intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài 1 Tổng quan về kiểm toán

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:27

96
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau : kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng.. Hiểu rõ và nắm bắt được các thông tin, số liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán trên thế giới và tại Việt Nam Nắm rõ các quan điểm khác nhau về khoa học kiểm toán trong từng thời kỳ phát triển - Nắm được bản chất và chức năng của kiểm toán. Phân tích và hiểu rõ tầm quan trọng, vai trò của kiểm toán trong nền kinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 1 Tổng quan về kiểm toán

 1. LOGO ̀ Bai 1 Tông quan về kiêm toan ̉ ̉ ́ -Giang viên : NCS.ThS.PHAN THANH HẢI ̉ (Phó trưởng khoa Kế toan) ́ -Mobile : 0905-185-195 -Email : phanthanhhai@duytan.edu.vn 1
 2. LOGO ̣ ̉ ̀ Muc tiêu cua bai 1 -Làm rõ các khái niệm liên quan đên cac từ khoa sau : kiểm tra, kiêm ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣ soat, thanh tra, nôi kiêm, ngoai kiêm, hiêu qua, hiêu năng.. -Hiểu rõ và năm băt được cac thông tin, số liêu liên quan đên lịch sử ́ ́ ́ ̣ ́ hình thành và phát triển của kiểm toán trên th ế giới và t ại Vi ệt Nam -Nắm rõ các quan điểm khác nhau về khoa hoc kiểm toán trong t ừng ̣ thời kỳ phat triên ́ ̉ -- Nắm được bản chất và chức năng của kiểm toán. - Phân tich và hiêu rõ tâm quan trong, vai trò của ki ểm toán trong nên ́ ̉ ̀ ̣ ̀ kinh tế thị trường hiên nay. ̣ - Năm được đôi tượng và phương phap cua khoa hoc kiêm toan ́ ́ ́ ̉ ̣ ̉ ́ 2
 3. LOGO Cac chủ đề cua bai 1 ́ ̉ ̀ 1 2 3 Lich sư ra đơi va  ̣ ̉ ̀ ̀ Ban chât, chưc  ̉ ́ ́ Đôi tượng và ́ phat triên cua  ́ ̉ ̉ năng va vai tro  ̀ ̀ phương phap ́ kiêm toan ̉ ́ cua kiêm toan ̉ ̉ ́ ̉ kiêm toań 3
 4. LOGO 1.Lịch sử ra đời và phat triên ́ ̉ ̉ ̉ cua kiêm toan ́ 1.1. Khai quat chung về kiêm tra, kiêm soat ́ ́ ̉ ̉ ́ Nguôn gôc ra đời khoa hoc kiêm toan ̀ ́ ̣ ̉ ́ - Có thể khăng đinh răng : “Kiêm toan là sự thể hiên và phat triên ở ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̉ hinh thức cao cua chức năng kiêm tra, kiêm soat trong quy trinh ̀ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ quan ly” ́ + Quy trinh cua quan lý thường bao gôm : (PDCA) ̀ ̉ ̉ ̀ P – Plan ; D – Do ; C – Check ; A - Action + Kiêm tra, kiêm soat là môt chức năng cua quan ly. ̉ ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ́ + Chức năng kiêm tra, kiêm soat cân phai phat triên ngay cang ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ở mức độ cao hơn nhăm đap ứng nhu câu cua công tac quan ly. ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ ́ 4
 5. LOGO 1.1. Khai quat chung về kiêm tra, kiêm soat ́ ́ ̉ ̉ ́ 2 Các thuât ngữ liên quan đên kiểm tra, kiêm soát ̣ ́ ̉ Text Trong các cấp Thanh tra Trong các loại quản lý hình hoạt Ngoại kiểm động •Quản lý vĩ mô KSNB •Quản lý vi mô Kinh doanh • Hiệu quả •Sự nghiệp Hiệu năng Text 5
 6. LOGO Các thuât ngữ có liên quan đên kiểm tra, kiêm soát ̣ ́ ̉ 2 Là hinh thức kiêm tra trực ̀ ̉ Text tiêp cua NN đôi với cac đơn ́ ̉ ́ ́ vị và thông thường có ngay Thanh tra cac kêt luân xử lý sai pham ́ ́ ̣ ̣ Trong các cấp quản lý Là hinh thức kiêm tra trực ̀ ̉ ̣ ̉ KSNB (Nôi kiêm) tiêp cua DN nhăm phuc vụ nhu ́ ̉ ̀ ̣ •Quản lý vĩ mô câu cua nhà quan lý đơn vị minh ̀ ̉ ̉ ̀ •Quản lý vi mô Là hinh thức kiêm tra gian ̀ ̉ ́ ̣ ̉ Ngoai kiêm tiêp cua NN dựa trên kêt quả kiêm ́ ̉ ́ ̉ tra, kiêm soat cua cac tổ chức ̉ ́ ̉ ́ bên ngoai như KTNN, ̀ 6
