120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

6
2.556
lượt xem
738
download

120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5 dành cho chương trình lớp 5 giúp các em học sinh tham khảo rèn thêm một số kỹ năng giải đề Toán nhanh hơn, chính xác và cẩn thận hơn để đạt được số điểm cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 120 Bài toán luyện thi Violympic lớp 5

 1. 120 BÀI TOÁN LUY N THI VIOLYMPIC L P 5
 2. CÁC D NG BÀI THI VIOLYMPIC L P 5 BÀI S 1: Tìm m t phân s bi t m u s hơn t s 45 ơn v và bi t phân s ó có giá tr b ng 2/5 Tr l i: Phân s ó là: 30/75 *********** BÀI S 2: Tìm hai s t nhiên bi t t ng c a chúng b ng 2011 và bi t gi a chúng có t t c 9 s c h n. Gi i: Hai s t nhiên liên ti p có t ng b ng 2011 là: ( 2011 + 1 ) : 2 = 1006 ( 2011 - 1 ) : 2 = 1005 Vì kho ng gi a có 9 s ch n nên ta có: S nh là : 1005 – 9 = 996 S l n là : 1006 + 9 = 1015 *********** BÀI S 3: Tìm 2 s bi t t ng c chúng b ng 571 và bi t gi a chúng có t t c 18 s ch n. Gi i: Hai s t nhiên liên ti p có t ng là 571c a nó là: S l n là: ( 571 + 1 ) : 2 = 286 S bé là : ( 571 – 1 ) : 2 = 285 Vì có 18 s ch n gi a nên ta có: S l n ó là: 286 + 18 = 304 S bé ó là : 285 – 18 = 267 áp s : 267 và 304 -*********** BÀI S 4: Trong m t phép chia hai s t nhiên bi t thương b ng 3 s dư b ng 24 và bi t hi u gi a s b chia và s chia b ng 218. Tìm s b chia và s chia ó. Bài gi i: G i s chia là x theo bài toán ta có: ( 3x + 24) – x = 218 ==> x = 97 V y s b chia là: ( 97 x 3 ) + 24 = 315 áp s : s b chia là 315; s chia là 97 *********** BÀI S 5: S t nhiên bé nh t có các ch s khác nhau mà t ng các ch s b ng 20 là s nào? Bài gi i: S t nhiên ó là: 389 ************ BÀI S 6: Tìm hai s t nhiên bi t t ng c a chúng b ng 571 và bi t gi a chúng có t t c 18 s c h n. Tr l i: S bélà: ( 571 – 1 ) : 2 – 18 = 267 S l nlà: ( 571 +1 ) : 2 + 18 = 304
 3. *********** BÀI S 7: Tìm hai s t nhiên bi t t ng c a chúng b ng 999 và bi t gi a chúng có t t c 25 s l. Tr l i: S bé là: ( 999 – 1) : 2 – 25 = 474 S l n là: ( 999 + 1) : 2 + 25 = 525 ********** BÀI S 8: Tìm m t phân s bi t t ng c a t s và m u s c a phân s ó b ng 215 và bi t phân s ó có giá tr b ng 38/57. ( t c 2/3) Tr l i: Phân s ó là: 86/129 ************* BÀI S 9: Bi t trung bình c ng c a hai s b ng 185 và bi t s l n hơn s bé 24 ơn v . Tìm hai s ó. Tr l i: S bé là: [( 185 x 2 ) – 24] : 2 = 173 S l n là: [(185 x 2 ) + 24 ] : 2 = 197 ************* BÀI S 10: Cho m t hình ch nh t có chu vi b ng 120 cm. Bi t chi u dài hơn chi u r ng 8cm. Tính s o m i c nh c a hình ch nh t ó. Tr l i: So o chi u r ng là: 26 cm S o chi u dài là: 34 cm ************ BÀI S 11: Tìm m t phân s bi t m u s hơn t s là 52 ơn v và t ng gi a t s và m u s c a phân s ó b ng 86. Tr l i: Phân s ó là: 17/69 ********** BÀI S 12: M t ô tô trong 3 gi i ư c 135km. H i trong 5 gi ô tô ó i dư c bao nhiêu km? Tr l i: Trong 5 gi ô tô ó i ư c: 225km *********** BÀI S 13: Hi u c a hai s b ng 85.T s c a hai s ó là 3/2. Tìm hai s ó. Tr l i: S bé là: 170 S l n là: 255 BÀI S 14: M t công nhân n u làm 26 ngày thì ư c tr 3900000 ng. H i n u ngư i ó ch làm trong 10 ngày thì ư c tr bao nhiêu ti n? ( s ti n ư c tr m i ngày là như nhau.) Tr l i: S ti n trong 10 ngày công nhân ó làm ư c: 1500000 ng ********* BÀI S 15: M t hình ch nh t có chu vi 190cm,bi t chi u r ng b ng 2/3 chi u dài. Tính s o chi u dài, chi u r ng. Tr l i: S o chi u dài là: 57cm S o chi u r ng là : 38cm *************
