Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
5
download

Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB

  1. NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến dịch vụ tài chính kèm theo phụ lục của Nghị định thư này (sau đây gọi là các Thành viên liên quan), Đã tiến hành đàm phán theo các điều kiện tại Quyết định về các dịch vụ tài chính được thông qua tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994, Xem xét Phụ lục II về các dịch vụ tài chính và Quyết định về việc áp dụng Phụ lục đó do Hội đồng thương mại dịch vụ thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1995, Thỏa thuận như sau: 1. Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục ngoại lệ đối với Điều 2 về các dịch vụ tài chính kèm theo Nghị định thư này liên quan đến một Thành viên sẽ thay thế các mục dịch vụ tài chính của Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Thành viên đó, kể từ ngày Nghị định thư này có hiệu lực đối với Thành viên đó. 2. Nghị định thư này được để ngỏ cho các Thành viên có liên quan chấp nhận cho tới ngày 30 tháng 6 năm 1996 bằng việc ký hay theo cách khác. 3. Nghị định thư này có hiệu lực vào ngày thứ 30 kể từ ngày được tất cả các Thành viên có liên quan chấp nhận. Nếu vào ngày 1 tháng 7 năm 1996 Nghị định thư này không được tất cả các Thành viên có liên quan chấp nhận thì các Thành viên đã chấp nhận Nghị định thư trước ngày đó có thể, trong vòng 30 ngày sau đó, quyết định về ngày hiệu lực của nó. 4. Nghị định thư này sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc WTO. Tổng Giám đốc WTO sẽ cung cấp một cách nhanh chóng cho mỗi Thành viên của WTO một bản sao có chứng thực của Nghị định thư này và các thông báo về việc chấp nhận nó theo khoản 3. 5. Nghị định thư này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định tại Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Làm tại Geneve ngày....... tháng........ năm 1995 gồm bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau trừ khi các Danh mục được kèm theo có quy định khác.
Đồng bộ tài khoản