 7. LOGO Các thuât ngữ liên quan đên kiểm tra, kiêm soát ̣ ́ ̉ 2 Là thuât ngữ chỉ sự so ̣ Trong các loại sanh giữa kêt quả đat ́ ́ ̣ Hiệu quả được với chi phí bỏ ra hình hoạt động Kinh doanh • •Sự nghiệp Là thuât ngữ chỉ sự so ̣ Hiệu năng sanh giữa kêt quả đat ́ ́ ̣ được với kế hoach đề ra ̣ 7
 8. LOGO 1.2. Lịch sử ra đời và phat triên cua ́ ̉ ̉ kiêm toan trên thế giới : ̉ ́ ? - Kiểm toán ra đời từ thời La Mã, Ai Cập cổ đại - Phát triển thành khoa học độc lập sau cuộc đại khủng khoảng năm 1929-1934. -Thuật ngữ Big Four : KPMG PricewaterhouseCoopers Ernst & Young Deloitte Touche 8
 9. LOGO 1.Lịch sử ra đời và phat triên ́ ̉ ̉ ̉ ́ cua kiêm toan : Môt vai số liêu liên quan đên Big Four năm 2010 ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̉ ́ Hang kiêm toan Doanh thu SL nhân Năm taì viên ́ chinh Deloitte Touche Tohmatsu 26.6 tỷ USD 170,000 2010 PricewaterhouseCoopers 26.6 tỷ USD 161,000 2010 Ernst & Young 21.3 tỷ USD 144,000 2010 KPMG 20.6 tỷ USD 138,000 2010 Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Four 9
 10. LOGO 1.3. Lịch sử ra đời và phat triên ́ ̉ cua kiêm toan ở Viêt Nam : ̉ ̉ ́ ̣ Hệ thống nền kiểm toán ở Việt Nam gồm có 3 bộ phận : Lịch sử ra đời  và phát triển  - Kiểm toán Nhà nước của kiểm toán  tại Việt Nam - Kiểm toán độc lập - Kiểm toán nội bộ (Nội dung cụ thể của các bộ phận trên sẽ được trình bày kỹ trong nội dung của bai 2) ̀ 10
 11. LOGO Môt vai thông tin liên quan Kiểm toán Nhà nước ̣ ̀ -K’TNN đầu tiên xuất hiện dưới hình th ức hoạt động giám sát của Chính phủ. Ở nước ta, “nó” được công nhận năm 1994. - Các văn bản pháp luật quy định K’TNN Ngày Văn bản Nội dung 11/07/1994 NĐ 70/CP Thành lập K’TNN 24/01/1995 QĐ 61/TTg Điều lệ và tổ chức hoạt động của K’TNN 24/12/1999 QĐ 06/1999/QĐ-KTNN Quy định chuẩn mực K’TNN 13/08/2003 NĐ 93/2003/NĐ-CP Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của K’TNN 24/06/2005 Luật số 37/2005/QH11 Luật Kiểm toán Nhà nước 11
 12. LOGO Môt vai thông tin liên quan đên Kiểm toán độc lập ̣ ̀ ́ -K’TĐL xuất hiện ở Việt Nam vào năm 1991 -Theo bao cao cua Bộ tai chinh và VACPA thì đên 31/12/2010 có tất cả ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ khoang gân 162 công ty kiểm toán độc lập được phép hành nghề; ̉ ̀ -Hiên tai có 8.694 người lam viêc trong linh vực kiêm toan đôc lâp ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̉ ́ ̣ ̣ -Đã có 2.044 người được câp chứng chỉ CPA nhưng chỉ có 1.264 người ́ đăng ký hanh nghề trong cac công ty kiêm toan ̀ ́ ̉ ́ -Năm 2010, doanh thu cua nganh kiêm toan đôc lâp vao khoang 2.743 tỷ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ VNĐ trong đó dich vụ kiêm toan BCTC chiêm 60%, tư vân thuế tai chinh ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ 20%, tư vân quan lý 9% và cac dich vụ khac con lai không đang kể ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ (Nguồn : http://www.vacpa.org.vn) 12
 13. LOGO ̣ ̀ ́ Môt vai thông tin liên quan đên Kiểm toán độc lập Năm Văn bản Nội dung 29/01/1994 NĐ số 07/CP Quy định về K’TĐL trong nền ktế quốc dân 01/09/1997 TT 60/TC-CĐKT Hướng dẫn kế toán và kiểm toán đối với các DN có vốn đầu tư nước ngoài 30/03/2004 NĐ 105-2004/NĐ-CP Kiểm toán độc lập (thay thế NĐ số 07/CP) 29/06/2004 TT số 64-2004/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện nghị định số 105 31/10/2005 NĐ 133/2005/NĐ-CP Bổ sung, sửa đổi một số điều trong NĐ 105 30/06/2006 TT 60/TT-BTC Hướng dẫn điều kiện tổ chức, thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp K’T 30/03/2009 NĐ 30/2009/NĐ-CP Thay thế NĐ 133/2005/NĐ-CP 29/03/2011 Luât số 67/2011/QH12 ̣ Luât Kiêm toan đôc lâp có hiêu lực từ ngay ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ 01/12/2012 13
