Ánh sáng cơ bản cơ bản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
120
lượt xem
70
download

Ánh sáng cơ bản cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nguyên tắc cơ bản cơ bản của ánh sáng sẽ không thay đổi bất kể nguồn sáng bạn đang dụng tự nhiên hay nhân tạo. Ánh sáng có thể thay đổi trạng thái hoặc giữ nguyên, nó tác động trực tiếp đến đối tượng cần chụp của bạn. Vì thế chung ta cần hiểu rõ và biết cách kiểm soát nguồn ánh sáng để điều chỉnh, điều đó sẽ giúp bạn có những bước tiến lớn khi chụp ảnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh sáng cơ bản cơ bản

 1. Ánh sáng cơ b n cơ b n
 2. Nói v nhi p nh là ngư i ta nói v ánh sáng, không có ánh sáng thì s không có nh. Nhi p nh luôn luôn liên quan n các c tính quan trong khác nhau c a ánh sáng như sau: • Hư ng c a ánh sáng • S lư ng c a ánh sáng • Ch t lư ng c a ánh sáng • sâu c a ánh sáng • Màu c a ánh sáng Nh ng nguyên t c cơ b n cơ b n c a ánh sáng s không thay ib t k ngu n sáng b n ang d ng t nhiên hay nhân t o. Ánh sáng có th thay i tr ng thái ho c gi nguyên, nó tác ng tr c ti p n i tư ng c n ch p c a b n. Vì th chung ta c n hi u rõ và bi t cách ki m soát ngu n ánh sáng i u ch nh, i u ó s giúp b n có nh ng bư c ti n l n khi ch p nh. 1. Hư ng c a ánh sáng B n s xác nh hư ng sáng b ng cách v t th và quan sát ph n ph n sáng và bóng c a nó. Vi c ch n úng hư ng sáng cho phép nh n m nh làm n i b t nh ng tính năng quan tr ng c a i tư ng, trong bóng c a nó n m n phía sau nh ng y u t ít quan tr ng ho c làm sao lãng c a i tư ng. hú ý r ng m c dù có cùng ch , cùng v trí, và ch ng c m máy, thay i hư ng c a ánh sáng s cũng thay i m c ích c a hình nh này,
 3. vùng n i b t các khác nhau c a ch này, cũng như làm n nh ng vùng nào ó c a các i tư ng b i bóng c a nó Chúng ta có th nhìn th y hi n tư ng hàng ngày khi như m t tr i m c lên và l ng xu ng. Trong bu i sáng và bu i chi u t i, m t tr i là v trí th p, g n ư ng chân tr i, bóng t ch th trông dài và l ra bên ngoài, trong khi vào bu i trưa, ánh n ng s làm cho bóng c a i tư ng b gi u bên dư i ch . 2. S lư ng c a ánh sáng S lư ng c a ánh sáng m t cách ơn gi n ư c hi u như sáng c a ngu n sáng. M t cách t ng quát, v i cùng m t ngu n sáng, chúng ta v n th i u ti t b ng cách giãm b t s lư ng ánh sáng i vào ch qua nhi u cách i u ch nh khác nhau trên máy (t c ch p, kh u , ISO,..). Nhưng ngư c l i, chúng ta không có cách nào tăng lư ng ánh sáng b ng cách làm ch th sáng hơn so v i ngu n sáng ang có. Trong hình 4 và 5, chúng ta có th th y r ng hai b c nh trông gi ng nhau, có sáng tương ương. Tuy nhiên, hình 4 ã ư c ch p v i m t ngu n ánh sáng m nh và ư c ch p v i m t ISO th p nh t(ch t lư ng t t nh t) so v i hình 5, nơi m t ngu n ánh sáng y u ư c s d ng và ngư i ch p ã ph i bù sáng b ng cách thi t l p ISO cao hơn có ư c ư c m c sáng tương t . S lư ng ánh sáng óng m t vai trò quan tr ng, nó liên quan n vi c phơi ánh sáng. Khi ngư i ch p s d ng b ng cách k t h p t c màn tr p và kh u . V i m t c a ánh sáng d i dào, ngư i ch p có th s d ng ISO
 4. th p hơn (cho ch t lư ng t t nh t), ch nh t c màn tr p nhanh hơn ( gi m thi u rung camera cũng như gi m thi u nhòe c a i tư ng ), và gi m kích thư c kh u nh hơn. N u không có m t ngu n ánh sáng t t, m t nhi p nh gia s ư c yêu c u s d ng ISO cao hơn, t c màn tr p ch m hơn, và kh u r ng hơn và có th nh hư ng n sâu c a vùng nh rõ. 3. Ch t lư ng c a ánh sáng Ch t lư ng c a ánh sáng ư c hi u là tương ph n c a ánh sáng. M t ngu n sáng có tương ph n cao có m t tia sáng h p t o ra m t s c nét khi ánh sáng chuy n gi a hai ph n sáng và bóng c a ch th , trong khi tương ph n y u c a m t ngu n sáng có tia sáng r ng ho c chùm sáng s t o bóng nh hơn. tương ph n sáng gi a sáng và bóng cũng khó nh n ra hơn. Hard Light Mư n m t bóng làm ví d v hard light, bóng này ư c t o ra b i m t tr i lúc gi a trưa không có mây. Chúng ta s th y bóng c a ch th có nét r t rõ và t i so v i ph n ánh sáng chi u trên m t t. Thông thư ng mây trên tr i ho t ng gi ng như m t l p khu ch tán ánh sáng, vì th khi không có mây, m t tr i là m t ngu n ánh sáng m nh m s t o ra bóng m nh. Khi ngu n sáng nh và xa hơn t ch th s t o ra sáng m nh hơn. Ánh sáng m nh hơn s t o bóng kh c nghi t (harsh) và n i b t hơn. ó là lúc t t nh t cho th y m n và các góc c a ch th .
