intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 140844 kết quả
 • Nhu cầu cần che giấu thông tin đã có cách đây hàng nghìn năm về trước, tuy nhiên, kỹ thuật này được dùng chủ yếu trong quân đội và trong các cơ quan tình báo. Bài viết Một số vấn đề về giấu thông tin trình bày các nội dung: Tổng quan về kỹ thuật giấu thông tin; Một số mô hình giấu tin cơ bản; Một số dữ liệu có thể giấu thông tin.

  pdf7p  vijaychest 16-05-2024 0 0   Download

 • Part 2 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Instruction sets - Addressing modes and formats; processor structure and function; reduced instruction set computers (riscs); instruction level parallelism and superscalar processors, control unit operation; microprogrammed control; parallel processing; multicore computers.

  pdf459p  dianmotminh01 14-05-2024 0 0   Download

 • Part 1 book "Computer organization and architecture designing for performance" includes contents: Reader’s guide, introduction, computer evolution and performance, a-top level view of computer function and interconnection, cache memory, internal memory technology, external memory, input output, operating system support, computer arithmetic, instruction sets - Characteristics and functions.

  pdf422p  dianmotminh01 14-05-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Các kiểu dữ liệu tự tạo, cung cấp cho người học những kiến thức như kiểu liệt kê ENUM; khai báo kiểu struct; nhập, xuất structure; khởi tạo structure; một số kỹ thuật thao tác trên structure; dùng struct tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p  khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Con trỏ, cung cấp cho người học những kiến thức như ý nghĩa, cách khai báo con trỏ; Sử dụng con trỏ trong mảng, chuỗi; truyền mảng và chuỗi giữa các hàm qua con trỏ; truyền mảng và chuỗi giữa các hàm qua con trỏ; xử lý mảng qua con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p  khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Mảng và Chuỗi, cung cấp cho người học những kiến thức như khai báo mảng, chuỗi; Nhập và xuất mảng, chuỗi; khởi tạo mảng, chuỗi; Một số kỹ thuật thao tác trên mảng, chuỗi; dùng mảng làm tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p  khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Hàm, cung cấp cho người học những kiến thức như định nghĩa hàm; Hàm có tham trị & tham chiếu; Đệ quy (recursion). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p  khanhchi2540 07-05-2024 2 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Các cấu trúc điều khiển, cung cấp cho người học những kiến thức như Lệnh (statement), khối (block); cấu trúc rẽ nhánh; cấu trúc vòng lặp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p  khanhchi2540 07-05-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4: Giới thiệu C, cung cấp cho người học những kiến thức như Giới thiệu C/C++; Cấu trúc của một chương trình C; các thành phần trong ngôn ngữ C. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p  khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 • Bài giảng Tin học cơ sở 4 cung cấp cho người học những kiến thức như Ngôn ngữ lập trình (programming language); Các bước lập trình; Kỹ thuật lập trình; Phát triển phần mềm; Môi trường phát triển tích hợp (IDE). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p  khanhchi2540 07-05-2024 3 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2