 14. LOGO ̣ ̀ ́ Môt vai thông tin liên quan đên Kiểm toán độc lập 27/09/1999 QĐ số 120-1999/QĐ-BTC Ban hành 4 chuẩn mực VSA – Đợt 1 29/12/2000 QĐ số 219-2000/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực VSA – Đợt 2 21/12/2001 QĐ số 143-2001/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực VSA – Đợt 3 14/03/2003 QĐ số 28-2003/QĐ-BTC Ban hành 5 chuẩn mực VSA – Đợt 4 28/11/2003 QĐ số 195-2003/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực VSA – Đợt 5 18/01/2005 QĐ số 03-2005/QĐ-BTC Ban hành 6 chuẩn mực VSA – Đợt 6 29/12/2005 QĐ số 101-2005/QĐ-BTC Ban hành 4 chuẩn mực VSA – Đợt 7 Nên xem và download : www.kiemtoan.com.vn 14
 15. LOGO ̣ ̀ Môt vai thông tin liên quan đên Kiểm toán nội bộ ́ -Ở Việt Nam K’TNB là bộ phận xuất hiện muộn nhất trong h ệ th ống ki ểm toán (1997). Hiện tại các văn bản pháp luật quy đ ịnh về K’TNB đ ược chia làm 2 mảng đối với các DNNN (SOE) và đối với các Ngân hàng NN, t ổ ch ức tín dụng. Ngày Văn bản Nội dung 28/10/1997 QĐ 832/TC/QĐ-CĐKT Quy chế kiểm toán nội bộ cho các SOE 16/04/1998 TT số 52/1998/TT-BTC Hướng dẫn tổ chức hoạt động cho các đơn vị K’TNB (HDẫn thi hành QĐ 832) 22/12/1998 TT số 171/1998/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện K’TNB (HDẫn thực hiện QĐ 832) 03/01/1998 QĐ 03/1998/QĐ-NHNN3 Nguyên tắc K’TNB áp dụng đối với tổ chức tín dụng 01/04/2002 QĐ số 271/2002/QĐ- Sử dụng thông tin tài chính cho K’TNB của BTC Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 15
 16. LOGO 2.Bản chất, chức năng và vai trò cua kiêm toan ̉ ̉ ́ 1 1 2.1 Bản chất của khoa học kiểm toán 2.2 Các chức năng của kiểm toán 2.3 Vai trò của khoa học kiểm toán 16
 17. LOGO 2.1.Bản chất kiểm toán Các quan điểm khác nhau về kiểm toán 1 2 3 Kiểm toán đồng  Kiểm toán là  Kiểm toán là khoa  nghĩa với kiểm  dịch vụ kiểm tra  học có lĩnh vực  tra kế toán và đánh giá  hoạt động rộng :  thông tin, tuân  BCTC thủ, hiệu quả, hiệu  năng … 17
 18. LOGO 2.1.Bản chất của kiểm toán Khái niệm về khoa học kiểm toán -Kiểm toán là việc xác minh và bày tỏ ý kiến về các hoạt động cần được kiểm toán do các KTV có trình độ và nghiệp vụ tương xứng thực hiện thông qua hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ & ph ương pháp kiểm toán ngoài chứng từ trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực nhằm cung cấp kết quả cho các đối tượng quan tâm. -Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng l ực ti ến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin đ ược ki ểm toán để nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp gi ữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập. Theo : ISA – International Standard Auditting 18
 19. LOGO 2.1.Bản chất của kiểm toán Khoa học KIỂM TOÁN Khoa học KIỂM TOÁN Là khoa  Phục vụ Hình thức Khác với  học độc  yêu cầu phát triển các khoa  lập quản lý cao của học khác kế toán 19
 20. LOGO 2.2.Chức năng của kiểm toán Chức năng Xác minh  Gắn liền với sự tồn tại và phát Bày tỏ ý kiến triển của kiểm toán “Chứng thực – Probateur “Ý kiến có tính tư vấn “Báo cáo kiểm toán “Ý kiến có tính phán quyết 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2