 5. Soft Light Ngư c l i, trong m t ngày u ám, bóng c a ch th trông m m hơn. Ánh sáng trư c ti p t m t tr i b che khu t m t ph n và b khu ch tán b i ám mây làm ánh nó d u i. M ng sáng ph n x xung quanh mây b m t ám mây trư c khi ti p c n i tư ng, vì th ánh sáng b phân tán t o ra nh ng chùm sáng Ngu n sáng r ng và hơn g n n ch th s t o ra ánh sáng m m hơn. Ánh sáng m m là i u ki n r t t t ch p chân dung cũng như khi chúng ta mu n n i b t hình nh ba chi u c a ch th , c bi t là v i hình tr tròn ho c ch th có hình tròn, cũng như làm m i l chân lông trên da và như c i m khác trên khuôn m t c a con ngư i. 4. sâu c a ánh sáng và tương ph n sâu c a ánh sáng giúp nh n ra th nào là m t bóng sáng hay t i, sâu nói chung ư c bi t như là “khóa-key” trong nhi p nh. Có ba “key” cơ b n c a ánh sáng như sau: Hight key, mid key và low key Tính tương ph n c a ánh sáng có quan h r t g n v i key này trong m t b c ành cũng như nó nh nghĩa th nào là chuy n sáng gi a hai vùng sáng t i c a m t b c nh.
 6. Toàn b phía bên trái c a bi u th hi n m c c a bóng-shadow (màu en tuy n) trong khi khu v c trung tâm th hi n m c cho vùng sáng- highlight (màu tr ng tinh khi t). Phía bên ph i c a bi u th hi n cho ph n trung-midtone (màu xám). ây ư c xem như v ch chu n c a b c nh, là bi u phơi sáng c a khôi rubic bên dư i. phơi sáng ư c d a theo midtone- xám và ư c xem như là m t b c nh midtone.
 7. Hình 10-A: Mid Key Histogram High Key Trư c h t, nh ng b c nh high key thì không nghĩa là v i m t hình nh có phơi sáng cao. High key ơn gi n ch có nghĩa là phơi sáng l ch nhi u v phía vùng sáng và có tương ph n th p. Hình 11-A: High Key Bias
 8. Hình 11-B: High Key Histogram Lưu ý r ng, bi u histogram t p trung phía bên ph i, v i ph n t i và các nh ph n xám di chuy n ra xa bên trái và ph n sáng d ng th ng v i d li u c a nó. Hình 12 cho th y m t ví d v m t b c hình high key Hình 12: Ví d v m t b c hình high key Trong h u h t trư ng h p, hình nh có th b chi ph i b i tông màu sáng. B c hình high key nh phím thư ng cho m t c m giác tươi sáng và thoáng.
 9. Low Key Low chính thì ngư c l i, m t hình low-key ph n l n là t inhưng có tương ph n cao. Ph n phơi sáng ph n t i bóng và thư ng t o m t c m giác huy n bí và t i tăm. Hình 13-A: Low Key Bias Hình 13-B: Low Key Histogram
 10. Hình 14: Ví d c a hình low-key 5. Color of Light Nh ng m ng sáng có nhi t màu khác nhau và chúng ta có th quan sát su t trong ngày thông qua ánh m t tr i. Khi m t tr i th p ư ng chân tr i, ánh sáng m t tr i có màu m hơn v i s c màu vàng chuy n qua . Khi m t tr i di chuy n cao hơn, kho ng th ii gian trưa, màu s c c a ánh sáng m t tr i mát hơn v i s c xanh, ó là lý do t i sao trong quá trình thay i d n d n gi a trưa n hoàng hôn, chúng ta có th th y m t màu xanh chuy n sang . V i ánh sáng nhân t o cũng có nh ng màu s c riêng c a nó, ví d èn halogen thư ng có sáng m áp, trong khi èn huỳnh quang có ánh sáng l nh như ban ngày.
 11. Hình 15: Khác nhau v màu s c Màu s c c a ánh sáng có th làm thay i tâm tr ng c a m t b c nh và có th cho th y nh ng ti m ý t i th i i m ch p hình nh. Như hình 15, s khác bi t v màu s c ánh sáng có th thay i s nh n th c c a chúng ta khi b c nh ư c ch p. Nh ng hình nh bên trái gi l p khung c nh lúc trưa trong khi các hình nh trên bên ph i truy n t i m t bu i trà vào sáng s m lúc ăn sáng. Hi u rõ làm th nào t n d ng sáng c a ánh sáng, tương ph n, sâu, và màu s c cho phép ngư i ch p miêu t c m xúc, khung c nh, tâm tr ng, a i m, và ti m ý có th chuy n t i m t i u thông thư ng, nh ng chuy n bi n h ng ngày i vào trong b c nh t o nên nh ng tác ng cao.
Đồng bộ tài khoản