 4. BÀI S 16: T ng c a hai s b ng 344. S th nh t b ng 5/3 s th hai (t c m t hai ph n ba) . Tìm hai s ó. Tr l i: S th nh t là: 215 S th hai là: 129 BÀI S 17: Bác an mua 5m v i h t 450000 ng. H i n u bác An mua 15m v i như th h t bao nhiêu ti n? Tr l i: Bác an mua 15m v i h t 1350000 ng BÀI S 18: M t hình ch nh t có chu vi 168cm, bi t chi u r ng b ng 3/4 chi u dài. Tính s o chi u dài chi u r ng. Tr l i: S o chi u dài là: 48cm S o chi u rông là: 36cm ************* BÀI S 19: Hi u c a hai s b ng 154. T s c a hai s ó là 5/3 ( t c m t hai ph n ba). Tìm hai s ó. Tr l i: S bé là: 231 S l n là: 385 BÀI S 20: Hi n nay t ng s tu i c a hai ông cháu là 78 tu i. Bi t tu i cháu có bao nhiêu tháng thì tu i ông có b y nhiêu năm. Tính tu i hai ông cháu hi n nay. Tr l i: Tu i ông hi n nay là: 72 tu i. Tu i cháu hi n nay là: 6 tu i. BÀI S 21: M t ơn v b i chu n b m t s lương th c cho 100 ngư i ăn trong 30 ngày. H i s lương th c ó cho 60 ngư i ăn trong bao nhiêu ngày? ( Tiêu chu n ăn c a m i ngư i không thay i ) Tr l i:S lương th c ó cho 60 ngư i ăn trong 50 ngày. * BÀI S 22: Hi n nay t ng s tu i c a hai m con là 42 tu i. Bi t sau 4 năm n a tu i m g p 4 l n tu i con. Tính tu i c a hai m con hi n nay. Tr l i: Tu i m hi n nay là: 36 tu i. Tu i con hi n nay là: 6 tu i. BÀI S 23: Hi n nay t ng s tu i c a hai b con là 68 tu i. Bi t 4 năm trư c ây tu i b g p 3 l n tu i con. Tính tu i hai b con hi n nay. Tr l i: Tu i b hi n nay là 49 tu i. Tu i con hi n nay là 19 tu i. *
 5. BÀI S 24: Trong m t phép chia hai s t nhiên bi t thương b ng 2 s dư b ng 19 và bi t t ng c a s b chia và s chia b ng 340. Tìm s chia và s b chia c a phép chia ó. Tr l i: S chia c a phép chia ó là: 107. S b chia c a phép chia ó là: 233. *** BÀI S 25: Tìm hai s t nhiên bi t s l n chia cho s bé ư c thương là 4 dư 19 và bi t hi u hai s ó là 133. Tr l i: Câu 1: S bé là: 38 Câu 2: s l n là: 171 **** BÀI S 26: Tìm hai s bi t t ng c a chúng b ng 186 và bi t s l n chia cho s bé b ng 2 dư 12. Tr l i: S bé là: 58 S l n là: 128 ** BÀI S 27: Hi n nay t ng s tu i c a hai bà cháu là 65 tu i. Bi t tu i cháu có bao nhiêu tháng thì tu i bà có b y nhiêu năm. Tính tu i hai bà cháu hi n nay. Tr l i: Tu i bà hi n nay là: 60 tu i. Tu i cháu hi n nay là: 5 tu i. ** BÀI S 28: Tìm s 3a7b bi t s ó chia h t cho 2; 5và 9. Tr l i: S ó là: 3870 ** BÀI S 29: Tìm hai s bi t t ng c a chúng b ng 195 và bi t n u em s th nh t nhân v i 2; s th 2 nhân v i 3 thì ư c hai tích có k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 117. S th hai là: 78. *** BÀI S 30: Hi u hai s b ng 402. S th nh t b ng 7/4 s th hai. Tìm hai s ó. Tr l i: S th nh t là: 938 S th hai là: 536. ** BÀI S 31:So sánh phân s : 1. 75/100 1/3
 6. 3. 1919/2121 = 191919/212121 4. 5/8 + 1/8 = 3/4 5. 1/42 = 1/6 – 1/7 6. 18/51 > 3/10 7. 7/8 - 1/8 > 5/6 – 1/3 BÀI S 32:Tìm hai s t nhiên bi t gi a chúng có t t c 95 s t nhiên khác và bi t s bé b ng 1/3 s l n. Bài gi i: Vì gi a hai s t nhiên có 95 s t nhiên khác nên hi u c a s t nhiên l n và s t nhiên bé là:( 95 + 1). V y s bé là: ( 95 + 1) : ( 3 – 1) = 48 S l n là: 48 x 3 = 144. S bé : 48 S l n : 144 BÀI S 33: Tìm 2 s bi t hi u c a chúng b ng 68 và bi t n u em s th nh t chia cho 1/4, s th hai chia cho 1/5 thì ư c hai k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 340 S th hai là: 272. *** BÀI S 34:Tìm 2 s bi t hi u c a chúng b ng 95 và bi t n u em s th nh t chia cho 4, s th hai chia cho 5 thì ư c hai k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 475 S th hai là: 380 **** BÀI S 35: Tìm hai s bi t t ng c a chúng b ng 1029 và bi t n u em s th nh t nhân v i 1/2 s th hai nhân v i 1/5 thì ư c hai tích có k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 735 S th hai là: 294 ** BÀI S 36: Tìm m t phân s bi t n u thêm 12 ơn v vào t thì ư c phân s m i có giá tr b ng 1 và bi t phân s ó có giá tr b ng 9/11. Tr l i: Phân s ó là: 54/66 *** BÀI S 37: Tìm 2 s bi t hi u c a chúng b ng 126 và bi t n u em s th nh t nhân v i 3; s th hai nhân v i 2 thì ư c hai tích có k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 252 S th hai là: 378 **** BÀI S 38: Tìm 2 s bi t t ng c a chúng b ng 2005 và bi t s bé b ng 2/3 s l n. Tr l i: S bé là: 802 S l n là: 1203 **** BÀI S 39: L p 5A có 40 h c sinh, bi t s h c sinh n b ng 2/3 s h c sinh nam. H i l p 5A có bao nhiêu h c sinh nam, bao nhiêu h c sinh n ?
