Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 125437 kết quả
 • This book is an offshoot of this. In many ways, I am indebted to my students and colleagues over the decades; discussions with them, often spurred by a query, have been immensely helpful in honing my understanding and clarifying concepts. Implicitly the same is reflected in the book as well. I thank Suvira Srivastav and Praveen Kumar for steering the book through the Processes in Springer.

   ntcong91 14-12-2018 2 0   Download

 • (BQ) Ebook java script notes for professionals present main content: Getting started with javascript, javascript variables, datatypes in javascript.

   ntcong91 14-12-2018 2 0   Download

 • Bài viết trình bày một kiến trúc kết hợp giữa CNN và MLP để khai thác ưu điểm của hai kiến trúc này trong việc nhận dạng hình ảnh tự nhiên. Vai trò của các khối chức năng trong mạng sẽ được phân tích và đánh giá thông qua tỉ lệ nhận dạng.

   vidanh95 13-12-2018 1 0   Download

 • (BQ) Ebook Android notes for professionals present main content: Getting started with android, android studio, instant run in android studio and coordinator layout and mehaviors.

   ntcong91 13-12-2018 1 0   Download

 • (BQ) The book is highly opinionated. It represents my own understanding of the described patterns and it is possible that they have a different interpretation around the web. Have this in mind when arguing with someone and using this book as an argument.

   ntcong91 13-12-2018 1 0   Download

 • Chương này trình bày những nội dung chính như: Transaction, how can constraints be violated? failures, transaction log, checkpoint, undo-logging rules, undo logging recovery rules, undo-logging & checkpoint,...và một số nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.

   thiendiadaodien_1 10-12-2018 2 0   Download

 • Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Transaction, automicity, consistency, isolation, durability, transaction states, transaction management interfaces, concurrency control, serializability,...

   thiendiadaodien_1 10-12-2018 2 0   Download

 • Nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Xử lý câu hỏi truy vấn, cây toán tử, các phép toán vật lý (thuật toán), truy nhập bảng, phép toán nhiều pha, mô hình giá, bộ tối ưu, các lý do dẫn đến hiệu năng thực thi truy vấn chậm, các kỹ thuật viết lại truy vấn, sử dụng index,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   thiendiadaodien_1 10-12-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Tổ chức Index hiệu quả. Nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Một sô kiểu truy vấn, đánh chỉ mục (mục tiêu), tổ chức index, tổ chức dữ liệu trên đĩa, chi phí cho Index (tạo, duy trì, sử dụng), “phân tán” dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thiendiadaodien_1 10-12-2018 1 0   Download

 • Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Thiết kế cơ sở dữ liệu; dạng chuẩn và chuẩn hóa; vấn đề hiệu năng; các giải pháp, kỹ thuật (Thiết kế bảng); phân đoạn dọc (vertical partitioning); chuẩn hóa vs. phi chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   thiendiadaodien_1 10-12-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản