ng" cho Windows Vista. Phiên b n này ã c các chuyên gia công ngh ánh giá cao. Sau ây là 20 th thu t ti n ích mà b n nên bi t. 1. Taskbar icons m nh ng ng d ng này b ng shortcut, gi phím Windows và nh n phím s t ng ng v i icon ng d ng. Ví d , n u IE là icon th nh t, nh n phím Windows + 1 m IE. 2. Di chuy n các item trên thanh taskbar Có th nh ng tính n ng này ã có Windows Vista, nh ng ây th c s là tính n ng m i trong Windows 7. 3. Giao di n m i c a Paint và Wordpad Paint có thêm nhi u bút v c ng nh c 2 ng d ng u có l a ch n Save As m i. Tuy nhiên, b n không th m nhi u h n 1 d li u hay b c nh trong cùng m t lúc. 4. Công c h tr các thành viên trong gia ình hay b n bè xa Ch n Start, gõ psr m Problem Steps Recorder. Công c này có th xem c ai ó ang làm gì. Khi công c này b t t, t t c nh ng gì ã quay s c ghi l i d ng MHTML và nén l i d g i mail. 5. Có nhi u h n m t ng h khay h th ng i v i nh ng ng i làm vi c v i nh ng ng i khu v c có time zone khác, b n có th t ng h cho m!i vùng. Nh p chu t vào ng h khay h th ng r i ch n Change Date and Time Settings. Ch n th" Additional Clocks hi n th ng h và cài t gi (tính n ng này c ng có Vista nh ng ít ng i bi t c) 6. S d ng quy n qu n tr nhanh chóng m m t ch ng trình m m t ng d ng v i quy n c#a ng i qu n lý, b n th ng t menu Start, ph i chu t vào ng d ng và ch n Run as Administrator. Tuy nhiên, b n có th gõ tên ng d ng th" Instant Search và nh n Ctrl-Shift-Enter. 7. Thay tên Security Center b ng Action Center
  2. N m Control Panel, Action Center b o m$t và b o v thông tin cho h th ng c#a b n, nó c ng k t n i v i các tính n ng khác nh backup settings. 8. Thanh tr t UAC (User Account Control) m i c thi t l p theo t ng c p B n có th m UAC nhanh chóng b ng cách gõ uac thanh Instant Search. Thanh tr t m i này c t m c nh tránh nh ng l!i cài t có Vista. Tuy nhiên, n u thích thì b n v%n có th quay tr l i v i ch c#a Vista, b& ch Windows 7. 9. T t/m nhanh chóng m t ng d ng Windows t t/m nhanh chóng m t ng d ng nh IE, DVD Maker hay Media Player, gõ tên ng d ng thanh Instant Search và ch n Turn Windows Features On or Off d i Control Panel. Sau ó, t tính n ng mà b n mu n hi n th ho c 'n. 10. Ch y phiên b n private c a IE N u b n trong m t h i ngh hay n i công c ng và mu n ch y phiên b n private c#a IE, b n có th m nhanh b ng InPrivate Browsing. B n có th chu t ph i lên icon c#a IE trên taskbar r i ch n Start InPrivate Browsing. Ho c IE, ch n Safety > InPrivate Browsing hay nh n Ctrl-Shift-P m m t IE m i. B n c ng có th t m t shortcut cho IE có th ch y t ng ch InPrivate Browsing. Ch( c)n n i thêm –private vào uôi c#a ng d ng. Dù b n ch y ng d ng private này ra sao, IE c ng không l u l i b t kì m t thông tin nào c . 11. T t autodetection Thi tho ng, khi b n truy c$p m t a ch(, nó s nh v i m k t n i c#a b n. Tuy nhiên, b n có th s d ng tính n ng m i InPrivate Filtering c#a IE, l a ch n IE's Safety ch n trình duy t mà b n mu n l c ra. 12. Cài t quick home network S d ng tính n ng m i HomeGroups chia s" d li u, hình nh và máy in m t cách d dàng v i các thành viên cùng chung m t m ng v i b n có ch y h i u hành Windows 7. 13. Tìm ra lý do gây ra l i N u máy tính c#a b n b treo ng d ng hay có s c , gõ reliability thanh Instant Search m Reliability Monitor. Nó s hi n th l ch s reliability c#a h th ng trong m t kho ng th i gian cùng v i l!i x y ra. 14. M System Diagnostic m t cách nhanh chóng
  3. Thay vì ph i qua m t lo t các b c Administrative Tools > Performance Monitor > Data Collector Sets ch( m System Diagnostic DCS, b n ch( c)n m c a s* l nh và gõ perfmon /report. 15. Gi i h n th i gian và h n ch game i v i ng i dùng S d ng Parental Controls trong Control Panel. B n không ch( áp d ng ti n ích này nhà mà còn dùng c i v i các h th ng không k t n i t i m t mi n t ng ng nh th vi n, tr ng h c. 16. Tìm ki m các công c b m t nh Windows Mail và Photo Gallery b ng cách truy c p trang web Live Essentials. 17. Làm vi c nhanh v i PowerShell PowerShell có trong Windows 7 cung ng phiên b n semi-GUI có tên PowerShell ISE. PowerShell ISE có 3 c a s*: phía d i là nh$p l nh tr c ti p, gi a là thoát và trên cùng là t p t$p l nh và l u gi nh ng t p này nh nh ng file PS1. 18. Ki m soát truy c p các ng d ng b ng AppLocker Nh ng công c này s d ng l nh và thu c tính file ki m soát truy c$p các ng d ng này. M c dù b n ch( dùng AppLocker trên m t mi n, b n có th ch y cài t và làm quen v i AppLocker b ng cách m Administrative Tools > Local Security Policy và m r ng Application Control Policies. T i ây, b n có th thi t l$p các l nh liên quan t i publisher, path, file l!i. 19. T ng nh n thông báo khi có l i Có l!i s ki n trong Event Viewer mà b n mu n c thông báo n u vi c này ti p t c x y ra? M Event Viewer, t l!i s ki n vào b n ghi, l a ch n s ki n, ch n Attach Task to This Event wizard in the Actions g n nhi m v cho s ki n này, ví d nh hi n th tin nh n, ch y ch ng trình ho c g i thông báo. 20. Hi n th Windows Experience Index Gõ wei thanh Instant Search, ch n Check the Windows Experience Index hi n th thông s h th ng và thông s b ph$n riêng. th y file XML, file c t o ra khi thông s c tính toán, vào: c:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore hi n th )y # Windows System Assessment Tool (WinSAT).
Đồng bộ tài khoản