 7. Tr l i: S h c sinh n c a l p 5A là: 16 b n S h c sinh nam l p 5A là : 24 b n BÀI S 40:B n hãy kích vào d u úng; Sai kh ng nh các k t lu n sau là úng hay sai. 1. trong các s : 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 t t c nh ng s chia h t cho c 2 và 5 là 120 ; 1890 và 2010. úng 2. Trong các s : 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 ; t t c nh ng s chia h t cho 5 là: 120 ; 1890 ; 2005 và 2010. úng 3. Trong các s : 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 t t c nh ng s chia h t cho 3 là 1890 ; 2001 ; 2010. Sai 4. Trong các s : 120 ; 123 ; 1890 ; 2001 ; 2005 ; 2008 ; 2010 t t c nh ng s chia h t cho 2 là: 120 ; 1890 ; 2008 và 2010. úng. 5. S 45,512 c là “ B n mươi lăm ph y lăm trăm mư i hai” Sai 6. S 29,84 c là “Hai chín ph y tám tư” Sai 7. s 8a3b chia h t cho 2 ; 5 và chia cho 9 dư 2 thì b b ng 0 và a cũng ph i b ng 0. Sai . (Vì có hai k t qu là 8930 và 8030). ( Ti p theo bài 40 ) 8. Tích c a hai s t nhiên là m t s l thì hi u c a hai s t nhiên ó cũng là m t s l . Sai 9. S bé nh t khác 0 chia h t cho c 2 ; 3 ; 4 ; 5 và 6 là s 60. úng. 10. Tích c a hai s t nhiên là m t s l thì t ng c a hai s t nhiên ó là m t s l . Sai 11. s 2a4b chia h t cho 2 ; 5 và 9 thì b b ng 0 còn a b ng 3. úng 12. s 2a7b chia h t cho 2 ; 5 ; và 9 thì b b ng 0 còn a ph i b ng 9. Sai (vì có 2 k t qu 2970 và 2070 ) 13. T ng c a hai s t nhiên là m t s ch n thì tích c a hai s t nhiên ó là m t s ch n. Sai 14. T ng c a hai s t nhiên là m t s l thì tích c a hai s t nhiên ó là m t s ch n. úng *** BÀI S 41: Hi n Nay t ng s tu i c a hai b con là 60 tu i. Bi t sau 15 năm n a tu i b g p 2 l n tu i con. Tính tu i hai b con hi n nay. Bài gi i: T ng s tu i c a hai b con sau 15 năm n a là: 60 + (15 x 2 ) = 90 (tu i ) Tu i c a con sau 15 năm n a là: 90 : ( 2 + 1 ) = 30 (tu i ) Tu i con hi n nay là: 30 – 15 = 15 ( tu i) Tu i b hi n nay là:
 8. 60 – 15 = 45 tu i. áp s : Tu i b hi n nay là 45 tu i. Tu i con hi n nay là 15 tu i. ******* BÀI S 42: Có 45 công nhân cùng làm m t công vi c. H s hoàn thành công vi c trong 10 ngày. Sau khi cùng làm ư c 4 ngày, ngư i ta chuy n b t i 15 công nhân i làm công vi c khác. H i các công nhân còn l i ph i làm ti p bao nhiêu ngày n a thì m i hoàn thành công vi c ó? Bài Gi i: S ngày công n u như m t công nhân ph i hoàn thành công vi c. 45 x 10 = 450 ( ngày công ) S ngày công 45 công nhân làm vi c trong 4 ngày. 45 x 4 = 180 ( ngày công ) S công nhân còn l i sau khi ã chuy n b t i. 45 – 15 = 30 ( công nhân ) S ngày công còn l i là: 450 – 180 = 270 ( ngày công.) S ngày mà các công nhân còn l i ph i làm m i hoàn thành công trình. 270 : 30 = 9 ( ngày ) Tr l i: Các công nhân còn l i ph i ti p t c làm vi c trong 9 ngày n a. BÀI S 43: Trong m t phép chia hai s t nhiên bi t thương b ng 3 s dư b ng 41 và bi t t ng c a s b chia, s chia và s dư b ng 426. Tìm s chia và s b chia c a phép chia ó. Bài gi i: S chia là 86 S b chia là 299 ***** BÀI S 44: Sô nh nh t có 3 ch s mà chia h t cho c 2; 3; 4; 5; và 6 là s 120 ***** BÀI S 45: S nh nh t có 3 ch s mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có s dư b ng 1 là s : 121. ***** BÀI S 46:Hi n nay t ng s tu i c a hai m con là 52 tu i. Bi t sau 2 năm n a tu i m g p 3 l n tu i con. Tính tu i hai m con hi n nay. Bài Gi i: T ng s tu i c a m và con sau 2 năm n a 52 + ( 2 x 2 )= 56 ( tu i ) Giá tr 1 ph n b ng tu i con sau 2 năm n a 56 : (3 +1) = 14 ( tu i ) Tu i con là 14 - 2 = 12 (tu i) Tu i m là 14 x 3 - 2 = 40 ( tu i ) S: Tu i M hi n nay :40 tu i Tu i con hi n nay : 12 tu i ****** BÀI S 47: Tìm hai s bi t t ng c a chúng b ng 340 và bi t s l n chia cho s bé ư c thương b ng 3 và không có s dư.
 9. Tr L i: S bé: 85 S l n: 255 ******* BÀI S 48: Tìm hai s t nhiên bi t s l n chia cho s bé ư c thương là 4 dư 19 và hi u hai s ó b ng 133. Bài gi i: Theo toán ta có: S b chia b ng 4 ph n + 19 S chia b ng 1 ph n V y hi u c a s b chia và s chia là: ( 4 ph n – 1 ph n ) + 19 = 3 ph n + 19. V y giá tr 1 ph n và là s chia là: ( 133 – 19 ) : 3 = 38 S b chia là: ( 38 x 4 ) + 19 = 171 áp S : S bé là 38 ; s l n là 171 ** BÀI S 49:Trong m t phép chia hai s t nhiên bi t thương b ng 4 s dư b ng 25 và bi t t ng s b chia, s chia và s dư b ng 515. Tìm s chia và s b chia c a phép chia ó. Bài gi i: S chia c a phép chia ó là: 93 S b chia c a phép chia ó là: 397 *** BÀI S 50: M t b p d tr g o cho 120 ngư i ăn trong 20 ngày.Th c t ã có 150 ngư i ăn. H i s g o d tr ó ăn bao nhiêu ngày? ( Tiêu chu n ăn m i ngư i không thay i.) Tr l i: S g o d tr ó ăn trong 40 Ngày. ** BÀI S 51: M t ô tô c i 100km thì tiêu th hêt 12,5 lít xăng. H i n u ô tô ó tiêu th h t 31,25 lít xăng thì i ư c bao nhiêu km ? Tr l i: Tiêu th h t 31,25 lít xăng thì ô tô ó i ư c 250km. *** BÀI S 52: Có 15 công nhân cùng làm m t công vi c. H s hoàn thành công vi c trong 20 ngày. Sau khi cùng làm vi c 8 ngày, ngư i ta c n thêm 5 công nhân n a cùng làm công vi c ó. H i h s cùng làm trong m y ngày n a thì s hoàn thành công vi c ó? ( s c lao ông c a m i ngư i là như nhau.) Bài giài: S ngày công hoàn thành công vi c ó là 20 x 15 = 300 ( ngàycông) S ngày công 15 công nhân làm vi c trong 8 ngày 15 x 8 = 120 ( ngày công) S công nhân sau khi ư c c n 15+5 = 20 ( công nhân) S ngày công còn l i là 300 – 120 = 180 ( ngày công ) S ngày công h còn ph i làm ti p là 180: 20 = 9 ( ngày công) H s cùng làm trong 9 ngày n a.
 10. ************* BÀI S 53: M t chi c xe ô tô c i 100km thì h t 15 lít xăng.H i ô tô ó i 240km thì h t bao nhiêu lít xăng. Tr l i: Ô tô ó i 240km thì h t 36 lít xăng. * BÀI S 54: Tìm 2 s bi t hi u c a chúng b ng 68 và bi t n u em s th nh t chia cho 1/4, s th hai chia cho1/5 thì ư c hai k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là 544 S th hai là 272 ***** BÀI S 55: Tìm hai s bi t t ng c a chúng b ng 1989 và bi t s bé b ng s l n. Tr l i: S bé là 884 S l n là 1105 ***** BÀI S 56: Tìm 2 s bi t t ng c a chúng b ng 594 và bi t n u em s th nh t nhân v i 4; s th 2 nhân v i 5 thì ư c hai tích b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 330 S th hai là: 264 ********* BÀI S 57: Tìm hai s bi t hi u c a chúng b ng 32 và bi t n u em s th nh t nhân v i 1/3 s th hai nhân v i 1/7 thì ư c hai tích có k t qu b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: 24 S th hai là: 56 ****** BÀI S 58: Tìm 2 s bi t t ng c a chúng b ng 2020 và bi t s bé b ng s l n. Tr l i: S bé là 505 S l n là 1515 ****** BÀI S 59: Tìm hai s t nhiên bi t s l n chia cho s bé ư c thương là 3 dư 41 và bi t hi u hai s ó b ng 245. Tr l i: S bé là: 102 S l n là: 347 ****** BÀI S 60: Tìm m t phân s bi t r ng t ng c a t s và m u s b ng 210 và bi t n u chuy n t m u s lên t s 12 ơn v thì ta ư c m t phân s m i tr giá b ng 1. Tr l i: Phân s ó là: 93/117 ** BÀI S 61:Có 15 công nhân cùng làm m t công vi c. H se hoàn thành công vi c trong 20 ngày. Sau khi cùng làm ư c 6 ngày, ngư i ta chuy n b t i 5 công nhân i làm công vi c khác. H i các công nhân còn l i ph i làm ti p trong bao nhiêu ngày n a thì m i hoàn thành công vi c ó? Tr l i: Các công nhân còn l i ph i làm ti p trong 21 ngày n a. ********* BÀI S 62:Hi u c a hai s b ng 402.S th nh t b ng 7/4 S th hai. Tìm hai s ó. Tr l i: S th nh t là: S th hai là:
 11. ******* BÀI S 63: Hi u c a hai s b ng 306. T s c a hai s ó là 2/5 . Tìm hai s ó. Tr l i : S bé là: S l n là: *** BÀI S 64:Tìm hai s bi t hi u c a chúng b ng 234 và bi t n u em s th nh t nhân v i ; s th 2 v i thì ư c hai tích b ng nhau. Tr l i: S th nh t là: S th hai là: *** BÀI S 65:: Tìm m t phân s bi t t ng c a t s và m u s c a phân s ó b ng 215 và bi t phân s ó có tr giá b ng 38/57 . Tr l i: Phân s ó là: *** BÀI S 66:: Tìm m t s t nhiên bi t n u xóa ch s 6 hàng ơn v và ch s 3 hàng ch c c a nó i thì ta ư c s m i kém s ph i tìm 1917 ơn v . Bài gi i: Vì s ó b s 6 hàng ơn v , b s 3 hàng ch c nên s m i gi m i 100 l n c ng v i 36 ơn v so v i s cũ. N u s m i là 1 l n thì s ph i tìm là ( 100 l n + 36) Theo toán ta có: ( 100 l n + 36 ) – 1 l n = 1917 V y: 1 l n = ( 1917 – 36 ) : 99 = 19 S ph i tìm là 1936 ****** BÀI S 67:: Tìm m t s t nhiên bi t n u xóa ch s 0 hàng ơn v và ch s 1 hàng ch c c a nó i thì ta ư c s m i kém s ph i tìm 1990 ơn v . Bài gi i: Vì s ó b i s 0 hàng ơn v , s 1 hàng ch c thì ta ư c s m i gi m i 100 l n c ng v i 10 ơ n v s o v i s c ũ N u s m i là 1l n thì s ph i tìm là ( 100 l n + 10) Theo toán , ta có ( 100 l n + 10 ) – 1l n = 1990 V y: 1 l n = ( 1990 – 10 ) : 99 = 20 S ph i tìm là 2010 **** BÀI S 68:: Tìm hai s l bi t t ng c a chúng b ng 474 và bi t gi a chúng có t t c 37 s l khác. Bài gi i: **** BÀI S 69:: Tìm hai s ch n bi t t ng c a chúng b ng 210 và bi t gi a chúng có t t c 18 s ch n khác. Bài gi i: **** BÀI S 70:: Tìm 2 s bi t t ng c a chúng b ng 2008 và bi t s bé b ng s l n. ****
 12. BÀI S 71:: Tìm s t nhiên l n nh t có các ch s khác nhau mà tích các ch s c a nó b ng 42. Tr l i: S ó là 7321 ***** BÀI S 72: Tìm s t nhiên nh nh t có các ch s khác nhau mà t ng các ch s c a nó b ng 30. Tr l i: S ó là 6789. **** BÀI S 73: Tìm s t nhiên l n nh t có các ch s khác nhau mà t ng các ch s c a nó b ng 6. Tr l i: S ó là 3210. BÀI S 74: M t c a hàng bán g o bu i sáng bán dư c 125,5 kg, bu i chi u bán ư c nhi u hơn bu i sáng 48,8kg. H i c bu i sáng và bu i chi u hôm ó c hàng bán ư c bao nhiêu kg? Tr l i: C bu i sáng và bu i chi u hôm ó c a hàng bán ư c s g o là… kg. **** BÀI S 75: Có ba can d u, can th nh t ng 18,5 lít; can th 2 ng nhi u hơn can th nh t 2,5 lít và can th 3 ng 20,4 lít. Tính t ng s lít d u ng trong ba can ó. Tr l i: T ng s d u ng trong ba can ó là…. Lít **** BÀI S 76: Hai kho thóc ch a t t c 145 t n thóc, bi t n u chuy n 12 t n t kho A sang kho B thì lúc này s thóc kho A b ng 2/3 s thóc kho B. H i lúc u m i kho ch a bao nhiêu t n thóc? Bài Gi i: T ng s ph n b ng nhau : 2 + 3 = 5 ( ph n ) Giá tr 1 ph n : 145 : 5 = 29 (t n) S t n thóc kho A có lúc này là : 29 x 2 = 58 ( t n ) S t n thóc kho A lúc u có là: 58 +12 =70 ( t n ) S t n thóc kho B lúc u có là 145 – 70 =75 ( t n) áp s : lúc u kho A có 70 t n thóc lúc u kho B có 75 t n thóc ***** BÀI S 77: Trong 1 phép chia 2 s t nhiên ,bi t s b chia b ng 1304 ; thương b ng 28, bi t s dư c a phép chia là s dư l n nh t có th . Tìm s chia và s dư c a phép chia ó Bài gi i: Theo bài , ta có 2 k t qu h p lí là: 1 - 1304 – ( 46 x 28 ) = 16 ( 1304 là s b chia, 46 là s chia , 28 là thương , 16 là s dư ) 2 - 1304 – ( 45 x28 ) = 44 ( 1304 là s b chia , 45 là s chia , 28 là thương, 44 là s dư ) Vì s dư c a phép chia là s dư l n nh t có th nên trư ng h p 2 là h p lí nh t. áp s : s chia : 45 S d ư : 44 *******
 13. Ch n áp án úng: BÀI S 78: M hơn con 32 tu i. Bi t tu i m c ng tu i con b ng 46 tu i. Tu i c a m i ngư i hi n nay là: M 32 tu i, con 14 tu i M 36 tu i, con 10 tu i M 39 tu i, con 7 tu i M 37 tu i, con 9 tu i BÀI S 79: 345 + 234 + 655 + 1764 = ? 100 1000 2000 3000 BÀI S 80: Hình v dư i có: 3 góc. 4 góc 5 góc 6 góc BÀI S 81: Cho bi t hình ABCD là hình vuông, hai ư ng chéo AC và BD vuông góc v i nhau t i I(hình dư i). H i trong hình vuông ó có m y c p c nh vuông góc v i nhau? Tr l i: S c p c nh vuông góc v i nhau là: 4c p 5c p 6c p 8c p BÀI S 82: Trung bình c ng c a 3 s là 14, trung bình c ng c a s th nh t và th hai là 12. S th ba là: 16 18 20 24 BÀI S 83: C àn trâu, bò, ng a có 274 con. Trong ó có 150 con trâu, 70 con bò. S bò nhi u hơn s ng a là: 16 con 80 con 124 con 204 con BÀI S 84: Bi t c a m t bao g o cân n ng 20kg. Ba bao g o như th cân n ng là: 10kg 40kg 60kg 120kg BÀI S 85: M sinh ra Minh lúc m 26 tu i. Bi t r ng n năm 2010 thì t ng s tu i c a m và Minh b ng 48 tu i. H i Minh sinh vào năm nào? Tr l i: Minh sinh vào năm: 1998 1999 2000 2001
 14. BÀI S 86: Hùng n ng hơn Dũng 8kg. C hai b n n ng 80kg. Tính xem m i b n n ng bao nhiêu ki-lô-gam? Tr l i: M i b n n ng là: Hùng n ng 44kg; Dũng n ng 36kg Hùng n ng 42kg; Dũng n ng 38kg Hùng n ng 44hg; Dũng n ng 36kg Hùng n ng 42hg; Dũng n ng 36kg * BÀI S 87: Khi c ng m t s t nhiên v i m t s th p phân m t h c sinh sơ ý vi t nh m d u ph yc a s th p phân sang bên ph i m t hàng nên tìm ư c t ng sai b ng 591,4. Tìm s th p phân ó? Bi t t ng úng b ng 480,34. Bài gi i: Khi chuy n d u ph y c a phân s sang bên ph i 1 hàng t c s th p phân m i g p 10 l n và tăng s ó lên 9 l n Hi u c a s th p phân sai và só th p phân úng là : 591,4 – 480,34 = 111,06 S th p phân úng là : 111,06 : 9 = 12,34 S: 12,34 ****** BÀI S 88: Cho s th p phân A; chuy n d u ph y c a s th p phân A sang ph i m t hàng ta ư c s B. Bi t B – A = 222,12. Tìm s th p phân A. Bài gi i : Theo bài , s B g p 10 l n s A . Hi u s ph n b ng nhau c a 2 s : 10 – 1 = 9 ( ph n ) S th p phân A là 222,12 : 9 x 1 = 24,68 S : 24,68 *********** BÀI S 89: Ngư i ta x p nh ng hình l p phương nh c nh 1 cm thành 1 hình h p ch nh t có kích thư c 1,6 dm ; 1,2dm ; 8 cm. Sau ó ngư i ta sơn 6 m t c a hình v a x p ư c . Tính s hình l p phương nh ư c sơn 2 m t Bài gi i: 1,6 dm = 16 cm ; 1,2 dm = 12 cm S hình l p phương ư c sơn 2 m t c a m i m t hình l n là : ( 16 + 12 ) x 2 – 4 = 52 ( hình ) ( 16 + 12 ) x 2 – 4 = 52 ( hình ) ( 8 - 2 ) x 4 = 24 ( hình ) S hình l p phương nh ư c sơn 2 m t là : 52 + 52 + 24 = 128 ( hình ) S : có t t c 128 hình l p phương nh ư c sơn 2 m t. ***** BÀI S 90: Ngư i ta x p nh ng hình l p phương nh c nh 1cm thành m t hình h p ch nh t có kích thư c : 1,6 dm ; 1,2 dm ; 8cm. sau ó ngư i ta sơn 6 m t c a hình v a x p ư c . Tính s hình l p phương nh không sơn m t nào Bài gi i 1,6 dm = 16 cm ; 1,2dm = 12 cm S hình l p phương nh không sơn m t nào là :
 15. ( 16 – 2 ) x ( 12 – 2 ) x ( 8 – 6 ) = 560 ( hình ) S : 560 hình l p phương nh không sơn m t nào. ** BÀI S 91: Tìm m t s t nhiên bi t n u vi t thêm ch s 9 vào t n cùng bên ph i c a nó thì ư c s m i hơn s ph i tìm 1809 ơn v ? Bài gi i: Khi vi t thêm ch s 9 bên ph i t c g p s ó lên 10 l n + 9 ơn v và tăng s ó lên 9 l n + 9 ơn v V y s t nhiên ó là : ( 1809 – 9 ) : 9 = 200 S : s t nhiên ó là 200 **** BÀI S 92: Tìm m t s t nhiên bi t n u xóa ch s 8 hàng ơn v c a nó i thì ư c s m i kém s ph i tìm 1808 ơn v ? Bài gi i: Khi xóa ch s 8 hàng ơn v t c s cũ g p 10 l n + 8 ơn v t c gi m s ó i 9 l n + 8 ơn v V y s t nhiên ó sau khi xóa ch s 8 là ( 1808 – 8 ) : 9 = 200 S t nhiên ó là : 200 x 10 + 8 = 2008 S : s t nhiên ó là 2008. ** BÀI S 93: Khi t tính th c hi n m t phép nhân m t s t nhiên v i 145, m t h c sinh sơ ý t các tích riêng th ng c t v i nhau r i c ng các tích riêng như c ng các s t nhiên nên tìm ư c tích sai là 5120. Em hãy tìm tích úng. Bài gi i: G i a là m t th a s chưa bi t nhân v i 145, theo toán , ta có tích sai là : 5a + 4a + 1a = 5120 ==> 10a = 5120 ==> a = 5120 : 10 = 512 V y th a s ó là 512 . Tích úng là : 512 x 145 = 74240 S : Tích úng là 74240 * BÀI S 94: Khi th c hi n phép nhân m t s t nhiên v i 2009 b n Hà ã sơ ý quên vi t 2 ch s 0 c a s 2009 nên tích gi m i 346500 ơn v . Em hãy tìm tích úng. Bài gi i G i a là th a s th nh t thì ta có tích úng 2009a , tích sai là 29a. Ta có: 2009a – 29a = 346500 ==> 1980a = 346500 ==> a = 346500 : 1980 = 175. Tích úng là: 2009a = 2009 x 175 = 351575 S: 351575 BÀI S 95: Tính di n tích hình tròn bi t n u bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì di n tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2. Bài Gi i: G i R là bán kính hình tròn thì bán hình tròn tăng thêm là: 1,2 R. Theo toán ta có: 1,2R x 1,2R x 3,14 – R x R x 3,14 = 56,54 (cm2) ==> 1,44RxR x 3,14 - R x R x 3,14 = 56,54 (cm2). ==> 0,44RxR x 3,14 = 56,54 R x R x 3,14 = 56,54 : 0,44 = 128,5 (cm2)
 16. Vì Rx R x 3,14 chính là di n tích hình tròn nên di n tích hình tròn ó là 128,5 cm2 S: 128,5 cm2 ************ BÀI S 96: Khi t tính th c hi n phép nhân m t s t nhiên v i 208, m t h c sinh ã sơ ý t các tích riêng th ng c t v i nhau r i c ng các tích riêng như c ng các s t nhiên nên tìm ư c tích sai là 2860. Em hãy tìm tích úng. Bài gi i: G i th a s th nh t là a Tích úng là a x 208 = 208a Tích sai là 8a + 2a = 2860 ==> 10a = 2860 ==> a = 286 Tích úng là 286 x 208 = 59488 S: 59488 *********** BÀI S 97: Cho dãy s t nhiên liên ti p 1; 2; 3; 4 … Hãy cho bi t ch s 8 hàng trăm c a s 868 là ch s bao nhiêu trong dãy? Bài gi i: Theo toán ta có: T s 1 n s 9 có 9 s và có 9 ch s T s 10 n s 99 có 90 s và có 180 ch s T s 100 n s 868 có 769 s và có 2307 ch s V y :S ch s dãy s t nhiên t s 1 n s 868 là: ( 9 + 180 + 2307) = 2496 ch s Vì có v trí th 3 t cu i lên nên ch s 8 hàng trăm c a s 868 là ch s th 2494 . S: 2494 **** BÀI S 98: T ng hai s b ng 88,36 n u tăng s th nh t lên 2,5 l n và s th 2 tăng lên 3 l n thì t ng s b ng 255,33. Tìm hai s ó? Bài gi i: T ng 2 s g p 3 l n là: 88,36 x 3 = 265,08 V y 0,5 l n c a s th nh t là: 265,08 – 255,33 = 9,75 V y s th nh t là: 9,75 : 0,5 = 19,5 S th hai là: 88,36 – 19,5= 68,86 S : s th nh t là: 19,5 : s th 2 là: 68,86 ********* BÀI S 99: Hãy cho bi t dãy s t nhiên liên ti p 1; 2; 3 … 1000 có t t c bao nhiêu ch s Bài gi i Ta có : T 1 n 9 có 9 s và 9 ch s . T 10 n 99 có 90 s và có: ( 90 x 2 ) = 180 ch s . T 100 n 999 có 900 s và có: ( 900 x 3 ) = 2700 ch s . S 1000 có 4 ch s V y s ch s c a dãy s t nhiên liên ti p 1; 2; 3 … 1000 có t t c là:
 17. 9 + 180 + 2700 + 4 = 2893 S : 2893 ************* BÀI S 100: Tìm di n tích m t hình vuông bi t n u tăng c nh c a nó 50% thì ư c hình vuông m i có di n tích là 193,5 cm2 Bài gi i Theo bài, g i a là c nh hình vuông ban u thì 1,5a là c nh hình vuông ư c thêm 50 %, ta có: 1,5a x 1,5a = 193,5 1,5a x 1,5a = 2,25a x a =193,5 S = a x a = 193,5 : 2,25 = 86 cm2 S: di n tích hình vuông ó là: 86 cm2 **** BÀI S 101: M t ô tô và m t xe máy cùng xu t phát i t A n B . Bi t quãng ư ng AB dài 150 km ,v n t c c a ô tô là 50 km , v n t c c a xe máy là là 40 km. H i khi ô tô n B thì xe máy cách B bao nhiêu km? Bài gi i: Th i gian ô tô i h t quãng ư ng AB là 150 : 50 = 3 ( gi ) Trong 3 gi , xe máy i ư c quãng ư ng là 40 x 3 = 120 ( km) V y : kho ng cách xe máy còn cách B là : 150 – 120 = 30 ( km ) S : 30 km BÀI S 102: Hãy cho bi t có t t c bao nhiêu phân s b ng phân s ¼ mà t và m u s u có 2 ch s . Bài gi i: Theo bài ta có: 10/40 ; 11/44; 12/48 ;…24/96 Trong ó 10/40 là phân s có t và m u là 2 s bé nh t b ng 1/4 Và 24/96 là phân s có t và m u là 2 s l n nh t b ng 1/4. Xét t s t 10 n 24 là nh ng s t nhiên liên ti p nên có t t c là: ( 24 – 10 ) + 1 = 15 V y có 15 phân s t và m u có hai ch s và b ng 1/4 S: 15 ** BÀI S 103: Hãy cho bi t có t t c bao nhiêu phân s b ng phân s 2/5 mà t và m u u là s có 2 ch s ? Bài gi i: Theo bài ta có: 10/25; 12/30; 14/35; …38/95 Trong ó , 10/25 là phân s có t và m u là 2 s bé nh t b ng 2/5 Và 38/95 là phân s có t và m u là 2 s l n nh t b ng 2/5. Xét t s là s ch n liên ti p nên ta có t t c s phân s là: ( 38 – 10 ) : 2 + 1 = 15 V y có t t c 15 phân s t và m u có 2 s b ng 2/5. S : 15 ***
 18. BÀI S 104: ánh s trang c a m t cu n sách ngư i ta ph i dùng t t c 792 ch s . H i cu n sách ó có bao nhiêu trang? Bài gi i: T 1 n 9 có 9 s có m t ch s tương ng v i 9 trang có 9 ch s . T 10 n 99 có 90 s có hai ch s tương ng v i 90trang có 180 ch s . S trang có 3 ch s có t t c là: 792 – ( 180 + 9 ) : 3 = 201 (trang ) V y s trang c a cu n sách ó là: 9 + 90 + 201 = 300 (trang ) S : cu n sách ó có t t c 300 trang. ****** BÀI S 105: M t b nư c hình h p ch nh t có kích thư c các s o trong lòng b là: dài 4m: r ng 3m; cao 2,5m. Bi t b ang ch a 18000 lít nư c. H i lư ng nư c trong b cao bao nhiêu mét? Bài gi i: 4 m = 40 dm ; 3 m = 30 dm Di n tích áy c a b cá ó là 40 x 30 = 1200 ( dm2 ) Chi u cao m c nư c ó là 18000 : 1200 = 15 ( dm ) 15dm = 1,5 m S : lư ng nư c trong b cao 1,5 mét . *** BÀI S 106: M t ô tô và m t xe máy cùng xu t phát t A n B. Bi t ô tô i v i v n t c 50 km / gi , xe máy i v i v n t c 40 km / gi . H i khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A bao xa ? Bài gi i Th i gian xe máy i cách A 75 km là: 75 : 50 = 1,5 ( gi ) Khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A là: 40 x 1,5 = 60 ( km ) S: Khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A là 60 km. * BÀI S 107: M t thuy n máy i ngư c dòng t b n A n b n B m t 2 gi 30 phút. Bi t v n t c c a thuy n máy khi nư c l ng là 25,5 km/ gi và v n t c dòng nư c là 4,5 km / gi . Tính dài quãng sông AB. Bài gi i V n t c khi thuy n máy i ngư c dòng t b n A n b n B là : 25,5 – 4,5 = 21 ( km / gi ) 2 gi 30 phút = 2,5 gi dài quãng sông AB là : 21 x 2,5 = 52,5 ( km ) S: dài quãng sông AB là 52,5 km ** BÀI S 108: Hi n nay m hơn con 25 tu i . Bi t 5 năm trư c tu i m g p 6 l n tu i con . Tính tu i hai m con hi n nay ? Bài gi i Hi n nay m hơn con 25 tu i thì 5 năm trư c m v n hơn con 25 tu i. Hi u s ph n b ng nhau: 6 – 1 = 5 ( ph n ) Giá tr 1 ph n : 25 : 5 = 5 ( tu i ) Tu i con 5 năm trư c là:
 19. 5 x 1 = 5 ( tu i ) Tu i m 5 năm trư c là : 5 x 6 = 30 ( tu i ) Tu i m hi n nay là: 30 + 5 = 35 ( tu i ) Tu i con hi n nay là : 5 + 5 = 10 ( tu i ) S : Tu i m là 35 tu i Tu i con là 10 tu i *** BÀI S 109: Bây gi là 12 gi . H i trong ít nh t bao lâu n a thì kim gi và kim phút s vuông góc v i nhau? Bài gi i: 12 gi là lúc kim gi và kim phút trùng lên nhau.N u m t vòng quay chu vi c a ng h tương ng v i quãng ư ng 60cm thì v n t c c a kim phút là 60cm/ gi , v n t c kim gi là 5cm/ gi . V y n u kim gi và kim phút vuông góc v i nhau ng v i kho ng cách là: 60cm : 4 = 15 cm. G i x là là th i gian g n nh t kim gi và kim phút quay vuông góc v i nhau.Theo toán ta có: 60x – 5x = 15 ==> 55x = 15 ==> x = 15/55 = 3/11 ( gi ) S: Th i gian g n nh t kim gi và kim phút vuông góc v i nhau là sau 3/11 gi ****** BÀI S 110: Bây gi là 9 gi . H i sau ít nh t bao lâu thì kim gi và kim phút l i vuông góc v i nhau Bài gi i N u m t vòng quay chu vi c a ng h ng v i 60 cm thì v n t c c a kim phút là 60 cm/ gi còn kim gi thì 5cm/ gi . V y lúc 9 gi là lúc kim gi và kim phút vuông góc v i nhau nhưng kho ng cách c a kim gi và kim phút là: 60cm – 15 cm = 45 cm. G i X là s gi mà kim phút u i k p kim gi n úng kho ng cách là 15cm ( t c 1 góc vuông ). Ta có: [ ( X x 5 ) + 45 ] - 60 x X = 15 ( cm ) ==> 5X + 45 – 60X = 15 ==> 45 – 55 X = 15 ==> 45 – 15 = 55X ==> 30 = 55X ==> X = 30/55 = 6/11 ( gi ) S: Th i gian g n nh t kim gi và kim phút vuông góc v i nhau là sau 6/11 gi ******* BÀI S 111:Hãy cho bi t có t t c bao nhiêu s có ba ch s khác nhau? Bài gi i: S có 3 ch s là các s t 100 n 999 có t t c là 900 s . Theo bài, ta có các s t 100 n 199 ta có t t c các s có các ch s trùng l p nhau: 100 ; 101; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117 ; 118 ; 119 ; 121 ; 122 ; 131 ; 133 ; 141 ; 144 ; 151 ; 155 ; 161 ; 166 ; 171 ; 177 ; 181 ; 188 ; 191 ; 199 . T 100 n 199 có t ng c ng 28 s có các ch s trùng l p nhau S khác nhau mà t 100 n 199 có là : 100 – 28 = 72 ( s ) Tương t các s t 200 n 299; …..t 900 n 999 c m i trăm s ta có 72 s khác nhau.V y có t t c s có 3 ch s khác nhau là: 72 x 9 = 648 ( s ) S: Có t t c 648 s có 3 ch s khác nhau. * BÀI S 112:Ngư i ta quét vôi tr n nhà và các m t xung quanh bên trong c a m t ngôi nhà hình h p ch nh t có chi u dài 6,2m, chi u r ng 3,6m và chi u cao 3,5m. Tính di n tích c n quét vôi bi t di n tích c a là 6,8 m2 Bài gi i: Chu vi tr n ngôi nhà hình h p ch nh t ó là :
 20. ( 6,2 + 3,6 ) x 2 = 19,6 ( m ) Di n tích xung quanh ngôi nhà hình h p ch nh t ó là : 19,6 x 3,5 = 68,6 ( m2 ) Di n tích tr n ngôi nhà hình h p ch nh t ó là : 6,2 x 3,6 = 22,32 ( m2 ) Di n tích quét vôi là : 68,6 + 22,32 – 6,8 = 84,12 ( m2 ) S : di n tích c n quét vôi là 84,12 m2 *** BÀI S 113:Tan h c Lan i b v nhà, i ư c 15 phút v i 4 km /gi thì ư c b ón b ng xe máy v i v n t c 40 km / gi . H i quãng ư ng t nhà Lan n trư ng là bao nhiêu km bi t th i gian b ch Lan b ng xe máy là 6 phút ? Bài gi i: 15 phút = 0,25 gi ; 6 phút = 0,1 gi Quãng ư ng Lan i b v nhà là : 4 x 0,25 = 1 ( km ) Quãng ư ng b ch Lan b ng xe máy là : 40 x 0,1 = 4 ( km ) Quãng ư ng t nhà Lan n trư ng là : 4 + 1 = 5 ( km ) S : quãng ư ng t nhà Lan n trư ng là 5 km * BÀI S 114:Cho 3 s A ; B ; C bi t A + B = 154,8 ; A + C = 203,3 ; B + C = 163,1. Hãy tìm 2 s A và C ? Bài Gi i: Hi u hai s ( C – B ) là: ( A + C ) – ( A + B ) = C – B = 203,3 – 154,8 = 48,5. S C là: ( 163,1 + 48,5 ) : 2 = 105,8 S A là 203,3 – 105,8 = 97,5 S : S A là : 97,5 S C là : 105,8 ** BÀI S 115:K t qu c a dãy tính: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … 1/256 + 1/512 b ng… Bài gi i: V y dãy s ó là: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512 = 256/512 + 128/512 + 64/512 + 32/512 + 16/512 + 8/512 + 4/512 + 2/512 + 1/512 = 511/512 áp s : 511/512 * BÀI S 116:Tìm m t phân s bi t phân s ó có giá tr b ng 3/5 và bi t n u b t t s i 9 ơn v thì ta ư c phân s m i b ng 1/2. Bài gi i G i a là t s , b là m u s c a phân s ã cho ta có: a/b = 3/5 ==> a = 3/5b (a – 9)/b = 1/2 ==> a – 9 = 1/2b Thay a = 3/5b vào ta có 3/5b – 9 = 1/2b ==> ta có: 3/5b - 1/2b = 9 ==> 1/10b = 9 ==> b = 9 x 10 = 90

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản